Rok 2011 nr 4

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
Jubileusz 50-lecia czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 5                                     pobierz plik

5

K. MACHEJ ? Jubileusz 45-lecia czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 5-7                                 pobierz plik

5

Chronologiczna lista członków Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej 1962-2011
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 8-10                                pobierz plik

8

LISTY GRATULACYJNE
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 11-12                              pobierz plik

11

Jubileusz 80-lecia prof. Karola Macheja
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 13-14                              pobierz plik

13

Jubileusz 85-lecia prof. Fryderyka Stręka
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 15                                   pobierz plik

15

—————————————————————————————————————-
J. KARCZ, A. RADUCKA, M. BITENC, M. DOMAŃSKI: Zastosowanie metody CFD
do modelowania nieustalonego w czasie przepływu zawiesiny reakcyjnej
w bioreaktorze zbiornikowym


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 16-17                              pobierz plik
 
W pracy przedstawiono wyniki numerycznego modelowania, w warunkach stanu nieustalonego, przepływu zawiesiny w bioreaktorze zbiornikowym bez przegród, zaopatrzonym w mieszadło turbinowe PBT. W bioreaktorze przebiegała hydroliza sacharozy katalizowana inwertazą kowalencyjnie unieruchomioną na cząstkach pumeksu. Symulacje numeryczne przeprowadzono za pomocą programu ANSYS CFX 12.1. Analizowano kontury prędkości płynu i rozkłady składowych wektora prędkości dla trzech średnic zastępczych cząstek.
Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, zawiesina, bioreaktor, mieszanie mechaniczne

16

—————————————————————————————————————-
A. KIEŁBUS-RĄPAŁA: Analiza hydrodynamiki układu ciecz?gaz w zbiorniku z dwoma mieszadłami

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, s. 18-19                            pobierz plik

Przedstawiono wyniki analizy eksperymentalnej hydrodynamiki układu ciecz?gaz w zbiorniku
z dwoma mieszadłami. Analiza obejmowała określenie wpływu rodzaju cieczy (zdolności układu do koalescencji pęcherzyków gazu w cieczy) oraz typu górnego mieszadła na wartość udziału gazu za-trzymanego w cieczy oraz średniego czasu przebywania pęcherzyków gazu
w cieczy w smukłym aparacie o średnicy D = 0,288 m. Dla obu zestawów mieszadeł znacznie wyższe wartości udziału gazu ? zatrzymanego w cieczy otrzymano w układach niewykazujących zdolności do koalescencji Korzystniejszy do zapewnienia dobrego rozproszenia gazu
w objętości cieczy okazał się zestaw mieszadeł RT?A 315. W oparciu o otrzymane wyniki zaproponowano równanie, uwzględniające wpływ parametrów operacyjnych oraz właściwości ?zycznych fazy ciągłej (zdolności układu do koalescencji pęcherzyków gazu w cieczy) warunki wytwarzania układu ciecz?gaz.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, udział gazu zatrzymanego w cieczy, czas przebywania pęcherzy gazowych w cieczy

18

—————————————————————————————————————-
M. MAJOR-GODLEWSKA: Zawartość gazu w cieczy w zbiorniku wielkolaboratoryjnym
z mieszadłem i pionowymi przegrodami rurowymi


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, s. 20-21                              pobierz plik
                         
W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości gazu zatrzymanego w cieczy oraz czasu przebywania gazu w cieczy w zbiorniku z mieszadłem i pionowymi przegrodami rurowymi. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy wewnętrznej D = 0,634 m dla układu ciecz ? powietrze, gdzie fazą ciekłą była woda lub wodny roztwór NaCl o stężeniu 0,4 kmol/m3 i 0,8 kmol/m3. Do mieszania cieczy użyto mieszadła turbinowego Rushtona lub turbinowego Smitha. Pomiary zawartości gazu w cieczy oraz czasu przebywania gazu w cieczy wykonano dla zmiennych częstości obrotów mieszadła przy różnym natężeniu przepływu gazu. Otrzymane eksperymentalnie dane opracowano matematycznie.
Słowa kluczowe: mieszanie, pionowe przegrody rurowe, zawartość gazu zatrzymanego
w cieczy, czas przebywania gazu w cieczy

20

—————————————————————————————————————-
A. BĄK, W. PODGÓRSKA: Wpływ surfaktantu polimerowego PVA 98% na rozpad
i koalescencję kropel


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 22-23                                   pobierz plik
                             
Rozważono proces rozpadu i koalescencji kropel toluenu w układzie z rozpuszczonym surfaktantem polimerowym PVA 98%. Szybkość koalescencji jest silnie ograniczona dla układu zawierającego 0,005% wag. PVA, co znacząco wydłuża czas potrzebny do osiągnięcia równowagi dynamicznej między rozpadem i koalescencją kropel zarówno w przypadku, gdy początkowo dominuje rozpad, jak i w przypadku, gdy początkowo obserwowana jest jedynie powolna koalescencja usztywnionych kropel.
Słowa kluczowe: rozpad, koalescencja, surfaktant, PVA

22

—————————————————————————————————————-
M. GRABIAS, W. PODGÓRSKA: Modelowanie wypływu ?lmu towarzyszącego koalescencji w układzie ciecz-ciecz ? wpływ mieszania i sur-faktantów jonowych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 24-25                                   pobierz plik
  
Rozważono proces wypływu ?lmu spomiędzy kropel pokrytych zaadsorbowanym surfaktantem jonowym. W oparciu o teorię smarowania przewidziano zmiany grubości ?lmu i nadmiaru powierzchniowego. Zbadano wpływ efektu odpychania w wyniku nagromadzenia na powierzchni kropel ładunku pochodzącego od zaadsorbowanych jonów surfaktantu na miejsce rozerwania ?lmu i czas jego wypływu. Model przewiduje dłuższe czasy wypływu dla mniejszych kropel i mniejszych prędkości zbliżania kropel.
Słowa kluczowe: koalescencja, wypływ ?lmu, surfaktant jonowy

24

—————————————————————————————————————-
J. KAMIEŃSKI, SPYTKOWSKI: Dyspergowanie gazu w cieczy w aparacie z dwoma oddzielnie napędzanymi mieszadłami

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 26-27                                   pobierz plik

Przeprowadzono badania dyspersji gazu w cieczy w aparacie, w którym znajdują się dwa oddzielnie napędzane mieszadła. Gaz wprowadzano pod górne mieszadło wyznaczając, przy jakich częstościach jego obrotów gaz dociera do dna aparatu. Stan ten przyjęto za graniczny, badając jak wpływa nań położenie i kierunki obrotów mieszadeł, wydatek gazu oraz częstość obrotów dolnego mieszadła. Stwierdzono, że osiąga się go przy tym niż-szych częstościach obrotów mieszadła dyspergującego gaz, im szybciej obraca się dolne mieszadło.
Słowa kluczowe: mieszanie, dyspergowanie gazu w cieczy

26

—————————————————————————————————————-
H. MURASIEWICZ, Z. JAWORSKI: Modelowanie hydrodynamiki oraz procesu mieszania
w mieszalniku Kenics


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 28-29                                   pobierz plik
  
Przedstawiona praca poświęcona jest badaniom numerycznym hydrodynamiki przepływu oraz procesu mieszania układu dwufazowego typu ciecz?ciecz w mieszalniku KenicW badaniach CFD wykorzystano symulacje wielkowirowe LES z dwoma modelami burzliwości: modelem dynamicznym kinetycznej energii burzliwości skali podsiatkowej (Dynamic Kinetic Energy Subgrid-Scale Model) oraz model Smagorinsky-Lilly. Symulowano łącznie 18 przypadków,
w tym trzy poziomy liczby Reynoldsa. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem liczby Re zmniejsza się wartość CoV oraz im wyższy stosunek L/D tym większy spadek CoV, co powoduje wzrost poziomu jednorodności układu. Prezentowana analiza pozwala stwierdzić, iż oba modele burzliwości mogą być z powodzeniem wykorzystywane do przewidywania zmian hydrodynamiki wewnątrz mieszalnika.
Słowa kluczowe: CFD, LES, przepływ burzliwy, mieszalnik statyczny

28

—————————————————————————————————————-
W. SZATKO, J. ROSIŃSKI, M. DYLĄG: Model Campa i Steina ? kompromis czy nieuzasadniona koncepcja?

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 30-31                                   pobierz plik
     
W pracy zaprezentowano analizę modelu Campa i Steina stosowanego do opisu ilościowego procesu aglomeracji cząstek w procesach oczyszczania wody. Szczegółowo przedstawiono podstawowe założenia modelu bazującego na gradiencie prędkości w komorze szybkiego mieszania. Zaprezentowano dyskusyjne założenia modelu pomijającego wpływ charaktery-stycznych cech przepływu turbulentnego na lokalną koncentrację cząstek i nieuwzględniającego cyrkulacji cieczy przy prognozowaniu możliwych kolizji cząstek. Przedstawiono propozycję uwzględnienia znanych zależności ruchu turbulentnego opisujących rozpraszanie energii do określenia parametrów opisujących proces powstawania i rozpadu aglomeratów, co powinno przyczynić się do poprawy opisu procesu ?okulacji w komorach szybkiego mieszania.
Słowa kluczowe: aglomeracja, ?okulacja, komora szybkiego mieszania, modelowanie

30

—————————————————————————————————————-
R. ŠULC, P. DITL: Wpływ dawki ?okulantu na kinetykę ?okulacji zawiesiny gliny
o stężeniu 0,78 g/l w mieszalniku przy intensywności mieszania 168 W/m3


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 32-33                                   pobierz plik
   
Badano wpływ dawki ?okulantu na proces ?okulacji zawiesiny gliny w mieszalniku z przegrodami wyposażonym w turbinę Rushtona przy intensywności mieszania 168 W/m3
i stężeniu gliny 0,78 g/l. Modelowa zawiesina agregowała pod wpływem ?okulantu organicznego Soko?ok 16A (roztwór 0,1 wt %). Powstałe ?okuły oddzielano za pomocą sedymentacji. Najwyższy stopień usunięcia mętności równy 98% obserwowano po czasie ?okulacji 10 min i dawce 2 ml/l. Przy opracowaniu wyników wykorzystano uogólnioną zależność zaproponowaną przez Šulca i Ditla (2008). Zależność ta przewidywała najwyższy stopień usunięcia mętności równy 98,3% dla czasu ?okulacji 7 min i dawki 2,176 ml/l.
Słowa kluczowe: ?okulacja, rozmiar ?okuł, dawka ?okulantu, mieszanie, turbina Rushtona, zawiesina gliny

32

—————————————————————————————————————-
J. TALAGA: Badania prędkości przepływu w strumieniu wylotowym cieczy dla mieszadła turbinowego tarczowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 34-35                                   pobierz plik
   
W pracy zaprezentowano wyniki badań rozkładu średnich prędkości prze-pływu w strumieniu wylotowym cieczy tłoczonej przez mieszadło turbino-we tarczowe. Pomiarów prędkości dokonano za pomocą dwukanałowego anemometru laserowego (LDA). Badania prowadzono dla dwóch różnych odległości usytuowania mieszadła nad dnem zbiornika Wyniki badań uogólniono w postaci równań ilościowych opisujących zmiany prędkości w funkcji promienia zbiornika i wysokości łopatki mieszadła. Porównanie wyników pozwoliło na ocenę wpływu wysokości zawieszenia mieszadła nad dnem na rozkład prędkości cieczy w strumieniu wylotowym z mieszadła.
Słowa kluczowe: mieszanie, mieszalnik, rozkład prędkości, LDA

34

—————————————————————————————————————-
R. WÓJTOWICZ, W. SZATKO: Analiza statystyczna rozkładów wielkości ?okuł
w aparacie z mieszadłem


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 36-37                                   pobierz plik

W pracy zaprezentowano wyniki badań procesu ?okulacji, prowadzonego w zbiornikowym aparacie z mieszadłem. Analizowano wpływ rodzaju i geometrii stosowanych mieszadeł na przebieg procesu. Na podstawie pomiarów mikroskopowych wyznaczono trzy charakterystyczne parametry opisujące wielkość i strukturę ? okuł, tj. ich powierzchnię, średnicę Fereta oraz wymiar fraktalny. Uzyskane wyniki opracowano w postaci histogramów rozkładu analizowanych wielkości w poszczególnych obszarach mieszalnika. Dalej
? z wykorzystaniem statystycznych testów zgodności ? rozkłady empiryczne aproksymowano za pomocą znanych, ciągłych rozkładów teoretycznych wyznaczając charakterystyczne parametry warunkujące ich przebieg.
Słowa kluczowe:?okulacja, mieszalnik, mieszadło turbinowe, rozkłady wielkości ?okuł—————————————————————————————————————-

36