Rok 2011 nr 1

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1

SPIS TREŚCI NUMERU

pobierz spis 
pobierz

Str.

STRESZCZENIA
D. CERES, T. JIROUT, F. RIEGER: Mieszanie zawiesin za pomocą mieszadła turbinowego z wygiętymi łopatkami
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1, 7-8                                                      pobierz plik artykułu pobierz

W pracy przedstawiono wpływ stężenia cząstek na częstość obrotową mieszadła konieczną do uzyskania zawiesiny. Mieszadło turbinowe z wygiętymi trzema łopatkami o stosunku średnicy zbiornika do średnicy mieszadła równym D/d = 2 zastosowano w doświadczeniach. Pomiary przeprowadzono w zbiorniku cylindrycznym, zaopatrzonym w przegrody o średnicy 300 mm. Jako ciała stałego użyto kulek szklanych o czterech średnicach zastępczych w zakresie pomiędzy 0,18 i 0,89 mmi stężeniu objętościowym od 2,5 do 40%. Częstość obrotową mieszadła odpowiadającąwarunkowi just suspended wyznaczono metodą elektrochemiczną.
Słowa kluczowe:
mieszanie, zawiesina, częstość obrotowa mieszadła  odpowiadająca warunkowi just suspended, mieszadło turbinowe z wygiętymi łopatkami

7

——————————————————————————————————————–

A. HEIM, M. SOLECKI: Kinetyka dezintegracji komórek drożdży w młynie perełkowym
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1, 9-10                                                    pobierz plik artykułu pobierz

Przeprowadzono badania dezintegracji drożdży Saccharomyces cerevisiae w młynie perełkowym z mieszadłem wielotarczowym w warunkach pracy okresowej. Stopień dezintegracji mikroorganizmów określano na podstawie pomiarów absorbancji światła o długości fali 260 nm. Serie doświadczeń wykonano dla stężeń zawiesiny z zakresu 0,0005–0,20 g m./ml przy na stawianej prędkość mieszadła 2500 obr/min. Wykazano zmiany stałej szybkości procesuwystępujące wraz ze zmianą stężenia zawiesiny mikroorganizmów. 
Słowa kluczowe:
młyn perełkowy, zawiesina drożdży, dezintegracja mikroorganizmów, kinetyka procesu

9

 ——————————————————————————————————————-

A. HEIM, M. TOMALCZYK: Konstrukcja przeponowej chłodziarki cukru
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1, 11-12                                                  pobierz plik artykułu pobierz

W artykule opisano oryginalną konstrukcję aparatu przeznaczonego do schładzania materiałów ziarnistych. Chłodzenie materiału ziarnistego odbywa się w czasie grawitacyjnego jego przepływu między pionowymi płytami chłodzącymi (wewnątrz których przepływa ciecz chłodząca), umieszczonymi w prostopadłościennym korpusie stalowym. Oryginalnością jest dozownik zamontowany na grawitacyjnym wypływie materiału z urządzenia. Natężenie przepływu jest regulowane poprzez zmianę częstości drgań wywołanych wibratorami bezwładnościowymi. Działanie zostało praktycznie sprawdzone w Cukrowni Strzelin koncernu Südzucker Polska S.A. Przy chłodzeniu cukru uzyskano umowny współczynnik przenikania ciepła od wody chłodzącej do warstwy cukru k = 200 W/m2·K.
Słowa kluczowe: przeponowy wymiennik ciepła, dozowanie materiałów ziarnistych

11

 ——————————————————————————————————————-
R. HEJFT: Granulowanie i brykietowanie słomy
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1, 13-14                                                  pobierz plik artykułu pobierz

W pracy przedstawiono proces granulowania i brykietowania słomy. Przedstawiono możliwości wykorzystania słomy do celów paszowych i energetycznych. 
Słowa kluczowe:
energochłonność, granulowanie, brykietowanie, słoma

13

——————————————————————————————————————-
R. HEJFT, T. LESZCZUK: Dobór parametrów procesu bezciśnieniowej aglomeracji (otoczkowania nasion). Część I: Stanowisko badawcze

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1, 15-16                                                 pobierz plik artykułu pobierz

W artykule przedstawiono proces otoczkowania nasion jako proces bezciśnieniowej granulacji. Przedstawiono parametry procesu mające wpływ na efektywność przeprowadzanych badań. Opracowano schemat stanowiska badawczego, urządzenia do bezciśnieniowej aglomeracji materiałów pylistych.
Słowa kluczowe:
otoczkowanie, granulacja bezciśnieniowa, granulacja talerzowa, nasiona

15

 ——————————————————————————————————————
M. JAKUBOWSKI, M.  KUBIAK, J. DIAKUN: Analiza symulacyjna przepływu występującego w wypełnionej wsadem komorze wędzarniczej jednowózkowej

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  17-18                                                pobierz plik artykułu pobierz

Praca przedstawia wyniki symulacji CFD przepływu mieszaniny powietrza i dymu wędzarniczego w komorze wędzarniczej jednowózkowej. Porównano przepływ w komorze pustej z przepływem
w komorze wypełnionej wsadem. Odwzorowanie geometryczne wsadu było właściwe dla wypełnienia szynkami o kształcie kulistym. Warunki symulacji zostały dobrane w ten sposób, aby w miarę wiernie odwzorować parametry technologiczne realizacji operacji wędzenia zasadniczego.
Słowa kluczowe: wędzenie, symulacja CFD, komora wędzarnicza

17

 ——————————————————————————————————————-
A. KAMIŃSKA, W. CIESIELCZYK: kinetyka suszenia mikrofalowego wybranych warzyw
i owoców

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  19-20                                                pobierz plik artykułu pobierz

Przedstawiono charakterystykę suszenia mikrofalowego wybranych warzyw i owoców uwzględniając otrzymanie suszu spełniającego wymagania jakościowe konsumentów. Przedstawiono krzywe; suszenia i temperaturowe przy efektywnej mocy promieniowania mikrofalowego. Porównano efektywność suszenia mikrofalowego i konwekcyjnego.
Słowa kluczowe:
suszenie mikrofalowe i konwekcyjne, krzywa suszenia

19

 ——————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO, I. HOŁOWACZ, K. KUCHARSKA: Dodatki do żywności wspomagające separację pianową białek serwatkowych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  21-22                                               pobierz plik artykułu pobierz

Zbadano możliwości poprawy efektywności współprądowej separacji pianowej białek serwatkowych poprzez wzbogacenie surówki o substancje dodatkowe. Aby wyizolowane białko mogło być powtórnie wykorzystane, jako addytywy wybrano substancje powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym jako dodatki do żywności: gumę arabską (E 414), gumę ksantanową (E 415) oraz karagen (E 407). Najlepsze efekty tj. najwyższe wartości współczynnika wzbogacenia i stopnia wyflotowania osiągnięto w obecności karagenu w roztworze białka serwatkowego.
Słowa kluczowe:
białka serwatkowe, separacja pianowa, guma arabska, guma ksantanowa, karagen

21

 ——————————————————————————————————————-
T. KILJAŃSKI: Przepływ masy czekoladowej w szczelinie między płaską powierzchnią
a walcem w procesie konszowania czekolady

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  23-24                                                pobierz plik artykułu pobierz

Rozpatrywano przepływ płynu opisanego równaniem Herschela-Bulkleya, reprezentującego własności reologiczne stopionej czekolady, w szczelinie między płaskim dnem aparatu
a toczącym się po nim walcem. Wyprowadzono równania opisujące rozkład prędkości, naprężenia stycznego i gradientu ciśnienia w szczelinie oraz zapotrzebowanie mocy. Zaproponowano algorytm obliczeń powyższych wielkości.
Słowa kluczowe:
płyn plastycznolepki, masa czekoladowa, przepływ w szczelinie, rozkład prędkości, zapotrzebowanie mocy

23

——————————————————————————————————————-
 MIERZEJEWSKA, J. DIAKUN: Energia w procesie mycia rurociągów w systemie CIP
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  25-26                                                 pobierz plik artykułu pobierz

Celem prowadzonych badań było określenie zużycia energii potrzebnej do osiągnięcia zakładanej skuteczności mycia wstępnego na podstawie badań prowadzonych na laboratoryjnej stacji mycia CIP (Cleaning In Place). Wyznaczono zużycie energii w zależności od prędkości przepływu, ciśnienia, objętości i temperatury medium myjącego (woda wodociągowa). Stwierdzono, że na energochłonność procesu mycia w największym stopniu wpływa konieczność podgrzewania medium myjącego. Energia potrzebna na utrzymanie przepływu stanowi zaledwie 10% całkowitego zużycia energii przy prędkości przepływu 2 m/s
i 16% – przy przepływie 2,5 m/s. Lepszy efekt mycia (8 pkt. wg testu Pro-tect) i niższe zużycie energii uzyskano przy wyższej prędkości przepływu i niższej temperaturze.
Słowa kluczowe:
skuteczność mycia, CIP, energochłonność, test Pro-tect

25

R. MODRZEWSKI, P. WODZIŃSKI: Zastosowanie przesiewaczy dwuczęstościowych
w przemyśle spożywczym

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  27-28                                                pobierz plik artykułu pobierz

Niniejsza praca prezentuje wyniki programu badawczego prowadzonego w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, a poświęconego przesiewaczom dwuczęstościowym. Do napędu tego przesiewacza zastosowane są dwa wibratory rotacyjne o jednakowych lub niejednakowych momentach statycznych. Jak sama nazwa wskazuje jest to przesiewacz, który charakteryzuje się dwiema różnymi prędkościami obrotowymi tych wibratorów napędowych.
Słowa kluczowe:
przesiewacz, przesiewanie, sito

27

—————————————————————————————————————-
S. OBIDZIŃSKI: Badania procesu zagęszczania odpadów tytoniowych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  29-30                                                pobierz plik artykułu pobierz

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności i temperatury na wartości nacisków zagęszczających oraz na gęstość granulatu z odpadówtytoniowych otrzymanego w procesie granulowania na stanowisku badawczym SS-3. W wyniku badań stwierdzono istotny wpływ badanych parametrów na naciski zagęszczające i gęstość granulatu. Najlepszy jakościowo granulat uzyskano przy wilgotności 12% i temperaturze powyżej 70oC.
Słowa kluczowe:
odpady tytoniowe, granulowanie, naciski zagęszczające, gęstość granulatu
—————————————————————————————————————-
M. ORCZYKOWSKA, P. BUDZYŃSKI, M. DZIUBIŃSKI: Wpływ gumy gellan na właściwości reologiczne roztworów skrobi o różnym pochodzeniu botanicznym
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  31-32                                                pobierz plik artykułu pobierz

Przedstawiono wyniki badań dotyczących wzajemnych interakcji wodnych roztworów skrobi
o różnym pochodzeniu botanicznym z hydrokoloidem polisacharydowym, jakim jest jeden
z dodatków do żywności – guma gellanowa. W prezentowanej pracy przeanalizowano uzyskane
w trakcie pomiarówreometrycznych właściwości reologiczne badanych roztworów, przedyskutowano efekt synergistyczny, a także oszacowano wartość stałej czasowej λ odpowiadającej za podatność struktury na zniszczenie ścinaniem.
Słowa kluczowe:
skrobia, guma gellanowa, efekt synergistyczny, stabilność struktury

31

—————————————————————————————————————-
J. PIEPIÓRKA, J. DIAKUN: Nierównomierność mycia powierzchni płyt wymienników ciepła
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  33-34                                               pobierz plik artykułu pobierz

Celem pracy jest analiza i badanie skuteczności mycia w przepływie płytowych wymienników ciepła, jako szczególnych miejsc instalacji produkcyjnych. Badania przeprowadzono na laboratoryjnej stacji mycia CIP. Ocenę skuteczności mycia wykonano dwiema metodami; pierwsza – przy użyciu testów wymazowych na obecność białek oraz druga – ocena wizualna, zgodna z normą PN-EN 50242-2004. Oceniany był stopień umycia poszczególnych sekcji
w wymienniku oraz obszary na pojedynczej płycie wymiennika. Stwierdzono, że najgorzej myją się pierwsze sekcje wymiennika oraz obszary na płycie umiejscowione przy wlocie (prawy i lewy górny róg płyty).
Słowa kluczowe:
System CIP, płytowe wymienniki ciepła, skuteczność mycia

33

—————————————————————————————————————-
G. PROBOLA, L. ZANDER, Z. ZANDER, E. HAPONIUK: Ocena konsystencji i właściwości reologicznych wybranych gatunków ketchupu
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  35-36                                                 pobierz plik artykułu pobierz

Sporządzono charakterystyki płynięcia oraz dokonano oceny konsystencji 14 rodzajów ketchupu z wykorzystaniem dwóch konsystometrów – Bostwickai rynnowego własnej konstrukcji. Stwierdzono występowanie istotne korelacji między wynikami pomiarów prowadzonych z użyciem obu urządzeń na obu konsystometrach i lepkością pozorną materiału. Wyniki pomiarów wskazują na możliwości wykorzystania nowego rozwiązania konsystometru rynnowego do rutynowej oceny reologicznych cech produktów półpłynnych w warunkach przemysłowych.
Słowa kluczowe:
reologia żywności, konsystencja, konsystometr Bostwicka

35

—————————————————————————————————————-
M. R. RZĄSA: Metoda wyznaczania trajektorii ruchu pęcherzyków gazu poruszających się w cieczy
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  37-38                                                pobierz plik artykułu pobierz

W pracy przedstawiono metodę opartą na tomografi i obrazowej umożliwiającą wyznaczenie zarówno trajektorii ruchu pęcherzyków poruszających się w cieczy jak i wyznaczenie ich prędkości lokalnych. Opracowano układ pomiarowy polegający na zastosowaniu układu luster umożliwiający rejestrację obrazu z wykorzystaniem tylko jednej kamery. Rozwiązanie to nie wymaga kłopotliwego synchronizowania obrazów. Opisana metoda stanowi bardzo pomocne narzędzie pomiarowe w badaniach procesów, w których istotna jest znajomość ruchu pęcherzyków.
Słowa kluczowe:
tomografi a obrazowa, układ luster, pęcherzyki gazu, trajektoria ruchu

37

—————————————————————————————————————-
J. SĘK, D. GŁĄBAŁA: Wykorzystanie teorii ruchu falowego w badaniach nad procesami rozwarstwiania się emulsji spożywczych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  39-40                                                pobierz plik artykułu pobierz

Badano zagadnienia procesu rozwarstwiania się układów emulsyjnych. Prace przeprowadzono dla emulsji o różnych stężeniach fazy rozproszonej i stałej zawartości emulgatora. Wyróżniono dwa etapy tego procesu: etap początkowy o rosnących w czasie szybkościach unoszenia się kropel fazy rozproszonej oraz etap drugi, w czasie którego szybkość narastania fazy wodnej maleje. Zaproponowano również wykorzystanie teorii falowej ruchu drogowego do opisu zjawisk deemulgacji. Wykorzystane równania pozwalają na przewidywanie przebiegu obserwowanych zjawisk.
Słowa kluczowe:
emulsje, deemulgacja, ruch drogowy

39

—————————————————————————————————————-
J. SĘK, A. STRZELECKA: Symulacje numeryczne procesu koalescencji w emulsjach spożywczych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1, 41-42                                                  pobierz plik artykułu pobierz

Badano numerycznie proces koalescencji i śmietankowania w emulsjach. Stworzono modele numeryczne układów dwufazowych zawierających regularnie rozmieszczone krople fazy rozproszonej. Przeprowadzono symulacje zachowania się takich rojów w warunkach różnych wartości sił masowych i przy różnej średnicy kropel. Wykazano zgodność wyników uzyskanych za pomocą modeli numerycznych z wartościami wynikającymi z zależności teoretycznych. Stwierdzono również różny przebieg procesów śmietankowania i koalescencji w zależności od warunków przepływu.
Słowa kluczowe:
emulsja, koalescencja, śmietankowanie, symulacje numeryczne

41