Rok 2011 nr 2

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA

B. KOPICZAK, K. RUP: Analiza przepływu azotu w mikrokanale prostokątnym

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 7-10                                    pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano analizy przepływu azotu w mikrokanałach o przekroju prostokątnym. Rozwiązanie ścisłe równania ruchu w mikrokanale wyrażono za pomocą podwójnego rozwinięcia w szereg Fouriera. W celach zastosowania wspomnianego rozwiązania wyznaczono, z układu dwóch równań na wartości własne, ich 50 kolejnych pierwiastków. Mając wyznaczone wartości własne pierwiastków, wyliczono wartości strumienia przepływu azotu w mikrokanale. Uzyskane wyniki porównano z odpowiednimi wynikami badań eksperymentalnych.
Słowa kluczowe: mikrokanał prostokątny, poślizg na ściance, przepływ azotu

7

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Cele inteligentnego systemu rozdrabniania

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 11-12                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono obciążenia skręcania z quasi-ścinaniem ziaren (biologicznych, granulatów tworzyw polimerowych i aglomeratów włóknistych), konieczne do wywołania odkształcenia trwałego, warunku rozdrabniania w zintegrowanym modelowaniu inteligentnego systemu rozdrabniania (ISR). Przedstawiono założenia i zależności matematyczne obciążeń, odkształceń i modułu rozdrabniania.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, wytrzymałość, skręcanie z quasi-ścinaniem ziarna

11

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Minimum energii inteligentnego system rozdrabniania

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 13-14                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia i model minimum energii skręcania z quasi-ścinaniem ziaren (biologicznych, granulatów tworzyw polimerowych i aglomeratów włóknistych), zjawisko zachodzące podczas obciążeń i odkształceń ziaren w inteligentnym systemie rozdrabniania. Przedstawiono zależności badawcze i związki z kryterium pracy użytecznej (energii) rozdrabniania.
Słowa kluczowe: energia rozdrabniania, skręcanie z quasi-ścinaniem ziarna

13

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Samoregulacja inteligentnego systemu rozdrabniania

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 15-16                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia autoregulacji, zmian szybkości wzajemnych oddziaływań, wyrównywania potencjałów, reakcji na obciążenia, przemieszczenia transportowe i mieszające quasi-ścinania ziaren (biologicznych, granulatów tworzyw polimerowych i aglomeratów włóknistych) w realizacji inteligentnego systemu rozdrabniania. Przedstawiono zależności na odkształcenia rozdrabniające ziaren.
Słowa kluczowe: odkształcenia rozdrabniania, skręcanie z quasi-ścinaniem ziaren

15

—————————————————————————————————————-
L. ZANDER, E. HAPONIUK, Z. ZANDER, G. PROBOLA: Wpływ obróbki mechanicznej
na stabilność reologiczną skrzepu jogurtowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 17-18                                  pobierz plik artykułu

Badano wpływ homogenizacji ciśnieniowej oraz ścinania w młynku koloidalnym na krzywe płynięcia i stabilność reologiczną mieszanego jogurtu. Stwierdzono, że w wyniku operacji mechanicznych struktura zawiesiny białkowej w jogurcie ulegała naruszeniu, co przejawiało się spadkiem lep- kości pozornej. Jednocześnie jogurt nadal był reologicznie niestabilny. Po 24 h relaksacji następowała częściowa odbudowa struktury, która jednak była słaba i ulegała degradacji podczas pomiarów charakterystyk płynięcia.
Słowa kluczowe: jogurt, stabilność reologiczna, homogenizacja ciśnieniowa, ścinanie

17

—————————————————————————————————————-
I. ROGOZIŃSKA, D. WICHROWSKA: Najpopularniejsze dodatki utrwalające stosowane w nowoczesnej technologii żywności

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 19-21                                 pobierz plik artykułu 

Dodatki do żywności, stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zasadzie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Dane dotyczące rodzajów dozwolonych w Polsce dodatków do żywności ustala Ministerstwo Zdrowia, wymieniając rodzaj, dobór do konkretnego surowca lub produktu oraz wielkość aplikacji ADI (Acceptable Daily Intake) w ustawach (Dz. U. RP) w oparciu o obowiązującą listę pozytywnych dodatków ? Quantum Satis ? umieszczoną przez grupę ekspertów WHO/FAO w Kodeksie Żywnościowym (Codex Alimentarius).
Słowa kluczowe: konserwanty, przeciwutleniacze, prawo żywnościowe

19

—————————————————————————————————————-
B. CZUPRYŃSKI, K. KOTARSKA: Recyrkulacja i sposoby zagospodarowania wywaru gorzelniczego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 21-23                                 pobierz plik artykułu 
Scharakteryzowano metody zagospodarowania wywaru gorzelniczego (suszenie, kiszenie, produkcja biogazu i inne). Przedstawiono wyniki badań podwyższenia wartości pokarmowej wywaru poprzez wprowadzenie do parnika zamiast wody wywaru i jego 10-krotnej recyrkulacji. Uzyskano podwyższenie suchej masy o ok. 80%, białka o ok. 76% oraz lizyny o ok. 74%. W wyniku zastosowania recyrkulacji oszczędza się wodę, energię oraz uzyskuje się wzrost wydajności o 1 dm 3 spirytusu surowego (z 100 kg skrobi).
Słowa kluczowe: fermentacja alkoholowa, wywar gorzelniczy, zagospodarowanie wywaru gorzelniczego

21

—————————————————————————————————————-
A. KOŁODZIEJ: Metrologiczne aspekty połączeń w budowie maszyn. Odchyłka okrągłości w połączeniach osiowosymetrycznych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 24-25                                 pobierz plik artykułu 

Przedstawiono ocenę aktualnej dokumentacji konstrukcyjnej oraz wyniki pomiarów odchyłki okrągłości elementów połączeń sworzniowych dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Stwierdzono, że dla elementów zespołów podstawowych stosowane są klasy dokładności wykonania IT2, IT3, IT4, a dla zespołów pomocniczych IT6, IT7. Natomiast odchyłki okrągłości wynoszą odpowiednio 25% i 30% tolerancji średnicy. Fragment badań jest częścią projektu dotyczącego oceny wpływu rzeczywistych odchyłek kształtu na jakość połączeń w zaawansowanych rozwiązaniach technicznych.
Słowa kluczowe: elementy walcowe, klasa dokładności wykonania, odchyłka okrągłości

24

—————————————————————————————————————-
J. WIECZOREK, Z. WIECZOREK, W. MOZOLEWSKI, J. POMIANOWSKI: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w pyle PM 10
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 26-27                                 pobierz plik artykułu 

We frakcji pyłu PM 10 ze stanowiska pomiarowego w Elblągu, metodą synchronicznej spektro?uorymetrii, oznaczono stężenia 9 WWA, w tym 6 wy- mienionych w Dyrektywie 2004/107/WE. Dotychczas nie wykonano oznaczeń WWA w pyle zawieszonym w powietrzu nad obszarem województwa warmińsko-mazurskiego. W najwyższych stężeniach występowały: fenan- tren, piren i ?uoranten, związki charakterystyczne dla niskotemperaturowych procesów spalania. Spośród kancerogennych WWA najwyższe stężenie stwierdzono dla benzo(a)pirenu (2,5 ng?m-3 ).
Słowa kluczowe: benzo(a)piren, kancerogenne WWA, frakcja pyłu PM 10 , synchroniczna spektro?uorymetria

26

—————————————————————————————————————-
K. GĘSIŃSKI, G. GOZDECKA: Wpływ procesu wymywania na eliminację saponin
z powierzchni nasion komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.)

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 28-29                                 pobierz plik artykułu 

W pracy analizowano skuteczność usuwania saponin z powierzchni nasion komosy ryżowej przez wymywanie wodą. Badano wpływ temperatury wody, jej objętości w stosunku do masy nasion oraz czasu wymywania na zmniejszenie zawartości saponin. Zawartość saponin oznaczano testem pianowym. Stwierdzono brak znaczącego wpływu temperatury i objętości wody na udział saponin w okrywie nasion. Efekty w postaci redukcji (od 40 do 78)% zawartości saponin obserwowano w zależności od długości trwania procesu wymywania.
Słowa kluczowe: Chenopodium quinoa, saponiny, wymywanie, nasiona

28

—————————————————————————————————————-
 BOROWSKI, E. DULCET: Aplikacja dodatków do pasz w aspekcie jakości uzyskanej żywności
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 30-31                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono problematykę skażenia żywności mikotoksynami powstającymi w trakcie metabolizmu grzybów pleśniowych. Wskazano na istniejący związek między występowaniem mikotoksyn w paszy, a skażeniem żywności. Opisano wyniki doświadczenia dotyczące wpływu dodatków konserwujących na jakość uzyskanej paszy. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie między ilością preparatu w próbkach pobieranej paszy. Wykazano także skuteczność działania preparatu w warunkach do- świadczenia.
Słowa kluczowe: mikotoksyny, dodatki do pasz, wilgotne siano.

30

—————————————————————————————————————-
M. RUSZKOWSKA: Modelowe porównanie właściwości sorpcyjnych kawy zbożowej
i orkiszowej

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 32-33                                 pobierz plik artykułu 

Celem pracy było modelowe porównanie właściwości sorpcyjnych kawy zbożowej i orkiszowej. Przeprowadzone badania dowiodły, że różnice w właściwościach sorpcyjnych badanych kaw, określone na podstawie kształtu i położenia wyznaczonych izoterm oraz kinetyki i szybkości procesu sorpcji pary wodnej, determinowane były różnicą wilgotności między próbkami i ich otoczeniem oraz różnorodnym składem surowcowym i za- stosowaną technologią produkcji.Słowa kluczowe: izoterma sorpcji, aktywność wody, BET, GAB

32

—————————————————————————————————————-
M. RUSZKOWSKA: Ocena jakości wybranych odżywek w proszku dla dzieci
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 34-35                                 pobierz plik artykułu 

Celem pracy była ocena jakości wybranych odżywek dla dzieci w proszku na podstawie charakterystyki właściwości ?zykochemicznych i higroskopijnych. Charakterystyka właściwości ? zykochemicznych obejmowała ocenę składu granulometrycznego, gęstości luźnej i utrzęsionej, współczynnika Hausera, indeksu Carra. Dokonano oceny właściwości higroskopijnych w oparciu o wyznaczenie izoterm sorpcji pary wodnej badanych pro- duktów. Przeprowadzona w niniejszej pracy ocena właściwości higroskopijnych wykazała, że z punktu widzenia jakości i trwałości przechowalniczej korzystniejszymi właściwościami charakteryzował się produkt II, produkcji angielskiej, uzyskując wyższą wartość warstwy monomolekularnej.
Słowa kluczowe: odżywki w proszku dla dzieci, gęstość luźna i utrzęsiona, I H , I C , izoterma sorpcji, aktywność wody, pojemność monowarstwy, stała energetyczna, BET

34

—————————————————————————————————————-
T. PUKSZTA: Możliwość zastosowania testów przyspieszonych w prognozowaniu trwałości zamrożonych owoców
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 36-37                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przeprowadzono ocenę możliwości zastosowania testów przy- spieszonych do prognozowania trwałości zamrożonych owoców. Podstawą oceny było porównanie wyników badań przechowalniczych z wynikami testów przyspieszonych poddanych transformacji PSL w zapisie linio- wym oraz kwadratowym. Wyznacznikiem poziomu jakości zamrożonych produktów spożywczych pochodzenia roślinnego była ocena sensoryczna wykonana metodą punktową. Wery?kacja badanych modeli wykazała możliwość zastosowania testów przyspieszonych w prognozowaniu trwałości wskazując jednocześnie większą uniwersalność modelu liniowego.
Słowa kluczowe: prognozowanie trwałości, zamrożone owoce, model liniowy i kwadratowy, przechowalnicze testy przyspieszone, praktyczny czas przechowywania

36

—————————————————————————————————————-
G. DOMEK, K. TYSZCZUK: Projektowanie pasów zębatych do maszyn przetwórczych przemysłu spożywczego
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 38-39                                 pobierz plik artykułu 

W pracy poruszony został problem projektowania wyspecjalizowanych napędów w maszynach w przemyśle spożywczym. Charakter pracy oraz środowisko stawiają elementom maszyn najwyższe wymagania. Polimery stosowane w produkcji pasów napędowych często nie posiadają dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Te, które można zastosować, mają inne właściwości mechaniczne, inną adhezję do kordu oraz odmienne zużycie objętościowe. Podobnie jest w przypadku kół pasowych i innych elementów przekładni mechanicznych. Problematykę konstrukcji przedstawiono na przykładzie rozdrabniaczy precyzyjnych, w których nie ma możliwości wykonania napędu w postaci monobloku.
Słowa kluczowe: przemysł spożywczy, koła pasowe, pasy zębate, projektowanie cech konstrukcyjnych

38

—————————————————————————————————————-
R. LEWICKI, P. KURCZEWSKI: Środowiskowa ocena oddziaływa- nia chłodziarko-zamrażarek w procedurze ekoprojektowania sprzętu AGD
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 40-41                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono wyniki oddziaływania chłodziarko-zamrażarek na środowisko w ujęciu cyklu ich istnienia. Ocena metodą LCA została przeprowadzona za pomocą programu Sima Pro 7 przy wykorzystaniu metodyki Eco-indicator 99. Analizę przeprowadzono dla wszystkich etapów cyklu życia. Uzyskane wyniki umożliwiły identy?kację dominujących, pod względem poziomu wywieranego oddziaływania, etapów cyklu życia chłodziarko-zamrażarki.
Słowa kluczowe: ekoprojektowanie, analiza cyklu życia, LCA, LCM, DfE

40

—————————————————————————————————————-
G. ZAKRZEWSKA, J. KASPRZAK: Analiza środowiskowa procesów eksploatacyjnych koagulatora
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 42-43                                 pobierz plik artykułu 

Praca dotyczy przemysłu mleczarskiego, a w szczególności zawiera analizę oddziaływań środowiskowych procesu eksploatacji wybranego elementu linii produkcyjnej sera twarogowego. Zde?niowano obszar badań z charakterystyką obiektu badań. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie eksploatacji w całym cyklu życia. Zgodnie z przyjętymi kryteriami pokazano główne oddziaływanie zbiornika koagulacyjnego (służącego do nalewania pulpy twarogowej do form twarożkarskich) na środowisko.
Słowa kluczowe: ocena cyklu życia LCA, koagulator, eksploatacja

42

—————————————————————————————————————-
K. PERZ: Zanieczyszczenia sprężonego powietrza stosowanego w przemyśle spożywczym
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 44-45                                 pobierz plik artykułu 

Sprężone powietrze jest obecnie bardzo często wykorzystywanym nośni- kiem energii w przemyśle spożywczym. Znajduje szerokie zastosowanie  dzięki dostępności i bezpieczeństwu stosowania. W przemyśle spożywczym wymaga się, aby powietrze posiadało odpowiednią klasę czystości. Artykuł omawia główne źródła i rodzaje zanieczyszczeń pojawiające się w procesie przygotowania sprężonego powietrza na potrzeby przemysłu spożywczego.
Słowa kluczowe: sprężone powietrze, zanieczyszczenie, energia, przemysł spożywczy

44

—————————————————————————————————————-