Rok 2011 nr 3

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
K. S. BIELIŃSKI: Aspekty energetyczne monitorowania technologii spożywczej

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 12-13                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem monitorowania technologii spożywczych do wspomagania zarządzających w działaniu na rzecz podwyższania efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej swoich technologii. W wyniku ciągłej kontroli wskaźników efektywnościowych i uzyskaniu szybkiej diagnozy stanu procesu technologicznego, zarządzający przedsiębiorstwami mogą planować szereg działań innowacyjnych i pro-oszczędnościowych, a także mogą dynamicznie wery?kować uzyskane efekty.
Słowa kluczowe: bilansowanie, monitorowanie, media energetyczne, zarządzanie energią, efektywność energetyczna

12

—————————————————————————————————————-
 BUJNOWSKI, P. DOMANOWSKI, J. PALIWODA, R. WOCIANIEC: Modernizacja układu dozowania likworu i marshmallow
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 14-15                              pobierz plik artykułu 

Istniejący układ dozowania likworu i spienionej galaretki zawierający stację stemplowania mąki formierskiej został rozbudowany o dozownik pomady. Konieczne było dostosowanie nowego dozownika do systemu sterowania istniejącej linii produkcyjnej. Technologiczne próby przemysłowe potwierdziły skuteczność działania przebudowanego układu.
Słowa kluczowe: dozownik, pomada, marshmallow

14

—————————————————————————————————————-
B. CZUPRYŃSKI, K. KOTARSKA: Wpływ preparatów enzymatycznych na przebieg fermentacji alkoholowej
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 16-17                              pobierz plik artykułu 

Podczas przeprowadzonych badań stwierdzono możliwość wykorzystania różnych preparatów enzymatycznych w procesie fermentacji alkoholowej. Badania w skali laboratoryjnej wykazały przydatność, obok standardowych (Termamyl C., San Extra L) również innych preparatów enzymatycznych Promozyme 400 L i Viscozyme L w tym procesie. Fermentację prowadzono przy użyciu suszonych drożdży D-2. Zaciery do badań sporządzono metodą BU
Słowa kluczowe: fermentacja alkoholowa, preparaty enzymatyczne, drożdże

16

—————————————————————————————————————-
E. DĄBROWSKA, B. JANKOWSKA, A. KWIATKOWSKA, M. CIERACH: Zawartość kolagenu w mięśniach tylnej ćwierćtuszy wołowej
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 18-19                              pobierz plik artykułu 

Określono zawartość kolagenu w głównych mięśniach ćwierćtuszy wołowej otrzymanej w wyniku towarowego krzyżowania bydła mlecznego i mięsnego. Wykazano, że mięśnie, z których pozyskuje się mięso kulinarne charakteryzują się niską zawartością kolagenu. Zawartość badanego białka w mięśniu prostowniku palców pozyskanym z bydła uzyskanego na drodze krzyżowania towarowego była z kolei dwukrotnie wyższa niż w mięśniach pochodzących z tusz typowego bydła mięsnego.
Słowa kluczowe: kolagen, wołowina

18

—————————————————————————————————————-
J. DIAKUN: Metody i kryteria oceny stopnia umycia powierzchni urządzeń przetwórstwa spożywczego
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 20-21                              pobierz plik artykułu 

W pracy zestawiono podstawowe informacje o metodach i technikach oceny czystości
i skuteczności mycia. Przeanalizowano stosowane w warunkach przemysłowych techniki
i procedury oceny sprawdzania skuteczności mycia. Przedstawiono systemy oceny stopnia umycia stosowane w badaniach. System taki obejmuje standaryzację brudzenia powierzchni kontrolnych oraz skalę oceny skuteczności mycia umożliwiające ilościową ocenę badawczych procesów mycia.
Słowa kluczowe: mycie, system CIP, skuteczność mycia, skalowanie oceny mycia

20

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Inteligentny system rozdrabniania
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 22-24                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia, model i procedurę inteligentnego rozdrabniania przez quasi-ścinanie ziaren biologicznych, granulatów tworzyw polimerowych i aglomeratów włóknistych według teorii zintegrowanej optymalizacji przestrzeni inżynierii rozdrabniania. Przedstawiono matematyczne uwarunkowania badawcze i specjalny system techniczny do realizacji zadań optymalnych.
Słowa kluczowe: teoria rozdrabniania, skręcanie i quasi-ścinanie ziarna, moduł odkształceń

22

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Poziomy inteligentnego systemu rozdrabniania
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 24-26                               pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono złożone relacje elementów systemu rozdrabniania, od molekuł
w przekroju rozdrabnianym do populacji rozdrabniaczy. Rozważano przykład quasi-ścinania ziaren (biologicznych, granulatów tworzyw polimerowych i aglomeratów włóknistych) w inteligentnym systemie rozdrabniania. Przedstawiono syntetyczne informacje o stanie efektywności rozdrabniania różnych ziaren.
Słowa kluczowe: integracja rozdrabniania, efektywność rozdrabniania ziaren

24

—————————————————————————————————————-
G. GOZDECKA, K. GĘSIŃSKI: Charakterystyka masy nasiennej komosy ryżowej
po zbiorze

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 27-28                             pobierz plik artykułu 

W pracy scharakteryzowano masę nasienną otrzymaną po zbiorze komosy ryżowej Chenopodium quinoa (Willd). Przeprowadzono analizę składu określając rodzaj i ilość zanieczyszczeń. Przeprowadzono analizę sitową badanego materiału. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono średnicę zastępczą oraz zawartość frakcji w zbiorze. Rozkład granulometryczny badanego materiału opisano funkcją rozkładu RRSB. Wyniki badań mogą posłużyć do opracowania założeń procesu oczyszczania nasion komosy ryżowej.
Słowa kluczowe: komosa ryżowa, analiza sitowa, model RRSB, zanieczyszczenia

27

—————————————————————————————————————-
H. HOLKA, T. JARZYNA: Zastosowanie trójdyszowych głowic natryskowych w metodzie water-jet do recyklingu opon samochodowych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 29-30                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono ważny światowy problem utylizacji zużytych opon. Przedstawiono również konstrukcje stanowiska badawczego oraz wy- niki badań doświadczalnych. Pracę zakończono wnioskami.
Słowa kluczowe: water-jet, recykling, zużyte opony

29

—————————————————————————————————————-
J. KALWAJ: Wpływ konstrukcji zespołu roboczego rozdrabniacza udarowego
na efektywność jego pracy

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 31-32                              pobierz plik artykułu 

Analiza procesu rozdrabniania udarowego wykazała, że odpowiedni dobór grubości i długości bijaków z uwzględnieniem budowy strukturalnej ziarna zbóż powinien spowodować zmniejszenie energochłonności rozdrabniaczy udarowych. W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych tego zagadnienia, które potwierdzają poprawę procesu o 25%.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie udarowe, ziarno zbóż, konstrukcja bijaków i energochłonność

31

—————————————————————————————————————-
E. KASZKOWIAK, J. KASZKOWIAK: Wpływ sposobu uprawy zbóż na ich wydajność energetyczną
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 33-34                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono wyniki badań nad przydatnością energetyczną ziarna owsa
i jęczmienia jarego w latach 2008-2009 zebranego na glebach lekkich i cięższych. Dokonano analizy plonu, jednostkowej wartości opałowej i łącznej wartości energetycznej w przeliczeniu na 1ha. Uzyskane w trakcie prowadzonych badań wyniki, pozwalają stwierdzić, iż głównym czynnikiem wpływającym na wartość energetyczną jest zawartość tłuszczu.  Zboża ozime, zwłaszcza żyto, okazuje się gatunkiem zdecydowanie korzystniejszym do wykorzystania na cele energetyczne.
Słowa kluczowe: owies, jęczmień jary, spalanie, tłuszcz

33

—————————————————————————————————————-
E. KASZKOWIAK, J. KASZKOWIAK: Wykorzystanie ziarna kukurydzy na cele energetyczne
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 35-36                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki pierwszego roku doświadczenia polowego, uprawy kukurydzy przy  różnych poziomach nawożenia azotem. Badano wpływ poziomu nawożenia na wartość opałową i ilość możliwej do uzyska- nia energii ze spalania ziarna kukurydzy.
Słowa kluczowe: kukurydza, wartość opałowa, nawożenie azotem

35

—————————————————————————————————————-
Z. KŁOS: Proinnowacyjne i projakościowe działania w rozwoju produktów
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 37-38                              pobierz plik artykułu 

Terminy innowacyjność i jakość są ze sobą mocno powiązane. Uzyskanie wysokiego poziomu jakości produktów, w tym maszyn i urządzeń, w wielu przypadkach wiąże się z zaangażowaniem w działalność innowacyjną. Z kolei prowadzenie działań innowacyjnych, zwłaszcza w inżynierii mechanicznej, wymaga projakościowego spojrzenia. Praca poświęcona jest przenikaniu się zakresów tych pojęć i związanych z nimi działań.
Słowa kluczowe: jakość, innowacyjność, produkt, obiekt techniczny

37

—————————————————————————————————————-
K. KOTARSKA, B. CZUPRYŃSKI: Wpływ odmian kukurydzy na efektywność produkcji etanolu
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 39-40                              pobierz plik artykułu 

Zawartość skrobi w ziarnie jest najważniejszym parametrem wery?kującym przydatność surowca w produkcji alkoholu w gorzelniach rolniczych. Jest ona zależna nie tylko od rodzaju surowca, ale również od odmiany w ramach danego surowca. W artykule przedstawiono wartości wskaźników biotechnologicznych procesu fermentacji alkoholowej, uzyskane dla różnych odmian kukurydzy. Określono jakość spirytusu surowego dla każdej przebadanej odmiany kukurydzy.
Słowa kluczowe: zawartość skrobi w ziarnie, wskaźniki biotechnologiczne, jakość spirytusu surowego

39

—————————————————————————————————————-
K. KOTARSKA, A. ŻAKOWICZ, B. CZUPRYŃSKI: Ocena zawartości produktów ubocznych wery?kujących jakość spirytusu surowego
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 41-42                              pobierz plik artykułu 

W artykule wskazano przyczyny powstawania maślanu etylu oraz akroleiny, obniżających jakość destylatu rolniczego, uzyskiwanego w gorzelniach rolniczych. Pokazano na chromatogramie efekt mody?kacji technologii produkcji etanolu prowadzącej do ograniczenia ilości akroleiny. Ponadto przed- stawiono charakterystykę najczęściej występujących produktów ubocznych, towarzyszących produkcji etanolu.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenia spirytusu surowego, maślan etylu, akroleina, destylat rolniczy

41

—————————————————————————————————————-
P. KURCZEWSKI, R. LEWICKI, Z. KŁOS: LCA jako narzędzie analizy kierunków rozwoju artykułów gospodarstwa domowego
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 43-44                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono metodę LCA jako narzędzie wykorzystywane do oceny produktów
i usług na potrzeby wyznaczenia kierunków ich rozwoju. Wskazano miejsce metody LCA wśród narzędzi stosowanych w ramach koncepcji zarządzania cyklem życia (LCM). Możliwości zastosowania LCA zaprezentowano w odniesieniu do wybranego sprzętu artykułów gospodarstwa domowego. Zwrócono przy tym uwagę na zagadnienia prośrodowiskowego projektowania obiektów technicznych.
Słowa kluczowe: analiza cyklu życia, LCA, LCM, ekoprojektowanie

43

—————————————————————————————————————-
R. LEWICKI, A. LEWANDOWSKA, P. KURCZEWSKI: Wymogi konsumentów w aspekcie prośrodowiskowego projektowania chłodziarko- zamrażarek
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 45-46                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono wymagania respondentów odnośnie ?białego? sprzętu AGD ? wymagań niezbędnych do określenia kierunków rozwoju poddanej analizie chłodziarko zamrażarki. Zaprezentowane badania stanowiły element prac nad zarządzaniem cyklem życia urządzeń sektora AGD.
Słowa kluczowe: ekoprojektowanie, rozwój produktu, wymagania konsumentów

45

—————————————————————————————————————-
M. MACKO: Badania oraz analiza sił i odkształceń w rozdrabnianiu jednokrotnym
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 47-48                             pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano wybrane wyniki badań rozdrabniania jednokrotnego próbek
o przekroju rurowym. Przedstawiono relacje energetyczne dla zmiennych prędkości liniowych
i różnych materiałów. Do symulacji wykorzystano aplikacje SolidWorks Simulation Określono wartości obciążeń występujących w próbce oraz przedstawiono zakres odkształceń próbki.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie jednokrotne, analiza energetyczna procesu

47

—————————————————————————————————————-
M. MACKO, M. BONIECKA, A. DROP, D. GRABIŃSKA, B. GRZELCZAK: Oszacowanie cyklu życia rozdrabniaczy przy wykorzystaniu aplikacji SolidWorks Sustainability
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 49-50                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono metodę wery?kacji konstrukcji kilku części rozdrabniacza laboratoryjnego przy użyciu aplikacji SolidWorks Sustainability. Przedstawiono orientacyjny wpływ na emisję dwutlenku węgla, zanieczyszczenie wody i powietrza oraz zapotrzebowanie energetyczne. Określono w każdej z grup oddziaływania środowiskowego udział pozyskania materiału, produkcji, użytkowania i zagospodarowania poużytkowego. Wskazano na różnice
w zakresie doboru materiału już na etapie projektowania.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz, konstruowanie, oszacowanie cyklu życia LCA

49

—————————————————————————————————————-
T. MIKOŁAJCZYK, J. LEWANDOWSKI: Kształtowanie przyrostowe modeli
z zastosowaniem robota przemysłowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 51-52                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono badania możliwości zastosowania robota przemysłowego do kształtowania przyrostowego. Zaprezentowano opracowany system komputerowo sterowanego aplikatora pianki poliuretanowej użytej jako tworzywo do kształtowania. Przedstawiono wyniki pierwszych prób kształtowania przyrostowego z użyciem robota przemysłowego potwierdzające słuszność przyjętej koncepcji.
Słowa kluczowe: kształtowanie przyrostowe, robot przemysłowy, pianka poliuretanowa

51

—————————————————————————————————————-
W. MOZOLEWSKI, J. WIECZOREK, J. F. POMIANOWSKI: Badania jakości organoleptycznej chipsów solonych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 53-54                              pobierz plik artykułu 

Badania sensoryczne solonych chipsów różnych producentów wykazały, że były one pokruszone, miały  liczne wady i uzyskały niskie noty w skali 5-punktowej. Metodą pro?lowania wykazano, że smak tłuszczu, pieczone- go i smażonego ziemniaka uzyskiwały najwyższe noty. Dominującymi pro?lami zapachowymi chipsów były: tłuszczowo-ziemniaczany, smażonego oraz pieczonego ziemniaka. Natężenie negatywnych pro? li było nieznaczne. W ocenie panelowej nie wyłoniono próby, która wyróżniałaby markę producenta.
Słowa kluczowe: chipsy ziemniaczane, analiza sensoryczna, pro?lowanie smaku i zapachu

53

—————————————————————————————————————-
J. NIEDŹWIEDŹ, H. OSTOJA, T. ŻMIJEWSKI, M. CIERACH: Porównanie metod oznaczania zawartości glikogenu w wołowej tkance mięśniowej
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 55-56                              pobierz plik artykułu 

Celem pracy było oznaczenie zawartości glikogenu w wołowej tkance mię- śniowej, wykorzystując standardową metodę antronową, metodę enzymatyczną, a także szybką metodę z wykorzystaniem glukometru. Badano mięsień longissimus thoracis et. lumborum (n = 7), pochodzący z tusz buhajów, mieszańców ras czarno-biała × limousin. Próbki pobierano 45 min, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h i 48 h post mortem. Metoda antronowa w sposób prawidłowy pozwoliła ocenić przebieg zmian zawartości glikogenu w mięsie wołowym w czasie dojrzewania. Natomiast metoda z wykorzystaniem glukometru wymaga dalszych prac, jednakże stwarza potencjalne możliwości wykorzystania jej do wstępnego szacowania poziomu zawartości glikogenu w tkance mięśniowej.
Słowa kluczowe: glikogen, metody oznaczania glikogenu, glukometr, glikoliza

55

—————————————————————————————————————-
J. NIEDŹWIEDŹ, T. ŻMIJEWSKI, H. OSTOJA, M. CIERACH: Porównanie maksymalnej siły cięcia wybranych mięśni z tylnej ćwierćtuszy wołowej
Inż. i Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 57-58                            pobierz plik artykułu 

Celem  pracy  było  porównanie  wartości  maksymalnej  siły  cięcia  (F max ) jedenastu mięśni: longissimus thoracis et. lumborum, psoas major, biceps femoris,  gluteus  medius,  tensor  fasciae  latae,  semitendinosus,  semimem-branosus, adductor femoris, vastus lateralis, vastus intermedius, extensor digitorum, pochodzących z tylnej ćwierćtuszy wołowej. Mięśnie pozyskano  z  buhajów,  mieszańców  ras  czarno-biała  ×  limousin.  Pomiar  wartości maksymalnej siły cięcia poszczególnych mięśni wykonywano 48 h i 240 h post-mortem. Oznaczono także wielkość wycieku swobodnego i cieplnego. Rodzaj mięśnia i czas dojrzewania w znaczącym stopniu wpłynął na wartość maksymalnej siły cięcia. Na skutek zastosowania dziesięciodniowego okresu dojrzewania wartość siły cięcia uległa istotnemu obniżeniu
w stosunku do wartości wyjściowej.
Słowa kluczowe: siła cięcia, kruchość, wołowina, mięśnie wołowe

57

—————————————————————————————————————-
A. OCIECZEK: Ocena możliwości zastosowania testów przyspieszonych
w prognozowaniu trwałości makaronów
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 59-60                              pobierz plik artykułu 

Przeprowadzone badania obejmowały wyznaczenie praktycznego czasu przechowywania (PSL) na podstawie empirycznie uzyskanych wyników ogólnej oceny sensorycznej oraz wery?kację zaproponowanych zależności do obliczania PSL w oparciu o wyniki testów przechowalniczych. Przeprowadzona wery?kacja wykazała możliwość stosowania funkcji liniowej do prognozowania trwałości wyrobów makaronowych przechowywanych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych i opakowaniowych.
Słowa kluczowe: praktyczny czas przechowywania, ocena sensoryczna, funkcja liniowa

59

—————————————————————————————————————-
A. OCIECZEK: Wpływ składu granulometrycznego i mikrostruktury powierzchni na zwilżalność kisieli typu instant
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 61-62                              pobierz plik artykułu 

Przeprowadzone badania obejmowały oznaczenie: składu granulometrycznego, zwilżalności, zawartości wody oraz właściwości sorpcyjnych (model GAB) w zakresie powierzchni właściwej sorpcji, ogólnej objętości kapilar i najbardziej prawdopodobnego promienia kapilar. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że technologia produkcji znacząco wpływa na  postrzeganie przez konsumenta właściwości użytkowe żywności w proszku.
Słowa kluczowe: żywność wygodna, właściwości użytkowe, zwilżalność, sorpcyjność

61

—————————————————————————————————————-
J. PALIWODA: Proces produkcji i jego wpływ na jakość pralin likworowych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 63-64                              pobierz plik artykułu 

Badanie procesu produkcji pralin likworowych miało doprowadzić do uzyskania wysokiej jakości wyrobów cukierniczych przy zastosowaniu urządzenia wylewającego Pralimat ?rmy Chocotech. Podczas produkcji uzyskano pralinki z wadami jakościowymi będącymi wynikiem błędów
w procesie formowania korpusów i niewłaściwych parametrów produkcyjnych. Wykazano, że właściwa organizacja i rozplanowanie etapów produkcji przy zachowaniu odpowiednich parametrów i wykorzystaniu dostępnego wyposażenia technicznego pozwoli uzyskać wysokogatunkowe praliny oraz zwiększenie mocy produkcyjnych.
Słowa kluczowe: likwor, mąka formierska

63

—————————————————————————————————————-
J. F. POMIANOWSKI, J. WIECZOREK, W. MOZOLEWSKI: Ocena pozostałości związków chloroorganicznych w różnych produktach tłuszczowych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 65-66                              pobierz plik artykułu 

W pracy zbadano pozostałości chlorowanych węglowodorów w wybranych produktach tłuszczowych z sieci detalicznej Olsztyna. Stwierdzono, że produkty tłuszczowe w dalszym ciągu zawierają szkodliwe insektycydy, jednak ich ilości nie przekraczają wartości określonych prawem. Zmienia się struktura związków z grupy DDT, zwiększa się udział DDE, co może świadczyć o braku wpływu nowych porcji chlorowanych węglowodorów do środowiska.
Słowa kluczowe: produkty tłuszczowe, chlorowane węglowodory, toksykologia

65

—————————————————————————————————————-
J. F. POMIANOWSKI, A. WÓJCIK, J. SOWIŃSKA, T. MITUNIE- WICZ, D. WITKOWSKA,
Ł. CHORĄŻY, A. KWIATKOWSKA- STENZEL: Wartość odżywcza mięsa kurcząt brojlerów transportowanych na różne odległości

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 67-68                              pobierz plik artykułu 

Celem badań było określenie wartości odżywczej mięsa kurcząt brojlerów transportowanych na różne odległości (0, 100, 200 oraz 300 km). Stwierdzono, że transport nie miał znaczącego wpływu na oceniane składniki. Badane mięso cechowało się wysoką wartością odżywczą i dietetyczną. Świadczy o tym wysoka ilość białka i niska zawartość tłuszczu. Wysoką wartość odżywczą mięsa podkreśla pro? l kwasów tłuszczowych z dużą ilością kwasów mono-
i polienowych, a także niska zawartość cholesterolu.
Słowa kluczowe: obrót przedubojowy, mięso drobiowe, cholesterol, kwasy tłuszczowe

67

—————————————————————————————————————-
A. RACZKOWSKA, T. RYDZKOWSKI: Analiza technik dzielenia i formowania kęsów ciasta chlebowego
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 69-70                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono produkcję pieczywa metodą ręczną, mechaniczną i mieszaną, zwracając uwagę na etapy dzielenia i formowania ciasta. W celu porównania właściwości ciasta i wypieczonych bochenków poddano je ocenie organoleptycznej i badaniom ?zykochemicznym (pomiary kwasowości i temperatury ciasta, oraz pomiary objętości, wilgotności i kwasowości miareczkowej gotowego wyrobu).
Słowa kluczowe: chleb, dzielenie i formowanie ciasta

69

J. SADOWSKI: Możliwości zmniejszenia hałasu technologicznego przecinarek tarczowych do drewna
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 71-72                              pobierz plik artykułu 

W pracy opisano przyczyny powstawania hałasu technologicznego na przecinarkach tarczowych podczas cięcia drewna. Na przykładzie przecinarki tarczowej do drewna PTG-6, pokazano możliwości minimalizacji tego hałasu do granic wymaganych normą oraz określono efektywność akustyczną tego wyciszenia.
Słowa kluczowe: przecinarki tarczowe do drewna, hałas technologiczny i jego minimalizacja

71

—————————————————————————————————————-
D. SYKUTERA, K. PEPLIŃSKI: Zastosowanie programu Ansys-Poly?ow do wspomagania wytwarzania opakowań formowanych próżniowo
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 73-74                              pobierz plik artykułu 

Pomocnym narzędziem w uzyskaniu cienkościennych wytworów formowanych próżniowo są programy numeryczne. W pracy przedstawiono przy- kładowe zastosowanie oprogramowania Poly?ow do ustalenia korzystnego rozkładu temperatury podczas nagrzewania arkusza formowanego próżniowo, z punktu widzenia uzyskania założonej grubości końcowej ścianki cienkościennego wytworu. Badania numeryczne zrealizowane w 4 etapach pozwoliły na uzyskanie wytworu o mniejszym rozrzucie grubości.
Słowa  kluczowe:  formowanie  próżniowe,  opakowania  cienkościenne, symulacje, Ansys-Poly?ow

73

—————————————————————————————————————-
A. TOMPOROWSKI: Rozwój konstrukcji rozdrabniaczy biomateriałów. Część I: Model obiektu badań
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 75-76                              pobierz plik artykułu 

Rozdrabnianie materiałów biologicznych jest procesem energochłonnym. W trakcie dekohezji ziarna występuje złożony stan naprężeń, wywołany: ściskaniem, skręcaniem, zginaniem, rozrywaniem, pękaniem, ścieraniem czy ścinaniem. W pracy podjęto próbę poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych zespołu rozdrabniającego i sterowania procesem w kierunku podwyższenia funkcjonalności (sprawności, energooszczędności i równomierności) rozdrabniania ziaren ryżu.
Słowa kluczowe: konstrukcja; rozdrabnianie; optymalizacja

75

—————————————————————————————————————-
A. TOMPOROWSKI: Rozwój konstrukcji rozdrabniaczy biomateriałów. Część II: Opis badań
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 77-78                              pobierz plik artykułu 

Rozdrabnianie materiałów biologicznych jest procesem energochłonnym. W trakcie dekohezji ziarna występuje złożony stan naprężeń wywołany ściskaniem, skręcaniem, zginaniem, rozrywaniem, pękaniem, ścieraniem czy ścinaniem. W pracy podjęto próbę poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych zespołu rozdrabniającego i sterowania procesem w kierunku podwyższenia funkcjonalności (sprawności, energooszczędności i równomierności) rozdrabniania ryżu.
Słowa kluczowe: konstrukcja; rozdrabnianie; optymalizacja

77

—————————————————————————————————————-
K. TYSZCZUK, G. DOMEK: Konstrukcyjna transformacja rozdrabniacza precyzyjnego do materiałów biologicznych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 79-80                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki konstrukcyjnej transformacji rozdrabniacza precyzyjnego z wielkości laboratoryjnej do wielkości przemysłowej, spełniającej wymagane rynkowo parametry procesowe. Opracowane zależności stanowią jednocześnie wytyczne dla rozdrabniacza w skali mini-laboratoryjnej i pokazowej, z zachowaniem jednocześnie wymaganej efektywności rozdrabniania.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz, konstrukcja, transformacja, napędy

79

—————————————————————————————————————-
K. TYSZCZUK, M. JANKOWSKI: Komputerowo wspomagany proces rozdrabniania
za pomocą rozdrabniacza precyzyjnego
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 81-82                              pobierz plik artykułu 

Artykuł dotyczy prac nad rozwojem procesu rozdrabniania nasion oleistych z przeznaczeniem na cele spożywcze i przemysłowe, w oparciu o stanowisko badawcze z rozdrabniaczem precyzyjnym typu RPW. Dokonano znaczącej mody?kacji konstrukcji rozdrabniacza, a dalszy etap prac to automatyzacja samego procesu w oparciu o wybrane komponenty sensoryki
i oprogramowanie tworzone dla potrzeb budowy zamkniętego układu sterowania.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, nasiona oleiste, proces, automatyzacja, sterowanie, wspomaganie komputerowe

81

—————————————————————————————————————-
P. WENDORFF, A. MROZIŃSKI: Spawanie stali przeznaczonych do kontaktu
z żywnością
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 83-84                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono problematykę spawania stali przeznaczonych do kontaktu
z żywnością. Omówiono metodę spawania laserowego stali nierdzewnych. Przedstawiono najważniejsze błędy technologiczne spawania w tej metodzie.
Słowa kluczowe: spawanie, błędy spawania, przemysł spożywczy

83

—————————————————————————————————————-
A. WÓJCIK, J. F. POMIANOWSKI, J. SOWIŃSKA, T. MITUNIEWICZ, D. WITKOWSKA,
Ł. CHORĄŻY, J. PIOTROWSKA: Wpływ obrotu przedubojowego kurcząt brojlerów
na jakość technologiczną mięsa

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 85-86                              pobierz plik artykułu 

Celem pracy było określenie wpływu długości transportu kurcząt brojlerów (0, 100, 200 oraz 300 km) na jakość technologiczną mięsa. Kwasowość mięsa po 15 min. od uboju była na zbliżonym poziomie (5,85÷5,89). Zróżnicowaniu uległa dopiero po 24 godzinach po uboju. Ciemniejszą barwą charakteryzowało się mięso ptaków transportowanych na odległość 300 km. Na podstawie pomiaru kwasowości mięsa (pH=15  i pH=24 ), wodochłonności i barwy, nie można jednoznacznie stwierdzić wad mięsa.
Słowa kluczowe: kurczęta brojlery, obrót przedubojowy, jakość mięsa

85

—————————————————————————————————————-
B. ZASTEMPOWSKI: Sprawność hydrostatycznych układów napędowych o złożonej strukturze
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 87-88                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono ocenę sprawności dowolnie złożonych układów hydraulicznych,
w których cieczą roboczą jest woda. Najkorzystniejszym napędem płynowym dla przemysłu spożywczego jest napęd hydrostatyczny, w którym cieczą roboczą jest woda. Czysta woda jest idealnym medium spełniającym warunki higieniczno-sanitarne. Wodne układy hydrostatyczne mają często złożoną strukturę z uwagi na fakt, że z jednej pompy zasilanych jest wiele odbiorników energii (silników).
Słowa kluczowe: napęd hydrostatyczny, sprawność układów hydrostatycznych, struktura układów hydrostatycznych

87

—————————————————————————————————————-
M. ZASTEMPOWSKI, A. BOCHAT: Badania energochłonności cięcia materiału roślinnego. Część I: Metodyka badań
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 89-90                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono metodykę badań energochłonności cięcia nożycowo-palcowym oraz bębnowym zespołem tnącym. Temat ten jest istotny z uwagi na fakt, iż omawiane zespoły tnące są podstawowymi zespołami roboczymi stosowanymi w maszynach służących do zbioru materiału roślinnego na cele konsumpcyjne, paszowe oraz energetyczne.
Słowa kluczowe: proces cięcie, materiał roślinny, zespoły tnące w maszynach rolniczych

89

—————————————————————————————————————-
M. ZASTEMPOWSKI, A. BOCHAT: Badania energochłonności cięcia materiału roślinnego. Część II: Wyniki badań
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 91-92                              pobierz plik artykuł

W pracy przedstawiono analizę możliwości realizacji badań doświadczalnych procesu cięcia nożycowo-palcowym i bębnowym zespołem tnącym. Temat ten jest szczególnie istotny z uwagi na zróżnicowanie konstrukcji i istoty funkcjonowania zespołów tnących w maszynach rolniczych typu: kosiarki, sieczkarnie i kombajny zbożowe. Ich różnorodność wymaga, dla potrzeb projektowania, wyznaczenie jednostkowej i całkowitej pracy cięcia w tych zespołach tnących.
Słowa kluczowe: proces cięcie, materiał roślinny, zespoły tnące w maszynach rolniczych

91

—————————————————————————————————————-
B. ZASTEMPOWSKI, P. DOMANOWSKI: Pośrednia metoda pomiaru mikroprzecieków
w zaworach hydraulicznych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 93-94                              pobierz plik artykułu 

W napędach płynowych stosowanych w przemyśle spożywczym najkorzystniejszą cieczą roboczą jest woda. Czysta woda jest idealnym medium spełniającym warunki higieniczno-sanitarne. W związku z małą lepkością wody ważnym zagadnieniem jest ocena przecieków wewnętrznych przez zawory hydrauliczne. W artykule przedstawiona została pośrednia metoda pomiarów mikro-przecieków.
Słowa kluczowe: zawór, przecieki

93

—————————————————————————————————————-
J. ZIMNIAK: Recykling materiałowy folii termoplastycznych stosowanych w przemyśle opakowaniowym i rolno-spożywczym
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 95-96                              pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano analizy recyklingu materiałowego folii stosowanych w opakowaniach, rolnictwie i przemyśle spożywczym. Omówiono rozwiązania linii technologicznych w zakresie recyklingu wtórnych folii czystych i zanieczyszczonych. Wskazano możliwości zastosowania uzyskanych tworzyw jako aglomeratu lub regranulatu w procesach przetwórczych.
Słowa kluczowe: opakowania, tworzywa wtórne, recykling materiałowy, linie technologiczne

95

—————————————————————————————————————-
A. ŻBIKOWSKA, Z. ŻBIKOWSKI: Zmiany stopnia odtworzenia mleka z odtłuszczonego proszku mlecznego w naparze kawowym w zależności od temperatury i twardości wody
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 97-98                              pobierz plik artykułu 

W pracy badano stopień odtworzenia mleka z odtłuszczonego proszku mlecznego w naparze kawowym w zależności od temperatury, twardości i mocy naparu. Stwierdzono, że wygląd mleka odtworzonego z proszku, zwilżalność, rozpraszalność, wskaźnik nierozpuszczalności i test kawowy zależały w większym stopniu od temperatury niż mocy i twardości naparu kawowego.
Słowa kluczowe: mleko, twardość wody, zwilżalność, rozpraszalność, test kawowy

97

—————————————————————————————————————-