Archiwum z roku 2011

Noworoczne życzenia

W Nowym 2012 Roku
Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom
sukcesów w pracy zawodowej
oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym
życzy Redakcja

Kolejne sukcesy Pani Profesor Kawalec-Pietrenko

W dniu 23 listopada 2011, na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisko wiceprzewodniczącej Komitetu wybrana została Pani Profesor dr hab. inż. Bożenna Teresa Kawalec-Pietrenko, prof. zw. PG.

Pani Profesor Bożenna Kawalec-Pietrenko jest pierwszą kobietą w historii inżynierii chemicznej i procesowej w Polsce, która w roku 1996 została wybrana w skład tego Komitetu. Jest również pierwszą kobietą, która objęła tak zaszczytną funkcję w tym tak zdominowanym przez mężczyzn Komitecie.

Pani Profesor Kawalec-Pietrenko jest również w Komitecie przewodniczącą Sekcji Przepływów Wielofazowych. Stąd to, z Jej inicjatywy i pod Jej przewodnictwem od roku 1986 co trzy lata były organizowane w Politechnice Gdańskiej kolejne I-X Ogólnopolskie Konferencje Przepływów Wielofazowych.

Pani Profesor dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko została również powołana przez Ministra Gospodarki na członka Rady Naukowej Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.

 

Wg Biuletynu 14 (290) 14 grudnia 2011
Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

 Redakcja Czasopisma „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”
dołącza się do gratulacji i życzeń satysfakcjonującego uczestnictwa w pracach ww. instytucji.

 

Linki 2011 nr 6

Rok 2011 nr 6

2011-6

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
Ł. FELKOWSKI, J. TALAGA: Obliczanie połączeń kołnierzowych w świetle norm
PN-EN 13445 i specyfikacji technicznej WUDT-UC


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 5-8                                 pobierz plik artykułu 

Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza algorytmów obliczeń połączeń kołnierzowych zawartych w normie PN-EN 13445-3 i w specyfikacji technicznej WUDT-UC. Szczególną uwagę poświęcono w pracy omówieniu różnic związanych z obliczaniem naciągu montażowego
i naciągu ruchowego śrub, koniecznych dla zapewniania szczelnej pracy połączenia kołnierzowego. Omawiane zagadnienia zilustrowano przykładami liczbowymi. Stwierdzono różnice w wielkości naciągów śrub wyznaczonych w oparciu o porównywane algorytmy obliczeń.
Słowa kluczowe: połączenia kołnierzowe, naciąg montażowy, naciąg ruchowy

5

——————————————————————————————————————-
S. KWIATKOWSKA-MARKS, L. KOPIŃSKI, M. WÓJCIK: Konduktometryczne wyznaczanie efektywnego współczynnika dyfuzji jonów miedzi w granulkach biosorbentu alginianowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, s. 9-11                            pobierz plik artykułu 

Opracowano nową metodę wyznaczania efektywnego współczynnika dyfuzji metali ciężkich
w granulkach alginianowych, polegającą na pomiarze zawartości jonów metalu w roztworze
za pomocą konduktometru. Wzrost zawartości alginianu w granulkach prowadził do zmniej-szenia się wartości De jonów miedzi (w zakresie od 0,78 do 0,99⋅10-9 [m2/s]), zgodnie
z mechanizmem dyfuzji w porowatych nośnikach.
Słowa kluczowe: efektywny współczynnik dyfuzji, alginian, miedź

9

——————————————————————————————————————-
E. VOGT: Hydrofobizacja pyłu wapiennego za pomocą par kwasu tearynowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 12-14                              pobierz plik artykułu 

Pył wapienny poddano procesowi hydrofobizacji za pomocą par kwasu stearynowego
w instalacji własnego projektu. Określono parametry prowadzenia procesu. Uzyskano materiały o różnym stopniu hydrofobizacji w zależności od stosowanych warunków modyfikacji. Opracowana metodyka otrzymywania wodoodpornego materiału może stanowić alternatywę dla powszechnie stosowanej techniki otrzymywania przeciwwybuchowego pyłu wapiennego.
Słowa kluczowe: przeciwwybuchowy pył wapienny, hydrofobizacja

12

——————————————————————————————————————-
J. KALWAJ: Wpływ cyrkulacji powietrza na energochłonność rozdrabniaczy udarowych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 15-16                              pobierz plik artykułu 

Studia nad procesem udarowego rozdrabniania ziarna zbóż pozwoliły sformułować hipotezę
o korzystnej roli otwartego i zwiększonego przepływu powietrza przez maszynę roboczą. Zawarte w pracy wyniki badań własnych układu rozdrabniającego ze zmiennym strumieniem powietrza wykazały, że można uzyskać zmniejszenie zużycia energii o około 14% dla jęczmienia i 11% dla pszenicy.
Słowa kluczowe: ziarno zbóż, rozdrabniacz udarowy, energochłonność, strumień powietrza

15

——————————————————————————————————————-
J. RACZEK, P. ZIELEŹNIK, W. GUZIK: Badanie aerodynamiki poziomego transportu pneumatycznego wybranych materiałów siewnych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 17-20                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny przydatności dostępnych w literaturze korelacji na prędkość saltacji do wyznaczania roboczej prędkości gazu transportującego. Badania przeprowadzono dla wybranych materiałów siewnych, takich jak: owies, jęczmień, pszenżyto, sorgo, proso, pszenica, rzepak i żyto. Stwierdzono, że zbyt niska prędkość gazu transportującego grozi niebezpieczeństwem wystąpienia zjawiska wypadania cząstek ze strumienia, blokady przewodu transportowego oraz nierównomiernego rozkładu cząstek stałych w przewodzie transportowym. Z kolei zbyt wysoka prędkość gazu transportującego (choć bezpieczna) jest nieekonomiczna i powoduje wysoką i zbędną stratę energii, degradację transportowanego materiału i erozję instalacji. Jako prędkość roboczą gazu transportującego zaleca się stosować prędkość nieznacznie wyższą od prędkości wyznaczonych wg korelacji Shade’a i Rizka.
Słowa kluczowe: prędkość saltacji, robocza prędkość gazu, materiały siewne

17

——————————————————————————————————————-
A. ŻBIKOWSKA, Z. ŻBIKOWSKI: Wpływ temperatury i twardości wody na stopień odtworzenia mleka z odtłuszczonego proszku mlecznego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 20-22                              pobierz plik artykułu 

W pracy badano wpływ temperatury i twardości wody na stopień odtworzenia mleka
z rozpyłowego odtłuszczonego proszku mlecznego. Stwierdzono, że wygląd mleka po rekonstytucji proszku, zwilżalność, rozpraszalności wskaźnik nierozpuszczalności zależały
w większym stopniu od temperatury niż twardości wody.
Słowa kluczowe: mleko, twardość wody, zwilżalność, rozpraszalność

20

——————————————————————————————————————-
A. ŻBIKOWSKA, Z. ŻBIKOWSKI: Charakterystyka jogurtu produkowanego metodą termostatową i przyspieszoną z dodatkiem soli wapnia i magnezu

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 23-24                              pobierz plik artykułu 

W pracy scharakteryzowano cechy jakościowe jogurtu z dodatkiem soli wapnia i magnezu, wyprodukowanego metodą termostatową i przyspieszoną z zastosowaniem prefermentacji. Stwierdzono porównywalność cech organoleptycznych i lepkości jogurtu, z dodatkiem soli wapnia i magnezu, wyprodukowanego zarówno metodą termostatową jak i przyspieszoną. Dodatek soli wapnia i magnezu do mleka przy produkcji jogurtu powinien nie być wyższy
niż 200 mg/L.
Słowa kluczowe: prefermentacja, przyspieszona metoda produkcji jogurtu

23

——————————————————————————————————————-
T. GIĘTKA, K. CIECHACKI, R. WRÓBLEWSKI: Charakterystyka fosforanowych powłok konwersyjnych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 25-26                              pobierz plik artykułu 

Celem pracy jest przedstawienie produkcyjnych i użytkowych charakterystyk fosforanowych powłok ochronnych. Opisano wybraną metodę wytwarzania fosforanowej powłoki ochronnej oraz podano przykład jej zastosowania. Przedstawiono przykładową pracującą linię fosforanowania oraz opisano cechy uzyskiwanej powłoki.
Słowa kluczowe: powłoki ochronne, fosforanowanie

25

——————————————————————————————————————-
P. BALCERZAK, A. MROZIŃSKI: Stanowisko do badań dozowania materiałów ciekłych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 27-28                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono problematykę dozowania materiałów ciekłych przy użyciu pomp dozujących. Podczas badań poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie parametry, cechy
i właściwości powinna mieć pompa dozująca oraz jakie parametry technologiczno-konstrukcyjne urządzeń dozujących są niezbędne do optymalnego dozowania substancji ciekłych. Analizowano membranowe pompy dozujące typu wyporowego. Na podstawie wyników badań stwierdzono prawie liniową zależność między wzrostem oporów przepływu a wydajnością pompy dozującej.
Słowa kluczowe: dozowanie, pompa, optymalizacja procesu

27

 

Nowe „Wskazówki dla Autorów” będą obowiązywały w 2012 roku

Redakcja dwumiesięcznika „Inżynieria i Aparatura Chemiczna” uprzejmie informuje, że w 2012 roku będą obowiązywały
nowe „Wskazówki dla Autorów”.

Celem wprowadzonych zmian i uzupełnień jest uwzględnienie nowych zaleceń i wymagań  Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
w odniesieniu do czasopism punktowanych.

 

Rok 2011 nr 5

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
B. AMBROŻEK, E. KRUCZKOWSKA: Odzyskiwanie lotnych związków organicznych
z
gazów odlotowych w instalacji adsorpcyjnej TSA z nieruchomym złożem adsorbentu polimerowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 16-17                              pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki modelowania matematycznego oraz badań doświadczalnych procesu odzyskiwania lotnych związków organicznych (VOCs) z powietrza w układzie adsorpcyjnym zmiennotemperaturowym (TSA) z nieruchomym złożem adsorbentu polimerowego. Cykl TSA składał się z trzech etapów: adsorpcji związku organicznego z powietrza, desorpcji za pomocą strumienia ogrzanego azotu oraz chłodzenia złoża z użyciem strumienia chłodnego azotu. Analizę zmian czasowych stężenia i temperatury podczas adsorpcji, desorpcji i chłodzenia wykonano za pomocą modelu matematycznego adsorpcji nieizotermicznej, nierównowagowej. Badania doświadczalne wykonano przy użyciu laboratoryjnej instalacji adsorpcyjnej. Badania wykonano dla dwóch związków organicznych: toluenu i izopropanolu. Jako adsorbent stosowano polimer Dowex Optipore V503. Porównano wyniki uzyskane w układach TSA
z zamkniętym i otwartym obiegiem gazu.
Słowa kluczowe: lotne związki organiczne, adsorpcja zmiennotemperaturowa, adsorbenty polimerowe

16

—————————————————————————————————————-
B. AMBROŻEK,  A. SOŁTYS: Modelowanie odzyskiwania toluenu z gazów odlotowych w układzie TSA z nieruchomym złożem adsorbentu zeolitowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 18-19                              pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki modelowania matematycznego procesu odzyskiwania toluenu z powietrza w układzie adsorpcji zmiennotemperaturowej (TSA) z nieruchomym złożem adsorbentu zeolitowego. Cykl TSA składał się z trzech etapów: adsorpcji toluenu ze strumienia powietrza, desorpcji toluenu za pomocą strumienia ogrzanego azotu oraz chłodzenia złoża przy użyciu strumienia chłodnego azotu. W celu polepszenia efektywności odzyskiwania toluenu zastosowano układ z zamkniętym obiegiem gazu. Jako adsorbent wybrano odaluminiowany zeolit typu Y (DAY-20F). Wyznaczono cykliczny stan ustalony (CSS) metodą iteracji cyklicznych, wykorzystując model matematyczny nieizotermicznej adsorpcji nierównowagowej. Porównano wyniki uzyskane w układach z adsorbentem zeolitowym i z węglem aktywnym.
Słowa kluczowe: lotne związki organiczne, adsorbenty zeolitowe, adsorpcja zmiennotemperaturowa, cykliczny stan ustalony

18

—————————————————————————————————————-
M. BOBROWSKA, D. SZANIAWSKA: Badania modyfikacji bentonitów do zastosowań
w
ochronie środowiska

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 20-21                              pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu organofilizacji bentonitu o 85% zawartości Na+MMT. Badania wykonano w skali laboratoryjnej i ćwierćtechnicznej z zastosowaniem MMT sodowego oraz modyfikatorów różniących się budową chemiczną i zawartością substancji kationowo czynnej w postaci alkoholowych roztworów zawierających chlorki czwartorzędowych soli amoniowych. Określono wydajność modyfikacji oraz wybrane właściwości otrzymanych organobentonitów, tj. wskaźnik pęcznienia, cm3i pojemność sorpcyjną CEC, mmol/100 g. Uzyskano zmodyfikowane glinki o własnościach hydrofobowych różniące się zdolnością sorpcyjną zależną od rodzaju zastosowanego modyfikatora i warunków prowadzenia procesu.
Słowa kluczowe: bentonit, organobentonit, modyfikacja, organofilizacja, MMT sodowy

20

—————————————————————————————————————-
M. BOJARSKA, I. MACIERZYŃSKA, M. SZWAST, W. PIĄTKIEWICZ: Wpływ stężenia roztworu modyfi kującego na kompozytową membranę PP/PDMS do separacji gazów

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 22-23                              pobierz plik artykułu 

Najczęściej wykorzystywane do separacji gazów są membrany kompozytowe, składające się
z warstwy nośnej i selektywnej. Zasadnicza separacja odbywa się w warstwie selektywnej, dlatego właśnie skupiono się na doborze odpowiednich warunków jej wytwarzania. Analiza wyników pozwala stwierdzić, iż niskie stężenia należy wykorzystywać do wykonywania warstwy uszczelniającej. Natomiast do warstwy selektywnej należy wybierać wyższe stężenia, co w efekcie daje jednolitą i o średniej grubości warstwę.
Słowa kluczowe: separacja gazów, membrana kompozytowa, PDMS

22

—————————————————————————————————————-
A. G. CHMIELEWSKI, A. URBANIAK, M. K. ZALEWSKI, O. ROUBINEK, M. HARASIMOWICZ, R. KRZYWDA, M. ZALEWSKI: Wzbogacanie biogazu w metan kaskadą separatorów membranowych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 24-25                              pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono badania laboratoryjne procesów wzbogacania biogazu w metan z wykorzystaniem kaskady modułów z membranami poliimidowymi. W przeprowadzonych badaniach uzyskano wzbogacenie biogazu na wypływie z instalacji do ok. 90% objętościowych. Z wykorzystaniem metod numerycznych przeprowadzono symulacje pracy ćwierć technicznej kaskady wzbogacania biogazu w metan dla zmiennych strumieni zasilania układu, składu strumieni zasilającego oraz stopnia rozdziału metanu i dwu-tlenku węgla dla poszczególnych modułów. W oparciu o uzyskane dane sformułowano założenia projektowe instalacji ćwierć technicznej wzbogacania biogazu w metan.
Słowa kluczowe: wzbogacanie biogazu, separacja membranowa, kaskada modułów membranowych

24

—————————————————————————————————————-
W. CIESIELCZYK, A. KAMIŃSKA, J. SKONECZNA Badania procesu suszenia fluidalnego rozdrobnionej biomasy drzewnej

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 26-27                              pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy. Określono warunki pozwalające na uzyskanie efektywnej fluidyzacji zrębków drzewnych. Zaprezentowano oryginalny dystrybutor gazu umożliwiający efektywną fluidyzacji rozdrobnionej biomasy drzewnej.
Słowa kluczowe: biomasa, suszenie, fluidyzacja

26

—————————————————————————————————————-
B. FRYŹLEWICZ-KOZAK, K. DRABIK: Analiza komputerowa struktury nadźwiękowionych kłaczków osadów biologicznych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 28-29                              pobierz plik artykułu 

Analizowany materiał stanowił zdjęcia nadźwiękowionego osadu czynne-go, pochodzące z oczyszczalni ścieków w Olkuszu. Do obróbki zdjęć użyto specjalistycznych oprogramowań: Fractalyse – do analizy fraktalnej oraz programu ImageJ – do analizy parametrów geometrycznych. W celu dokładniejszego zilustrowania zmian zachodzących w nadźwiękowionym osadzie, posłużono się dodatkowo parametrami kształtu.
Słowa kluczowe: osad czynny, analiza obrazu, wymiar fraktalny, struktura kłaczka

28

—————————————————————————————————————-
E. GABRUŚ, B. AMBROŻEK: Doświadczalne badania regeneracji złoża po adsorpcji
z
fazy ciekłej

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 30-31                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu regeneracji sit molekularnych 3A stosowanych do osuszania ciekłych związków organicznych. Regenerację adsorbentu wykonywano za pomocą ogrzanego powietrza. Do oceny skuteczności regeneracji oraz wyznaczenia krzywych wyjścia stężenia i temperatury w warunkach nieizotermicznych wykorzystano laboratoryjną instalację adsorpcyjną zmiennotemperaturową (TSA) ze złożem nieruchomym. Wysokość złoża wynosiła 0,76 m, a jego średnica była równa 0,05 m. Badania wykonano dla dwóch cieczy organicznych: etanolu i n-propanolu. Temperatura regeneracji wynosiła od 200 do 270oC.
Słowa kluczowe: zeolitowe sita molekularne, regeneracja, desorpcja termiczna, adsorpcja wody

30

—————————————————————————————————————-
J. GAC, L. GRADOŃ: Modelowanie suszenia rozpyłowego układów wieloskładnikowych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 32-33                              pobierz plik artykułu 

Sformułowano model numeryczny suszenia rozpyłowego układów wielo-składnikowych, uwzględniający niejednorodność stężeń i temperatur oraz możliwość krystalizacji jednego ze składników. W wyniku przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że dla małych kropli niejednorodności składu powstających cząstek są na ogół niewielkie. Większe niejednorodności mogą wystąpić w przypadku bardzo wysokiej temperatury powietrza suszącego oraz gdy rozpuszczalność jednego ze składników kropli jest stosunkowo niska.
Słowa kluczowe: suszenie rozpyłowe, modelowanie numeryczne, mikro-cząstki, aerozole lecznicze

32

—————————————————————————————————————-
P. GRZYBOWSKI: Ocena i kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza w samochodowych układach klimatyzacyjnych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 34-35                              pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki pomiarów poziomu stężenia aerozolu ogólnego oraz bioaerozolu w powietrzu zewnętrznym oraz u wylotu kratek nawiewowych w czterdziestu autach osobowych. Opisano procedurę wykonywania pomiarów oraz przedstawiono opracowanie zgromadzonych wyników pod kątem oceny mikrobiologicznej czystości układów klimatyzacyjnych w badanych autach. Określono wpływ daty ostatniego serwisu układu klimatyzacji oraz aktualnie wykonany zbieg na poziom stężenia bioaerozolu.
Słowa kluczowe: bioaerozol, układy klimatyzacji w samochodach

34

—————————————————————————————————————-
P. GRZYBOWSKI: Otrzymywanie i dezaminacja hydrolizatów białkowych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 36-37                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń nad alkaliczną hydrolizą oraz dezaminacją hydrolizatów otrzymywanych z odpadowych skór garbarskich. Proces hydrolizy wymaga zastosowania dużej ilości NaOH oraz względnie długiego czasu. Do dezaminacji otrzymywanych aminokwasów wykorzystano reakcję Van Slyke’a. Uzyskano dezaminację hydrolizatów na poziomie 20–25%. Ze względu na trudności techniczne prowadzenia reakcji trud-no będzie wykorzystać tą metodę w praktyce technologicznej.
Słowa kluczowe: odpady garbarskie, hydroliza, kolagen, dezaminacja

36

—————————————————————————————————————-
M. GWADERA, K. KUPIEC: Adsorpcyjne układy chłodnicze

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 38-39                              pobierz plik artykułu 

Ze względu na problemy środowiskowe związane z emisją freonów chłodzenie adsorpcyjne jest atrakcyjnym polem do badań i rozwoju w porównaniu z konwencjonalnymi układami wykorzystującymi te niepożądane substancje. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych, zasadę działania, charakterystykę stosowanych układów adsorbent-adsorbat, praktyczne zastosowanie tych urządzeń oraz podstawowe wiadomości o ich modelowaniu.
Słowa kluczowe: chłodzenie adsorpcyjne, promieniowanie słoneczne, ciepło odpadowe

38

—————————————————————————————————————-
N. HUTNIK, A. MATYNIA, A. KOZIK, A. MAZIEŃCZUK: Wpływ obecności i stężenia zanieczyszczeń w roztworach fosforanów(V) na rozmiary kryształów struwitu wydzielanego z tych roztworów w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 40-41                              pobierz plik artykułu 

Wydzielano struwit MgNH4 PO4·6H2O z wodnych roztworów zawierających 1,0% ma jonów fosforanowych(V), jony magnezowe i amonowe oraz jony typowych zanieczyszczeń nieorganicznych. Wyznaczono indywidualny wpływ stężenia każdego z badanych jonów na średni rozmiar kryształów produktu. Stwierdzono, że korzystnie oddziaływały jony glinu, miedzi(II), potasu, fluorkowe i fluorokrzemianowe, natomiast jony wapnia, żelaza(II) i (III), cynku, azotanowe(V) i siarczanowe(VI) spowodowały zmniejszenie rozmiarów kryształów struwitu.
Słowa kluczowe: struwit, jony fosforanowe(V), jony zanieczyszczeń, ciągła krystalizacja
z reakcją chemiczną, jakość produktu

40

—————————————————————————————————————-
A. JACKIEWICZ, L. GRADOŃ: Sposoby zwiększania sprawności odpylania ltrów włókninowych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 42-43                              pobierz plik artykułu 

Zaprezentowano dwa sposoby zwiększania skuteczności filtracji cząstek aerozolowych
w niehomogenicznych filtrach włókninowych, poprzez za-stosowanie dodatkowego mechanizmu separacji – mechanizmu elektrostatycznego – ładując włókna filtra, oraz zmieniając strukturę filtra, stosując cieńsze włókna, luźniej upakowane w przestrzeni filtra. Wykazano, iż oba zaproponowane podejścia prowadzą do wzrostu sprawności separacji w filtrach włókninowych.
Słowa kluczowe: aerozol, elektret, filtr włókninowy, nanowłókna, sprawność filtracji

42

—————————————————————————————————————-
T. JANKOWSKI: Badania filtracji pyłów i aerozoli cieczy w kontekście analizy zagrożeń związanych z ich emisją w procesach przemysłowych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 44-45                              pobierz plik artykułu 

Zanieczyszczenia powietrza na przemysłowych stanowiskach pracy w postaci aerozoli z ciekłą
i stałą fazą rozproszoną to uboczne efekty procesów z użyciem chłodziw. W pracy przedstawiono metody i wyniki badania filtracji pyłu i aerozolu cieczy przy obróbce mechanicznej. Wyniki potwierdzają prawidłowość zastosowanej procedury badania układów filtracji. Pozwala to na określenie kierunków wspomagania prognozowania ich zastosowania do zatrzymywania cząstek aerozoli cieczy i ciał stałych w procesach przemysłowych.
Słowa kluczowe: sprawność filtracji, aerozol, pył, rozkład wielkości cząstek

44

—————————————————————————————————————-
T. JANKOWSKI: Heksafluorek siarki w badaniach skuteczności wychwytu substancji chemicznych na stanowiskach pracy

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 46-47                              pobierz plik artykułu 

W pracy opracowano metodę badania współdziałania wentylacji nawiewno-wyciągowej
z użyciem SF6 jako znacznika. Rozpatrzono wpływ charakterystyk przepływowych wewnątrz wyciągu i w jego otoczeniu na emisję zanieczyszczeń powietrza. Wyniki potwierdzają możliwość zastosowania zaproponowanej metodyki do wspomagania projektowania oraz sprawdzania skuteczności wyciągów.
Słowa kluczowe: znacznik gazowy, sześciofluorek siarki, wyciąg laboratoryjny, wentylacja, rozkład prędkości powietrza, rozkład stężeń

46

—————————————————————————————————————-
M. KALISZEWSKI, M. WŁODARSKI, K. KOPCZYŃSKI,R. LEWANDOWSKI, E. A. TRAFNY,
D.
PALIJCZUK, D. KAMIONEK, M. SZPAKOWSKA, A. BOMBALSKA, M. MULARCZYK-OLIWA, M. KWAŚNY: Zastosowanie fluorescencyjnego spektrometru cząstek (UVAPS 3314, TSI) do klasyfi kacji aerozoli biologicznych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 48-49                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań bioaerozoli za pomocą fluorescencyjnego spektrometru cząstek, UVAPS 3314. Często rozpatrywanym scenariuszem jest atak bioterrorystyczny
z użyciem chorobotwórczych mkroorganizmów. Uzyskane rezultaty pokazują wyraźne różnice pomiędzy badanymi aerozolami, rozkładem wielkości cząstek i ich fluorescencją. Stanowi to podstawę do monitoringu powietrza w czasie rzeczywistym. Szybka informacja o pojawieniu się potencjalnego zagrożenia jest bardzo cenna dla ekip szybkiego reagowania, które zależnie od potrzeb mogą podjąć odpowiednie środki zaradcze.
Słowa kluczowe: fluorescencja bakterii, aerozole biologiczne, autofluorescencja, monitoring powietrza

48

—————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO, D. KONOPACKA-ŁYSKAWA, P. RYBARCZYK: Porównanie przebiegów równolegle zachodzących flotacji jonów cynku i miedzi


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 50-51                              pobierz plik artykułu 

W pracy zbadano wpływ pH oraz stężenia kolektora na efektywność procesów flotacji jonowej
i precypitacyjnej zastosowanych do równoległego usuwania jonów cynku Zn(II) i miedzi Cu(II)
z rozcieńczonych, kwaśnych i alkalicznych roztworów wodnych. Najwyższe wartości stopnia wyflotowania dla obydwu metali odnotowano dla pH = 8,5 ÷ 9,5 przy zastosowaniu SDS jako kolektora. Dla roztworów o pH > 11 zaobserwowano spadek stopnia wyflotowania ze wzrostem stężenia kolektora kationowego oraz wystąpienie czasu indukcji.
Słowa kluczowe: flotacja jonowa i precypitacyjna, jony, Zn(II), Cu(II), efektywność, kolektor, SDS, CTAB

50

—————————————————————————————————————-
B. KAWALEC PIETRENKO, K. KUCHARSKA, I. HOŁOWACZ: Oczyszczanie strumieni poprodukcyjnych z procesów przetwórczych mleka

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 52-53                              pobierz plik artykułu 

Zaproponowano zastosowanie substancji powierzchniowo czynnych w celu poprawy efektywności usuwania białek z serwatki metodą separacji piano-wej. Stwierdzono, że zastosowanie surfaktantów anionowych SLS, Rosulfanu L, Sulforokanolu L327 i ABS/Na powoduje podwyższenie końcowego współczynnika wyflotowania w porównaniu do flotacji
z roztworów białek oraz opóźnienie początku flotacji białka w stosunku do początku flotacji substancji powierzchniowo czynnej.
Słowa kluczowe: serwatka, białko, surfaktanty, flotacja, czas opóźnienia

52

—————————————————————————————————————-
M. KLEIN, J. KLUSKA, S. MISIUK, D. KARDAŚ: Przebieg i produkty procesu pirolizy wybranych tworzyw sztucznych w reaktorze ciśnieniowym

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 54-55                              pobierz plik artykułu 

W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczące pirolizy polimerów. Ta alternatywna dla spalania metoda utylizacji odpadów miała na celu otrzymanie gazu oraz oleju. Do eksperymentów zostały wybrane trzy najpowszechniej stosowane tworzywa: PET, PE, PP.
Na potrzeby doświadczeń został zaprojektowany i wykonany ciśnieniowy reaktor. Poprzez zastosowanie podwyższonego ciśnienia oczekiwaliśmy zwiększenia efektywności procesu krakingu termicznego a przez to zwiększenia ilości produktów gazowych i ciekłych.
Słowa kluczowe: piroliza, tworzywa sztuczne, utylizacja odpadów, produkcja paliwa

54

—————————————————————————————————————-
D. KONDEJ, T. R. SOSNOWSKI: Oddziaływanie nanocząstek haloizy-tu na surfaktant płucny

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 56-57                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nanocząstek haloizytu, stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych, na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego. Stwierdzono zależną od stężenia redukcję właściwości powierzchniowo czynnych modelowego surfaktantu płucnego przez nanorurki haloizytu. Osłabienie aktywności powierzchniowej surfaktantu płucnego przez badane nanocząstki może mieć znaczący wpływ w rozwoju chorób zawodowych układu oddechowego. Badania umożliwią wytypowanie bezpieczniejszych dla zdrowia nanocząstek, które mogą być stosowane w produkcji tworzyw sztucznych.
Słowa kluczowe: nanocząstki, haloizyt, surfaktant płucny, aktywność powierzchniowa

56

—————————————————————————————————————-
B. KONOPCZYŃSKA, K. STASZAK, K. PROCHASKA: Usuwanie jonów chromu(III)
z
roztworów wodnych techniką ultrafiltracji micelarnej (MEUF)

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 58-59                              pobierz plik artykułu 

W prezentowanej pracy przedstawiono fragment badań dotyczących możliwości zastosowania techniki micelarnej ultrafiltracji do usuwania jonów Cr(III) z roztworów wodnych. Analizowano wpływ stężenia chromu(III) w roztworze wyjściowym oraz wpływ typu i ilości surfaktantu dodanego do separowanego układu na efektywność i wydajność procesu MEUF.
Słowa kluczowe: ultrafiltracja micelarna, chrom(III), stopień zatrzymania

58

—————————————————————————————————————-
A. KOWALIK, P. RELIGA, P. GIERYCZ: Wpływ zmian stabilności pracy membrany nanofiltracyjnej na efektywność procesu regeneracji chromowych ścieków garbarskich

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 60-61                              pobierz plik artykułu 

W pracy przeanalizowano możliwość użycia membrany NF typu HL do regeneracji chromowych ścieków garbarskich. Stwierdzono, że warunki procesu powodują niekorzystne i nieodwracalne zmiany właściwości selektywnych testowanej membrany. Ponadto niekorzystnym zmianom ulega struktura membrany. Otrzymane wyniki wskazują, że membrana NF typu HL nie nadaje się do regeneracji chromowych ścieków garbarskich.
Słowa kluczowe: membrana nanofiltracyjna, chromowe ścieki garbarskie, potencjał zeta, AFM

60

—————————————————————————————————————-
A. KULAWIK, B. TAL-FIGIEL, M. WARŻEL: Lecytyna i jej rola w farmaceutycznych emulsjach suchych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 62-63                              pobierz plik artykułu 

Praca zawiera wyniki badań właściwości farmaceutycznych emulsji pierwotnych, do receptury których wprowadzono lecytynę. Na podstawie badań wykazano, że istnieje możliwość zmiany wartości lepkości emulsji pierwotnej bez konieczności zmiany jej składu. Ma to ogromne znaczenie ze względu na fakt, iż lepkość emulsji determinuje porowatość struktury emulsji suchej, a ta jej najważniejszą cechę – czas rozpadu. Dla badanego zakresu stężeń nie udało się uzyskać stabilnych emulsji suchych metodą liofilizacji.
Słowa kluczowe: lecytyna, sucha emulsja farmaceutyczna, liofilizacja

62

—————————————————————————————————————-
K. KUPIEC, J. RAKOCZY, M. GWADERA: Zmiany temperatury w złożu adsorbentu
w
początkowych cyklach procesu adsorpcyjno-desorpcyjnego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 64-65                              pobierz plik artykułu 

Wyznaczono maksymalne wartości temperatur, jakie mogą wystąpić w złożu adsorbentu
w początkowych cyklach adsorpcyjno-desorpcyjnych zmiennociśnieniowych. Rozważono proces rozdzielania parowej mieszaniny etanol-woda na zeolitach. Temperatury złoża wyznaczano eksperymentalnie oraz na podstawie obliczeń opartych na modelu matematycznym procesu. Zgodność wartości doświadczalnych i obliczeniowych jest zadowalająca.
Słowa kluczowe: adsorpcja zmiennociśnieniowa, temperatura złoża, odwadnianie etanolu

64

—————————————————————————————————————-
J. ŁUCZAK, M. NISCHK, M. KLEIN, J. HUPKA: Analiza odpadów pod kątem termicznego wykorzystania frakcji energetycznej

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 66-67                              pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań odpadów komunalnych pod kątem ich właściwości technologicznych mając na uwadze wyodrębnianie frakcji energetycznych dla zakładu termicznej utylizacji. Omówiono skład morfologiczny, właściwości paliwowe oraz zawartość metali ciężkich w poszczególnych frakcjach odpadów. Wykazano, że ponad 70% odpadów stanowi frakcja palna o średniej wartości opałowej 21 MJ/kg suchej masy. Zawartość wilgoci na poziomie 30% może jednak znacząco obniżać skuteczność odzysku energii.
Słowa kluczowe: odpady komunalne, termiczne przetwarzanie odpadów, parametry technologiczne odpadów

66

—————————————————————————————————————-
S. MASIUK, R. RAKOCZY, M. KORDAS, P. GRĄDZIK: Charakterystyki dynamiczne procesu usuwania detergentów ze ścieku komunalnego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 68-69                              pobierz plik artykułu 

Opracowano model matematyczny funkcjonującej oczyszczalni ścieków, sformułowany
w oparciu o uzyskaną bazę danych doświadczalnych otrzymanych z procesu usuwania zanieczyszczeń ze ścieku surowego. Wykorzystując zasadę ergodyczności, analizowaną bazę danych przedstawiono w sposób dogodny do klasycznej analizy statystycznej, opartej na definicji estymatorów funkcji korelacyjnych. Uzyskany model matematyczny może być z powodzeniem zastosowany do poszukiwania optymalnych warunków prowadzenia procesu oczyszczania ścieków przemysłowych.
Słowa kluczowe: analiza korelacyjna; model matematyczny; oczyszczanie ścieków

68

—————————————————————————————————————-
S. MASIUK, R. RAKOCZY, M. KORDAS, P. GRĄDZIK: Wpływ czasu przetrzymania próbek ścieków na chemiczne zapotrzebowanie tlenu

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 70-71                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono analizę wpływu czasu przetrzymywania próbek ścieku surowego na chemiczne zapotrzebowanie tlenu (wskaźnik ChZT). Zaproponowano zależność analityczną pozwalająca na wyznaczenie błędu indeksu ChZT w zależności od opóźnienia analizy próbki.
Słowa kluczowe: ścieki, chemiczne zapotrzebowanie tlenu, czas przetrzymywania prób

70

—————————————————————————————————————-
A. MATYNIA, B. WIERZBOWSKA, N. HUTNIK, A. MAZIEŃCZUK, A. KOZIK, K. PIOTROWSKI: Rozwiązanie technologiczno-aparaturowe do odzyskiwania fosforanów(V) ze ścieku
z
przemysłu nawozowego na drodze ciągłej krystalizacji z reakcją chemiczną

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 72-73                              pobierz plik artykułu 

Przedstawiono sposób wydzielania struwitu MgNH4PO4 ·6H2O ze ścieku z przemysłu nawozów fosforowych za pomocą jonów magnezu i amonu w krystalizatorze o działaniu ciągłym typu DTM ze strumienicą cieczową. Zaleca się prowadzenie procesu przy nadmiarze jonów magnezu, pH = 9 i średnim czasie przebywania zawiesiny w krystalizatorze wynoszącym co najmniej dwie godziny. Wykazano, że z 1 m3/h ścieku zawierającego 0,445 % ma jonów fosforanowych(V) można odzyskać do ok. 10 kg struwitu/h.
Słowa kluczowe: struwit, ściek przemysłowy, wytrącanie, krystalizacja, krystalizator DTM, strumienica cieczowa

72

—————————————————————————————————————-
Z. MODRZEJEWSKA: Formy chitozanowe do zastosowań w inżynierii biomedycznej

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 74-75                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono podstawowe kierunki badań własnych nad wykorzystaniem różnych form chitozanu (hydrożelowych membran, granulek, hydrożeli formujących się w fizjologicznej temperaturze ciała ludzkiego) w inżynierii biomedycznej. Główne możliwości zastosowania tych form to opatrunki, nośniki leków oraz scaffoldy do hodowli komórkowej.
Słowa kluczowe: chitozan, membrany hydrożelowe, granulki, termowrażliwe żele, opatrunki, nośniki leków, scaffoldy

74

—————————————————————————————————————-
J. NASTAJ, B. WILCZYŃSKA: Równowaga adsorpcji lotnych związków organicznych
na
wybranych adsorbentach zeolitowych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 76-77                              pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono badania doświadczalne równowagi adsorpcji 2-propanolu i toluenu na adsorbentach zeolitowych HiSiv 1000 oraz HiSiv 3000 w szerokim zakresie temperatur. Zastosowano wielotemperaturowy model izotermy Totha oraz dopasowano jego stałe do danych pomiarowych. Model ten umożliwia interpolację jak i ekstrapolacje izoterm równowagi. Wybrane adsorbenty zeolitowe nadają się do efektywnego usuwania i odzyskiwania lotnych związków organicznych (VOCs) z zanieczyszczonych strumieni powietrza.
Słowa kluczowe: wielotemperaturowa izoterma adsorpcji, równanie izoter-my Totha, HiSiv 1000, HiSiv 3000, 2-propanol, toluen

76

—————————————————————————————————————-
M. ODZIOMEK, T. R. SOSNOWSKI: Porównanie optycznych metod pomiaru rozkładów wielkości cząstek aerozolowych uzyskiwanych z proszków inhalacyjnych o zróżnicowanej morfologii

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 78-79                              pobierz plik artykułu 

Porównano wyniki pomiarów wielkości cząstek aerozolowych o zróżnicowanej morfologii uzyskiwane z analizatorów optycznych o różnej zasadzie pomiaru (rozproszenie lub dyfrakcja światła). Cząstki proszków otrzymywano metodą suszenia rozpyłowego i rozpraszano w inhalatorze kapsułkowym. Największe różnice w wynikach analiz (wyrażanych przez wartości FPF i MMD) stwierdzono w przypadku cząstek silnie zdeformowanych i niekulistych. Wskazuje to na przyczyny błędów, jakie mogą być popełniane przy ocenie jakości leków inhalacyjnych.
Słowa kluczowe: rozkład wielkości cząstek, proszki inhalacyjne, rozproszenie światła, dyfrakcja światła

78

—————————————————————————————————————-
A. OZYGAŁA, D. SZANIAWSKA: Wpływ ciśnienia transmembranowego i cut-off membrany na wydajność i selektywność procesu ultrafiltracji modelowych roztworów koncentratu białkowego serwatki z dodatkiem kwasu mlekowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 80-81                              pobierz plik artykułu 

Badano proces ultrafiltracji modelowych roztworów koncentratu białkowego serwatki z dodatkiem kwasu mlekowego. Przeprowadzono analizę wpływu ciśnienia oraz cut-off membrany na wydajność i selektywność procesu separacji membranowej. Wynika z niej,
że z punktu widzenia możliwości zastosowania w bioprocesie wspomaganym membranami do otrzymywania kwasu mlekowego z odpadowej serwatki w procesie ciągłym, lepszą charakterystykę posiada membrana o cut-off 1 kDa w warunkach ciśnienia transmembranowego 0,3 MPa.
Słowa kluczowe: serwatka, kwas mlekowy, ultrafiltracja, separacja membranowa, cut-off, ciśnienie transmembranowe

80

—————————————————————————————————————-
J. PALIGE, L. RUDNIAK, A. DOBROWOLSKI, M. ZALEWSKI, A. G. CHMIELEWSKI: Optymalizacja parametrów mieszania biozawiesiny w fermentorze z wykorzystaniem metody CFD

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 82-83                              pobierz plik artykułu 

Jednym z podstawowych parametrów wpływających na wydajność procesu fermentacji metanowej jest intensywność i struktura mieszania zawiesiny w fermentorze. Z wykorzystaniem metod obliczeniowej mechaniki płynów wyznaczono strukturę przepływu i mieszania wymuszonego systemem zatopionych strug w prostopadłościennym fermentorze o objętości cieczy około 470 m3. Określono parametry i zasięg mieszania wzdłuż osi fermentora oraz mieszania pionowego wywoływanego systemem pomp cyrkulacyjnych. Określono optymalną lokalizację napływu strug oraz ich natężenia przepływu.
Słowa kluczowe: fermentor, mieszanie, CFD

82

—————————————————————————————————————-
S. PASTEWSKI, A. BARDACHOWSKA, K. MĘDRZYCKA: Usuwanie hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych z gleby metodą odmywania roztworami mieszanin surfaktantów cukrowych i gemini

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 84-85                              pobierz plik artykułu 

Zbadano wpływ surfaktantów gemini w mieszaninach z alkilopoliglukozydami na odmywanie heksadekanu
z gleby. Dodatek surfaktantu gemini powodował wzrost usunięcia heksadekanu z gleby torfowej w stosunku do roztworów czystego Tritonu BG10. Największy wzrost efektywności uzyskano stosując hydrofilowe surfaktanty gemini Surfynole S465 i S485 w stężeniu 0,5 g/dm3. W przypadku gleby piaszczystej nie stwierdzono poprawy usunięcia heksadekanu w wyniku dodania surfaktantów gemini.
Słowa kluczowe: odmywanie gleby, alkilopoliglukozydy, surfaktanty gemini, Surfynol, EnviroGem,

84

—————————————————————————————————————-
A. PENCONEK, A. MOSKAL: Przed czym (nie) chroni półmaska przeciwpyłowa?

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 86-87                              pobierz plik artykułu 

Zastosowanie półmasek przeciwpyłowych obejmuje również ochronę przed spalinami siników wysokoprężnych. Średnica DEP, zawartych w spalinach, mieści się w zakresie, w którym efektywności fi ltracji włókninowej osiąga minimum. Przebadano trzy typy półmasek przeciwpyłowych pod względem ich skuteczności ochrony przed spalinami. Uzyskane wyniki wskazują, że stopień penetracji DEP znacznie przewyższa penetrację określoną we właściwej normie i jednocześnie osiąga wyższą wartość w przypadku spalania biopaliwa niż oleju napędowego.
Słowa kluczowe: filtracja włókninowa, Diesel, DEP, biopaliwo

86

—————————————————————————————————————-
K. PIOTROWSKI, N. HUTNIK, A. MATYNIA: Model neuronowy wpływu jonów fluorkowych i fluorokrzemianowych na skład ziarnowy struwitu wytwarzanego
w
sposób ciągły na drodze krystalizacji z reakcją chemiczną w krystalizatorze DT MSMPR

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 88-89                              pobierz plik artykułu 

Zastosowano sztuczną sieć neuronową do numerycznego opisu procesu ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu z roztworów wodnych zawierających jony fosforanowe(V) (1,0% ma PO 43–) i jony fluorkowe (0,0025÷0,025% ma ) lub jony fluorokrzemianowe (0,0125÷0,050% ma ). Jony fluorkowe lub fluorokrzemianowe obecne w układzie procesowym efektywnie ograniczają szybkość zarodkowania struwitu sprzyjając jednocześnie wzrostowi powstałych cząstek do postaci makroskopowej.
Słowa kluczowe: struwit, ciągła krystalizacja z reakcją chemiczną, krystalizator DT MSMPR, zanieczyszczenia, jony fluorkowe, jony fluorokrzemianowe

88

—————————————————————————————————————-
M. PIOTROWSKI, J. LEWANDOWSKA, K. WOJCIECHOWSKI: Biosurfaktanty jako zamienniki syntetycznych surfaktantów

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 90-91                              pobierz plik artykułu 

W pracy opisano wyniki badań własności powierzchniowych układu biosurfaktant saponina-lizozym oraz saponina-E-laktoglobulina na granicy faz woda-powietrze. Stwierdzono synergetyczny efekt oddziaływań między białkiem i biosurfaktantem prowadzący do większej efektywności obniżania napięcia powierzchniowego i zdolności pianotwórczych mieszanin.
Słowa kluczowe: biosurfaktanty, saponina, Quillaja Bark Saponin, QBS, lizozym, β-laktoglobulina

90

—————————————————————————————————————-
R. RAKOCZY, S. MASIUK, M. KORDAS, P. GRĄDZIK: Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na proces napowietrzania ścieków

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 92-93                              pobierz plik artykułu 

W prezentowanej pracy przedstawiono dyskusję wpływu wirującego pola magnetycznego na uzyskiwane objętościowe współczynniki wnikania masy kLa dla różnego typu cieczy (ścieki, woda kranowa, sztuczny ściek). Uzyskane rezultaty zostały przedstawione w formie zależności analitycznych uwzględniających zmienność współczynnika kLa oraz wskaźnika α od parametrów procesowych.
Słowa kluczowe: napowietrzanie, wirujące pole magnetyczne, objętościowy współczynnik wnikania masy

92

—————————————————————————————————————-
R. RAKOCZY, S. MASIUK, M. KORDAS, P. GRĄDZIK: Model matematyczny oczyszczalni ścieków

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 94-95                              pobierz plik artykułu 

Prezentowana praca jest próbą zastosowania statystycznych technik identyfikacji do opisu funkcjonującej oczyszczalni ścieków. W oparciu o zarejestrowane stężenia zawiesiny na wlocie i wylocie oczyszczalni oraz w eta-pach pośrednich sformułowano model matematyczny. Zaproponowano strukturę blokową modelu oraz wyznaczono charakterystyki w dziedzinie czasu i częstotliwości.
Słowa kluczowe: oczyszczalnia ścieków, matematyczne modelowanie, technika korelacyjna, analiza widmowa

94

—————————————————————————————————————-
P. RELIGA, J. RAJEWSKI, P. ŁOBODZIN, R. ŚWIETLIK: Rozdzielanie chromu (III/VI)
w
układzie z immobilizowaną membraną ciekłą(SLM)

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 96-97                              pobierz plik artykułu 

W pracy zbadano wpływ stężenia Cr(VI) na selektywny rozdział Cr(III/VI) przez SLM. Jako przenośników użyto DNNSA oraz D2EHPA. Membrana zarówno z DNNSA, jak i D2EHPA stanowiła selektywną barierę dla jo-nów Cr(VI). Wzrost początkowego stężenia Cr(VI) wpływał negatywnie na transportu Cr(III). Zastosowaniu badanej membrany umożliwia selektywne wydzielanie Cr(III) z rozcieńczonych roztworów Cr(VI).
Słowa kluczowe: Cr(III), Cr(VI), SLM, transport selektywny

96

—————————————————————————————————————-
M. ROJEWSKA, K. PROCHASKA: Właściwości adsorpcyjne oraz zwilżalność dwuskładnikowych mieszanin zawierających czwartorzędowe pochodne substancji lizosomotropowych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 98-99                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono właściwości adsorpcyjne mieszanin czwartorzędowych pochodnych substancji lizosomotropowych (QDLS). Na podstawie pomiarów równowagowego i dynamicznego napięcia powierzchniowego dokonano jakościowej i ilościowej interpretacji procesu adsorpcji. Większość badanych układów wykazała silny synergizm w obniżaniu napięcia powierzchniowego, tworzeniu mieszanych miceli oraz w zwilżalności. Synergizm we właściwościach powierzchniowych mieszanin może silnie wpływać na ich aktywność biologiczną pozwalając tym samym na efektywniejsze ich wykorzystanie w aplikacjach medycznych. W tym celu wytypowane mieszaniny zostaną poddane badaniom biologicznym, stanowiącym kolejny etap pracy.
Słowa kluczowe: substancje lizosomotropowe, adsorpcja z mieszaniny surfaktantów, synergizm

98

—————————————————————————————————————-
T. R. SOSNOWSKI, J. ŻOŁĄDKOWICZ: Charakterystyka procesu atomizacji cieczy
w
układach z wibrującą membraną (VM) stosowanych w wybranych inhalatorach medycznych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 100-101                              pobierz plik artykułu 

Przebadano trzy układy atomizacji cieczy stosujące technologię wibrującej membrany, używane w nebulizatorach medycznych nowej generacji. Określono wydajność atomizacji i jej zmiany
w czasie, zmienność temperatury oraz rozkładu wielkości kropel w emitowanym aerozolu. Porównano działanie układów podczas atomizacji wody RO oraz 0,001 M roztworu SD Stwierdzono, że pomimo podobnej zasady działania układy różnią się wydajnością, wielkością rozpraszanych kropel oraz wpływem napięcia powierzchniowego na przebieg procesu.
Słowa kluczowe: nebulizator, atomizacja, aerozol, wibrująca membrana, rozkład wielkości kropel, AeroNeb, e-Flow, MicroNeb

100

—————————————————————————————————————-
M. STASZAK: Modelowanie niestacjonarnego przenoszenia masy na granicy międzyfazowej techniką CFD

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 102-103                              pobierz plik artykułu 

Praca dotyczy modelowania zjawisk adsorpcyjnych oraz transportu masy na granicy międzyfazowej w układzie dwóch niemieszających się cieczy. Zaproponowany model zbudowany został w oparciu o istniejące algorytmy oraz realizacje numeryczne rozwiązywania równań przepływu Naviera-Stokesa oraz wykorzystuje popularny model domknięcia volume of fluid. Autorski model stanowi gotowe rozwiązanie, które może być dołączone do jądra techniki CFD. Otwiera możliwości prowadzenia obliczeń transportu masy do oraz przez granicę międzyfazową przy uwzględnieniu zjawisk ad-sorpcji oraz nierównomierności rozkładu napięcia międzyfazowego i zmienności geometrii powierzchni międzyfazowej. Model został zweryfikowany eksperymentalnie.
Słowa kluczowe: transport masy, adsorpcja, powierzchnia międzyfazowa, napięcie międzyfazowe, modelowanie, CFD, algorytm

102

—————————————————————————————————————-
D. SZANIAWSKA, M. BONISŁAWSKA, K. ĆWIRKO, M. WOROBEC: Badanie stopnia odzysku permeatu w dwustopniowym procesie oczyszczania wody z wylęgarni ryb
z
zastosowaniem membran nieorganicznych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 104-105                              pobierz plik artykułu 

W publikacji przestawiono wyniki badań jakości wody odprowadzanej z wylęgarni ryb oraz wyniki badań procesu ultrafiltracji w systemie dwu-stopniowym z zastosowaniem membran ceramicznych o cut-off 1 kDa oraz modułów 3-rurowego (stopień I) i 1-rurowego (stopień II). Wykazano, że w wodzie opuszczającej wylęgarnię ryb przekroczone są wskaźniki jakości wód, tj. zawiesina ogólna, biochemiczne i chemiczne zapotrzebowanie tlenu oraz fosfor ogólny. Zastosowany proces ultrafiltracji umożliwia zmniejszenie wartości przekroczonych wskaźników, w największym stopniu w przypadku zawiesiny (100%), a w mniejszym, ale zapewniającym spełnienie wymogów środowiskowych w przypadku ChZTCr (91%) i BZT5 (73%). Stopień odzysku permeatu uzyskany w procesie dwustopniowej ultrafiltracji w czasie ok. 5 h pracy membran wynosi 87,5%.
Słowa kluczowe: ultrafiltracja, woda z wylęgarni ryb, membrany ceramiczne

104

—————————————————————————————————————-
B. TAL-FIGIEL, M. KWIECIEŃ, W. FIGIEL: Inżynieria procesowa, a potrzeby współczesnej farmacji

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 106-107                              pobierz plik artykułu 

W niniejszej pracy wykonano badania wybranych wielofazowych układów z nienewtonowską fazą ciągłą na przykładzie – maści farmaceutycznych, sporządzanych zgodnie z recepturą apteczną. Badania obejmowały analizę wielkości i kształtu zawieszonych w podłożu cząstek stałych oraz pomiary reologiczne w temperaturze 32°C, których wyniki aproksymowano podstawowymi modelami reologicznymi. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że w przypadku substancji pastowatych, istotny wpływ na przebieg charakterystyk reologicznych ma kształt i wielkość cząstek fazy stałej oraz sposób ich przygotowania.
Słowa kluczowe: farmaceutyczne układy wielofazowe, maści, reologia

106

—————————————————————————————————————-
W. WIECHECKI, R. WIŚNIEWSKI: Optymalizacja pracy węzła fermentacji metanowej
w
oczyszczalni ścieków

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 5, 108-109                              pobierz plik artykułu 

Dla opracowanego modelu matematycznego pracy węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków, składającego się z wielu komór o zróżnicowanych temperaturach fermentacji i czasach przebywania ścieków, prze-prowadzono badania nad optymalizacją pracy węzła, dotyczące wpływu temperatur fermentacji i czasów przebywania ścieków w poszczególnych komorach. Wyniki badań mogą być wykorzystane w pracach nad zwiększeniem efektywności oczyszczania ścieków i produkcji biogazu w węźle fermentacji metanowej oraz do tworzenia systemu sterowania pracą węzła.
Słowa kluczowe: wytwarzanie biogazu, fermentacja metanowa, modelowa-nie fermentacji

108

 

Rok 2011 nr 4

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
Jubileusz 50-lecia czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 5                                     pobierz plik

5

K. MACHEJ – Jubileusz 45-lecia czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 5-7                                 pobierz plik

5

Chronologiczna lista członków Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej 1962-2011
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 8-10                                pobierz plik

8

LISTY GRATULACYJNE
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 11-12                              pobierz plik

11

Jubileusz 80-lecia prof. Karola Macheja
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 13-14                              pobierz plik

13

Jubileusz 85-lecia prof. Fryderyka Stręka
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 15                                   pobierz plik

15

—————————————————————————————————————-
J. KARCZ, A. RADUCKA, M. BITENC, M. DOMAŃSKI: Zastosowanie metody CFD
do modelowania nieustalonego w czasie przepływu zawiesiny reakcyjnej
w bioreaktorze zbiornikowym


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 16-17                              pobierz plik
 
W pracy przedstawiono wyniki numerycznego modelowania, w warunkach stanu nieustalonego, przepływu zawiesiny w bioreaktorze zbiornikowym bez przegród, zaopatrzonym w mieszadło turbinowe PBT. W bioreaktorze przebiegała hydroliza sacharozy katalizowana inwertazą kowalencyjnie unieruchomioną na cząstkach pumeksu. Symulacje numeryczne przeprowadzono za pomocą programu ANSYS CFX 12.1. Analizowano kontury prędkości płynu i rozkłady składowych wektora prędkości dla trzech średnic zastępczych cząstek.
Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, zawiesina, bioreaktor, mieszanie mechaniczne

16

—————————————————————————————————————-
A. KIEŁBUS-RĄPAŁA: Analiza hydrodynamiki układu ciecz–gaz w zbiorniku z dwoma mieszadłami

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, s. 18-19                            pobierz plik

Przedstawiono wyniki analizy eksperymentalnej hydrodynamiki układu ciecz–gaz w zbiorniku
z dwoma mieszadłami. Analiza obejmowała określenie wpływu rodzaju cieczy (zdolności układu do koalescencji pęcherzyków gazu w cieczy) oraz typu górnego mieszadła na wartość udziału gazu za-trzymanego w cieczy oraz średniego czasu przebywania pęcherzyków gazu
w cieczy w smukłym aparacie o średnicy D = 0,288 m. Dla obu zestawów mieszadeł znacznie wyższe wartości udziału gazu φ zatrzymanego w cieczy otrzymano w układach niewykazujących zdolności do koalescencji Korzystniejszy do zapewnienia dobrego rozproszenia gazu
w objętości cieczy okazał się zestaw mieszadeł RT–A 315. W oparciu o otrzymane wyniki zaproponowano równanie, uwzględniające wpływ parametrów operacyjnych oraz właściwości fizycznych fazy ciągłej (zdolności układu do koalescencji pęcherzyków gazu w cieczy) warunki wytwarzania układu ciecz–gaz.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, udział gazu zatrzymanego w cieczy, czas przebywania pęcherzy gazowych w cieczy

18

—————————————————————————————————————-
M. MAJOR-GODLEWSKA: Zawartość gazu w cieczy w zbiorniku wielkolaboratoryjnym
z mieszadłem i pionowymi przegrodami rurowymi


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, s. 20-21                              pobierz plik
                         
W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości gazu zatrzymanego w cieczy oraz czasu przebywania gazu w cieczy w zbiorniku z mieszadłem i pionowymi przegrodami rurowymi. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy wewnętrznej D = 0,634 m dla układu ciecz – powietrze, gdzie fazą ciekłą była woda lub wodny roztwór NaCl o stężeniu 0,4 kmol/m3 i 0,8 kmol/m3. Do mieszania cieczy użyto mieszadła turbinowego Rushtona lub turbinowego Smitha. Pomiary zawartości gazu w cieczy oraz czasu przebywania gazu w cieczy wykonano dla zmiennych częstości obrotów mieszadła przy różnym natężeniu przepływu gazu. Otrzymane eksperymentalnie dane opracowano matematycznie.
Słowa kluczowe: mieszanie, pionowe przegrody rurowe, zawartość gazu zatrzymanego
w cieczy, czas przebywania gazu w cieczy

20

—————————————————————————————————————-
A. BĄK, W. PODGÓRSKA: Wpływ surfaktantu polimerowego PVA 98% na rozpad
i koalescencję kropel


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 22-23                                   pobierz plik
                             
Rozważono proces rozpadu i koalescencji kropel toluenu w układzie z rozpuszczonym surfaktantem polimerowym PVA 98%. Szybkość koalescencji jest silnie ograniczona dla układu zawierającego 0,005% wag. PVA, co znacząco wydłuża czas potrzebny do osiągnięcia równowagi dynamicznej między rozpadem i koalescencją kropel zarówno w przypadku, gdy początkowo dominuje rozpad, jak i w przypadku, gdy początkowo obserwowana jest jedynie powolna koalescencja usztywnionych kropel.
Słowa kluczowe: rozpad, koalescencja, surfaktant, PVA

22

—————————————————————————————————————-
M. GRABIAS, W. PODGÓRSKA: Modelowanie wypływu filmu towarzyszącego koalescencji w układzie ciecz-ciecz – wpływ mieszania i sur-faktantów jonowych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 24-25                                   pobierz plik
  
Rozważono proces wypływu filmu spomiędzy kropel pokrytych zaadsorbowanym surfaktantem jonowym. W oparciu o teorię smarowania przewidziano zmiany grubości filmu i nadmiaru powierzchniowego. Zbadano wpływ efektu odpychania w wyniku nagromadzenia na powierzchni kropel ładunku pochodzącego od zaadsorbowanych jonów surfaktantu na miejsce rozerwania filmu i czas jego wypływu. Model przewiduje dłuższe czasy wypływu dla mniejszych kropel i mniejszych prędkości zbliżania kropel.
Słowa kluczowe: koalescencja, wypływ filmu, surfaktant jonowy

24

—————————————————————————————————————-
J. KAMIEŃSKI, SPYTKOWSKI: Dyspergowanie gazu w cieczy w aparacie z dwoma oddzielnie napędzanymi mieszadłami

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 26-27                                   pobierz plik

Przeprowadzono badania dyspersji gazu w cieczy w aparacie, w którym znajdują się dwa oddzielnie napędzane mieszadła. Gaz wprowadzano pod górne mieszadło wyznaczając, przy jakich częstościach jego obrotów gaz dociera do dna aparatu. Stan ten przyjęto za graniczny, badając jak wpływa nań położenie i kierunki obrotów mieszadeł, wydatek gazu oraz częstość obrotów dolnego mieszadła. Stwierdzono, że osiąga się go przy tym niż-szych częstościach obrotów mieszadła dyspergującego gaz, im szybciej obraca się dolne mieszadło.
Słowa kluczowe: mieszanie, dyspergowanie gazu w cieczy

26

—————————————————————————————————————-
H. MURASIEWICZ, Z. JAWORSKI: Modelowanie hydrodynamiki oraz procesu mieszania
w mieszalniku Kenics


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 28-29                                   pobierz plik
  
Przedstawiona praca poświęcona jest badaniom numerycznym hydrodynamiki przepływu oraz procesu mieszania układu dwufazowego typu ciecz–ciecz w mieszalniku KenicW badaniach CFD wykorzystano symulacje wielkowirowe LES z dwoma modelami burzliwości: modelem dynamicznym kinetycznej energii burzliwości skali podsiatkowej (Dynamic Kinetic Energy Subgrid-Scale Model) oraz model Smagorinsky-Lilly. Symulowano łącznie 18 przypadków,
w tym trzy poziomy liczby Reynoldsa. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem liczby Re zmniejsza się wartość CoV oraz im wyższy stosunek L/D tym większy spadek CoV, co powoduje wzrost poziomu jednorodności układu. Prezentowana analiza pozwala stwierdzić, iż oba modele burzliwości mogą być z powodzeniem wykorzystywane do przewidywania zmian hydrodynamiki wewnątrz mieszalnika.
Słowa kluczowe: CFD, LES, przepływ burzliwy, mieszalnik statyczny

28

—————————————————————————————————————-
W. SZATKO, J. ROSIŃSKI, M. DYLĄG: Model Campa i Steina – kompromis czy nieuzasadniona koncepcja?

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 30-31                                   pobierz plik
     
W pracy zaprezentowano analizę modelu Campa i Steina stosowanego do opisu ilościowego procesu aglomeracji cząstek w procesach oczyszczania wody. Szczegółowo przedstawiono podstawowe założenia modelu bazującego na gradiencie prędkości w komorze szybkiego mieszania. Zaprezentowano dyskusyjne założenia modelu pomijającego wpływ charaktery-stycznych cech przepływu turbulentnego na lokalną koncentrację cząstek i nieuwzględniającego cyrkulacji cieczy przy prognozowaniu możliwych kolizji cząstek. Przedstawiono propozycję uwzględnienia znanych zależności ruchu turbulentnego opisujących rozpraszanie energii do określenia parametrów opisujących proces powstawania i rozpadu aglomeratów, co powinno przyczynić się do poprawy opisu procesu flokulacji w komorach szybkiego mieszania.
Słowa kluczowe: aglomeracja, flokulacja, komora szybkiego mieszania, modelowanie

30

—————————————————————————————————————-
R. ŠULC, P. DITL: Wpływ dawki flokulantu na kinetykę flokulacji zawiesiny gliny
o stężeniu 0,78 g/l w mieszalniku przy intensywności mieszania 168 W/m3


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 32-33                                   pobierz plik
   
Badano wpływ dawki flokulantu na proces flokulacji zawiesiny gliny w mieszalniku z przegrodami wyposażonym w turbinę Rushtona przy intensywności mieszania 168 W/m3
i stężeniu gliny 0,78 g/l. Modelowa zawiesina agregowała pod wpływem flokulantu organicznego Sokoflok 16A (roztwór 0,1 wt %). Powstałe flokuły oddzielano za pomocą sedymentacji. Najwyższy stopień usunięcia mętności równy 98% obserwowano po czasie flokulacji 10 min i dawce 2 ml/l. Przy opracowaniu wyników wykorzystano uogólnioną zależność zaproponowaną przez Šulca i Ditla (2008). Zależność ta przewidywała najwyższy stopień usunięcia mętności równy 98,3% dla czasu flokulacji 7 min i dawki 2,176 ml/l.
Słowa kluczowe: flokulacja, rozmiar flokuł, dawka flokulantu, mieszanie, turbina Rushtona, zawiesina gliny

32

—————————————————————————————————————-
J. TALAGA: Badania prędkości przepływu w strumieniu wylotowym cieczy dla mieszadła turbinowego tarczowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 34-35                                   pobierz plik
   
W pracy zaprezentowano wyniki badań rozkładu średnich prędkości prze-pływu w strumieniu wylotowym cieczy tłoczonej przez mieszadło turbino-we tarczowe. Pomiarów prędkości dokonano za pomocą dwukanałowego anemometru laserowego (LDA). Badania prowadzono dla dwóch różnych odległości usytuowania mieszadła nad dnem zbiornika Wyniki badań uogólniono w postaci równań ilościowych opisujących zmiany prędkości w funkcji promienia zbiornika i wysokości łopatki mieszadła. Porównanie wyników pozwoliło na ocenę wpływu wysokości zawieszenia mieszadła nad dnem na rozkład prędkości cieczy w strumieniu wylotowym z mieszadła.
Słowa kluczowe: mieszanie, mieszalnik, rozkład prędkości, LDA

34

—————————————————————————————————————-
R. WÓJTOWICZ, W. SZATKO: Analiza statystyczna rozkładów wielkości flokuł
w aparacie z mieszadłem


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 4, 36-37                                   pobierz plik

W pracy zaprezentowano wyniki badań procesu flokulacji, prowadzonego w zbiornikowym aparacie z mieszadłem. Analizowano wpływ rodzaju i geometrii stosowanych mieszadeł na przebieg procesu. Na podstawie pomiarów mikroskopowych wyznaczono trzy charakterystyczne parametry opisujące wielkość i strukturę fl okuł, tj. ich powierzchnię, średnicę Fereta oraz wymiar fraktalny. Uzyskane wyniki opracowano w postaci histogramów rozkładu analizowanych wielkości w poszczególnych obszarach mieszalnika. Dalej
– z wykorzystaniem statystycznych testów zgodności – rozkłady empiryczne aproksymowano za pomocą znanych, ciągłych rozkładów teoretycznych wyznaczając charakterystyczne parametry warunkujące ich przebieg.
Słowa kluczowe:flokulacja, mieszalnik, mieszadło turbinowe, rozkłady wielkości flokuł—————————————————————————————————————-

36

 

Rok 2011 nr 3

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
K. S. BIELIŃSKI: Aspekty energetyczne monitorowania technologii spożywczej

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 12-13                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem monitorowania technologii spożywczych do wspomagania zarządzających w działaniu na rzecz podwyższania efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej swoich technologii. W wyniku ciągłej kontroli wskaźników efektywnościowych i uzyskaniu szybkiej diagnozy stanu procesu technologicznego, zarządzający przedsiębiorstwami mogą planować szereg działań innowacyjnych i pro-oszczędnościowych, a także mogą dynamicznie weryfikować uzyskane efekty.
Słowa kluczowe: bilansowanie, monitorowanie, media energetyczne, zarządzanie energią, efektywność energetyczna

12

—————————————————————————————————————-
 BUJNOWSKI, P. DOMANOWSKI, J. PALIWODA, R. WOCIANIEC: Modernizacja układu dozowania likworu i marshmallow
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 14-15                              pobierz plik artykułu 

Istniejący układ dozowania likworu i spienionej galaretki zawierający stację stemplowania mąki formierskiej został rozbudowany o dozownik pomady. Konieczne było dostosowanie nowego dozownika do systemu sterowania istniejącej linii produkcyjnej. Technologiczne próby przemysłowe potwierdziły skuteczność działania przebudowanego układu.
Słowa kluczowe: dozownik, pomada, marshmallow

14

—————————————————————————————————————-
B. CZUPRYŃSKI, K. KOTARSKA: Wpływ preparatów enzymatycznych na przebieg fermentacji alkoholowej
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 16-17                              pobierz plik artykułu 

Podczas przeprowadzonych badań stwierdzono możliwość wykorzystania różnych preparatów enzymatycznych w procesie fermentacji alkoholowej. Badania w skali laboratoryjnej wykazały przydatność, obok standardowych (Termamyl C., San Extra L) również innych preparatów enzymatycznych Promozyme 400 L i Viscozyme L w tym procesie. Fermentację prowadzono przy użyciu suszonych drożdży D-2. Zaciery do badań sporządzono metodą BU
Słowa kluczowe: fermentacja alkoholowa, preparaty enzymatyczne, drożdże

16

—————————————————————————————————————-
E. DĄBROWSKA, B. JANKOWSKA, A. KWIATKOWSKA, M. CIERACH: Zawartość kolagenu w mięśniach tylnej ćwierćtuszy wołowej
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 18-19                              pobierz plik artykułu 

Określono zawartość kolagenu w głównych mięśniach ćwierćtuszy wołowej otrzymanej w wyniku towarowego krzyżowania bydła mlecznego i mięsnego. Wykazano, że mięśnie, z których pozyskuje się mięso kulinarne charakteryzują się niską zawartością kolagenu. Zawartość badanego białka w mięśniu prostowniku palców pozyskanym z bydła uzyskanego na drodze krzyżowania towarowego była z kolei dwukrotnie wyższa niż w mięśniach pochodzących z tusz typowego bydła mięsnego.
Słowa kluczowe: kolagen, wołowina

18

—————————————————————————————————————-
J. DIAKUN: Metody i kryteria oceny stopnia umycia powierzchni urządzeń przetwórstwa spożywczego
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 20-21                              pobierz plik artykułu 

W pracy zestawiono podstawowe informacje o metodach i technikach oceny czystości
i skuteczności mycia. Przeanalizowano stosowane w warunkach przemysłowych techniki
i procedury oceny sprawdzania skuteczności mycia. Przedstawiono systemy oceny stopnia umycia stosowane w badaniach. System taki obejmuje standaryzację brudzenia powierzchni kontrolnych oraz skalę oceny skuteczności mycia umożliwiające ilościową ocenę badawczych procesów mycia.
Słowa kluczowe: mycie, system CIP, skuteczność mycia, skalowanie oceny mycia

20

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Inteligentny system rozdrabniania
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 22-24                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia, model i procedurę inteligentnego rozdrabniania przez quasi-ścinanie ziaren biologicznych, granulatów tworzyw polimerowych i aglomeratów włóknistych według teorii zintegrowanej optymalizacji przestrzeni inżynierii rozdrabniania. Przedstawiono matematyczne uwarunkowania badawcze i specjalny system techniczny do realizacji zadań optymalnych.
Słowa kluczowe: teoria rozdrabniania, skręcanie i quasi-ścinanie ziarna, moduł odkształceń

22

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Poziomy inteligentnego systemu rozdrabniania
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 24-26                               pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono złożone relacje elementów systemu rozdrabniania, od molekuł
w przekroju rozdrabnianym do populacji rozdrabniaczy. Rozważano przykład quasi-ścinania ziaren (biologicznych, granulatów tworzyw polimerowych i aglomeratów włóknistych) w inteligentnym systemie rozdrabniania. Przedstawiono syntetyczne informacje o stanie efektywności rozdrabniania różnych ziaren.
Słowa kluczowe: integracja rozdrabniania, efektywność rozdrabniania ziaren

24

—————————————————————————————————————-
G. GOZDECKA, K. GĘSIŃSKI: Charakterystyka masy nasiennej komosy ryżowej
po zbiorze

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 27-28                             pobierz plik artykułu 

W pracy scharakteryzowano masę nasienną otrzymaną po zbiorze komosy ryżowej Chenopodium quinoa (Willd). Przeprowadzono analizę składu określając rodzaj i ilość zanieczyszczeń. Przeprowadzono analizę sitową badanego materiału. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono średnicę zastępczą oraz zawartość frakcji w zbiorze. Rozkład granulometryczny badanego materiału opisano funkcją rozkładu RRSB. Wyniki badań mogą posłużyć do opracowania założeń procesu oczyszczania nasion komosy ryżowej.
Słowa kluczowe: komosa ryżowa, analiza sitowa, model RRSB, zanieczyszczenia

27

—————————————————————————————————————-
H. HOLKA, T. JARZYNA: Zastosowanie trójdyszowych głowic natryskowych w metodzie water-jet do recyklingu opon samochodowych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 29-30                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono ważny światowy problem utylizacji zużytych opon. Przedstawiono również konstrukcje stanowiska badawczego oraz wy- niki badań doświadczalnych. Pracę zakończono wnioskami.
Słowa kluczowe: water-jet, recykling, zużyte opony

29

—————————————————————————————————————-
J. KALWAJ: Wpływ konstrukcji zespołu roboczego rozdrabniacza udarowego
na efektywność jego pracy

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 31-32                              pobierz plik artykułu 

Analiza procesu rozdrabniania udarowego wykazała, że odpowiedni dobór grubości i długości bijaków z uwzględnieniem budowy strukturalnej ziarna zbóż powinien spowodować zmniejszenie energochłonności rozdrabniaczy udarowych. W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych tego zagadnienia, które potwierdzają poprawę procesu o 25%.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie udarowe, ziarno zbóż, konstrukcja bijaków i energochłonność

31

—————————————————————————————————————-
E. KASZKOWIAK, J. KASZKOWIAK: Wpływ sposobu uprawy zbóż na ich wydajność energetyczną
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 33-34                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono wyniki badań nad przydatnością energetyczną ziarna owsa
i jęczmienia jarego w latach 2008-2009 zebranego na glebach lekkich i cięższych. Dokonano analizy plonu, jednostkowej wartości opałowej i łącznej wartości energetycznej w przeliczeniu na 1ha. Uzyskane w trakcie prowadzonych badań wyniki, pozwalają stwierdzić, iż głównym czynnikiem wpływającym na wartość energetyczną jest zawartość tłuszczu.  Zboża ozime, zwłaszcza żyto, okazuje się gatunkiem zdecydowanie korzystniejszym do wykorzystania na cele energetyczne.
Słowa kluczowe: owies, jęczmień jary, spalanie, tłuszcz

33

—————————————————————————————————————-
E. KASZKOWIAK, J. KASZKOWIAK: Wykorzystanie ziarna kukurydzy na cele energetyczne
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 35-36                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki pierwszego roku doświadczenia polowego, uprawy kukurydzy przy  różnych poziomach nawożenia azotem. Badano wpływ poziomu nawożenia na wartość opałową i ilość możliwej do uzyska- nia energii ze spalania ziarna kukurydzy.
Słowa kluczowe: kukurydza, wartość opałowa, nawożenie azotem

35

—————————————————————————————————————-
Z. KŁOS: Proinnowacyjne i projakościowe działania w rozwoju produktów
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 37-38                              pobierz plik artykułu 

Terminy innowacyjność i jakość są ze sobą mocno powiązane. Uzyskanie wysokiego poziomu jakości produktów, w tym maszyn i urządzeń, w wielu przypadkach wiąże się z zaangażowaniem w działalność innowacyjną. Z kolei prowadzenie działań innowacyjnych, zwłaszcza w inżynierii mechanicznej, wymaga projakościowego spojrzenia. Praca poświęcona jest przenikaniu się zakresów tych pojęć i związanych z nimi działań.
Słowa kluczowe: jakość, innowacyjność, produkt, obiekt techniczny

37

—————————————————————————————————————-
K. KOTARSKA, B. CZUPRYŃSKI: Wpływ odmian kukurydzy na efektywność produkcji etanolu
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 39-40                              pobierz plik artykułu 

Zawartość skrobi w ziarnie jest najważniejszym parametrem weryfikującym przydatność surowca w produkcji alkoholu w gorzelniach rolniczych. Jest ona zależna nie tylko od rodzaju surowca, ale również od odmiany w ramach danego surowca. W artykule przedstawiono wartości wskaźników biotechnologicznych procesu fermentacji alkoholowej, uzyskane dla różnych odmian kukurydzy. Określono jakość spirytusu surowego dla każdej przebadanej odmiany kukurydzy.
Słowa kluczowe: zawartość skrobi w ziarnie, wskaźniki biotechnologiczne, jakość spirytusu surowego

39

—————————————————————————————————————-
K. KOTARSKA, A. ŻAKOWICZ, B. CZUPRYŃSKI: Ocena zawartości produktów ubocznych weryfikujących jakość spirytusu surowego
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 41-42                              pobierz plik artykułu 

W artykule wskazano przyczyny powstawania maślanu etylu oraz akroleiny, obniżających jakość destylatu rolniczego, uzyskiwanego w gorzelniach rolniczych. Pokazano na chromatogramie efekt modyfikacji technologii produkcji etanolu prowadzącej do ograniczenia ilości akroleiny. Ponadto przed- stawiono charakterystykę najczęściej występujących produktów ubocznych, towarzyszących produkcji etanolu.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenia spirytusu surowego, maślan etylu, akroleina, destylat rolniczy

41

—————————————————————————————————————-
P. KURCZEWSKI, R. LEWICKI, Z. KŁOS: LCA jako narzędzie analizy kierunków rozwoju artykułów gospodarstwa domowego
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 43-44                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono metodę LCA jako narzędzie wykorzystywane do oceny produktów
i usług na potrzeby wyznaczenia kierunków ich rozwoju. Wskazano miejsce metody LCA wśród narzędzi stosowanych w ramach koncepcji zarządzania cyklem życia (LCM). Możliwości zastosowania LCA zaprezentowano w odniesieniu do wybranego sprzętu artykułów gospodarstwa domowego. Zwrócono przy tym uwagę na zagadnienia prośrodowiskowego projektowania obiektów technicznych.
Słowa kluczowe: analiza cyklu życia, LCA, LCM, ekoprojektowanie

43

—————————————————————————————————————-
R. LEWICKI, A. LEWANDOWSKA, P. KURCZEWSKI: Wymogi konsumentów w aspekcie prośrodowiskowego projektowania chłodziarko- zamrażarek
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 45-46                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono wymagania respondentów odnośnie „białego” sprzętu AGD – wymagań niezbędnych do określenia kierunków rozwoju poddanej analizie chłodziarko zamrażarki. Zaprezentowane badania stanowiły element prac nad zarządzaniem cyklem życia urządzeń sektora AGD.
Słowa kluczowe: ekoprojektowanie, rozwój produktu, wymagania konsumentów

45

—————————————————————————————————————-
M. MACKO: Badania oraz analiza sił i odkształceń w rozdrabnianiu jednokrotnym
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 47-48                             pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano wybrane wyniki badań rozdrabniania jednokrotnego próbek
o przekroju rurowym. Przedstawiono relacje energetyczne dla zmiennych prędkości liniowych
i różnych materiałów. Do symulacji wykorzystano aplikacje SolidWorks Simulation Określono wartości obciążeń występujących w próbce oraz przedstawiono zakres odkształceń próbki.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie jednokrotne, analiza energetyczna procesu

47

—————————————————————————————————————-
M. MACKO, M. BONIECKA, A. DROP, D. GRABIŃSKA, B. GRZELCZAK: Oszacowanie cyklu życia rozdrabniaczy przy wykorzystaniu aplikacji SolidWorks Sustainability
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 49-50                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono metodę weryfikacji konstrukcji kilku części rozdrabniacza laboratoryjnego przy użyciu aplikacji SolidWorks Sustainability. Przedstawiono orientacyjny wpływ na emisję dwutlenku węgla, zanieczyszczenie wody i powietrza oraz zapotrzebowanie energetyczne. Określono w każdej z grup oddziaływania środowiskowego udział pozyskania materiału, produkcji, użytkowania i zagospodarowania poużytkowego. Wskazano na różnice
w zakresie doboru materiału już na etapie projektowania.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz, konstruowanie, oszacowanie cyklu życia LCA

49

—————————————————————————————————————-
T. MIKOŁAJCZYK, J. LEWANDOWSKI: Kształtowanie przyrostowe modeli
z zastosowaniem robota przemysłowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 51-52                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono badania możliwości zastosowania robota przemysłowego do kształtowania przyrostowego. Zaprezentowano opracowany system komputerowo sterowanego aplikatora pianki poliuretanowej użytej jako tworzywo do kształtowania. Przedstawiono wyniki pierwszych prób kształtowania przyrostowego z użyciem robota przemysłowego potwierdzające słuszność przyjętej koncepcji.
Słowa kluczowe: kształtowanie przyrostowe, robot przemysłowy, pianka poliuretanowa

51

—————————————————————————————————————-
W. MOZOLEWSKI, J. WIECZOREK, J. F. POMIANOWSKI: Badania jakości organoleptycznej chipsów solonych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 53-54                              pobierz plik artykułu 

Badania sensoryczne solonych chipsów różnych producentów wykazały, że były one pokruszone, miały  liczne wady i uzyskały niskie noty w skali 5-punktowej. Metodą profilowania wykazano, że smak tłuszczu, pieczone- go i smażonego ziemniaka uzyskiwały najwyższe noty. Dominującymi profilami zapachowymi chipsów były: tłuszczowo-ziemniaczany, smażonego oraz pieczonego ziemniaka. Natężenie negatywnych profi li było nieznaczne. W ocenie panelowej nie wyłoniono próby, która wyróżniałaby markę producenta.
Słowa kluczowe: chipsy ziemniaczane, analiza sensoryczna, profilowanie smaku i zapachu

53

—————————————————————————————————————-
J. NIEDŹWIEDŹ, H. OSTOJA, T. ŻMIJEWSKI, M. CIERACH: Porównanie metod oznaczania zawartości glikogenu w wołowej tkance mięśniowej
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 55-56                              pobierz plik artykułu 

Celem pracy było oznaczenie zawartości glikogenu w wołowej tkance mię- śniowej, wykorzystując standardową metodę antronową, metodę enzymatyczną, a także szybką metodę z wykorzystaniem glukometru. Badano mięsień longissimus thoracis et. lumborum (n = 7), pochodzący z tusz buhajów, mieszańców ras czarno-biała × limousin. Próbki pobierano 45 min, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h i 48 h post mortem. Metoda antronowa w sposób prawidłowy pozwoliła ocenić przebieg zmian zawartości glikogenu w mięsie wołowym w czasie dojrzewania. Natomiast metoda z wykorzystaniem glukometru wymaga dalszych prac, jednakże stwarza potencjalne możliwości wykorzystania jej do wstępnego szacowania poziomu zawartości glikogenu w tkance mięśniowej.
Słowa kluczowe: glikogen, metody oznaczania glikogenu, glukometr, glikoliza

55

—————————————————————————————————————-
J. NIEDŹWIEDŹ, T. ŻMIJEWSKI, H. OSTOJA, M. CIERACH: Porównanie maksymalnej siły cięcia wybranych mięśni z tylnej ćwierćtuszy wołowej
Inż. i Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 57-58                            pobierz plik artykułu 

Celem  pracy  było  porównanie  wartości  maksymalnej  siły  cięcia  (F max ) jedenastu mięśni: longissimus thoracis et. lumborum, psoas major, biceps femoris,  gluteus  medius,  tensor  fasciae  latae,  semitendinosus,  semimem-branosus, adductor femoris, vastus lateralis, vastus intermedius, extensor digitorum, pochodzących z tylnej ćwierćtuszy wołowej. Mięśnie pozyskano  z  buhajów,  mieszańców  ras  czarno-biała  ×  limousin.  Pomiar  wartości maksymalnej siły cięcia poszczególnych mięśni wykonywano 48 h i 240 h post-mortem. Oznaczono także wielkość wycieku swobodnego i cieplnego. Rodzaj mięśnia i czas dojrzewania w znaczącym stopniu wpłynął na wartość maksymalnej siły cięcia. Na skutek zastosowania dziesięciodniowego okresu dojrzewania wartość siły cięcia uległa istotnemu obniżeniu
w stosunku do wartości wyjściowej.
Słowa kluczowe: siła cięcia, kruchość, wołowina, mięśnie wołowe

57

—————————————————————————————————————-
A. OCIECZEK: Ocena możliwości zastosowania testów przyspieszonych
w prognozowaniu trwałości makaronów
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 59-60                              pobierz plik artykułu 

Przeprowadzone badania obejmowały wyznaczenie praktycznego czasu przechowywania (PSL) na podstawie empirycznie uzyskanych wyników ogólnej oceny sensorycznej oraz weryfikację zaproponowanych zależności do obliczania PSL w oparciu o wyniki testów przechowalniczych. Przeprowadzona weryfikacja wykazała możliwość stosowania funkcji liniowej do prognozowania trwałości wyrobów makaronowych przechowywanych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych i opakowaniowych.
Słowa kluczowe: praktyczny czas przechowywania, ocena sensoryczna, funkcja liniowa

59

—————————————————————————————————————-
A. OCIECZEK: Wpływ składu granulometrycznego i mikrostruktury powierzchni na zwilżalność kisieli typu instant
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 61-62                              pobierz plik artykułu 

Przeprowadzone badania obejmowały oznaczenie: składu granulometrycznego, zwilżalności, zawartości wody oraz właściwości sorpcyjnych (model GAB) w zakresie powierzchni właściwej sorpcji, ogólnej objętości kapilar i najbardziej prawdopodobnego promienia kapilar. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że technologia produkcji znacząco wpływa na  postrzeganie przez konsumenta właściwości użytkowe żywności w proszku.
Słowa kluczowe: żywność wygodna, właściwości użytkowe, zwilżalność, sorpcyjność

61

—————————————————————————————————————-
J. PALIWODA: Proces produkcji i jego wpływ na jakość pralin likworowych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 63-64                              pobierz plik artykułu 

Badanie procesu produkcji pralin likworowych miało doprowadzić do uzyskania wysokiej jakości wyrobów cukierniczych przy zastosowaniu urządzenia wylewającego Pralimat firmy Chocotech. Podczas produkcji uzyskano pralinki z wadami jakościowymi będącymi wynikiem błędów
w procesie formowania korpusów i niewłaściwych parametrów produkcyjnych. Wykazano, że właściwa organizacja i rozplanowanie etapów produkcji przy zachowaniu odpowiednich parametrów i wykorzystaniu dostępnego wyposażenia technicznego pozwoli uzyskać wysokogatunkowe praliny oraz zwiększenie mocy produkcyjnych.
Słowa kluczowe: likwor, mąka formierska

63

—————————————————————————————————————-
J. F. POMIANOWSKI, J. WIECZOREK, W. MOZOLEWSKI: Ocena pozostałości związków chloroorganicznych w różnych produktach tłuszczowych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 65-66                              pobierz plik artykułu 

W pracy zbadano pozostałości chlorowanych węglowodorów w wybranych produktach tłuszczowych z sieci detalicznej Olsztyna. Stwierdzono, że produkty tłuszczowe w dalszym ciągu zawierają szkodliwe insektycydy, jednak ich ilości nie przekraczają wartości określonych prawem. Zmienia się struktura związków z grupy DDT, zwiększa się udział DDE, co może świadczyć o braku wpływu nowych porcji chlorowanych węglowodorów do środowiska.
Słowa kluczowe: produkty tłuszczowe, chlorowane węglowodory, toksykologia

65

—————————————————————————————————————-
J. F. POMIANOWSKI, A. WÓJCIK, J. SOWIŃSKA, T. MITUNIE- WICZ, D. WITKOWSKA,
Ł. CHORĄŻY, A. KWIATKOWSKA- STENZEL: Wartość odżywcza mięsa kurcząt brojlerów transportowanych na różne odległości

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 67-68                              pobierz plik artykułu 

Celem badań było określenie wartości odżywczej mięsa kurcząt brojlerów transportowanych na różne odległości (0, 100, 200 oraz 300 km). Stwierdzono, że transport nie miał znaczącego wpływu na oceniane składniki. Badane mięso cechowało się wysoką wartością odżywczą i dietetyczną. Świadczy o tym wysoka ilość białka i niska zawartość tłuszczu. Wysoką wartość odżywczą mięsa podkreśla profi l kwasów tłuszczowych z dużą ilością kwasów mono-
i polienowych, a także niska zawartość cholesterolu.
Słowa kluczowe: obrót przedubojowy, mięso drobiowe, cholesterol, kwasy tłuszczowe

67

—————————————————————————————————————-
A. RACZKOWSKA, T. RYDZKOWSKI: Analiza technik dzielenia i formowania kęsów ciasta chlebowego
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 69-70                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono produkcję pieczywa metodą ręczną, mechaniczną i mieszaną, zwracając uwagę na etapy dzielenia i formowania ciasta. W celu porównania właściwości ciasta i wypieczonych bochenków poddano je ocenie organoleptycznej i badaniom fizykochemicznym (pomiary kwasowości i temperatury ciasta, oraz pomiary objętości, wilgotności i kwasowości miareczkowej gotowego wyrobu).
Słowa kluczowe: chleb, dzielenie i formowanie ciasta

69

J. SADOWSKI: Możliwości zmniejszenia hałasu technologicznego przecinarek tarczowych do drewna
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 71-72                              pobierz plik artykułu 

W pracy opisano przyczyny powstawania hałasu technologicznego na przecinarkach tarczowych podczas cięcia drewna. Na przykładzie przecinarki tarczowej do drewna PTG-6, pokazano możliwości minimalizacji tego hałasu do granic wymaganych normą oraz określono efektywność akustyczną tego wyciszenia.
Słowa kluczowe: przecinarki tarczowe do drewna, hałas technologiczny i jego minimalizacja

71

—————————————————————————————————————-
D. SYKUTERA, K. PEPLIŃSKI: Zastosowanie programu Ansys-Polyflow do wspomagania wytwarzania opakowań formowanych próżniowo
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 73-74                              pobierz plik artykułu 

Pomocnym narzędziem w uzyskaniu cienkościennych wytworów formowanych próżniowo są programy numeryczne. W pracy przedstawiono przy- kładowe zastosowanie oprogramowania Polyflow do ustalenia korzystnego rozkładu temperatury podczas nagrzewania arkusza formowanego próżniowo, z punktu widzenia uzyskania założonej grubości końcowej ścianki cienkościennego wytworu. Badania numeryczne zrealizowane w 4 etapach pozwoliły na uzyskanie wytworu o mniejszym rozrzucie grubości.
Słowa  kluczowe:  formowanie  próżniowe,  opakowania  cienkościenne, symulacje, Ansys-Polyflow

73

—————————————————————————————————————-
A. TOMPOROWSKI: Rozwój konstrukcji rozdrabniaczy biomateriałów. Część I: Model obiektu badań
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 75-76                              pobierz plik artykułu 

Rozdrabnianie materiałów biologicznych jest procesem energochłonnym. W trakcie dekohezji ziarna występuje złożony stan naprężeń, wywołany: ściskaniem, skręcaniem, zginaniem, rozrywaniem, pękaniem, ścieraniem czy ścinaniem. W pracy podjęto próbę poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych zespołu rozdrabniającego i sterowania procesem w kierunku podwyższenia funkcjonalności (sprawności, energooszczędności i równomierności) rozdrabniania ziaren ryżu.
Słowa kluczowe: konstrukcja; rozdrabnianie; optymalizacja

75

—————————————————————————————————————-
A. TOMPOROWSKI: Rozwój konstrukcji rozdrabniaczy biomateriałów. Część II: Opis badań
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 77-78                              pobierz plik artykułu 

Rozdrabnianie materiałów biologicznych jest procesem energochłonnym. W trakcie dekohezji ziarna występuje złożony stan naprężeń wywołany ściskaniem, skręcaniem, zginaniem, rozrywaniem, pękaniem, ścieraniem czy ścinaniem. W pracy podjęto próbę poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych zespołu rozdrabniającego i sterowania procesem w kierunku podwyższenia funkcjonalności (sprawności, energooszczędności i równomierności) rozdrabniania ryżu.
Słowa kluczowe: konstrukcja; rozdrabnianie; optymalizacja

77

—————————————————————————————————————-
K. TYSZCZUK, G. DOMEK: Konstrukcyjna transformacja rozdrabniacza precyzyjnego do materiałów biologicznych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 79-80                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki konstrukcyjnej transformacji rozdrabniacza precyzyjnego z wielkości laboratoryjnej do wielkości przemysłowej, spełniającej wymagane rynkowo parametry procesowe. Opracowane zależności stanowią jednocześnie wytyczne dla rozdrabniacza w skali mini-laboratoryjnej i pokazowej, z zachowaniem jednocześnie wymaganej efektywności rozdrabniania.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz, konstrukcja, transformacja, napędy

79

—————————————————————————————————————-
K. TYSZCZUK, M. JANKOWSKI: Komputerowo wspomagany proces rozdrabniania
za pomocą rozdrabniacza precyzyjnego
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 81-82                              pobierz plik artykułu 

Artykuł dotyczy prac nad rozwojem procesu rozdrabniania nasion oleistych z przeznaczeniem na cele spożywcze i przemysłowe, w oparciu o stanowisko badawcze z rozdrabniaczem precyzyjnym typu RPW. Dokonano znaczącej modyfikacji konstrukcji rozdrabniacza, a dalszy etap prac to automatyzacja samego procesu w oparciu o wybrane komponenty sensoryki
i oprogramowanie tworzone dla potrzeb budowy zamkniętego układu sterowania.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, nasiona oleiste, proces, automatyzacja, sterowanie, wspomaganie komputerowe

81

—————————————————————————————————————-
P. WENDORFF, A. MROZIŃSKI: Spawanie stali przeznaczonych do kontaktu
z żywnością
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 83-84                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono problematykę spawania stali przeznaczonych do kontaktu
z żywnością. Omówiono metodę spawania laserowego stali nierdzewnych. Przedstawiono najważniejsze błędy technologiczne spawania w tej metodzie.
Słowa kluczowe: spawanie, błędy spawania, przemysł spożywczy

83

—————————————————————————————————————-
A. WÓJCIK, J. F. POMIANOWSKI, J. SOWIŃSKA, T. MITUNIEWICZ, D. WITKOWSKA,
Ł. CHORĄŻY, J. PIOTROWSKA: Wpływ obrotu przedubojowego kurcząt brojlerów
na jakość technologiczną mięsa

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 85-86                              pobierz plik artykułu 

Celem pracy było określenie wpływu długości transportu kurcząt brojlerów (0, 100, 200 oraz 300 km) na jakość technologiczną mięsa. Kwasowość mięsa po 15 min. od uboju była na zbliżonym poziomie (5,85÷5,89). Zróżnicowaniu uległa dopiero po 24 godzinach po uboju. Ciemniejszą barwą charakteryzowało się mięso ptaków transportowanych na odległość 300 km. Na podstawie pomiaru kwasowości mięsa (pH=15  i pH=24 ), wodochłonności i barwy, nie można jednoznacznie stwierdzić wad mięsa.
Słowa kluczowe: kurczęta brojlery, obrót przedubojowy, jakość mięsa

85

—————————————————————————————————————-
B. ZASTEMPOWSKI: Sprawność hydrostatycznych układów napędowych o złożonej strukturze
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 87-88                              pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono ocenę sprawności dowolnie złożonych układów hydraulicznych,
w których cieczą roboczą jest woda. Najkorzystniejszym napędem płynowym dla przemysłu spożywczego jest napęd hydrostatyczny, w którym cieczą roboczą jest woda. Czysta woda jest idealnym medium spełniającym warunki higieniczno-sanitarne. Wodne układy hydrostatyczne mają często złożoną strukturę z uwagi na fakt, że z jednej pompy zasilanych jest wiele odbiorników energii (silników).
Słowa kluczowe: napęd hydrostatyczny, sprawność układów hydrostatycznych, struktura układów hydrostatycznych

87

—————————————————————————————————————-
M. ZASTEMPOWSKI, A. BOCHAT: Badania energochłonności cięcia materiału roślinnego. Część I: Metodyka badań
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 89-90                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono metodykę badań energochłonności cięcia nożycowo-palcowym oraz bębnowym zespołem tnącym. Temat ten jest istotny z uwagi na fakt, iż omawiane zespoły tnące są podstawowymi zespołami roboczymi stosowanymi w maszynach służących do zbioru materiału roślinnego na cele konsumpcyjne, paszowe oraz energetyczne.
Słowa kluczowe: proces cięcie, materiał roślinny, zespoły tnące w maszynach rolniczych

89

—————————————————————————————————————-
M. ZASTEMPOWSKI, A. BOCHAT: Badania energochłonności cięcia materiału roślinnego. Część II: Wyniki badań
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 91-92                              pobierz plik artykuł

W pracy przedstawiono analizę możliwości realizacji badań doświadczalnych procesu cięcia nożycowo-palcowym i bębnowym zespołem tnącym. Temat ten jest szczególnie istotny z uwagi na zróżnicowanie konstrukcji i istoty funkcjonowania zespołów tnących w maszynach rolniczych typu: kosiarki, sieczkarnie i kombajny zbożowe. Ich różnorodność wymaga, dla potrzeb projektowania, wyznaczenie jednostkowej i całkowitej pracy cięcia w tych zespołach tnących.
Słowa kluczowe: proces cięcie, materiał roślinny, zespoły tnące w maszynach rolniczych

91

—————————————————————————————————————-
B. ZASTEMPOWSKI, P. DOMANOWSKI: Pośrednia metoda pomiaru mikroprzecieków
w zaworach hydraulicznych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 93-94                              pobierz plik artykułu 

W napędach płynowych stosowanych w przemyśle spożywczym najkorzystniejszą cieczą roboczą jest woda. Czysta woda jest idealnym medium spełniającym warunki higieniczno-sanitarne. W związku z małą lepkością wody ważnym zagadnieniem jest ocena przecieków wewnętrznych przez zawory hydrauliczne. W artykule przedstawiona została pośrednia metoda pomiarów mikro-przecieków.
Słowa kluczowe: zawór, przecieki

93

—————————————————————————————————————-
J. ZIMNIAK: Recykling materiałowy folii termoplastycznych stosowanych w przemyśle opakowaniowym i rolno-spożywczym
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 95-96                              pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano analizy recyklingu materiałowego folii stosowanych w opakowaniach, rolnictwie i przemyśle spożywczym. Omówiono rozwiązania linii technologicznych w zakresie recyklingu wtórnych folii czystych i zanieczyszczonych. Wskazano możliwości zastosowania uzyskanych tworzyw jako aglomeratu lub regranulatu w procesach przetwórczych.
Słowa kluczowe: opakowania, tworzywa wtórne, recykling materiałowy, linie technologiczne

95

—————————————————————————————————————-
A. ŻBIKOWSKA, Z. ŻBIKOWSKI: Zmiany stopnia odtworzenia mleka z odtłuszczonego proszku mlecznego w naparze kawowym w zależności od temperatury i twardości wody
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 3, 97-98                              pobierz plik artykułu 

W pracy badano stopień odtworzenia mleka z odtłuszczonego proszku mlecznego w naparze kawowym w zależności od temperatury, twardości i mocy naparu. Stwierdzono, że wygląd mleka odtworzonego z proszku, zwilżalność, rozpraszalność, wskaźnik nierozpuszczalności i test kawowy zależały w większym stopniu od temperatury niż mocy i twardości naparu kawowego.
Słowa kluczowe: mleko, twardość wody, zwilżalność, rozpraszalność, test kawowy

97

—————————————————————————————————————-

 

Rok 2010 nr 6

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU   pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
I. GRUBECKI, M. WÓJCIK: Analiza wpływu optymalnego sterowania temperaturą
w reaktorze okresowym na stopień przemiany

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 5-7                              pobierz plik artykułu 
W odniesieniu do reakcji n-tego rzędu przebiegającej w reaktorze okresowym w obecności katalizatora ulegającego dezaktywacji niezależnej od stężenia substratu przeanalizowano korzyści wynikające z zastosowania optymalnego profilu względem warunków izotermicznych wyrażone względnym przyrostem stopnia przemiany. Założono przy tym identyczność początkowej i końcowej aktywności zastosowanego katalizatora w rozważanych warunkach temperaturowych oraz równość czasów przebiegu procesu tf,isot i tf,opt w tych warunkach. Określono wpływ ilorazu energii aktywacji, końcowej aktywności katalizatora oraz rzędu reakcji n. Wykazano, że korzyści wynikające z zastosowania optymalnego profilu temperatury względem warunków izotermicznych wyrażone względnym przyrostem stopnia przemiany są tym bardziej znaczące im wyższa jest wartość ilorazu energii aktywacji oraz proces prowadzony jest do możliwie niskich wartości końcowych aktywności katalizatora. Dodatkowo wspomniane korzyści ulegają zwiększeniu wraz z obniżeniem rzędu reakcji n.
Słowa kluczowe: dezaktywacja katalizatora, reaktory chemiczne, optymalizacja, optymalny profi l temperatury, rachunek wariacyjny

5

—————————————————————————————————————
B. TABIŚ, R. GRZYWACZ: Wpływ zatrzymania biomasy na warunki pracy kolumnowych bioreaktorów barbotażowych z recyrkulacją
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 8-10                              pobierz plik artykułu 
Najprostszym sposobem zwiększenia stężenia biomasy w reaktorach przepływowych,
w których prowadzi się procesy mikrobiologiczne z aktywnym osadem jest recyrkulacja części strumienia. Wtedy strumień zasilający aparat zawiera już pewną ilość mikroorganizmów. Jest to korzystne z procesowego punktu widzenia, bowiem zwiększa odporność aparatu na wymycie biomasy. Przedstawiono metodę modelowania i wyniki symulacji numerycznej wieżowych reaktorów barbotażowych, w których prowadzony jest proces aerobowej biodegradacji toksycznego substratu węglowego. Analizie poddano bioreaktor o przepływie tłokowym z częściowym zagęszczaniem i recyrkulacją biomasy. Omówiono wpływ stopnia zatrzymania biomasy w takich bioreaktorach na ich podstawowe właściwości procesowe w warunkach ustalonych.
Słowa kluczowe: reaktor przepływowy, kolumnowy, barbotażowy, symulacja numeryczna, biodegradacja, recyrkulacja, mikroorganizmy, stopień zatrzymania biomasy

8

—————————————————————————————————————
P. PIANKO-OPRYCH, T. SKAZIAK: Komputerowe modelowanie dynamiki (CFD) przepływu mieszaniny gazowej przez retortę
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 11-13                              pobierz plik artykułu 
Praca prezentuje wykorzystanie symulacji numerycznych do diagnostyki warunków przepływu mieszaniny gazowej przez retortę. Celem badań było osiągnięcie równomiernego rozkładu prędkości gazu przy przepływie przez rury wlotowe retorty. Oceny dokonano
w oparciu o współczynnik równomierności rozkładu M k . Maksymalna wartość współczynnika dla retorty wyniosła 1,07, co stanowi wartość znacznie mniejszą od górnej dopuszczalnej wartości, po przekroczeniu której wymagana jest korekta konstrukcji aparatu.
Słowa kluczowe: retorta, przepływ gazu, ocena układu rur wlotowych, CFD

11

U. KANIK, K. KUPIEC: Adsorbery obrotowe
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 14-18                              pobierz plik artykułu 
W pracy zebrano podstawowe informacje dotyczące adsorberów obrotowych. Przedstawiono zasadę działania oraz zastosowanie tych urządzeń w osuszaniu powietrza i w systemach kontroli lotnych związków organicznych do atmosfery. Omówiono różne rozwiązania konstrukcyjne tych aparatów oraz opisano podstawy modelowania matematycznego.
Słowa kluczowe: adsorbery obrotowe, przegląd konstrukcji, podstawy modelowania

14

—————————————————————————————————————
M. MAJOR-GODLEWSKA: Wymiana ciepła w obszarze przyściennym pionowego wkładu grzewczego w mieszalniku
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 18-20                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań rozkładu współczynnika wnikania ciepła na powierzchni pionowego elementu rurowego. Pomiary przeprowadzono metodą elektrochemiczną. Wyniki badań umożliwiają identyfikację kątowych i osiowych rozkładów wartości współczynnika wnikania ciepła w obszarze przyściennym pionowego elementu rurowego zabudowanego
w mieszalniku z mieszadłem turbinowym Rushtona oraz A 315. Otrzymane eksperymentalnie dane opracowano matematycznie.
Słowa kluczowe: mieszanie, mieszadło turbinowe Rushtona, wymiana ciepła, pionowy element rurowy

18

—————————————————————————————————————
J. BAKALARZ, J. THULLIE, Ł. KUROWSKI, T. WIŚNIOWSKI, M. PALICA: Charakterystyka przewodnictwa cieplnego nanopłynów zawierających cząstki Al2O3
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 21-23                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono formułę do obliczania efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła nanopłynów zawierających cząstki Al2O3 możliwą do wykorzystania przy obliczeniach numerycznych. Zaproponowano również metodę postępowania dla przypadku, gdy wyniki estymacji prowadzą do rezultatu niezgodnego z fizyką procesu.
Słowa kluczowe: współczynnik przewodzenia ciepła, estymacja, nanopłyny, nanocząstki, Al2O3

21

—————————————————————————————————————
M. STANEK, M. DRZAZGA, J. THULLIE: Określenie efektywnego współczynnika przewodnictwa cieplnego nanopłynów za pomocą wzorów analitycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 24-27                              pobierz plik artykułu 
W pracy dokonano przeglądu literaturowego istniejących formuł analitycznych dla określenia przewodnictwa cieplnego nanopłynów. Stwierdzono, że pomimo znacznego wysiłku nie udało się uzyskać wzorów ogólnych o zadowalającej dokładności. Uzyskano natomiast szereg wzorów godnych zalecenia dla konkretnych przypadków szczególnych.
Słowa kluczowe: współczynnik przewodzenia ciepła, metody obliczeniowe, nanopłyny

24

M. KRASIŃSKI, A. TROJNACKI: Doświadczalna weryfi kacja obliczeń szczelności metalowej uszczelki typu 2-delta
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 28-32                              pobierz plik artykułu 
W pracy porównano analityczne i numeryczne obliczenia szczelności i wytrzymałości metalowej wysokociśnieniowej uszczelki typu 2-delta z wynikami badań doświadczalnych. Badania przeprowadzono w warunkach montażowych. Po odciążeniu zmierzono wielkość plastycznego odkształcenia gniazda. Przeprowadzono doświadczalną weryfikację analitycznych i numerycznych modeli połączenia z uszczelką typu 2-delta. Dokonano oceny praktycznych zaleceń, stosowanych przy projektowaniu i eksploatacji tego typu połączeń.
Słowa kluczowe: połączenia wysokociśnieniowe, metalowa uszczelka typu 2-delta, szczelność, badania doświadczalne

28

—————————————————————————————————————
J. BALEJKO, J. MAJEWSKI, Z. NOWAK: Wysokociśnieniowe aseptyczne nastrzykiwanie fi letów rybnych płynami technologicznymi
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 32-34                              pobierz plik artykułu 
Zaprezentowano wyniki pomiarów ilości podawanej solanki oraz głębokości jej penetracji
w głąb surowca, podczas bezdotykowego i bezigłowego nastrzyku filetów rybnych. Filety nastrzykiwano strugą w szerokim zakresie ciśnień za pomocą dysz o średnicy d = 0,6·10-3 m dla ciśnienia od 2,5 do 6·106 Pa, oraz średnicy d = 1,0·10-3 m dla ciśnienia od 1,5 do 3·106 Pa. Badania przeprowadzono na przykładzie troci bałtyckiej (Salmo Trutta Morfa Trutta). Nowoczesna metoda bezdotykowego i bezigłowego nastrzyku płynów technologicznych zapewnia skuteczność procesu, gwarantując jednocześnie czystość mikrobiologiczną.
Słowa kluczowe: nastrzyk bezigłowy, solanka, peklowanie

32

—————————————————————————————————————
P. KRAWIEC: Możliwości zastosowania nierównobieżnej przekładni cięgnowej
z pasem zębatym w budowie urządzeń dla przemysłu chemicznego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 35-37                              pobierz plik artykułu 
Rozwój urządzeń dla przemysłu chemicznego determinuje wykorzystanie konstrukcji mechatronicznych będących zespoleniem napędów mechanicznych ze sterowaniem elektronicznym lub elektrycznym. W artykule przedstawiono wybrane cechy funkcjonalne nierównobieżnych przekładni cięgnowych powstałych przez połączenie niekołowych elementów zębatych pasem zębatym. Podano ideę zastosowania przekładni nierównobieżnych w budowie urządzeń dla przemysłu chemicznego.
Słowa kluczowe: przekładnia cięgnowa, nierównobieżna, pas zębaty, zastosowanie

35

—————————————————————————————————————
W. KAWKA, M. RECZULSKI: Konsolidacja wstęgi papieru w prasie powietrznej. Cz. II
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 38-40                              pobierz plik artykułu 
W artykule opisano metodykę i wyniki pomiarów procesu odwadniania papieru filtracyjnego, do filtracji oleju i powietrza w silnikach spalinowych metodą przedmuchu powietrza. Badania prowadzono na stoisku doświadczalnym opisanym w Cz. I. [1]. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że metoda odwadniania papieru filtracyjnego za pomocą przepływu powietrza nie powoduje niepożądanego w przypadku wytwarzania tych papierów zagęszczenia ich struktury, a równocześnie stwierdzono, że odwadnianie jest wielokrotnie bardziej wydajne niż w metodach konwencjonalnych.
Słowa kluczowe: maszyna papiernicza, odwadnianie, konsolidacja wstęgi papieru

38

—————————————————————————————————————

 

Linki 2011 nr 5


Rok 2011 nr 2

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA

B. KOPICZAK, K. RUP: Analiza przepływu azotu w mikrokanale prostokątnym

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 7-10                                    pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano analizy przepływu azotu w mikrokanałach o przekroju prostokątnym. Rozwiązanie ścisłe równania ruchu w mikrokanale wyrażono za pomocą podwójnego rozwinięcia w szereg Fouriera. W celach zastosowania wspomnianego rozwiązania wyznaczono, z układu dwóch równań na wartości własne, ich 50 kolejnych pierwiastków. Mając wyznaczone wartości własne pierwiastków, wyliczono wartości strumienia przepływu azotu w mikrokanale. Uzyskane wyniki porównano z odpowiednimi wynikami badań eksperymentalnych.
Słowa kluczowe: mikrokanał prostokątny, poślizg na ściance, przepływ azotu

7

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Cele inteligentnego systemu rozdrabniania

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 11-12                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono obciążenia skręcania z quasi-ścinaniem ziaren (biologicznych, granulatów tworzyw polimerowych i aglomeratów włóknistych), konieczne do wywołania odkształcenia trwałego, warunku rozdrabniania w zintegrowanym modelowaniu inteligentnego systemu rozdrabniania (ISR). Przedstawiono założenia i zależności matematyczne obciążeń, odkształceń i modułu rozdrabniania.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, wytrzymałość, skręcanie z quasi-ścinaniem ziarna

11

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Minimum energii inteligentnego system rozdrabniania

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 13-14                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia i model minimum energii skręcania z quasi-ścinaniem ziaren (biologicznych, granulatów tworzyw polimerowych i aglomeratów włóknistych), zjawisko zachodzące podczas obciążeń i odkształceń ziaren w inteligentnym systemie rozdrabniania. Przedstawiono zależności badawcze i związki z kryterium pracy użytecznej (energii) rozdrabniania.
Słowa kluczowe: energia rozdrabniania, skręcanie z quasi-ścinaniem ziarna

13

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Samoregulacja inteligentnego systemu rozdrabniania

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 15-16                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia autoregulacji, zmian szybkości wzajemnych oddziaływań, wyrównywania potencjałów, reakcji na obciążenia, przemieszczenia transportowe i mieszające quasi-ścinania ziaren (biologicznych, granulatów tworzyw polimerowych i aglomeratów włóknistych) w realizacji inteligentnego systemu rozdrabniania. Przedstawiono zależności na odkształcenia rozdrabniające ziaren.
Słowa kluczowe: odkształcenia rozdrabniania, skręcanie z quasi-ścinaniem ziaren

15

—————————————————————————————————————-
L. ZANDER, E. HAPONIUK, Z. ZANDER, G. PROBOLA: Wpływ obróbki mechanicznej
na stabilność reologiczną skrzepu jogurtowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 17-18                                  pobierz plik artykułu

Badano wpływ homogenizacji ciśnieniowej oraz ścinania w młynku koloidalnym na krzywe płynięcia i stabilność reologiczną mieszanego jogurtu. Stwierdzono, że w wyniku operacji mechanicznych struktura zawiesiny białkowej w jogurcie ulegała naruszeniu, co przejawiało się spadkiem lep- kości pozornej. Jednocześnie jogurt nadal był reologicznie niestabilny. Po 24 h relaksacji następowała częściowa odbudowa struktury, która jednak była słaba i ulegała degradacji podczas pomiarów charakterystyk płynięcia.
Słowa kluczowe: jogurt, stabilność reologiczna, homogenizacja ciśnieniowa, ścinanie

17

—————————————————————————————————————-
I. ROGOZIŃSKA, D. WICHROWSKA: Najpopularniejsze dodatki utrwalające stosowane w nowoczesnej technologii żywności

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 19-21                                 pobierz plik artykułu 

Dodatki do żywności, stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zasadzie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Dane dotyczące rodzajów dozwolonych w Polsce dodatków do żywności ustala Ministerstwo Zdrowia, wymieniając rodzaj, dobór do konkretnego surowca lub produktu oraz wielkość aplikacji ADI (Acceptable Daily Intake) w ustawach (Dz. U. RP) w oparciu o obowiązującą listę pozytywnych dodatków – Quantum Satis – umieszczoną przez grupę ekspertów WHO/FAO w Kodeksie Żywnościowym (Codex Alimentarius).
Słowa kluczowe: konserwanty, przeciwutleniacze, prawo żywnościowe

19

—————————————————————————————————————-
B. CZUPRYŃSKI, K. KOTARSKA: Recyrkulacja i sposoby zagospodarowania wywaru gorzelniczego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 21-23                                 pobierz plik artykułu 
Scharakteryzowano metody zagospodarowania wywaru gorzelniczego (suszenie, kiszenie, produkcja biogazu i inne). Przedstawiono wyniki badań podwyższenia wartości pokarmowej wywaru poprzez wprowadzenie do parnika zamiast wody wywaru i jego 10-krotnej recyrkulacji. Uzyskano podwyższenie suchej masy o ok. 80%, białka o ok. 76% oraz lizyny o ok. 74%. W wyniku zastosowania recyrkulacji oszczędza się wodę, energię oraz uzyskuje się wzrost wydajności o 1 dm 3 spirytusu surowego (z 100 kg skrobi).
Słowa kluczowe: fermentacja alkoholowa, wywar gorzelniczy, zagospodarowanie wywaru gorzelniczego

21

—————————————————————————————————————-
A. KOŁODZIEJ: Metrologiczne aspekty połączeń w budowie maszyn. Odchyłka okrągłości w połączeniach osiowosymetrycznych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 24-25                                 pobierz plik artykułu 

Przedstawiono ocenę aktualnej dokumentacji konstrukcyjnej oraz wyniki pomiarów odchyłki okrągłości elementów połączeń sworzniowych dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Stwierdzono, że dla elementów zespołów podstawowych stosowane są klasy dokładności wykonania IT2, IT3, IT4, a dla zespołów pomocniczych IT6, IT7. Natomiast odchyłki okrągłości wynoszą odpowiednio 25% i 30% tolerancji średnicy. Fragment badań jest częścią projektu dotyczącego oceny wpływu rzeczywistych odchyłek kształtu na jakość połączeń w zaawansowanych rozwiązaniach technicznych.
Słowa kluczowe: elementy walcowe, klasa dokładności wykonania, odchyłka okrągłości

24

—————————————————————————————————————-
J. WIECZOREK, Z. WIECZOREK, W. MOZOLEWSKI, J. POMIANOWSKI: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w pyle PM 10
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 26-27                                 pobierz plik artykułu 

We frakcji pyłu PM 10 ze stanowiska pomiarowego w Elblągu, metodą synchronicznej spektrofluorymetrii, oznaczono stężenia 9 WWA, w tym 6 wy- mienionych w Dyrektywie 2004/107/WE. Dotychczas nie wykonano oznaczeń WWA w pyle zawieszonym w powietrzu nad obszarem województwa warmińsko-mazurskiego. W najwyższych stężeniach występowały: fenan- tren, piren i fluoranten, związki charakterystyczne dla niskotemperaturowych procesów spalania. Spośród kancerogennych WWA najwyższe stężenie stwierdzono dla benzo(a)pirenu (2,5 ng·m-3 ).
Słowa kluczowe: benzo(a)piren, kancerogenne WWA, frakcja pyłu PM 10 , synchroniczna spektrofluorymetria

26

—————————————————————————————————————-
K. GĘSIŃSKI, G. GOZDECKA: Wpływ procesu wymywania na eliminację saponin
z powierzchni nasion komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.)

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 28-29                                 pobierz plik artykułu 

W pracy analizowano skuteczność usuwania saponin z powierzchni nasion komosy ryżowej przez wymywanie wodą. Badano wpływ temperatury wody, jej objętości w stosunku do masy nasion oraz czasu wymywania na zmniejszenie zawartości saponin. Zawartość saponin oznaczano testem pianowym. Stwierdzono brak znaczącego wpływu temperatury i objętości wody na udział saponin w okrywie nasion. Efekty w postaci redukcji (od 40 do 78)% zawartości saponin obserwowano w zależności od długości trwania procesu wymywania.
Słowa kluczowe: Chenopodium quinoa, saponiny, wymywanie, nasiona

28

—————————————————————————————————————-
 BOROWSKI, E. DULCET: Aplikacja dodatków do pasz w aspekcie jakości uzyskanej żywności
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 30-31                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono problematykę skażenia żywności mikotoksynami powstającymi w trakcie metabolizmu grzybów pleśniowych. Wskazano na istniejący związek między występowaniem mikotoksyn w paszy, a skażeniem żywności. Opisano wyniki doświadczenia dotyczące wpływu dodatków konserwujących na jakość uzyskanej paszy. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie między ilością preparatu w próbkach pobieranej paszy. Wykazano także skuteczność działania preparatu w warunkach do- świadczenia.
Słowa kluczowe: mikotoksyny, dodatki do pasz, wilgotne siano.

30

—————————————————————————————————————-
M. RUSZKOWSKA: Modelowe porównanie właściwości sorpcyjnych kawy zbożowej
i orkiszowej

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 32-33                                 pobierz plik artykułu 

Celem pracy było modelowe porównanie właściwości sorpcyjnych kawy zbożowej i orkiszowej. Przeprowadzone badania dowiodły, że różnice w właściwościach sorpcyjnych badanych kaw, określone na podstawie kształtu i położenia wyznaczonych izoterm oraz kinetyki i szybkości procesu sorpcji pary wodnej, determinowane były różnicą wilgotności między próbkami i ich otoczeniem oraz różnorodnym składem surowcowym i za- stosowaną technologią produkcji.Słowa kluczowe: izoterma sorpcji, aktywność wody, BET, GAB

32

—————————————————————————————————————-
M. RUSZKOWSKA: Ocena jakości wybranych odżywek w proszku dla dzieci
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 34-35                                 pobierz plik artykułu 

Celem pracy była ocena jakości wybranych odżywek dla dzieci w proszku na podstawie charakterystyki właściwości fizykochemicznych i higroskopijnych. Charakterystyka właściwości fi zykochemicznych obejmowała ocenę składu granulometrycznego, gęstości luźnej i utrzęsionej, współczynnika Hausera, indeksu Carra. Dokonano oceny właściwości higroskopijnych w oparciu o wyznaczenie izoterm sorpcji pary wodnej badanych pro- duktów. Przeprowadzona w niniejszej pracy ocena właściwości higroskopijnych wykazała, że z punktu widzenia jakości i trwałości przechowalniczej korzystniejszymi właściwościami charakteryzował się produkt II, produkcji angielskiej, uzyskując wyższą wartość warstwy monomolekularnej.
Słowa kluczowe: odżywki w proszku dla dzieci, gęstość luźna i utrzęsiona, I H , I C , izoterma sorpcji, aktywność wody, pojemność monowarstwy, stała energetyczna, BET

34

—————————————————————————————————————-
T. PUKSZTA: Możliwość zastosowania testów przyspieszonych w prognozowaniu trwałości zamrożonych owoców
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 36-37                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przeprowadzono ocenę możliwości zastosowania testów przy- spieszonych do prognozowania trwałości zamrożonych owoców. Podstawą oceny było porównanie wyników badań przechowalniczych z wynikami testów przyspieszonych poddanych transformacji PSL w zapisie linio- wym oraz kwadratowym. Wyznacznikiem poziomu jakości zamrożonych produktów spożywczych pochodzenia roślinnego była ocena sensoryczna wykonana metodą punktową. Weryfikacja badanych modeli wykazała możliwość zastosowania testów przyspieszonych w prognozowaniu trwałości wskazując jednocześnie większą uniwersalność modelu liniowego.
Słowa kluczowe: prognozowanie trwałości, zamrożone owoce, model liniowy i kwadratowy, przechowalnicze testy przyspieszone, praktyczny czas przechowywania

36

—————————————————————————————————————-
G. DOMEK, K. TYSZCZUK: Projektowanie pasów zębatych do maszyn przetwórczych przemysłu spożywczego
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 38-39                                 pobierz plik artykułu 

W pracy poruszony został problem projektowania wyspecjalizowanych napędów w maszynach w przemyśle spożywczym. Charakter pracy oraz środowisko stawiają elementom maszyn najwyższe wymagania. Polimery stosowane w produkcji pasów napędowych często nie posiadają dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Te, które można zastosować, mają inne właściwości mechaniczne, inną adhezję do kordu oraz odmienne zużycie objętościowe. Podobnie jest w przypadku kół pasowych i innych elementów przekładni mechanicznych. Problematykę konstrukcji przedstawiono na przykładzie rozdrabniaczy precyzyjnych, w których nie ma możliwości wykonania napędu w postaci monobloku.
Słowa kluczowe: przemysł spożywczy, koła pasowe, pasy zębate, projektowanie cech konstrukcyjnych

38

—————————————————————————————————————-
R. LEWICKI, P. KURCZEWSKI: Środowiskowa ocena oddziaływa- nia chłodziarko-zamrażarek w procedurze ekoprojektowania sprzętu AGD
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 40-41                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono wyniki oddziaływania chłodziarko-zamrażarek na środowisko w ujęciu cyklu ich istnienia. Ocena metodą LCA została przeprowadzona za pomocą programu Sima Pro 7 przy wykorzystaniu metodyki Eco-indicator 99. Analizę przeprowadzono dla wszystkich etapów cyklu życia. Uzyskane wyniki umożliwiły identyfikację dominujących, pod względem poziomu wywieranego oddziaływania, etapów cyklu życia chłodziarko-zamrażarki.
Słowa kluczowe: ekoprojektowanie, analiza cyklu życia, LCA, LCM, DfE

40

—————————————————————————————————————-
G. ZAKRZEWSKA, J. KASPRZAK: Analiza środowiskowa procesów eksploatacyjnych koagulatora
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 42-43                                 pobierz plik artykułu 

Praca dotyczy przemysłu mleczarskiego, a w szczególności zawiera analizę oddziaływań środowiskowych procesu eksploatacji wybranego elementu linii produkcyjnej sera twarogowego. Zdefiniowano obszar badań z charakterystyką obiektu badań. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie eksploatacji w całym cyklu życia. Zgodnie z przyjętymi kryteriami pokazano główne oddziaływanie zbiornika koagulacyjnego (służącego do nalewania pulpy twarogowej do form twarożkarskich) na środowisko.
Słowa kluczowe: ocena cyklu życia LCA, koagulator, eksploatacja

42

—————————————————————————————————————-
K. PERZ: Zanieczyszczenia sprężonego powietrza stosowanego w przemyśle spożywczym
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 2, 44-45                                 pobierz plik artykułu 

Sprężone powietrze jest obecnie bardzo często wykorzystywanym nośni- kiem energii w przemyśle spożywczym. Znajduje szerokie zastosowanie  dzięki dostępności i bezpieczeństwu stosowania. W przemyśle spożywczym wymaga się, aby powietrze posiadało odpowiednią klasę czystości. Artykuł omawia główne źródła i rodzaje zanieczyszczeń pojawiające się w procesie przygotowania sprężonego powietrza na potrzeby przemysłu spożywczego.
Słowa kluczowe: sprężone powietrze, zanieczyszczenie, energia, przemysł spożywczy

44

—————————————————————————————————————-

 

Rok 2010 nr 5

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
E. BAUMGART, J. FLIZIKOWSKI: Nieużytkowane studnie – recyrkulacja zagrożeń
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 18-19                              pobierz plik artykułu 
Wody podziemne stanowią bardzo cenne źródło życia dla wszystkich organizmów. Istnieje wiele zagrożeń warstwy wodonośnej. Jednym z nich są nieużytkowane ujęcia wód podziemnych. Scharakteryzowano punktowe zagrożenia w zakresie: zrzutów ścieków, produktów korozji, rozkładu tworzyw, urządzeń i instalacji zalegających w warstwie wodonośnej, wskazano możliwości poprawy jakości wód podziemnych przez ograniczania zagrożeń krytycznej infrastruktury.
Słowa kluczowe:
infrastruktura krytyczna, zaopatrzenie w wodę

18

—————————————————————————————————————
M. BIELIŃSKI, P. KOTEWICZ: Technologiczne aspekty recyklingu tworzyw porowatych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 20-21                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono próbę analizy pozostałości chemicznych substancji porotwórczych
w rozdrobnionych próbkach porowatego polipropylenu. W badaniach stosowano standardową metodykę wyznaczania gęstości porowatych materiałów polimerowych, a także zastosowano pomiar wskaźnika szybkości płynięcia MFR a jego wskazania potraktowano jako przybliżoną miarę pozostałości poroforu w tworzywie. Stosowano zmienne parametry technologiczne procesu wtryskiwania, w tym dwa profile temperaturowe układu uplastyczniającego, zmienną temperaturę formy a także dwie wartości ciśnienia docisku.
Słowa kluczowe: tworzywa porowate, przetwórstwo tworzyw, gęstość tworzyw

20

—————————————————————————————————————
A. BOCHAT, L. WESOŁOWSKI: Analiza rozwiązań konstrukcyjnych rozdrabniaczy bijakowych w aspekcie efektywności ich funkcjonowania
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 22-23                              pobierz plik artykułu 
W pracy zidentyfikowano produkowane obecnie w Polsce konstrukcje rozdrabniaczy bijakowych do ziarna zbóż. Następnie dokonano ich oceny w aspekcie efektywności funkcjonowania. Jako kryteria oceny dla potrzeb realizacji pracy przyjęto funkcjonalność odniesioną do wydajności całkowitej rozdrabniacza, wydajności odniesionej do liczby zainstalowanych bijaków oraz jednostkowego zużycia energii na rozdrobnienie 1 kg zboża. Przeprowadzona analiza kryterialna wykazała, że nie można jednoznacznie stwierdzić, która
z analizowanych konstrukcji charakteryzuje się największą efektywnością funkcjonowania.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, ziarno zbóż, rozdrabnianie

22

—————————————————————————————————————
BOROWSKI, E. DULCET, ŻAK: Metoda chemicznego oznaczania materiałów biologicznie czynnych w badaniach nad materiałami roślinnymi
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 24-25                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono metodę znacznikowania preparatów biologicznie czynnych za pomocą nheksanu. Zastosowanie markera umożliwiło przeprowadzenie badań nad nierównością rozmieszczenia preparatu konserwującego Inoculant 1155 w belach wilgotnego siana.
Słowa kluczowe: wilgotne siano, preparaty konserwujące, lucerna, marker

24

—————————————————————————————————————
N. CHAMIER-GLISZCZYŃSKI: Środowiskowe aspekty transportu. Recykling w cyklu życia pojazdów
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 26-27                              pobierz plik artykułu 
W pracy została przedstawiona problematyka recyclingu środków transportu z uwzględnieniem analizy środowiskowej przeprowadzonej przy użyciu metody LCA. Równocześnie wskazano na uregulowania prawne w postaci dyrektywy 2000/53/EC i problemy
z jej wypełnieniem w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zaproponowano również procedurę optymalizacji odzysku elementów i materiałów z samochodu wycofanego z eksploatacji jako rozwiązanie tych problemów.
Słowa kluczowe:
LCA (Life Cycle Assessment), cykl życia, odzysk, recykling produktowy, recykling materiałowy, samochód wycofany z eksploatacji (SWE)

26

—————————————————————————————————————
K. CIECHACKI, T. SZYKOWNY: Ocena jakości spawania różnoimiennych stali odpornych na korozję
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 28-30                              pobierz plik artykułu 
Podstawowym celem pracy jest ocena pod względem techniczno-ekonomicznym różnoimiennych złączy spawanych stali odpornych na korozję. W badaniach własności mechanicznych określono rozkład twardości w obrębie złącza, wytrzymałość na rozciąganie, zginanie i udarność. W badaniach strukturalnych posłużono się metodą mikroskopii świetlnej oraz badań dyfrakcyjnych rentgenowskich. Do badań przyjęto stal o strukturze ferrytycznej X2CrNi12 i stal o strukturze austenitycznej X5CrNi 1810 w postaci blach o grubości 5 mm. Spawanie wykonano metodą MAG przy zastosowaniu trzech różnych gatunków spoiwa.
Słowa kluczowe: połączenia spawane; stal wysokostopowa odporna na korozję; własności mechaniczne

28

—————————————————————————————————————
D. CZARNECKA-KOMOROWSKA, M. SZOSTAK, N. KUJAWA: Kompozyty na bazie odpadów poliolefi n napełnianych popiołami lotnymi
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 31-32                              pobierz plik artykułu 
W pracy zbadano wpływ zawartości napełniacza (popiołów lotnych) na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych sporządzonych na bazie odpadów polietylenu (rLDPE) i polipropylenu (PP). Kompozyty wykonano na wytłaczarce jednoślimakowej typu Brabender. Analiza zmian właściwości mechanicznych kompozytów dotyczyła takich cech jak: naprężenie zrywające, wydłużenie w chwili zerwania, moduł sprężystości przy rozciąganiu, udarność Charpy oraz twardość Shore’a. Uzyskane wyniki badań wskazują, że wraz z zawartością napełniacza w kompozytach maleje wytrzymałość i odkształcenie, co należy tłumaczyć słabą adhezją międzyfazową pomiędzy cząstkami napełniacza, a matrycą polimerową oraz koncentracją naprężeń wokół cząstek napełniacza. Wyniki badań wskazują, istotne zwiększenie sztywności i twardości kompozytów poliolefiny/popioły lotne.
Słowa kluczowe: popioły lotne, recyklaty polietylenu, odpady z tworzyw sztucznych, kompozyty, właściwości mechaniczne

31

—————————————————————————————————————
B. CZUPRYŃSKI, J. LISZKOWSKA, J. PACIOREKSADOWSKA, K. KOTARSKA, R. LEWANDOWSKI: Recykling surowcowy sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 33-34                              pobierz plik artykułu 
Dobrano parametry i przeprowadzono glikolizę sztywnych pianek PURPIR z dodatkiem żywicy epoksydowej Epidian 5. Ciekłe produkty reakcji, po określeniu ich podstawowych właściwości wykorzystano do otrzymywania nowych pianek. Zbadano wpływ dodatku produktów glikolizy (od 0 do 15% ma w stosunku do sumy mas poliolu i izocyjanianu) na właściwości sztywnych pianek PIR-PUR.
Słowa kluczowe: sztywna pianka poliuretanowo-polizocyjanurowa, żywica epoksydowa, właściwości pianek PUR-PIR

33

—————————————————————————————————————
P. DOMANOWSKI, R. WOCIANEC: Recykling półfabrykatu profili stalowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 35-36                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono proces wytwórczy ram okien okrętowych. Jego modyfikacja umożliwiła zmniejszenie energochłonności oraz zastosowanie recyklingu półfabrykatu ram. Zastąpienie spawania ram ich zgrzewaniem zwiększyło wydajność produkcji. Ręczne szlifowanie zgrzein zastąpiono automatyczną frezarką. Możliwe stało się odzyskiwania stali stopowych oraz odpadu poprodukcyjnego profilu ram o długości od 500 mm do 3 m, dotychczas złomowanego. Jest on powtórnie zgrzewany i obrabiany.
Słowa kluczowe: frezarka specjalna, obróbka zgrzein, recycling stali

35

—————————————————————————————————————
G. DOMEK: Dobór cech materiałowych pasów zębatych w aspekcie cyklu działania pasa
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 37-38                              pobierz plik artykułu 
Projektując pas zębaty należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, które mają decydujący wpływ na właściwości mechaniczne pasa. W zależności od sposobu jego wykorzystania, napęd, transport czy też sterowanie, w różny sposób można poddawać go procesom recyrkulacji. Może to dotyczyć połączeń pasów, pokryć strony grzbietowej lub całości materiału pasa. Nowoczesne pasy zębate powinny być elementem wytrzymałym, efektywnym, bezpiecznym dla użytkownika i otoczenia.
Słowa kluczowe: pasy zębate, koła pasowe, przekładnie synchroniczne

37

—————————————————————————————————————
E. DULCET, BOROWSKI, J. KASZKOWIAK, R. BUJACZEK: Technika aplikacji dodatków ułatwiających konserwację pasz w rolnictwie ekologicznym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 39-40                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono sposoby i techniki aplikacji różnych dodatków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Skuteczność działania różnych dodatków zależy od równomierności rozmieszczenia ich określonej ilości w masie roślinnej przeznaczonej do konserwacji. Stwierdzono, że elementy aplikatorów wprowadzające dodatek do paszy należy umieszczać w takich miejscach maszyny zbierającej, w których materiałroślinny jest najbardziej rozluźniony, co stwarza dużą powierzchnię jego styku z preparatem.
Słowa kluczowe: dodatki, technika aplikacji dodatków, pasze

39

—————————————————————————————————————
C. GOZDECKI, M. KOCISZEWSKI, ZAJCHOWSKI, J. MIROWSKI: Badania kompozytów drzewno-polimerowych zawierających odpadowy materiał drzewny z produkcji płyt wiórowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 41-42                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadów drzewnych powstających podczas produkcji płyt wiórowych do napełniania polipropylenu. Wytworzono kompozyty zawierające 40% frakcji drzewnej i 5% kompatybilizatora. Określono dla nich wybrane właściwości mechaniczne. Wykazano, że odpady z produkcji płyt wiórowych mogą być z powodzeniem wykorzystywane do napełniania polipropylenu.
Słowa kluczowe: nasiąkliwość, odpady, polimer, produkcja płyt wiórowych, recykling, właściwości mechaniczne, WPC

41

—————————————————————————————————————
H. HOLKA, T. JARZYNA: Aspekty energetyczne dekompozycji opon samochodowych metodą water-jet
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 43-44                              pobierz plik artykułu 
Problem utylizacji opon jest jednym z ważniejszych problemów w światowej gospodarce. Opisano technologie i aspekty energetyczne recyklingu opon metodą water-jet. Zaprezentowano konstrukcje stanowiska badawczego na którym przeprowadzono doświadczenia. Przedstawiono stosowne wyniki badań, które podsumowano wnioskami.
Słowa kluczowe: water-jet, recykling, zużyte opony

43

—————————————————————————————————————
P. JAKUBOWSKA, A. KLOZIŃSKI: Optymalizacja parametrów modyfikacji CaCO3 stosowanego jako napełniacz polimerów termoplastycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 45-46                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono badania z zakresu oceny stopnia modyfikacji napełniacza proszkowego (węglan wapnia) w funkcji warunków prowadzenia procesu: temperatura, czas mieszania oraz ilości zastosowanego modyfikatora. Produkt modyfikacji stosowany jest jako napełniacz poliolefin
Słowa kluczowe: węglan wapnia, kwas stearynowy, napełniacz, modyfikacja

45

—————————————————————————————————————
P. JAKUBOWSKA, A. KLOZIŃSKI: Wpływ temperatury na właściwości wytrzymałościowe mieszanin polimerowych PP/PS w funkcji krotności przetwórstwa47
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 47-48                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu oceny właściwości wytrzymałościowych mieszaniny PP/PS w funkcji temperatury oraz krotności przetwórstwa. Badania przeprowadzono w temperaturze otoczenia oraz w temperaturach 40, 60 oraz 80oC. Zaobserwowano, że właściwości wytrzymałościowe recyrkulowanej mieszaniny PP/PS
w oczekiwany sposób zmieniają się w wraz ze zmianą temperatury pomiaru, nie ulegają jednak znacznym zmianom w funkcji krotności przetwórstwa.
Słowa kluczowe: recykling, mieszaniny polimerowe, polipropylen, polistyren, właściwości wytrzymałościowe
—————————————————————————————————————
M. JASTRZĘBSKA: Próba wdrożenia do produkcji parapetów z recyklatem poliestrowo-szklanym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 49-50                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki półtechnicznych badań poliestrowych parapetów z odpadami poliestrowo-szklanymi. Badano ich wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz nasiąkliwość wodą. Stwierdzono, że lekkie betony żywiczne z odpadami poliestrowo-szklanymi mogą posłużyć do otrzymywania ozdobnych materiałów wykończeniowych.
Słowa kluczowe: odpady poliestrowo-szklane, polimero-beton

49

—————————————————————————————————————
J. KALWAJ: Bilans energetyczny rozdrabniacza bijakowego do ziarna zbóż
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 51-52                              pobierz plik artykułu 
W artykule przeprowadzono analizę energetyczną rozdrabniacza bijakowego metodą eksperymentalną. Wyniki badań potwierdziły znaczną energochłonność maszyny (72–84 kJ/kg) przy małej sprawności mechanicznej (24–29%) oraz wskazały miejsca największego rozproszenia energii jakim jest komora rozdrabniacza. Zwiększenie efektywnych zderzeń bijaków z ziarnem można uzyskać na drodze zmian trajektorii ruchu cząstek oraz przez zapewnienie wymaganej różnicy prędkości przed udarem.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, ziarno zbóż, energochłonność, bilans energetyczny, sprawność

51

—————————————————————————————————————
J. KALWAJ: Zagadnienia energetyczne zespołu roboczego rozdrabniacza bijakowego do ziarna zbóż
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 53-54                              pobierz plik artykułu 
W artykule przeprowadzono optymalizację konstrukcyjną wybranych parametrów bijaków
w funkcji średnicy wirnika. Jako estymator przyjęto najkorzystniejszy energetycznie promień zawieszenia bijaków. Uzyskane rezultaty badań doświadczalnych różnią się od wartości wyprowadzonych teoretycznie i wynoszą: optymalna długość bijaków to 0,3 średnicy wirnika, natomiast wielkość szczeliny roboczej równa 15 mm.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, wirnik, bijaki, sito, ziarno zbóż

53

—————————————————————————————————————
J. KASPRZAK, P. KURCZEWSKI: Wpływ metod LCA na rozwój produktów i innowacje
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 55-56                              pobierz plik artykułu 
W artykule poddano analizie relacje pomiędzy zagadnieniami analizy cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) a rozwojem produktów i jego innowacjami. Zawarto w nim nie tylko wnioski ze studiów literaturowych, ale też zaprezentowano przykład analizy środowiskowej rodziny wyrobów, które podlegają ewolucji również pod względem własności środowiskowych. Wnioski ze zrealizowanych badań LCA zaprezentowano w kontekście prac nad kształtowaniem kolejnych generacji produktów.
Słowa kluczowe: LCA, ekobilansowanie, innowacje

55

—————————————————————————————————————
E. KASZKOWIAK, J. KASZKOWIAK: Energetyczne wykorzystanie ziarna owsa
i jęczmienia jarego

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 57-58                              pobierz plik artykułu 
Na podstawie 2 lat badań polowych i analiz oceniono przydatność owsa i jęczmienia do spalania w zależności od poziomu nawożenia azotem. Czynnikiem decydującym o możliwości efektywnego wykorzystania ziarna określonego gatunku zbóż do celów energetycznych, będzie układ warunków pogodowych.
Słowa kluczowe: owies, jęczmień, spalanie, wartość energetyczna

57

—————————————————————————————————————
E. KASZKOWIAK, J. KASZKOWIAK: Nawożenie a wartość opałowa ziarna różnych gatunków zbóż
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 59-60                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wartości energetycznej dla ziarna jęczmienia jarego
i owsa jarego oraz jęczmienia ozimego i żyta ozimego przy różnym poziomie nawożenia azotem. Wzrost poziomu nawożenia azotem spowodował w większości zbóż wzrost zawartości skrobi i tłuszczu. Nie wpływał jednak istotnie na wartość energetyczną. Powodował jednak zmiany plonów.
Słowa kluczowe: zboża, ziarno, spalanie, plonowanie

59

—————————————————————————————————————
A. KLOZIŃSKI, P. JAKUBOWSKA: Folie wytwarzane z dodatkiem recyklatów – przetwórstwo, właściwości
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 61-62                              pobierz plik artykułu 
Podjęto problematykę dotyczącą przetwórstwa oraz właściwości wytrzymałościowych folii wytwarzanych z dodatkiem recyklatu. Omówiony został również wpływ sposobu przygotowania surowca, na właściwości przetwórcze mieszaniny: polimer/recyklat oraz właściwości mechaniczne folii.
Słowa kluczowe: folie, recykling, wytłaczanie, właściwości wytrzymałościowe, polietylen

61

—————————————————————————————————————
A. KOŁODZIEJ: Metrologiczne aspekty połączeń w budowie maszyn. Odchyłka prostoliniowości w połączeniach osiowo-symetrycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 63-64                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono ocenę aktualnej dokumentacji konstrukcyjnej oraz wyniki pomiarów odchyłki prostoliniowości tworzącej elementów połączeń sworzniowych dla przemysłu motoryzacyjnego
i lotniczego. Stwierdzono, że dla elementów zespołów podstawowych stosowane są klasy dokładności wykonania IT2, IT3, IT4, a dla zespołów pomocniczych IT6, IT7. Natomiast odchyłki prostoliniowości wynoszą odpowiednio 25 i 30% tolerancji średnicy. Fragment badań jest częścią projektu, oceny wpływu rzeczywistych odchyłek kształtu na jakość połączeń
w zaawansowanych rozwiązaniach technicznych.
Słowa kluczowe: elementy walcowe, klasa dokładności wykonania, odchyłka prostoliniowości

63

—————————————————————————————————————
A. KOŚCIUSZKO, K. PISZCZEK, P. JAKUBOWSKA, A. KLOZIŃSKI: Kalorymetryczna ocena temperatury zeszklenia mieszanin PP/PS po wielokrotnym przetwórstwie
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 65-66                              pobierz plik artykułu 
W pracy analizowano możliwości powtórnego wykorzystania wyrobów z polipropylenu
i polistyrenu po zakończonym okresie ich użytkowania. Przedstawione zostały wyniki pomiarów DSC oraz TG niemieszających się kompozycji PP/PS o różnych stosunkach wagowych. Omówiono wpływ wielokrotnego przetwórstwa w linii wytłaczarskiej oraz zawartości polipropylenu na zmianę temperatury zeszklenia polistyrenu oraz jego stabilności termicznej
w przetwarzanej wielokrotnie mieszaninie.
Słowa kluczowe: mieszaniny PP/PS, recykling, temperatura zeszklenia, stabilność termiczna, DSC, TG

65

—————————————————————————————————————
P. KURCZEWSKI: Rola zarządzania cyklem życia w rozwoju obiektów technicznych
i technologii

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 67-68                              pobierz plik artykułu 
W artykule scharakteryzowano koncepcję zarządzania cyklem życia (LCM – Life Cycle Management). Wskazano miejsce LCM na tle innych znanych koncepcji i metod zarządzania. Ponadto opisano obszary zastosowań LCM i przedstawiono przykład jego wdrożenia. Jako nowość, scharakteryzowano przy tym najważniejsze etapy procesu wdrażania LCM w przedsiębiorstwie produkującym chłodziarko-zamrażarki.
Słowa kluczowe: LCM, zarządzanie cyklem życia, LCA, chłodziarko-zamrażarka

67

—————————————————————————————————————
R. LEWANDOWSKI, B. CZUPRYŃSKI, J. PACIOREK SADOWSKA, J. LISZKOWSKA: Badania wytrzymałości na ścinanie modyfi kowanych dwuskładnikowych bezrozpuszczalnikowych spoin klejowych PUR
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 69-70                              pobierz plik artykułu 
Modyfikację dwuskładnikowych bezrozpuszczalnikowych klejów PUR wykonano na bazie żywicy poliestrowej Polios 420, oligoeteroli Petol 4005G i 2502. Dodatkami do przedmieszek były: krzemionka, sita molekularne A3, oligoeterol o dużej masie cząsteczkowej, ciekły uniepalniacz oraz PVC. Wytrzymałość spoiny klejowej zbadano dla modyfikacji tymi dodatkami w różnych ilościach procentowych oraz dla dwóch różnych rodzajów utwardzaczy. Zbadano wytrzymałość tak zmodyfikowanych spoin klejowych na ścinanie na urządzeniu wytrzymałościowym Instron 1114. Twardość spoin zbadano w skali A i D Shora.
Słowa kluczowe: poliuretany, kleje poliuretanowe

69

—————————————————————————————————————
K. LEWANDOWSKI, ZAJCHOWSKI, J. TOMASZEWSKA: Wpływ temperatury wytłaczania na właściwości kompozytów PVC/drewno
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 71-72                              pobierz plik artykułu 
W pracy zbadano wpływ temperatury wytłaczania na właściwości mechaniczne poli(chlorku winylu) (PVC) oraz kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) na osnowie PVC. Stwierdzono, że wzrost temperatury wytłaczania wpływa na poprawę właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu oraz udarność zarówno PVC jak i kompozytu z 30% zawartością mączki drzewnej. Właściwości mechaniczne WPC zawierającego 50% napełniacza drzewnego praktycznie nie zależą od temperatury przetwórstwa.
Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), WPC, wytłaczanie, właściwości mechaniczne

71

—————————————————————————————————————
R. LEWICKI: Analiza możliwości ograniczenia środowiskowych konsekwencji procesu zagospodarowania samochodów wycofanych z eksploatacji
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 73-74                              pobierz plik artykułu 
Artykuł poświęcono zagadnieniu wartościowania wpływu wywieranego na środowisko
w konsekwencji prowadzonych procesów zagospodarowania odpadów, możliwych do pozyskania z wyeksploatowanych obiektów technicznych. W pierwszej kolejności analizie poddano proces, który był realizowany w jednej z większych w Polsce stacji demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE). Ponadto, opracowano założenia alternatywnych procesów zagospodarowania SWE. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie sumarycznego poziomu nakładów środowiskowych generowanych w efekcie realizacji każdego z procesów.
W efekcie przeprowadzonych analiz porównawczych wskazano proces najbardziej przyjazny środowisku.
Słowa kluczowe: odpady, utylizacja, recykling, ochrona środowiska, LCA

73

—————————————————————————————————————
M. MACKO: Metoda doboru rozdrabniaczy do materiałów niekruchych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 75-76                              pobierz plik artykułu 
Dobór odpowiedniego rozdrabniacza dla materiałów niekruchych jest zagadnieniem ważnym. Od odpowiedniego doboru zależy nie tylko jakość produktu rozdrobnienia, ale również zapotrzebowanie energii na proces. W pracy wykorzystano aplikację SolidWorks do oszacowania wartości sił i naprężeń przy różnych wartościach kąta ostrza i wzajemnej prędkości elementów roboczych. Przeprowadzono analizę porównawczą otrzymanych wyników.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, materiały niekruche, SolidWorks

75

—————————————————————————————————————
R. MALINOWSKI, D. ŁUBKOWSKI: Badania wpływu temperatury i czasu suszenia na wybrane właściwości polilaktydu (PLA)
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 77-78                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury i czasu suszenia na wybrane właściwości polilaktydu (PLA). Zbadano wpływ temperatury (T) (60oC, 80oC, 100oC, 120oC) oraz czasu (t) suszenia (maksymalnie do 6 godzin) na ubytek wilgoci (Δm) i masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) PLA. Zbadano także proces krystalizacji PLA w warunkach izotermicznych. Stwierdzono, że PLA korzystnie jest suszyć w temperaturze 75oC i w czasie około 4 godzin. Ponadto w zakresie temperatur od 100oC do 115oC mogą następować procesy krystalizacji izotermicznej tego polimeru.
Słowa kluczowe: polilaktyd, izotermiczna krystalizacja, suszenie

77

—————————————————————————————————————
M. MATUSZEWSKI: Ocena regeneracji elementów turbiny parowej w recyrkulacji
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 79-80                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono zagadnienie regeneracji elementów turbiny parowej turbozespołu upustowo-przeciwprężnego 13 UP55. Regeneracja tych elementów jest przykładem recyrkulacji części
w przemyśle energetycznym. Omówiono metody regeneracji części turbozespołów energetycznych. Przeprowadzono ocenę efektywności regeneracji elementów z uwzględnieniem własności mechanicznych i inżynierii jakości. Dokonana analiza wykazała spełnianie po regeneracji wymagań stawianym elementom turbozespołu energetycznego.
Słowa kluczowe: regeneracja w energetyce, turbina parowa, efektywność regeneracji

79

—————————————————————————————————————
T. MIKOŁAJCZYK: Odtwarzanie własności skrawnych ostrza z krawędzią skrawającą
o łuku okręgu

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 81-82                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono recyrkulację zużytych ostrzy z krawędzią skrawającą o łuku okręgu. Na podstawie analizy styku ostrza z powierzchnią obrabianą przy uwzględnieniu kinematyczno-geometrycznego odwzorowania ostrza w materiale obrabianym wyznaczono teoretyczną liczbę ostrzy przy całkowitej i częściowej wymianie zużytego fragmentu krawędzi skrawającej. W badaniach skrawania ostrzem zużytym i częściowej wymiany zużytego fragmentu krawędzi skrawającej potwierdzono postawioną hipotezę.
Słowa kluczowe: ostrze skrawające, własności skrawne, recyrkulacja zużytych ostrzy

81

—————————————————————————————————————
J. MIROWSKI, ZAJCHOWSKI, J. TOMASZEWSKA, J. RYSZKOWSKA,  W.  URBANIAK:  Wykorzystanie odpadowego PE do wytwarzania kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC)
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 83-84                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC). Do ich otrzymania metodą wtryskiwania  użyto mieszaniny polietylenów pochodzących z recyklingu oraz dwóch rodzajów mączek drzewnych o różnej wielkości cząstek. Zbadano podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne, a także określono masowy wskaźnik szybkości płynięcia. Stwierdzono, że otrzymane kompozyty mogą być stosowane jako materiał konstrukcyjny. Możliwe jest ich wytwarzanie metodami typowymi dla przetwórstwa tworzyw polimerowych.
Słowa kluczowe: polietylen, WPC, wtryskiwanie, właściwości fizyko-mechaniczne

83

—————————————————————————————————————
A. MROZIŃSKI: Energetyczne aspekty obróbki mas makulaturowych w młynach tarczowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 85-86                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono budowę modelu jakościowego i energetycznego, który opisuje proces mielenia mas papierniczo-makulaturowych w młynie tarczowym. Autor dokonał wyboru najważniejszych parametrów, które uwzględniono podczas analizy. Przedstawiona koncepcja opracowania modeli matematycznych umożliwiła kompleksowo-systemowe rozwiązanie zagadnienia wzajemnych relacji składowych poboru mocy w zależności od warunków pracy zespołu rozdrabniającego badanego młyna.
Słowa kluczowe: młyn tarczowy, mielenie, pobór mocy, makulatura

85

—————————————————————————————————————
A. MROZIŃSKI: Recyrkulacja ogniw fotowoltaicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 87-88                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono problematykę recyrkulacji zużytych ogniw fotowoltaicznych w Polsce i na świecie. Opisano rynek instalacji fotowoltaicznych. Autor przedstawił różne metody recyrkulacji tego typu materiałów.
Słowa kluczowe: ogniwa fotowoltaiczne, krzem, recykling, energia słoneczna, odnawialne źródła energii

87

—————————————————————————————————————
A. MROZIŃSKI, Koło Naukowe TOPGran: Problemy recyklingu tworzyw polimerowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 89-90                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono problematykę recyrkulacji tworzyw polimerowych w Polsce i na świecie. Omówiono perspektywy rozwoju rynku tworzyw sztucznych. Autorzy przedstawili wybrane metody i technologie zagospodarowywania odpadów z tworzyw sztucznych.
Słowa kluczowe: recykling, tworzywa polimerowe, zagospodarowanie odpadów

89

—————————————————————————————————————
S. MROZIŃSKI: Ocena stopnia uszkodzenia lin stalowych na podstawie analizy ich wymiarów
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 91-92                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych lin stalowych. Na podstawie badań stwierdzono, że okres eksploatacji powoduje istotne obniżenie wytrzymałości na zerwanie liny. W pracy wykazano, że wraz z obniżeniem wytrzymałości liny zmianie ulegają jej wymiary charakterystyczne takie jak średnica liny oraz jej skok. Uzyskane wyniki świadcząo możliwości oceny stanu liny stalowej poprzez monitorowanie jej wymiarów charakterystycznych.
Słowa kluczowe: wytrzymałość lin stalowych, badania lin stalowych

91

—————————————————————————————————————
J. PACIOREK-SADOWSKA: Recykling chemiczny sztywnych pianek PUR-PIR
z antypirenem boro-azotowym

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 93-94                              pobierz plik artykułu 
Opracowano skuteczną metodę glikolizy sztywnych pianek PUR-PIR opartą na glikolu dietylenowym, w której stosunek odpadu do glikolu wyniósł3:1. Odpady sztywnych pianek PUR-PIR przetworzono do postaci ciekłych polioli, które następnie poddano badaniom
w kierunku zastosowania ich jako surowca poliolowego w produkcji nowych pianek. Sprawdzono wpływ glikolizatu na właściwości fizyko-mechaniczne pianek, przeprowadzając takie same testy jak w przypadku pianek z nowym poliolem. Stwierdzono, że modyfikacja surowca poliolowego produktami glikolizy do 0,4R korzystnie wpływa na charakterystykę tworzywa piankowego, zwiększając jego wytrzymałość na ściskanie i odporność cieplną,
a zmniejszając kruchość i palność.
Słowa kluczowe: recykling chemiczny, właściwości sztywnych pianek PURPIR, palność pianek, antypiren boro-azotowy

93

—————————————————————————————————————
B. PRZYBYLIŃSKI: Recyrkulacja odpadów produkcji płyt włókno-cementowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 95-96                              pobierz plik artykułu 
Włókno-cementowe prefabrykaty budowlane w postaci płyt falistych stosowane są powszechnie jako osłony i okładziny wykończeniowe do zewnętrznej ochrony systemów ścian oraz dachów. W Polsce bezazbestowe płyty włókno-cementowe wytwarzane są w firmie Cembrit S.A. W artykule omówiono technologię utylizacji odpadów z produkcji płyt włókno cementowych oraz przedstawiono autorskie rozwiązanie techniczne tego problemu pozwalające w pełni wykorzystać odpady produkcyjne.
Słowa kluczowe: recyrkulacja odpadów, płyta włókno-cementowa

95

—————————————————————————————————————
B. PRZYBYLIŃSKI: Rozwłókniacz odpadów produkcji płyt włókno-cementowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 97-98                              pobierz plik artykułu 
W produkcji włókno-cementowych płyt falistych powstają odpady, które należy po odpowiednim przygotowaniu powtórnie wprowadzić na początek produkcyjnej linii technologicznej. Istotnym elementem linii odzysku jest rozwłókniacz. W pracy przedstawiono podstawowe założenia projektowe oraz zaprezentowano tok działań umożliwiających jego wykonanie. Prawidłowość budowy rozwłókniacza potwierdza kilkumiesięczna niezawodna praca w fabryce produkującej płyty faliste.
Słowa kluczowe: płyta włókno-cementowa, mieszalnik

97

—————————————————————————————————————
T. RYDZKOWSKI, I. MICHALSKA-POŻOGA: Wytłaczarka ślimakowo-tarczowa, wpływ szczeliny tarczowej na stopień ujednorodnienia i wybrane właściwości mechaniczne mieszaniny LDPE
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 99-100                              pobierz plik artykułu 
Artykuł zawiera wyniki badań wpływu szczeliny tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej na jednorodność i właściwości mechaniczne mieszanin LDPE i recyklatu. W żadnym z analizowanych przypadków wytłaczania klasycznego i ślimakowo-tarczowego, nie nastąpiło idealne wymieszanie. W przypadku klasycznej wytłaczarki regranulat gromadził się w postaci cienkich warstw w zewnętrznej części wytłoczyny, natomiast po wytłaczaniu ślim.tarczowym materiał jest bardziej jednorodny. W wytłaczarce ślimakowo-tarczowej jest możliwość uzyskania lepszej jednorodności tworzywa.
Słowa kluczowe: wytłaczanie, wytłaczarka ślimakowo-tarczowa, mieszanina, recyklat, jednorodność, właściwości mechaniczne

99

—————————————————————————————————————
B. SADOWSKI, J. ZIMNIAK: Badania wpływu klas ziarnowych proszku gumowego na wybrane właściwości kompozytów polimerowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 101-102                              pobierz plik artykułu 
Celem pracy była ocena wpływu sposobu przygotowania recyklatu gumowego na właściwości kompozytów polimerowych polietylenowych. Dobierając odpowiednio stopień rozdrobnienia, zawartość regranulatu gumowego oraz metodę przetwórstwa można uzyskać nowe właściwości kompozytów. Pozwala to na określenie optymalnych wskaźników jakości materiału do późniejszych zastosowań. Jak wynika z badań istotny wpływ na właściwości mają również zastosowane metody przetwórstwa próbek – wtryskiwanie lub prasowanie.
Słowa kluczowe: recykling, regranulat, guma, kompozyty, rozdrabnianie

101

—————————————————————————————————————
J. SADOWSKI: Próba zastosowania zestalonych osadów ściekowych do budowy ekranów akustycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 103-104                              pobierz plik artykułu 
Osady ściekowe jako odpady produkcyjne każdej oczyszczalni ścieków, w zasadzie podlegają utylizacji, która najczęściej polega na ich składowaniu na wydzielonych składowiskach. Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, nakazuje ona pracodawcy, aby każdy odpad podlegał gospodarczemu wykorzystaniu. Dalsze przetwarzanie osadów ściekowych do konkretnego ich zastosowania jest już procesem recyklingu. W artykule przedstawiono próbę zastosowania zestalonych (spiekanych) osadów ściekowych, jakie powstają na oczyszczalni ścieków w Nowem n/Wisłą, do budowy ekranów akustycznych, prezentując wyniki badań tego problemu.
Słowa kluczowe: osady ściekowe, ekrany akustyczne

103

—————————————————————————————————————
J. SELECH, P. KURCZEWSKI: Koncepcja LCC i jej zastosowanie w dziedzinie budowy
i eksploatacji obiektów technicznych

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 105-106                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono koncepcję szacowania kosztów cyklu życia LCC jako sposób na ocenę efektów ekonomicznych procesu projektowania nowego lub doskonalonego obiektu technicznego. Scharakteryzowano jedną z metod LCC oraz opisano szczegółowe modele analizy. W pracy posłużono się przykładem badań wybranego modelu chłodziarko-zamrażarki, które stanowiły część procesu ekoprojektowania. Takie zastosowanie koncepcji LCC stanowi nowość w kategorii obiektów technicznych.
Słowa kluczowe: LCC, obiekt techniczny, chłodziarko-zamrażarka

105

—————————————————————————————————————
M. STEMBALSKI: Sposoby ograniczenia zużycia energii przez obrabiarki skrawające do metali
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 107-108                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono potrzebę oszczędności energii w przemyśle, ze względu na koszty
i ochronę środowiska. Wyznaczono obszary występowania strat energii w obrabiarkach i systemach wytwórczych. Ponadto omówiono możliwości wpływania na redukcję zużycia energii. Opisano sposoby zmiany struktury obrabiarek, redukcję ruchomych mas w obrabiarkach oraz tzw. „dematerializację”.
Słowa kluczowe: obrabiarka, oszczędność energii, redukcja mas

107

—————————————————————————————————————
M. STYP-REKOWSKI, J. HERMANN: Recykling środowiskowy, linia technologiczna do higienizacji osadów ściekowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 109-110                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono linię, która umożliwia higienizację i stabilizację osadów ściekowych
w warunkach adiabatycznych. Jest to rozwiązanie oryginalne, na które jego twórcy uzyskali świadectwa ochronne. W linii wykorzystano synergiczne oddziaływanie na ścieki amoniaku występującego w komorze w wysokiej temperaturze i przy podwyższonym ciśnieniu. W ten sposób ścieki, powstałe w wyniku działalności człowieka w ekosferze, zostają zwrócone do środowiska jako użyteczny produkt.
Słowa kluczowe: osady ściekowe, higienizacja, środowisko, recykling

109

—————————————————————————————————————
J. ŚWIĄTKOWSKI, J. FLIZIKOWSKI: Efektywność energetyczna instalacji mielenia sody ciężkiej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 111-112                              pobierz plik artykułu 
Scharakteryzowano efektywnościowe problemy instalacji przesiewania i rozdrabniania sody ciężkiej w zakresie: wydajności masowej, objętościowej, celowej, zapotrzebowania mocy na rozdrabnianie i jednostkowego zużycia energii w przetwórstwie. Wskazano możliwości poprawy jakości produktu i efektywności procesu przetwarzania. Słowa kluczowe: przesiewanie, mielenie, soda ciężka

111

—————————————————————————————————————
D. SYKUTERA: Rozwój konstrukcji wirników młynów nożowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 113-114                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono analizę rozwiązań konstrukcyjnych współczesnych układów roboczych młynów nożowych, oraz dokonano oceny przyjętych rozwiązań w oparciu o relacje pomiędzy wydajnością rozdrabniania a zainstalowaną mocą silnika. Zaprezentowane analizy wskazały, że różnice w konstrukcji wirnika mają decydujący wpływ na przeznaczenie młyna nożowego.
Słowa kluczowe: młyn nożowy, rozdrabnianie, recykling, termoplast, wydajność

113

—————————————————————————————————————
M. SZOSTAK: Wpływ krotności przetwarzania mieszanin PET/PEN na ich właściwości mechaniczne
i cieplne

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 115-116                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono badania wpływu krotności przetwórstwa na właściwości mechaniczne
i cieplne poli(naftalenu etylenu) PEN i jego mieszanin z PET. Badano naprężenia i wydłużenia przy zerwaniu, moduł Younga, twardość Brinella oraz temperaturę mięknienia Vicata. Badania pokazały, że wraz z krotnością przetwórstwa pogarszają się właściwości badanych materiałów, stają się one bardziej twarde i kruche, ale nadal możliwe jest ich wykorzystanie w praktyce przemysłowej.
Słowa kluczowe: PEN, PET, właściwości mechaniczne i cieplne, recykling

115

—————————————————————————————————————
T. SZYKOWNY, K. CIECHACKI: Poprawa właściwości powierzchniowych żeliwa wielokrotnym przetapianiem
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 117-118                              pobierz plik artykułu 
Spośród metod utwardzania powierzchniowego stopów żelaza z węglem do najbardziej postępowych, energooszczędnych należą metody bazujące na wykorzystaniu skoncentrowanych źródeł energii. W pracy wykorzystano plazmę łuku elektrycznego GTAW do powierzchniowego utwardzania żeliwa sferoidalnego. Przeprowadzono badania metalograficzne, twardości, dyfrakcyjne rentgenowskie i penetracyjne otrzymanych warstw. Warstwy przetapiane „na zimno” wykazały twardość (65÷67) HRC, ale wystąpiły makropęknięcia. W celu eliminacji pęknięć stosowano wstępne nagrzewanie żeliwa bądź wielokrotne przetapianie. Ze względów techniczno-ekonomicznych metoda utwardzania powierzchni wielokrotnym przetopem jest korzystniejsza od przetapiania wstępnie nagrzanego odlewu.
Słowa kluczowe: żeliwo sferoidalne, utwardzanie powierzchniowe, metoda GTAW

117

—————————————————————————————————————
A. TOMPOROWSKI: Badanie użyteczności rozdrabniania ziaren ryżu. Część I – model badawczy
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 119-120                              pobierz plik artykułu 
Rozdrabnianie materiałów biologicznych jest procesem energochłonnym. W trakcie dekohezji ziarna występuje złożony stan naprężeń wywołany; ściskaniem, skręcaniem, zginaniem, rozrywaniem, pękaniem, ścieraniem czy ścinaniem. W pracy podjęto próbę poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych zespołu rozdrabniającego i sterowania procesem w kierunku podwyższenia funkcjonalności rozdrabniania ryżu: sprawności, energooszczędności i równomierności.
Słowa kluczowe: konstrukcja, rozdrabnianie, optymalizacja

119

—————————————————————————————————————
A. TOMPOROWSKI: Badanie użyteczności rozdrabniania ziaren ryżu. Część II – wyniki badań
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 121-122                              pobierz plik artykułu 
Dla potrzeb niniejszej pracy przeprowadzono eksperyment. Badano wpływ parametrów materiału rozdrabnianego i procesu wielotarczowego rozdrabniania, ryżu na jakość procesu rozdrabniania i jego energochłonność. Otrzymane wyniki potwierdziły słuszność przyjętych założeń. Cechy materiału po rozdrabnianiu zależą jak dla innych ziaren biologicznych od: parametrów technologicznych, rodzaju narzędzia i wilgotności wsadu.
Słowa kluczowe: konstrukcja; rozdrabnianie; optymalizacja

121

—————————————————————————————————————
T. TYRALSKI, A. BIEL-TYRALSKA: Urządzenia do przerobu opakowań kartonowych po płynach spożywczych dla przedsiębiorstw recyklingowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 123-124                              pobierz plik artykułu 
Opisano podstawowe urządzenia do przerobu opakowań kartonowych po płynach spożywczych oraz problemy związane z ich zbiórką. Takie same urządzenia mogą być stosowane do przerobu makulatury z papierów pakowych laminowanych tworzywami sztucznymi i makulatury mocnej OCC. Otrzymaną masę włóknistą można stosować do produkcji tektury wysokiej jakości (np. na tuleje nawojowe, tekturę dachową) oraz do produkcji włókien wzmacniających papiery makulaturowe. Odrzut lekki (folie polietylenowe i aluminiowe) pozbawiony zanieczyszczeń ciężkich w zbiorniku sedymentacyjnym jest zagęszczany do suchości ok. 60%, rozdrabniany i spalany, najlepiej w kotłach fluidalnych.
Słowa kluczowe: recykling, opakowania kartonowe po płynach spożywczych

123

—————————————————————————————————————
A. WĄSICKI, A. BUREK: Wpływ recyrkulacji materiałowej i starzenia w warunkach laboratoryjnych na właściwości kompozytu polipropylenu z mączką drzewną
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 125-126                              pobierz plik artykułu 
Badano zmiany właściwości kompozytu z polipropylenu i mączki drzewnej (50/50). Na kształtki
z kompozytu otrzymane metodą wtryskiwania działano wrzącą wodą i parą wodną pod ciśnieniem 0,205 MPa oraz powietrzem w 25°C. Takie starzenie w różny sposób wpływa na właściwości mechaniczne kompozytu. Zmniejszają się: naprężenie na granicy plastyczności
i twardość α-Rockwella, a wzrasta udarność Charpy. Recyrkulacja materiałowa może albo zacierać negatywne skutki przyspieszonego starzenia albo utrwalać pozytywne zmiany właściwości.
Słowa kluczowe: kompozyt, polipropylen, mączka drzewna, przyspieszone starzenie, recyrkulacja materiałowa

125

—————————————————————————————————————
L. WESOŁOWSKI, A. BOCHAT: Próba modelowania bijakowego rozdrabniania materiałów ziarnistych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 127-129                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono znane teorie rozdrabniania oraz podjęto próbę modelowania rozdrabniania ziaren zbóż dla dwóch rozwiązań konstrukcyjnych bijaków: rozwiązanie powszechnie stosowane z bijakami w kształcie prostopadłościanu oraz nowa konstrukcja z bijakami w kształcie wycinka kołowego. Z przeprowadzonej analizy procesu rozdrabniania wynika, że kształt bijaków ma istotny wpływ na zwiększenie wydajności rozdrabniania przy jednoczesnym zmniejszeniu energochłonność procesu rozdrabniania.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, wydajność, energochłonność,

127

—————————————————————————————————————
B. WILCZYŃSKA: Metrologiczne aspekty rozdrabniania materiału kruchego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 130-131                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono pokrótce metrologiczne aspekty rozdrabniania materiału kruchego. Omówiono stosowane metody określenia i pomiaru materiału kruchego przed (nadawa) i po rozdrobnieniu (produkt). Słowa kluczowe: materiał kruchy, nadawa, produkt

130

—————————————————————————————————————
K. WOŹNICKA, J. SADKIEWICZ: Wdrażanie energooszczędnych mierników bieli mąki
w młynarstwie

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 132-133                              pobierz plik artykułu 
Omówiono charakterystykę nowatorskiego miernika bieli typ MB3M oraz zastosowanie
w laboratoriach młynarskich i naukowo-badawczych do określania typów mąki w miejsce określania ilości popiołu metodą spalania próbki. Wykazano korzyści ekonomiczne i BHP oraz oszczędności energetyczne wdrożeń.
Słowa kluczowe: jakość mąki, pomiar ilości popiołu

132

—————————————————————————————————————
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Ewolucja technologii recyklingu betonu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 134-135                              pobierz plik artykułu 
W artykule, na podstawie analizy literatury światowej, przedstawiono ewolucję recyklingu betonu na przestrzeni ostatnich 40 lat oraz przytoczono przykład zaawansowanej technologii recyklingu betonu. Aktualnie kruszywo recyklingowe, produkowane zgodnie z wymaganiami klasycznej technologii recyklingu betonu, ma ograniczone zastosowanie w budownictwie. Szansą na poszerzenie zakresu jego stosowania są nowoczesne japońskie technologie wykorzystujące procedury ścierania zaczynu z kruszywa oryginalnego.
Słowa kluczowe: kruszywo recyklingowe, beton recyklingowy, recykling betonu, technologia recyklingu betonu, kruszywo recyklingowe wysokiej jakości

134

—————————————————————————————————————
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Nowoczesne metody recyklingu betonu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 136-137                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono wyniki analizy najnowszych metod recyklingu betonu polegających na odzyskiwaniu oryginalnego kruszywa poprzez ścieranie zaczynu. Przytoczono przykład praktycznego wykorzystania jednej z tych metod oraz wskazano kierunki rozwoju recyklingu na podstawie doświadczeń japońskich. Docelowo, efektem recyklingu betonu powinno być kruszywo wysokiej jakości a recykling powinien być powtarzalny.
Słowa kluczowe: ścieranie kruszywa, środek powierzchniowy poprawiający właściwości kruszywa, kruszywo recyklingowe, metoda częściowej wymiany kruszywa, odpad betonowy

136

—————————————————————————————————————
B. ZASTEMPOWSKI: Sprawność strukturalna, jako miara efektywności energetycznej układów hydraulicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 138-139                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawione zostaną sposoby poprawy sprawności układów hydrostatycznych. Właściwy dobór struktury układu, już na etapie projektowania, wpływa w sposób istotny na sprawność układu. Przedstawiona zostanie procedura szybkiej oceny sprawności układów hydrostatycznych ze sterowaniem dławieniowym. Procedura ta wykorzystuje pojęcie sprawności strukturalnej. Wartości sprawności strukturalnej zostały stablicowane dla typowych układów hydraulicznych.
Słowa kluczowe: napęd hydrostatyczny, sprawność strukturalna układów hydrostatycznych, struktura układów hydrostatycznych

138

—————————————————————————————————————
B. ZASTEMPOWSKI: Wpływ struktury układu hydraulicznego na jego sprawność
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 140-141                              pobierz plik artykułu 
W artykule określono rodzaje strat energetycznych wpływających na sprawność układów sterowania dławieniowego. Wartość tych strat zależy od przyjętej struktury układu hydraulicznego. Podwyższone sprawności układów dławieniowych uzyskuje się przez minimalizację strat ciśnienia i natężenia przepływu. W tym celu do zasilania układów dławieniowych wykorzystuje się specjalne jednostki zasilające.
Słowa kluczowe: napęd hydrostatyczny, sprawność układów hydrostatycznych, struktura układów hydrostatycznych

140

—————————————————————————————————————
M. ZASTEMPOWSKI: Analiza możliwości realizacji procesu cięcia materiału roślinnego za pomocą wybranych rozwiązań konstrukcyjnych zespołów tnących
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 142-143                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono analizę możliwości realizacji procesu cięcia materiału roślinnego za pomocą rotacyjnych i nożycowych zespołów tnących, usystematyzowano wiedzę na temat budowy i zasady ich działania. Temat ten jest istotny z uwagi na fakt, że zespoły tnące omówione w artykule, są podstawowymi zespołami roboczymi stosowanymi w maszynach rolniczych służących do zbioru materiału roślinnego, typu: kosiarki, sieczkarnie czy kombajny zbożowe.
Słowa kluczowe:
proces cięcie, materiał roślinny, zespoły tnące w maszynach rolniczych

142

—————————————————————————————————————
M. ZASTEMPOWSKI: Ocena efektywności funkcjonowania nożycowo-palcowego zespołu tnącego na wybranym przykładzie kosiarki
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 144-145                              pobierz plik artykułu 
W pracy dokonano analizy efektywności funkcjonowania nożycowo-palcowego zespołu tnącego wybranego typu kosiarki. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych cięcia materiału roślinnego realizowanego nożycowo-palcowym zespołem tnącym opracowano model bilansu energetycznego zespołu roboczego wybranego typu kosiarki w celu określenia energochłonności procesu cięcia. Badania doświadczalne wykazały, że zużycie energii w procesie cięcia jest związane głównie z ruchem jałowym zespołu tnącego.
Słowa kluczowe: proces cięcia, materiał roślinny, zespoły tnące w maszynach rolniczych

144

—————————————————————————————————————
P. ZIMNIAK: Recyrkulacja tworzyw stosowanych w technice przyrostowej SLS
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 146-147                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono problem minimalizacji odpadów powstających podczas kształtowania modeli użytkowych z tworzyw (w postaci proszku) metodą przyrostową SLWskazano na możliwość zmniejszenia odpadów dzięki właściwej recyrkulacji tworzywa poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, które należy spełniać podczas przygotowywania mieszaniny proszku pierwotnego i wtórnego. Wyjaśniono, że powiązanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR z temperaturą topnienia Ttop tworzywa PA12, umożliwia stosowanie jego proszku wtórnego do 4-krotnego przejścia w procesie kształtowania przyrostowego metodą SLS, przy zachowaniu korzystnych właściwości mechanicznych wytworu.
Słowa kluczowe: kształtowanie przyrostowe, tworzywa wtórne, minimalizacja odpadów, recyrkulacja

146

—————————————————————————————————————
J. ZIMNIAK, W. ŚLIWA: Rozdrabnianie elastomerów z wykorzystaniem strefy ścinającomieszającej układu uplastyczniającego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 148-149                              pobierz plik artykułu 
Celem pracy jest analiza stanu literatury w zakresie rozdrabniania materiałów polimerowych. Uzasadniono w oparciu o dane literaturowe, że aktualnie najczęściej stosowaną techniką rozdrabniania tworzyw i elastomerów jest rozdrabnianie obrotowe nożowe. Celem dodatkowym było wskazanie możliwości rozdrabniania elastomerów usieciowanych na tradycyjnym układzie uplastyczniającym ślimakowym z wykorzystaniem strefy ścinająco-mieszającej wytłaczarki.
Słowa kluczowe: elastomery usieciowane, rozdrabnianie niekonwencjonalne

148

—————————————————————————————————————
B. ŻÓŁTOWSKI: Analiza danych pomiarowych – miar stanu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 150-151                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wybrane problemy technik wirtualnych w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych – informacji w zakresie diagnostycznych technologii obiektowych. Rozważania ograniczono do omówienia wybranych metod redukcji nadmiaru informacji diagnostycznej. Wskazano na istotę i znaczenie wstępnego przygotowania danych do przetwarzania oraz podano podstawy metody OPTIMUM.
Słowa kluczowe: zmiany stanu, redundancja, diagnostyka techniczna, techniki wirtualne, automatyzacja procedur

150

—————————————————————————————————————
B. ŻÓŁTOWSKI: Redundancja informacji w badaniach degradacji stanu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 152-153                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wybrane problemy technik wirtualnych w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie diagnostycznych technologii obiektowych. Rozważania ograniczono do omówienia wybranych metod redukcji nadmiaru informacji diagnostycznej. Wskazano na istotę i znaczenie wstępnego przygotowania danych do przetwarzania. Podano podstawy metody OPTIMUM oraz SVD ukazując przykładowo ich przydatność diagnostyczną.
Słowa kluczowe: zmiany stanu, redundancja, diagnostyka techniczna, techniki wirtualne, automatyzacja procedur

152

—————————————————————————————————————
M. ŻÓŁTOWSKI: Badania degradacji materiałów
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 154-155                              pobierz plik artykułu 
W artykule została przedstawiona nowoczesna metoda bezinwazyjnego badania konstrukcji elementów murowych. Ukazano tu możliwość wykorzystania analizy modalnej do oceny stanu destrukcji elementów murowych za pomocą procesu drganiowego i miar drganiowych. Jest to nowe podejście do badania zdatności materiałów budowlanych.
Słowa kluczowe: analiza modalna, drgania, masa, hałas, sygnał drganiowy, diagram stabilizacyjny, tłumienie

154

—————————————————————————————————————

Linki 2011 nr 4


Rok 2011 nr 1

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1

SPIS TREŚCI NUMERU

pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
D. CERES, T. JIROUT, F. RIEGER: Mieszanie zawiesin za pomocą mieszadła turbinowego z wygiętymi łopatkami
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1, 7-8                                                      pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wpływ stężenia cząstek na częstość obrotową mieszadła konieczną do uzyskania zawiesiny. Mieszadło turbinowe z wygiętymi trzema łopatkami o stosunku średnicy zbiornika do średnicy mieszadła równym D/d = 2 zastosowano w doświadczeniach. Pomiary przeprowadzono w zbiorniku cylindrycznym, zaopatrzonym w przegrody o średnicy 300 mm. Jako ciała stałego użyto kulek szklanych o czterech średnicach zastępczych w zakresie pomiędzy 0,18 i 0,89 mmi stężeniu objętościowym od 2,5 do 40%. Częstość obrotową mieszadła odpowiadającąwarunkowi just suspended wyznaczono metodą elektrochemiczną.
Słowa kluczowe:
mieszanie, zawiesina, częstość obrotowa mieszadła  odpowiadająca warunkowi just suspended, mieszadło turbinowe z wygiętymi łopatkami

7

——————————————————————————————————————–

A. HEIM, M. SOLECKI: Kinetyka dezintegracji komórek drożdży w młynie perełkowym
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1, 9-10                                                    pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono badania dezintegracji drożdży Saccharomyces cerevisiae w młynie perełkowym z mieszadłem wielotarczowym w warunkach pracy okresowej. Stopień dezintegracji mikroorganizmów określano na podstawie pomiarów absorbancji światła o długości fali 260 nm. Serie doświadczeń wykonano dla stężeń zawiesiny z zakresu 0,0005–0,20 g m./ml przy na stawianej prędkość mieszadła 2500 obr/min. Wykazano zmiany stałej szybkości procesuwystępujące wraz ze zmianą stężenia zawiesiny mikroorganizmów. 
Słowa kluczowe:
młyn perełkowy, zawiesina drożdży, dezintegracja mikroorganizmów, kinetyka procesu

9

 ——————————————————————————————————————-

A. HEIM, M. TOMALCZYK: Konstrukcja przeponowej chłodziarki cukru
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1, 11-12                                                  pobierz plik artykułu 

W artykule opisano oryginalną konstrukcję aparatu przeznaczonego do schładzania materiałów ziarnistych. Chłodzenie materiału ziarnistego odbywa się w czasie grawitacyjnego jego przepływu między pionowymi płytami chłodzącymi (wewnątrz których przepływa ciecz chłodząca), umieszczonymi w prostopadłościennym korpusie stalowym. Oryginalnością jest dozownik zamontowany na grawitacyjnym wypływie materiału z urządzenia. Natężenie przepływu jest regulowane poprzez zmianę częstości drgań wywołanych wibratorami bezwładnościowymi. Działanie zostało praktycznie sprawdzone w Cukrowni Strzelin koncernu Südzucker Polska S.A. Przy chłodzeniu cukru uzyskano umowny współczynnik przenikania ciepła od wody chłodzącej do warstwy cukru k = 200 W/m2·K.
Słowa kluczowe: przeponowy wymiennik ciepła, dozowanie materiałów ziarnistych

11

 ——————————————————————————————————————-
R. HEJFT: Granulowanie i brykietowanie słomy
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1, 13-14                                                  pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono proces granulowania i brykietowania słomy. Przedstawiono możliwości wykorzystania słomy do celów paszowych i energetycznych. 
Słowa kluczowe:
energochłonność, granulowanie, brykietowanie, słoma

13

——————————————————————————————————————-
R. HEJFT, T. LESZCZUK: Dobór parametrów procesu bezciśnieniowej aglomeracji (otoczkowania nasion). Część I: Stanowisko badawcze

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1, 15-16                                                 pobierz plik artykułu

W artykule przedstawiono proces otoczkowania nasion jako proces bezciśnieniowej granulacji. Przedstawiono parametry procesu mające wpływ na efektywność przeprowadzanych badań. Opracowano schemat stanowiska badawczego, urządzenia do bezciśnieniowej aglomeracji materiałów pylistych.
Słowa kluczowe:
otoczkowanie, granulacja bezciśnieniowa, granulacja talerzowa, nasiona

15

 ——————————————————————————————————————
M. JAKUBOWSKI, M.  KUBIAK, J. DIAKUN: Analiza symulacyjna przepływu występującego w wypełnionej wsadem komorze wędzarniczej jednowózkowej

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  17-18                                                pobierz plik artykułu

Praca przedstawia wyniki symulacji CFD przepływu mieszaniny powietrza i dymu wędzarniczego w komorze wędzarniczej jednowózkowej. Porównano przepływ w komorze pustej z przepływem
w komorze wypełnionej wsadem. Odwzorowanie geometryczne wsadu było właściwe dla wypełnienia szynkami o kształcie kulistym. Warunki symulacji zostały dobrane w ten sposób, aby w miarę wiernie odwzorować parametry technologiczne realizacji operacji wędzenia zasadniczego.
Słowa kluczowe: wędzenie, symulacja CFD, komora wędzarnicza

17

 ——————————————————————————————————————-
A. KAMIŃSKA, W. CIESIELCZYK: kinetyka suszenia mikrofalowego wybranych warzyw
i owoców

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  19-20                                                pobierz plik artykułu

Przedstawiono charakterystykę suszenia mikrofalowego wybranych warzyw i owoców uwzględniając otrzymanie suszu spełniającego wymagania jakościowe konsumentów. Przedstawiono krzywe; suszenia i temperaturowe przy efektywnej mocy promieniowania mikrofalowego. Porównano efektywność suszenia mikrofalowego i konwekcyjnego.
Słowa kluczowe:
suszenie mikrofalowe i konwekcyjne, krzywa suszenia

19

 ——————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO, I. HOŁOWACZ, K. KUCHARSKA: Dodatki do żywności wspomagające separację pianową białek serwatkowych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  21-22                                               pobierz plik artykułu

Zbadano możliwości poprawy efektywności współprądowej separacji pianowej białek serwatkowych poprzez wzbogacenie surówki o substancje dodatkowe. Aby wyizolowane białko mogło być powtórnie wykorzystane, jako addytywy wybrano substancje powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym jako dodatki do żywności: gumę arabską (E 414), gumę ksantanową (E 415) oraz karagen (E 407). Najlepsze efekty tj. najwyższe wartości współczynnika wzbogacenia i stopnia wyflotowania osiągnięto w obecności karagenu w roztworze białka serwatkowego.
Słowa kluczowe:
białka serwatkowe, separacja pianowa, guma arabska, guma ksantanowa, karagen

21

 ——————————————————————————————————————-
T. KILJAŃSKI: Przepływ masy czekoladowej w szczelinie między płaską powierzchnią
a walcem w procesie konszowania czekolady

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  23-24                                                pobierz plik artykułu 

Rozpatrywano przepływ płynu opisanego równaniem Herschela-Bulkleya, reprezentującego własności reologiczne stopionej czekolady, w szczelinie między płaskim dnem aparatu
a toczącym się po nim walcem. Wyprowadzono równania opisujące rozkład prędkości, naprężenia stycznego i gradientu ciśnienia w szczelinie oraz zapotrzebowanie mocy. Zaproponowano algorytm obliczeń powyższych wielkości.
Słowa kluczowe:
płyn plastycznolepki, masa czekoladowa, przepływ w szczelinie, rozkład prędkości, zapotrzebowanie mocy

23

——————————————————————————————————————-
 MIERZEJEWSKA, J. DIAKUN: Energia w procesie mycia rurociągów w systemie CIP
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  25-26                                                 pobierz plik artykułu 

Celem prowadzonych badań było określenie zużycia energii potrzebnej do osiągnięcia zakładanej skuteczności mycia wstępnego na podstawie badań prowadzonych na laboratoryjnej stacji mycia CIP (Cleaning In Place). Wyznaczono zużycie energii w zależności od prędkości przepływu, ciśnienia, objętości i temperatury medium myjącego (woda wodociągowa). Stwierdzono, że na energochłonność procesu mycia w największym stopniu wpływa konieczność podgrzewania medium myjącego. Energia potrzebna na utrzymanie przepływu stanowi zaledwie 10% całkowitego zużycia energii przy prędkości przepływu 2 m/s
i 16% – przy przepływie 2,5 m/s. Lepszy efekt mycia (8 pkt. wg testu Pro-tect) i niższe zużycie energii uzyskano przy wyższej prędkości przepływu i niższej temperaturze.
Słowa kluczowe:
skuteczność mycia, CIP, energochłonność, test Pro-tect

25

R. MODRZEWSKI, P. WODZIŃSKI: Zastosowanie przesiewaczy dwuczęstościowych
w przemyśle spożywczym

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  27-28                                                pobierz plik artykułu

Niniejsza praca prezentuje wyniki programu badawczego prowadzonego w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, a poświęconego przesiewaczom dwuczęstościowym. Do napędu tego przesiewacza zastosowane są dwa wibratory rotacyjne o jednakowych lub niejednakowych momentach statycznych. Jak sama nazwa wskazuje jest to przesiewacz, który charakteryzuje się dwiema różnymi prędkościami obrotowymi tych wibratorów napędowych.
Słowa kluczowe:
przesiewacz, przesiewanie, sito

27

—————————————————————————————————————-
S. OBIDZIŃSKI: Badania procesu zagęszczania odpadów tytoniowych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  29-30                                                pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności i temperatury na wartości nacisków zagęszczających oraz na gęstość granulatu z odpadówtytoniowych otrzymanego w procesie granulowania na stanowisku badawczym SS-3. W wyniku badań stwierdzono istotny wpływ badanych parametrów na naciski zagęszczające i gęstość granulatu. Najlepszy jakościowo granulat uzyskano przy wilgotności 12% i temperaturze powyżej 70oC.
Słowa kluczowe:
odpady tytoniowe, granulowanie, naciski zagęszczające, gęstość granulatu
—————————————————————————————————————-
M. ORCZYKOWSKA, P. BUDZYŃSKI, M. DZIUBIŃSKI: Wpływ gumy gellan na właściwości reologiczne roztworów skrobi o różnym pochodzeniu botanicznym
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  31-32                                                pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań dotyczących wzajemnych interakcji wodnych roztworów skrobi
o różnym pochodzeniu botanicznym z hydrokoloidem polisacharydowym, jakim jest jeden
z dodatków do żywności – guma gellanowa. W prezentowanej pracy przeanalizowano uzyskane
w trakcie pomiarówreometrycznych właściwości reologiczne badanych roztworów, przedyskutowano efekt synergistyczny, a także oszacowano wartość stałej czasowej λ odpowiadającej za podatność struktury na zniszczenie ścinaniem.
Słowa kluczowe:
skrobia, guma gellanowa, efekt synergistyczny, stabilność struktury

31

—————————————————————————————————————-
J. PIEPIÓRKA, J. DIAKUN: Nierównomierność mycia powierzchni płyt wymienników ciepła
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  33-34                                               pobierz plik artykułu

Celem pracy jest analiza i badanie skuteczności mycia w przepływie płytowych wymienników ciepła, jako szczególnych miejsc instalacji produkcyjnych. Badania przeprowadzono na laboratoryjnej stacji mycia CIP. Ocenę skuteczności mycia wykonano dwiema metodami; pierwsza – przy użyciu testów wymazowych na obecność białek oraz druga – ocena wizualna, zgodna z normą PN-EN 50242-2004. Oceniany był stopień umycia poszczególnych sekcji
w wymienniku oraz obszary na pojedynczej płycie wymiennika. Stwierdzono, że najgorzej myją się pierwsze sekcje wymiennika oraz obszary na płycie umiejscowione przy wlocie (prawy i lewy górny róg płyty).
Słowa kluczowe:
System CIP, płytowe wymienniki ciepła, skuteczność mycia

33

—————————————————————————————————————-
G. PROBOLA, L. ZANDER, Z. ZANDER, E. HAPONIUK: Ocena konsystencji i właściwości reologicznych wybranych gatunków ketchupu
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  35-36                                                 pobierz plik artykułu

Sporządzono charakterystyki płynięcia oraz dokonano oceny konsystencji 14 rodzajów ketchupu z wykorzystaniem dwóch konsystometrów – Bostwickai rynnowego własnej konstrukcji. Stwierdzono występowanie istotne korelacji między wynikami pomiarów prowadzonych z użyciem obu urządzeń na obu konsystometrach i lepkością pozorną materiału. Wyniki pomiarów wskazują na możliwości wykorzystania nowego rozwiązania konsystometru rynnowego do rutynowej oceny reologicznych cech produktów półpłynnych w warunkach przemysłowych.
Słowa kluczowe:
reologia żywności, konsystencja, konsystometr Bostwicka

35

—————————————————————————————————————-
M. R. RZĄSA: Metoda wyznaczania trajektorii ruchu pęcherzyków gazu poruszających się w cieczy
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  37-38                                                pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono metodę opartą na tomografi i obrazowej umożliwiającą wyznaczenie zarówno trajektorii ruchu pęcherzyków poruszających się w cieczy jak i wyznaczenie ich prędkości lokalnych. Opracowano układ pomiarowy polegający na zastosowaniu układu luster umożliwiający rejestrację obrazu z wykorzystaniem tylko jednej kamery. Rozwiązanie to nie wymaga kłopotliwego synchronizowania obrazów. Opisana metoda stanowi bardzo pomocne narzędzie pomiarowe w badaniach procesów, w których istotna jest znajomość ruchu pęcherzyków.
Słowa kluczowe:
tomografi a obrazowa, układ luster, pęcherzyki gazu, trajektoria ruchu

37

—————————————————————————————————————-
J. SĘK, D. GŁĄBAŁA: Wykorzystanie teorii ruchu falowego w badaniach nad procesami rozwarstwiania się emulsji spożywczych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1,  39-40                                                pobierz plik artykułu

Badano zagadnienia procesu rozwarstwiania się układów emulsyjnych. Prace przeprowadzono dla emulsji o różnych stężeniach fazy rozproszonej i stałej zawartości emulgatora. Wyróżniono dwa etapy tego procesu: etap początkowy o rosnących w czasie szybkościach unoszenia się kropel fazy rozproszonej oraz etap drugi, w czasie którego szybkość narastania fazy wodnej maleje. Zaproponowano również wykorzystanie teorii falowej ruchu drogowego do opisu zjawisk deemulgacji. Wykorzystane równania pozwalają na przewidywanie przebiegu obserwowanych zjawisk.
Słowa kluczowe:
emulsje, deemulgacja, ruch drogowy

39

—————————————————————————————————————-
J. SĘK, A. STRZELECKA: Symulacje numeryczne procesu koalescencji w emulsjach spożywczych
Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 1, 41-42                                                  pobierz plik artykułu 

Badano numerycznie proces koalescencji i śmietankowania w emulsjach. Stworzono modele numeryczne układów dwufazowych zawierających regularnie rozmieszczone krople fazy rozproszonej. Przeprowadzono symulacje zachowania się takich rojów w warunkach różnych wartości sił masowych i przy różnej średnicy kropel. Wykazano zgodność wyników uzyskanych za pomocą modeli numerycznych z wartościami wynikającymi z zależności teoretycznych. Stwierdzono również różny przebieg procesów śmietankowania i koalescencji w zależności od warunków przepływu.
Słowa kluczowe:
emulsja, koalescencja, śmietankowanie, symulacje numeryczne

41

Rok 2010 nr 4

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
M. ARASZKIEWICZ, A. KOZIOŁ: Rozkład temperatury podczas mikrofalowego ogrzewania materiału biologicznego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 12-13                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów in situ (przy wykorzystaniu czujników światłowodowych) rozkładu temperatury podczas tradycyjnego (gorącym powietrzem), mikrofalowego i hybrydowego (mikrofale + gorące powietrze) ogrzewania modelowego materiału biologicznego (bulwa ziemniaka). Proces hybrydowy okazał się najlepszy pod kątem równomierności rozkładu temperatury w materiale. W pozostałych przypadkach notowano wysokie różnice temperatury w obrębie ogrzewanej próbki.
Słowa kluczowe:
mikrofale, suszenie, światłowody, materiał biologiczny

12

—————————————————————————————————————
M. BANAŚ, M. ROMAN: Badania składu granulometrycznego zawiesiny komunalnej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 14-15                              pobierz plik artykułu 
W artykule zaprezentowano badania granulometryczne zawiesiny komunalnej wykonywane
z użyciem dwu analizatorów wykorzystujących odmienne zasady fizyczne pomiaru wielkości cząstek: wagi sedymentacyjnej oraz analizatora IPSL. Pokazano dużą niestabilność czasową składu granulometrycznego tej zawiesiny. Podjęto próbę wytłumaczenia kierunku tej niestabilności (zmniejszanie się zarówno parametru m jak też parametru σ). Dokonano również porównania przydatności zastosowanych przyrządów analitycznych do celów projektowania procesu sedymentacji w osadnikach, wskazując ograniczenia zastosowanych analizatorów.
Słowa kluczowe:
skład ziarnowy, zawiesina komunalna, waga sedymentacyjna

14

—————————————————————————————————————
M. BEREZOWSKI: Kryterium wystąpienia oscylacji temperaturowo-stężeniowych
w reaktorach chemicznych

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 16-17                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono kryteria konieczne do wystąpienia samowzbudnych oscylacji temperaturowo-stężeniowych w kaskadzie przepływowych nieadiabatycznych reaktorów zbiornikowych z idealnym wymieszaniem oraz w nieadiabatycznym dyspersyjnym reaktorze rurowym ze złożem stałym. Warunki te są niezależne od postaci kinetyki reakcji oraz od wartości parametrów z tą kinetyką związanych.
Słowa kluczowe:
reaktor zbiornikowy, rurowy, złoże stałe, kaskada, samowzbudne oscylacje temperaturowo-stężeniowe

16

—————————————————————————————————————
A. BOREK, J. SKŁADZIEŃ, J. SZYMKÓW: Odwadnianie osadów filtracyjnych wspomagane ścinaniem
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 18-19                              pobierz plik artykułu 
W pracy zaprezentowano proces odwadniania osadów filtracyjnych z jednoczesnym niszczeniem ich struktury poprzez ścinanie, które wymuszano drganiami mechanicznymi.
Z przeprowadzonych eksperymentów otrzymano krzywe odwadniania. Rezultaty porównano z wynikami standardowego procesu odwadniania grawitacyjnego. Przedstawione wyniki pokazują możliwość intensyfikacji procesu odwadniania grawitacyjnego osadów mineralnych przy zastosowaniu układów wymuszających destrukcję struktury wewnętrznej osadów.
Słowa kluczowe:
odwadnianie grawitacyjne, osad filtracyjny, siła ścinająca

18

—————————————————————————————————————
B. DYBEK: Wnikanie ciepła przy przepływie dwufazowym ciecz – ciecz
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 20-21                              pobierz plik artykułu 
Przedmiotem niniejszej pracy jest doświadczalne wyznaczenie współczynnika wnikania ciepła dla dyspersyjnych układów dwufazowych typu O/W i W/O podczas przepływu w rurze poziomej. Na podstawie wyników badań własnych wskazano na odmienność procesów ruchu ciepła w układach ciecz – ciecz odmiennego typu i zróżnicowanym poziomie rozproszenia.
Słowa kluczowe:
wnikanie ciepła, przepływ dwufazowy ciecz – ciecz

20

—————————————————————————————————————
M. DYLĄG, J. KAMIEŃSKI, J. ROSIŃSKI, W. SZATKO: Identyfikacja i modelowanie rozkładów wielkości cząstek dla ustalonych warunków procesu flokulacji
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 22-23                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań stężenia cząstek pierwotnych na rozkłady wielkości flokuł.
W oparciu o porównanie z rozkładami rzeczywistymi uzyskanymi eksperymentalnie potwierdzono zadowalające odwzorowanie układu wielkości flokuł wyznaczonego z modelu opartego o równania bilansu populacji. Powyższe stwierdzenie dotyczy warunków stacjonarnych dla przepływów w zakresie liczb Reynoldsa 104≤ Re ≤ 2,0·104.
Słowa kluczowe: flokulacja, koagulacja, cząstki pierwotne, flokuły, rozkład wielkości cząstek

22

—————————————————————————————————————
P. GRZYBOWSKI: Modelowanie poziomu stężenia bioaerozolu w centralnym systemie wentylacyjnym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 24-25                              pobierz plik artykułu 
Zaprezentowano model opisujący dynamikę zanieczyszczania kanału wentylacyjnego i jego kolonizację mikroorganizmami. Model umożliwia przewidywanie zmian stężenia cząstek bioaerozolowych na wylocie z kanału wentylacyjnego. Przedstawiono także wyniki pomiarów bioaerozolowych wykonanych w rzeczywistym budynku w Warszawie sugerujące wtórne generowanie się cząstek bioaerozolowych w tamtejszym kanale wentylacyjnym.
Słowa kluczowe: bioaerozol, filtracja powietrza, syndrom chorego budynku, systemy wentylacyjne

24

—————————————————————————————————————
A. JANUSZ-CYGAN, K. WARMUZIŃSKI, M. JASCHIK, M. TAŃCZYK: Wydzielanie CO2
z gazów przy zastosowaniu membran dyfuzyjno-rozpuszczalnościowych (PDMS)

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 26-27                              pobierz plik artykułu 
Przeprowadzono badania eksperymentalne rozdziału mieszanin CO2 /N2 o różnym składzie ilościowym przy wykorzystaniu płaskich membran polimerowych (PDMS). Na ich podstawie wyznaczono współczynniki permeacji oraz idealne i rzeczywiste współczynniki separacji. Wykazano, że współczynniki permeacji gazów oraz współczynniki separacji zależą od składu gazu zasilającego instalację membranową. Wyznaczone doświadczalnie współczynniki permeacji oraz rzeczywiste współczynniki separacji mogą być stosowane do obliczeń projektowych.
Słowa kluczowe:
współczynnik permeacji, współczynnik separacji, PDMS, CO2/N2

26

—————————————————————————————————————
J. JASCHIK, K. WARMUZIŃSKI, M. JASCHIK: Wykorzystanie talku w procesie mineralnej karbonatyzacji badania doświadczalne rozpuszczalności
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 28-29                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności talku w roztworach kwasu octowego, siarkowego i chlorku amonu. Badania wykonano dla zmiennych wartości temperatury, prędkości obrotowej mieszadła i stężenia rozpuszczalnika. Stopień ekstrakcji magnezu z minerału do roztworu po ok. 4 godzinach prowadzenia procesu wynosił od 0,4% (woda) do 5–6% (kwas siarkowy). Otrzymane w badaniach wartości stopnia ekstrakcji jonów magnezu są niewystarczające
z punktu widzenia możliwości wykorzystania talku w procesie mineralnej karbonatyzacji.
Słowa kluczowe:
sekwestracja ditlenku węgla, mineralna karbonatyzacja, talk, rozpuszczalność

28

—————————————————————————————————————
E. JÓŚKO, WITCZAK: Analiza systemów transportu pneumatycznego materiałów sypkich
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 30-31                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono analizę porównawczą oraz ocenę metod obliczeniowych dla transportu pneumatycznego materiałów sypkich o niskiej koncentracji masowej w typowej przemysłowej instalacji. Do analizy wykorzystano trzy modele obliczeniowe różnych autorów, których kryterium oceny były opory tarcia powstałe w wyniku przepływu mieszaniny dwufazowej powietrza i ciała stałego.
Słowa kluczowe:
transport pneumatyczny, metody obliczeniowe

30

—————————————————————————————————————
A. KACPRZAK, L. KRZYSTEK, LEDAKOWICZ: Badania biochemicznego potencjału metanogennego wybranych roślin energetycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 32-33                              pobierz plik artykułu 
Biomasa pochodząca z plantacji roślin energetycznych może być przeznaczona do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, a także do wytwarzania paliwa ciekłego lub gazowego [1]. Celem niniejszej pracy było określenie podatności na rozkład beztlenowy oraz produktywności biogazu z kiszonek roślin energetycznych. Zakres badań obejmował analizy wstępne surowca
i analizę jego biogazodochodowości oraz wyznaczenie modelu kinetycznego opisującego całkowitą produkcję metanu.
Słowa kluczowe: rośliny energetyczne, potencjał metanogenny, energia odnawialna, model kinetyczny

32

—————————————————————————————————————
B. KAWALEC-PIETRENKO, D. KONOPACKA-ŁYSKAWA, P. RYBARCZYK: Flotacja jonowa miedzi z rozcieńczonych kwaśnych roztworów wodnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 34-35                              pobierz plik artykułu 
Usuwano jony miedzi z rozcieńczonych roztworów wodnych o pH = 4,5 w obecności kolektora anionowego SDS w procesie flotacji jonowej. Zbadano wpływ stężenia kolektora i prędkości przepływu powietrza na skuteczność usuwania jonów miedzi. Stwierdzono, że wzrost stężenia kolektora powoduje wzrost stopienia wyflotowania i spadek wartości współczynnika wzbogacenia. Wzrost prędkości przepływu powietrza wpływa na zmniejszenie współczynnika wzbogacenia i nie zmienia znacząco stopnia wyflotowania.
Słowa kluczowe:
flotacja jonowa, miedź, prędkość gazu, kolektor anionowy, stężenie

34

—————————————————————————————————————
W. KOWALIŃSKI, J. BAŁDYGA: Przepływy i wymiana masy w układach dwufazowych ciecz – ciecz i ciecz – ciało stałe
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 36-37                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy przepływów i wymiany masy w układach dwufazowych ciecz – ciecz i ciecz – ciało stałe. W przypadku układów ciecz – ciało stałe badano proces przestrzennej segregacji cząstek ciała stałego, zaś dla układów ciecz – ciecz skoncentrowano się na problemie stabilności przepływu. Stabilność przepływu układu ciecz – ciecz badano wykorzystując rozwiązania analityczne i obliczenia CFD. Transport masy interpretowano stosując modele Lewicha, Batchelora i Polyanina.
Słowa kluczowe:
CFD, segregacja, stabilność przepływu

36

—————————————————————————————————————
J. KOWALSKI: Uogólniony opis transportu masy i ciepła w procesach suszenia
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 38-39                              pobierz plik artykułu 
Celem pracy jest przedstawienie podstawowych równań termo-hydromechanicznego modelu suszenia materiałów kapilarno-porowatych, wyprowadzonych na podstawie zasad mechaniki ośrodków ciągłych i termodynamiki procesów nieodwracalnych. Ogólny charakter tych równań pozwala na ich adaptację do opisu suszenia konwekcyjnego, mikrofalowego i promieniami termicznymi dla całego procesu. Zestaw równań musi być uzupełniony o współczynniki materiałowe oraz współczynniki transportu ciepła i masy zależne od aktualnego stanu termo-hydromechanicznego materiału.
Słowa kluczowe:
suszenie, model matematyczny, kinetyka, naprężenia suszarnicze
 38
—————————————————————————————————————
J. KOWALSKI, D. MIERZWA: Ocena jakościowa suszenia hybrydowego materiałów biologicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 40-41                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań kombinowanego suszenia materiałów biologicznych
z wykorzystaniem techniki konwekcyjnej (CV), mikrofalowej (MV) i promieniowania podczerwonego (IR). Głównym celem było opracowanie optymalnej metody suszenia i jej ocena pod względem energochłonności oraz jakości otrzymanych produktów. Jako materiał badawczy użyto owoców papryki czerwonej (Capsicum annum L., odm. Annum). Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że hybrydowe techniki suszenia umożliwiają skrócenie czasu suszenia, obniżenie zużycia energii i poprawę jakości otrzymanych produktów.
Słowa kluczowe:
suszenie hybrydowe, materiały biologiczne, kinetyka procesu, jakość produktu, zużycie energii

40

—————————————————————————————————————
W. P. KOWALSKI, M. BANAŚ, K. KOŁODZIEJCZYK: Próba zastosowania sedymentacji wielostrumieniowej do wysoko efektywnego procesu oczyszczania zawiesiny
w układzie uzdatniania wody

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 42-43                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono wyniki prac mające na celu wdrożenie techniki sedymentacji wielostrumieniowej w procesie klarowania skoagulowanej zawiesiny w układzie uzdatniania wody. Przedstawiono wyniki badań przepływowych procesu oczyszczania zawiesiny, badania granulometryczne. Została wyznaczona wielkość ziarna granicznego oraz stopień wypełnienia osadnika wkładami wielostrumieniowymi.
Słowa kluczowe:
sedymentacja wielostrumieniowa, osadnik, uzdatnianie wody, koagulacja, flokulacja.

42

—————————————————————————————————————
M. KREMPSKI-SMEJDA, J. STAWCZYK: Instalacja procesu suszenia niskotemperaturowego w złożu fluidalnym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 44-45                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono budowę i schemat działania instalacji do suszenia fluidyzacyjnego niskotemperaturowego pod ciśnieniem atmosferycznym. Wykonane prace modernizacyjne komory suszarniczej umożliwiły prowadzenie procesu w złożu fluidalnym, w którym stan zamrożenia zmniejsza szybkość suszenia. Ponadto zaprezentowany został system zdalnego sterowania instalacją, której głównym atutem jest możliwość pomiaru masy bez konieczności wyjmowania próbki z komory suszarniczej.
Słowa kluczowe: suszenie niskotemperaturowe, złoże fluidalne

44

—————————————————————————————————————
G. MALIGA, J. SKŁADZIEŃ, J. SZYMKÓW: Sekwestracja ditlenku węgla przez mikroalgi
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 46-47                              pobierz plik artykułu 
W pracy zaprezentowano metodę konwersji ditlenku węgla w biomasę przy wykorzystaniu kultury mikroalg. Badania przeprowadzono na fotobioreaktorach o działaniu ciągłym w skali pilotowej przy różnej objętości roboczej oraz dla różnych stopni rozcieńczenia kultury. Wykazano, że dla tego samego typu fotobioreactora wpływ na efektywność konwersji ditlenku węgla na biomasę mają takie parametry jak: względna powierzchnia oświetlona oraz stopień rozcieńczenia kultury.
Słowa kluczowe:
mikroalgi, fotobioreaktory, sekwestracja ditlenku węgla, biomasa

46

—————————————————————————————————————
A. MICHAJŁOWSKI, T. KILJAŃSKI: Mieszanie dyspersji pęcherzy gazowych w płynie plastycznolepkim
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 48-49                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki obserwacji zachowania się pęcherzy gazowych rozproszonych w płynie posiadającym granicę płynięcia w czasie mieszania. Stwierdzono występowanie zjawiska koalescencji pęcherzy z utworzeniem większych, pojedynczych jednostek podążających za łopatkami mieszadła, jak również powstawanie dyspersji licznych drobnych pęcherzyków, które, przy odpowiednio dużej prędkości mieszadła, mogą być na powrót pochłonięte przez większe jednostki.
Słowa kluczowe:
mieszanie, dyspersja, pęcherze, substancja plastycznolepka

48

—————————————————————————————————————
K. MICHALSKA, K. MIAZEK, L. KRZYSTEK, LEDAKOWICZ: Hydroliza materiału roślinnego z gatunku Miscanthus giganteus pod wpływem termochemicznej obróbki
 Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 50-51                              pobierz plik artykułu 
W pracy zbadano kinetykę rozkładu rośliny Miscanthus giganteus na drodze hydrolizy kwaśnej w podwyższonej temperaturze. Model matematyczny wyznaczony w badaniach pozwala przewidzieć stężenie ksylozy dla różnych warunków prowadzenia reakcji. Jego zastosowanie w skali przemysłowej obniża koszty procesu uwalniania ksylozy przy jednoczesnych zwiększeniu wydajności reakcji hydrolizy. Stosunkowo niewielka energia aktywacji E = 90,32 kJ/mol czyni Miscantusa atrakcyjnym surowcem dla celów przemysłowych.
Słowa kluczowe:
hydroliza, Miscanthus giganteus, ksyloza, kinetyka procesu

50

—————————————————————————————————————
P. T. MITKOWSKI, L. BRONIARZPRESS: Koncepcja procesu produkcji mleczanu etylu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 52-53                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono analizę produkcji mleczanu etylu z kwasu mlekowego i etanolu ukierunkowaną na podniesienie wydajności reakcji estryfikacji poprzez odwodnienie mieszaniny składników reagujących. Przeprowadzona analiza ujawniła możliwość wykorzystania w tym celu perwaporacji z membraną GFT1005 i ekstrakcji przy użyciu ndekanu, które posiadają zbliżoną wartość siły napędowej. Zidentyfikowano dwie możliwe konfiguracje procesu: (1) reakcji z perwaporacją i (2) reakcji z ekstrakcją.
Słowa kluczowe:
estryfikacja, mleczan etylu, dobór rozpuszczalnika, siła napędowa procesu, perwaporacja, ekstrakcja

52

—————————————————————————————————————
Z. MODRZEJEWSKA, A. SKWARCZYŃSKA, R. ZARZYCKI, J. SIELSKI: Układy chitozanowo-hydroksyapatytowe do zastosowań biomedycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 54-55                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono sposoby wytwarzania scaffoldów w oparciu o chitozan
i hydroksyapatyt. Przedstawiono wstępnie badania własne nad możliwością wytarzania temowrażliwych hydrożeli chitozanowych i hydrożelowych membran formowanych w wyniku reakcji polianion-polikation, które zawierają w strukturze wapń i fosfor. Obecność w strukturze wapnia daje możliwość wykorzystania ich jako opatrunków o zwiększonych własnościach zakrzepowych, a obecność oprócz wapnia również fosforu predysponuje do zastosowania jako scaffoldów do hodowli komórkowej.
Słowa kluczowe:
chitozan, hydroksyapatyt, rusztowania do hodowli komórkowej

54

—————————————————————————————————————
W. MONIUK, R. POHORECKI, P. NAPIERAJ: Badania szybkości absorpcji CO2
w wodnych roztworach 2etyloaminoetanolu

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 56-57                              pobierz plik artykułu 
Wykonano badania szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach 2-etyloaminoetanolu
w reaktorze barbotażowym z mieszadłem. Na podstawie tych badań określono wartości stałej szybkości reakcji CO2 z 2-etyloaminoetanolem. Wodne roztwory tej aminy mogą być stosowane jako rozpuszczalnik w procesie oczyszczania gazów syntezowych i odlotowych od ditlenku węgla.
Słowa kluczowe:
ditlenek węgla, 2-etyloaminoetanol, absorpcja z reakcją chemiczną, stała szybkości reakcji

56

—————————————————————————————————————
A. NOWORYTA, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Zintegrowany proces mikrobiologicznej degradacji lotnych związków organicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 58-59                              pobierz plik artykułu 
W pracy podjęto badania mające na celu wykorzystanie szczepów bakteryjnych do regeneracji sorbentów stosowanych do usuwania lotnych związków organicznych ze strumienia gazu. Dla wybranych związków: benzenu i butanolu1 opracowano równania kinetyczne, równowagę procesu adsorpcji i absorpcji oraz desorpcji i ekstrakcji a następnie przeprowadzono proces zintegrowany: desorpcji z węgla aktywnego lub ekstrakcji z absorbera organicznego i biodegradacji.
Słowa kluczowe:
LZO; oczyszczanie gazów; sorpcja; biodegradacja; bioreaktor membranowy

58

—————————————————————————————————————
M.  PUTHIRASIGAMANY,  Y.  SCHÜRING,  A.  HOFFMANN, A. GÓRAK, E. MOLGA,
M. LEWAK: Badania modelowe pierścieniowego elektrochromatografu kapilarnego
o działaniu ciągłym

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 60-61                              pobierz plik artykułu 
Sformułowano model matematyczny dla przepływu elektroosmotycznego i rozdzielania substancji w pierścieniowym elektrochromatografie kapilarnym o działaniu ciągłym. Modelowe równania bilansu masy i ciepła rozwiązywano numerycznie z wykorzystaniem pakietu MATLAB®. Badano wpływ siły pola elektrycznego na sprawność rozdzielanie substancji. Stwierdzono zadawalającą sprawność rozdzielania testowych substancji dla wysokiego natężenia pola elektrycznego, o ile wydzielane w procesie ciepło jest odbierane przez chłodzenie zewnętrzne.
Słowa kluczowe:
elektrochromatograf kapilarny, chromatografia pierścieniowa, modelowanie separacji w polu elektrycznym

60

—————————————————————————————————————
J. RABAEVA, I. ZBICIŃSKI: Suszenie rozpryskowe spienianych materiałów typu skinforming oraz materiałów porowatych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 62-63                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono wyniki szeregu badań procesu suszenia rozpryskowego materiałów spienianych. Analizowano wpływ spieniania surówki na parametry końcowe produktu dla materiałów typu skinforming oraz materiałów porowatych. Wyniki eksperymentów potwierdzają wpływ procesu spieniania na właściwości produktu końcowego i pokazują, iż dla większego przepływu gazu spieniającego następuje wzrost średniej średnicy Sautera i porowatości produktu jak również zmniejszenie gęstości: nasypowej, utrzęsionej i rzeczywistej.
Słowa kluczowe:
suszenie rozpryskowe materiałów w postaci pian, właściwości produktu końcowego

62

—————————————————————————————————————
R. RAKOCZY, MASIUK, M. KORDAS, P. GRĄDZIK: Zastosowanie analizy statystycznej
w procesie formułowania modelu matematycznego oczyszczalni ścieków przemysłowych

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 64-65                              pobierz plik artykułu 
Celem prezentowanej pracy było zastosowanie analizy statystycznej do opracowania modelu matematycznego funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Model ten sformułowano w oparciu
o uzyskaną bazę danych doświadczalnych otrzymanych z procesu usuwania zanieczyszczeń ze ścieku surowego. Wykorzystując zasadę ergodyczności, analizowaną bazę danych przedstawiono w sposób dogodny do klasycznej analizy statystycznej, opartej na definicji estymatorów funkcji korelacyjnych. Uzyskany model matematyczny oparto na technice korelacyjnej używając równania Wienera-Hopfa.
Słowa kluczowe:
analiza korelacyjna; model matematyczny; oczyszczanie ścieków

64

—————————————————————————————————————
L. RUDNIAK, G. SZTARBAŁA, G. KRAJEWSKI: Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) do prognozowania rozprzestrzeniania dymu i transportu ciepła
w obiektach budowlanych

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 66-67                              pobierz plik artykułu 
W prezentowanej pracy został omówiony problem dotyczący modelowania pożarów i rozprzestrzenia się dymu w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Modele opisujące proces spalania wykorzystują równania bilansu pędu, energii i masy. Do rozwiązania tych równań zastosowano program ANSYS FLUENT. Wyniki uzyskane z numerycznej symulacji pożaru są pomocne w ocenie prawidłowego działania urządzeń wentylacji pożarowej oraz bezpieczeństwa osób przebywających w strefie pożaru.
Słowa kluczowe:
modelowanie pożaru i rozprzestrzeniania się dymu, obliczeniowa mechanika płynów, CFD, zasięg widzialności w strefie pożaru

66

—————————————————————————————————————
A. RYBICKI: Optymalizacja hybrydowego procesu suszenia. Symulacja komputerowa
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 68-69                              pobierz plik artykułu 
Praca jest poświęcona poszukiwaniu metodą symulacji numerycznej optymalnego programu połączenia suszenia konwekcyjnego i mikrofalowego. Dwugodzinny proces suszenia walcowej próbki jest podzielony na piętnastominutowe odcinki, podczas których próbka może być suszona metodą mikrofalową lub w konwekcyjną. Przyjmując kryteria jakości procesu zawierające warunki maksymalizacji szybkość suszenia, minimalizacji naprężeń suszarniczych można wybrać proces optymalny.
Słowa kluczowe
: suszenie konwekcyjne, suszenie mikrofalowe, naprężenia suszarnicze, symulacja komputerowa.

68

—————————————————————————————————————
J. SKŁADZIEŃ, J. SZYMKÓW: Rozkład naprężeń w odwadnianych osadach filtracyjnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 70-71                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono analizę procesu powstawania naprężeń w osadach filtracyjnych odwadnianych przez przedmuchiwanie powietrzem. Wewnątrz osadu powstaje nierównomierny rozkład nasycenia filtratem. W pracy przedstawiono mechanizm i model operacji odwadniania oraz wyjaśniono zjawisko powstawania nierównomiernego rozkładu naprężeń wewnątrz osadu. Model pozwala na wyznaczenie rozkładów odkształceń i naprężeń powstających wewnątrz osadu.
Słowa kluczowe:
odwadnianie osadu filtracyjnego, rozkład wilgoci, rozkład odkształceń, rozkład naprężeń

70

—————————————————————————————————————
J. SOWIŃSKI, H. FIDOS: Wpływ ciśnienia na hydrodynamikę przepływu mieszaniny dwufazowej ciecz – gaz w minikanale
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 72-73                              pobierz plik artykułu 
W pracy zbadano wpływ ciśnienia panującego podczas przepływu mieszanina dwufazowej ciecz – gaz w minikanale na wartości wyznaczanych udziałów faz. Ciśnienia w minikanale zmieniano poprzez zwiększanie ciśnienia hydrostatycznego na jego wylocie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, istotny wpływ wielkości ciśnienia w minikanale na rejestrowane wartości udziału faz oraz na wielkości i kształty przepływających w mieszaninie dwufazowej pęcherzy gazowych.
Słowa kluczowe:
minikanał, ciśnienie, udział faz, przepływ dwufazowy

72

—————————————————————————————————————
R. STRZALKA, R. ULBRICH, U. EICKER: Propozycja modelu procesu spalania biomasy w kotle rusztowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 74-75                              pobierz plik artykułu 
Artykuł zawiera opis modelu matematycznego spalania biomasy w palenisku rusztowym oparty na równaniach bilansu masy i energii dla poszczególnych etapów procesu. Uzyskany w ten sposób model empiryczny pozwoli na analizę poszczególnych etapów termicznego rozkładu biomasy na ruszcie oraz mających na nią wpływ parametrów procesowych. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną wykorzystane do analizy pracy systemów spalania biomasy w warunkach rzeczywistych.
Słowa kluczowe:
spalanie, ruszt, biomasa, modelowanie, kontrola procesu

74

—————————————————————————————————————
B. O’ SULLIVAN, B. SMITH, T. REDMAN: Optymalizacja procesów w układach zawierających cząstki i krople przy użyciu technik FBRM® i PVM®
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 76-77                              pobierz plik artykułu 
Kontrola i optymalizacja procesów, prowadzonych w układach zawierających różnego typu cząstki i krople, ma decydujące znaczenie w wielu chemicznych procesach produkcyjnych. Procesy te tradycyjnie były projektowane i optymalizowane w oparciu o założenia teoretyczne przede wszystkim dlatego, że nie było możliwości eksperymentalnego mierzenia ich przebiegu w czasie rzeczywistym. Jednakże, wraz z rozwojem zaawansowanych analizatorów dla procesów in situ takich jak techniki FBRM® i PVM®, natura takich procesów może być teraz
w pełni zrozumiana i skutecznie optymalizowana. Przedstawiono krótkie wprowadzenie do tych technik oparte na badaniach rzeczywistych przypadków przemysłowych, koncentrując się na ich zastosowaniu w procesach krystalizacji i układach zawierających krople.
Słowa kluczowe:
FBRM®, PVM®, pomiar in situ, krystalizacja, polimeryzacja, emulsje, cząstki, krople, optymalizacja, sterowanie

76

—————————————————————————————————————
A. SZMYT, J. NASTAJ: Charakterystyka biosorbentu Trichoderma viride w procesie biosorpcji jonów Fe(III) z roztworu wodnego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 78-79                              pobierz plik artykułu 
Wykonano analizę widm FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) złoża biosorbentu stosowanego w procesie biosorpcyjnego usuwania jonów żelaza z roztworu wodnego. Zastosowano złoże szczepu grzyba pleśniowego Trichoderma viride. Widma podczerwieni wykonano zarówno dla wodorowej jak i sodowej formy grzyba pleśniowego. Dodatkowo przeanalizowano zmiany struktury powierzchni grzyba pleśniowego po procesie biosorpcji żelaza z roztworów wodnych.
Słowa kluczowe:
biosorpcja żelaza, FTIR, Trichoderma viride, roztwór wodny

78

—————————————————————————————————————
J. TALAGA, R. WÓJTOWICZ: Analiza wyników modelowania numerycznego i badań doświadczalnych hydrodynamiki przepływu cieczy w mieszalniku
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 80-81                              pobierz plik artykułu 
W pracy porównano wyniki modelowania numerycznego CFD i badań doświadczalnych hydrodynamiki przepływu cieczy w mieszalniku mechanicznym. Badania prowadzono dla dwóch mieszadeł turbinowych generujących różne cyrkulacje cieczy w aparacie. Obserwowano charakter zmian parametrów opisujących przepływ cieczy (składowych prędkości, energii kinetycznej turbulencji i dyssypacji energii), porównując wyniki ilościowe uzyskane metodą symulacji numerycznych z wynikami badań doświadczalnych.
Słowa kluczowe:
modelowanie CFD; mieszalnik mechaniczny; LDA

80

—————————————————————————————————————
M. TAŃCZYK, M. JASCHIK, K. WARMUZIŃSKI, A. JANUSZ-CYGAN, J. JASCHIK: Wyznaczanie właściwości separacyjnych adsorbentów do procesów wydzielania ditlenku węgla ze strumieni spalin
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 82-83                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości separacyjnych adsorbentów do procesu wydzielania CO2 ze strumieni spalin. Stwierdzono, że ZSM 13X są w tym przypadku bardziej odpowiednimi adsorbentami niż węgle aktywne. Najwyższe współczynniki selektywności oraz największe pojemności adsorpcyjne zaobserwowano w przypadku ZSM 13X Grace. Stwierdzono także, że publikowane w literaturze trójparametryczne równania izoterm adsorpcji z podobną, dobrą dokładnością opisują dane doświadczalne.
Słowa kluczowe:
usuwanie ditlenku węgla, równowaga adsorpcji, adsorpcja zmiennociśnieniowa

82

—————————————————————————————————————
A. TRUSEK-HOŁOWNIA, A. NOWORYTA: Biologiczne oczyszczanie rozcieńczonych ścieków przemysłowych intensyfikowane technikami membranowymi
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 84-85                              pobierz plik artykułu 
Do rozwiązania problemu doprowadzenia ścieków zawierających BTEX do wymaganego normami poziomu, zaproponowano powiązanie strefy biodegradacji z dwoma modułami membranowymi. Poprzez kilkukrotne zagęszczenie biomasy Acinetobacter baumannii przy kilkudniowych czasach przebywania udało się znacząco zmniejszyć stężenie benzenu w strumieniu opuszczającym układ biodegradacji. Aby jednak uzyskać stężenie spełniające normy, niezbędne jest doczyszczenie tego strumienia stosując RO lub NF.
Słowa kluczowe:
BTEX; bioreaktor membranowy, ciśnieniowe procesy membranowe, biodegradacja

84

—————————————————————————————————————
WITCZAK, M. PIETRZAK: Charakterystyka przepływu dwufazowego mieszaniny gazowocieczowej w U-rurach
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 86-87                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny struktur przepływu oraz pomiarów strat ciśnienia przy przepływie mieszaniny dwufazowej powietrze – olej oraz powietrze – woda przez poziomy łuk rurowy (U-rurę). W wyniku przeprowadzonych badań opracowano mapę przepływu dwufazowego gaz – ciecz w łuku rurowym oraz zależność określającą sposób wyznaczania wartości strat ciśnienia dwufazowego gaz – ciecz w poziomym łuku rurowym.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy gaz – ciecz, U-rura, mapy przepływu, struktury przepływu

86

—————————————————————————————————————
WITCZAK, J. WIŚNIOWSKA: Miejscowe straty ciśnienia przy przewężeniu  kanału  poziomego  podczas  przepływu  dwufazowego ciecz-ciecz
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 88-89                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu przewężenia rur na rodzaj tworzących się struktur przepływu oraz wartości miejscowych strat ciśnienia dla warunków przepływu mieszaniny dwufazowej woda–olej. Dokonano oceny dokładności metod obliczania miejscowych strat ciśnienia dla przepływu typu gaz−ciecz w warunkach przepływu poziomego dwóch nie mieszających się cieczy i wytypowano najdokładniejszą metodę.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy woda–olej, przewężenie, straty ciśnienia, struktury przepływu

88

—————————————————————————————————————
J. WOŁKOWIAK, L. ZANDER, M. BIEGAJ: Analiza oporów permeacji w procesie mikrofiltracji piwa
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 90-91                              pobierz plik artykułu 
Opracowano algorytm estymacji parametrów modelu Hermia, stosowanego do identyfikacji mechanizmów blokowania porów podczas procesu. Wyznaczono wartości liczbowe parametrów tego równania na podstawie pomiarów szybkości permeacji piwa podczas mikrofi ltracji prowadzonej w trybie dead-end przy ciśnieniu 50, 100 i 150 kPa przez membrany nylonowe
o nominalnej średnicy porów 0,45 mm. Stwierdzono szybsze blokowanie porów i mniejszą szybkość permeacji ze wzrostem ciśnienia transmembranowego.
Słowa kluczowe:
mikrofiltracja piwa, blokowanie porów, równanie Hermia, estymacja parametrów

90

—————————————————————————————————————
R. WÓJTOWICZ: Modelowanie CFD mieszalnika z mieszadłem turbinowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 92-93                              pobierz plik artykułu 
W pracy zaprezentowano wyniki komputerowych symulacji CFD mieszalnika mechanicznego
z mieszadłem turbinowym. Opisano stosowanie do tego celu oprogramowanie i kolejne etapy procesu. Symulacje prowadzono dla dwóch różnych mieszadeł i ich zmiennej odległości od dna zbiornika. Wyniki przedstawiono w postaci wektorowych i konturowych map rozkładu: prędkości, kinetycznej energii burzliwości oraz ciśnienia dynamicznego wywieranego przez ciecz na elementy mieszadła.
Słowa kluczowe:
symulacja CFD, mieszalnik mechaniczny, MixSim 2.1

92

—————————————————————————————————————

Linki 2011 nr 3


VIII Konferencja Naukowa: INŻYNIERIA PROCESOWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

VIII Konferencja Naukowa: INŻYNIERIA PROCESOWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA w połączeniu z mikrosympozjum:
PROCESY I PRODUKTY BIOMEDYCZNE 2011 odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie k/ Koszalina
w dniach 15 – 17 września 2011 r. Organizator Konferencji: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych.

Konferencja miała na celu:

  • przegląd osiągnięć w opracowaniu metod, procesów i urządzeń zwiększających czystość powietrza, wody i gleby,
  • wymianę doświadczeń w dziedzinie wdrażania i stosowania technicznych środków ochrony wód i powietrza
    oraz unieszkodliwiania odpadów stałych,
  • prezentację i dyskusję nowych kierunków rozwoju inżynierii procesowej w zakresie ochrony środowiska
    i analizy zagadnień związanych z jego wpływem na zdrowie człowieka.

Komitet Organizacyjny:

Prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński – Przewodniczący, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Ogólnych
Prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski – Sekretarz, Kierownik specjalności Procesy i Produkty Biomedyczne
Dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
Dr inż. Maciej Szwast
Mgr inż. Katarzyna Kramek-Romanowska
Mgr inż. Marcin Odziomek

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. inż. Andrzej K. Biń
Prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
Prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński
Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
Prof nzw. dr hab. inż. Marek Henczka
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
Dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
Prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz
Prof. dr hab. med. Michał Pirożyński
Prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

 

Rok 2010 nr 3

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
R. ADAMSKI, Z. PAKOWSKI: Pomiar współczynnika oporu i czynnika kształtu cząstek typu flok
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 15-16                              pobierz plik artykułu 
W literaturze brak informacji nt. współczynnika oporu cząstek typu flok. W tej pracy zmierzono współczynnik oporu metodą stanu nieustalonego i metodą stanu ustalonego oraz porównano wyniki obu metod. Na podstawie współczynnika oporu zidentyfikowano sferyczność w oparciu
o równanie Haidera, Levenspiela. Stwierdzono, że zastosowanie teorii przepuszczalności Brinkmana daje lepszy opis współczynnika oporu dla cząstek typu flok.
Słowa kluczowe: cząstka typu flok, współczynnik kształtu

15

—————————————————————————————————————
K. ALEJSKI, M. EMMONS, M. LUKOSEK, I. MIESIĄC: Oksyetylenowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych na katalizatorze heterogenicznym. Badania eksperymentalne i modelowanie procesu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 17-18                              pobierz plik artykułu 
W niniejszej pracy podjęto problem modelowania procesu oksyetylenowania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych na tlenkowym, glinowo-magnezowym katalizatorze heterogenicznym. Proces realizowano w reaktorze półperiodycznym, ze stopniowym dozowaniem tlenku etylenu. Ze względu na jego złożoność wynikającą z ilości przebiegających reakcji oraz trójfazowości układu zaproponowano uproszczony model matematyczny rozwiązywany numerycznie. Pozwala on na analizę przebiegu procesu.
Słowa kluczowe: oksyetylenowanie, modelowanie procesu, estry metylowe kwasów tłuszczowych, katalizatory heterogeniczne

17

—————————————————————————————————————
K. ALEJSKI, M. EMMONS, M. LUKOSEK, P. WESOŁOWSKI: Wpływ hydrodynamiki
na proces otrzymywania i charakterystykę heterogenicznych glinowo-magnezowych
katalizatorów oksyetylenowania
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 19-20                              pobierz plik artykułu 
W niniejszej pracy podjęto problem określenia wpływu warunków hydrodynamicznych podczas procesu współstrącania katalizatorów, realizowanego w skali wielkolaboratoryjnej oraz zawartości sodu w otrzymanych katalizatorach na ich właściwości fizyko-chemiczne oraz aplikacyjne. Stwierdzono istotny wpływ rozpatrywanych parametrów. Uzyskane katalizatory charakteryzują się znaczną aktywnością oraz selektywnością a także pozwalają na syntezę oksyetylenowanego produktu charakteryzującą się brakiem czasu inicjacji.
Słowa kluczowe: oksyetylenowanie, estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, kompozytowe tlenki glinowo-magnezowe

19

—————————————————————————————————————
B. AMBROŻEK: Modelowanie cyklicznego stanu ustalonego w układzie TSA
z zamkniętym obiegiem gazu podczas regeneracji złoża adsorbentu

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 21-22                              pobierz plik artykułu 
W pracy przeprowadzono analizę teoretyczną cyklicznego procesu TSA z zamkniętym obiegiem gazu podczas regeneracji adsorbentu. Wyznaczono cykliczny stan ustalony stosując metodę iteracji cyklicznych. Symulacje komputerowe wykonano dla procesu odzyskiwania toluenu ze strumienia powietrza. Jako adsorbent wybrano polimer Dowex Optipore V503. Wyniki wykonanych badań wykazały, że cykliczny stan ustalony w kolumnie adsorpcyjnej jest osiągany po zakończeniu drugiego cyklu.
Słowa kluczowe: adsorpcja zmienno temperaturowa, cykliczne procesy adsorpcyjne, cykliczny stan ustalony

21

—————————————————————————————————————
J. BAŁDYGA: Inżynieria produktu a inżynieria chemiczna
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 23-24                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy obecnych i przyszłych wyzwań, jakie przed inżynierią chemiczną i procesową stawiają problemy związane z projektowaniem i inżynierią produktu. W pracy wykazano, że rozwój inżynieria produktu korzysta w dużym stopniu z metod inżynierii chemicznej, modyfi kując je i bezpośrednio wprowadzając do nowych procedur. Rozważania poparto przykładami dotyczącymi wytwarzania czystych substancji w układach jedno i dwufazowych, wytrącania cząstek i ich deaglomeracji.
Słowa kluczowe: inżynieria produktu, projektowanie produktu, analiza odwrotna

23

—————————————————————————————————————
L. BRONIARZ-PRESS, D. DULSKA, W. SZAFERSKI: Wpływ mieszania na zmianę właściwości powierzchniowo czynnych roztworów saponin zawartych w owocach Sapindus mukorossi
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 25-26                              pobierz plik artykułu 
Występujące w przyrodzie surfaktanty, których przykładem są saponiny, mogą być wykorzystywane w gospodarstwach domowych i na skalę przemysłową ze względu na łatwą
i ekonomiczną wydajność. W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu czasu mieszania na wartość napięcia powierzchniowego saponin zawartych w orzeszkach piorących. Uzyskane wyniki wartości napięcia powierzchniowego są porównywalne z wartościami literaturowymi dla czystych saponin. Z punktu widzenia technologicznego 24-krotne obniżenie czasu ekstrakcji świadczy o przewadze zastosowanej metody dynamicznej w stosunku do statycznej.
Słowa kluczowe: saponiny, orzechy piorące, ekstrakcja saponin, czas mieszania

25

—————————————————————————————————————
L. BRONIARZ-PRESS, W. SZAFERSKI, D. DULSKA: Zapotrzebowanie energii dla różnych układów dwumieszadłowych na wspólnym wale
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 27-28                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu objętościowego natężenia przepływu gazu oraz liczby Reynoldsa na jednostkowe zużycie mocy mieszania układów dwufazowych w mieszalniku zaopatrzonym w różne kombinacje mieszadła turbinowego Rushtona, mieszadła turbinowego
z łopatkami pochylonymi pod kątami 45º oraz mieszadła turbinowo-tarczowego Smitha na wspólnym wale. Pomiary wykonano w wodnym roztworze wysoko cząsteczkowego poliakryloamidu (Rokrysol WF1).
Słowa kluczowe: moc mieszania, dyfuzory membranowe, dwa mieszadła na wspólnym wale

27

—————————————————————————————————————
P. BUDZYŃSKI: Stopień zatrzymania gazu w barbotażowej kolumnie pulsacyjnej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 29-30                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono własny model przepływu gazu przez warstwę pulsującej lepkiej cieczy
w barbotażowej kolumnie pulsacyjnej wraz z jego weryfikacją doświadczalną. Na podstawie zaproponowanego modelu opracowano metodykę obliczeń pozwalającą przewidywać wartości częstości rezonansowych fal stojących w kolumnie pulsacyjnej z dokładnością ok. 10% oraz przewidywać wartości stopnia zatrzymania w kolumnie z dokładnością ok. 20%. Weryfikacji modelu dokonano w oparciu o pomiary dla układu woda – powietrze i glikol – powietrze.
Słowa kluczowe: barbotażowa kolumna pulsacyjna, stopień zatrzymania gazu, efekt Bjerknesa

29

—————————————————————————————————————
K. CIESIELSKI, I. ZBICIŃSKI: Zastosowanie oceny cyklu życia produktu (LCA) do analizy procesów inżynierii chemicznej na przykładzie procesu suszenia
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 31-32                              pobierz plik artykułu 
Obecne zmiany legislacyjne oraz zmiany oczekiwań klientów wymuszają konieczność stosowania nowych narzędzi w projektowaniu procesów inżynierii chemicznej. Jednym z takich narzędzi jest analiza cyklu życia (LCA) pozwalająca określić wpływ produktu na środowisko naturalne. W pracy przedstawiono jedną z technik LCA jaką jest analiza MIPW pracy zaprezentowano możliwość zastosowania techniki MIPS w inżynierii chemicznej na przykładzie analizy porównawczej dwóch systemów suszarniczych w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Przeprowadzono analizę i dyskusję uzyskanych wyników.
Słowa kluczowe: analiza cyklu życia produktu, LCA, MIPS, analiza procesu suszenia

31

—————————————————————————————————————
D. DOWNAROWICZ: Separacja par 1propanolu ze strumienia gazu obojętnego
w procesie ETSA

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 33-34                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono analizę wpływu wielkości strumienia gazu obojętnego na przebieg i efektywność wykraplania par 1propanolu w skraplaczu wężownicowym. Stwierdzono, że w wężownicy skraplacza występują trzy strefy wymiany ciepła. Analizę przeprowadzono dla strumieni azotu 80–220 dm3/h i temperatury 32 to 10 oC. Stwierdzono, że efektywność wymiany ciepła wzrasta wraz z obniżeniem strumienia azotu i temperatury kondensacji.
Słowa kluczowe: desorpcja elektrotermiczna, alkohol, kondensacja, gaz obojętny

33

—————————————————————————————————————
A. GŁUSZEK, J. MAGIERA, K. NEUPAUER: Analiza cyklu życia (LCA) cieczowego kolektora słonecznego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 35-36                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki analizy energetyczno-ekologicznej płaskiego cieczowego kolektora słonecznego. Opracowana charakterystyka obejmuje dane od pozyskania surowców do bramy wyjazdowej z zakładu produkcyjnego i może być udostępniana nabywcom jako informacja środowiskowa charakteryzująca procesy produkcyjne kolektorów słonecznych. Ocena wielkości potencjalnego obciążenia środowiska naturalnego została sporządzona
w odniesieniu do siedmiu kategorii wpływów.
Słowa kluczowe: analiza cyklu życia, płaski cieczowy kolektor słoneczny, energia odnawialna

35

—————————————————————————————————————
K. GOSIEWSKI, A. PAWLACZYK, M. JASCHIK: Utylizacja metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego w termicznym reaktorze rewersyjnym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 37-38                              pobierz plik artykułu 
Omówiono problem utylizacji metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego (VAM – Ventilation Air Methane), poprzez jego niekatalityczne spalanie w termicznym reaktorze rewersyjnym (TFRR). Badany demonstracyjny reaktor pracował autotermicznie przy stężeniach wlotowych od 0,2% obj. CH4 , z możliwością odzysku ciepła od 0,4% obj. Wykazano, że przy stężeniach zbliżonych do 1% obj. możliwy jest odzysk co najmniej 5 MW t na 100 000 Nm3 powietrza wentylacyjnego.
Słowa kluczowe: VAM, TFRR, reaktory rewersyjne, spalanie niekatalityczne, metan

37

—————————————————————————————————————
D. JANECKI, G. BARTELMUS, A. BURGHARDT: Symulacje numeryczne parametrów hydrodynamicznych reaktora trójfazowego pracującego przy periodycznie zmiennym zasilaniu złoża cieczą dla układów niepieniących i pieniących
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 39-40                              pobierz plik artykułu 
Celem prezentowanej pracy była symulacja współprądowego przepływu gazu i cieczy przez złoże reaktora pracującego przy periodycznie zmiennym zasilaniu złoża cieczą, z użyciem procedur CFD. W wyniku symulacji numerycznej uzyskano spadek ciśnienia gazu w złożu, rozkład udziału objętościowego danej fazy wzdłuż wypełnienia oraz ich wartość średnią. Porównanie tych wartości obliczonych i uzyskanych doświadczalnie wskazuje, że użyty
w niniejszej pracy model CFD może być stosowany do modelowania hydrodynamiki współprądowych przepływów gazu i cieczy przez złoże ciała stałego.
Słowa kluczowe: CFD, hydrodynamika, modelowanie

39

—————————————————————————————————————
M. JASIŃSKA, J. BAŁDYGA: Modelowanie mieszania z reakcją w mieszalniku statycznym typu Kenics
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 41-42                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy symulacji numerycznych przebiegu złożonych, homogenicznych reakcji chemicznych w mieszalniku statycznym typu Kenics KMS przy użyciu modeli CFD i modelu struktury mieszaniny Pattersona. Wykazano, że selektywność przebiegi reakcji diazowania pełni rolę wskaźnika stanu wymieszania płynu na skalę molekularną. Porównano przewidywania trzech modeli kε, stwierdzając przydatność modelu standardowego. Wyniki symulacji potwierdziły trendy obserwowane w badaniach doświadczalnych.
Słowa kluczowe: Kenics, mieszalnik statyczny, mieszanie burzliwe, reakcje złożone, selektywność

41

—————————————————————————————————————
M. KARAŚ, D. ZAJĄC, R. ULBRICH: Identyfikacja struktur przy przepływie gaz – ciecz
w wymienniku ciepła o niewielkich rozmiarach z wykorzystaniem cyfrowej anemometrii obrazowej DPIV

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 43-44                              pobierz plik artykułu 
Zjawisko przepływu gaz ciecz wokół pęku rur występuje w wielu procesach przemysłowych.
W tej pracy przedstawiono przegląd najnowszych badań przepływu dwufazowego wokół pęku rur wykonanych techniką cyfrowej anemometrii obrazowej DPIV z wykorzystaniem kamer o dużej prędkości rejestracji obrazu w wysokiej rozdzielczości. Przedstawiono również wyniki badań własnych przepływu dwufazowego powietrze – woda w modelu płaszczowo rurowego wymiennika ciepła.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy gaz – ciecz (powietrze – woda), wymiennik ciepła, pęk rur, cyfrowa anemometria obrazowa, PIV, DPIV

43

—————————————————————————————————————
B. KAWALEC-PIETRENKO, I. HOŁOWACZ, K. KUCHARSKA, L. ZANDER: Wpływ parametrów procesowych na przebieg separacji pianowej białek mlecznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 45-46                              pobierz plik artykułu 
Badano przebieg separacji pianowej białek mlecznych we współprądowej kolumnie barbotażowej. Wyznaczono stałe szybkości flotacji. Ze wzrostem prędkości przepływu powietrza zaobserwowano korzystny dla procesu wzrost stałych szybkości procesu. Stała szybkości flotacji osiąga wartość maksymalną dla pH odpowiadającego naturalnemu pH roztworów białek mlecznych. Szybkość flotacji spada wyraźnie, jeśli stężenie białka przewyższy 40 g·m3.
Słowa kluczowe: białka mleczne, separacja pianowa, stała szybkości separacji pianowej

45

—————————————————————————————————————
B. KAWALEC-PIETRENKO, I. HOŁOWACZ, K. KUCHARSKA, L. ZANDER: Skład roztworów białek serwatkowych a przebieg separacji pianowej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 47-48                              pobierz plik artykułu 
Zbadano przebieg separacji pianowej białek serwatkowych z następującymi addytywami dopuszczonymi do zastosowań w żywności: laurylosulfonian sodu SLS, węglan sodu Na2CO3
i cytrynian trietylu CTE. Stwierdzono, że obecność surfaktantu anionowego SLS oraz wspomagającego pienienie CTE, powodują wzrost stałych szybkości separacji w porównaniu
z flotacją białka prowadzoną z czystego roztworu wodnego. Natomiast dodatek elektrolitu Na2CO3 wywołuje spadek szybkości separacji pianowej.
Słowa kluczowe: białka serwatkowe, laurylosulfonian sodu, węglan sodu, cytrynian trietylu, separacja pianowa

47

A. KIECA, G. MUSIELAK: Kinetyka suszenia mikrofalowego pod obniżonym ciśnieniem
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 49-50                              pobierz plik artykułu 
Celem prezentowanej pracy jest analiza kinetyki suszenia mikrofalowego pod obniżonym ciśnieniem dla materiałów roślinnych. W związku z tym dane, uzyskane doświadczalnie poprzez rejestrację ubytku masy próbek podczas suszenia, porównane zostały z dostępnymi
w literaturze matematycznymi modelami kinetyki suszenia oraz z nowymi, zaproponowanymi modelami. Stwierdzono, że jeden z zaproponowanych modeli wykazuje najlepsze dopasowanie w każdym analizowanym przypadku.
Słowa kluczowe: suszenie mikrofalowo-próżniowe, kinetyka procesu suszenia, doświadczenia, modelowanie kinetyki suszenia

49

—————————————————————————————————————
A. KIECA, G. MUSIELAK, T. ŚLIWA: Wpływ suszenia mikrofalowego oraz próżniowo-mikrofalowego na wytrzymałość materiałów ceramicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 51-52                              pobierz plik artykułu 
Celem prezentowanej pracy jest ocena wpływu warunków oraz metody suszenia na wytrzymałość kaolinu i gliny. W związku z tym wykonano serię eksperymentów składających się z pięciu części: przygotowania próbek, suszenia, wizualnej oceny wysuszonych próbek, sezonowania oraz testu na ściskanie. Stwierdzono, iż zarówno dla kaolinu jak i dla gliny, większą wytrzymałością charakteryzują się próbki suszone mikrofalowo niż suszone próżniowo-mikrofalowo.
Słowa kluczowe: test na ściskania, suszenie mikrofalowe, suszenie próżniowo-mikrofalowe, doświadczenia, wytrzymałość materiału suszonego

51

—————————————————————————————————————
D. KONOPACKA-ŁYSKAWA, B. KAWALEC-PIETRENKO: Wpływ glikolu etylenowego na wielkość kryształów węglanu wapnia strącanych w reaktorze typu airlift
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 53-54                              pobierz plik artykułu 
Prowadzono precypitację węglanu wapnia w reakcji ditlenku węgla z wodorotlenkiem wapnia
w obecności glikolu etylenowego. Zaobserwowano, że przeciętna wielkość kryształów CaCO3 w punkcie końcowym precypitacji malała od około 4 do 2,8 μm, o ile stężenie glikolu etylenowego w mieszaninie reakcyjnej wzrastało do 15% obj. Natomiast wzrost stężenia glikolu etylenowego do 20% obj. skutkował wzrostem kryształów CaCO3.
Słowa kluczowe: karbonatyzacja, glikol etylenowy, węglan wapnia, wielkość kryształów

53

—————————————————————————————————————
M. KORDAS: Konstrukcja i charakterystyka mieszalnika z mieszadłem wibracyjno-obrotowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 55-56                              pobierz plik artykułu 
Zaprojektowano i wykonano prototypowy mieszalnik z mieszadłem wibracyjno-obrotowym przeznaczony do mieszania płynów. Konstrukcja mieszadła oraz napędu umożliwia dynamiczną płynną zmianę konfiguracji geometrycznej mieszadła podczas jego pracy. Mieszadło może pracować niezależnie w ruchu posuwisto-zwrotnym i obrotowym lub w obu jednocześnie. Proponowana konstrukcja mieszalnika może być zastosowana do intensyfikacji procesów
w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz biotechnologii.
Słowa kluczowe: mieszanie, mieszalnik wibracyjno-obrotowy

55

—————————————————————————————————————
A. KOZIOŁ, M. ARASZKIEWICZ: Mikrofalowa intensyfikacja procesu przenoszenia benzenu z adsorbenta węglowego do fazy wodnej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 57-58                              pobierz plik artykułu 
W pracy analizowano możliwość poprawienia efektywności desorpcji benzenu z węgla aktywnego do fazy wodnej poprzez zastosowanie energii mikrofalowej. Badania wykazały, że mikrofalowe dostarczanie energii cieplnej do wnętrza adsorbenta węglowego zanurzonego
w wodzie jest możliwe. Badania szybkości desorpcji benzenu z adsorbenta węglowego do wody wykazały że zastosowanie ogrzewania mikrofalowego może istotnie przyspieszyć proces w porównaniu do ogrzewania tradycyjnego.
Słowa kluczowe: adsorbent węglowy, desorpcja benzenu, ogrzewanie mikrofalowe

57

—————————————————————————————————————
A. KRASIŃSKI: Rozdzielanie dyspersji ciecz – ciecz w aparatach koalescencyjnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 59-60                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono charakterystykę najważniejszych parametrów emulsji i wypełnień włóknistych stosowanych do rozdzielania układów dwufazowych ciecz – ciecz w aparatach koalescencyjnych. Omówiono sposoby podejścia do opisu matematycznego parametrów pracy złoża, wskazano parametry istotne z punktu widzenia efektywności. Umiejętność modelowania procesu koalescencji przedstawiona w niniejszej pracy może być pomocna przy optymalizacji własności włóknistego wypełnienia porowatego, tj. rozmiaru włókien, porowatości, struktury, własności powierzchniowych kolejnych warstw złoża.
Słowa kluczowe: koalescencja, rozdzielanie układów ciecz – ciecz

59

—————————————————————————————————————
R. KROKOS, M. DZIUBIŃSKI, H. FIDOS: Wypływy typu jet z instalacji procesowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 61-62                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań mających na celu opis wypływów awaryjnych typu jet oraz geometrii wypływającej strugi cieczy ze szczelin o różnym kształcie. Zaobserwowano zjawisko obrotu o 180º wypływającego ze zbiornika strumienia cieczy. Zjawisko to obserwowano dla wszystkich przebadanych szczelin wypływowych i mediów doświadczalnych. Odległość miejsca obrotu strugi zależała wyłącznie od bezwzględnej długości szczeliny i nadciśnienia w zbiorniku. Zaproponowano opis matematyczny zjawiska.
Słowa kluczowe: wypływ ze zbiornika, ciecze nienewtonowskie, obrót strugi

61

—————————————————————————————————————
J. KRZYSZTOFORSKI, W. ORCIUCH: Modelowanie procesu starzenia Ostwalda
z zastosowaniem bilansu populacji

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 63-64                              pobierz plik artykułu 
Modelowano proces starzenia Ostwalda stosując różne metody rozwiązywania równania bilansu populacji. Dla przypadku zawiesin kryształów siarczanu baru symulowano proces starzenia używając dokładnej metody klas oraz metod kwadraturowych. W pracy porównano wyniki symulacji uzyskane tymi metodami i przedyskutowano trudności i niedoskonałości metod kwadraturowych stosowanych do opisu zjawiska starzenia.
Słowa kluczowe: bilans populacji, krystalizacja, QMOM, starzenie Ostwalda

63

—————————————————————————————————————
H. KUMAZAWA, Y. TANAKA: Jednoczesna realizacja poprawy jakości wody i eliminacji osadu w środowisku wodnym poprzez dodatek nowego biokatalizatora Waterkeeper
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 65-66                              pobierz plik artykułu 
Waterkeeper jest selektywnym biokatalizatorem wykazującym zdolność do aktywowania mikroorganizmów w otoczeniu wodnym oraz deaktywacji zarówno bakterii gnilnych, jak i innych bakterii. Naszkicowano pierwszy etap poprawy jakości wody zachodzący w wyniku dodania biokatalizatora Waterkeeper. Następnie przedstawiono kilka praktycznych przykładów dowodzących jednoczesnej poprawy jakości wody i jednoczesnej eliminacji osadu.
Słowa kluczowe: środowisko wodne, biokatalizator, poprawa jakości wody, eliminacja osadu

65

—————————————————————————————————————
A. LEWANDOWSKI, I. ZBICIŃSKI: Badania zjawiska koalescencji podczas zderzeń strug cieczy
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 67-68                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono eksperymentalne systemu oceny wpływu parametrów rozpylania na proces koalescencji, gdy została użyta więcej niż jedna dysza rozpylająca. Eksperymentalna instalacja pozwala na wykonanie pomiarów wzdłuż osi Y, a także wzdłuż osi X w kolumnie, która umożliwia określenie stref koalescencji kropelek podczas kolizji w zależności od liczby zastosowanych dysz, odległości między nimi Ld = (0÷0,12 m), kąt nachylenia dysz Θ = (0º, 60º
i 90º), gęstość, lepkość, jak również ciśnienie rozpylonej cieczy podczas kolizji. Laserowy system Sizing Master Shadow zastosowany został do określenia rozkładu wielkości cząstek (PSD). Celem pracy było stworzenie systemu do analizy kropel podczas zachodzącej koalescencji przy zastosowaniu jednej – dwóch dysz a także określenia rozkładu prędkości
i współczynnika kształtu kropli w obszarze kolizji.
Słowa kluczowe: koalescencja, kolizja krople, kozłowanie, rozpylanie

67

—————————————————————————————————————
B. MIŁASZEWICZ, R. ULBRICH: Nierównomierność rozpływu mieszaniny dwufazowej gaz – ciecz w układzie minikanałów współpracujących równolegle
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 69-70                              pobierz plik artykułu 
Nierównomierna dystrybucja faz do poszczególnych kanałów jest powszechnym zjawiskiem
i powoduje istotne obniżenie sprawności aparatów wykorzystujących przepływ w kanałach równoległych. Jest to zjawisko skomplikowane, słabo poznane w zakresie badań w minikanałach. W artykule przedstawiono badania przepływu opadającego mieszaniny dwufazowej do układu ośmiu minikanałów. Zastosowano dwa typy głowicy różniące się geometrią. Wykazano istotne znaczenie zarówno geometrii głowicy jak i strumieni doprowadzanych faz.
Słowa kluczowe: minikanał prostokątny, równomierność przepływu, głowica

69

—————————————————————————————————————
W. MOKROSZ: Wykorzystanie obliczeń CFD do powiększania skali procesu odsiarczania spalin na przykładzie wybranych instalacji wdrożonych w energetyce
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 71-72                              pobierz plik artykułu 
W referacie zaprezentowano możliwości wykorzystania narzędzi CAD/CAM w procesach powiększania skali oraz optymalizacji wdrożonych w energetyce instalacji odsiarczania spalin. Na przykładach mokrej i półsuchej technologii odsiarczania spalin omówiono proces powiększania skali począwszy od badań laboratoryjnych poprzez półtechnikę do wdrożenia
i badań homologacyjnych. Wskazano sposoby i możliwości wykorzystania narzędzi CAD/CAM do powiększania skali oraz optymalizacji procesów oczyszczania spalin.
Słowa kluczowe: obliczenia CFD, instalacje oczyszczania spalin

71

—————————————————————————————————————
E. MOLGA, R. CHERBAŃSKI: Zintegrowany proces produkcji wodoru przez konwersję metanu parą wodną z równoczesną sorpcją CO2
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 73-74                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono koncepcję produkcji wodoru z jednoczesną sekwestracją CO2 . Do praktycznej realizacji zaproponowano zastosowanie zintegrowanego procesu adsorpcji reaktywnej. Jako adsorbent, zaproponowano wykorzystać popioły lotne, które stanowią użyteczny odpad
z elektrowni i elektrociepłowni. Koncepcja ta umożliwi wyeliminowanie technologicznych problemów związanych z regeneracją adsorbentu, a jednocześnie poprzez trwałe związanie CO2 zapewni ograniczenie emisji tego gazu do atmosfery.
Słowa kluczowe: procesy zintegrowane, reaktywna adsorpcja, konwersja metanu z parą wodną, sekwestracja CO2

73

—————————————————————————————————————
W. MONIUK, R. POHORECKI, M. NOSEWICZ, M. SZCZEPAŃSKA: Badania szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach węglanów potasowych z dodatkiem 2etyloaminoetanolu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 75-76                              pobierz plik artykułu 
Wykonano badania szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach węglanów potasowych z dodatkiem 2etyloaminoetanolu w reaktorze barbotażowym z mieszadłem. Na podstawie tych badań określono współczynnik przyspieszenia wnikania masy. Wartości współczynnika przyspieszenia są dość duże i rosną wraz ze wzrostem temperatury. Wodne roztwory węglanów potasowych  z dodatkiem 2etyloaminoetanolu mogą być stosowane jako rozpuszczalniki w procesie oczyszczania gazu syntezowego przy produkcji amoniaku (proces BENFIELD).
Słowa kluczowe: ditlenek węgla, 2etyloaminoetanol, proces BENFIELD, absorpcja z reakcją chemiczną, współczynnik przyspieszenia wnikania masy

75

—————————————————————————————————————
J. MORAVEC, D. CERES, F. RIEGER: Mieszanie drobnoziarnistych zawiesin – wpływ stężenia cząstek
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 77-78                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wpływ stężenia cząstek na częstość obrotów mieszadła niezbędną dla wytworzenia drobnoziarnistej zawiesiny całkowitej. Pompujące ku dołowi pojedyncze mieszadło z sześcioma pochylonymi łopatkami o stosunku średnicy zbiornika do średnicy mieszadła
D/d = 3 użyto do mieszania zawiesiny kredy. Pomiary przeprowadzono w zbiorniku cylindrycznym (średnica 200 i 300 mm) z przegrodami. Średnia średnica objętościowa cząstek wynosiła 4,6 μm, a ich stężenie zmieniano w granicach od 2,5 do 40% obj.
Słowa kluczowe: mieszanie, zawiesina drobnoziarnista, całkowita zawiesina, minimalna częstość obrotów, wysokie stężenie

77

—————————————————————————————————————
H. MURASIEWICZ, Z. JAWORSKI: Modelowanie metodami URANS i LES przepływu dwufazowego w mieszalniku statycznym z wkładkami typu Kenics
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 79-80                              pobierz plik artykułu 
Zaprezentowano badania numeryczne przepływu burzliwego dwufazowego w mieszalniku statycznym KenicW badaniach CFD wykorzystano dwa podejścia: symulacji wielkowirowych LES z modelem dynamicznym kinetycznej energii burzliwości skali podsiatkowej (Dynamic Kinetic Energy SubgridScale Model) oraz metodę symulacji URANS z modelem . Symulacje numeryczne przeprowadzono dla dwóch niemieszających się wzajemnie cieczy: wody i oleju silikonowego oraz dla liczby Re = 10 000. Stwierdzono, że wartości εmax będą występować na początku i na końcu wkładki Kenics, co oznacza, iż w tej części wkładki będzie występować proces rozbicia kropel.
Słowa kluczowe: CFD, LES, URANS, przepływ burzliwy, mieszalnik statyczny

79

—————————————————————————————————————
G. MUSIELAK, T. ŚLIWA: Modelowanie i symulacja numeryczna pękania materiałów porowatych podczas procesu suszenia
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 81-82                              pobierz plik artykułu 
Naprężenia suszarnicze indukowane wewnątrz kruchego (suchego) materiału są przyczyną jego pękania. W pracy wykorzystano prosty model transportu masy dla uzyskania rozkładu wilgoci w materiale. Następnie materiał zamodelowano w postaci cząstek połączonych między sobą sprężyście. Parametry materiałowe określono doświadczalnie. Rozwiązano dwuwymiarowy problem początkowo brzegowy, którego rezultaty pokazują możliwą drogę inicjacji i wzrostu pęknięć podczas suszenia.
Słowa kluczowe: pękanie spowodowane suszeniem, sieciowy model sprężysty, rozkład wilgoci, dane doświadczalne, rozwiązanie numeryczne

81

—————————————————————————————————————
P. NAGLIK, J. DZIAK: Optymalizacja wymienników ciepła dla układów ciecz – ciecz
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 83-84                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki obliczeń mających na celu dobór prędkości cieczy dla minimalizacji kosztów wymiany ciepła w wymiennikach ciepła. Przedstawiono algorytmy obliczeń dla wymienników ciepła: płaszczowo-rurkowego, płytowego, spiralnego. Zaproponowana metoda szacowania kosztów względnych wymiany ciepła sprawdza się dobrze dla wymienników ciepła płaszczowo-rurkowych i spiralnych. Prędkości optymalne medium w rurach mieszczą się pomiędzy 1,4 a 1,7 m/Prędkości optymalne dla wymienników spiralnych zawierają się między 2,9 a 3,0 m/Dla płytowych wymienników ciepła metoda nie daje dobrych rezultatów. Wynika to stąd, iż zapas powierzchni wymiany ciepła, ze względów technicznych, w części analizowanych przykładów jest wyższy od analitycznie wyznaczonych średnio o 11%.
Słowa kluczowe: wymienniki ciepła, minimalizacja kosztów

83

—————————————————————————————————————
J. NASTAJ, A. KAMIŃSKA, K. WITKIEWICZ: Adsorpcja fenolu w ciekłej fazie fluidalnej na adsorbencie polimerowym Amberlite XAD4
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 85-86                              pobierz plik artykułu 
Przeprowadzono badania równowagi i kinetyki procesu adsorpcji w ciekłej fazie fluidalnej
w układzie: fenol – woda – adsorbent polimerowy Amberlite XAD4. Model matematyczny procesu adsorpcji ciecz – ciało stałe w złożu fluidalnym bazuje na wartościach współczynników dyspersji osiowej fenolu w fazie ciekłej i fazie stałej, współczynnika przenikania masy oraz warunkach izotermicznych. Przeprowadzona weryfikacja eksperymentalna rezultatów symulacji komputerowej modelu wykazała dobrą zgodność.
Słowa kluczowe: adsorpcja fenolu, ciekła faza fluidalna, adsorbent polimerowy XAD4, modelowanie matematyczne

85

—————————————————————————————————————
K. NEUPAUER, A. GŁUSZEK, J. MAGIERA: Sterownik nowego typu dla instalacji hybrydowych z odnawialnymi źródłami energii
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 87-88                              pobierz plik artykułu 
Przeanalizowano możliwości wykorzystania nowego typu kontrolera do sterowania, wizualizacji
i bilansowania instalacji hybrydowych z odnawialnymi źródłami energii. Na przykładzie hybrydowej instalacji z odnawialnymi źródłami energii, pracującej w warunkach rzeczywistych, omówiono bilanse energetyczne związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem poszczególnych strumieni energii dla wybranego okresu czasu.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, instalacje hybrydowe, sterowanie instalacjami
z odnawialnymi źródłami energii

87

—————————————————————————————————————
I. OLCZAK, I. GRUBECKI, M. WÓJCIK: Optymalizacja procesu permeabilizacji komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae metanolem
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 89-90                              pobierz plik artykułu 
Metodę odpowiedzi powierzchniowej zastosowano do optymalizacji procesu permeabilizacji komórek Sacchromyces cerevisiae metanolem. Badano wpływ stężenia metanolu, temperatury i czasu permeabilizacji na aktywność wewnątrzkomórkowej katalazy. Wykonano 20 doświadczeń dla trzech niezależnych czynników przy pięciu poziomach. Optymalne warunki procesu permeabilizacji uzyskano dla stężenia metanolu 40,6% mas., temperatury 19,2 oC
i 115 min wytrząsania.
Słowa kluczowe: permeabilizacja, dezaktywacja biokatalizatora, optymalizacja, immobilizacja, planowanie kompozycyjne

89

—————————————————————————————————————
W. ORCIUCH: Wpływ naprężeń hydrodynamicznych na właściwości reologiczne zawiesin
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 91-92                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy modelowania właściwości reologicznych zawiesiny, której struktura zmienia się
w czasie pod wpływem naprężeń hydrodynamicznych wytwarzanych w procesie deaglomeracji. Zaprezentowany sposób modelowania pozwala przewidywać chwilowe wartości lepkości zawiesiny oraz ich zmiany w czasie w zależności od chwilowych wartości parametrów charakteryzujących fazę rozproszoną w przepływie laminarnym i burzliwym.
Słowa kluczowe: bilans populacji, deaglomeracja, QMOM, reologia zawiesin

91

—————————————————————————————————————
PERYT-STAWIARSKA, Z. JAWORSKI: Przepływ płynu nienewtonowskiego pomiędzy dwoma współosiowymi walcami – analiza pola prędkości na podstawie wyników LDA
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 93-94                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów LDA wykonane dla przepływu jednokierunkowego (Taylora-Couette’a) oraz przepływu dwukierunkowego (Couette’a-Poiseuille’a). Badania wykonano dla płynu nienewtonowskiego (CMC). Wyniki badań eksperymentalnych opracowano w postaci profi li prędkości składowej osiowej. Stwierdzono, że dla przepływu Couette’aPoiseuille’a istotny wpływ na profi l prędkości miał przepływ osiowy. Otrzymane profile prędkości były charakterystyczne dla przepływu laminarnego.
Słowa kluczowe: przepływ Taylora-Couette’a, przepływ Couette’a-Poiseuille’a, roztwór CMC

93

—————————————————————————————————————
K. PINDUR, R. PAWEŁCZYK, J. JASCHIK: Precypitacja mikrokryształów imitujących składniki aktywne farmaceutycznie w modelowym procesie zachodzącym przy ciągłym, dynamicznym mieszaniu strumieni reagentów
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 95-96                              pobierz plik artykułu 
Wyznaczano rozkłady rozmiarów kryształów szczawianu wapnia imitującego składniki aktywne do inhalacji. Mieszanie dwu strumieni reagentów przed modelową reakcją było realizowane przez dystrybutor DSP. Zmieniano: szerokość dysz i ich odstęp oraz prędkość strumieni
i stężenie reagentów. Kryształy o żądanym rozkładzie rozmiarów 1–5 μm można otrzymać od stężenia 0,003 mol·dm3 i prędkości strumieni około 3 m·s-1. Powyższe jest spełnione szczególnie dla dysz o szerokości 1 mm.
Słowa kluczowe: reaktywna krystalizacja, mikrokryształy do terapii inhalacyjnych, technika DSP, mikromieszanie

95

—————————————————————————————————————
R. POHORECKI, P. MACHNIEWSKI, W. MONIUK: Opracowanie modelu matematycznego reaktora syntezy trioksanu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 97-98                              pobierz plik artykułu 
Wykorzystując dane literaturowe kinetyki reakcji tworzenia trioksanu z wodnych roztworów formaldehydu opracowano model matematyczny reaktora syntezy trioksanu. Model ten został zweryfikowany przy użyciu danych z instalacji przemysłowej. Może być on wykorzystywany do obliczeń optymalizacyjnych węzła syntezy trioksanu.
Słowa kluczowe: formaldehyd, trioksan, model matematyczny, reaktor syntezy trioksanu

97

—————————————————————————————————————
R. RAKOCZY: Intensyfikacja procesu wymiany masy w wirującym polu magnetycznym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 99-100                              pobierz plik artykułu 
Głównym celem prezentowanej pracy jest przedstawienie efektów prac badawczych, dotyczących procesu rozpuszczania ciała stałego w nowym typie urządzenia mieszającego wykorzystującego wirujące pole magnetyczne. Przeprowadzone badania wykazują silny wpływ lokalizacji cylindrycznej próbki NaCl na intensyfikację procesu wymiany masy. Otrzymane wyniki zostały uogólnione w postaci równania kryterialnego, uwzględniającego wpływ tego typu pola
w postaci magnetycznej liczby Taylora.
Słowa kluczowe: rozpuszczanie ciała stałego; wirujące pole magnetyczne

99

—————————————————————————————————————
R. RAKOCZY, MASIUK, P. GRĄDZIK: Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na produkcję ferrocieczy
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 101-102                              pobierz plik artykułu 
Celem prezentowanej pracy jest wyznaczenie wpływu wirującego pola magnetycznego na reakcję chemiczną, której produktem jest koloidalna zawiesina magnetyt o cząstkach charakteryzujących się wymiarem rzędu ~10 nm. W pracach badawczych przeanalizowano wpływ zmian natężenia pola magnetycznego oraz objętości dodawanej wody amoniakalnej na otrzymywaną ilość magnetytu. Otrzymane wyniki zostały porównane z masą osadu uzyskaną
z reakcji prowadzonej bez obecności wirującego pola magnetycznego. Uzyskane rezultaty zostały opracowane w formie zależności analitycznej.
Słowa kluczowe: ferrociecz, magnetyczne nanocząstki, wirujące pole magnetyczne

101

—————————————————————————————————————
A. ROTKEGEL: Usuwanie lotnych związków organicznych z powietrza w zintegrowanym procesie niskotemperaturowej kondensacji i adsorpcji
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 103-104                              pobierz plik artykułu 
Przeprowadzono badania doświadczalne procesu oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (VOCs) w zintegrowanym układzie kondensacji niskotemperaturowej i adsorpcji. Opracowano model matematyczny procesu i zweryfikowano wyniki obliczeń z danymi doświadczalnymi. Wykazano, że zaproponowana metoda jest wysoce skuteczna w usuwaniu VOCs z gazu, oraz, że w przypadku dużych stężeń VOCs w gazie oczyszczanym jest bardziej ekonomiczna od każdego z procesów z osobna.
Słowa kluczowe: niskotemperaturowa kondensacja, adsorpcja, usuwanie VOC

103

—————————————————————————————————————
A. ROŻEŃ: Mikromieszanie w układzie dwufazowym w warunkach przepływu laminarnego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 105-106                              pobierz plik artykułu 
Praca poświęcona jest mieszaniu na skalę molekularną (mikromieszaniu) płynów w układzie dwufazowym. Przedstawiono w niej wyniki modelowania deformacji kropel fazy rozproszonej
w liniowym polu prędkości oraz dyfuzji molekularnej inertnego znacznika na zewnątrz kropel. Symulacje mikromieszania wykonano przyjmując, że przepływ jest izotermiczny i stabilny do momentu rozpadu kropel lub do chwili uzyskania przez nie stałego kształtu. Wyznaczono wpływ napięcia międzyfazowego na czas mikromieszania dla różnych wartości szybkości ścinania i współczynnika dyfuzji molekularnej znacznika. Tę metodę można wykorzystać do optymalizacji procesów mieszania, w których miesza się ciecze o dużej lepkości.
Słowa kluczowe: mieszanie, przepływ laminarny, dyfuzja molekularna, napięcie międzyfazowe, układ dwufazowy

105

—————————————————————————————————————
J. SĘK, D. PLASKOTA: Badanie procesu sorpcji jonów chromu i żelaza w strukturach porowatych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 107-108                              pobierz plik artykułu 
Określono wpływ wybranych parametrów takich jak stężenie początkowe adsorbatu, rodzaj adsorbowanego metalu oraz średnica ziarna, na proces adsorpcji jonów chromu i żelaza dla różnego rodzaju porowatych struktur glebowych. Przebieg procesu sorpcji badano dla czterech różnych stężeń składnika adsorbowanego, jakim były związki Cr i Fe. Badaniom poddano próbki – glebę torfową oraz piaskową – pochodzące z terenów Kutna i Łagiewnik z wyodrębnionymi frakcjami o różnej średniej średnicy ziarna. Otrzymano szereg krzywych kinetyki sorpcji prezentujących przebieg procesu adsorpcji w zależności od wybranych parametrów procesu, które opisano za pomocą równania kinetycznego pseudo I rzędu. Uzyskano również izotermy sorpcji, które opisano za pomocą równania Freundlicha oraz równania liniowego.
Słowa kluczowe: adsorpcja, ciała porowate, gleby

107

—————————————————————————————————————
D. SZANIAWSKA, M. KUCA: Fouling membran ceramicznych w procesie ultrafiltracji roztworów białka i chlorku sodu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 109-110                              pobierz plik artykułu 
W publikacji przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu ultrafiltracji modelowych
i przemysłowych solanek z zastosowaniem membran ceramicznych 150 kDa. Głównym celem badań była analiza wpływu dwóch podstawowych parametrów operacyjnych, stężenia chlorku sodu w nadawie i ciśnienia transmembranowego TMP na fouling badanej membrany ceramicznej Al2O3 /TiO2 /ZrO2 .
Słowa kluczowe: membrany ceramiczne, ultrafiltracja, zużyte solanki, fouling membranowy, model oporów szeregowych

109

—————————————————————————————————————
A. SZCZOTKA, G. BARTELMUS, T. KRÓTKI: Katalityczne utlenianie fenolu w reaktorze trójfazowym ze stałym złożem pracującym przy periodycznie zmiennym zraszaniu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 111-112                              pobierz plik artykułu 
Badano proces oczyszczania wody z fenolu metodą katalitycznego utleniania i wpływ sposobu zasilania reaktora fazą ciekłą na przebieg procesu. Badania prowadzone były w reaktorze TBR, pracującym w reżimie przepływu strużkowego oraz przy modulowanym metodą on-off przepływie cieczy. Pomimo prowadzenia pomiarów w szerokim zakresie zmian parametrów pracy reaktora nie uzyskano wyników potwierdzających pozytywny wpływ periodycznie zmiennego przepływu cieczy na badany proces.
Słowa kluczowe: fenol, katalityczne utlenianie, periodyczny przepływ cieczy

111

—————————————————————————————————————
R. ŚLĘZAK, L. KRZYSTEK, LEDAKOWICZ: Kinetyka aerobowego rozkładu materii organicznej w odpadach komunalnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 113-114                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacji aerobowego i anaerobowego składowiska odpadów w lizymetrach załadowanych modelowym składem odpadów. Zaproponowano model kinetyczny, opisujący przebieg procesu degradacji materii organicznej w składowisku aerobowym za pomocą układu pięciu równań różniczkowych. Przeprowadzono symulacje dla procesów okresowych i stwierdzono, że model dobrze odzwierciedla charakter zmian węgla organicznego w odciekach oraz ilości produkowanego ditlenku węgla i asymilowanego tlenu.
Słowa kluczowe: stałe odpady komunalne, odcieki, aerobowe składowisko, kinetyka

113

—————————————————————————————————————
B. TAL-FIGIEL, W. FIGIEL: Porównanie efektywności ekstrakcji surowców roślinnych za pomocą niekonwencjonalnych technik ekstrakcyjnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 115-116                              pobierz plik artykułu 
W pracy przeprowadzono badania ekstrakcji olejków eterycznych z leczniczych substancji roślinnych za pomocą ekstrakcji w polu ultradźwiękowym i z wykorzystaniem mikrofal. Ich wyniki porównano z wielokrotną ekstrakcją w aparacie Soxhleta. Uzyskane efekty potwierdzają wysoką sprawność obydwu metod.
Słowa kluczowe: ekstrakcja, ultradźwięki, mikrofale

115

—————————————————————————————————————
M. WENGEL, R. ULBRICH: Badanie struktur przepływu dwufazowego w zależności
od średnicy minikanału

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 117-118                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono porównanie występowania poszczególnych struktur przepływu dwufazowego pionowego wznoszącego, na podstawie badań eksperymentalnych dla trzech kanałów o średnicy hydraulicznej 2, 3 i 4 mm. W oparciu o metodę wizualizacji przepływu dokonano oceny hydrodynamiki przepływu w zależności od średnicy hydraulicznej. Przeprowadzona analiza pozwoliła wykazać znaczący wpływ średnicy na występowanie poszczególnych struktur przepływu w trzech badanych kanałach.
Słowa kluczowe: struktury przepływu, przepływ dwufazowy, minikanały, średnica hydrauliczna

117

—————————————————————————————————————
B. ZAKRZEWSKA, P. BANIUKIEWICZ, Z. JAWORSKI: Modelowanie wieloskalowe systemu procesowego. Numeryczne badania wstępne
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 119-120                              pobierz plik artykułu 
Zaprezentowano pierwsze badania numeryczne dotyczące integracji programów: do symulacji procesów (Aspen Plus) i numerycznej dynamiki płynów (Fluent). Stworzono interfejs Cape2Fluent do zarządzania przekazywaniem danych pomiędzy programami w oparciu o standardy CAPEOPEN. W wyniku jego zastosowania możliwe było stworzenie wieloskalowego systemu procesowego, w którym kluczowy aparat modelowany jest za pomocą modelu CFD.
Słowa kluczowe: modelowanie wieloskalowe, PSE, CFD, CAPEOPEN

119

—————————————————————————————————————
A. ZAWADZKA, L. KRZYSTEK, P. STOLAREK, LEDAKOWICZ: Biologiczne suszenie osadów ściekowych i odpadów stałych w reaktorze okresowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 121-122                              pobierz plik artykułu 
W przeprowadzonych seriach badawczych procesu biologicznego suszenia mieszaniny organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych uzyskano 50% usunięcie wilgoci zawartej w masie odpadów. Autotermiczne biosuszenie materii organicznej
o wysokiej początkowej zawartości wilgoci (powyżej 800 g·kg-1) umożliwiło otrzymanie wysuszonego materiału o wartości opałowej ok. 14,7 kJ/g i cieple spalania ok. 16,0 kJ/g. Przeprowadzone badania pirolizy i zgazowania potwierdziły, że otrzymany produkt jest dobrym biopaliwem o interesującej zawartości energii.
Słowa kluczowe: biologiczne suszenie, organiczna frakcja stałych odpadów komunalnych, biopaliwo

121

—————————————————————————————————————
Z. ZIOBROWSKI, R. KRUPICZKA: Zastosowanie procesu destylacji dyfuzyjnej
w aparatach z opadającym filmem cieczy do rozdziału mieszaniny dwuskładnikowej

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 123-124                              pobierz plik artykułu 
Przeprowadzono badania doświadczalne procesu odparowania filmu ciekłej mieszaniny dwuskładnikowej spływającej po ściance rury pionowej w obecności nieruchomej warstwy gazu inertnego. W opracowanych modelach matematycznych uwzględniono opory transportu ciepła
i masy w fazie ciekłej oraz gazowej. Stwierdzono niewielki wpływ oporów dyfuzyjnych w fazie ciekłej na całkowity strumień molowy i selektywność oraz istotny wpływ efektów krzyżowych dyfuzji, rodzaju gazu inertnego oraz temperatury odparowania na efektywność procesu.
Słowa kluczowe: destylacja dyfuzyjna, odparowanie

123

—————————————————————————————————————