Archiwum z miesiąca Kwiecień, 2012

Rok 2012 nr 2

2012_2_

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
B. TABIŚ, S. SKONECZNY: Ocena obecności i zrywania biofilmu w bioreaktorze zbiornikowym na jego zdolność biodegradacji toksycznego związku węglowego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 26-27                                 pobierz plik artykułu 

Przedstawiono ilościową ocenę wpływu obecności i przenoszenia biomasy z biofilmu do cieczy na efektywność biodegradacji związków organicznych wykazujących hamujący wpływ na wzrost mikroorganizmów. Miarami ilościowymi tej efektywności są: stopień przemiany substratu węglowego i położenie gałęzi stanów stacjonarnych oraz ich stabilność. W charakterze przykładu procesowego wybrano biodegradację fenolu, jako związku o silnym działaniu toksycznym. Oceny zrywania biofilmu dokonano poprzez analizę dwóch przypadków granicznych. Przedstawioną metodę postępowania można rozszerzyć na procesy biodegradacji innych związków organicznych, poprzez dobór stosownej kinetyki procesu mikrobiologicznego.
Słowa kluczowe: biofilm, biodegradacja, modelowanie matematyczne

26

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Prędkość mikro- i nanocząstek w wielotarczowym rozdrabnianiu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 28-29                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono problematykę obliczania prędkości mikro- i nanocząstek poruszających się podczas rozdrabniania w przestrzeni między tarczami. Podano założenia
dla cząstek wchodzących między dwie tarcze po quasi-ścinaniu na otworach tarczowych. Następnie rozwiązano zależności dla mikrokawałków poruszających się z przyspieszeniem ziemskim i odśrodkowym. Dyskusje modelu przeprowadzono w powiązaniu z cechami konstrukcyjnymi zespołu rozdrabniającego.
Słowa kluczowe: mikro- i nano- rozdrabnianie, szybkość rozdrabniania

28

—————————————————————————————————————-
M. OLEJNICZAK: Zmiana modelu rozwoju produktu szansą dla polskiego przemysłu farmaceutycznego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 30-31                                 pobierz plik artykułu 

Obserwacja zmian zachodzących w modelu rozwoju produktu na przykładzie części przemysłu chemicznego, a zwłaszcza farmaceutycznego i medycznej biotechnologii, spowodowanych m.in. przez klif patentowy oraz niską produktywność w obszarze badań i rozwoju prowadzi
do konieczności poszukiwania nowych rozwiązań. W pracy przedstawiono hybrydowy model działania firmy, który ma charakterystyczną strukturę „lejka” z wieloma otworami bocznymi.
W modelu szeroko wykorzystuje się integrację firmy, zakup innowacji oraz podzlecanie. Działania te pozwalają – oprócz uzyskania zysku – na budowanie kompetencji i harmonijny rozwój firmy przy jednoczesnym rozwoju własnych wartości intelektualnych. Model umożliwia wczesne uzyskiwanie przychodów i większą niezależność od rynków kapitałowych.
Słowa kluczowe: klif patentowy, model rozwoju produktu, podzlecanie

30

—————————————————————————————————————-
A. KOŁODZIEJ: Metrologiczne aspekty połączeń w budowie maszyn. Odchyłka walcowości w połączeniach osiowo-symetrycznych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 32-33                                 pobierz plik artykułu 

Przedstawiono ocenę aktualnej dokumentacji konstrukcyjnej oraz wyniki pomiarów odchyłki walcowości elementów połączeń sworzniowych dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Stwierdzono, że dla elementów zespołów podstawowych stosowane są klasy dokładności wykonania IT2, IT3, IT4, a dla zespołów pomocniczych – IT6, IT7. Natomiast odchyłki walcowości wynoszą odpowiednio 40% i 55% tolerancji średnicy. Opisane badania są częścią projektu dotyczącego oceny wpływu rzeczywistych odchyłek kształtu na jakość połączeń
w zaawansowanych rozwiązaniach technik wytwarzania.
Słowa kluczowe: elementy walcowe, klasa dokładności wykonania, odchyłka walcowości

32

—————————————————————————————————————-
B. ŻÓŁTOWSKI: Elementy racjonalnej eksploatacji systemów technicznych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 34-36                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono nowe elementy doskonalenia istniejących strategii eksploatacji maszyn. Nadzorując procesy degradacji stanu opracowano system pomiarowy SIBI kompleksowo ujmujący akwizycję i przetwarzanie informacji dla potrzeb nowoczesnych elementów strategii tolerowanych uszkodzeń. Dotyczy to dedykowanych systemów diagnostycznych, systemu uzgadniania decyzji oraz redundancji informacji.
Słowa kluczowe: redundancja, degradacja, eksploatacja, diagnostyka, profi laktyka maszyn.

34

A. MROZIŃSKI, J. FLIZIKOWSKI: Użyteczność produktu rozdrabniania opon
w recyklingu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 37-38                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono problematykę recyklingu zużytych opon samochodowych. Autorzy podali charakterystykę metod recyklingu materiałowego opon przez rozdrabnianie klasyczne
i kriogeniczne, rozdrabnianie techniką Berstorffa, rozdrabnianie na mokro oraz wodą pod wysokim ciśnieniem. Dokonano analizy możliwości wykorzystania materiału po rozdrabnianiu opon w postaci miału gumowego, granulatu, chipsów, strzępów, kawałków i ścieru.
Słowa kluczowe: recykling, opona, rozdrabnianie

37

—————————————————————————————————————-
P. ZIMNIAK: Dozowanie pierwotnych i wtórnych proszków tworzyw w technice przyrostowej SLS


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 39-40                                 pobierz plik artykułu 

W pracy opisano sposoby dozowania proszkowych materiałów polimerowych, stosowanych
w technice przyrostowej SLS. Podkreślono, że dozowanie tworzyw proszkowych w tej technice istotnie wpływa na efektywność procesu, której oczekuje rynek. Przedstawiono systemy dozujące tworzywa proszkowe zaproponowane przez firmy produkujące maszyny i urządzenia stosowane w technice SLS. Wskazano na wady i zalety istniejących urządzeń dozujących oraz określono uwarunkowania ich stosowania w zależności od konkretnych potrzeb.
Słowa kluczowe: kształtowanie przyrostowe, tworzywa wtórne, dozowanie proszków, systemy dozujące

39

—————————————————————————————————————-
J. WILCZARSKA: Efektywność i bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 41-43                                 pobierz plik artykułu 

Polscy pracodawcy mają obowiązek dostosowania maszyn, przekazanych pracownikom
do użytkowania, do wymagań określonych w aktach prawnych. Firmy starają się zwiększyć efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń. W pracy opisano sposób wyznaczania wskaźnika wykorzystania wyposażenia (OEE). Zwrócono również uwagę na metody dostosowania maszyn do minimalnych wymagań w zakresie efektywności użytych maszyn. Opisano wymagania i działania dostosowawcze, które powinny być spełnione przez maszyny.
Słowa kluczowe: efektywność, jakość, bezpieczeństwo, eksploatacja
—————————————————————————————————————-

41

InzApChem_2012_1_04-07

 

M. PALICA, N. OBROCHTA, B. ROZMUS, A. TLAŁKA: Badania filtracji ciśnieniowej
i wirowej zawiesiny flotokoncentratu węglowego po dodaniu flokulantu i jego sonifikacji

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 04–07                          Pobierz plik artykułu 

Streszczenie:
Testom filtracji ciśnieniowej w zakresie ΔP = 0,09÷1,5 MPa oraz filtracji wirowej w zakresie
α/g = 112÷1787 i τ = 4÷30 min poddano przemysłową zawiesinę flotokoncentratu, zawiesinę
z dodatkiem flokulantu 70÷170 g/1 Mg p. oraz z flokulantem sonifikowanym. Wykazano, że filtracja wirowa flotokoncentratu z dodatkiem 110 g flok./1 Mg p. pozwala uzyskać przy dostatecznie wysokich
α/g i τ znacząco niższe wpl w porównaniu z wpl po filtracji próżniowej i ciśnieniowej.
Słowa kluczowe: filtracja ciśnieniowa, wirowa, flotokoncentrat, flokulant, sonifikacja

 

M. PALICA, N. OBROCHTA, B. ROZMUS, A. TLAŁKA: Research into pressure and centrifugal filtration of coal flotoconcentrate suspension after flocculant addition and its sonication
Inż. Ap. Chem. 2012, 51, no. 1, 4–7                                                                                    Get the full text (in Polish) 
Abstract:
Industrial suspension of flotoconcentrate, suspension with the addition of 70÷170 g/1 Mg s. p. of flocculant and suspension with sonicated flocculant underwent pressure fi ltration tests in the range ΔP = 0.09÷1.5 MPa and centrifugal filtration tests in the ranges α/g = 112÷1787 and τ = 4÷30 min. It was proved that centrifugal filtration of flotoconcentrate with the addition of 110 g/1 Mg s. p. of  flocculant allowed one to obtain significantly lower wpl (at appropriate high α/g and τ) in comparison with wpl obtained after vacuum and pressure filtration.
Keywords: pressure filtration, centrifugal, flotoconcentrate, flocculant, sonication

References:
Bandrowski J., Merta H., Zioło J., 2001. Sedymentacja. Zasady i projektowanie,  Wyd. II, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice

Kocurek J., Palica M., 2005. Simulation and experimental verification of the filtration and filter cake compression model.
Powder Technology, 159, nr 1, 17-26. DOI: 10.1016/j.powtec.2005.05.042

Lemanowicz M., 2011. Spagiryczne procesy zachodzące w układach dyspersyjnych ciało stałe – ciecz w polu ultradźwięków.
Rozprawa doktorska, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice

Machej J., Trefler U., 1995. Dobór i wybór urządzeń filtracyjnych. Chemik, 48, nr 5, 165

Obrochta N., 2011. Filtracja ciśnieniowa flotokoncentratu węglowego. Praca dyplomowa magisterska,
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Śląska, Gliwice

Palica M., 1994. Mechanical dewatering of the flotation concentrate of coking coal Chem. Engng and Proc., 33, nr 3, 141-149.
DOI: 10.1016/0255-2701(94)90004-3

Palica M., 1996. A method to investigate filtration by the use of a pressure test filter Chem. Engng and Proc., 35, nr 5, 333-342.
DOI: 10.1016/0255-2701(96)80013-4

Palica M., Kocurek J., 2001. Wybrane zagadnienia teorii filtracji i kompresji osadów, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice

Palica M., Spyrka W., Adamczyk M., 2011a. Testy filtracji ciśnieniowej zawiesiny odpadowej z odmulnika Dorra,
Rocznik Ochrony Środowiska, (przyjęto do druku)

Palica M., Gozdek A., Pohl Ł., 2011b. Właściwości filtracyjne zawiesiny flotokoncentratu węgla o różnych dodatkach flokulantu.
Karbo, nr 2, 110-118

Palica M., Drzazga M., Gierczycki A., Gozdek A., Thullie J., 2012. Zmiana właściwości filtracyjnych flotokoncentratu węglowego
poddanego filtracji wirowej po sonifikacji flokulantu, Rocznik Ochrony Środowiska (przyjęto do druku)

Rozmus B., 2011. Filtracja ciśnieniowa flotokoncentratu węglowego. Praca dyplomowa magisterska,
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Śląska, Gliwice

Sørensen] P.B., Moldrup P., Hansen J., 1996. Filtration and expression of compressible cakes Chem. Eng. Sci., 51, nr 6, 967-979.
DOI: 10.1016/0009-2509(95)00339-8

Tlałka A., 2011. Modelowanie procesu filtracji zawiesiny flotokoncentratu. Praca dyplomowa magisterska,
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Śląska, Gliwice

Tiller F.M., Leu W.F., 1980. Basic data fitting in filtration. J. Chinese Ins. Chem.  Eng., 11, 61-70.

Żużikow W. A., 1985. Filtracja. Teoria i praktyka rozdzielania zawiesin. (tłum. z j. ros.), WNT, Warszawa

Profesor Andrzej Biń nowym redaktorem naczelnym kwartalnika PAN

Ukazał się nr 1/2012 kwartalnika PAN Chemical and Process Engineering – Inżynieria Chemiczna i Procesowa.
Nowym redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. inż. Andrzej Biń z Politechniki Warszawskiej,
członek wielu towarzystw naukowych i rad programowych czasopism naukowych.

Gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy sukcesów w kierowaniu czasopismem o uznanej, wysokiej pozycji naukowej

     Redakcja i Rada Programowa
 „Inżynierii i Aparatury Chemicznej”

http://www.versitaopen.com/cpe/editors/
http://versita.metapress.com/content/lj6jj8115425/?sortorder=asc&p_o=10

I Dzień Mechanika 2012

W nawiązaniu do uchwały Zarządu Głównego SIMP z 28 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia DNIA MECHANIKA
kierownictwo Stowarzyszenia postanowiło zorganizować jego I edycję, która odbędzie się
           30 maja 2012 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich,
podczas trwania Targów Innowacje – Technologie – Maszyny. Stosowne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane z dyrekcją MTP.

Impreza ta, zgodnie z intencją Zarządu Głównego SIMP, będzie corocznie obchodzona na pamiątkę zebrania konstytucyjnego powołującego Stowarzyszenie, co miało miejsce w dniu 28 czerwca 1926 r. na terenie Politechniki Warszawskiej. Wyjątkowo w bieżącym roku pragniemy także uczcić 100-lecie zrzeszania się mechaników polskich, co miało miejsce podczas odbywającego się w dniach 12-15 września 1912 r. Zjazdu Techników Mechaników w Krakowie, który zwołano jako autonomiczne, branżowe spotkanie mechaników w ramach VI Zjazdu Techników Polskich.

W skład tego organizowanego po raz pierwszy przedsięwzięcia, ważnego dla całej społeczności mechaników polskich,
wejdą dwa podstawowe bloki tematyczne, tj.:

   • Seminarium podsumowujące dotychczasowe pięć edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku organizowanego pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki
    – Waldemara Pawlaka;
   • Prezentacja  ofert  instytutów  naukowo-badawczych  dla  małych  i  średnich  przedsiębiorstw,  współpracujących  ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, poprzedzone referatem prezesa SIMP, poświęconym Jubileuszowi 100-lecia zrzeszania się mechaników polskich.

    Uczestnikami I.  Dnia Mechanika będą:
    –        członkowie Zarządu Głównego SIMP,
    –        członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP,
    –        prezesi oddziałów oraz sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP,
    –        członkowie honorowi SIMP,
    –        laureaci wszystkich dotychczasowych edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku,
    –        dyrektorzy czołowych instytutów naukowo-badawczych i przedsiębiorstw współpracujących ze Stowarzyszeniem.

Osoby uczestniczące w I.  Dniu Mechanika otrzymają okolicznościowy certyfikat z numizmatem wyemitowanym przez Mennicę.
Komitet Organizacyjny