Archiwum z miesiąca Czerwiec, 2012

Rok 2012 nr 3

2012_3_

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
H. HOLKA, J. WEŁNOWSKI: Rotarex Fast&Easy – Nowa metoda recyklingu materiałowego opon


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 53-55                                 pobierz plik artykułu 

Zagadnienia utylizacji opon jest jednym z ważniejszych problemów w światowej gospodarce.
W pracy opisano technologię i aspekty energetyczne recyklingu opon za pomocą nowej metody frezowania Rotarex Fast&Easy. Zaprezentowano narzędzie do obróbki oraz opisano całą maszynę. Wydajność maszyny Rotarex jest bardzo duża i spełnia oczekiwania konstruktorów.
Słowa kluczowe: zużyte opony, recykling, water-jet, frezowanie opon

53

—————————————————————————————————————-
B. CZUPRYŃSKI, J. LISZKOWSKA, J. PACIOREK-SADOWSKA, K. KOTARSKA: Zagospodarowanie odpadów sztywnych pianek PUR-PIR z dodatkiem części stałych wywaru buraczanego metodą alkoholizy połączonej z aminolizą


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 56-57                                 pobierz plik artykułu 

Dobrano parametry i przeprowadzono alkoholizę połączoną z aminolizą odpadowych sztywnych pianek PUR-PIR z dodatkiem części stałych wywaru buraczanego. Ciekłe produkty reakcji, po określeniu ich podstawowych właściwości w tym liczby hydroksylowej wykorzystano do otrzymywania nowych pianek. Zbadano wpływ dodatku produktów alkoholizy (recyklatów) na właściwości sztywnych pianek PUR-PIR. Zastąpienie w nowych piankach części Rokpolu RF 55 odzyskanymi na drodze recyklingu produktami rozkładu pianek wyjściowych powoduje zmniejszenie ich kruchości i palności w stosunku do pianki wzorcowej (bez dodatku recyklatu).
Słowa kluczowe: sztywna pianka poliuretanowo-polizocyjanurowa, PUR-PIR, napełniacze, części stałe wywaru buraczanego

56

—————————————————————————————————————-
J. PACIOREK-SADOWSKA, B. CZUPRYŃSKI, J. LISZKOWSKA, K. KOTARSKA: Ogniobezpieczne tworzywa poliuretanowe modyfikowane nowym antypirenem – wykorzystanie nowych metod badania palności


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 58-60                                 pobierz plik artykułu 

W artykule zaprezentowano wyniki nowoczesnych, wielokierunkowych badań palności prowadzonych w ramach prac nad nowym antypirenem do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Podczas układania nowej receptury piankowej, szczególną uwagę zwrócono na możliwość obniżenia palności sztywnych pianek poprzez zastosowanie nowych bezhalogenowych środków uniepalniających. Nowy związek boroazotowy pozwolił otrzymać ognioobezpieczne pianki PUR-PIR o większej wartości wskaźnika tlenowego
i retencji w porównaniu z pianką niemodyfikowaną.
Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe, właściwości, palność pianek

58

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Obniżanie zużycia energii w procesach recyklingu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 61-62               pobierz plik artykułu (in English) 

W artykule przedstawiono problematykę równania potencjałów działania. Obniżanie zużycia energii w procesach recyklingu oparto na związkach potencjałów działania: początkowego, skutecznie zużytego, straconego i odzyskanego. Największe korzyści uzyskuje się: oszczędzając potencjał początkowy, doskonaląc sprawność przetworzeń użytecznych, eliminując straty i dyssypację energii, a przede wszystkim odzyskując jak największe ilości potencjałów poużytkowych.
Słowa kluczowe:
recykling, efektywność działania, odzyskiwanie potencjałów

61

—————————————————————————————————————-
M. JASTRZĘBSKA: Wpływ nanonapełniacza na wybrane właściwości kompozytów
z recyklatem poliestrowo-szklanym


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 63-64                                 pobierz plik artykułu 

Wcześniejsze badania wykazały, że dodatek recyklatu poliestrowo-szklanego do kompozytów poliestrowych, powyżej 10% wag., obniża znacząco ich wytrzymałość na zginanie i ściskanie.
W celu poprawienia właściwości mechanicznych kompozytów zastosowano nanonapełniacz Nanobent® ZR2 w ilości 2% wag. w stosunku do całej kompozycji. Zbadano gęstość, wytrzymałość na ściskanie i zginanie kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym oraz wskazano celowość dodania nanonapełniacza.
Słowa kluczowe: kompozyty, odpady, nanonapełniacz

63

—————————————————————————————————————-
M. OCHOWIAK, P. SADOWSKI: Analiza procesu oczyszczania ścieków poprodukcyjnych w zakładzie SAPA Aluminium Trzcianka


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 65-67                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu oczyszczania ścieków poprodukcyjnych w dziale anodowania zakładu SAPA Aluminium. W pracy wykonano szereg badań w celu ustalenia odpowiedniego czasu neutralizacji strumienia ścieków, a następnie wpływu różnych fl okulantów na proces sedymentacji oraz na zawartość siarczanów w ściekach. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowano warunki zastosowania dostępnych surowców odpadowych, aby spełniały one w sposób stabilny normy ochrony środowiska zapisane w pozwoleniu wodno-prawnym.
Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków, anodowanie

65

—————————————————————————————————————-
P. BALCERZAK, A. MROZIŃSKI: Analiza efektywności systemu odzysku ciepła
ze sprężarek powietrza


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 68-69                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono badania pracującej linii produkcyjnej wyposażonej w sprężarki i analizę nowego systemu do odzysku ciepła w zakładzie. Wybrano układ składający się z bezolejowej sprężarki śrubowej, z wbudowanym osuszaczem adsorpcyjnym oraz dwustopniowym doprężaczem tłokowym. Układ ten posiada wiele zalet w stosunku do tradycyjnych sposobów sprężania za pomocą jednej sprężarki z osuszaczem ziębniczym. Wykazano, że efektywność energetyczna wzrośnie dzięki wykorzystaniu odzyskanego ciepła na ogrzewanie oraz dzięki zastosowaniu sprężarek pracujących bezstopniowo.
Słowa kluczowe: odzysk ciepła, sprężarka, efektywność energetyczna

68

—————————————————————————————————————-
M. ŁUKASIEWICZ, T. KAŁACZYŃSKI, M. LISS: Zastosowanie metody MDOF oraz PolyMAX w badaniach stanu skrzynek przekładniowych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 70-72                                 pobierz plik artykułu 

Potrzeba wyznaczania aktualnego stanu technicznego obiektów jest związana z podejmowaniem decyzji dotyczących dalszego sposobu ich eksploatacji oraz niezbędnych napraw obiektu technicznego. Rozwój nowoczesnych metod komputerowych oraz automatyzacja procesów technicznych w zakresie sprzętu pomiarowego jak i oprogramowania stwarza nowe możliwości realizacji badań diagnostycznych oraz monitorowania stanu złożonych obiektów mechanicznych. Analiza modalna jest metodą badania własności dynamicznych konstrukcji i może być zastosowana do przeprowadzenia badań diagnostycznych złożonych obiektów technicznych. Przedstawione w pracy wyniki badań są jedynie częścią realizowanego projektu badawczego i nie opisują całości zagadnienia, jedynie wybrane jego aspekty. Opracowanie dokonano w ramach projektu WNP-POIG.01.03.01-00-212/09
Słowa kluczowe: analiza modalna, wnioskowanie diagnostyczne

70

—————————————————————————————————————-
D. SYKUTERA, S. BLOMBERG: Podajnik do precyzyjnego dozowania materiałów
w badaniach procesu cięcia tworzyw polimerowych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 73-75                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia konstrukcyjne, budowę i zasadę działania podajnika do kontrolowanego przemieszczania próbek w zastosowaniu do procesów cięcia tworzyw polimerowych. Wykazano zasadność podjętych prac konstrukcyjnych i wykonawczych. Dzięki zautomatyzowaniu pracy dozowania próbek, uzyskano bardzo mały rozrzut wyników siły cięcia na nożu stałym i ruchomym. Próby testowe przeprowadzono dla próbek wtryskowych
z polietylenu małej gęstości.
Słowa kluczowe: podajnik, młyn nożowy, cięcie, siła, termoplast

73

—————————————————————————————————————-

InzApChem_2012_1_08-09

M. LEMANOWICZ, M. LAPCZYK, A. GIERCZYCKI: Wpływ ilości flokulantu na wymiar fraktalny agregatów bieli tytanowej, gliny kaolinowej i kredy

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 8–9                          Pobierz plik artykułu (jęz. ang.) 

 Streszczenie
Zjawiska agregacji i rozpadu odgrywają istotną rolę zarówno w środowisku naturalnym
jak i w różnych gałęziach przemysłu. W pracy przedstawiono wpływ dodatku flokulantu Magnafloc 1011 na rozkład ziarnowy i wymiar fraktalny trzech zawiesin: kredy, gliny kaolinowej oraz bieli tytanowej w wodzie RO. Badania były wykonywane za pomocą laserowego analizatora ziarnowego oraz mikroskopu biologicznego. Wymiar fraktalny wyznaczono za pomocą oprogramowania HarFA.
Słowa kluczowe: agregacja, rozpad, flokulacja, wymiar fraktalny, HarFA

M. LEMANOWICZ, M. LAPCZYK, A. GIERCZYCKI: Impact of flocculant dosage on fractal dimension of titanium white, kaolin clay and chalk aggregates
Inż. Ap. Chem. 2012, 51, no. 1, 8–9                        Get the full text (in English) 

Abstract:
The aggregation and breakage play an important role in nature as well as in different branches of industry. The impact of addition of Magnafloc 1011 flocculant on the particle size distribution and fractal dimension of three different suspensions: chalk, kaolin clay and titanium white in RO water, is presented in this paper. The research was performed using a laser particle sizer and a biological microscope. The fractal dimension was determined using HarFA software.
Keywords: aggregation, breakage, flocculation, fractal dimension, HarFA

References:

Alam N., Ozdemir O., Hampton M.A., Nguyen A.V., 2011: Dewatering of coal  plant tailings: Flocculation followed by filtration.
Fuel 90, nr 1, 26-35.  DOI: 10.1016/j.fuel.2010.08.006

Allen T., 1997: Particle Size Measurement V.1 Powder sampling and particle size measurement, 5ed., Chapman&Hall, London

Harfa software (22.11.2011): http://www.fch.vutbr.cz/lectures/imagesci/includes/harfa_download.inc.php

Kim Jinwook, Kramer T.A., 2006. Improved orthokinetic coagulation model for fractal colloids: Aggregation and breakup.
Chem. Eng Sci. 61, nr 1, 45-53. DOI: 10.1016/j.ces.2005.01.044

Menkhaus T.J., Anderson J., Lane S., Waddell E, 2010. Polyelectrolyte flocculation of grain stillage for improved clarification
and water recovery within bioethanol production facilities. Bioresour. Technol. 101, nr 7, 2280-2286.
DOI: 10.1016/j.biortech.2009.11.017

Qi Y., Thapa K.B., Hoadley A.F.A., 2011. Application of filtration aids for improving sludge dewatering properties – A review.
Chem. Eng. J. 171, nr 2, 373-384. DOI: 10.1016/j.cej.2011.04.060

Razali M.A.A., Ahmad Z., Ahmad M.S.B., Ariffi n A.,2011. Treatment of pulp and paper mill wastewater with various molecular weight
of polyDADMAC induced fl occulation. Chem. Eng. J. 166, nr 2, 529-535. DOI: 10.1016/j.cej.2010.11.011

Sakong C., Kim Y.D., Choi J., Yoon C., Kim J.P., 2011. The synthesis of thermally-stable red dyes for LCD color filters and analysis
of their aggregation and spectral properties. Dyes Pigm. 88, nr 2,166-173. DOI: 10.1016/j.dyepig.2010.06.003

Samaras K., Zouboulis A., Karapantsios T., Kostoglou M., 2010. A CFD-based simulation study of a large scale flocculation tank
for potable water treatment. Chem. Eng. J. 162, nr 1, 208-216. DOI: 10.1016/j.cej.2010.05.032

Tang Y., Zhang H., Liu X., Cai D., Feng H., Miao C., Wang X., Wu Z., Yu Z., 2011. Flocculation of  harmful algal blooms by modified
attapulgite and its safety evaluation. Water Res. 45, nr 9, 2855-2862. DOI: 10.1016/j.watres.2011.03.003

Wickramasinghe S.R., Leong Y., Mondal S., Liow J.,2010. Influence of cationic flocculant properties on the flocculation
of yeast suspensions. Adv. Powder Technol. 21, nr 4, 374-379. DOI: 10.1016/j.apt.2010.02.006