Archiwum z miesiąca Sierpień, 2013

Polski Współczynnik Wpływu (PWW)

zostanie uwzględniony w roku 2014 w ocenie czasopism z Części B Wykazu Czasopism Punktowanych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

System POL-index umożliwi obliczenie PWW na podstawie zgromadzonych danych.

Polski Współczynnik Wpływu zostanie obliczony wg następującego wzoru:

 

 

                      gdzie:

s

oznacza rok poprzedzający rok wypełniania ankiety czasopisma,
     oznacza liczbę cytowań w obrębie artykułów opublikowanych w roku s, których pełne rekordy bibliograficzne znajdują się w bazie POL-index,
do wszystkich artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie
w latach od s-5 do s-1,
  oznacza liczbę cytowalnych artykułów opublikowanych w czasopiśmie
w latach od s-5 do s-1,
  oznacza liczbę cytowań w obrębie artykułów opublikowanych w roku s-1, których pełne rekordy bibliograficzne znajdują się w bazie POL-index, do wszystkich artykułów opublikowanych w czasopiśmie
w latach od s-6 do s-2,
  oznacza liczbę cytowalnych artykułów opublikowanych w czasopiśmie
w latach od s-6 do s-2.

Do niecytowalnych artykułów zaliczane będą: materiały redakcyjne, recenzje, informacje, sprawozdania, erraty,
hasła encyklopedyczne, abstrakty konferencyjne, noty biograficzne oraz wszystkie inne publikacje, których
nie da się zaklasyfikować do typów artykułów stosowanych w systemie POL-index.

Przy określaniu liczby cytowań C dla potrzeb ustalenia Polskiego Współczynnika Wpływu, uwzględnione zostaną
jedynie cytowania w obrębie artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych nieindeksowanych
w bazach Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index oraz Arts & Humanities Citation Index.
Ma to na celu uniknięcie dwukrotnego zaliczania tych samych cytowań dla potrzeb określenia współczynników
Predicted Impact Factor (tzw. PIF) oraz Polskiego Współczynnika Wpływu.

Identyfikacja cytowań w bazie POL-index będzie odbywać się automatycznie. Po zakończeniu jej pierwszej fazy,
użytkownicy systemu będą mieli również możliwość weryfikacji jej wyników oraz zgłaszania uwag.

PWW obliczony zostanie wyłącznie dla tych czasopism, które dostarczą i/lub zatwierdzą dane w systemie POL-index.