Archiwum z miesiąca Wrzesień, 2014

Linki 2014 nr 5

2014-5_links

Rok 2014 nr 5

2014-5

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU

Str.

STRESZCZENIA pobierz spis
Artykuły naukowe:
M. ARASZKIEWICZ, A. KOZIOŁ, J. SIKORSKA-MACIEJAK, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Określenie relacji między szybkością suszenia a rozkładem temperatury wewnętrznej podczas suszenia mikrofalowego materiałów porowatych

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 334-336                       pobierz plik artykułu (in English)

W pracy omówiono wyznaczone na drodze doświadczalnej relacje między temperaturą
a ubytkiem masy podczas procesu suszenia mikrofalowego. Eksperymenty zostały przeprowadzone na materiale modelowym (kulkach z gipsu) suszonym przy nastawie mocy mikrofal 200, 300, 400 i 500 W. W celu porównania procesu z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego oraz suszenia konwekcyjnego wykonano serię eksperymentów z gorącym powietrzem o temperaturze 150°C. Podczas suszenia rejestrowano w sposób ciągły zmiany masy (waga elektroniczna) i temperatury (czujniki światłowodowe). Przy wysokich poziomach mocy, zarówno w temperaturze jak i szybkości suszenia, zostały zaobserwowane istotne nieregularności.
Słowa kluczowe: materiał porowaty, kinetyka suszenia, temperatura, mikrofale, suszenie

334

—————————————————————————————————————-
D. CHMIELEWSKA, T. STERZYŃSKI, M. DUTKIEWICZ: Ocena właściwości przetwórczych żywic epoksydowych modyfi kowanych silseskwioksanami (POSS)

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 337-338                                         pobierz plik artykułu 

W pracy otrzymano kompozycje żywic epoksydowych Epidian 6 i Epidian 52 z oktakis(dimetylosiloksy, 3-glicydoksypropylo)oktasileskwioksanem (POSS) o stężeniu 0,5; 1; 1,5; 2% mas. Określono wpływ oktakis (dimetylosiloksy, 3-glicydoksypropylo) oktasileskwioksanu na właściwości przetwórcze żywic epoksydowych takie jak temperatura procesu sieciowania
i czas życia kompozycji. Określenie warunków utwardzania dla danego składu kompozycji możliwe jest w oparciu o badania zmian właściwości w czasie przebiegu reakcji sieciowania. Dodatek POSS wpłynął znacząco na obniżenie czasu życia kompozycji i przyspieszenie procesu sieciowania żywicy epoksydowej. Najwyższy wzrost temperatury zaobserwowano dla kompozycji zarówno Epidianu 6 i Epidianu 52 zawierającej 0,5% POSS.
Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, silseskwioksany, czas życia, szczyt temperaturowy

337

—————————————————————————————————————-
A. DYLAK, Z. JAWORSKI: Numeryczne modelowanie pola prędkości cieczy silnie rozrzedzanej ścinaniem w mieszalniku z mieszadłem PMT

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 339-340                                         pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono symulacje numeryczne przepływu cieczy silnie rozrzedzanej ścinaniem
w mieszalniku z mieszadłem PMT. Uzyskane wyniki porównano z dostępnymi w literaturze danymi eksperymentalnymi z pomiarów LDA. Obliczono liczbę mocy mieszania Po, oraz lokalne i średnie wartości stałej Metznera-Otto ks i wartości intensywności rozpraszania energii kinetycznej ε. Potwierdzono występowanie podczas procesu mieszania kawerny cieczy, wewnątrz której zaobserwowano dużą zmienność wartości współczynnika ks i ε.
Słowa kluczowe: Carbopol, PMT, kawerna cieczy, CFD

339

—————————————————————————————————————-
J. HAPANOWICZ, B. DYBEK: Reometria niestabilnych mieszanin wodno-olejowych
w warunkach przepływu dwufazowego


Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 341-343                                         pobierz plik artykułu 

Praca prezentuje eksperymentalną ocenę właściwości reologicznych nietrwałej mieszaniny wodno-olejowej płynącej w rurze. W warunkach przepływu dwufazowego układ ciecz-ciecz nie jest emulsją, lecz tylko nietrwałym układem dyspersyjnym. Zależne od warunków przepływu istotne zmiany jego struktury wewnętrznej wymuszają stosowanie specyficznych technik reometrycznych. W pracy opisano próby wykorzystania w tym celu reometru rurowego. Przedstawiono również metodykę prowadzenia eksperymentów oraz zakres możliwych do uzyskania wyników.
Słowa kluczowe: mieszanina wodno-olejowa, przepływ dwufazowy, reometr rurowy

341

—————————————————————————————————————-
T. KILJAŃSKI: Metody pomiaru własności sprężystolepkich

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 344-346                                         pobierz plik artykułu 

Objawy sprężystolepkości płynu z reguły są szkodliwe w procesach technologicznych ze względu na generowanie dodatkowych naprężeń i związanych z nimi odkształceń, często obniżających jakość produktu. Te efekty mogą być zmniejszone przez odpowiedni dobór parametrów procesu technologicznego. Omówiono metody badania własności sprężystolepkich wykorzystujące przepływy ustalone (wiskozymetryczne), przepływy jednokierunkowe nieustalone i przepływy oscylacyjne. Przedstawiono test naprężeń normalnych, test pełzania, test relaksacyjny i badania oscylacyjne oraz wskazano, który z nich wybrać w celu uzyskania charakterystyki reologicznej płynu odpowiedniej dla danego procesu technologicznego.
Słowa kluczowe: płyn sprężystolepki, naprężenia normalne, pełzanie, relaksacja, oscylacje

344

—————————————————————————————————————-
M. KOSTRZEWA, L. BRONIARZ-PRESS, A. WIERSCHEM: Reologia półrozcieńczonych roztworów micelarnych wykazujących plateau naprężenia ścinającego

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 347-349                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono właściwości reologiczne wodnych roztworów micelarnych wykazujących nieliniowy przebieg krzywych płynięcia. Badania wykazały lepkosprężysty charakter omawianych płynów micelarnych. Na podstawie analizy współczynników reologicznych stwierdzono, że obecność plateau naprężenia ścinającego wpływa na zmianę charakteru reologicznego badanych cieczy. Zmiana naprężenia ścinającego i szybkości ścinania w czasie wskazują na występowanie zjawiska ścinania pasmowego.
Słowa kluczowe: micele robaczkowe, nieliniowa reologia, ścinanie pasmowe

347

—————————————————————————————————————-
M. KOSTRZEWA, L. BRONIARZ-PRESS, A. WIERSCHEM: Wizualizacja przepływu ścinającego roztworów micelarnych wykazujących plateau naprężenia ścinającego

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 350-352                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań reooptycznych wodnego roztworu micelarnego CTAB/NaSal 0,08 [mol/dm3]. Roztwór ten w pewnym zakresie szybkości ścinania wykazuje plateau naprężenia ścinającego. Badania w zakresie szybkości ścinania odpowiadającym plateau wykazały silną anizotropię przepływu oraz zjawisko zmętnienia. Profi l prędkości ścinanego płynu jest niejednorodny, na co wskazuje istnienie pasm o różnych prędkościach wewnątrz ścinanego płynu.
Słowa kluczowe: roztwory micelarne, ścinanie pasmowe, reooptyczne właściwości

350

—————————————————————————————————————-
M. KOSTRZEWA, L. BRONIARZ-PRESS, A. WIERSCHEM: Wpływ stężenia salicylanu sodu na właściwości reologiczne wodnego roztworu bromku heksadecylotrimetyloamoniowego

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 353-354                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych wodnego roztworu bromku heksadecylotrimetyloamoniowego, ukierunkowane na analizę krzywych lepkości i naprężenia ścinającego w funkcji stężenia dodatku salicylanu sodu. Badane roztwory wykazują silnie nienewtonowski charakter. Wykazano zmiany wewnątrz struktury spowodowane przepływem ścinającym. Również pomiary oscylacyjne wykazały wpływ stężenia przeciwjonu na strukturę
i wielkość sieci micelarnych.
Słowa kluczowe: micele robaczkowe, stężenie przeciwjonu, nieliniowa reologia

353

—————————————————————————————————————-
K. MIROTA, J. WASILEWSKI, L. POLOŃSKI: Numeryczna ocena cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 355-356                                        pobierz plik artykułu Istnieje duża zgodność między zmierzoną wartością cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) a stopniem istotności hemodynamicznej zmiany miażdżycowej. Poważnym ograniczeniem w upowszechnieniu zastosowań diagnostycznych FFR jest konieczność inwazyjnego pomiaru ciśnień. W niniejszej pracy przedstawiono alternatywną metodykę bazującą na numerycznych obliczeniach przepływu wieńcowego. Omówiono aspekty związane z segmentacją tętnic wieńcowych oraz wpływu właściwości reologicznych krwi na symulacje numeryczne.
Słowa kluczowe: miażdżyca, angio-TK, równanie Naviera-Stokesa, hemoreologia, FEM

355

—————————————————————————————————————-
R. MUZYKA, J. ROBAK, K. IGNASIAK: Charakterystyka reologiczna skoncentrowanych zawiesin węglowo-wodnych

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 357-359                                         pobierz plik artykułu 

Na podstawie przeprowadzonych badań określono zakres możliwych do osiągnięcia stężenia, zdolności płynięcia, stabilności i właściwości reologicznych zawiesin węglowo-wodnych polskich węgli energetycznych z ZG Janina i KWK Wieczorek. Biorąc pod uwagę lepkość, tiksotropię, zdolność płynięcia i stabilność badanych paliw zawiesinowych stwierdzono, że zastosowanie węgla z KWK Wieczorek daje możliwość uzyskiwania paliwa zawiesinowego o korzystniejszych walorach technologicznych, w tym o odpowiedniej lepkości i zdolności płynięcia.
Słowa kluczowe: zawiesiny węglowo-wodne, lepkość, tiksotropia, przepływ

357

—————————————————————————————————————-
J. PELA, M. PROKOPEK, M. DZIUBIŃSKI: Pomiary właściwości płynów nienewtonowskich lepkosprężystych metodą mikroreologii optycznej

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 360-362                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne pomiarów właściwości reologicznych płynów metodą mikroreologii optycznej. Wykonano pomiary właściwości reologicznych wody oraz roztworu PAA Praestol. Uzyskano zadowalającą zgodność między wynikami pomiarów metodą mikroreometrii optycznej i reometrii rotacyjnej.
Słowa kluczowe: mikroreologia, płyny lepkosprężyste, płyny nienewtonowskie, równanie Stokesa-Einsteina

360

—————————————————————————————————————-

Nowy system finansowania jednostek naukowych od 2015 roku

  • Musimy poprawić jakość polskiej nauki. W 2015 roku wprowadzimy nowy system finansowania jednostek naukowych, by premiować najlepszych – zapowiada minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska Bobińska. Wszystkie publiczne instytucje w Polsce, które prowadzą badania naukowe – instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze czy wydziały uczelni – otrzymują z budżetu państwa tzw. dotację statutową. Podstawą jej wyliczania jest wysokość dofinansowania z budżetu państwa z poprzedniego roku. I ten system obowiązuje od wielu lat. W 2014 roku ta „stała przeniesienia” wynosiła średnio 77 proc. dotacji dla jednostek naukowych, jednak w niektórych przypadkach było to nawet 90 proc. dofinansowania z ubiegłego roku.
  • Nauka polska zmienia się, ale system finansowania jednostek naukowych nie nadążał za tymi zmianami. Oparty na zaszłościach historycznych spowodował, że niektóre bardzo dobre jednostki, które wybiły się,  dostawały mniej pieniędzy, niż te dużo słabsze. Chcemy więc znieść stałą przeniesienia i bardzo mocno powiązać wysokość przyznawanych z budżetu państwa dotacji z jakością pracy jednostek naukowych – podkreśla prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Nowy system finansowania będzie premiował najlepszych. Tylko tak państwo będzie w rzeczywisty sposób stymulowało poprawę jakości nauki w Polsce – dodaje. Nowy system finansowania nauki zacznie obowiązywać już od przyszłego roku. Zniknie stała przeniesienia. Podstawą do naliczania dotacji będzie kategoria naukowa obrazująca potencjał jednostki i jakość prowadzonych przez nią badań. Takiej wnikliwej oceny co cztery lata dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych złożony z wybitnych naukowców. Najlepszym instytucjom naukowym przyznaje kategorie „A+” lub „A”, dobre otrzymują kategorię „B”, najsłabsze kategorię „C”.
  • Oparcie systemu finansowania na tej ocenie spowoduje, że radykalnie wzrośnie jej znaczenie. Wysokość dotacji będzie premiowała rzeczywiste osiągnięcia naukowe i jakość prowadzonych prac badawczych. To ogromna zmiana całej filozofii finansowania nauki
    w Polsce – podkreśla minister Kolarska-Bobińska. Na największą premię finansową mogą liczyć elitarne jednostki badawcze z kategorią „A+” – jest ich teraz w Polsce 37. W związku z tym trwają prace nad udoskonaleniem, dostosowaniem do nowych wyzwań zasad oceny (parametryzacji) jednostek. Prowadzi je Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. – Zwiększy się w tej ocenie znaczenie międzynarodowych grantów badawczych, zwłaszcza tych uzyskiwanych z największego europejskiego programu naukowego Horyzont 2020 – zaznacza prof. Lena Kolarska-Bobińska. Zmiany zostaną skonsultowane ze środowiskiem naukowym. Nowy system finansowania nauki będzie wprowadzany stopniowo.

W okresie przejściowym – do 2017 roku – wprowadzone zostaną maksymalne progi, o jakie może się
zmniejszyć
lub zwiększyć dotacja dla jednostki naukowej.

 wg Biuletynu MNiSW

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wchodzi w życie 1 października 2014 r.

Zniesienie opłat za drugi kierunek, nowe zasady komercjalizacji, uczenie się przez całe życie, nowe zasady bliższej współpracy uczelni – to tylko niektóre z regulacji zawartych w nowym prawie. Znowelizowana ustawa została zaakceptowana przez Sejm
i Senat oraz podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Zmieniający się świat wymaga od uczelni nowego myślenia o studiowaniu: łączenia zajęć z różnych dyscyplin, kształcenia
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaangażowaniem praktyków z gospodarki – komentuje nowe przepisy minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Potrzebujemy też uniwersytetów otwartych, współpracujących z otoczeniem gospodarczym, pracodawcami, z samorządami, organizacjami pozarządowymi – dodaje minister nauki. Nowelizacja ustawy została przeprowadzona w szybkim tempie – rząd przyjął projekt w grudniu ubiegłego roku, tuż po objęciu przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską stanowiska ministra nauki.

Co zmienia nowa ustawa?

  •  Zniesienie opłat za drugi kierunek – nowe prawo ma na celu jak najszybsze dostosowanie przepisów do postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
  • Uwłaszczenie naukowców – naukowiec i uczelnia, będą mogły przyjąć, podpisując umowę,  elastyczną i odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań naukowych. Określą one w umowie rozwiązania dotyczące praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, a także podziału środków uzyskanych z ich komercjalizacji. Jeśli taka umowa nie zostanie podpisana, wówczas obowiązywać będą regulacje zawarte w ustawie. Uczelnia ma 3 miesiące na podjęcie decyzji czy chce sama komercjalizować wynalazek. Jeśli się na to zdecyduje, naukowcowi przysługiwać będzie co najmniej 50 proc. środków uzyskanych z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25 % kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją –  jeśli uczelnia w ciągu 3 miesięcy nie podejmie się komercjalizacji, prawa do w pełni przejąć naukowiec – nabywa je za nie więcej niż 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę Może on wybrać dowolną, korzystną dla siebie drogę komercjalizacji i wybrać instytucję, z którą podejmie współpracę.
  • Uczenie się przez całe życie – nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów. Rozwiązanie to otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących, chcących zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie.
  • Wzmocnienie szans studentów i absolwentów na rynku pracy – ustawa wprowadza m.in studia dualne, a także obowiązkowe 3-miesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym oraz monitoring zawodowych losów absolwentów w oparciu o dane z ZUS (wyniki monitoringu ułatwią maturzystom wybór przyszłych studiów i porównywanie oferty uczelni). Wymaga to od uczelni łączenia zajęć z różnych dyscyplin, kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaangażowaniem praktyków z gospodarki.
  • Nowe zasady tworzenia związków uczelni – będą one mogły na korzystniejszych warunkach m.in. wspólnie sięgać po pieniądze europejskie.

5 września ukazał się Dziennik Ustaw z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmiany wchodzą w życie 1 października 2014 r.

 Treść ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

wg Biuletynu MNiSW