Archiwum z miesiąca Kwiecień, 2015

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Ministerstwo rozpoczęło kompleksowe działania promujące i wdrażające na polskich uczelniach i w instytutach badawczych zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

O wprowadzenie w życie tych dokumentów zwracali się do MNiSW sami naukowcy oraz związki zawodowe. Karta i Kodeks to zbiór zasad zaleconych przez Komisje Europejską i stosowanych przez instytucje naukowo-badawcze w całej Europie.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania
o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji
m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

– W nauce, gdzie ludzie, ich wiedza i motywacja są najważniejsze, często polityka kadrowa jest niedoceniana. Na uczelniach potrzebne
są strategie określające dobre wzorce, przejrzystość i relacje między młodymi a ich opiekunami naukowymi – mówi minister nauki
Lena Kolarska-Bobińska.

Powszechne wprowadzenie Karty i Kodeksu jest ważne dla polskiej nauki również ze względu na integrację europejską. Dokumenty te są kolejnym krokiem do stworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Już obecnie w konkursach Horyzontu 2020, największego europejskiego programu finansującego badania naukowe, istnieje zobowiązanie beneficjentów wszystkich finansowanych projektów do podjęcia wszelkich kroków, aby wdrożyć zasady zawarte w Karcie i Kodeksie. Jednostki, które nie podpisały dokumentów, muszą liczyć się z pomijaniem
w europejskich programach finansowych czy konkursach grantowych.

Instytucje, które wdrożą zasady Karty i Kodeksu zgodnie z procedurą KE, otrzymują logo HR Excellence in Research. – Otrzymane w 2009 roku logo umożliwiło nam zdobycie grantu w wysokości ponad 2 mln euro i otworzenie międzynarodowych studiów doktoranckich – zaznacza Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej, im. M.Nenckiego PAN.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska zaapelowała do rektorów i szefów jednostek naukowych o wdrażanie zasad zawartych w Karcie i Kodeksie. – Ważne, by rosła świadomość zasad zawartych w obu tych dokumentach. Przyjazne środowisko pracy w świecie nauki jest kluczowe nie tylko, żeby przestrzegać reguł etycznych, ale też, by nie tracić talentów i promować doskonałość w nauce. Wdrożenie Karty i Kodeksu może pomóc uczelniom w przygotowaniu własnych strategii dotyczących standardów zatrudniania i rozwoju naukowego – mówi minister nauki. – Same zalecenia etyczne często okazują się niewystarczające, jeżeli pozostają na papierze i nie są skutecznie wdrażane – dodaje prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Dlatego minister nauki zwróciła się do Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),
by w przeprowadzanych przez siebie konkursach premiować jednostki, które podpisały europejskie dokumenty. NCN już zapowiedziało podjęcie takich działań. W odpowiedzi na apel resortu nauki, Komtet Ewaluacji Jednostek Naukowych postanowił przyznawać odpowiednią liczbę punktów jednostkom, które posiadają logo HR Excellence in Research – do tej pory przyznane jedynie 5 z 16 polskich organizacji-sygnatariuszy Karty i Kodeksu.

Przez 10 lat istnienia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych z 35 państw, również nieczłonkowskich, podpisało je 1200 uniwersytetów oraz organizacji naukowo-badawczych. W większości krajów wzrasta zainteresowanie Kartą i Kodeksem. Coraz więcej jednostek ubiega się o logo HR Excellence in Research, przyznawane za udane wprowadzanie zaleceń.
W ten sposób organizacje konkurują między sobą o najlepszych pracowników, logo gwarantuje wysoki poziom i stabilność zatrudnienia. – Jako instytut międzynarodowy od samego początku chcieliśmy przyciągać badaczy z zagranicy. Logo HR jest prestiżowym oznaczeniem,
które wyróżnia naszą ofertę – mówi prof. Marta Miączyńska, wicedyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie.

Mimo popularności Karty i Kodeksu w krajach UE, polskie organizacje naukowo-badawcze oraz uniwersytety wciąż niechętnie podpisują obydwa dokumenty. Przez dziesięć lat jedynie 16 jednostek zdecydowało się na wdrożenie zaleceń Komisji Europejskiej. Tymczasem
Prawo o szkolnictwie wyższym pozwala na bezproblemowe i efektywne wprowadzenie w życie zaleceń z Karty i Kodeksu.

 wg BIULETYNu MNiSW

Praca – wolne stanowiska naukowe, akademickie oraz w sferze zarządzania nauką w Polsce

Ogłoszenia publikowane przez uczelnie z całej Polski. Obecnie w bazie jest ok. 600 ogłoszeń.

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w jednostkach podległych PAN oraz w instytutach badawczych .  Obecnie w bazie jest ok. 50 ogłoszeń.

(Stan na dzień 2 kwietnia 2015  r.)

-->

Linki 2015 nr 2

2015-2_links

Rok 2015 nr 2

2015-2

Inż. Ap. Chem. 2015, 54, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
F. DAJNOWIEC, M. BIEGAJ, P. BANASZCZYK, A. KUBIAK, L. ZANDER: Otrzymywanie mikrokapsułek alginianowych za pomocą ultradźwięków

Inż. Ap. Chem., 2014, 54, nr 2, 29-30                                        pobierz plik artykułu

Badano rozkłady wielkości cząstek mikrokapsułek alginianu wapniowego, zawierających zemulgowane biooleje: amarantusowy i rokitnikowy. Dyspersje otrzymywano z wykorzystaniem energii ultradźwięków przy formowaniu emulsji i atomizacji emulsji przed żelowaniem. Wykazano możliwość otrzymywania kulistych mikrocząstek alginianowych o średnicy poniżej 100 µm pełniących funkcję nośników substancji hydrofobowych w wieloskładnikowych produktach chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych.
Słowa kluczowe: mikrokapsułki alginianowe, ultradźwięki, atomizacja, rozkład wielkości cząstek

29

—————————————————————————————————————-
B. FRYŹLEWICZ-KOZAK, O. DŁUGOSZ: Właściwości tiksotropowe wybranych osadów biologicznych

Inż. Ap. Chem., 2014, 54, nr 2, 31-32                                        pobierz plik artykułu

Opisano procedurę badania tiksotropii osadów ściekowych polegającą na wyznaczeniu wartości pola powierzchni histerezy (między górną i dolną krzywą płynięcia), która jest miarą wielkości tiksotropii osadów o różnej zawartości suchej masy. Przedstawiono przykładową analizę reologiczną osadów biologicznych z oczyszczalni z okolic Krakowa o stężeniach suchej masy (SMO) 34 kg/m3 i 60 kg/m3 . Pola powierzchni wewnątrz pętli histerezy wyniosły odpowiednio 2179 Pa/s oraz 3143 Pa/s.
Słowa kluczowe: osad ściekowy, reologia, pętla histerezy

31

—————————————————————————————————————-
B. FRYŹLEWICZ-KOZAK, J. JAMRÓZ, M. PACHOŁEK: Badania właściwości reologicznych ścieków

Inż. Ap. Chem., 2014, 54, nr 2, 33-35                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono analizę reologiczną osadu z oczyszczalni z okolic Krakowa. Badane osady należą do płynów nienewtonowskich, lepkoplastycznych, niebinghamowskich, posiadających granicę płynięcia. Wielkość granicy płynięcia osadów rośnie wraz ze wzrostem zawartości związków organicznych. Do opisu reologicznych właściwości najlepszy okazał się matematyczny model Herschela-Bulkley’a, średnia wartość współczynnika korelacji wyniosła 0,993. Stała konsystencji malała ze wzrostem wartości wskaźnika płynięcia płynu.
Słowa kluczowe: parametry reologiczne, krzywe płynięcia

33

—————————————————————————————————————-
M. GWADERA, A. MARCINEK: Adsorpcyjne usuwanie 4-nitrofenolu z wody

Inż. Ap. Chem., 2014, 54, nr 2, 36-37                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania doświadczalne równowagi i kinetyki adsorpcji 4-nitrofenolu
z roztworu wodnego na węglu aktywnym. Przedstawiono model matematyczny procesu oparty na przybliżonym równaniu kinetyki adsorpcji. Wyniki badań doświadczalnych i numerycznych wykorzystano do wyznaczenia współczynnika dyfuzji składnika w ziarnach węgla aktywnego. Otrzymano wartość Ds = 0,167ּ10 -12 m2 /s.
Słowa kluczowe: adsorpcja, węgiel aktywny, 4-nitrofenol

36

—————————————————————————————————————-
A. KULAWIK-PIÓRO, E. LAMENT: Nowoczesne środki ochrony skóry

Inż. Ap. Chem., 2014, 54, nr 2, 38-39                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy było otrzymanie hydrofilowych środków ochrony skóry zawierających w swojej recepturze hydrokoloidy z grupy gum (guma guar, guma ksantanowa i ich mieszaniny. Uzyskane żele poddano badaniom stabilności, właściwości reologicznych, pH i właściwości organoleptycznych. Badania wykazały, iż wszystkie badane żele tworzyły na powierzchni skóry hydrofilowe błony, które chroniły ją przed substancjami hydrofobowymi. Wytworzone produkty odznaczały się przyjemnym zapachem, będąc zarazem łatwe w aplikacji.
Słowa kluczowe: ochrona skóry, kremy barierowe, choroby zawodowe skóry

38

—————————————————————————————————————-
A. KULAWIK-PIÓRO, K. POGORZELSKA: Rola pochodnych celulozy w wytwarzaniu żeli kosmetycznych

Inż. Ap. Chem., 2014, 54, nr 2, 40-41                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy było otrzymanie żeli kosmetycznych zawierających pochodne celulozy. Uzyskane żele poddano badaniom stabilności, właściwości reologicznych i właściwości organoleptycznych. Granica płynięcia żeli zawierających CMC jest większa niż dla żeli zawierających MC. Wszystkie otrzymane żele szybko się wchłaniają, pozostawiając gładką
i delikatną w dotyku skórę. Użyte do badań pochodne celulozy są dobrymi substancjami zagęszczającymi i mogą być używane w przemyśle kosmetycznym
Słowa kluczowe: pochodne celulozy, żele kosmetyczne, krzywe płynięcia

40

—————————————————————————————————————-
K. NEUPAUER, S. PATER, K. MYSZOR: Teoretyczne i doświadczalne napromieniowanie powierzchni kolektora słonecznego

Inż. Ap. Chem., 2014, 54, nr 2, 42-43                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono metodę oszacowania teoretycznej ilość energii promieniowania słonecznego, która w ciągu roku może dotrzeć do powierzchni kolektora słonecznego
w instalacji solarnej. Omówiono zależność obliczonego kąta padania promieniowania słonecznego od godziny w wybranych dniach roku i szerokości geograficznej oraz jego wpływ na gęstość strumienia energii promieniowania bezpośredniego. Rozważania teoretyczne skonfrontowano z doświadczalnymi wynikami badań prowadzonych w rzeczywistej instalacji solarnej wyposażonej w płaski kolektor słoneczny na przestrzeni kilku lat.
Słowa kluczowe: kolektory słoneczne, napromieniowanie, stała słoneczna

42

—————————————————————————————————————-
J. PŁOCICA, B. TAL-FIGIEL, W. FIGIEL: Znaczenie analizy sensorycznej i pomiarów reologicznych w ocenie preparatów kosmetycznych

Inż. Ap. Chem., 2014, 54, nr 2, 44-45                                        pobierz plik artykułu

W pracy omówiono sensoryczne i reologiczne metody badania kosmetyków oraz przeprowadzono badania komercyjnych preparatów stosując obie metody. Porównano wyniki otrzymane z obu metod i wskazano, które badania sensoryczne można zastąpić obiektywnymi pomiarami reologicznymi.
Słowa kluczowe: reologia, analiza sensoryczna, kosmetyki

44

—————————————————————————————————————-
R. SANCEWICZ, M. LEMANOWICZ, A. GIERCZYCKI, M. GARBULOWSKI: Wpływ ultradźwiękowego prekondycjonowania zawiesiny na proces sedymentacji

Inż. Ap. Chem., 2014, 54, nr 2, 46-47                       pobierz plik artykułu (in English)

W pracy przedstawiono wpływ ultradźwiękowego prekondycjonowania zawiesiny w połączeniu
z dodatkiem termoczułego polimeru na proces sedymentacji. Udowodniono, że nadźwiękawianie może być korzystne dla rozdziału ciała stałego od cieczy, pomimo, że w rezultacie zmniejsza się rozmiar cząstek. Kawitacja modyfikuje kształt cząstek, co ułatwia ich ruch w cieczy. Kolejnym ważnym wnioskiem jest to, że zastosowanie termoczułych polimerów okazało się być skuteczne pod kątem kontroli stabilności zawiesiny.
Słowa kluczowe: agregacja, sedymentacja, ultradźwięki, termoczuły polimer, flokulacja

46

—————————————————————————————————————-
M. STEC, P. M. SYNOWIEC: Wpływ metody numerycznej na estymację spadków ciśnienia w mieszalniku statycznym typu Koflo ®


Inż. Ap. Chem., 2014, 54, nr 2, 48-50                       pobierz plik artykułu (in English)

Wartość spadku ciśnienia określa moc niezbędną do przetłoczenia płynu przez mieszalnik
i umożliwia dobór odpowiedniego urządzenia pompującego. W pracy określono spadki ciśnienia w mieszalniku statycznym metodami CFD oraz dokonano walidacji opracowanego modelu na podstawie korelacji podawanej przez producenta. Rozpatrywano przepływ jednofazowy
w reżimie burzliwym (Re = 1000÷5000). Wykorzystano konstrukcję mieszalnika Koflo ® , zawierającą 12 nieruchomych elementów mieszających. Stanowi on alternatywę dla powszechnie stosowanych mieszalników typu KENICS, ze względu na prostszą geometrię oraz znacznie niższą cenę. Stworzono odpowiedni model obrazujący geometrię mieszalnika i nałożono siatkę numeryczną posiadającą zoptymalizowaną na podstawie współczynnika GCI (Grid Convergence Index) liczbę elementów. Dokonano także doboru modelu turbulencji
i pozostałych ustawień solvera Fluent 15. Analizując uzyskane dane zaobserwowano, że spadki ciśnienia uzyskane na drodze symulacji numerycznych są bliskie wartościom obliczonym
w oparciu o wzór producenta
Słowa kluczowe: mieszalnik statyczny, Koflo®, spadek ciśnienia, przepływ burzliwy

48

—————————————————————————————————————-
B. TAL-FIGIEL, W. FIGIEL, A. MICHNO: Wpływ składu fazy wodnej na właściwości reologiczne i stabilność emulsji kosmetycznych

Inż. Ap. Chem., 2014, 54, nr 2, 51-52                                        pobierz plik artykułu

W pracy przeprowadzono badania reologiczne emulsji kosmetycznych wytworzonych z oleju roślinnego, emulgatora naturalnego – lanoliny oraz czterech rodzajów wód różniących się ogólnym stopniem zmineralizowania i stężeniem poszczególnych elektrolitów. Uzyskane wyniki pomiarów reologicznych wskazują na bardzo duży wpływ stężenia nieorganicznych soli zarówno na właściwości emulsji, jak i na jej trwałość.
Słowa kluczowe: emulsje kosmetyczne, reologia, elektrolity

51

—————————————————————————————————————-