Archiwum z miesiąca Sierpień, 2017

Linki 2017 nr 4

2017-4_links

Rok 2017 nr 4

2017-4

Inż. Ap. Chem. 2017, 56, nr 4
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
K. DOBROWOLSKA, T.R. SOSNOWSKI: Zmiany ściśliwości powierzchniowej w układzie woda-powietrze zawierającym DPPC i wielościenne nanorurki węglowe

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 114-115                                            pobierz plik artykułu

Przebadano wpływ wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) na właściwości monowarstwy fosfolipidowej (DPPC) użytej w roli fizykochemicznego modelu surfaktantu płucnego. W oparciu o wyniki badań wykonanych na wadze Langmuira-Wilhelmy’ego stwierdzono, że zarówno hydrofobowe jak i hydrofilowe (utlenione) MWCNT już przy stężeniach rzędu 10‑3÷10-2 mg/(cm3 fazy ciekłej) zmieniają ściśliwość powierzchni woda-powietrze zawierającej DPPC. Zmiany mechanicznych cech powierzchni, wynikające z wpływu nanomateriałów na charakter oddziaływań międzycząsteczkowych w warstwie powierzchniowej surfaktantu płucnego, mogą mieć znaczenie dla przebiegu procesów wymiany masy w obszarze pęcherzykowym płuc. Prowadzi to wniosku, że oddychanie powietrzem zawierającym nanorurki węglowe (jako aerozolu) może stwarzać zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego.
Słowa kluczowe: surfaktant płucny, nanomateriały, dynamiczne napięcie powierzchniowe, powierzchnia ciecz-gaz
114
——————————————————————————————————–
D. DOWNAROWICZ, E. GABRUŚ: Ocena efektywności regeneracji węgli aktywnych metodą bezpośrednią rezystancyjną

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 116-117                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono ocenę efektywności elektrotermicznej regeneracji dwóch typów węgli aktywnych Sorbonorit 4 (S4) i Sorbonorit B4 (SB4) stosowanych do usuwania par propan 2-olu z powietrza. Stwierdzono, że węgiel SB4 miał wyższą rezystywność od S4, co wpłynęło na sprawność procesu elektrotermicznego. Zwiększenie temperatury i napięcia elektrycznego spowodowało wzrost efektywności odzyskiwania par alkoholu. Zapotrzebowanie energii do procesu desorpcji było 5÷6 razy większe niż wartość izosterycznego ciepła adsorpcji.
Słowa kluczowe: regeneracja, ciepło Joule’a, rezystywność, węgiel aktywny
116
——————————————————————————————————–
I. GRUBECKI: Prognozowanie przebiegu rozkładu H202 w reaktorze rurowym ze stałym złożem katalazy Terminox Ultra. Cz. II. Przepływ tłokowy

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 118-119                                            pobierz plik artykułu

Przeanalizowano zachowanie izotermicznego reaktora rurowego z przepływem tłokowym do rozkładu nadtlenku wodoru przez immobilizowaną katalazę Terminox Ultra. Analizę oparto o parametry kinetyczne i transportu masy wyznaczone w reaktorze modelowym dla rozważanego procesu uwzględniając przy tym opory dyfuzyjne. Oszacowano przeciętny stopień przemiany na wylocie z reaktora dla różnych natężeń przepływu oraz różnych temperatur. Wykazano, że zewnętrzne opory dyfuzyjne nie powinny być pomijane i globalny współczynnik efektywności powinien być zastosowany w celu ich określenia. Pokazano ponadto, że w każdym przypadku można wskazać takie natężenie przepływu oraz taką,  że w każdym przypadku można wskazać takie natężenie przepływu oraz taką temperaturę procesu, które będą maksymalizowały przeciętny wylotowy stopień przemiany.
Słowa kluczowe: rozkład nadtlenku wodoru, immobilizowana katalaza Terminox Ultra, reaktor ze złożem stałym, reaktor z przepływem tłokowym
118
——————————————————————————————————–
K. JABŁCZYŃSKA, J.M. GAC, T.R. SOSNOWSKI: Modelowanie i doświadczalna analiza procesu powstawania agregatów cząstek podczas odparowania kropli monodyspersyjnego koloidu

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 120-121                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badania struktury wewnętrznej zorganizowanych agregatów powstających w wyniku suszenia rozpyłowego kropel zawiesiny o monodyspersyjnym rozkładzie średnic cząstek. Wyniki modelowania struktury agregatów zweryfikowano eksperymentalnie. Wykazano, że w zależności od warunków suszenia – przede wszystkim szybkości parowania kropli – otrzymywane są agregaty o bardzo różnorodnej strukturze i stopniu uporządkowania.
Słowa kluczowe: cząstki strukturalne, suszenie rozpyłowe, modelowanie parowania kropli, agregaty cząstek
120
——————————————————————————————————–
K. KOSOWSKA, M. HENCZKA: Badanie przydatności do zastosowań w inżynierii biomedycznej kompozytowych pian stałych wytworzonych metodą spieniania przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 122-123                                            pobierz plik artykułu

Przedmiotem pracy jest proces wytwarzania kompozytowych struktur porowatych metodą spieniania przy użyciu ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Materiałem poddawanym procesowi spieniania był poli(ɛ-kaprolakton) wzbogacony cząstkami porotwórczego hydroksyapatytu w różnych stężeniach. W pracy dokonano charakterystyki procesu spieniania poprzez wykonanie specjalistycznej analizy właściwości otrzymanych struktur. Otrzymane struktury charakteryzowały się rozmiarami porów w zakresie 5÷280 µm oraz wartościami porowatości 78÷89 %, co jest cechą pożądaną dla zastosowań tych struktur w biomedycynie.
Słowa kluczowe: materiały kompozytowe, spienianie, płyny w sta-nie nadkrytycznym, poli(ɛ-kaprolakton)
122
——————————————————————————————————–
K. KUPIEC, K. STYSZKO: Badanie szybkości ługowania biocydów z porowatych materiałów budowlanych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 124-125                                            pobierz plik artykułu

Praca dotyczy procesu ługowania biocydów zawartych w tynkach przez wodę zwilżającą ich zewnętrzną powierzchnię. Model matematyczny uwalniania do środowiska biocydów zawartych w materiałach budowlanych pozwala na oszacowanie wielkości strumieni szkodliwych substancji. Określono współczynniki dyfuzji dla trzech typów biocydów w tynkach akrylowym oraz silikonowym.
Słowa kluczowe: ługowanie, biocydy, dyfuzja, tynki
124
——————————————————————————————————–
Ł. MAKOWSKI, K. WOJTAS, M. WOJTALIK: Produkcja kryształów o pożądanych własnościach w reaktorach zderzeniowych – badania doświadczalne i modelowanie CFD

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 126-127                                            pobierz plik artykułu

Praca przedstawia wpływ parametrów procesowych na przebieg procesu precypitacji w reaktorach zderzeniowych. Do rozważań wybrano dwa procesy: testowy, powstawania kryształów siarczanu baru oraz o charakterze praktycznym, produkcja kryształów
disiarczku molibdenu. Wyniki doświadczalne porównano z wynikami symulacji przy użyciu obliczeniowej mechaniki płynów z wykorzystaniem modeli wielkowirowych.
Słowa kluczowe: precypitacja, disiarczek molibdenu, modelowanie wielkowirowe
126
——————————————————————————————————–
A. MARKOWSKA-RADOMSKA, E. DŁUSKA, G. ZAKRZEWSKA-KOŁTUNIEWICZ, A. MIŚKIEWICZ: Odzysk metali ziem rzadkich z roztworów po ługowaniu magnesów trwałych w procesie zintegrowanym z wykorzystaniem emulsyjnych membran ciekłych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 128-129                                           pobierz plik artykułu

Przedstawiono koncepcję separacji jonów neodymu i dysprozu (Nd3+ i Dy3+) za pomocą emulsyjnych membran ciekłych-ELM w reaktorze z przepływem Couette’a-Taylora jako procesu zintegrowanego obejmującego wytwarzanie emulsyjnych  membran  ciekłych i ekstrakcję jonów tych metali z roztworów po ługowaniu  magnesów neodymowo-żelazowo-borowych. Zastosowanie reaktora CTF pozwala na zmniejszenie liczby stopni operacyjnych procesu i prowadzenie ekstrakcji w sposób ciągły przy małej konsumpcji rozpuszczalników i przenośników. Opracowano warunki  wytwarzania stabilnych membran emulsyjnych ELM’s (nośnik: D2EHPA) o składzie i strukturach odpowiednich do badań procesu separacji Nd3+ i Dy3+.
Słowa kluczowe: metale ziem rzadkich, emulsyjne membrany ciekłe, ekstrakcja, reaktor z przepływem Couette’a-Taylora
128
——————————————————————————————————–
U. MICHALCZUK, A. PENCONEK, A. MOSKAL: Właściwości reologiczne wybranych płynów ustrojowych. Cz. I. Modele płynów biologicznych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 130-131                                            pobierz plik artykułu

Praca zawiera przegląd literaturowy sztucznych modeli zastępczych płynów biologicznych i porównanie ich właściwości reologicznych do właściwości reologicznych płynów ustrojowych. Badania obejmowały przygotowanie modeli płynów biologicznych oraz wyznaczenie podstawowych parametrów reologicznych tj. krzywej płynięcia oraz zależności lepkości w funkcji naprężeń ścinających, w temperaturach: 22 °C, 36,6 °C i 40 °C. Zmierzone wartości dla modeli mieszczą się w zakresie wartości wykazywanych przez naturalne płyny biologiczne. Płyny modelowe zachowują charakterystykę płynięcia płynów ustrojowych.
Słowa kluczowe: płyny ustrojowe, reologia, krzywe płynięcia
130
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, M. MATUSZAK, S. WŁODARCZAK, M. ANCUKIEWICZ, A. KRUPIŃSKA: Ocena pracy zmodyfikowanego osadnika wirowego do oczyszczania strumienia wody zanieczyszczonej frakcją lekką

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 132-133                                            pobierz plik artykułu

Omówiono zmodyfikowaną konstrukcję osadnika wirowego użytego do rozdzielania frakcji lekkich z wody. Klasyczny osadnik wirowy wyposażono dodatkowo w cylinder wewnętrzny, który oddzielał strefę rozdzielania oleju od strefy wylotowej osadnika. Celem modyfikacji konstrukcji było przede wszystkim umożliwienie zatrzymywania frakcji lekkiej w osadniku w porównaniu do standardowego osadnika wirowego, którego zadaniem jest odseparowanie tylko frakcji ciężkiej. Ocenie poddano spiętrzenie cieczy oraz sprawność aparatu w zależności od natężenia przepływu zanieczyszczonej cieczy.
Słowa kluczowe: zmodyfikowany osadnik wirowy, oczyszczanie cieczy, frakcja lekka, spiętrzenie cieczy, sprawność
132
——————————————————————————————————–
M. ODZIOMEK, Ł. KWIATKOWSKI, T.R. SOSNOWSKI: Badanie wpływu warunków powstawania aerozoli w elektronicznych papierosach na ich właściwości fizykochemiczne

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 134-135                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było zbadanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie i właściwości aerozoli uwalnianych z elektronicznych papierosów. Wykorzystując dyfraktometr laserowy określono podstawowe parametry objętościowego rozkładu wielkości kropel aerozolu uwalnianego z czterech modeli e-papierosów różniących się wewnętrznym oporem aerodynamicznym. Aerozole zostały wytworzone w warunkach odpowiadającym fizjologicznym wartościom przepływu powietrza z płynów zawierających składniki powszechnie występujące w e-liquidach. Stwierdzono, że jakość uwalnianego aerozolu zależy przede wszystkim od konstrukcji urządzenia, ale także od składu i właściwości e-liquidów.
Słowa kluczowe: aerozol, e-papierosy, rozkład wielkości kropel, parowanie, kondensacja
134
——————————————————————————————————–
M. PILAREK, P. SOBIESZUK, K. WIERZCHOWSKI,  K. DĄBKOWSKA: Aplikacyjność bioreaktora single-use z mieszaniem typu wave w bioprocesach przeprowadzanych w  warunkach tlenowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 136-137                                            pobierz plik artykułu

Przedyskutowano intensyfikację napowietrzania fazy ciekłej w bioreaktorze typu single-use z mieszaniem typu wave na przykładzie reaktora ReadyToProcess WAVE™25 z polimerowym naczyniem hodowlanym o objętości 2 dm3. Wyróżniono dwie grupy czynników procesowych wpływających na efektywność napowietrzania: parametry dotyczące gazu i fazy ciekłej oraz parametry związane z falą generowaną w aparacie. Dla zbadanych wariantów napowietrzania fazy ciekłej uzyskano równowagę termodynamiczną O2-woda. Potwierdzono aplikacyjność reaktora WAVE™25 do realizacji bioprocesów z komórkami o metabolizmie tlenowym.
Słowa kluczowe: bioreaktor z mieszaniem typu wave, technologia single-use, intensyfikacja natleniania
136
——————————————————————————————————–
K. PRAJWOWSKI, W. GOŁĘBIEWSKI, M. KORDAS,  R. RAKOCZY: Ocena wpływu dodatku ozonu na jakość spalin silnika o zapłonie samoczynnym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 138-139                                            pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono wyniki badań jednostki wysokoprężnej (Fiat 1,3 JTD 16V MULTIJET). Praca miała na celu  określenie wpływu ozonu na  toksyczność  spalin wylotowych.  Zaobserwowano  znaczącą redukcję toksyczności spalin poddanych oddziaływaniu ozonu.
Słowa kluczowe: silnik wysokoprężny, toksyczność spalin, ozon
138
——————————————————————————————————–
R. RAKOCZY, M. KORDAS: Modelowanie dynamiczne funkcjonującej oczyszczalni ścieków

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 140-141                                            pobierz plik artykułu

Prezentowana praca jest próbą zastosowania statystycznych technik identyfikacji do opisu funkcjonującej oczyszczalni ścieków. W oparciu o zarejestrowane stężenia jonów chlorkowych na wlocie i wylocie oczyszczalni sformułowano model matematyczny oraz wyznaczono charakterystyki impulsowe.
Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, technika korelacyjna, oczyszczalnia ścieków
140
——————————————————————————————————–
P. SOBIESZUK, M. PILAREK, K. WIERZCHOWSKI, K. DĄBKOWSKA: Badanie szybkości absorpcji tlenu w bioreaktorze z mieszaniem typu wave

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 142-143                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki pomiarów szybkości absorpcji tlenu z mieszaniny gazowej N2/O2 w H2O w bioreaktorze z mieszaniem typu wave. Celem pracy była identyfikacja czynników wpływających na szybkość transportu tlenu do fazy ciekłej. Uzyskane wyniki doświadczalne wskazują, że szybkość absorpcji O2 w wodzie wzrasta wraz ze wzrostem wartości badanych parametrów operacyjnych: kąta i częstotliwości wychyleń platformy, przepływu fazy gazowej, objętości cieczy i prężności tlenu w gazie. Kontrola powyższych parametrów umożliwia uzyskanie odpowiednich warunków do hodowli wrażliwego materiału biologicznego.
Słowa kluczowe: bioreaktor, mieszanie typu wave, szybkość absorpcji, natlenianie hodowli
142
——————————————————————————————————–
A. TRUSEK-HOŁOWNIA, J. CIERESZKO: Oczyszczanie ekstraktów torfu balneologicznego ze składników stałych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 144-145                                            pobierz plik artykułu

Celem przeprowadzonych badań był dobór metody i warunków efektywnego rozdziału pozostałości stałych po ekstrakcji torfu balneologicznego.  Rozpatrzono proces sedymentacji i filtracji. Jako optymalną metodę pozwalającą na uzyskanie prawie homogenicznego ekstraktu wskazano wirowanie przy 6000 obr/min w czasie 2 minut.
Słowa kluczowe: torf balneologiczny, oczyszczanie ekstraktu alkalicznego, wirówka sedymentacyjna, filtracja ciśnieniowa
144
——————————————————————————————————–
S. WŁODARCZAK, M. OCHOWIAK, M. MATUSZAK: Ocena pracy rozpylaczy wirowych
a jakość zabiegu agrotechnicznego


Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 146-147                                            pobierz plik artykułu

Porównano wartości średniej objętościowo-powierzchniowej średnicy kropel i wielkości powierzchni międzyfazowej dla rozpylacza z jednym i dwoma króćcami wlotowymi. Przedstawiono także wpływ prędkości przepływu i lepkości cieczy na wielkość kropel. Wartość średniej średnicy kropel maleje wraz ze wzrostem prędkości przepływu i ze zmniejszeniem lepkości cieczy. Korzystniejsze rezultaty (mniejsze średnie średnice kropel i większe powierzchnie międzyfazowe) uzyskano dla rozpylacza mającego jeden króciec wlotowym w porównaniu do rozpylacza z dwoma króćcami wlotowymi.
Słowa kluczowe: wielkość kropel, rozpylacz wirowy, konstrukcja rozpylacza, lepkość cieczy
146
——————————————————————————————————–
M. WOJASIŃSKI, J. LATOCHA P. SOBIESZUK, T. CIACH: Wpływ temperatury na właściwości nanocząstek hydroksy-apatytu otrzymywanych w precypitacji z lecytyną

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 148-149                                            pobierz plik artykułu

Badania dotyczyły otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytu metodą chemicznej precypitacji w obecności lecytyny w różnych temperaturach procesu w reaktorze półokresowym. Otrzymano kuliste cząstki o rozmiarze 100 nm i powierzchniowym potencjale zeta około 0 mV. Te właściwości nie zależą od temperatury. Analiza chemiczna produktu wykazała natomiast wpływ temperatury na obecność lecytyny w produkcie precypitacji. Zjawisko to będzie przedmiotem dalszych badań, w celu określenia dokładnego stężenia lecytyny w nanocząstkach hydroksyapatytu modyfikowanego lecytyną.
Słowa kluczowe: nanocząstki, hydroksyapatyt, precypitacja, lecytyna
148
——————————————————————————————————–
B. WRZESIŃSKA, R. KRZYWDA, T. WĄSOWSKI: Analiza rozkładów wielkości kropel generowanych przez rozpylacze stosowane w technologii odazotowania spalin

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 150-151                                            pobierz plik artykułu

W technologii selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu z gazów spalinowych (SNCR) stosowane są rozpylacze pneumatyczne, które zapewniają odpowiedni rozmiar i energię kinetyczną kropel. Przeprowadzono badania eksperymentalne rozpylania cieczy przez dysze (lance) do komory, symulującej przestrzeń kotła energetycznego. Wykonano pomiary średnic kropel generowanych przez rozpylacze pneumatyczne, a następnie obliczono parametry, tj.: średnia średnica powierzchniowo-objętościowa Sautera, parametry rozkładu Rosina-Ramlera. Pokazano uzyskane przykładowe rozkłady średnic kropel.
Słowa kluczowe: rozpylacz pneumatyczny, średnica kropel, rozkład Rosina-Rammlera
150
——————————————————————————————————–
A. ZALEWSKA, I. GRUBECKI: Powłoki lakierowe z farb  alternatywa dla zmniejszenia emisji lotnych związkówwodorozcieńczalnych  organicznych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 152-153                                            pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania termomechaniczne powłok utworzonych z farb akrylowych z dodatkiem anionowego środka powierzchniowo-czynnego i nieorganicznego zagęszczacza. Wyznaczono krzywą eksperymentalną zależności deformacji powłoki lakierowej od temperatury dla układów zawierających stałą ilość zagęszczacza i rosnącą ilość środka powierzchniowo-czynnego. Określono zakres temperatury mięknienia powłoki oraz stopień deformacji błon. Stwierdzono, że wzrost zawartości środka powierzchniowo czynnego w układzie powoduje obniżenie temperatury mięknienia, a w konsekwencji stopnia deformacji powłoki lakierowej. Zaproponowano model matematyczny umożliwiający ocenę deformacji pod wpływem temperatury i wykazujący dobrą zgodność z danymi eksperymentalnymi.
Słowa kluczowe: farby wodorozcieńczalne, powłoki lakierowe, temperatura mięknienia, stopień deformacji powłoki lakierowej
152
——————————————————————————————————–

Linki 2017 nr 3

2017-3_links

Rok 2017 nr 3

2017-3

Inż. Ap. Chem. 2017, 56, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
R. CHERBAŃSKI, E. MOLGA: Modelowanie CFD deflagracji mieszaniny wodoru
z powietrzem w testowym aparacie ENACCEF


Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 62-63                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono wyniki modelowania CFD deflagracji mieszaniny wodoru z powietrzem w testowym aparacie ENACCEF (Orlean, Francja). Aparat jest ustawiony pionowo i ma całkowitą wysokość równą 4,9 m. Obliczenia przeprowadzono dla wartości stosunku BR (Blockage Ratio) równego 0. Do obliczenia prędkości płomienia burzliwego użyto modeli Zimonta i Petersa. Żaden z modeli nie był w stanie dokładnie odtworzyć danych doświadczalnych. Jednakże zastosowanie modelu Zimonta daje relatywnie dobre wyniki na tle innych wyników dostępnych w literaturze dla tego przepadku.
Słowa kluczowe: CFD, spalanie, wodór, ENACCEF, model Zimonta
62
——————————————————————————————————–
K. CZYŻEWSKA, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Zastosowanie katalazy w rozkładzie nadtlenku wodoru

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 64-65                                            pobierz plik artykułu

Zaprezentowano efekty immobilizacji katalazy wyizolowanej z psychrotolerancyjnych mikroorganizmów z rodzaju Serratia, na powierzchni membrany z regenerowanej celulozy. Uzyskane rezultaty potwierdzają zwiększenie stabilności preparatu enzymatycznego na drodze immobilizacji w obecności wysokich stężeń substratu (do 40 g/l) przy pH 10.
Słowa kluczowe:
katalaza, Serratia, nadtlenek wodoru, membrana
64
——————————————————————————————————–
K. DĄBKOWSKA: Alkaliczna obróbka wstępna lignocelulozowych odpadów kukurydzianych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 66-67                                            pobierz plik artykułu

Przedyskutowano wpływ wybranych warunków alkalicznej obróbki wstępnej odpadów kukurydzianych, tj. słomy oraz odziarnionych kolb, na efektywność hydrolizy enzymatycznej polisacharydów zawartych w biomasie. Alkaliczną obróbkę wstępną przeprowadzono z użyciem 2% NaOH oraz 2% H2O2 (pH 11,5) przez 2, 9 i 24 h. Wszystkie warianty alkalicznej obróbki wstępnej biomasy kukurydzianej pozwoliły otrzymać biomasę charakteryzującą się wysoką podatnością frakcji polisacharydowej na hydrolizę enzymatyczną. Wydajność scukrzania celulozy oraz hemiceluloz wyniosła ponad 80%.
Słowa kluczowe: lignoceluloza, biomasa, słoma kukurydziana, odziarnione kolby kukurydzy, hydroliza enzymatyczna
66
——————————————————————————————————–
K. DYMOWSKI, M. MAZURKIEWICZ-PAWLICKA, T.R. SOSNOWSKI: Badanie wpływu nanomateriałów węglowych na surfaktant płucny metodą pulsującej kropli

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 68-69                                            pobierz plik artykułu

Przeanalizowano wpływ dwóch typów wielościennych nanorurek węglowych oraz nanopłatków tlenku grafenu na dynamiczne właściwości powierzchniowo czynne surfaktantu płucnego (Curosurf) oraz opisujące je dylatacyjne właściwości reologiczne powierzchni ciecz-gaz. Na podstawie badań wykonanych metodą pulsującej kropli oceniono i  porównano wpływ analizowanych  nanomateriałów na sprężystość i lepkość powierzchniową surfaktantu płucnego oraz środka powierzchniowo czynnego z nanocząsteczkami(stężenie 0,25÷1 mg/ml). Uzyskane dane potwierdziły, że nanomateriały węglowe wpływają na dynamikę zmian napięcia powierzchniowego w tym układzie, a obserwowane efekty zależą od zarówno powinowactwa nanomateriałów do wody (hydrofilowość/hydrofobowość), jak i innych właściwości fizycznych. Uzyskane wyniki wskazują, że inhalacja nanocząstek węglowych  nie jest obojętna dla zdrowia, gdyż może wpływać na dynamikę zmian napięcia powierzchniowego, a zatem i na przebieg procesów transportu masy w układzie surfaktantu płucnego.
Słowa kluczowe: dynamiczne napięcie powierzchniowe, reologia powierzchni, inhalacja, nanocząstki
68
——————————————————————————————————–
E. GABRUŚ,  D. DOWNAROWICZ: Analiza krzywych przebicia w procesie adsorpcyjnego odwadniania alkoholi alifatycznych
Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 70-71                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnego osuszania ciekłego propanolu i butanolu na nieruchomym złożu zeolitowych sit molekularnych 3A i 4A o wysokości 0,76 m. Stężenie wody w roztworach alkoholi wynosiło 2÷10% mas., prędkość przepływu cieczy 2 i 3·10-4 m/s. Doświadczalne krzywe przebicia analizowano za pomocą modeli adsorpcyjnych Thomasa, Yoona-Nelsona, Boharta-Adamsa, Wolborskiej, Yana oraz Clarka. Najlepsze dopasowanie uzyskano dla modeli Thomasa oraz Yoona-Nelsona.
 Słowa kluczowe: adsorpcja wody, propanol, butanol, zeolitowe sita molekularne
70
——————————————————————————————————–
I. GRUBECKI: Jak najefektywniej oczyszczać ścieki przemysłowe z nadtlenku wodoru?

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 72-73                                            pobierz plik artykułu

Przeprowadzono analizę matematyczną by ocenić, czy zastosowanie optymalnego sterowania temperaturą w procesie rozkładu nadtlenku wodoru przez natywną katalazę Terminox Ultra jest uzasadnione. Oceny dokonano w oparciu o wskaźnik będący ilorazem czasów trwania procesu prowadzonego przy optymalnym profilu temperatury oraz w warunkach izotermicznych. Wykazano, że zastosowanie optymalnego sterowania temperaturą jest uzasadnione, gdy proces przebiega do osiągnięcia wysokich stopni przemiany oraz niskich aktywności enzymu. Dodatkowo wprowadzenie ograniczeń temperaturowych obniża wartość ocienianego wskaźnika. Przedstawiona analiza może być pomocna przy ekonomicznej ocenie procesów sterowanych optymalnie.
Słowa kluczowe: enzymatyczny reaktor okresowy, biotransformacja, optymalne sterowanie temperaturą, rachunek wariacyjny
72
——————————————————————————————————–
I. GRUBECKI: Prognozowanie przebiegu rozkładu H202 w reaktorze rurowym ze stałym złożem katalazy Terminox Ultra. Cz. I. Ocena oporów dyfuzyjnych
Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 74-75                                            pobierz plik artykułu

Przeprowadzono ocenę oporów dyfuzyjnych dla procesu rozkładu nadtlenku wodoru przez komercyjną katalazę Terminox Ultra immobilizowaną na powierzchni nieporowatych kulek szklanych. Oceny dokonano w oparciu o wcześniejszą analizę, na podstawie której określono model zewnętrznego transportu masy oraz wartości stałych szybkości reakcji (kR). Pokazano, że dla ³ 15 cm3min-1 najwolniejszym etapem jest dyfuzja wewnątrz biokatalizatora, natomiast dla < 15 cm3min-1 transport masy w warstwie ciekłej otaczającej biokatalizator. Przeprowadzona ocena w pełni uzasadnia zastosowanie globalnego współczynnika efektywności jako wielkości wyrażającej wpływ oporów dyfuzyjnych.
Słowa kluczowe: rozkład nadtlenku wodoru, opory dyfuzyjne, współczynnik efektywności, reaktor ze złożem stałym
74
——————————————————————————————————–
A. KOWALIK-KLIMCZAK, E. STANISŁAWEK, M. GRĄDKOWSKI: Możliwości regeneracji wody ze ścieków mleczarskich w procesie nanofiltracji

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 76-77                                            pobierz plik artykułu

Zbadano wpływ wstępnego  oczyszczania  ścieków mleczarskich za pomocą filtra przegrodowego oraz dwóch zintegrowanych układów obejmującego mikro- lub ultrafiltrację poprzedzoną filtracją za pomocą filtrów przegrodowych. Stwierdzono, że racjonalnym rozwiązaniem wstępnego oczyszczania ścieków mleczarskich przed procesem nanofiltracji jest zastosowanie układu składającego się filtra przegrodowego i ultrafiltracji. Woda zregenerowana ze ścieków mleczarskich w powyższy sposób może być ponownie użyta do mycia instalacji, zbiorników i cystern samochodowych.
Słowa kluczowe: nanofiltracja, ścieki mleczarskie, regeneracja wody
76
——————————————————————————————————–
K. KRAMEK-ROMANOWSKA, T.R. SOSNOWSKI: Redukcja napięcia powierzchniowego
w układzie woda-powietrze zawierającym niejonowy surfaktant – porównanie modeli z limitem transportu masy

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 78-79                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono propozycję opisu dynamiki obniżania napięcia powierzchniowego układu roztwór niejonowego surfaktantu Tween80-powietrze. Zaproponowany model wykorzystuje ujęcie makroskopowe procesu z zastosowaniem koncepcji współczynnika wnikania masy w fazie ciekłej. W obliczeniach uwzględniono zmienność pola powierzchni pęcherza, na której gromadzi się surfaktant oraz efekty konwekcyjne. Wyniki porównano z  asymptotycznym rozwiązaniem Ward-Tordai dyfuzyjnego modelu transportu surfaktantu do powierzchni międzyfazowej oraz wynikami eksperymentalnymi.
Słowa kluczowe: dynamika adsorpcji, napięcie powierzchniowe, dyfuzja, konwekcja
78
——————————————————————————————————–
R. KRZYWDA, B. WRZESIŃSKA, J. WAWER: Ocena możliwości wydzielania limonenu
z oleju uzyskanego z pirolizy odpadów gumowych


Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 80-81                                            pobierz plik artykułu

Separacja limonenu z oleju popirolitycznego jest trudna ze względu na obecność substancji
o zbliżonych temperaturach wrzenia. Przeprowadzono badania doświadczalne destylacyjnej separacji limonenu i obliczenia symulacyjne rektyfikacji okresowej przy użyciu programu ChemCad. Symulacje prowadzono dla kolumn o różnej liczbie półek i wybranych ciśnień. W badaniach doświadczalnych, jak i symulacjach stwierdzono, że nie jest możliwe uzyskanie czystego limonenu metodami destylacyjnymi. Zastosowanie dwukrotnej rektyfikacji umożliwia jedynie otrzymanie mieszaniny o podwyższonej zawartości limonenu.
Słowa kluczowe: odpady gumowe, piroliza, olej popirolityczny, limonen
80
——————————————————————————————————– 
S. KWIATKOWSKA-MARKS, J. MIŁEK: Współczynnik spowolnienia dyfuzji soli metali ciężkich w granulkach alginianowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 82-83                                            pobierz plik artykułu

Wyznaczono współczynniki spowolnienia dyfuzji w granulkach alginianu wapnia dla 9 różnych soli metali ciężkich: CuCl2, CuSO4, CdCl2, CdSO4, ZnCl2, ZnSO4, Zn(NO3)2, Pb(NO3)2, Cr(NO3)3. Wartość współczynnika spowolnienia dyfuzji zależała od rodzaj metalu (najlepsza dyfuzja dla CuCl2, a najniższe φ dla Cr(NO3)3), anionu soli metalu oraz zawartości alginianu w granulkach. Wzrost zawartości alginianu w granulkach prowadził do obniżenia wartości współczynnika spowolnienia dyfuzji. Obecność jonów siarczanowych znacząco obniżała wartość współczynnika spowolnienia dyfuzji soli tych metali w granulkach alginianowych. Najniższe współczynniki spowolnienia otrzymano dla wszystkich soli siarczanowych.
Słowa kluczowe: współczynnik spowolnienia dyfuzji, alginiany, metale ciężkie
82
——————————————————————————————————–
M. LECH, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Biodegradacja serwatki w bioreaktorze membranowym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 84-85                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było opracowanie procesu biodegradacji serwatki lub permeatów serwatki w bioreaktorze membranowym. Na wylocie z bioreaktora została umieszczona membrana mikrofiltracyjna separująca komórki bakteryjne szczepu Lactobacillus rhamnosus, które pozostając w strefie reakcji zwiększały wydajność procesu. Wysoka koncentracja  biomasy spowodowała, że strumień wylotowy zawierał o 73% mniej laktozy niż strumień opuszczający klasyczny bioreaktor mieszalnikowy pracujący w takich samych warunkach.
Słowa kluczowe: laktoza, BZT, mikrofiltracja, współczynnik podziału strumieni
84
——————————————————————————————————–
M. LEWAK, E. MOLGA: Modelowanie matematyczne dyspersji zanieczyszczeń
w atmosferze za pomocą metod CFD


Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 86-87                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono modelowanie matematyczne transportu zanieczyszczeń za pomocą metod CFD. W tym celu zaprezentowany został model dyfuzji burzliwej przy pomocy turbulentnej liczby Schmidta. W pracy przedstawiono wyniki symulacji nieustalonego transportu zanieczyszczeń generowanego przez źródło miejscowe. Modelowanie CFD pozwala na dokładniejsze modelowanie transportu masy niż modelowanie oparte o modele analityczne. Metoda ta wymaga sporego zapotrzebowania na moc obliczeniową.
Słowa kluczowe: dyspersja zanieczyszczeń, model dyfuzji burzliwej, turbulentna liczba Schmidta, CFD
86
——————————————————————————————————–
P. MACHNIEWSKI, E. MOLGA: Symulacja CFD detonacji wodorowo-powietrznej o dużej skali

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 88-89                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono użycie metodologii obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) do symulacji sytuacji awaryjnych związanych z wybuchem detonacyjnym mieszaniny wodoru i powietrza o zasięgu typowym dla w skali przemysłowej. Podano wyniki obliczeń opartych na równaniach Eulera dla ośrodka ściśliwego z jednoetapową reakcją chemiczną, której kinetykę modelowano za pomocą równania Arrheniusa o odpowiednio dobranych parametrach. Uzyskano zadowalającą zgodność przewidywanego nadciśnienia fali uderzeniowej oraz prędkości frontu fali detonacyjnej, obliczonych podczas symulacji 2D, z opublikowanymi wynikami pomiarów przeprowadzonych podczas detonacji stechiometrycznej mieszaniny wodoru i powietrza w półsferycznym balonie o pojemności 300 m3 w przestrzeni otwartej.
Słowa kluczowe: CFD, detonacja, bezpieczeństwo, wodór, scenariusz awaryjny
88
——————————————————————————————————–
M. MATUSZAK, M. OCHOWIAK, S. WŁODARCZAK:  Metody poprawy efektywności procesu rozpylania w nebulizatorach pneumatycznych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 90-91                                            pobierz plik artykułu

Omówiono metody poprawy efektywności procesu rozpylania w nebulizatorach pneumatycznych. Skupiono się na podniesieniu temperatury rozpylanej cieczy oraz dodatkowym napowietrzaniu cieczy w naczyńku nebulizacyjnym. Połączenie tych dwóch efektów w znaczący sposób przyczyniło się do zmniejszenia średniej średnicy kropli, a charakter aerozolu stał się bardziej monodyspersyjny. Ponadto określono wpływ objętościowego natężenia przepływu gazu na proces atomizacji.
Słowa kluczowe
: rozpylanie, średnia średnica kropli, widmo rozpylenia, nebulizator
90
——————————————————————————————————–
A. METERA, A. MARKOWSKA-RADOMSKA, E. DŁUSKA, K. KOSICKI, B. TUDEK,
T. FRĄCZYK: Emulsje podwójne i potrójne z modyfikowanymi powierzchniami kropel jako nośniki substancji czynnych


Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 92-93                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań modyfikacji powierzchni kropel emulsji podwójnych jako potencjalnych nośników substancji czynnych do celowanego uwalniania. Modyfikacja polegała na adsorpcji  fizycznej przeciwciał CD15 na powierzchniach kropel, fazy membranowej emulsji W1/O/W2. Stan adsorpcji przeciwciał był oceniony na podstawie analizy efektu cieplnego wszystkich oddziaływań międzycząsteczkowych przy użyciu metody izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego. Wyznaczony efekt cieplny oddziaływań przeciwciała i składników fazy membranowej  potwierdził ich adsorpcję na powierzchniach kropel fazy membranowej emulsji W1/O/W2.
Słowa kluczowe: emulsje wielokrotne, kontaktor helikoidalny, modyfikacja powierzchni kropel, terapia celowana, izotermiczne miareczkowanie kalorymetryczne
92
——————————————————————————————————–
U. MICHALCZUK, A. PENCONEK, A. MOSKAL: Właściwości reologiczne wybranych płynów ustrojowych. Cz. I. Modele płynów biologicznych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 94-95                                            pobierz plik artykułu

Praca zawiera przegląd literaturowy sztucznych modeli zastępczych płynów biologicznych i porównanie ich właściwości reologicznych do właściwości reologicznych płynów ustrojowych. Badania obejmowały przygotowanie modeli płynów biologicznych oraz wyznaczenie podstawowych parametrów reologicznych tj. krzywej płynięcia oraz zależności lepkości w funkcji naprężeń ścinających, w temperaturach: 22 °C, 36,6 °C i 40 °C. Zmierzone wartości dla modeli mieszczą się w zakresie wartości wykazywanych przez naturalne płyny biologiczne. Płyny modelowe zachowują charakterystykę płynięcia płynów ustrojowych.
Słowa kluczowe: płyny ustrojowe, reologia, krzywe płynięcia
94
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, M. MATUSZAK, S. WŁODARCZAK, M. ANCUKIEWICZ, A. KRUPIŃSKA: Analiza wpływu wybranych parametrów na oczyszczanie powietrza w odpylaczu komorowym wykorzystującym zjawisko ruchu wirowego

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 96-97                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i analizę sprawności procesu odpylania dla cylindrycznego odpylacza komorowego wykorzystującego ruch wirowy. Wykazano, że skuteczność odpylania wzrasta ze wzrostem średnicy cząstki ciała stałego oraz zmniejszeniem natężenia przepływu gazu. Dużą sprawność odpylania uzyskano dzięki wykorzystaniu ruchu wirowego. Cylindryczny kształt odpylacza pozwala na oszczędność materiałów konstrukcyjnych, a tym samym na zmniejszenie kosztów.
Słowa kluczowe: odpylanie, odpylacz komorowy, ruch wirowy, sprawność
96
——————————————————————————————————–
S. PATER, W. CIESIELCZYK: Zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/woda do ogrzewania pojemnościowego wody i chłodzenia powietrza

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 98-99                                            pobierz plik artykułu

Badano zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/woda do ogrzewania wody w zasobniku o pojemności 160 l i jednoczesnego chłodzenia powietrza wewnątrz pomieszczenia laboratoryjnego Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Omówiono wpływ takich parametrów jak temperatura powietrza, temperatura wody w zasobniku, przerwy w pracy pompy ciepła oraz częstotliwość pracy sprężarki na uzyskiwany współczynnik efektywność pracy pompy ciepła (COP). Średnia wartość współczynnika COP w seriach pomiarowych zawierała się w przedziale od 2,1 do 2,7.
Słowa kluczowe: pompa ciepła, dolne źródło ciepła, górne źródło ciepła, współczynnik efektywności pracy
98
——————————————————————————————————–
D. POLAK, K. KUCHARSKA, M. SZWAST: Membrany polipropylenowe modyfikowane kopolimerem PEBA w filtracji ścieków z pralni przemysłowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 100-101                                         pobierz plik artykułu

Przedstawiono wstępne badania nad opracowaniem nowej membrany do zastosowania
w procesach oczyszczania wód popralniczych oraz odzyskiwania z nich detergentów. Nowa membrana uzyskiwana jest poprzez modyfikację membrany polipropylenowej metodą flow coating. Przedstawiono wpływ wybranych para metrów procesu flow coating (prędkość przepływu roztworu wzdłuż membrany oraz czas kontaktu roztwór-membrana) na właściwości filtracyjne membrany. Wstępne badania potwierdziły, że zastosowana metoda pozwala na nadanie membranie nowych właściwości filtracyjnych.
Słowa kluczowe: membrany polipropylenowe, kopolimer PEBA, filtracja, ścieki popralnicze
100
——————————————————————————————————–
L. RUDNIAK, E. MOLGA: Numeryczna symulacja pożaru powierzchniowego powstałego w wyniku wycieku LNG

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 102-103                                        pobierz plik artykułu

W pracy wykorzystano oprogramowanie ANSYS Fluent 18.1 do numerycznego modelowania pożaru powierzchniowego. Model CFD wymagał numerycznego rozwiązania równań bilansu masy, pędu, zmodyfikowanego modelu turbulencji SAS, energii oraz bilansu składników. Wyniki uzyskane z numerycznej symulacji wycieku skroplonego gazu LNG w postaci profili temperatury, intensywności emitowanego przez spalany gaz promieniowania cieplnego oraz stężenia produktów spalania posłużyły do oceny skutków takiego pożaru.
Słowa kluczowe: modelowanie CFD, pożar powierzchniowy, LNG, promieniowanie cieplne
102
——————————————————————————————————–

Narodowy Kongres Nauki 2017

odbędzie się w dniach  19-20 września 2017 r. w Krakowie

Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty jaka toczyła się podczas dziewięciu konferencji programowych NKN oraz innych spotkań i konsultacji, które trwały w Polsce przez ostatni rok. Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej konstytucji dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy:  Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach i tytule naukowym,  ustawie o zasadach finansowania nauki, oraz ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę zostaną poświęcone panele i seminaria. Kongres podejmie kwestię wyróżnienia potencjałów szczególnego rozwoju w polskiej nauce na podstawie studium przygotowanego na zlecenie MNiSW. Kongres zajmie się także wykorzystaniem funduszy krajowych i unijnych, służących rozwojowi badań naukowych, podstawowych i stosowanych, ich komercjalizacji, współpracy nauki z gospodarką oraz rozwojowi edukacji na poziomie wyższym.

Na kongresie wystąpią także laureaci konkursów dla młodych uczonych, doktorantów i studentów, dotyczących propozycji pro-jakościowych zmian w nauce i szkolnictwie wyższym. Sesjom kongresu będzie towarzyszyć prezentacja wybitnych osiągnięć badawczych i wdrożeniowych ostatnich lat, najlepszych praktyk edukacyjnych, przykładów z obszaru zarządzania uczelnią i jednostką badawczą oraz warsztaty transferu dobrych praktyk z udziałem gości krajowych i zagranicznych. Szansę zaprezentowania uzyskają wyróżniające się startupy akademickie i jednostki organizacyjne uczelni szczególnie intensywnie współpracujące na zasadach komercyjnych  z gospodarką lub administracją publiczną. Odbyć się ma również „spotkanie na szczycie” luminarzy biznesu i nauki, które służyłoby „przełamywaniu lodów” i inicjowaniu współpracy.

 

Szczegółowe informacje:
https://nkn.gov.pl/kongres/