Archiwum z miesiąca Marzec, 2018

Wyniki I ścieżki konkursu Zintegrowanych Programów Uczelni

ogłosiło 14 marca 2018 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza resortu nauki.

Ze względu na wysoką jakość merytoryczną projektów budżet konkursu został zwiększony – z 500 mln do prawie 700 mln złotych.

Beneficjentami konkursu NCBR są polskie szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne. Założeniem projektu jest dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Jest to tym istotniejsze, że polska gospodarka stawia dziś na nowoczesne technologie wykorzystujące najnowsze naukowe odkrycia. Uczelnie mogą uzyskać bezzwrotne środki na realizację m.in. wysokiej jakości programów stażowych, studiów doktoranckich, szkoleń dla kadry dydaktycznej czy działających w ramach uczelni akademickich biur karier.

W ramach pierwszej konkursowej ścieżki swoje projekty mogły zgłaszać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą co najmniej 200 studentów i które uzyskały pozytywną ocenę kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Granty otrzymało aż 100 uczelni ze wszystkich województw. Wśród rekordzistów znalazło się województwo mazowieckie (20 uczelni), dolnośląskie (13 uczelni), śląskie (12) i wielkopolskie (10). Najwyższe dofinansowanie (niemal 29 mln zł) otrzymała Politechnika Śląska za projekt pt. Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje.

Rozstrzygnięta 14 marca 2018 r. I ścieżka programu NCBR to ostatni etap konkursu (Zwycięzców pozostałych ścieżek ogłoszono w grudniu 2017 r. i lutym 2018 r.). W sumie w Zintegrowanych Programach Uczelni MNiSW nagrodziło 138 projektów. Wsparciem w wysokości 1,3 mld zł zostanie objętych ponad 170 tys. osób.

Trzy ścieżki finansowania dla różnych grup uczelni

Zintegrowane Programy Uczelni są skonstruowane tak, aby mniejsze uczelnie nie musiały rywalizować o środki z większymi od siebie. Dlatego też w ramach programu przeprowadzono trzy konkursy, dedykowane poszczególnym grupom szkół wyższych:

Ścieżka I z budżetem w wysokości 500 mln złotych. O dofinansowanie mogą starać się uczelnie publiczne i niepubliczne, na których kształci się co najmniej 200 studentów i które posiadają pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach.

Ścieżka II z budżetem wynoszącym 250 mln złotych. Ścieżka przeznaczona jest dla uczelni kształcących co najmniej 200 studentów, na których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B. Maksymalne dofinansowanie wynosi 20 mln złotych. Druga ścieżka została rozstrzygnięta w lutym 2018 roku.

Ścieżka III z budżetem na poziomie 250 mln złotych. Przeznaczona jest dla największych i najsilniejszych uczelni – czyli takich, w których kształci się co najmniej 20 tys. studentów, i w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+. Trzecia ścieżka została rozstrzygnięta w grudniu 2017 roku.

Wg komunikatu MNiSW

Linki 2018 nr 1

2018-1_links

Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU): Dzień informacyjny i spotkania brokerskie

17 kwietnia 2018 r. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone wezwaniu konkursowemu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) zaplanowanemu na 2018 rok. W ramach konkursu, będzie można wnioskować o realizację projektów na łączną kwotę ponad 115 milionów euro z 21 tematów:

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2018

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora:

https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018

Rok 2018 nr 1

2018-1

Inż. Ap. Chem. 2018, 57, nr 1
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
H. HOLKA, T. JARZYNA: Bilans energetyczny recyklingu opon przy wykorzystaniu technologii water-jet

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 5-6                                            pobierz plik artykułu

Praca przedstawia  problematykę zagospodarowania zużytych opon samochodowych przy wykorzystaniu technologii water-jet. Zaprezentowane wyniki obliczeń dotyczące zagadnień energetycznych metody mogą stanowić podstawę do oszacowania możliwości wykorzystania metody water-jet w warunkach przemysłowych.
Słowa kluczowe: recykling, zużyte opony, water-jet, bilans energetyczny
5
——————————————————————————————————–
W. KRUSZELNICKA, P. BAŁDOWSKA, A. TOMPOROWSKI, I. PIASECKA, A. MROZIŃSKI: Analiza korzyści energetycznych rozdrabniania nośników energii

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 7-8                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono identyfikację oraz analizę korzyści i nakładów dla wybranych rozdrabnianych materiałów: węgla, zrębków drzewnych oraz tworzyw polipropylenowych na podstawie autorskiego wskaźnika efektywności energetycznej. Przeprowadzono analizę porównawczą ich wykorzystania przyjmując jako kryterium użyteczność energetyczną. Stwierdzono, że najwyższymi korzyściami i nakładami energetycznymi spośród omawianych materiałów charakteryzowały się tworzywa polipropylenowe, a najlepszy stosunek korzyści do nakładów wykazał węgiel.
Słowa kluczowe: węgiel, zrębki drzewne, polipropylen, rozdrabnianie, efektywność energetyczna
7
——————————————————————————————————–
A. KRZĄKAŁA, M. MURZYN: Produkcja wyrobów ze spienionego polipropylenu z metalowymi wzmocnieniami

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 9-11                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki prac dotyczących  możliwości produkcji innowacyjnych kształtek otrzymywanych ze spienionego polipropylenu z metalowymi wkładkami. Projekt obejmował zarówno prace projektowe badawczo-rozwojowe jak i prace wdrożeniowe na linii produkcyjnej. W wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmę IZOBLOK S.A. potwierdzono możliwość otrzymywania rozwiązania w postaci wzmocnionych
kształtek z EPP.
Słowa kluczowe: spieniony polipropylen (EPP), metalowe wkładki, zgrzewanie za pomocą pary wodnej (SCM)
9
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, M. MARKOWSKA, M. MATUSZAK, S. WŁODARCZAK: Analiza pracy zmodyfikowanego separatora wirowego

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 12-13                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ modyfikacji elementów konstrukcyjnych separatora wirowego na sprawność oczyszczania strumienia cieczy z zanieczyszczeń cząstek ciała stałego. Konstrukcja urządzenia charakteryzowała się obecnością przegrody wzdłużnej położonej w bliskiej odległości do wylotu z aparatu. Zmianie podlegały wysokość króćca wlotowego oraz wysokość przegrody licząc od dna separatora. Przeanalizowano zależności sprawności urządzenia i spiętrzeń cieczy w nim występujących od natężenia przepływu cieczy. Pokazano wpływ rozmieszczenia: króćca wlotowego, wylotowego i przegrody na skuteczność procesu oczyszczania.
Słowa kluczowe: separator wirowy, osadnik wirowy, separacja ciała stałego, przegroda, spiętrzenia cieczy
12
——————————————————————————————————–
R. POLASIK, T. KAŁACZYŃSKI, J. MUSIAŁ, A. TROSZYŃSKI: Metoda określania czasu przydatności do aplikacji poliaddycyjnego elastomeru silikonowego PA21

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 14-15                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań dotyczących  wykorzystania oryginalnego stanowiska i metody opracowanej do określania czasu przydatności poliaddycyjnego elastomeru silikonowego PA21 do aplikacji, zwłaszcza w procesach napełniania znacznej liczby gniazd o niewielkiej objętości. Opisano i scharakteryzowano oryginalny sposób pomiaru. Sformułowano wnioski, w których przedstawiono obszary zastosowań metody oraz jej ograniczenia.
Słowa kluczowe: elastomer silikonowy poliaddycyjny, czas przydatności do aplikacji, pomiar sił
14
——————————————————————————————————–
P. TIUTIURSKI , D. KARDAŚ: Numeryczne wyznaczanie spadku ciśnienia i wydatku mieszaniny gazów w kanale ze zwężką pomiarową

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 16-18                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki obliczeń CFD dotyczących przepływu przez zwężkę pomiarową z odbiorem przytarczowym. Obliczenia wykonano za pomocą programu Ansys Fluent 16.0 przy użyciu modelu Species transport oraz modelu turbulencji k-ω SST. Podano wartości spadków ciśnień obliczone dla pięciu wydatków objętościowych mieszaniny gazów. Porównano je z wynikami uzyskanymi za pomocą oprogramowania TNflow 3.10, które jest specjalistycznym narzędziem do projektowania zwężek pomiarowych. Błąd względny porównywanych wyników mieścił się w zakresie 10,6÷13,7%.
Słowa kluczowe: zwężka pomiarowa, odbiór przytarczowy, spadek ciśnienia, Ansys Fluent, CFD, program TNflow
16
——————————————————————————————————–