Archiwum ‘2012’

Rok 2012 nr 6

2012-6_

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
A. BĄK, W. PODGÓRSKA, P. NIEWIAROWSKA, E. CHARASZ, I. ŁUKASIAK: Wykorzystanie surfaktantów niejonowych i aktywnych powierzchniowo polimerów do kształtowania rozkładu wielkości kropel w mieszalniku z przepływem burzliwym

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 293-294                                         pobierz plik artykułu 

Zbadano wpływ środków powierzchniowo-czynnych na rozpad i koalescencję kropel. Dla badanych surfaktantów niejonowych, Tweenu 20 i 80, zaobserwowano pojawienie się dodatkowej siły rozrywającej związanej z różnicą napięć międzyfazowych. Mniejsze krople uzyskuje się dla Tweenu 20, który dodatkowo bardziej unieruchamia powierzchnie kropel
i utrudnia wypływ ?lmu. W przypadku polimerów większe rozwinięcie powierzchni uzyskiwane jest w obecności PVA o niższym stopniu hydrolizy i niższej masie molowej.
Słowa kluczowe: rozpad, koalescencja, surfaktant, Tween, PVA

293

—————————————————————————————————————-
M. BŁASZCZYK, J. SĘK, M. DZIUBIŃSKI: Badania procesu ciśnieniowej elucji substancji wysokolepkich ze struktur porowatych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 295-296                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawione zostały zależności zmian przepuszczalności złoża czasie wypłukiwania
z niego substancji wysokolepkich za pomocą czynnika myjącego dla różnych rodzajów mediów oraz przy różnym początkowym nasyceniu złoża olejem. Zaproponowano zależność pozwalającą przewidzieć ciśnienie na wlocie do złoża na podstawie prędkości wypływu cieczy. W związku z tym możliwe było opisanie procesu elucji ze złoża substancji oleistych o dowolnych lepkościach, niezależnie od stopnia wymycia ich ze złoża.
Słowa kluczowe: media porowate, elucja, przepływ wielofazowy

295

—————————————————————————————————————-
L. BRONIARZ-PRESS, M. KOSTRZEWA: Właściwości reologiczne roztworów skrobi ziemniaczanej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 297-298                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych wodnych roztworów skrobi ziemniaczanej ukierunkowane na analizę krzywych lepkości i naprężenia ścinającego w funkcji stężenia preparatu skrobiowego. Wykazano występowanie krytycznego stężenia C*, powyżej którego lepkość nienewtonowska znacząco wzrasta. W przypadku zastosowania preparatu skrobiowego Superior Standard wartość krytycznego stężenia wynosi Cp* ? 0,04 [kg/kg].
Słowa kluczowe: skrobia ziemniaczana, właściwości reologiczne, krytyczne stężenie roztworu

297

—————————————————————————————————————-
L. BRONIARZ-PRESS, M. KOSTRZEWA: Wpływ dodatku polielektrolitu na właściwości reologiczne roztworów skrobi ziemniaczanej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 299-300                                         pobierz plik artykułu 

Celem pracy było określenia wpływu dodatku soli sodowej karboksymetylocelulozy (NaCMC) na właściwości reologiczne roztworu skrobi ziemniaczanej. Wykazano, że wodne roztwory soli sodowej karboksymetylocelulozy i skrobi ziemniaczanej oraz ich mieszanin wykazują cechy płynów nienewtonowskich rozrzedzanych ścinaniem. Jednocześnie potwierdzono sugestie literaturowe, że wielkość zmian właściwości reologicznych roztworów i mieszanin różnych substancji ze skrobią w głównej mierze zależy od charakterystyki roztworu skrobi ziemniaczanej, natomiast efekt dodatków jest słabszy, co objawia się w zachowaniu wartości charakterystycznego wskaźnika płynięcia dla roztworów skrobi oraz skrobi z dodatkiem polielektrolitu.
Słowa kluczowe: skrobia ziemniaczana, polielektrolit, właściwości reologiczne roztworów/mieszanin

299

—————————————————————————————————————-
P. BUDZYŃSKI, M. DZIUBIŃSKI: Udział powierzchni swobodnej w całkowitej powierzchni kontaktu międzyfazowego w barbotażowej kolumnie pulsacyjnej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 301-302                                         pobierz plik artykułu 

Podstawowym problemem w projektowaniu reaktorów pulsacyjnych, jest określenie częstości oscylacji i ich amplitudy dla uzyskania jak największej powierzchni kontaktu międzyfazowego ciecz ? gaz. W prezentowanej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań własnych wpływu częstotliwości i amplitudy wprowadzanych pulsacji na udział powierzchni swobodnej w całkowitej powierzchni kontaktu międzyfazowego podczas pracy barbotażowej kolumny pulsacyjnej
Słowa kluczowe: barbotażowa kolumna pulsacyjna, przepływ pulsacyjny,
powierzchnia kontaktu międzyfazowego

301

—————————————————————————————————————-
W. CIESIELCZYK, J. IWANOWSKI: Metoda otrzymania izoterm desorpcji w oparciu
o eksperymentalną krzywą suszenia ?uidalnego


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 303-304                                         pobierz plik artykułu 

Zaprezentowano metodę wyznaczenia krzywych równowagi desorpcji w oparciu
o eksperymentalne krzywe suszenia ?uidalnego substancji zaliczanych do grupy B klasy?kacji Geldarta. W pracy wykorzystano autorski model matematyczny kinetyki okresowego suszenia ?uidalnego ciał stałych w złożu pęcherzykowym przy zastosowaniu optymalizacyjnego zagadnienia odwrócenia. Otrzymane równania obejmujące zależność wilgotności względnej od temperatury i zawartości wilgoci zwery?kowano doświadczalnie.
Słowa kluczowe: izotermy desorpcji, ?uidyzacja, suszenie

303

—————————————————————————————————————-
M. CUDAK: Analiza wpływu wybranych parametrów na moc mieszania dla układu ciecz-gaz-biofaza w mieszalniku

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 305-306                                         pobierz plik artykułu 

Badania miały na celu określenie wpływu wybranych parametrów (natężenia przepływu gazu, częstości obrotów mieszadła, stężenia zawiesiny drożdży oraz typu mieszadła) na moc mieszania dla układu ciecz ? gaz ? biofaza. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy
D = 0,634 m z mieszadłem szybkoobrotowym. Wyniki badań opracowano w postaci równania, w którym uwzględniono wpływ liczby przepływu gazu K g oraz liczby Froude?a. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że moc mieszania silnie zależy od natężenia przepływu gazu oraz od częstości obrotów mieszadła i typu mieszadła.
Słowa kluczowe: mieszanie, moc mieszania, układ ciecz ? gas ? biofaza

305

—————————————————————————————————————-
K. CZERNEK: Wpływ zmiany właściwości cieczy podczas przepływu dwufazowego
na jego hydrodynamikę


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 307-309                                         pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano oceny zmian wielkości opisujących hydrodynamikę ?lmu cieczy na skutek zmiany właściwości czynników podczas dwufazowego współprądowego opadającego przepływu cieczy bardzo lepkiej i gazu. Identy?kację parametrów przepływu prowadzono przy zmiennej lepkości oleju (w granicach 90÷3500 mPa?s), oraz w szerokim zakresie zmian wartości prędkości pozornych obu faz (powietrze 0,731÷5,117 m/s oraz olej 0,002÷0,043 m/s).
Słowa kluczowe: ciecz bardzo lepka, hydrodynamika przepływu

307

—————————————————————————————————————-
M. DJAS, M. HENCZKA: Reaktywna ekstrakcja kwasów karboksylowych
z zastosowaniem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 310-311                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przebiegu procesu reaktywnej ekstrakcji kwasu cytrynowego z roztworu wodnego z użyciem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Zbadano wpływ parametrów procesowych (temperatury, szybkości mieszania, czasu realizacji) na przebieg i efektywność procesu. Wyniki badań doświadczalnych prowadzonych z zastosowaniem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym porównano z wynikami otrzymanymi przy użyciu rozpuszczalników organicznych: 1-oktanolu i n-heptanu.
Słowa kluczowe: proces zintegrowany, reaktywna ekstrakcja, dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym, kwas cytrynowy

310

—————————————————————————————————————-
B. DYBEK, I. WARDACH: Wymiana ciepła w przepływie dwóch cieczy niemieszających się

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 312-313                                         pobierz plik artykułu 

Dokonano oceny warunków wymiany ciepła, jakie występują podczas przepływu dyspersyjnego układu dwufazowego ciecz ? ciecz w rurze poziomej. Wyniki badań wskazują na efekty redukcji wartości współczynnika wnikania ciepła wraz ze wzrostem udziału fazy olejowej w układzie,
a także ze wzrostem użytecznej różnicy temperatur. Zaproponowano model do obliczania wartości tego współczynnika, oparty na liczbach kryterialnych Nu, opisujących warunki wnikania ciepła dla płynu dwufazowego ciecz ? ciecz względem fazy ciągłej. Zwery?kowane dla układów dyspersyjnych O/W oraz W/O wyniki badań dość dobrze korespondują z rezultatami obliczeń.
Słowa kluczowe: wymiana ciepła, przepływ ciecz ? ciecz, ciecze niemieszające się

312

—————————————————————————————————————-
R. DYGA, S. WITCZAK: Wpływ wypełnienia porowatego na wymianę ciepła oraz hydrodynamikę przepływu gaz-ciecz przez metale komórkowe

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 314-315                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono analizę wyników badań doświadczalnych dotyczących wymiany ciepła oraz hydrodynamiki przepływu dwufazowego gaz ? ciecz przez kanał wypełniony pianą aluminiową. Stwierdzono, że zarówno z punktu widzenia wymiany ciepła jak i hydrodynamiki przepływu, dominującą rolę w przepływie odgrywa ciecz. Zwraca uwagę fakt, że obecność piany aluminiowej nie powoduje rozproszenia płynów, a kształtujące się struktury przepływu odpowiadają strukturom w kanałach niewypełnionych.
Słowa kluczowe: piana metalowa, przepływ gaz ? ciecz, opór przepływu, udział objętościowy, wnikanie ciepła

314

—————————————————————————————————————-
M. DZIUBIŃSKI, P. DOMAGALSKI: Techniki optyczne w badaniach mikroreologicznych powierzchni międzyfazowej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 316-317                                         pobierz plik artykułu 

Celem pracy jest prezentacja techniki pasywnej mikroreologii optycznej w badaniach właściwości powierzchni międzyfazowej na przykładzie wstępnych badań prowadzonych
w Katedrze Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej. Zaprezentowane wyniki wskazują jednoznacznie, że pomiar parametrów reologicznych jest wykonalny w czasie kilku sekund przy objętości próbki rzędu mikrolitrów, co stanowi nową jakość, porównując z wymaganiami klasycznych technik pomiarowych.
Słowa kluczowe: mikroreologia, reologia optyczna, powierzchna międzyfazowa

316

—————————————————————————————————————-
H. FIDOS, M. DZIUBIŃSKI, A. KAPTUR: Parametry struktury przepływu rzutowego dwufazowych mieszanin ciecz ? ciecz w minikanałach

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 318-319                                         pobierz plik artykułu 

Badano przepływy mieszanin dwufazowych ciecz ? ciecz w minikanale o przekroju kwadratowym. Fazę ciągłą mieszaniny dwufazowej stanowił olej roślinny, natomiast fazą rozproszoną była woda. Dokonano korelacji parametrów charakterystycznych przepływu dwufazowego, czyli długości rzutów fazy ciągłej oraz prędkości liniowych struktur fazy rozproszonej. Zaproponowane równania korelacyjne pozwalają w przebadanym zakresie przewidywać wartości rozważanych parametrów przepływu z zadowalającą dokładnością.
Słowa kluczowe: minikanał, mieszanina dwufazowa ciecz ? ciecz, parametry przepływu dwufazowego

318

—————————————————————————————————————-
K. GURGENOVA, P. WAWRZYNIAK: Dynamiczna oraz statyczna rozpuszczalność tymochinonu w nadkrytycznym ditlenku węgla


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 320-321                                         pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono pomiary rozpuszczalności mieszaniny modelowej, w celu uzyskania stężenia równowagowego tymochinonu w nadkrytycznym ditlenku węgla. Modelowa mieszanina tymochinon i ra?nowanego oleju rzepakowego była przygotowana tak, by naśladować stężenie tymochinonu w naturalnym oleju z czarnuszki. Zastosowano metodę dynamiczną pomiaru stężenia równowagowego, gdy warunki procesu sprzyjały wysokim jego wartościom. Uzyskano krzywe nasycenia. Statyczna metodę pomiaru stężenia równowagowego zastosowano w zbliżonym zakresie temperatur i ciśnień. Zmierzone wartości stężeń równowagowych mieszczą się w zakresie od 6,94 10?6 do 5,40?10?5.
Słowa kluczowe: ciecz -ciecz równowaga, olejek lotny, układ wieloskładnikowy

320

—————————————————————————————————————-
K. GURGENOVA, P. WAWRZYNIAK: Wysokociśnieniowa wsadowa ekstrakcja nadkrytyczna olejku lotnego z nasion czarnuszki siewnej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 322-323                                         pobierz plik artykułu 

Wysokociśnieniowa wsadowa ekstrakcja została zastosowana do odzysku olejków eterycznych z nasion. Nadkrytyczny dwutlenek węgła został zastosowany jako rozpuszczalnik, w zakresie ciśnień od 200 do 500 bar w temperaturze 45 i 55 °C. Mikroekstrakcja do fazy stałej z fazy nadpowierzchniowej została wykonana w połączeniu z chromatogra?ą gazową dla przeprowadzenia analizy wyodrębnionych frakcja lotnych. Większości składników lotnych oleju z ekstraktu zostało zidenty?kowano.
Słowa kluczowe: ekstrakcja ciało stałe-ciecz, HS-SPME, Nigella sativa L., olejek eteryczny,
?-cymen, tymochinon

322

—————————————————————————————————————-
M. JAGODZIŃSKI, L. BRONIARZ-PRESS, W. SZAFERSKI, A. MRÓWCZYŃSKI: Testowanie napowietrzaczy membranowych w mieszalnikach zbiornikowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 324-325                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu napowietrzania cieczy. Celem badań było określenie ilości gazu zatrzymywanego w cieczy oraz nakłady energetyczne dla układu dwufazowego roztwór poliakryloamidu ? powietrze i różnych systemów napowietrzających
w postaci 3 dyfuzorów membranowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że najlepsze efekty daje zastosowanie dyfuzora o możliwie największej powierzchni. W tym przypadku był to dyfuzor HD 270. Charakteryzuje go nie tylko najwyższy stopień zatrzymywania gazu w cieczy, lecz również najlepszy stosunek pobieranych mocy jednostkowych do stopnia napowietrzenia układu.
Słowa kluczowe: mieszanie, napowietrzacze membranowe, układ gaz ? ciecz
324
—————————————————————————————————————-
A. KAMIŃSKA, W. CIESIELCZYK: Konstrukcja dystrybutora gazu, a efektywność suszenia ? uidalnego wybranych rodzajów rozdrobnionej biomasy

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 326-327                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia ?uidalnego wybranych rodzajów biomasy. Określono warunki pozwalające na uzyskanie efektywnej ?uidyzacji zrębków drzewnych. Zaprezentowano oryginalny dystrybutor gazu umożliwiający efektywną ?uidyzację rozdrobnionej biomasy drzewnej.
Słowa kluczowe: dystrybutor gazu, biomasa, ?uidyzacja, suszenie

326

—————————————————————————————————————-
M. KARAŚ, R. ULBRICH, D. ZAJĄC: Badania przenoszenia pędu i ciepła przy opływie rur w wymienniku ciepła

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 328-329                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań przepływu dwufazowego wokół pęku rur. Analizie poddano przestawne i równoległe układy rur w pęku o podziałce równej 1,66. Wyznaczono pola prędkości oraz rozkład współczynnika wnikania ciepła wokół rur przy pomocy technik DPIV i elektrochemicznej. Wyniki zaprezentowano dla różnych strumieni poszczególnych faz w postaci pól prędkości oraz lokalnych rozkładów liczby Nusselta wokół poszczególnych rur
w pęku.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, wnikanie ciepła, metody elektrochemiczne, DPIV

328

—————————————————————————————————————-
J. KARCZ, M. BITENC, M. DOMAŃSKI, Ł. KACPERSKI: Badania numeryczne przepływu ciecz ? gaz w kolumnie air-lift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 330-331                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań numerycznych hydrodynamiki kolumny air-lift z zewnętrzną cyrkulacją płynu. Określono udział gazu zatrzymanego w cieczy, prędkość cieczy, wartości kinetycznej energii burzliwości i szybkości jej rozpraszania w zależności od stężenia sacharozy i natężenia przepływu gazu w układzie. Wyniki badań opracowano w postaci rozkładów lokalnych i konturów parametrów hydrodynamicznych. Rezultaty obliczeń porównano z danymi doświadczalnymi uzyskując dobrą zgodność.
Słowa kluczowe: air-lift, hydrodynamika, CFD, modelowanie numeryczne

330

—————————————————————————————————————-
J. KARCZ, M. BITENC, M. DOMAŃSKI, Ł. KACPERSKI: Analiza numeryczna zawartości gazu w cieczy i rozkładu rozmiarów pęcherzyków gazu w kolumnie air-lift

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 332-333                                         pobierz plik artykułu 

Celem badań była analiza numeryczna zawartości gazu w cieczy i rozkładu wielkości pęcherzyków w reaktorze air-lift z cyrkulacją zewnętrzną. Symulacje nieustalone w czasie prowadzono, stosując podejście Euler ? Euler. Fazą ciągłą były roztwory wodne sacharozy, fazą rozproszoną powietrze o stałym natężeniu przepływu. W obliczeniach uwzględniono zjawisko koalescencji i rozpadu pęcherzy gazowych. Wyniki symulacji zaprezentowano w postaci lokalnych rozkładów oraz konturów analizowanych parametrów.
Słowa kluczowe: air-lift, CFD, symulacje numeryczne, MUSIG

332

—————————————————————————————————————-
J. KARCZ, Ł. KACPERSKI, M. BITENC, M. DOMAŃSKI: Analiza numeryczna jakości zawiesiny lekkiej wytwarzanej w mieszalniku

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 334-335                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości zawiesiny lekkiej wytwarzanej w mieszalniku z mieszadłem turbinowym. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych z obliczeń numerycznych pola prędkości płynu i rozkładu stężenia cząstek ciała stałego w cieczy. Na podstawie obliczonych wartości odchylenia standardowego stwierdzono, że zawiesina ma akceptowalną jednorodność w zakresie badanych warunków procesowych.
Słowa kluczowe: zawiesina lekka, jednorodność zawiesiny, mieszanie mechaniczne, symulacje numeryczne

334

—————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO, P. RYBARCZYK: Badania wstępne kinetyki ?otacji jonowej
i precypitacyjnej glinu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 336-337                                         pobierz plik artykułu 

Zbadano wpływ pH surówki, stężenia kolektora oraz prędkości przepływu powietrza na przebieg ?otacji jonowej i precypitacyjnej Al(III). Stwierdzono, że pH surówki ma istotny wpływ na szybkość ?otacji. Stwierdzono,
że dla tych samych stężeń kolektora i prędkości przepływu powietrza stałe szybkości ?otacji przyjmują wyższe wartości w warunkach ?otacji precypitacyjnej niż jonowej.
Słowa kluczowe: ?otacja jonowa, ?otacja precypitacyjna, glin, stała szybkości

336

—————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO, P. RYBARCZYK: Efektywność ?otacji jonowej
i precypitacyjnej mieszaniny jonów cynku i glinu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 338-339                                         pobierz plik artykułu 

Zbadano wpływ pH surówki oraz stężenia kolektora na efektywność półperiodycznych ?otacji jonowej i precypitacyjnej, zachodzących w roztworach zawierających mieszaniny jonów Zn(II) i Al(III). Stwierdzono, iż w warunkach ?otacji jonowej zachodzącej w roztworach kwaśnych występuje konkurencja pomiędzy ?otowanymi kationami w tworzeniu związków  z kolektorem.
W obecności kolektora kationowego bromku cetylotrimetyloamoniowego możliwa jest selektywna ?otacja cynku z roztworów zawierających mieszaninę jonów Zn(II) i Al(III), dla wartości pH wyższych niż 11.
Słowa kluczowe: cynk, glin, ?otacja jonowa, ?otacja precypitacyjna, stopień wy?otowania

338

—————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO, K. KUCHARSKA, I. HOŁOWACZ: Rola polisacharydów
w separacji pianowej białek serwatkowych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 340-341                                         pobierz plik artykułu 

Separacja pianowa jest jedną z metod wykorzystujących właściwości powierzchni międzyfazowej do wydzielania składników z roztworów. Zaproponowano zastosowanie polisacharydów: gumy ksantanowej, gumy arabskiej i gumy karaya, jako addytywów w separacji pianowej białek serwatkowych. Badania wykazały, że efektywność separacji pianowej z wymienionymi polisacharydami zmierzona za pomocą stopnia wy?otowania i współczynnika wzbogacenia, wzrasta w stosunku do roztworów czystych białek serwatkowych.
Słowa kluczowe: separacja pianowa, białka serwatkowe, guma ksantanowa, guma arabska, guma karaya

340

—————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO, K. KUCHARSKA, I. HOŁOWACZ: Wpływ parametrów procesowych na wielkość powierzchni międzyfazowej generowanej
w kolumnie do współprądowej ?otacji białek serwatkowych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 342-343                                         pobierz plik artykułu 

Separacja pianowa jest metodą bazującą na selektywnej adsorpcji ?otowanych składników na powierzchni międzyfazowej gaz ? ciecz. Przeprowadzono badania wpływu parametrów procesowych na wielkość pęcherzy powietrza i stopień zatrzymania gazu we współprądowej kolumnie barbotażowej do ?otacji białek serwatkowych. Stwierdzono, że na wielkość powierzchni międzyfazowej gaz ? ciecz można wpływać poprzez zmianę: prędkości przepływu gazu, pH roztworu oraz w wyniku wprowadzenia do roztworu substancji powierzchniowo czynnych palmitynianu sodu i cytrynianu trietylu.
Słowa kluczowe: separacja pianowa, białka serwatkowe, cytrynian trietylu, palmitynian sodu, powierzchnia międzyfazowa

342

—————————————————————————————————————-
A. KIEŁBUS-RĄPAŁA: Charakterystyki transportu masy w układzie ciecz ? gaz
w wielkolaboratoryjnym aparacie z mieszadłem


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 344-345                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki analizy eksperymentalnej procesu wymiany masy w mieszalniku dużej skali (VL = 0,2 m3), w układach ciecz ? gaz o różnej zdolności do koalescencji. W oparciu o wyniki badań objętościowego współczynnika wnikania masy, określono wpływ: parametrów operacyjnych, rodzaju cieczy oraz typu mieszadła na wartość tego współczynnika. Najkorzystniejsze do prowadzenia procesu wymiany masy w zbiorniku dużej skali okazały się mieszadła TR oraz CD 6. Dla każdego z układów zaproponowano równania do obliczania współczynnika kLa.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, objętościowy współczynnik wnikania masy, układy wielofazowe

344

—————————————————————————————————————-
M. KORDAS, R. RAKOCZY, P. GRĄDZIK, G. STORY: Rozpuszczanie ciała stałego w mieszalniku
z mieszadłem wykonującym ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 346-347                                         pobierz plik artykułu 

Przeanalizowano proces rozpuszczania ciała stałego w cieczy w mieszalniku wyposażonym
w mieszadło wykonujące ruch obrotowy i posuwistozwrotny. Ponadto przedstawiono i przedyskutowano wyniki uzyskane podczas pracy w jednoczesnym ruchu obrotowym i posuwisto-zwrotnym. Podano zależności: Sh?Sc-0,33 = f(Reobr); Sh?Sc-0,33 = f(Rewibr ); Sh?Sc0,33 = f(Reobr, Rewibr)
Słowa kluczowe: proces rozpuszczania, mieszadło obrotowe; mieszadło posuwisto-zwrotne

346

—————————————————————————————————————-
J. KRZYSZTOFORSKI, M. HENCZKA: Hydrodynamika przepływu płynów w stanie nadkrytycznym w procesie oczyszczania membran polimerowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 348-349                                         pobierz plik artykułu 

Praca dotyczy metody modelowania hydrodynamiki przepływu płynu w stanie nadkrytycznym przez moduł ekstrakcyjny podczas procesu oczyszczania porowatych membran polimerowych. Przedstawiono sposób wyznaczania parametrów modelu oraz zaprezentowano i omówiono przykładowe wyniki symulacji. Potwierdzono użyteczność CFD do modelowania hydrodynamiki układu zarówno dla potrzeb projektowania aparatów ekstrakcyjnych, jak i dla rozwoju metod modelowania procesu oczyszczania membran.
Słowa kluczowe: membrana, oczyszczanie, hydrodynamika, płyn w stanie nadkrytycznym, ekstrakcja

348

—————————————————————————————————————-
M. MAJOR-GODLEWSKA: Wytwarzanie zawiesiny w zbiorniku z pionowymi przegrodami rurowymi i mieszadłem szybkoobrotowym

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 350-351                                         pobierz plik artykułu 

Celem badań było określenie warunków powstawania układu ciecz ? ciało stałe w zbiorniku
z pionowymi przegrodami rurowymi i mieszadłem szybkoobrotowym. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy wewnętrznej D = 0,634 m, gdzie wysokość słupa cieczy H = D. Do mieszania użyto mieszadła turbinowego Rushtona, turbinowego Smitha lub mieszadła A315. Uzyskane doświadczalnie wyniki badań krytycznych częstości obrotów i mocy mieszania przedstawiono w formie gra?cznej.
Słowa kluczowe: mieszanie, pionowe przegrody rurowe, układ ciecz ? ciało stałe

350

—————————————————————————————————————-
Ł. MAKOWSKI, W. ORCIUCH, J. BAŁDYGA: Zastosowanie modeli wielkowirowych do symulacji przebiegu precypitacji siarczanu baru w reaktorach zderzeniowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 352-353                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono sposób modelowania wpływu mieszania na przebieg procesu precypitacji siarczanu baru przy wykorzystaniu modeli wielkowirowych. Jako reaktory testowe wybrano dwa typy reaktorów zderzeniowych, charakteryzujące się wysoką intensywnością mieszania. Analiza wyników pokazała możliwość wpływania na jakość powstającego produktu poprzez dobór warunków mieszania reagentów i przydatność metody LES.
Słowa kluczowe: mieszanie, modelowanie wielkowirowe, obliczeniowa mechanika płynów, precypitacja

352

—————————————————————————————————————-
T. MALCHER: Erozja kanałów spalinowych elektro?ltru, wywołana przepływem dwufazowym gaz ? ciało stałe ? symulacja numeryczna zjawiska

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 354-355                                         pobierz plik artykułu 

Zjawisko erozji metalu ma miejsce tam, gdzie cząstki ciała stałego zawieszone w poruszającym się płynie, uderzają w powierzchnię materiału odrywając od rodzimej całości mikroskopowe drobiny. Następstwem tego działania jest niszczenie materiału prowadzące do awarii urządzeń przemysłowych. Układami, w których erozja może się pojawić, są kanały spalin doprowadzające zapylony gaz do elektro?ltru. W niniejszym artykule podjęto próbę zamodelowania erozji za pomocą oprogramowania CFD.
Słowa kluczowe: erozja, elektro?ltr, CFD

354

—————————————————————————————————————-
Z. MATRAS: Zmody?kowana charakterystyka przepływowa płynu nienewtonowskiego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 356-357                                         pobierz plik artykułu 

Zaproponowano niekonwencjonalną metodę wyznaczania wskaźnika płynięcia i stałej konsystencji potęgowej cieczy nienewtonowskiej na podstawie danych doświadczalnych
z zakresu turbulentnego. Dokonano transformacji wymiarowych zmiennych ?zycznych sprowadzając rodzinę krzywych płynięcia do uniwersalnej, pojedynczej charakterystyki przepływowej w całym zakresie przepływu. Przeprowadzona ilościowa analiza danych doświadczalnych potwierdziła przydatność proponowanej metody.
Słowa kluczowe: potęgowy płyn nienewtonowski, charakterystyka przepływowa, stałe reologiczne

356

—————————————————————————————————————-
A. MRÓWCZYŃSKI, L. BRONIARZ-PRESS, M. JAGODZIŃSKI: Badanie spływu ?lmowego roztworów polimerów

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 358-359                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki analizy spływu grawitacyjnego ?lmu cieczy o różnych właściwościach po powierzchniach gładkiej i falistej, nachylonych względem poziomu pod kątami 13?, 24? oraz 45?. W badaniach wykorzystano wodę i wodne roztwory dwóch polimerów, a mianowicie soli sodowej karboksymetylocelulozy Na-CMC (polielektrolit) i poliakryloamidu PAA (Rokrysol WF1) o stężeniu 1000 ppm. Wykazano, że średnia grubość ?lmu cieczy i grubość zredukowana zależą od charakteru płynu. Im jego właściwości nienewtonowskie były silniejsze, tym zredukowana grubość ?lmu była mniejsza. Jednocześnie stwierdzono, że średnia zredukowana grubość ?lmu spływającego po powierzchni falistej jest o około 20% mniejsza niż obserwowana podczas spływu po powierzchni płaskiej.
Słowa kluczowe: spływ ?lmowy cieczy, roztwory polimerów, płyta płaska i falista

358

—————————————————————————————————————-
M. OCHOWIAK: Koncepcja atomizera pęcherzykowo-wirowego z analizą oporów przepływu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 360-361                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono nowatorski projekt atomizera pęcherzykowo-wirowego oraz wyniki badań doświadczalnych oporów przepływu podczas dwufazowego rozpylania wody. Wyniki badań oporów przepływu analizowano rozpatrując zależności Eu = f(Re) i CD = f(Re). Badania wykazały, że opory przepływu zależą od natężenia przepływu gazu oraz od natężenia przepływu cieczy.
Słowa kluczowe: atomizer pęcherzykowy, rozpylanie, współczynnik wypływu, opory przepływu

360

—————————————————————————————————————-
W. ORCIUCH, K. PIECHOWICZ, W. PODGÓRSKA: Badania porównawcze prędkości kropel w układzie ciecz ? ciecz i prędkości cieczy w układzie jednofazowym

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 362-363                                         pobierz plik artykułu 

Za pomocą techniki PIV zmierzono i porównano prędkości kropel oleju w wodzie i prędkości wody w układzie jednofazowym. Badania przeprowadzono w mieszalniku zbiornikowym z mieszadłem Rushtona. Badania wykazały maksymalną różnicę w prędkościach rzędu 30%
w okolicy mieszadła oraz porównywalne wartości szybkości dyssypacji energii. Przy niskich ułamkach objętościowych fazy rozproszonej, średnice kropel można przewidywać wykorzystując modele CFD dla układów jednofazowych.
Słowa kluczowe: emulsja, olej silikonowy, woda, PIV

362

—————————————————————————————————————-
P. OWCZARZ, Z. MODRZEJEWSKA: Wpływ substancji czynnych na własności reologiczne hydrożeli chitozanowych w pobliżu granicy przejścia fazowego zol-żel

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 364-365                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych hydrożeli chitozanowych tworzących matrycę polimerową dla substancji czynnych. Jako substancje czynne stosowano albuminę wołową oraz wankomycynę. Inhibitorem przejścia fazowego zol-żel była zmiana temperatury roztworu. Wyznaczone własności reologiczne oraz krzywe temperaturowe roztworów wykazały, że w przypadku albuminy otrzymany roztwór zachowuje podobne własności jak wyjściowy roztwór chitozanu. W przypadku wankomycyny zainicjowany zmianą temperatury proces żelowania prowadzi do wytworzenia nieodwracalnej struktury.
Słowa kluczowe: chitozan, hydrożele, reologia hydrożeli, matryce polimerowe

364

—————————————————————————————————————-
M. PIETRZAK, S. WITCZAK: Hydrodynamika poziomego przepływu dwufazowego ciecz ? ciecz w kanałach zakrzywionych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 366-367                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących struktur przepływu oraz wartości udziałów objętościowych faz przy przepływie mieszaniny dwufazowej woda ? olej przez poziome łuki rurowe. W wyniku przeprowadzonych badań wyróżniono kilka charakterystycznych form przepływu dwufazowego ciecz ? ciecz, opracowano mapę przepływu dwufazowego ciecz ? ciecz oraz zależność określającą sposób wyznaczania wartości udziałów objętościowych faz przy poziomym przepływie dwufazowym ciecz ? ciecz w łukach rurowych.
Słowa kluczowe: przepływ ciecz ? ciecz, łuki rurowe, mapy przepływu, struktury przepływu

366

—————————————————————————————————————-
M. PŁACZEK, R. DYGA: Analiza metod obliczania udziału objętościowego gazu w przepływie dwufazowym gaz-ciecz w kanałach wypełnionych pianami metalowymi

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 368-369                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych udziału objętościowego gazu w przepływie dwufazowym powietrze ? woda przez poziomy kanał wypełniony pianką aluminiową (40 PPI). Przeprowadzona ocena statystyczna metod obliczania udziału objętościowego gazu
w mieszaninach gaz-ciecz wskazuje, że nie pozwalają one z zadowalającą dokładnością przewidywać wartości udziałów objętościowych faz w kanałach wypełnionych. Najlepszą zgodność danych eksperymentalnych z obliczonymi otrzymano wykorzystując model GE RAMP oraz Zubera-Findlaya.
Słowa kluczowe: pianka metalowa, przepływ poziomy, współprąd, gaz ? ciecz

368

—————————————————————————————————————-
A. POŚWIATA, Z. SZWAST: Optymalizacja ogrzewania ?uidalnego z dyspersyjnym przepływem ciała stałego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 370-372                                         pobierz plik artykułu 

Praca przedstawia metodę optymalizacji ogrzewania rozdrobnionego ciała stałego w złożu ?uidalnym. Wskaźnik jakości opisuje całkowity koszt rozważanego procesu. W modelu procesu uwzględniono, kinetykę procesu wymiany ciepła oraz hydrodynamikę dwufazowego złoża ?uidalnego zgodnie z modelem Kunii i Levenspiela. Ponadto przyjęto, że przy przepływie ciała stałego może występować dyspersja wzdłużna. Wykonano obliczenia optymalizacyjne, oraz przeanalizowano wpływ kinetyki procesu oraz dyspersji na optymalne warunki prowadzenia procesu.
Słowa kluczowe: ogrzewanie ?uidalne, optymalizacja, ?uidyzacja

370

—————————————————————————————————————-
R. RAKOCZY, M. KORDAS, P. GRĄDZIK, M. KONOPACKI: Wpływ wirującego pola magnetycznego na wytwarzanie układu magneto-dyspersyjnego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 373-374                                         pobierz plik artykułu 

Głównym celem prezentowanej pracy jest przeanalizowanie procesu podnoszenia i zawieszania cząstek magnetytu (Fe3O4 ) w ośrodkach ciekłych różniących się przewodnością elektryczną (woda kranowa; 5, 10, 26-proc. wag. roztwór NaCl). Jako czynnik aktywujący cząstki ciała stałego zastosowano wirujące pole magnetyczne. Uzyskane z prac eksperymentalnych rezultaty umożliwiły określenie wpływu parametrów procesowych na proces wytwarzania układów magneto-dyspersyjnych. Otrzymane wyniki opracowano w formie zależności analitycznych uwzględniających wpływ parametrów procesowych na średnią średnicę Sautera.
Słowa kluczowe: wirujące pole magnetyczne, układ dyspersyjny, magnetodyspersja, średnia średnica Sautera

373

—————————————————————————————————————-
S. RÓŻAŃSKA, L. BRONIARZ-PRESS, J. RÓŻAŃSKI, M. OCHOWIAK, S. WOZIWODZKI,
P.T. MITKOWSKI: Lepkość wzdłużna emulsji o/w stabilizowanych hydroksypropylometylocelulozą


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 375-376                                         pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań nad lepkością wzdłużną emulsji o/w z dodatkiem trzech rodzajów hydroksypropylometylocelulozy HPMC (KH40M, MK45M, MK65M). Wyniki badań wskazują, że krzywe lepkości wzdłużnej różnią się ilościowo i jakościowo od krzywych uzyskanych dla wodnych roztworów HPMC. Obecność fazy rozproszonej prowadzi do wzrostu lepkości wzdłużnej. Jednocześnie maleje ona ze wzrostem szybkości odkształcenia, podczas gdy dla wodnego roztworu tego polimeru jest od niej niezależna.
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, stosunek Troutona, hydroksypropylometyloceluloza

375

—————————————————————————————————————-
S. RÓŻAŃSKA, L. BRONIARZ-PRESS, J. RÓŻAŃSKI, P. MITKOWSKI, M. OCHOWIAK,
S. WOZIWODZKI: Wpływ struktury fazy rozproszonej na właściwości reologiczne emulsji o/w w przepływie wzdłużnym


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 377-378                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wpływ ?okulacji na właściwości reologiczne emulsji o/w z dodatkiem soli sodowej karboksymetylocelulozy (Na-CMC) oraz gumy ksantanowej (XG) w jednoosiowym przepływie rozciągającym. Wzrost lepkości wzdłużnej emulsji stabilizowanej Na-CMC można powiązać z jej silnie s?kulowaną strukturą. W przypadku emulsji słabo s?okulowanych o lepkości wzdłużnej decydują przede wszystkim właściwości reologiczne fazy ciągłej.
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, stosunek Troutona, ?okulacja emulsji

377

J. SĘK, S. BUCZYK: Badanie procesów grawitacyjnego wymywania cieczy wysokolepkich z warstw ziarnistych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 379-380                                         pobierz plik artykułu 

Badano procesy przenikania wody przez warstwy ziarniste zawierające wysokolepkie substancje oleiste. Określono przebieg procesu wymywania w zależności od ilości stosowanej cieczy wypłukującej dla różnych wysokości warstw ziarnistych. Zaproponowano ilościową charakterystykę zjawiska w postaci zależności ilości wypłukanej cieczy wysokolepkiej, wyrażonej poprzez wartość odczytu danych nefelometrycznych, od ilości czynnika wymywającego.
Słowa kluczowe: olej, węglowodory, warstwa ziarnista, wymywanie

379

—————————————————————————————————————-
J. SĘK, D. GŁĄBAŁA, T. KILJAŃSKI: Badanie przebiegu procesów deemulgacji
za pomocą metod spektrofotometrycznych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 381-382                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono badania dotyczące zagadnienia procesu rozwarstwiania się układów emulsyjnych. Dokonano porównania wpływu różnego stężenia deemulgatora dodanego do emulsji O/W na proces deemulgacji. Do rozważań wykorzystano emulsję olej w wodzie o stężeniu 6%, ponieważ takie emulsje mają praktyczne zastosowanie w przemyśle oraz występują w oczyszczalniach ścieków. Do obserwacji rozwarstwienia się faz w emulsji użyto metod spektrofotometrycznych.
Słowa kluczowe: emulsja, deemulgacja, spektrofotometria

381

—————————————————————————————————————-
P. SOBIESZUK: Analiza wykorzystania powierzchni międzyfazowej w przepływie Taylora w mikrokanałach gaz ? ciecz i ciecz ? ciecz

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 383-384                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania powierzchni międzyfazowej w mikroreaktorach z przepływem Taylora w systemach gaz ? ciecz i ciecz ? ciecz. Obliczenia porównano z wynikami doświadczalnymi dla układów ciecz ? gaz i ciecz ? ciecz dostępnymi
w literaturze. Podjęto próbę wyjaśnienia obserwowanego zmniejszania się powierzchni międzyfazowej w przepływach ciecz ? ciecz i brak tego efektu w przepływach ciecz ? gaz.
Słowa kluczowe: mikroreaktory, przepływ Taylora, wymiana masy, powierzchnia międzyfazowa

383

—————————————————————————————————————-
W. SZAFERSKI, P.T. MITKOWSKI: Analiza sedymentacji w roztworach zagęszczaczy spożywczych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 385-386                                         pobierz plik artykułu 

Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie testów sedymentacyjnych wybranych środków spożywczych – mielonych przypraw roślinnych i znalezienie środków zapobiegających sedymentacji podczas przechowywania gotowych produktów (sosów, dipów). Badano sedymentację czerwonej papryki mielonej oraz ziołowego pieprzu mielonego o wielkości cząstek od 400 do 500 ?m w wodnych roztworach gumy arabskiej oraz gliceryny. Najlepszy wynik otrzymano dla roztworu gumy arabskiej o stężeniu 25%.
Słowa kluczowe: sedymentacja okresowa, opadanie, przyprawy mielone, zagęszczacz

385

—————————————————————————————————————-
D. SZANIAWSKA, M. SZMUKALA: Charakterystyka foulingu w układach ciekłych
z membranami ceramicznymi


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 387-388                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przestawiono wyniki badań ultra?ltracji wody powierzchniowej zasilającej i opuszczającej wylęgarnię ryb z zastosowaniem membran ceramicznych o cut-off 1,0 i 3,0 kDa. Do opracowania wyników zastosowano model oporów szeregowych oraz zmody?kowany indeks foulingu. Oszacowane wartości oporów hydraulicznych i indeksów foulingu charakteryzują wydajność ultra?ltracji wody i są podstawą do prawidłowego zaprojektowania instalacji membranowej w większej skali.
Słowa kluczowe: woda powierzchniowa, ultra?ltracja, membrany ceramiczne, fouling

387

—————————————————————————————————————-
N. SZMOLKE: Inwersja faz w ?uidalnym wymienniku ciepła

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 389-390                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań przepływu gaz ? ciało stale w ?uidalnym wymienniku ciepła. W trakcie badań zaobserwowano powstawanie szczególnej formy struktury burzliwej, która charakteryzuje się trzema strefami: strefą rzadką nad rusztem, przepływem przez przestrzeń międzyrurową oraz strefą zagęszczoną nad wkładem rurowym. Jest to inwersja faz, podczas której wkład rurowy wymiennika ?uidalnego zaczyna spełniać rolę dystrybutora gazu. W przestrzeni międzyrurowej wyraźnie wzrasta prędkość gazu, co powoduje jednocześnie bardzo zmienny gradient prędkości lokalnej; osiągnięcie inwersji powoduje, że złoże ?uidalne wkracza w obszar intensywnej wewnętrznej cyrkulacji.
Słowa kluczowe: wymiennik ciepła, ?uidyzacja, inwersja faz

389

—————————————————————————————————————-
M. SZWAST, R. NIKPOUR, Z. SZWAST, W. PIĄTKIEWICZ: Zastosowanie membran ceramicznych do rozdziału mieszanin wody i oleju ? badania laboratoryjne i opis matematyczny procesu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 391-393                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki modelowania matematycznego procesu mikro?ltracyjnego zagęszczania emulsji olej Diesla ? woda. Przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych. Uzyskano wysoką zgodność między równaniami modelowymi a uzyskanymi wynikami doświadczeń.
Słowa kluczowe: emulsja, olej Diesla, membrany, mikro?ltracja

391

—————————————————————————————————————-
B. TAL-FIGIEL, W. FIGIEL, A. MACIEJEWSKA, M. KWIECIEŃ: Wpływ rodzaju i wielkości cząstki substancji aktywnej na właściwości reologiczne zawiesin i past farmaceutycznych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 394-395                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przeprowadzono badania reologiczne stosowanych w recepturze aptecznej podłoży maściowych oraz wykonanych z ich udziałem maści typu zawiesin. W roli substancji aktywnej użyto cząstek stałych kwasu salicylowego, siarki oraz mocznika. Dodatkowo przeprowadzono analizę morfologiczną zawieszonych cząstek. Wykazano silny wpływ parametrów morfologicznych cząstek substancji leczniczej na właściwości reologiczne badanych mediów.
Słowa kluczowe: zawiesiny farmaceutyczne, maści, morfologia cząstek, reologia

394

—————————————————————————————————————-
G. WAŁOWSKI, G. FILIPCZAK: Ocena przepuszczalności materiału porowatego
w warunkach barbotażu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 396-397                                         pobierz plik artykułu 

W pracy podjęto próbę oceny niektórych zagadnień hydrodynamiki przepływu gazu przez materiały porowate, a oceny tej dokonywano w warunkach barbotażu gazu przez różne typy karbonizatu. Opisano ilościowo gęstość pozorną, porowatość (bezwzględną i efektywną), przepuszczalność, zastępczy współczynnik oporów przepływu. Przepuszczalność oraz zastępczy współczynnik oporów przepływu określono w oparciu o pomiar oporów przepływu przez karbonizat. Za miarę przepuszczalności karbonizatu przyjęto zmianę całkowitego spadku ciśnienia względem strumienia gazu. Wyniki badań wskazują, że możliwa jest dość dokładna ocena tych parametrów.
Słowa kluczowe: przepuszczalność, materiał porowaty, karbonizat

396

—————————————————————————————————————-
J. WASILEWSKI, T. KILJAŃSKI, K. MIROTA: Biologiczne aspekty heterofazowej struktury krwi i jej znaczenie w procesie miażdżycowym

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 398-399                                          pobierz plik artykułu 

Krew stanowi układ dwufazowy pośredni między zawiesiną i emulsją. Obecność erytrocytów oraz ich wzajemne oddziaływanie powoduje nadawanie krwi własności nienewtonowskich, determinujących hydrodynamikę i funkcje biologiczne krwi. Heterofazowa struktura krwi ma istotne znaczenie w powstawaniu zmian miażdżycowych, prowadzących do zwężenia tętnic. Tworzą się one w miejscach powstawania przepływów zaburzonych, gdzie krwiopochodne cząsteczki przechodzą do ściany tętnicy inicjując powstawanie złogów.
Słowa kluczowe: krew, erytrocyt, miażdżyca, ciecz nienewtonowska

398

—————————————————————————————————————-
M. WENGEL, B. MIŁASZEWICZ, R. ULBRICH: Wpływ średnicy minikanału na hydrodynamikę przepływu dwufazowego gaz ? ciecz

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 400-401                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przepływu dwufazowego gaz ? ciecz w pięciu minikanałach, o średnicy hydraulicznej z zakresu od 2 do 6 mm. Przedstawiono analizę korelacji danych własnych i literaturowych w celu adaptacji modelu Zubera-Findlay?a do przepływu gaz ? ciecz w minikanałach. Wyznaczono parametry modelu poślizgu: prędkość dryfu i parametr rozkładu oraz zależność do obliczania rzeczywistej prędkości gazu, dla której istnieje wpływ średnicy minikanału na parametr rozkładu.
Słowa kluczowe: parametr rozkładu, przepływ dwufazowy, minikanały, średnica hydrauliczna

400

—————————————————————————————————————-
R. WÓJTOWICZ: Wizualizacja procesu wytwarzania emulsji w mieszalniku
z mieszadłem wykonującym ruch posuwisto-zwrotny


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 402-403                                         pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano wyniki wizualizacji procesu wytwarzania emulsji w mieszalniku z tarczowym mieszadłem wykonującym ruch posuwistozwrotny. Za pomocą kamery cyfrowej rejestrowano w skali całego aparatu kolejne etapy wzajemnego rozpraszania faz przy wzroście częstotliwości wibracji mieszadła. Ponadto z wykorzystaniem kamery ultraszybkiej i specjalistycznego oprogramowania analizowano przebieg szybkozmiennych procesów deformacji i rozpadu kropel. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas wytwarzania emulsji w mieszalnikach mechanicznych.
Słowa kluczowe: mieszanie, mieszalnik wibracyjny, mieszadło wibracyjne, emulsja, rozpad kropel

402

—————————————————————————————————————-
R. WÓJTOWICZ, W. SZATKO: Identy?kacja procesu powstawania ?okuł w reaktorze

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 404-405                                         pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano wyniki badań procesu ?okulacji prowadzonej w reaktorze zbiornikowym z dwoma mieszadłami turbinowymi. Analizowano działanie różnych kon?guracji mieszadeł oraz wpływ odległości między nimi na wielkość powstających ?okuł. Na podstawie komputerowej analizy obrazu wyznaczano średnie powierzchnie i średnice Fereta tworzących się aglomeratów. Uzyskane dane pomiarowe opracowywano statystycznie w postaci histogramów rozkładu aproksymowanych dalej znanymi rozkładami teoretycznymi. Wyniki prowadzonych badań mogą służyć do opisu procesów i zjawisk zachodzących podczas ?okulacji prowadzonej w reaktorach zbiornikowych.
Słowa kluczowe: ?okulacja, mieszanie, reaktor zbiornikowy, rozkład wielkości ?okuł

404

—————————————————————————————————————-
I. ZAGAJ, K. IGNASIAK, R. ULBRICH: Wpływ gęstości i kształtu cząstek na segregację w separatorze

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 406-407                                         pobierz plik artykułu 

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu gęstości i kształtu cząstek na zjawisko segregacji układu dwuskładnikowego w separatorze pneumatycznym. Jako materiały badawcze wykorzystano cząstki kuliste o różnych gęstościach oraz cząstki niekuliste o różnym kształcie. Materiały badawcze dobrano w taki sposób, aby utworzyć układy dwuskładnikowe, przy stałym komponencie cząstek kulistych w każdym z układów. W celu oceny wpływu gęstości jak i kształtu posłużono się współczynnikiem rozrzutu CoV wyznaczonym dla poszczególnych komponentów mieszaniny z uwzględnieniem zakresu prędkości nośnika transportującego.
Słowa kluczowe: segregacja, separator pneumatyczny

406

—————————————————————————————————————-
Z. ZANDER, F. DAJNOWIEC, M. SORAL-ŚMIETANA, L. ZANDER, P. BANASZCZYK:
Opory permeacji w procesach nano?ltracji i wysokociśnieniowej ultra?ltracji serwatki kwasowej


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 408-409                                         pobierz plik artykułu 

Analizowano zmiany szybkości i oporów permeacji w procesach nano- (NF) i wysokociśnieniowej ultra?ltracji (UF) serwatki kwasowej ? produktu ubocznego po produkcji twarogów metodą tradycyjną. Zastosowano membrany rurkowe o różnej zdolności rozdzielczej (75% CaCl2 dla NF i 6 kDa dla UF). Otrzymano koncentraty o porównywalnej koncentracji wapnia i magnezu, ale tempo zmian szybkości i oporów permeacji było większe podczas nano?ltracji. Efekt ten przypisuje się szybkiemu formowaniu białkowej warstwy granicznej na powierzchni membrany w procesach UF.
Słowa kluczowe: nano?ltracja, ultra?ltracja wysokociśnieniowa, serwatka kwasowa, strumień permeatu, opór permeacji

408

—————————————————————————————————————-

Rok 2012 nr 5

2012-5_

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
M. BIELIŃSKI, P. CZYŻEWSKI: Charakterystyka badań wybranych funkcji ochronnych opakowań polimerowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 208-210                                          pobierz plik artykułu 

Opisano metodykę badań pojemników polimerowych (na przykładzie butelek i kanistrów) przeznaczonych głównie do ochrony i transportu substancji w stanie płynnym. Podano charakterystykę zastosowanej aparatury badawczo-pomiarowej, w której wykorzystywane są techniki video-rejestracji i analizy obrazu (videoXtens ?rmy Zwick/Roell), metody bezkontaktowe (skaner 3D ?rmy GOM), metody elementów skończonych (Ansys). Wykazano wpływ obecności płynów chemii motoryzacyjnej w połączeniu gwintowym na moment dokręcający (para polimer/polimer) oraz kąt dokręcenia nakrętki na szyjce pojemnika. Porównano pojemniki polimerowe (podobna masa, cechy geometryczne i przeznaczenie) pod kątem wytrzymałości na obciążenie ściskające.
Słowa kluczowe: funkcje ochronne opakowań, pojemnik polimerowy, połączenia gwintowe, wytrzymałość

208

—————————————————————————————————————-
K. CIECHACKI, T. GIĘTKA, M. CHUDZIŃSKI: Analiza czasu i kosztów spawania zbiornika magazynowego


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 211-212                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przeprowadzono analizy czasu i kosztów wykonania cylindrycznego zbiornika magazynowego o objętości 25 tys. m3 do przechowywania produktów naftowych. Ocenie poddano trzy metody spawania: ręczną ? MMA, półautomatyczną ? MAG i automatyczną ? SAW. Stwierdzono wyższość procesów MAG i SAW nad MMA.
Słowa kluczowe: zbiornik magazynowy, koszt wykonania

211

—————————————————————————————————————-
M. DRZAZGA, M. LEMANOWICZ, G. DZIDO, A. GIERCZYCKI: Otrzymywanie nanopłynów tlenków metali w wodzie metodą dwustopniową

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 213-215                                          pobierz plik artykułu 

Nanopłyny, czyli zawiesiny nanocząstek w płynie bazowym, mogą być otrzymywane metodą jedno- i dwustopniową. W metodzie jednostopniowej nanocząstki otrzymuje się bezpośrednio
w płynie bazowym. W metodzie dwustopniowej nanocząstki otrzymane w postaci proszku zawieszane są
w płynie bazowym. Przedstawiono wpływ czasu nadźwiękawiania, rodzaju stabilizatora i pH na stabilność oraz rozkłady ziarnowe i potencjał zeta nanopłynów CuO i Al2O3 w wodzie otrzymanych metodą dwustopniową.
Słowa kluczowe: nanopłyn, rozkład ziarnowy, potencjał zeta.

213

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI, K. BIELIŃSKI, M. NOWICKI: Badania i rozwój rozdrabniania odpadów tworzyw polimerowych w recyklingu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 216-218                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono problematykę rozdrabniania tworzyw polimerowych w recyklingu. Opisano stanowisko do aktywnego monitorowania charakterystyk roboczych służących do optymalizacji projektu rozdrabniacza wielotarczowego. Wyniki otrzymane podczas procesu rozdrabniania odpadów w recyklingu przedstawiono na wykresach. Pokazano zmiany temperatury produktu w funkcji czasu rozdrabniania, następnie zapotrzebowanie energii, produktywność określonej frakcji oraz wskaźnik sprawności energetycznej procesu w funkcji odległości między dyskiem 1. i dyskiem 2. rozdrabniacza. Podano zależności do wytypowania najlepszego projektu rozdrabniacza.
Słowa kluczowe: recykling, rozdrabnianie, sprawność rozdrabniania

216

—————————————————————————————————————-
T. GIĘTKA, K. CIECHACKI, M. CHUDZIŃSKI: Kryteria wyboru technologii spawania zbiornika magazynowego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 219-220                                          pobierz plik artykułu 

Omówiono zagadnienie wyboru metody spawania zbiornika magazynowego w warunkach montażowych. Przeprowadzono analizę technologii wykonania dla 4 metod spawalniczych (111, 135, 136, 121). Wzięto pod uwagę następujące kryteria: jakość wykonania, koszt wykonania, wpływ procesu na środowisko, warunki atmosferyczne. Dla wielkogabarytowych cylindrycznych zbiorników magazynowych najefektywniejszą okazała się metoda spawania łukiem krytym pod topnikiem (121).
Słowa kluczowe: kryteria wyboru, zbiornik magazynowy, metody kwali?kacji

219

—————————————————————————————————————-
K. IGNASIAK, I. ZAGAJ, R. ULBRICH: Zjawisko segregacji materiału dwuskładnikowego w transporcie pneumatycznym

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 221-223                                          pobierz plik artykułu 

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące zjawiska segregacji materiału dwuskładnikowego podczas wypływu z poziomego rurociągu pneumatycznego. Jako materiał badawczy wykorzystano cząstki kuliste o średnicy 6 mm i różnych gęstościach, które połączono w układy dwuskładnikowe. W celu oceny wpływu prędkości gazu na rozmiar zjawiska segregacji posłużono się stopniem nierównomierności rozkładu koncentracji przestrzennej oraz frakcyjnej.
Słowa kluczowe: segregacja, materiał ziarnisty, transport pneumatyczny

221

—————————————————————————————————————-
P. JAKUBOWSKA, A. KLOZIŃSKI: Recykling materiałowy folii papieropodobnych wytworzonych z kompozytów polimerowych o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 224-225                                          pobierz plik artykułu 

W pracy zbadano możliwość recyklingu materiałowego folii papieropodobnych oraz podano charakterystykę właściwości użytkowych końcowego produktu wytworzonego przy użyciu regranulatu. Właściwości mechaniczne folii określono przy użyciu maszyny wytrzymałościowej na drodze prób statycznego rozciągania. Wyznaczono również wartości współczynnika tarcia oraz oceniono wytrzymałości zgrzewów. Wykazano, że możliwe jest pięciokrotne przetwórstwo odpadowych folii papieropodobnych bez wyraźnego pogorszenia ich właściwości wytrzymałościowych. Powstałe regranulaty można wykorzystywać dalej, jako dodatek do świeżego tworzywa lub w całości przerabiać na nowy, gotowy produkt.
Słowa kluczowe: folie, kompozyty, recykling materiałowy, węglan wapnia

224

—————————————————————————————————————-
T. KAŁACZYŃSKI, M. ŁUKASIEWICZ, D. IWANOWICZ: Badania nierównomierności układu hydrauliki siłowej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 226-228                                          pobierz plik artykułu 

Celem pracy było opracowanie metody badania nierównomierności ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka siłownika hydraulicznego w aspekcie oceny jego stanu technicznego. Zbudowano laboratoryjne stanowisko pomiarowe. Symulowane parametry pracy siłownika wraz z uzyskanymi wynikami badań wskazują na większą wrażliwość układu na zmianę położeń zaworu upustowego w stosunku do zaworu bezpieczeństwa. Zużycie tłoczyska siłownika, symulowane w trakcie badań przez rodzaj pasowania oraz niewspółosiowość przyłożonego obciążenia (poniżej średnich prędkości ruchu tłoka wynoszących 0,05 m/s) miały istotny wpływ na równomierność ruchu tłoka.
Słowa kluczowe: hydraulika siłowa, badanie stanowiskowe, nierównomierność ruchu tłoka

226

—————————————————————————————————————-
J. KASPRZAK: Środowiskowe uwarunkowania gospodarki recyrkulacyjnej
w przemyśle piwowarskim


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 229-230                                          pobierz plik artykułu 

Przedstawiono założenia typowego procesu produkcyjnego w polskim browarze,
z uwzględnieniem odpadów produkcyjnych powstających na wszystkich etapach produkcji piwa. Podano również główne założenia obowiązującej w browarze polityki dotyczącej zagospodarowania powstających pozostałości, ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych konsekwencji prowadzonych działań i podaniem korzyści wynikających
z recyrkulacji odpadów materialnych (materiały produkcyjne, gazy techniczne) oraz niematerialnych (odzysk ciepła).
Słowa kluczowe: aspekty środowiskowe, recyrkulacja, przemysł piwowarski, ocena cyklu życia LCA

229

—————————————————————————————————————-
A. KLOZIŃSKI, P. JAKUBOWSKA: Właściwości mechaniczne folii poużytkowych stosowanych w rolnictwie

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 231-232                                          pobierz plik artykułu 

Przedstawiono badania określające wpływ czasu użytkowania na właściwości mechaniczne folii stosowanych w rolnictwie. Materiałem badawczym były folie polietylenowe użyte w procesie konserwacji kiszonki w formie silosu oraz bel. Właściwości mechaniczne folii oceniono za pomocą uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej podczas prób statycznego rozciągania oraz prób przebicia. Ze wzrostem czasu użytkowania odporność folii na przebicie rosła. Czas użytkowania wpłynął niekorzystnie na moduł sprężystości wzdłużnej folii. Wydłużenie względne przy zerwaniu uległo również zmniejszeniu z upływem czasu.
Słowa kluczowe: folie, folie w rolnictwie, wytłaczanie, właściwości wytrzymałościowe, polietylen, kiszonka

231

—————————————————————————————————————-
A. KLOZIŃSKI, P. JAKUBOWSKA: Ocena zjawiska rozszerzenia strugi polietylenu
z dodatkiem recyklatu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 233-234                                          pobierz plik artykułu 

Podjęto tematykę dotycząca zjawiska rozszerzenia strugi uplastycznionych polimerów. Jako materiał badawczy zastosowany został polietylen małej gęstości oraz recyklat polietylenu małej gęstości i ich mieszaniny o procentowym stosunku wagowym PE-LD/rec: 100/0; 95/5; 90/10; 85/15; 80/20; 50/50 oraz 0/100. Pomiar efektu Barusa przeprowadzony został przy użyciu plastometru obciążnikowego oraz wizyjnego systemu analizy obrazu.
Słowa kluczowe: zjawisko rozszerzenia strugi, efekt Barusa, recykling, wytłaczanie, lepkość

233

—————————————————————————————————————-
J. MIKOŁAJCZYK: Badanie wpływu preparatu eksploatacyjnego Mind M na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 235-236                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu preparatu eksploatacyjnego Mind M na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150 dla próbek o styku konforemnym. Do analizy wybrano parametry: Rq, Rt, Rpk, Ra oraz przebieg temperatur w komorze olejowej dla zadanej drogi tarcia. Przykładowo dla prędkości obrotowej wrzeciona równej 500 min-1 zaobserwowano stopniowe obniżanie temperatury w komorze olejowej z ok. 23,5°C do ok. 20,5°C wraz ze zwiększeniem dodatku preparatu eksploatacyjnego Mind M z 0,5% do 7%. Różnice temperatur dla stężeń 5% i 7% zaobserwowano tylko w początkowym okresie współpracy, tj. dla drogi tarcia ok. 900 m.
Słowa kluczowe: preparaty eksploatacyjne, właściwości tribologiczne, własności smarne, struktura geometryczna powierzchni (SGP)

235

—————————————————————————————————————-
T. MIKOŁAJCZYK: Niekonwencjonalny nóż tokarski z odtwarzaniem własności skrawnych ostrza

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 237-238                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono konstrukcję niekonwencjonalnego narzędzia tokarskiego z możliwością odtwarzania własności skrawnych ostrza. Nóż ten ma konstrukcję składaną i jest wyposażony
w cylindryczny element skrawający. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie pro?lu krawędzi skrawającej poprzez obrót elementu skrawającego, a także ostrzenie powierzchni natarcia odtwarzające krawędź skrawającą. W pracy przedstawiono zależności umożliwiające optymalne odtwarzanie krawędzi skrawającej i zilustrowano je wykresami.
Słowa kluczowe: zużycie ostrza, własności skrawne, toczenie

237

—————————————————————————————————————-
M. NOWACKI, A. MROZIŃSKI: Przykłady procesów recyklingu baterii w Polsce

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 239-241                                          pobierz plik artykułu 

Przedstawiono analizę funkcjonującego w Polsce systemu recyklingu zużytych baterii zwracając uwagę na aspekty prawne, organizacyjne i środowiskowe. Zamieszczono dane statystyczne rynku zużytych baterii w Polsce. Omówiono techniki wstępne oraz inżynierię recyklingu baterii, w tym procesy mechaniczne (separacyjne), hydrometalurgiczne
i pirometalurgiczne.
Słowa kluczowe: recykling baterii, organizacja odzysku, ochrona środowiska

239

—————————————————————————————————————-
A. PECHMAN, R. WOCIANIEC, J. ZDROJEWSKI: Młynek kulowy dla przemysłu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 242-243                                          pobierz plik artykułu 

Zaprojektowano i zbudowano młynek kulowy o pionowej osi obrotu przeznaczony do rozdrabniania masy zawierającej m.in. cukier puder i tłuszcze kakaowe. Podano dane techniczne i główne wymiary młynka. Całkowita pojemność młynka wynosi 59 dm3, a użytkowa ok. 25 dm3. Wskazano na zalety rozwiązania z nieruchomym zbiornikiem i podnoszonym wrzeciennikiem z mieszadłem. Opisano i rozwiązano problemy eksploatacyjne związane
z użytkowaniem młynka.
Słowa kluczowe: młynek kulowy, rozdrabnianie, tłuszcze kakaowe

242

—————————————————————————————————————-
B. PRZYBYLIŃSKI: Komputerowe wspomaganie wyboru metody regeneracji elementów maszyn

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 244-245                                          pobierz plik artykułu 

Odbudowa właściwości użytkowych wyeksploatowanych obiektów technicznych polega na działaniach naprawczych, w tym regeneracyjnych. Bardzo duża gama możliwości metod regeneracji wymaga od technologów wyboru tej właściwej dla danego elementu. W tym stanie rzeczy niezbędna jest pomoc, którą dać mogą programy komputerowe. W pracy opisano podstawowe uwarunkowania tworzenia takich programów wspomagających oraz zasygnalizowano wstępnie ideę programu do regeneracji napawaniem.
Słowa kluczowe: regeneracja, kryteria regeneracji, komputerowe wspomaganie

244

—————————————————————————————————————-
S. RÓŻAŃSKA: Wykorzystanie przepływu płynu przez otwór do wyznaczania lepkości wzdłużnej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 246-248                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań testowych stanowiska doświadczalnego do wyznaczenia lepkości wzdłużnej przy wypływie płynu przez otwór ostrokrawędziowy. Lepkość wzdłużna została obliczona przy użyciu dwóch metod przybliżonych Cogswella i Bindinga, które nie wymagają pomiaru kąta zwężenia strugi ?. Badania doświadczalne pozwalają stwierdzić, że metoda obliczania lepkości wzdłużnej zaproponowana przez Bindinga pozwala uzyskać znacznie bardziej dokładne wyniki od metody Cogswella.
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, metoda Cogswella, metoda Bindinga

246

—————————————————————————————————————-
A. SADOWSKI, B. ŻÓŁTOWSKI: Badania sprawności złożonych układów napędowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 249-250                                          pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano metody wyznaczania sprawności oraz zestawienie strat energii w procesie jej przekazywania w układzie napędowym maszyn. Energia przepływająca przez układ napędowy zostaje pomniejszona w wyniku strat związanych ze sprawnością jego podzespołów. O sprawności układu decydują zarówno sprawności poszczególnych mechanizmów składowych jak i sposób ich połączenia. Ponadto przedstawiono aparaturę pomiarową do bezdemontażowych badań sprawności.
Słowa kluczowe: sprawność, układ napędowy, straty energii

249

—————————————————————————————————————-
J. SADOWSKI: Minimalizacja hałasu środowiskowego na przykładzie oczyszczalni ścieków w Sztumie

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 251-253                                          pobierz plik artykułu 

W oparciu o badania własne przedstawiono możliwości ograniczenia hałasu powstającego na terenie oczyszczalni ścieków w Sztumie do dopuszczalnych norm. Stwierdzono, że głównym źródłem hałasu były dmuchawy powietrza, a hałas był emitowany w porze dziennej i nocnej do stref chronionych (osiedle domków jednorodzinnych). Przeprowadzono pomiary akustyczne hałasu w pomieszczeniach stacji dmuchaw i w otoczeniu oczyszczalni oraz wypromieniowanego do środowiska zewnętrznego w obszarze chronionym Przedstawiono kilka wariantów rozwiązania problemu, dokonano wyboru wariantu optymalnego oraz wykazano efekty ekologiczne po jego wdrożeniu.
Słowa kluczowe: oczyszczalnie ścieków, minimalizacja hałasu

251

—————————————————————————————————————-
T. SZYKOWNY, Ł. ROMANOWSKI: Kształtowanie struktury i twardości brązu fosforowego UNS C51100 zgniotem i wyżarzaniem

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 254-255                                          pobierz plik artykułu 

Brąz fosforowy UNS C51100 w postaci pasów o grubości 0,4 mm wyżarzono w temperaturze 600°C. Wyżarzony brąz walcowano na zimno ze zgniotem 20, 40, 60 lub 80%. Twardość brązu wzrosła od 90 HV do 240 dla Z = 80%. Zgnieciony brąz wyżarzano w temperaturze od 100 do 700°C. Z równania Avrami?ego wyznaczono temperaturę rekrystalizacji, która dla zgniotu 60% wynosi 408°C. Temperatura rekrystalizowania zawiera się przedziale 450 ÷ 500°C. Dalszy wzrost temperatury skutkuje rozrostem ziaren.
Słowa kluczowe: brąz fosforowy, zgniot, rekrystalizowanie

254

—————————————————————————————————————-
A. TOMPOROWSKI, B. SYKUT, K. KOWALIK, M. ANTCZAK: Badanie i analiza energochłonności wielotarczowego rozdrabniacza nowej generacji

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 256-258                                          pobierz plik artykułu 

Określono parametry konstrukcyjne rozdrabniacza wielotarczowego oraz właściwości rozdrabnianych biomateriałów niezbędne do zapewnienia energooszczędnego przebiegu procesu. Materiałem wsadowym do rozdrobnienia były ziarna ryżu o stabilizowanej wilgotności na poziomie 8,7%, 11,2%; 13,8% i 15,5%. Pomiary poboru mocy, wydajności i stopnia rozdrobnienia prowadzono dla wymienionych wilgotności ziarna, różnych prędkości obrotowych tarcz roboczych i różnych szerokości szczeliny międzytarczowej. Stwierdzono, że niezbędnym warunkiem obniżenia energochłonności jest monitorowanie sprzężeń wyjść użytkowych (wydajność i stopień rozdrobnienia) ze szczeliną międzytarczową, zasilaniem wejścia
i parametrami ziaren.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, biomateriały, wydajność, energochłonność

256

—————————————————————————————————————-
A. WĄSICKI, A. GRUBCZAK: Ocena przydatności do recyrkulacji materiałowej kompozytu polipropylen/mączka drzewna (50/50) narażonego na długotrwałe działanie wody i wilgoci

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 259-261                                          pobierz plik artykułu 

W pracy opisano badania zawartości wilgoci w kompozycie polipropylen/mączka drzewna
o składzie 50/50 % mas., kondycjonowanym w różnych warunkach oraz badania szybkości utraty wilgoci podczas suszenia w temperaturze 120°C. Stwierdzono, że wyroby poużytkowe
z kompozytu wcześniej eksploatowane w terenie otwartym oraz w wodzie lub nad wodą mogą zawierać znaczną ilość wilgoci. Rozdrobnienie ich i usunięcie wilgoci umożliwi ponowne przetwórstwo bez pogorszenia właściwości użytkowych kompozytu.
Słowa kluczowe: polipropylen, mączka drzewna, kompozyt, wilgotność, recyrkulacja

259

—————————————————————————————————————-
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Możliwość redukcji CO 2 przez zastosowanie betonu zrównoważonego i kruszywa recyklingowego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 262-264                                          pobierz plik artykułu 

W pracy analizowano poszczególne fazy cyklu życia obiektu betonowego związane z emisją
i absorpcją CO 2 oraz przedstawiono wybrane sposoby redukcji dwutlenku węgla poprzez obniżenie zużycia cementu
w betonie i poprzez karbonatyzację. Obniżenie zużycia cementu w betonie można uzyskać przez stosowanie zastępczych, odpadowych materiałów przemysłowych. Absorpcja CO 2 zachodzi głównie podczas procesu karbonatyzacji: w czasie użytkowania budowli, w trakcie rozbiórki i stosowania recyklingowych kruszyw betonowych.
Słowa kluczowe: beton zrównoważony, beton recyklingowy, absorpcja CO2, odpadowe materiały przemysłowe, karbonatyzacja

262

—————————————————————————————————————-
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Ocena cyklu życia konstrukcji betonowej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 265-267                                          pobierz plik artykułu 

Przedstawiono opis oceny cyklu życia konstrukcji betonowej w kontekście jej podstawowych funkcji z typowymi materiałami i przepływem energii oraz wynikłymi oddziaływaniami na środowisko. Omówiono składającą się z czterech faz metodologię LCA zde?niowaną w normach. Opisano związek między elementami konstrukcji ramowej budynku i podstawowymi funkcjami tych elementów. Pokazano porządek zależności w cyklu życia budynku składającego się z oddzielnie projektowanych czynników. Podkreślono, że projektowanie cyklu życia konstrukcji betonowej z uwzględnieniem recyklingu powinno uwzględniać kruszywa wysokiej jakości do produkcji betonu konstrukcyjnego, a niskiej jakości do produkcji betonu niekonstrukcyjnego i jako materiał na podbudowę dróg.
Słowa kluczowe: ocena cyklu życia, konstrukcja betonowa, recykling, środowisko

265

—————————————————————————————————————-
A. ZALEWSKA, J. KOWALIK: Badania właściwości ?zykomechanicznych powłok ochronnych utworzonych z wodorozcieńczalnych kompozycji akrylowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 268-270                                          pobierz plik artykułu 

Przebadano powłoki z wodorozcieńczalnych kompozycji akrylowych zawierających żywicę akrylową, niejonowy środek powierzchniowo czynny, zagęszczacz poliuretanowy, ciecz jonową. Otrzymane kompozycje powłokowe aplikowano na płytki stalowe i szklane, utwardzano
w temperaturze 80°C. Usieciowane powłoki przebadano pod kątem grubości, twardości względnej, odporności na zarysowanie, przyczepności, odporności na uderzenie i elastyczności. Przeprowadzono badania termomechaniczne, określono krzywą deformacji. Dodatek cieczy jonowej zwiększa adhezję powłoki do podłoża stalowego i poprawia jej właściwości ?zykomechaniczne. Uzyskane kompozycje lakierowe stanowią podstawę skutecznego zabezpieczenia konstrukcji stalowych.
Słowa kluczowe: farby akrylowe, wodorozcieńczalne kompozycje powłokowe, ciecze jonowe

268

—————————————————————————————————————-
M. ZASTEMPOWSKI: Nowoczesny system wentylacji domu jednorodzinnego
w aspekcie jego efektywności energetycznej


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 271-273                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono diagnostykę energetyczną wybranego budynku jednorodzinnego. Diagnostykę energetyczną budynku przeprowadzono w dwóch wariantach: z zainstalowanym systemem wentylacji z odzyskiem ciepła oraz ze standardową wentylacją grawitacyjną. Temat pracy jest niezwykle aktualny z uwagi na stały wzrost cen energii oraz paliw przeznaczonych do ogrzewania budynków, co skłania ich użytkowników do ciągłego poszukiwania oszczędności. Jest to możliwe dzięki coraz szerszej ofercie nowoczesnych, charakteryzujących się wysoką sprawnością urządzeniom grzewczym i wentylacyjnym oraz szerokiej ofercie efektywnych materiałów izolacyjnych.
Słowa kluczowe: jakość energetyczna budynku, system rekuperacji powietrza, efektywny proces wentylacji budynku

271

—————————————————————————————————————-
M. ZASTEMPOWSKI, B. ZASTEMPOWSKI: Stanowisko badawcze z układem hydraulicznym odzyskującym energię

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 274-275                                          pobierz plik artykułu 

Przedstawiono układ hydrauliczny umożliwiający odzyskanie znacznej części energii niezbędnej do wytworzenia obciążenia przekładni na stanowisku badawczym. Elementem obciążającym wał wyjściowy przekładni w tym układzie jest pompa wyporowa napędzająca silnik hydrauliczny
z regulatorem stałego ciśnienia. Silnik hydrauliczny połączono z wałem wejściowym przekładni, co daje możliwość odzysku ok. 87% energii.
Słowa kluczowe: badanie przekładni, odzysk energii, hamulec hydrauliczny

274

—————————————————————————————————————-

Rok 2012 nr 4

2012-4_

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
T. BORUTA, M. BIZUKOJĆ, S. LEDAKOWICZ: Modelowanie metabolizmu w erze inżynierii biologicznej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 89-91                                         pobierz plik artykułu 

Współczesna inżynieria metaboliczna oparta jest na narzędziach biologii systemów i biologii syntetycznej. Modelowanie matematyczne odgrywa istotną rolę w badaniach związanych
z mody?kacją sieci metabolicznej, ponieważ pozwala w sposób ilościowy analizować system biologiczny. Analiza bilansu strumieni pozwala na wyznaczenie wartości strumieni w sieci poprzez maksymalizację biologicznej funkcji celu. Algorytmy inżynierii metabolicznej in silico oparte są na procedurach optymalizacji.
Słowa kluczowe: metabolizm, model, optymalizacja, bioinżynieria, algorytm

89

—————————————————————————————————————-
T. BORUTA, M. BIZUKOJĆ, S. LEDAKOWICZ: Bioinformatyczna analiza przewidywanego klastra genów biosyntezy (+)-geodyny u Aspergillus terreus

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 92-94                                          pobierz plik artykułu 

Klaster genów odpowiedzialny za biosyntezę (+)-geodyny u Aspergillus terreus został zidenty?kowany i opisany przy użyciu narzędzi bioinformatyki. Ustalono hipotetyczne funkcje produktów kodowanych przez geny klastra i opisano je w kontekście proponowanego szlaku biosyntezy (+)-geodyny. Analiza pokazała, że metody in silico używane w analizie szlaków metabolicznych mogą dostarczyć cennych wskazówek dla badaczy, ale powinny być wspierane danymi eksperymentalnymi.
Słowa kluczowe:
Aspergillus, (+)-geodyna, poliketydy, BLAST

92

—————————————————————————————————————-
L. BILIŃSKA , J. BEMSKA, K. BILIŃSKI, S. LEDAKOWICZ: Zintegrowana chemiczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków włókienniczych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 95-97                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono chemiczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków włókienniczych pracującą w jednym z zakładów włókienniczych okręgu łódzkiego. Szczegółowo opisano poszczególne etapy oczyszczania i przybliżono związane z nimi rozwiązania instalacyjne. Scharakteryzowano także ścieki pochodzące z farbiarni. W wyniku pracy instalacji uzyskano 86% redukcji ChZT, 52% redukcji azotu, 50% redukcji OW i 90% redukcji OWO. Dzięki temu udało się zawrócić oczyszczoną wodę do procesów produkcyjnych.
Słowa kluczowe:
ścieki włókiennicze, oczyszczanie ścieków, zamykanie obiegów wody

95

—————————————————————————————————————-
J. BRYJAK, K. BIAŁOWĄS, A. KUCEWICZ: Kinetyka inaktywacji lakazy w obecności rozpuszczalników organicznych mieszających się z wodą

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 98-100                                          pobierz plik artykułu 

W badaniach nad inaktywacją lakazy w mieszających się z wodą rozpuszczalnikach organicznych wykorzystano etanol, dimetylofomamid, acetonitryl i 2-propanol w stężeniach
0?60% (obj/obj). Na podstawie spadku aktywności enzymu dobrano model seryjny, jako pozwalający odwzorować proces we wszystkich badanych przypadkach. Stwierdzono, że utrata aktywności enzymu w rozpuszczalnikach w stężeniach poniżej 30% jest spowodowana częściowym rozfałdowaniem białka w kontakcie z tymi związkami.
Słowa kluczowe:
lakaza, rozpuszczalniki mieszające się z wodą, inaktywacja, modelowanie matematyczne

98

—————————————————————————————————————-
M. BRZEZIŃSKA, I. GRABOWSKA, K. DĄBKOWSKA, M. PILAREK: Układ typu ciecz/ciecz jako alternatywna metoda hodowli przestrzennej komórek adherentnych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 101-102                                          pobierz plik artykułu 

Porównano wzrost mysich zarodkowych komórek macierzystych w postaci kul zarodkowych
w hodowli standardowej (stała powierzchnia pokryta żelatyną) oraz w układzie ciecz/ciecz (per?uorodekalina/pożywka). Wykazano, że hodowla kul zarodkowych w układzie dwóch niemieszających się faz ciekłych pozwala znacznie wydłużyć żywotność agregatów mysich komórek macierzystych oraz prawdopodobnie utrzymać je w stanie niezróżnicowanym.
Słowa kluczowe:
układ hodowlany ciecz/ciecz, hodowla komórkowa, kule zarodkowe, mysie zarodkowe komórki macierzyste

101

—————————————————————————————————————-
A. CHOIŃSKA, A. RODZIEWICZ, K. CYBULSKI: Opracowanie wieloorganizmowej szczepionki do kompostowania szczeciny

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 103-105                                          pobierz plik artykułu 

W badaniach uzyskano sześcioorganizmową szczepionkę mikroorganizmów, w skład której wchodziły szczepy: bakterii Bacillus cereus B5e/sz, B. subtilis P22, Bacillus sp. T16, drożdży Yarrowia lipolytica PII6a oraz grzybów strzępkowych Aspergillus sp. KG12 i Trichoderma sp. K1. Kompostowanie szczeciny z jej udziałem, prowadzone w skali laboratoryjnej było bardziej efektywne niż przy udziale monokultur oraz mikro?ory autochtonicznej.
Słowa kluczowe:
kompostowanie, szczecina, szczepionki mikroorganizmów, Bacillus

103

—————————————————————————————————————-
M. CIEŃSKA, M. LEWAŃCZUK, K. LABUS, J. BRYJAK: Detekcja związków fenolowych
z wykorzystaniem membran poliamidowych z immobilizowaną tyrozynazą


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 106-107                                          pobierz plik artykułu 

Do detekcji związków mono- i difenolowych w roztworach wodnych wykorzystano tyrozynazę immobilizowaną adsorpcyjnie na membranach poliamidowych. Spośród 10 testowanych związków, w przypadku 8 zaobserwowano pojawienie się barwnych produktów na powierzchni membran. Najbardziej interesujące wyniki otrzymano stosując L-3,4-dihydroksyfenyloalaninę, związku, który w przemyśle farmaceutycznym znany jest pod nazwą L-DOPA; w tym przypadku stwierdzono możliwość detekcji ilościowej i jakościowej.Słowa kluczowe: tyrozynaza, membrany poliamidowe, immobilizacja, detekcja, związki fenolowe

106

—————————————————————————————————————-
K. CYBULSKI, A. RODZIEWICZ, A. CHOIŃSKA: Dobór warunków kompostowania szczeciny przy udziale szczepionki drobnoustrojów

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 108-111                                          pobierz plik artykułu 

Opracowano warunki kompostowania szczeciny z udziałem czteroorganizmowej szczepionki drobnoustrojów keratynolitycznych, co było wymogiem podstawowym. Efektywny przebieg procesu w skali półtechnicznej możliwy był w warunkach tlenowych, przy odpowiedniej wilgotności i składzie masy, w której 50% stanowiła rozdrobniona szczecina w proporcji 1:1
z innymi komponentami zapewniającymi odpowiedni stosunek węgla do azotu takich, jak: słoma, kurzeniec i pył węgla brunatnego.
Słowa kluczowe:
Bacillus, Streptomyces, keratyny, kompostowanie, szczecina

108

—————————————————————————————————————-
K. DĄBKOWSKA, I. CHMIELEWSKA, M. PILAREK, K.W. SZEWCZYK: Wpływ metody wstępnej obróbki surowca lignocelulozowego na efektywność hydrolizy enzymatycznej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 112-114                                          pobierz plik artykułu 

Hydroliza stanowi kluczowy etap w procesie otrzymywania biopaliw z surowców lignocelulozowych. W pracy przedstawiono wyniki badań enzymatycznej hydrolizy surowca
z wierzby energetycznej. Przed hydrolizą surowiec poddawano obróbce wstępnej ?zycznej
(z wykorzystaniem promieniowania jonizującego oraz metodą eksplozji pary) lub chemicznej (kwaśnej lub zasadowej). Po 72 h hydrolizy największe stężenia glukozy uzyskano w przypadku, gdy surowiec poddano obróbce z użyciem kwasu fosforowego i etanolu.
Słowa kluczowe:
obróbka wstępna, hydroliza, lignoceluloza

112

—————————————————————————————————————-
A. DOMIŃCZYK, L. KRZYSTEK, S. LEDAKOWICZ: Biologiczne suszenie mieszaniny stałych odpadów przemysłu papierniczego oraz organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 115-116                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono badania dotyczące procesu biologicznego suszenia mieszaniny stałych odpadów przemysłu papierniczego oraz organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że biologiczne suszenie materii organicznej o wilgotności dochodzącej do 600 g.kg-1 umożliwia ok. 70% usunięcie wilgoci i otrzymanie wysuszonego materiału o wartości opałowej wynoszącej ok. 13,24 kJ?g-1 oraz cieple spalania ok. 14,52 kJ?g-1.
Słowa kluczowe:
biosuszenie, wydajność, materia organiczna

115

—————————————————————————————————————-
K. FRAHN, K.W. SZEWCZYK , A. ZAMOJSKA-JAROSZEWICZ, P. SOBIESZUK: Badania nad wytwarzaniem wodoru i metanu w bioelektrolizerze

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 117-118                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki doświadczalne badań dotyczących trójkomorowego bioelektrolizera okresowego. Głównym celem był pomiar ilości wytwarzanego wodoru i metanu w zależności od przyłożonego napięcia. Zaobserwowano występowanie maksimum w zależności ilości wytwarzanego wodoru od przyłożonego napięcia. Stwierdzono zatem wrażliwość mikroorganizmów aktywnych elektrycznie na stosowanie wyższych napięć. W warunkach pracy aparatu w przestrzeni anodowej zauważono również produkcję metanu.
Słowa kluczowe:
bioelektroliza, wodór, metan

117

—————————————————————————————————————-
M. GMUREK, M. OLAK-KUCHARCZYK, J.S. MILLER, S. LEDAKOWICZ: Analiza skuteczności fotodegradacji biocydu orto-fenylofenolu w środowisku wodnym

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 119-122                                          pobierz plik artykułu 

Niniejsza praca prezentuje wyniki badań degradacji biocydu o-fenylofenolu w środowisku wodnym przy zastosowaniu promieniowania UVC i widzialnego, pogłębionego utleniania
w układzie H2O2 /UV i fotosensybilizowanego utleniania. Najlepsze efekty rozkładu obiektu badań uzyskano podczas pogłębionego utleniania
w układzie H2O2 /UV. Wzrost pH roztworu spowodował wzrost szybkości fotolizy
i fotosensybilizowanego utleniania i niewielkie spowolnienie degradacji o-fenylofenolu
w układzie H2O2 /UV.
Słowa kluczowe:
orto-fenylofenol, fotoliza, fotosensybilizowane utlenianie, pogłębione utlenianie, układ H 2O2 /UV

119

—————————————————————————————————————-
J. GONCIARZ, M. PAWLAK, M. BIZUKOJĆ: Wymuszanie zmian formy morfologicznej grzybni Aspergillus terreus poprzez dodatek nieorganicznych mikrocząstek

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 123-124                                          pobierz plik artykułu 

Grzyby nitkowe są producentem wielu cennych substancji. Forma morfologiczna grzybów ma wpływ na jego produktywność. Badania nad sterowanie morfologią grzybów nitkowych mają na celu intensy?kację produkcji ich metabolitów oraz kontrole nad wielkością peletek w hodowlach wgłębnych. Niniejsza praca ma na celu zbadanie wpływu dodatku nieorganicznych mikrocząstek talku (Mg3(OH)2Si4O10 ) oraz tlenku glinu (Al2O3 ) na rozmiar peletek Aspergillus terreusATCC 20542 i biosyntezę lowastatyny.
Słowa kluczowe:
Aspergillus terreus, lowastatyna, inżynieria morfologii, talk, tlenek glinu

123

—————————————————————————————————————-
I. GRUBECKI, M. WÓJCIK: Optymalne sterowanie temperaturą w procesie rozkładu H2O2 przez katalazę z Aspergillus niger

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 125-127                                          pobierz plik artykułu 

Katalaza znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle włókienniczym, spożywczym
i celulozowo-papierniczym do rozkładu pozostałości nadtlenku wodoru. Proces ten zazwyczaj prowadzony jest w warunkach izotermicznych. Prowadzi to do wzrostu kosztów eksploatacyjnych. W niniejszej pracy, określono optymalne pro?le temperatury zapewniające najkrótszy czas jego przebiegu. Stwierdzono, że realizacja analizowanego procesu powinna przebiegać przy aktywnych, górnym i dolnym, ograniczeniach temperaturowych.
Słowa kluczowe:
dezaktywacja biokatalizatora, reaktory chemiczne, optymalizacja, optymalny pro?l temperatury, rachunek wariacyjny

125

—————————————————————————————————————-
J. GRZELAK, L. KRZYSTEK: Zmiany składu morfologicznego stałych odpadów komunalnych w mieście Łodzi w latach 1995-2011, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji organicznej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 128-130                                          pobierz plik artykułu 

W niniejszej pracy dokonano analizy morfologii zmieszanych odpadów komunalnych dla miasta Łodzi, koncentrując się na frakcji organicznej. Zestawione i porównane zostały dane statystyczne z lat 1995, 2004 oraz 2008/2009. W składzie badanych odpadów najwięcej jest odpadów roślinnych ? ok. 29%, następnie papier ? ok. 17,7%, szkło ? ok. 16,1% oraz tworzywa sztuczne ? ok.15,3%. Frakcja organiczna stanowi 48%. Sporządzono także prognozę zmian ilości odpadów zmieszanych oraz frakcji organicznej do roku 2020.
Słowa kluczowe:
odpady komunalne, frakcja organiczna, morfologia, składowanie, m. Łódź.

128

—————————————————————————————————————-
P. JAWORSKA, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Wykorzystanie polimerowych membran
do dozowania substancji

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 131-132                                          pobierz plik artykułu 

Celem pracy było doświadczalne wykazanie na przykładzie substancji modelowej ? witaminy B12 (cyjanokobalaminy) możliwości wykorzystania membran do kontrolowanego spowolnienia transportu masy. Sam alginian sodu w niewystarczający sposób reguluje tempo uwalniania substancji organicznych. Przez zastosowanie porowatych membran polimerowych z octanu celulozy czy też z polieterosulfonu transport masy spowolniono kilkaset razy, przybliżając wartość strumienia masy do wartości oczekiwanych przy transporcie leków.
Słowa kluczowe:
nośnik leków, struktura alginianowo-membranowa, kontrola transportu

131

—————————————————————————————————————-
P. JUSZCZYK, M. MARCINKIEWICZ, A. RYWIŃSKA, W. RYMOWICZ: Biosynteza erytrytolu z gliceryny przez drożdże Yarrowia lipolytica w hodowli okresowej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 133-134                                          pobierz plik artykułu 

Proces produkcji erytrytolu z glicerolu przez różne szczepy Yarrowia lipolyticaprzeprowadzono w hodowlach wgłębnych w bioreaktorze, w podłożu zawierającym 150 g/L substratu. Spośród 14 użytych szczepów drożdży, najlepszym producentem erytrytolu z glicerolu był szczep Wratislavia K1, który produkował 80 g/L erytrytolu, z szybkością objętościową i wydajnością równą odpowiednio 1,01 g/Lh i 0,53 g/g. Szczep ten produkował także niewielkie ilości produktów ubocznych takich jak mannitol i kwas cytrynowy.
Słowa kluczowe:
erytrytol, glicerol, Yarrowia lipolytica, biosynteza

133

  —————————————————————————————————————-
P. JUSZCZYK, M. RAKICKA, A. RYWIŃSKA, W. RYMOWICZ: Ciągła biosynteza erytrytolu przez Yarrowia lipolytica w bioreaktorze membranowym

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 135-137                                          pobierz plik artykułu 

Bioreaktor membranowy z ciągłą recyrkulacją komórek Yarrowia lipolytica wykorzystano do ciągłej biosyntezy erytrytolu z glicerolu. Proces prowadzono przy stałej szybkości rozcieńczenia D = 0,012 h-1. Oceniano wpływ składu pożywki zasilającej na produktywność i wydajność erytrytolu. Obecność w pożywce chlorku amonu, ekstraktu drożdżowego oraz chlorku sodu umożliwiała uzyskanie najwyższych ilości erytrytolu w permeacie (103 g/L), a proces biosyntezy charakteryzował się najwyższą wydajnością i stabilnością.
Słowa kluczowe:
erytrytol, glicerol, Yarrowia lipolytica, reaktor membranowy

135

—————————————————————————————————————-
P. JUSZCZYK, W. RYMOWICZ, P. LISZKA: Produkcja biomasy Pichia pastoris
z surowców odpadowych z produkcji biodiesla


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 138-140                                          pobierz plik artykułu 

Badano zdolność drożdży Pichia pastoris ATCC 28485 do wzrostu w podłożu o zróżnicowanym pH, zawierającym jako źródło węgla surowce odpadowe z produkcji biodiesla. W hodowlach okresowych wykazano, że w podłożu z gliceryną odpadową z dodatkiem metanolu drożdże produkowały biomasę z najwyższą wydajnością (0,65 g/g) i produktywnością (1,94 g/Lh). Stwierdzono również, że drożdże P. pastoris nie utylizowały kwasów tłuszczowych i deggumingu. Ilość białka w biomasie drożdży wahała się od 25,6 do 39,3%.
Słowa kluczowe:
Pichia pastoris, SCP, glicerol odpadowy

138

—————————————————————————————————————-
A. KACPRZAK, M. MATYKA, L. KRZYSTEK, S. LEDAKOWICZ: Wpływ stopnia nawożenia
i czynników atmosferycznych na wydajność produkcji biogazu z wybranych roślin energetycznych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 141-142                                          pobierz plik artykułu 

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu warunków atmosferycznych oraz stopnia nawożenia azotem na plonowanie kukurydzy i sorgo oraz określenie ich podatności na rozkład beztlenowy i przydatność do produkcji biogazu. Stwierdzono, że plony kukurydzy i sorgo są
w dużym stopniu uzależnione od warunków pogodowych w okresie wegetacji, a w mniejszym stopniu od dawki nawożenia azotowego. Największa wydajność produkcji biogazu z sorgo wynosiła 8455 m3/ha/rok , a z kukurydzy 8690 m3/ha/rok.
Słowa kluczowe:
biogaz, rośliny energetyczne, nawożenie

141

—————————————————————————————————————-
L. KRATKY, T. JIROUT: Wpływ hydrolizy z rozszerzalnością cieplną odpadów lignocelulozowych na produkcję biogazu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 143-144                         pobierz plik artykułu (in English) 

Hydroliza z rozszerzalnością cieplną należy do grupy ?zycznych operacji obróbki wstępnej stosowanej w celu polepszenia biodegradowalności odpadów lignocelulozowych. Badano oddziaływanie tego procesu na słomę pszeniczną oraz wpływ rozszerzalności na rozmiar cząstek. Wyniki badań wykazały znaczący wzrost biodegradowalności oraz redukcję rozmiarów cząstek surowca. Optymalne warunki procesu dla substratu zawierającego 5% wag. nieprzerobionej słomy zbożowej określono jako200°Cw czasie nie krótszym niż 20 minut.
Słowa kluczowe:
lignocelulozy, obróbka wstępna gorącą wodą, redukcja rozmiarów cząstek, rozszerzalność cieplna, słoma pszeniczna

143

—————————————————————————————————————-
K. LABUS, J. BRYJAK: Kinetyka utleniania związków fenolowych z udziałem tyrozynazy natywnej i immobilizowanej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 145-147                                          pobierz plik artykułu 

Celem pracy było wyznaczenie wartości parametrów równania Michaelisa-Menten dla utleniania różnych substratów fenolowych przez tyrozynazę natywną i immobilizowaną. Wykazano, że immobilizacja enzymu powoduje obniżenie powinowactwa enzym-substrat oraz stałych szybkości reakcji, co jest efektem występowania oporów dyfuzyjnych i sorpcji substratu na nośniku. Jednak efektywność hydroksylacji L-Tyrozyny obniżyła się jedynie 3-krotnie, podczas gdy następcze utlenianie L-DOPA było 5,6 razy mniejsze.
Słowa kluczowe:
tyrozynaza, utlenianie, substraty fenolowe, immobilizacja

145

—————————————————————————————————————-
M. LEWAŃCZUK, A. KUCEWICZ, J. BRYJAK: Stabilność operacyjna immobilizowanej lakazy w obecności aminofenolu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 148-150                                          pobierz plik artykułu 

Utlenianie aminofenolu przez lakazę generuje powstanie rodnikowych produktów ubocznych, wywołujących inaktywację enzymu. Wykazano, że zjawisko to można znacznie ograniczyć przez dodanie rozpuszczalnika mieszającego się z wodą, np. 10% 2-propanolu, do reakcji
z enzymem natywnym. Zbliżony skutek można osiągnąć stosując enzym immobilizowany na nośniku akrylowym, bez dodatku 2-propanolu. Obserwacje mikroskopowe ujawniły istotną sorpcje produktów na powierzchni nośnika.
Słowa kluczowe:
lakaza, 2-propanol, immobilizacja, aminofenol, stabilność

148

—————————————————————————————————————-
E. LIWARSKA-BIZUKOJĆ: Rola cyfrowej analizy obrazu w monitoringu osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 151-153                                         pobierz plik artykułu 

W pracy omówiono możliwości zastosowania cyfrowej analizy obrazu do oceny morfologii
i składu osadu czynnego wraz z przedstawieniem przykładowych, uproszczonych procedur jej wykonania. Zautomatyzowane procedury analizy obrazu są najczęściej wykorzystywane do (1) pomiarów wielkości kłaczków osadu, (2) oszacowania stężenia biomasy, (3) oznaczenia udziału bakterii nitkowych, (4) oszacowania udziału bakterii akumulujących polifosforany, (5) identy?kacji pierwotniaków i metazoa.
Słowa kluczowe:
osad czynny, analiza obrazu, morfologia, bakterie nitkowe

151

—————————————————————————————————————-
E.  LIWARSKA-BIZUKOJĆ,  D.  GENDASZEWSKA:  Morfologia kłaczków osadu czynnego w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Zgierzu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 154-156                                          pobierz plik artykułu 

Celem pracy była ocena morfologii kłaczków osadu czynnego w zgierskiej oczyszczalni ścieków po modernizacji oraz sprawdzenie, jak te parametry zmieniają w zależności od warunków oksydoredukcyjnych. Modernizacja ciągu biologicznego nie wpłynęła zasadniczo na zmianę wielkości i kształtu kłaczków. Nadal dominują kłaczki średnie. Parametry morfologiczne kłaczków są na podobnym poziomie niezależnie od warunków oksydoredukcyjnych z wyjątkiem komory Aero1, gdzie stwierdzono większe rozdrobnienie kłaczków.
Słowa kluczowe:
osad czynny, analiza obrazu, morfologia, Bardenpho

154

—————————————————————————————————————-
K. MICHALSKA, S. LEDAKOWICZ: Degradacja struktur lignocelulozowych
oraz produktów ich hydrolizy


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 157-159                                          pobierz plik artykułu 

W pracy badano stopień degradacji struktur lignocelulozowych oraz produktów ich rozkładu
za pomocą trzech metod chemicznej hydrolizy biomasy wykorzystywanych w technologiach fermentacyjnych. Eksperymenty prowadzono na czystych związkach chemicznych, w roztworach jednoskładnikowych. Celem pracy było określenie wpływu wybranych metod na efektywność fermentacji metanowej. Otrzymane wyniki wskazują na zasadność stosowania chemicznej obróbki jako etapu wstępnego w procesach produkcji biogazu.
Słowa kluczowe:
hydroliza kwasowa, hydroliza zasadowa, odczynnik Fentona, wydajność, fermentacja metanowa

157

—————————————————————————————————————-
A. NOWORYTA, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Mikrobiologiczny bioreaktor membranowy
z retencją substratu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 160-161                                          pobierz plik artykułu 

Przedstawiono analizę modelową układu zintegrowanego: bioreaktor mikrobiologiczny ? mikro?ltracja ? nano?ltracji/odwrócona osmoza. Pokazano, że zastosowanie modułu NF/RO zatrzymującego substrat zawracany do bioreaktora pozwala na otrzymanie wymaganych normami strumieni opuszczających instalację przy relatywnie krótkich czasach przebywania
i że to właśnie proces nano?ltracji a nie mikro?ltracji szczególnie mocno intensy?kuje proces biodegradacji. Przeprowadzono eksperymenty dla procesu biodegradacji benzenu prowadzonego przez szczep Pseudomonas ?uorescenswery?kujące analizę modelową.
Słowa kluczowe:
ciśnieniowe procesy membranowe, mikrobiologiczny bioreaktor membranowy, nano?ltracja, biodegradacja

160

—————————————————————————————————————-
M. OSIŃSKA-JAROSZUK, A. JAROSZ-WILKOŁAZKA: Chromatogra?czne metody oczyszczania polisacharydów grzybowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 162-163                                          pobierz plik artykułu 

Celem pracy było opracowanie metody pozyskiwania i oczyszczania zewnątrzkomórkowych polisacharydów ze szczepu Ganoderma applanatum z wykorzystaniem metod chromatogra?cznych. Surowy preparat polisacharydu poddawano analizie chromatogra?cznej z wykorzystaniem nośników Sepharose 6B lub Sepharose Cl-4Buzyskując trzy symetryczne piki elucji. Frakcje polisacharydowe nie wykazywały absorbancji przy długości fali 280 i 260 nm co świadczy o braku białek i kwasów nukleinowych w badanych substancjach.
Słowa kluczowe:
epoksypolisacharydy grzybowe, Ganoderma planatum, chromatogra?a

162

—————————————————————————————————————-
M. PAWLAK, M. BIZUKOJĆ: Intensy?kacja biosyntezy lowastatyny przy użyciu laktozy
i glicerolu jako źródeł węgla w procesach okresowych oraz discontinuous fed-batch
i continuous fed-batch


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 164-166                                          pobierz plik artykułu 

W pracy została przedstawiona strategia maksymalizacji biosyntezy lowastatyny przez Aspergillus terreus ATCC 20542 przy jednoczesnym użyciu laktozy i glicerolu jako źródeł węgla w procesach okresowych jak i półciągłych. Zarówno w bioreaktorze jak i w hodowlach wstrząsanych lepsze wyniki uzyskiwano w procesach fed-batch. W bioreaktorze niezbędna była kontrola pH i pO2oraz zmienna szybkość zasilania substratem węglowym, która intensy?kowała wydzielanie lowastatyny.
Słowa kluczowe:
Aspergillus terreus ATCC 20542, lowastatyna, hodowla okresowa, hodowla fed-batch

164

—————————————————————————————————————-
B. PAWŁOWSKA: Konduktancja jako parametr monitorujący wzrost korzeni włośnikowatych Paulownia tomentosa w bioreaktorze

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 167-168                                          pobierz plik artykułu 

Stwierdzono korelację pomiędzy wzrostem biomasy i zmianą konduktancji dla kultur korzeni włośnikowatych P. tomentosa w kolbach wstrząsanych. Pomiar konduktancji zastosowano
do śledzenia wzrostu korzeni P. tomentosa w bioreaktorze rozpyłowym o pojemności 10 dm3. Korzystając z wyznaczonych zależności liniowych w kolbach wstrząsanych, wyznaczono hipotetyczny wzrost biomasy w bioreaktorze. Końcowy wynik uzyskany z liniowej zależności był niższy od rzeczywistego o 6,8%. Stwierdzono, że konduktancja może być zastępczym parametrem monitorującym wzrost biomasy korzeni P. tomentosaw bioreaktorze rozpyłowym.
Słowa kluczowe:
bioreaktor, konduktancja, monitorowanie biomasy, korzenie transformowane, Paulownia tomentosa

167

—————————————————————————————————————-
K. PAŹDZIOR, A. KLEPACZ-SMÓŁKA, S. LEDAKOWICZ, J. SÓJKA-LEDAKOWICZ,
R. ŻYŁŁA: Porównanie efektów zastosowania jedno- i dwustopniowych reaktorów typu SBR do biodegradacji wysoko obciążonych ścieków


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 169-170                                          pobierz plik artykułu 

W jedno- i dwustopniowych reaktorach typu SBR prowadzono biodegradację odcieków ze składowiska odpadów komunalnych oraz koncentratów po nano?ltracji ścieków włókienniczych. W obu przypadkach uzyskano lepsze wyniki w układzie dwustopniowym (odcieki ? sprawność nitry?kacji 100%, denitry?kacji powyżej 90%; koncentraty ? odbarwienie powyżej 90%, mineralizacja aminy aromatycznej), niż jednostopniowym (odcieki ? tylko nitry?kacja; koncentraty ? odbarwienie powyżej 90%, amina obecna w odpływie).
Słowa kluczowe:
odcieki, ścieki włókiennicze, biodegradacja, SBR

169

—————————————————————————————————————-
E.  PIOTROWSKA,  K.W.  SZEWCZYK ,  M.M.  JAWORSKA, E. KONIECZNA-MORDAS: Biotechnologiczne wytwarzanie kwasu bursztynowego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 171-173                                          pobierz plik artykułu 

Celem niniejszej pracy było modelowania fermentacji bursztynianowej prowadzonej przy użyciu bakterii A.succinogenes130Z w reaktorze półciągłym. Sformułowany model uwzględniał inhibicję produktem oraz inhibicję substratem. Średnie wartości wynoszą: stała nasycenia K S = 5,9 g/L, stała inhibicji produktem K P = 32,8 g/L, stała inhibicji substratem K i = 100,3 g/L. Stwierdzono, że w warunkach prowadzenia doświadczeń przemiana podstawowa nie odgrywała roli. Model dobrze odzwierciedlał dane doświadczalne.
Słowa kluczowe:
kwas bursztynowy, Actinobacillus succinogenes 130Z, model kinetyczny, inhibicja produktem, inhibicja substratowa

171

—————————————————————————————————————-
J. POLAK, A. JAROSZ-WILKOŁAZKA: Unieruchomiona biomasa grzybowa jako biokatalizator w syntezie barwników tekstylnych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 174-175                                          pobierz plik artykułu 

Hodowle grzybów ligninolitycznych, o naturalnej zdolności wydzielania lakazy wykazują ogromny potencjał aplikacyjny w syntezie m.in. barwników tekstylnych. Biotransformacja związków przez grzyby zachodzi in situ, nie wymaga kosztownego i czasochłonnego procesu pozyskiwania i oczyszczania enzymu. Dodatkowe związanie biomasy na trwałym nośniku wykonanym np. z żyłki polipropylenowej, ogranicza swobodną migrację komórek i umożliwia działanie układu w systemie ciągłej syntezy.
Słowa kluczowe:
lakaza, grzyby ligninolityczne, biokataliza, unieruchamianie biomasy, synteza barwników

174

—————————————————————————————————————-
F. RIEGER, P. SEICHTER, C. KUNCEWICZ, D. CERES: Dobór mieszadła do bioreaktora

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 176-178                                          pobierz plik artykułu 

Porównano pracę dwóch mieszadeł o działaniu osiowym, tzn. sześciołopatkowego mieszadła turbinowego o łopatkach pochylonych oraz mieszadła TX535 podczas mieszania układu dwufazowego ciało stałe-ciecz. Po uwzględnieniu zapotrzebowania mocy do napędu obu mieszadeł stwierdzono, że mieszadło TX535 jest bardziej efektywne od mieszadła turbinowego. Jest to wynik bardziej opływowych kształtów mieszadła TX535. Przedstawiono również zastosowanie przemysłowe mieszadła TX535.
Słowa kluczowe:
mieszanie w bioreaktorach, zawiesina, homogenizacja

176

—————————————————————————————————————-
A. RYWIŃSKA, L. TOMASZEWSKA, M. MARCINKIEWICZ, W. RYMOWICZ: Biosynteza erytrytolu z glicerolu przez Yarrowia lipolytica Wratislavia 1.31

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 179-181                                          pobierz plik artykułu 

Celem pracy było zbadanie wpływu NaCl na biosyntezę erytrytolu z glicerolu przez szczep
Y. lipolytica
Wratislavia 1.31. W hodowlach wstrząsanych zbadano wpływ stężenia NaCl,
w zakresie 0 ? 8%. Najlepsze wyniki uzyskano przy 2,5% dodatku NaCl. W hodowlach bioreaktorowych, przy wykorzystaniu glicerolu odpadowego, stężenie erytrytolu wynosiło 67,5 g?dm-3, a wydajność i szybkość objętościowa jego produkcji odpowiednio 0,46 g?g-1 i 0,68 g?dm-3h-1.
Słowa kluczowe:
erytrytol, glicerol, Yarrowia lipolytica, NaCl

179

—————————————————————————————————————-
R. ŚLĘZAK, L. KRZYSTEK, S. LEDAKOWICZ: Wpływ napowietrzania na procesy zachodzące w odpadach

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 182-183                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono badania dotyczące symulacji doświadczalnej składowiska aerobowego przy różnych wariantach napowietrzania oraz składowiska anaerobowego. Dodatkowo po zakończeniu napowietrzania lizymetrów aerobowych monitorowano skład odcieków i powstającego gazu. Z przeprowadzonych badań wynika, że zmniejszanie szybkości napowietrzania odpadów powoduje zmniejszenie emisji gazu po zakończeniu napowietrzania
w porównaniu do lizymetru napowietrzanego w sposób ciągły.
Słowa kluczowe:
napowietrzanie, odcieki, składowisko, lizymetr

182

—————————————————————————————————————-
L. TOMASZEWSKA, K. CYBULSKI, A. RYWIŃSKA: Wpływ źródła witamin na produkcję erytrytolu z glicerolu przez drożdże Yarrowia lipolytica

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 184-186                                          pobierz plik artykułu 

Celem pracy była ocena wpływu różnych źródeł witamin ? ekstraktu drożdżowego, namoku kukurydzianego oraz tiaminy, na wydajność i dynamikę produkcji erytrytolu z glicerolu przez szczep Y. lipolytica Wratislavia K1. Najlepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu 1 g?dm-3 ekstraktu drożdżowego. W okresowej hodowli bioreaktorowej drożdże produkowały 42,2 g?dm-3 erytrytolu z wydajnością 0,43 g?g-1 i szybkością produkcji 0,63 g?dm-3?h-1.
Słowa kluczowe:
erytrytol, glicerol, Yarrowia lipolytica, źródło witamin

184

—————————————————————————————————————-
A. TRUSEK-HOŁOWNIA, A. NOWORYTA: Kontaktor membranowy do kontrolowanego dozowania zanieczyszczeń do strefy biodegradacji

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 187-189                                          pobierz plik artykułu 

Celem pracy było wyznaczenie krzywych równowagowych dla lotnych związków organicznych, aby rozpoznać możliwości prowadzenia procesu zintegrowanego: reekstrakcji z biodegradacją. Określono również szybkość transportu masy benzenu w kontaktorze membranowym.
Słowa kluczowe:
układ dwufazowy, równowaga procesu ekstrakcji, kontaktor membranowy, LZO

187

—————————————————————————————————————-
L. WĘGRZYNOWSKA, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Charakterystyka immobilizowanej katalazy stosowanej w zimnej pasteryzacji mleka

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 190-191                                          pobierz plik artykułu 

W artykule scharakteryzowano preparat immobilizowanej katalazy w kapsułkach alginianowych, który ze względu na swoją heterogeniczność może być w łatwy sposób separowany ze strumienia mleka. Aktywność preparatu immobilizowanego w warunkach reakcji (pH 6,4,
24 oC) jest o połowę mniejsza aniżeli preparatu natywnego, aczkolwiek jego stabilność
w warunkach procesowych jest kilkanaście razy wyższa, dotyczy to również stabilności
w warunkach przechowywania.
Słowa kluczowe:
katalaza, immobilizacja objętościowa, stabilność enzymu, kapsułka alginianowa

189

J. WICZKOWSKI, M. PILAREK, A. ZAMOJSKA-JAROSZEWICZ, K.W. SZEWCZYK : Hodowla mikroalg w fotobioreaktorze typu air-lift driven

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 192-194                                          pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono hodowle mikroalg Scenedesmus obliquus w warunkach nasłonecznienia panujących w Polsce (miesiące VI-X) w fotobioreaktorze typu air-lift driven (ALD) o objętości roboczej 5,6 dm3. Zbadano wzrost mikroalg w: klasycznym ALD i ALD z pompą perystaltyczną w połowie długości pętli kolektora. Najwyższą wartość właściwej szybkości wzrostu ? uzyskano w klasycznym ALD (? = 1,64?10-2 h-1), a najwyższe stężenie biomasy w układzie o przepływie wspomaganym pompą perystaltyczną (C X = 4,4 g dm-3).
Słowa kluczowe:
fotobioreaktor, układ typu air-lift driven, mikroalgi, Scenedesmus obliquus

192

—————————————————————————————————————-
M. WÓJCIK, I. GRUBECKI: Ocena efektywności pułapkowania katalazy Terminox Ultra w żelu alginianu wapnia

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 195-196                                          pobierz plik artykułu 

Katalaza Terminox Ultrabyła immobilizowana w żelu alginianu wapnia. Badano wpływ stężenia alginianu i chlorku wapnia oraz ilości enzymu na sprawność pułapkowania. Granulki immobilizowanego biokatalizatora otrzymane z 4% alginianu sodu i żelowane w 2% chlorku wapnia wykazywały najwyższą sprawność pułapkowania.
Słowa kluczowe:
alginian wapnia, katalaza, Terminox Ultra, immobilizacja, pułapkowanie

195

—————————————————————————————————————-
A. ZAMOJSKA-JAROSZEWICZ, K.W. SZEWCZYK : Modelowanie beztlenowych hodowli sekwencyjnych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 197-198                                          pobierz plik artykuł

W pracy przedstawiono porównanie wyników doświadczalnych, dotyczących sekwencyjnej fermentacji metanowej serwatki kwaśnej, z wynikami symulacji. Zaproponowano opis matematyczny reaktora sekwencyjnego. Do opisu przemian biochemicznych wykorzystano złożony model strukturalny ADM1. Stwierdzono, że zastosowany opis matematyczny dobrze odwzorowuje przebieg rzeczywistego procesu. Pozwala to na wiarygodne przewidywanie szybkości produkcji i ilości metanu wytwarzanego z różnych substratów.
Słowa kluczowe:
fermentacja metanowa, hodowle sekwencyjne, metan

197

—————————————————————————————————————-

Rok 2012 nr 3

2012_3_

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
H. HOLKA, J. WEŁNOWSKI: Rotarex Fast&Easy ? Nowa metoda recyklingu materiałowego opon


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 53-55                                 pobierz plik artykułu 

Zagadnienia utylizacji opon jest jednym z ważniejszych problemów w światowej gospodarce.
W pracy opisano technologię i aspekty energetyczne recyklingu opon za pomocą nowej metody frezowania Rotarex Fast&Easy. Zaprezentowano narzędzie do obróbki oraz opisano całą maszynę. Wydajność maszyny Rotarex jest bardzo duża i spełnia oczekiwania konstruktorów.
Słowa kluczowe: zużyte opony, recykling, water-jet, frezowanie opon

53

—————————————————————————————————————-
B. CZUPRYŃSKI, J. LISZKOWSKA, J. PACIOREK-SADOWSKA, K. KOTARSKA: Zagospodarowanie odpadów sztywnych pianek PUR-PIR z dodatkiem części stałych wywaru buraczanego metodą alkoholizy połączonej z aminolizą


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 56-57                                 pobierz plik artykułu 

Dobrano parametry i przeprowadzono alkoholizę połączoną z aminolizą odpadowych sztywnych pianek PUR-PIR z dodatkiem części stałych wywaru buraczanego. Ciekłe produkty reakcji, po określeniu ich podstawowych właściwości w tym liczby hydroksylowej wykorzystano do otrzymywania nowych pianek. Zbadano wpływ dodatku produktów alkoholizy (recyklatów) na właściwości sztywnych pianek PUR-PIR. Zastąpienie w nowych piankach części Rokpolu RF 55 odzyskanymi na drodze recyklingu produktami rozkładu pianek wyjściowych powoduje zmniejszenie ich kruchości i palności w stosunku do pianki wzorcowej (bez dodatku recyklatu).
Słowa kluczowe: sztywna pianka poliuretanowo-polizocyjanurowa, PUR-PIR, napełniacze, części stałe wywaru buraczanego

56

—————————————————————————————————————-
J. PACIOREK-SADOWSKA, B. CZUPRYŃSKI, J. LISZKOWSKA, K. KOTARSKA: Ogniobezpieczne tworzywa poliuretanowe mody?kowane nowym antypirenem ? wykorzystanie nowych metod badania palności


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 58-60                                 pobierz plik artykułu 

W artykule zaprezentowano wyniki nowoczesnych, wielokierunkowych badań palności prowadzonych w ramach prac nad nowym antypirenem do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Podczas układania nowej receptury piankowej, szczególną uwagę zwrócono na możliwość obniżenia palności sztywnych pianek poprzez zastosowanie nowych bezhalogenowych środków uniepalniających. Nowy związek boroazotowy pozwolił otrzymać ognioobezpieczne pianki PUR-PIR o większej wartości wskaźnika tlenowego
i retencji w porównaniu z pianką niemody?kowaną.
Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe, właściwości, palność pianek

58

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Obniżanie zużycia energii w procesach recyklingu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 61-62               pobierz plik artykułu (in English) 

W artykule przedstawiono problematykę równania potencjałów działania. Obniżanie zużycia energii w procesach recyklingu oparto na związkach potencjałów działania: początkowego, skutecznie zużytego, straconego i odzyskanego. Największe korzyści uzyskuje się: oszczędzając potencjał początkowy, doskonaląc sprawność przetworzeń użytecznych, eliminując straty i dyssypację energii, a przede wszystkim odzyskując jak największe ilości potencjałów poużytkowych.
Słowa kluczowe:
recykling, efektywność działania, odzyskiwanie potencjałów

61

—————————————————————————————————————-
M. JASTRZĘBSKA: Wpływ nanonapełniacza na wybrane właściwości kompozytów
z recyklatem poliestrowo-szklanym


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 63-64                                 pobierz plik artykułu 

Wcześniejsze badania wykazały, że dodatek recyklatu poliestrowo-szklanego do kompozytów poliestrowych, powyżej 10% wag., obniża znacząco ich wytrzymałość na zginanie i ściskanie.
W celu poprawienia właściwości mechanicznych kompozytów zastosowano nanonapełniacz Nanobent? ZR2 w ilości 2% wag. w stosunku do całej kompozycji. Zbadano gęstość, wytrzymałość na ściskanie i zginanie kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym oraz wskazano celowość dodania nanonapełniacza.
Słowa kluczowe: kompozyty, odpady, nanonapełniacz

63

—————————————————————————————————————-
M. OCHOWIAK, P. SADOWSKI: Analiza procesu oczyszczania ścieków poprodukcyjnych w zakładzie SAPA Aluminium Trzcianka


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 65-67                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu oczyszczania ścieków poprodukcyjnych w dziale anodowania zakładu SAPA Aluminium. W pracy wykonano szereg badań w celu ustalenia odpowiedniego czasu neutralizacji strumienia ścieków, a następnie wpływu różnych ? okulantów na proces sedymentacji oraz na zawartość siarczanów w ściekach. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowano warunki zastosowania dostępnych surowców odpadowych, aby spełniały one w sposób stabilny normy ochrony środowiska zapisane w pozwoleniu wodno-prawnym.
Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków, anodowanie

65

—————————————————————————————————————-
P. BALCERZAK, A. MROZIŃSKI: Analiza efektywności systemu odzysku ciepła
ze sprężarek powietrza


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 68-69                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono badania pracującej linii produkcyjnej wyposażonej w sprężarki i analizę nowego systemu do odzysku ciepła w zakładzie. Wybrano układ składający się z bezolejowej sprężarki śrubowej, z wbudowanym osuszaczem adsorpcyjnym oraz dwustopniowym doprężaczem tłokowym. Układ ten posiada wiele zalet w stosunku do tradycyjnych sposobów sprężania za pomocą jednej sprężarki z osuszaczem ziębniczym. Wykazano, że efektywność energetyczna wzrośnie dzięki wykorzystaniu odzyskanego ciepła na ogrzewanie oraz dzięki zastosowaniu sprężarek pracujących bezstopniowo.
Słowa kluczowe: odzysk ciepła, sprężarka, efektywność energetyczna

68

—————————————————————————————————————-
M. ŁUKASIEWICZ, T. KAŁACZYŃSKI, M. LISS: Zastosowanie metody MDOF oraz PolyMAX w badaniach stanu skrzynek przekładniowych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 70-72                                 pobierz plik artykułu 

Potrzeba wyznaczania aktualnego stanu technicznego obiektów jest związana z podejmowaniem decyzji dotyczących dalszego sposobu ich eksploatacji oraz niezbędnych napraw obiektu technicznego. Rozwój nowoczesnych metod komputerowych oraz automatyzacja procesów technicznych w zakresie sprzętu pomiarowego jak i oprogramowania stwarza nowe możliwości realizacji badań diagnostycznych oraz monitorowania stanu złożonych obiektów mechanicznych. Analiza modalna jest metodą badania własności dynamicznych konstrukcji i może być zastosowana do przeprowadzenia badań diagnostycznych złożonych obiektów technicznych. Przedstawione w pracy wyniki badań są jedynie częścią realizowanego projektu badawczego i nie opisują całości zagadnienia, jedynie wybrane jego aspekty. Opracowanie dokonano w ramach projektu WNP-POIG.01.03.01-00-212/09
Słowa kluczowe: analiza modalna, wnioskowanie diagnostyczne

70

—————————————————————————————————————-
D. SYKUTERA, S. BLOMBERG: Podajnik do precyzyjnego dozowania materiałów
w badaniach procesu cięcia tworzyw polimerowych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 73-75                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia konstrukcyjne, budowę i zasadę działania podajnika do kontrolowanego przemieszczania próbek w zastosowaniu do procesów cięcia tworzyw polimerowych. Wykazano zasadność podjętych prac konstrukcyjnych i wykonawczych. Dzięki zautomatyzowaniu pracy dozowania próbek, uzyskano bardzo mały rozrzut wyników siły cięcia na nożu stałym i ruchomym. Próby testowe przeprowadzono dla próbek wtryskowych
z polietylenu małej gęstości.
Słowa kluczowe: podajnik, młyn nożowy, cięcie, siła, termoplast

73

—————————————————————————————————————-

Rok 2012 nr 2

2012_2_

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
B. TABIŚ, S. SKONECZNY: Ocena obecności i zrywania bio?lmu w bioreaktorze zbiornikowym na jego zdolność biodegradacji toksycznego związku węglowego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 26-27                                 pobierz plik artykułu 

Przedstawiono ilościową ocenę wpływu obecności i przenoszenia biomasy z bio?lmu do cieczy na efektywność biodegradacji związków organicznych wykazujących hamujący wpływ na wzrost mikroorganizmów. Miarami ilościowymi tej efektywności są: stopień przemiany substratu węglowego i położenie gałęzi stanów stacjonarnych oraz ich stabilność. W charakterze przykładu procesowego wybrano biodegradację fenolu, jako związku o silnym działaniu toksycznym. Oceny zrywania bio?lmu dokonano poprzez analizę dwóch przypadków granicznych. Przedstawioną metodę postępowania można rozszerzyć na procesy biodegradacji innych związków organicznych, poprzez dobór stosownej kinetyki procesu mikrobiologicznego.
Słowa kluczowe: bio?lm, biodegradacja, modelowanie matematyczne

26

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Prędkość mikro- i nanocząstek w wielotarczowym rozdrabnianiu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 28-29                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono problematykę obliczania prędkości mikro- i nanocząstek poruszających się podczas rozdrabniania w przestrzeni między tarczami. Podano założenia
dla cząstek wchodzących między dwie tarcze po quasi-ścinaniu na otworach tarczowych. Następnie rozwiązano zależności dla mikrokawałków poruszających się z przyspieszeniem ziemskim i odśrodkowym. Dyskusje modelu przeprowadzono w powiązaniu z cechami konstrukcyjnymi zespołu rozdrabniającego.
Słowa kluczowe: mikro- i nano- rozdrabnianie, szybkość rozdrabniania

28

—————————————————————————————————————-
M. OLEJNICZAK: Zmiana modelu rozwoju produktu szansą dla polskiego przemysłu farmaceutycznego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 30-31                                 pobierz plik artykułu 

Obserwacja zmian zachodzących w modelu rozwoju produktu na przykładzie części przemysłu chemicznego, a zwłaszcza farmaceutycznego i medycznej biotechnologii, spowodowanych m.in. przez klif patentowy oraz niską produktywność w obszarze badań i rozwoju prowadzi
do konieczności poszukiwania nowych rozwiązań. W pracy przedstawiono hybrydowy model działania ?rmy, który ma charakterystyczną strukturę ?lejka? z wieloma otworami bocznymi.
W modelu szeroko wykorzystuje się integrację ?rmy, zakup innowacji oraz podzlecanie. Działania te pozwalają ? oprócz uzyskania zysku ? na budowanie kompetencji i harmonijny rozwój ?rmy przy jednoczesnym rozwoju własnych wartości intelektualnych. Model umożliwia wczesne uzyskiwanie przychodów i większą niezależność od rynków kapitałowych.
Słowa kluczowe: klif patentowy, model rozwoju produktu, podzlecanie

30

—————————————————————————————————————-
A. KOŁODZIEJ: Metrologiczne aspekty połączeń w budowie maszyn. Odchyłka walcowości w połączeniach osiowo-symetrycznych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 32-33                                 pobierz plik artykułu 

Przedstawiono ocenę aktualnej dokumentacji konstrukcyjnej oraz wyniki pomiarów odchyłki walcowości elementów połączeń sworzniowych dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Stwierdzono, że dla elementów zespołów podstawowych stosowane są klasy dokładności wykonania IT2, IT3, IT4, a dla zespołów pomocniczych ? IT6, IT7. Natomiast odchyłki walcowości wynoszą odpowiednio 40% i 55% tolerancji średnicy. Opisane badania są częścią projektu dotyczącego oceny wpływu rzeczywistych odchyłek kształtu na jakość połączeń
w zaawansowanych rozwiązaniach technik wytwarzania.
Słowa kluczowe: elementy walcowe, klasa dokładności wykonania, odchyłka walcowości

32

—————————————————————————————————————-
B. ŻÓŁTOWSKI: Elementy racjonalnej eksploatacji systemów technicznych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 34-36                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono nowe elementy doskonalenia istniejących strategii eksploatacji maszyn. Nadzorując procesy degradacji stanu opracowano system pomiarowy SIBI kompleksowo ujmujący akwizycję i przetwarzanie informacji dla potrzeb nowoczesnych elementów strategii tolerowanych uszkodzeń. Dotyczy to dedykowanych systemów diagnostycznych, systemu uzgadniania decyzji oraz redundancji informacji.
Słowa kluczowe: redundancja, degradacja, eksploatacja, diagnostyka, pro? laktyka maszyn.

34

A. MROZIŃSKI, J. FLIZIKOWSKI: Użyteczność produktu rozdrabniania opon
w recyklingu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 37-38                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono problematykę recyklingu zużytych opon samochodowych. Autorzy podali charakterystykę metod recyklingu materiałowego opon przez rozdrabnianie klasyczne
i kriogeniczne, rozdrabnianie techniką Berstorffa, rozdrabnianie na mokro oraz wodą pod wysokim ciśnieniem. Dokonano analizy możliwości wykorzystania materiału po rozdrabnianiu opon w postaci miału gumowego, granulatu, chipsów, strzępów, kawałków i ścieru.
Słowa kluczowe: recykling, opona, rozdrabnianie

37

—————————————————————————————————————-
P. ZIMNIAK: Dozowanie pierwotnych i wtórnych proszków tworzyw w technice przyrostowej SLS


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 39-40                                 pobierz plik artykułu 

W pracy opisano sposoby dozowania proszkowych materiałów polimerowych, stosowanych
w technice przyrostowej SLS. Podkreślono, że dozowanie tworzyw proszkowych w tej technice istotnie wpływa na efektywność procesu, której oczekuje rynek. Przedstawiono systemy dozujące tworzywa proszkowe zaproponowane przez ?rmy produkujące maszyny i urządzenia stosowane w technice SLS. Wskazano na wady i zalety istniejących urządzeń dozujących oraz określono uwarunkowania ich stosowania w zależności od konkretnych potrzeb.
Słowa kluczowe: kształtowanie przyrostowe, tworzywa wtórne, dozowanie proszków, systemy dozujące

39

—————————————————————————————————————-
J. WILCZARSKA: Efektywność i bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 41-43                                 pobierz plik artykułu 

Polscy pracodawcy mają obowiązek dostosowania maszyn, przekazanych pracownikom
do użytkowania, do wymagań określonych w aktach prawnych. Firmy starają się zwiększyć efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń. W pracy opisano sposób wyznaczania wskaźnika wykorzystania wyposażenia (OEE). Zwrócono również uwagę na metody dostosowania maszyn do minimalnych wymagań w zakresie efektywności użytych maszyn. Opisano wymagania i działania dostosowawcze, które powinny być spełnione przez maszyny.
Słowa kluczowe: efektywność, jakość, bezpieczeństwo, eksploatacja
—————————————————————————————————————-

41

Rok 2012 nr 1

2012_1_

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
M. PALICA, N. OBROCHTA, B. ROZMUS, A. TLAŁKA: Badania ?ltracji ciśnieniowej
i wirowej zawiesiny ?otokoncentratu węglowego po dodaniu ?okulantu
i jego soni?kacji


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 4?7
                                pobierz plik artykułu 

Testom ?ltracji ciśnieniowej w zakresie ?P = 0,09÷1,5 MPa oraz ?ltracji wirowej w zakresie
?/g = 112÷1787 i ? = 4÷30 min poddano przemysłową zawiesinę ?otokoncentratu, zawiesinę
z dodatkiem ?okulantu 70÷170 g/1 Mg p. oraz z ?okulantem soni?kowanym. Wykazano, że ?ltracja wirowa ?otokoncentratu z dodatkiem 110 g ?ok./1 Mg p. pozwala uzyskać przy dostatecznie wysokich ?/g i ? znacząco niższe wpl w porównaniu z wpl po ?ltracji próżniowej
i ciśnieniowej.
Słowa kluczowe:
?ltracja ciśnieniowa, wirowa, ?otokoncentrat, ?okulant, soni?kacja

4

—————————————————————————————————————-
M. LEMANOWICZ, M. LAPCZYK, A. GIERCZYCKI: Wpływ ilości ?okulantu na wymiar fraktalny agregatów bieli tytanowej, gliny kaolinowej i kredy

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 8?9                                 pobierz plik artykułu 

Zjawiska agregacji i rozpadu odgrywają istotną rolę zarówno w środowisku naturalnym
jak i w różnych gałęziach przemysłu. W pracy przedstawiono wpływ dodatku ?okulantu Magna?oc 1011 na rozkład ziarnowy i wymiar fraktalny trzech zawiesin: kredy, gliny kaolinowej oraz bieli tytanowej w wodzie RO. Badania były wykonywane za pomocą laserowego analizatora ziarnowego oraz mikroskopu biologicznego. Wymiar fraktalny wyznaczono za pomocą oprogramowania HarFA.
Słowa kluczowe:
agregacja, rozpad, ?okulacja, wymiar fraktalny, HarFA

8

—————————————————————————————————————-
R. MALINOWSKI, D. ŁUBKOWSKI: Zmiany wybranych właściwości polilaktydu zachodzące pod wpływem jego trzykrotnego przetwarzania

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 10?12                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono niektóre wyniki badań wpływu trzykrotnego przetwarzania polilaktydu (PLA) na jego wybrane właściwości. Zbadano wpływ takiego przetwarzania na masowy wskaźnik (MFR) szybkości płynięcia, wytrzymałość (?M ) na rozciąganie, zmiany niektórych parametrów wytłaczania PLA, barwę i przezroczystość oraz stopień krystaliczności. Stwierdzono, że w wyniku trzykrotnego przetworzenia PLA następuje jego degradacja, o czym świadczą pogorszona ?M i zwiększony MFR. Zmienia się również barwa, pogarsza się przezroczystość, a także zwiększa się stopień krystaliczności PLA.
Słowa kluczowe:
polilaktyd, tworzywa biodegradowalne, wielokrotne przetwarzanie

10

—————————————————————————————————————-
T. JARZYNA: Analiza dynamiczna pionowej dwustopniowej pompy diagonalnej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 13?15                                 pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wybrane problemy analizy dynamiki pionowych pomp diagonalnych. Podano wyniki pomiarów drgań obiektu rzeczywistego. Przedstawiono model przestrzenny i strukturalny pompy oraz model matematyczny wirnika. Najmniejsze drgania zarejestrowano na korpusie pompy, największe w górnej części korpusu silnika. Charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe uwidaczniają, że główną składową harmoniczną jest ta odpowiadająca częstotliwości obrotowej wirnika. Na wielkość amplitudy tej składowej decydujący wpływ ma niewyważenie wirnika. Obliczona analitycznie podstawowa częstotliwość drgań giętnych wskazuje na pracę wirnika w obszarze podkrytycznym drgań giętnych.
Słowa kluczowe:
analiza dynamiczna, pompa diagonalna, modelowanie

13

—————————————————————————————————————-
A. ŻBIKOWSKA, Z. ŻBIKOWSKI: Porównanie cech jakościowych bio-jogurtu produkowanego metodą termostatową i przyspieszoną z dodatkiem soli wapnia
i magnezu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 16?17                                 pobierz plik artykułu 

W pracy scharakteryzowano cechy jakościowe bio-jogurtu z dodatkiem soli wapnia i magnezu, wyprodukowanego metodą termostatową i przyspieszoną z zastosowaniem prefermentacji. Stwierdzono porównywalność cech organoleptycznych i lepkości bio-jogurtu, z dodatkiem soli wapnia i magnezu, wyprodukowanego zarówno metodą termostatową jak i przyspieszoną.
W badaniach bio-jogurtu, niezależnie od metody produkcji, stwierdzono niższe wartości lepkości o 2,9÷6,5 mPa?s niż w jogurcie.
Słowa kluczowe:
prefermentacja, przyspieszona metoda, bio-jogurt

16

—————————————————————————————————————-
J. WILK: Pomiary elektrolityczne rozkładu współczynnika wymiany masy w krótkim minikanale

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 18?20                                 pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano wyniki badań elektrolitycznych rozkładu współczynnika wymiany masy przy powierzchni krótkiego minikanału podczas laminarnego przepływu elektrolitu przez kanał. Przebadano prosty, okrągły kanał o średnicy1,5 mm i długości15 mm. Otrzymane wyniki badań świadczą o intensy?kacji wymiany masy w kanale o małej średnicy w porównaniu z wymianą masy w kanale o wymiarach konwencjonalnych. Przeprowadzone badania są badaniami wstępnymi ? przewiduje się uszczegółowienie badań w celu uzyskania korelacji empirycznej.
Słowa kluczowe:
współczynnik wymiany masy, minikanał, badania elektrolityczne —————————————————————————————————————-

18