Archiwum ‘2016’

Rok 2016 nr 6

2016-6

Inż. Ap. Chem. 2016, 55, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
D. BOROŃ, K. BIZON: Wpływ konstrukcji hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego na jego charakterystykę hydrodynamiczną

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 220-222                                            pobierz plik artykułu

Omówiono sposób obliczania granicznych prędkości napowietrzania hybrydowych aparatów fluidyzacyjnych zależny od ich właściwości hydrodynamicznych. Wartości graniczne odnoszą się istnienia złoża fluidalnego i braku porywania pęcherzy gazowych do strefy opadania, a zależą od konstrukcji aparatu. Zaproponowano korzystną i prostą modyfikację aparatu z wewnętrzną cyrkulacją cieczy, która zwiększa intensywność napowietrzania. (lepsze natlenienie fazy ciekłej). Wykazano, że zastosowanie dodatkowej strefy odgazowania cieczy powoduje inny sposób obliczania górnej granicznej wartości prędkości gazu.
Słowa kluczowe: fluidyzacja, aparat, air-lift, hydrodynamika
220
——————————————————————————————————–
A. DOMIŃCZYK-KUDERKO, L. KRZYSTEK, S. LEDAKOWICZ, M. OLCZAK: Biologiczne suszenie podłoża po uprawie pieczarki

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 223-225                                            pobierz plik artykułu

Głównym celem tej pracy było zbadanie możliwości wykorzystania podłoża po uprawie pieczarek w procesie biologicznego suszenia z organiczną frakcją stałych odpadów komunalnych, w celu uzyskania stałego paliwa o wysokiej zawartości energii. Podczas procesu biosuszenia temperatura biomasy osiągnęła wartości powyżej 57°C. Początkowa wilgotność odpadów organicznych wynosiła około 0,55 kg/kg wilgotnego materiału. Biosuszenie spowodowało zmniejszenie o 76% wilgotności biomasy. Ciepło spalania i wartość opałowa wysuszonej mieszaniny odpadów organicznych wynosiły odpowiednio około 14 kJ/g  i 13 kJ/g.
Słowa kluczowe: biologiczne suszenie, podłoże popieczarkowe, organiczna frakcja stałych odpadów komunalnych, wartość opałowa
223
——————————————————————————————————–
J. DZIAK, T. CIOSKA, R. APIECIONEK: Selektywne usuwanie składnika z ciekłego roztworu w nowym urządzeniu mikrofalowym pracującym w sposób ciągły

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 226-227                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nowego urządzenia do ogrzewania i odparowania roztworu woda-glikol trójetylenowy z użyciem promieniowania mikrofalowego. Instalacja pracowała w sposób ciągły. Kanał do przepływu cieczy ukształtowano w postaci spirali Fermata, co wydłużyło czas przebywania cieczy w obszarze działania mikrofal. Stwierdzono, że sprawność grzania cieczy zależy od grubości filmu cieczy w obszarze działania promieniowania mikrofalowego.  Zmieniała się ona w granicach 25÷60% energii zużywanej przez urządzenie mikrofalowe.
Słowa kluczowe: mikrofale, ogrzewanie, odparowanie, woda-glikol trójetylenowy
226
——————————————————————————————————–
J. DZIAK, I. GADOWSKA: Rozdział emulsji woda-olej napędowy przy użyciu mikrofiltrów

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 228-229                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych rozdziału emulsji woda-olej napędowy. Do rozdziału emulsji wykorzystano mikro-filtry o średnicy por 30 ?m: polipropylenowy (PP 30) oraz poliamidowy (NN30). W przypadku filtra poliamidowego dominował mechanizm wychwytywania kropel wody przez włókna filtra. W filtrze polipropylenowym funkcjonował mechanizm zderzania kropel wody między sobą oraz o włókna filtra, w wyniku czego powstawały większe krople, łatwiejsze do oddzielenia od fazy ciągłej. Różny mechanizm rozdziału emulsji wpływał na czas trwania procesu oraz na spadki ciśnienia podczas prze-pływu emulsji przez mikrofiltr.
Słowa kluczowe: rozdział emulsji, mikrofiltry, spadek ciśnienia
228
——————————————————————————————————–
T. JANKOWSKI: Zmniejszenie narażenia na nanocząstki przez miejscową wentylację wywiewną podczas mieszania nanoproszków

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 230-232                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono analizę redukcji narażenia na nanocząstki przez zastosowanie miejscowej wentylacji wywiewnej podczas mieszania nanoproszków. Ponadto przeprowadzono badania ruchu powietrza, emisji zanieczyszczeń do powietrza i wydajności wentylacji. W oparciu o wyniki badań wykazano znaczący wpływ zmian w wariancie parametrów wentylacyjnych związanych
z rozkładem powietrza wentylacyjnego w obszarze roboczym. Prędkość przepływu powietrza
i intensywności turbulencji w otoczeniu źródeł emisji mają wpływ na intensywność emisji związanej z nanocząstkami oraz wydajnością wentylacji.
Słowa kluczowe: wentylacja wywiewna, rozkład prędkości powietrza, nanomateriały
230
——————————————————————————————————–
S. KOZDRA, I. OPALIŃSKI, K. LEŚ, J. CHAUVEAU:  Modyfikacja mechanochemiczna kompozytów z polifluorku winylidenu jako składników elektrolitów akumulatorów litowo-jonowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 233-236                                            pobierz plik artykułu

PVDF modyfikowano metodą mieszania wysokoenergetycznego w młynie planetarno-kulowym
z dodatkiem Li3N, LiNH2 i Aerosilu. Przygotowano folie kompozytów polimerowych. Analizowano strukturę chemiczną i krystaliczną folii metodą FTIR oraz  SAXS. Zmierzono przewodnictwo właściwe techniką EIS. Wyniki wskazują na korzystny wpływ modyfikacji mechanochemicznej na właściwości chemiczne i elektrochemiczne kompozytów, jako potencjalnych składników elektrolitów stałych akumulatorów litowo-jonowych.
Słowa kluczowe: polifluorek winylidenu, mieszanie wysokoenergetyczne, elektrolit stały, akumulator litowo-jonowy
233
——————————————————————————————————–
W. LUDWIG, J. DZIAK: Modelowanie przepływu gazu w aparacie do suchego powlekania

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 237-239                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiano wstępne wyniki optymalizacji metodami CFD przepływu gazu w aparacie fontannowo-fluidalnym. Kryterium optymalizacyjnym była wartość prędkości cyrkulacji gazu. Opracowany model CFD posłużył do zbadania wpływu zmiennych hydrodynamicznych i konstrukcyjnych na badany parametr. Uzyskano pierwsze wskazówki dotyczące zmian konstrukcji urządzenia oraz doboru natężeń przepływu strumieni powietrza. Na podstawie przeprowadzonych symulacji biorąc pod uwagę prędkość cyrkulacji powietrza opracowano wytyczne dla przyszłych zmian konstrukcyjnych aparatu.
Słowa kluczowe: aparat Wurstera, hydrodynamika, CFD
237
——————————————————————————————————–
J. MIŁEK, S. KWIATKOWSKA-MARKS: Wpływ temperatury na kinetykę dezaktywacji katalazy z Aspergillus niger przez substrat

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 240-241                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było zbadanie wpływu temperatury na kinetykę dezaktywacji katalazę z Aspergillus niger przez nadtlenek wodoru. Wyznaczono wartość energii aktywacji dla procesu dezaktywacji dla stężenia nadtlenku wodoru niższego niż 0,015 mol/dm3 oraz temperatury w zakresie 35÷50?C.
Słowa kluczowe: katalaza z Aspergillus niger, kinetyka, dezaktywacja, energia aktywacji
240
——————————————————————————————————–
I. PIASECKA: Oddziaływania procesorów fotowoltaicznych na środowisko atmosferyczne

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 242-244                       pobierz plik artykułu (in English)

Analizowano wielkości oddziaływania procesorów fotowoltaicznych na środowisko atmosferyczne. Badanym obiektem była elektrownia fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 1 MWp. Oceny dokonano zgodnie z zasadami analizy LCA, przy wykorzystaniu metody Ekowskaźnik 99. Chociaż fotowoltaika uważana jest za przyjazne  dla  środowiska  źródło  energii,  to  jednak  rozpatrywana elektrownia w swoim cyklu życia emituje do atmosfery szkodliwe substancje na poziomie równym wpływowi wywieranemu przez ok. 15 przeciętnych Europejczyków w ciągu roku.
Słowa kluczowe: fotowoltaika, emisje do atmosfery, LCA, Ekowskaźnik 99
242
——————————————————————————————————–
G. WAŁOWSKI, G. FILIPCZAK: Gazoprzepuszczalność materiałów porowatych
o anizotropowej strukturze


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 245-250                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych w zakresie oceny przepuszczalności materiałów porowatych w odniesieniu do przepływu gazu. Badaniom podano karbonizaty o anizotropowej strukturze szczelinowo-porowatej, a także ? celem porównania ? materiały modelowe typu pumeks i spieki poliamidowe. Badania wykonano na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku pomiarowym, umożliwiającym pomiar gazoprzepuszczalności względem trzech orientacji przepływu, odniesionych do symetrycznych próbek o kształcie sześciennym. Wyniki pomiarów wskazują na wyraźny wpływ kierunkowości przepływu na przepuszczalność karbonizatów, co wynika z anizotropowej ich struktury wewnętrznej. Zdefiniowano współczynnik przepuszczalności tego typu materiałów oraz dokonano eksperymentalnej oceny wartości tego współczynnika względem strumienia gazu oraz całkowitego spadku ciśnienia na porowatym złożu. Dokonano oceny przydatności metod obliczeniowych charakteryzujących hydrodynamikę przepływu gazu przez porowate materiały oraz wskazano na możliwość numerycznego odwzorowania geometrii przepływowej materiałów o krętej strukturze szkieletowej.
Słowa kluczowe: materiał porowaty, gazoprzepuszczalność
245
——————————————————————————————————–

Rok 2016 nr 5

2016-5

Inż. Ap. Chem. 2016, 55, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
W. CIESIELCZYK, A. KAMIŃSKA-PĘKALA: Modelowanie matematyczne kinetyki suszenia okresowego pszenicy w układzie fluidalnym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 175-177                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono ujęcie ilościowe kinetyki suszenia pszenicy. Zaproponowane równania ujmują zarówno ruch masy i ciepła między analizowanymi strefami, jak i między ciałem stałym, a gazem. W pracy zastosowano model dwustrefowy, wyróżniający strefę emulsji i strefę pęcherzy. Wyniki przewidywań teoretycznych pochodzących z obliczeń symulacyjnych zostały zweryfikowane przez porównanie z danymi doświadczalnymi otrzymanymi z użyciem suszarki fluidyzacyjnej o średnicy 0,150 m. Suszarka wyposażona była w oryginalne rozwiązanie konstrukcji dystrybutora gazu zapewniającego efektywną fluidyzację materiałów zaliczanych do grupy D wg klasyfikacji Geldarta. W części pracy dotyczącej półempirycznych metod analizy suszenia wykazano możliwość wykorzystania w obliczeniach procesowych koncepcji tzw. uogólnionej krzywej suszenia, co pozwala na znaczne ograniczenie zakresu badań eksperymentalnych niezbędnych do projektowania procesowego.
Słowa kluczowe: suszenie, fluidyzacja, modelowanie matematyczne
175
 ——————————————————————————————————–
J. DZIAK, J. WIŚNIEWSKA: Porównanie różnych typów turbulizatorów stosowanych do usprawnienia wymiany ciepła

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 178-179                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wymiany ciepła oraz spadków ciśnienia
w wymienniku ciepła wyposażonym w różnego typu turbulizatory. Jako turbulizatory stosowano skręcone paski blachy o różnym skoku wykonanego skręcenia oraz pierścienie Białeckiego. Zastosowanie turbulizatorów w znaczący sposób poprawiło warunki wymiany ciepła. Wkładki turbulizacyjne, zwiększyły spadek ciśnienia przepływającego płynu
w stosunku do przepływu przez pusty wymiennik. Spadki ciśnienia dla skręconych listew były znacząco niższe od uzyskanych przy zastosowaniu pierścieni Białeckiego jako turbulizatorów.
Słowa kluczowe: turbulizatory, pierścienie Białeckiego, wymiana ciepła, spadek ciśnienia
178
——————————————————————————————————–
I. GRUBECKI: Rozkład nadtlenku wodoru w reaktorze ze stałym złożem immobilizowanej katalazy Terminox Ultra: Ocena kinetycznych parametrów biotransformacji

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 180-181                                        pobierz plik artykułu

W reaktorze ze złożem stałym prowadzono rozkład nadtlenku wodoru w obecności katalazy immobilizowanej na nieporowatych kulkach szklanych. Przebieg procesu kontrolowano dokonując pomiaru stopnia przemiany H2O2 w funkcji czasu i położenia w reaktorze. Na tej podstawie określono energie aktywacji reakcji i dezaktywacji oraz współczynniki częstości. Wyznaczone parametry ER = (12,6?0,3 kJ?mol-1, kR0am = (1,552?0,202)?10cm3g-1min-1  dla reakcji oraz ED = 49,7?1,2 kJ?mol-1, kD0CS0 = (1,495?0,587)?10h-1 dla dezaktywacji umożliwiają obliczenie stopnia przemiany w reaktorze z dobrą dokładnością. Wyznaczone parametry kinetyczne mogą być wykorzystane do modelowania i optymalizacji bioreaktora ze złożem stałym, w którym przebiega rozkład nadtlenku wodoru w obecności katalazy Terminox Ultra.
Słowa kluczowe: rozkład nadtlenku wodoru, immobilizowana katalaza Terminox Ultra, dezaktywacja katalazy
180
——————————————————————————————————–
M. KABZIŃSKI, P. PTASZEK, A. PTASZEK, M. GRZESIK: Różnorodność zachowań reologicznych wodnych roztworów wybranych hydrokoloidów spożywczych podczas mieszania długotrwałego

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 182-185                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono właściwości reologiczne roztworów wybranych hydrokoloidów spożywczych poddawanych ścinaniu w warunkach mieszania długotrwałego. Roztwory karboksymetylocelulozy, gumy ksantanowej oraz karagenu mieszano w czasie pięciu godzin w warunkach wzrastających obrotów mieszadła. W eksperymencie zastosowano mieszadła: kotwicowe, ramowe i wstęgowe. Lepkość pozorną obliczono korzystając z zasad reometrii mieszadłowej. Wyniki badań potwierdziły odmienność zachowań reologicznych omawianych hydrokoloidów mieszanych przy użyciu mieszadeł o różnej geometrii oraz pozwoliły na określenie warunków występowania zmian lepkości pozornej w funkcji czasu.
Słowa kluczowe: mieszanie, hydrokoloidy, lepkość pozorna
182
——————————————————————————————————–
J. LECHOWSKA, M. KORDAS, R. RAKOCZY: Badania wnikania ciepła w mieszalniku wyposażonym w mieszadło posuwisto-zwrotne

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 186-188                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono wyniki pomiarów wartości współczynnika wnikania ciepła w mieszalniku wyposażonym w mieszadło posuwisto-zwrotne. Na podstawie uzyskanych wyników pokazano wpływ konfiguracji geometrycznej testowanego mieszadła na proces wymiany ciepła. Dane opracowano w formie równania korelacyjnego uwzględniającego wpływ analizowanych warunków procesowych i przepływu mieszanej cieczy przez mieszalnik.
Słowa kluczowe: mieszanie, mieszadło posuwisto-zwrotne, wymiana ciepła
186
——————————————————————————————————–
W. LUDWIG: Hydrodynamika przepływu cząstek w aparacie z cyrkulującym złożem rzadkim

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 189-190                                        pobierz plik artykułu

W pracy zaprezentowano wyniki badań hydrodynamiki przepływu cząstek w oryginalnym aparacie będącym rozwinięciem rozwiązania zastosowanego przez Wurstera, który służy do suchego powlekania materiałów farmaceutycznych. Wykonano pomiary prędkości przepływu cząstek oraz ich ułamka objętościowego w różnych strefach urządzenia. Udowodniono, że zastosowana
w dolnej części aparatu strumienica spowodowała znaczący wzrost prędkości przepływu cząstek, co przyczyniło się do znaczącego skrócenia procesu powlekania.
Słowa kluczowe: aparat Wurstera, hydrodynamika przepływu, cząstki
189
——————————————————————————————————–
W. LUDWIG, D. ZAJĄC: Analiza metodą CFD równomierności rozpływu gazu w wymienniku ciepła

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 191-193                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej mechaniki płynów CFD przepływu powietrza
w komercyjnie produkowanym wymienniku ciepła (ekonomizerze). Celem obliczeń było prześledzenie wpływu zmiennych ruchowych i konstrukcyjnych na równomierność rozpływu gazu w przestrzeni międzyrurowej urządzenia oraz na spadek ciśnienia. Przetestowano różne modyfikacje urządzenia m.in. zmianę średnicy rury wlotowej, długości części rozbiegowej, wysokości obejścia wymiennika ciepła, przesunięcie wlotu gazu. Na  tej  podstawie  wybrano konstrukcje o największej równomierności rozprowadzenia gazu na rurki wymiennika ciepła przy równoczesnym najmniejszym spadku ciśnienia.
Słowa kluczowe: wymiennik ciepła, ekonomizer, CFD, przepływ  gazu
191
——————————————————————————————————–
J. MORAVEC, F. RIEGER, T. JIROUT: Pomiary lepkości zawiesin gipsowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 194-195                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono wyniki badań reologicznych zawiesin gipsowych o różnym stężeniu ciała stałego. Zastosowano niestandardowy sposób pomiaru za pomocą mieszadła w zbiorniku. Udowodniono, że metoda ta może być wykorzystana do określenia właściwości reologicznych zawiesiny, ponieważ zapobiega osiadaniu cząstek ciała stałego podczas pomiarów. Charakterystykę zapotrzebowania mocy przez mieszadło kotwicowe zaprezentowaną w poprzednich pracach zweryfikowana za pomocą nowych
da­nych doświadczalnych, które poszerzyły poprzednią charaktery­stykę zwiększając zakres liczb Reynoldsa
Słowa kluczowe: reologia, zawiesina, mieszanie mieszadło, gips
194
——————————————————————————————————–
Z. NAJZAREK, J. WEŁNOWSKI: Zastosowanie ultradźwiękowego młyna tarczowego do przetwarzania stałych, masowych odpadów

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 196-198                                        pobierz plik artykułu

Nowy, ultradźwiękowy młyn tarczowy zastosowano do przetwarzania stałych, masowych odpadów, takich jak: karbonizat opon samochodowych, popiół lotny, biowęgiel z pirolizowanej  słomy żytniej, mikrokrzemionka i żużel wielkopiecowy otrzymując wartościowe produkty. Zmieniano częstotliwość wirnika w za-kresie 18000÷22000 obr/min, a strumień nadawy w zakresie 500÷850 kg/h. Zbadano morfologię i mikrostrukturę  substatów i produktów za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Wyznaczono rozkłady ziarnowe produktów metodą dyfrakcji laserowej w aparacie Mastersizer 2000 (analiza w cieczy) oraz zbadano suche proszki za pomocą aparatu firmy Sympatec. Określono aktywność pucolanową rozdrobnionego popiołu lotnego oraz żużla wielkopiecowego przez wyznaczenie wytrzymałości mechanicznej pochodnych zapraw.
Słowa kluczowe: mikronizer, ultradźwiękowy młyn tarczowy, odpady stałe, aktywacja mechano-chemiczna
196
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, M. MATUSZAK, S. WŁODARCZAK, M. ANCUKIEWICZ, A. GOŚCINIAK: Badania sprawności oczyszczania strumienia wód opadowych w osadnikach-piaskownikach wirowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 199-200                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono różne konstrukcje osadników wirowych, badania doświadczalne spiętrzeń cieczy oraz sprawności oczyszczania strumienia zanieczyszczonej cieczy. Głównym celem modyfikacji kon­strukcji było zwiększenie sprawności aparatów w odnie­sieniu do standardowego osadnika wirowego. Projekto­wanie, konstruowanie oraz badania osadników wirowych mogą prowa­dzić do poprawy efektywności usuwania zanieczyszczeń z cieczy oraz ewentualnego zmniejszenia wielkości urządzeń.
Słowa kluczowe: osadnik wirowy, piaskownik, oczyszczanie cieczy, sprawność
199
——————————————————————————————————–
A. SEBAI, A. GADOMSKA-GAJADHUR, P.  RUŚKOWSKI: Optymalizacja procesu otrzymywania nanosfer proleku polilaktydu z chlorofenezyną

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 201-202                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu otrzymywania nanosfer polilaktydowych zawierających chlorofenezynę, otrzymywanych metodą emulsyjną z odparowaniem rozpuszczalnika. Cząstki te mogłyby być wykorzystywane jako przeciw-grzybicze systemy leków
o kontrolowanym czasie uwalniania. Stosując metodę planowania doświadczeń uzyskano równanie regresji opisujące wpływ wybranych parametrów procesu na rozmiar sfer. Określono warunki otrzymywania cząstek o rozmiarze poniżej 100 nm
Słowa kluczowe: polilaktyd, chlorofenezyna, nanosfery, kontrolowane uwalnianie leków——————————————————————————————————–
201
J. SZADZIŃSKA, J. ŁECHTAŃSKA, J. KROEHNKE: Niestacjonarne suszenie konwekcyjne
z mikrofalami i ultradźwiękami


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 203-204                       pobierz plik artykułu (in English)

Celem badań była analiza wpływu niestacjonarnego suszenia konwekcyjnego z mikrofalami
i ultradźwiękami na kinetykę procesu, zużycie energii i cechy jakościowe moreli. Testy suszenia przeprowadzono w innowacyjnej laboratoryjnej suszarce hybrydowej wyposażonej w magnetron
i generator ultradźwięków. Zaprezentowano krzywe suszenia, krzywe temperaturowe, zużycie energii, całkowitą zmianę barwy, aktywność wody oraz współczynnik rehydratacji. Dowiedziono,
iż hybrydowe suszenie niestacjonarne skraca czas suszenia, redukuje zużycie energii oraz pozytywnie wpływa na wyróżniki jakości suszonych moreli
Słowa kluczowe: suszenie niestacjonarne/przerywane, mikrofale, ultradźwięki, zużycie energii, ocena jakościowa
203
——————————————————————————————————–
W. SZAFERSKI, P. MITKOWSKI, A. MARECKA, K. SŁOWIŃSKA, M. SZUSTER, E. MATELSKA: Właściwości pompujące zmodyfikowanego mieszadła HE-3X

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 205-207                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dla zmodyfikowanego mieszadła HE-3X i HE-3. Badania przeprowadzono dla wody destylowanej i roztworów poliakryloamidu Rokrysol WF1 oraz ciała stałego w postaci granulatów polietylenu i polipropylenu. Wykazano wpływ wprowadzonych modyfikacji w konstrukcji mieszadła na minimalne częstości obrotów mieszadła potrzebne do wytworzenia zawiesiny kompletnej oraz nakłady energetyczne dla badanych mieszadeł w zakresie wartości liczby Reynoldsa 60000÷130000.
Słowa kluczowe: zmodyfikowane mieszadło HE-3X, minimalna częstość obrotów, moc mieszania
205
——————————————————————————————————–
K. TARABASZ-KOSOWSKA, M. HENCZKA: Wpływ warunków spieniania polimerów przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym na morfologię i właściwości otrzymywanych struktur porowatych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 208-209                                        pobierz plik artykułu

Określono wpływ parametrów realizacji procesu spieniania poli(?-kaprolaktonu) przy użyciu CO2
w stanie nadkrytycznym na właściwości otrzymywanych struktur porowatych. Zbadano wpływ na przebieg procesu następujących parametrów: temperatura (50÷100°C), ciśnienie (8÷18 MPa), czas nasycania polimeru ditlenkiem węgla (1÷6 h), szybkość dekompresji mieszaniny (1600-3600 bar/min) oraz czas spieniania (5÷30 min). Wytworzone struktury poddano analizie przy użyciu specjalistycznych metod badań. Wykazano silny wpływ warunków realizacji procesu spieniania na strukturę i właściwości pian stałych.
Słowa kluczowe: płyny w stanie nadkrytycznym, spienianie polimerów, poli(?-kaprolakton), polimerowe struktury porowate
208
——————————————————————————————————–
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Samoleczenie betonu. Cz. 2.  Metody biologiczne i specjalne

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 210-211                                        pobierz plik artykułu

W tej części pracy opisano metody biologiczne i specjalne samoleczenia betonu oraz przeprowadzono analizę ich efektywności. Efektywność metod biologicznych zależy głównie od żywotności zarodników bakterii (która powinna być dłuższa od cyklu życia budowli betonowej) i od obecności wody przeciekającej przez rysę. Efektywność ta ma charakter losowy z powodu przypadkowości równoczesnego przecięcia rysą kapsułek z bakterią i z pożywieniem. Samoleczący kompozyt cementowy ECC ze względu na efektywnie przebiegający proces samoleczenia wewnętrznego posiada większość cech charakteryzujących zrównoważony materiał samoleczący. Efektywność   metody samoleczenia betonu z dodatkami mineralnymi będzie zależała od ich ilościowego i jakościowego doboru.
Słowa kluczowe: samoleczenie,  beton, metody biologiczne, metody specjalne
210
——————————————————————————————————–
A. ZALEWSKA, J. KOWALIK: Konwersyjne powłoki fosforanowe jako zabezpieczenie antykorozyjne podłoży metalowych
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 212-213                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono badania  wpływu rodzaju podłoża i sposobu nakładania konwersyjnej powłoki fosforanowej na jej właściwości ochronne. Wykonano badania mikroskopowe, badania szczelności, właściwości ochronnych uzyskanych powłok konwersyjnych. Przeprowadzono badania odporności na działanie wysokich temperatur. Wytypowano rodzaj podłoża oraz powłoki
o najlepszych właściwościach ochronnych.
Słowa kluczowe: konwersyjne powłoki fosforanowe, badania odporności korozyjnej powłok, badania mikroskopowe, odporność temperaturowa
212
——————————————————————————————————–

Rok 2016 nr 4

2016-4

Inż. Ap. Chem. 2016, 55, nr 4
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
A. BOCHAT, M. ZASTEMPOWSKI: Problematyka doboru cech i parametrów konstrukcyjnych rozdrabniacza bijakowego ze względu na jego charakterystyki użytkowe
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 125-127                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono postępowanie badawcze zmierzające do określenia wpływu wybranych cech
i parametrów konstrukcyjnych rozdrabniacza bijakowego na jego charakterystyki użytkowe podczas  rozdrabniania ziaren pszenżyta. Opracowano i wykonano stanowisko badawcze, na którym badano rozdrabniacz bijakowy różniący się konstrukcją zespołu bijakowego-wirnika. Zastosowano nowoczesną aparaturę pomiarową składającą się z momentomierza, z obrotomierzem MIR-20 oraz miernika dwukanałowego MW2006-4 połączonego z komputerem.   Stwierdzono, że nowe rozwiązanie konstrukcyjne wirnika rozdrabniacza bijakowego jest bardziej efektywne od powszechnie stosowanego rozwiązania standardowego.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, jednostkowe zużycie energii, efektywność rozdrabniania
125
——————————————————————————————————–
D. CZARNECKA-KOMOROWSKA: Technologia pulweryzacji i właściwości proszków otrzymanych z odpadów polietylenowych
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 128-129                                        pobierz plik artykułu

Oceniono proces pulweryzacji recyklatów polietylenowych przy użyciu pulweryzatora wyposażonego w młyn tarczowy i porównano z proszkiem pierwotnym stosowanym do odlewania rotacyjnego. Zbadano wpływ prędkości podawania materiału  na wydajność procesu i jakość surowca. Największą efektywność procesu uzyskano dla najwyższej szybkości podawania surowca. Stwierdzono, że pulweryzacja odpadów polietylenowych
w temperaturze 50oC i przy szybkości podawania surowca odpowiadającej natężeniu prądu  97A zapewnia uzyskanie proszku o odpowiedniej jakości (gładkiej powierzchni ziarna proszku pozbawionej nitek) i średniej wielkości ziarna wynoszącej 0,4 mm. W wyniku pulweryzacji recyklatów otrzymano proszki polimerowe, które mogą być stosowane do formowania wyrobów za pomocą odlewania rotacyjnego.
Słowa kluczowe: polietylen, recykling, pulweryzacja, proszek
128
——————————————————————————————————–
P. DOMAGALSKI, S. ŁUCZYŃSKI, K. KAMIŃSKI: Przepływowa mikroreometria w węźle mikrokanałów
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 130-131                                        pobierz plik artykułu

Praca prezentuje zastosowanie układu mikrokanałów do konstrukcji przepływowego wiskozymetru o zminimalizowanych wymaganiach  dotyczących objętości badanej próbki. Istotą jego działania jest obserwacja granicy kontaktu strumieni cieczy badanej i referencyjnej w mikrokanale i odniesienie jej pozycji do stosunków lepkości tych cieczy. Otrzymane wyniki pomiarów tak przebadanej cieczy jonowej zostały potwierdzone techniką pasywnej mikroreologii optycznej wskazując na możliwość wykorzystania obydwu technik do pomiarów, w których minimalizacja objętości próbki ma kluczowe znaczenie.
Słowa kluczowe: mikrokanał, lepkość, ciecz jonowa
130
——————————————————————————————————–
J. FLIZIKOWSKI, U. TARANOWSKA: Dokładność rozdrabniania liści mięty pieprzowej

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 132-133                                        pobierz plik artykułu

Sprawdzono możliwości realizacji nowego procesu i określono dokładności wybranych charakterystyk rozdrabniania mięty pieprzowej. Rozdrabnianie przeprowadzono w rozdrabniaczu wielotarczowym produkcji ZBPP w Bydgoszczy. Gromadzenie, analizę
i przetwarzanie danych na wskaźniki stanów zrealizowano w środowisku oprogramowania LabVIEW.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie ziół, dokładność pomiaru
132
——————————————————————————————————–
I. GRUBECKI: Ocena zewnętrznych oporów dyfuzyjnych w procesie rozkładu H2O2 prowadzonym w bioreaktorze ze złożem stałym
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 134-135                                        pobierz plik artykułu

Przeanalizowano wpływ zewnętrznego transportu masy na szybkość procesu rozkładu nadtlenku wodoru przebiegającego w reaktorze ze stałym złożem immobilizowanej katalazy Terminox Ultra. Przy różnych natężeniach przepływu roztworu nadtlenku wodoru
i w temperaturze 30oC wyznaczono wartości pozornych stałych szybkości reakcji. Na ich podstawie, w oparciu o analizę statystyczną, wyznaczono wartości wykładnika i stałej występujące w korelacji między czynnikiem Colburna JD i liczbą Reynoldsa Re. W efekcie zaproponowano model  przewidujący w sposób właściwy dane eksperymentalne.
Słowa kluczowe: rozkład nadtlenku wodoru, immobilizowana katalaza, bioreaktor, zewnętrzny transport masy
134
——————————————————————————————————–
J. HAPANOWICZ: Wpływ właściwości reologicznych fazy ciekłej na lepkość zawiesiny

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 136-138                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny właściwości reologicznych zawiesin tworzonych z udziałem cieczy niutonowskich i nieniutonowskich. Jako fazę ciekłą wykorzystano olej maszynowy i wodne roztwory polimeru. Fazę stałą stanowił węgiel, zendra oraz łupiny orzechów ziemnych. Właściwości reologiczne zawiesin ustalano w reometrze
o cylindrach współosiowych. Otrzymane wyniki opisano stosownymi modelami reologicznymi. Analiza postaci tych modeli oraz ich wzajemne porównanie dały podstawę do jakościowej
i ilościowej oceny wpływu właściwości fazy ciekłej na lepkość zawiesin.
Słowa kluczowe: zawiesina, ciecz nieniutonowska, lepkość
136
——————————————————————————————————–
B. JÓŹWIAK, M. ORCZYKOWSKA, M. DZIUBIŃSKI: Zastosowanie ułamkowego modelu reologicznego Kelvina-Voigta w badaniach nad zdrową żywnością

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 139-141                                        pobierz plik artykułu

Dokonano kompleksowej oceny struktury i właściwości reologicznych 3% kleików skrobiowych z japońskiego kuzu, w zależności od długości trwania procesu kleikowania. Do opisu uzyskanych danych doświadczalnych w postaci modułów zachowawczego  i stratności
w funkcji częstości oscylacji zaproponowano 7-parametrowy model reologiczny będący modyfikacją ułamkowego modelu Kelvina-Voigta z dwoma wbudowanymi elementami typu springpot. Wyznaczone parametry modelu były jednocześnie stałymi materiałowymi, przydatnymi dla specjalistów z dziedziny inżynierii materiałowej.
Słowa kluczowe: skrobia kuzu, kleikowanie, testy oscylacyjne, model Kelvina-Voigta
139
——————————————————————————————————–
W. KRUSZELNICKA, O. MADEJ, A. TOMPOROWSKI, I. PIASECKA: Badanie wielowalcowego rozdrabniania minerałów

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 142-143                                        pobierz plik artykułu

Omówiono zagadnienie rozdrabniania walcowego. Zbadano wpływ materiału rozdrabnianego (serpentynit) na parametry użytkowe procesu rozdrabniania: moc, prędkość obrotową oraz stopień rozdrobnienia w młynie 6-walcowym. Oceniono możliwości zastosowania rozdrabniania walcowego do mielenia minerałów. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowany młyn z powodzeniem może służyć do rozdrabniania materiałów mineralnych.
Słowa kluczowe: młyn wielowalcowy, rozdrabnianie minerałów, parametry rozdrabniania
142
——————————————————————————————————–
O. MADEJ, W. KRUSZELNICKA, A. TOMPOROWSKI: Wyznaczanie procesowych charakterystyk wielokrawę-dziowego rozdrabniania ziaren kukurydzy

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 144-145                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono budowę i zasadę działania rozdrabniacza wielotarczowego RTW-5:KZ. Badano wielokrawędziowe rozdrabnianie ziaren kukurydzy. Mierzono wielkość ziaren kukurydzy przed
i po rozdrobnieniu.  Sporządzono charakterystyki użytkowe poboru mocy.
Słowa kluczowe: kukurydza, rozdrabniacz wielotarczowy, CAMSIZER
144
——————————————————————————————————–
M. MATUSZAK, M. OCHOWIAK, L. BRONIARZ-PRESS, S. WŁODARCZAK: Wpływ parametrów konstrukcyjnych i procesowych na wielkość kropel oleju w emulsji wytwarzanej w rozpylaczu wirowym
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 146-147                                        pobierz plik artykułu

Określono strukturę emulsji wytworzonej w rozpylaczu wirowym. Badania przeprowadzono dla emulsji o udziale objętościowym oleju od 0,1 do 0,3. Wykazano, że wartości charakterystycznych średnic wzrastają ze wzrostem udziału objętościowego fazy rozproszonej oraz ze wzrostem strumienia objętościowego emulsji. Duże znaczenie miały wymiary rozpylacza. Zarówno zwiększenie wysokości, jak i średnicy komory wirowej skutkują na ogół zwiększeniem wartości średnic kropel fazy rozproszonej.
Słowa kluczowe: emulsja, rozpylanie, średnica kropli, struktura emulsji
146
——————————————————————————————————–
D. MICKIEWICZ, T. KILJAŃSKI, A. BOMBA: Charakterystyki reologiczne puree owocowych i warzywnych
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 148-149                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy było określenie właściwości reologicznych puree owocowych i warzywnych. Do wyznaczenia charakterystyk zastosowano karborundową powierzchnię układu pomiarowego, eliminującą efekt poślizgu przy ściance. Wykazano, że wszystkie badane puree są płynami plastycznolepkimi silnie rozrzedzanymi ścinaniem z małymi granicami płynięcia. Wzrost ścinania powoduje spadek lepkości puree a to redukuje ich tłoczenie w instalacjach przemysłowych.
Słowa kluczowe: poślizg przyścienny, rozrzedzanie ścinaniem, puree, karborund
148
——————————————————————————————————–
A. MROZIŃSKI, W. KRUSZELNICKA, O. MADEJ: Monitorowanie procesu wytwarzania brykietu w brykieciarce hydraulicznej
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 150-151                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono budowę i zasadę działania instalacji badawczej do brykietowania biomasy, funkcjonującej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej  UTP w Bydgoszczy. Opisano moduł służący do prezentacji i wizualizacji parametrów pracy tej instalacji. Przedstawiono wyniki pomiarów parametrów pracy dla trocin drewna sosnowego o ustabilizowanej wilgotności uzyskane na brykieciarce hydraulicznej APT 35 firmy Alchemik wyposażonej w system monitorowania.
Słowa kluczowe: biomasa, brykieciarka, monitorowanie brykietowania
150
P. OWCZARZ, P. ZIÓŁKOWSKI, M. DZIUBIŃSKI: Pomiar potencjału zeta jako metoda wyznaczania punktu przemiany fazowej zol-żel dla układów chitozanowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 152-153                                        pobierz plik artykułu

W pracy zaprezentowano metodę wyznaczania temperatury punktu przemiany fazowej zol-żel roztworów soli chitozanowych wykorzystującą pomiary zmian potencjału zeta. Otrzymane wyniki porównano z pomiarami zmian właściwości reologicznych podczas przemiany fazowej wywołanej zmianą temperatury. Pomiary potencjału zeta w zakresie przemian w fazie ciekłej dobrze opisują występujące zjawiska. W obszarze tworzenia się żelu, pomiary te obarczone są błędem wynikającym z morfologii próbki.
Słowa kluczowe: chitozan,  potencjał zeta, przemiana fazowa
152
——————————————————————————————————–
K. PERZ, A. REWOLIŃSKA, G. KINAL: Skuteczność filtracji sprężonego powietrza

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 154-155                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono badania obserwacyjne  filtrów dokładnych pracujących w rzeczywistej sieci sprężonego powietrza. Filtry były badane po 1 roku eksploatacji. Zaobserwowano zanieczyszczenia w postaci cząstek oleju i zanieczyszczeń stałych. Podjęto próbę określenia pochodzenia pojawiających się zanieczyszczeń.
Słowa kluczowe: sprężone powietrze, zanieczyszczenia, skuteczność filtra
154
——————————————————————————————————–
J. POBEREŻNY, E. WSZELACZYŃSKA, W. MOZOLEWSKI: Jakość frytek w zależności od technologii przechowywania ziemniaka
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 156-157                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania oparte o trzyletnie doświadczenie (2011-2013), których celem było określenie wpływu uwarunkowań genetycznych ziemniaka i oddziaływania różnych metod przechowywania na zawartość składników chemicznych mających wpływ na właściwości technologiczne bulw. Jakość frytek determinowana była zawartością suchej masy, skrobi, cukrów redukujących i ogółem oraz skłonnością do ciemnienia miąższu bulw. Po przechowaniu nastąpiło obniżenie oceny ogólnej jakości frytek spowodowane wzrostem kumulacji cukrów w bulwach oraz pogorszeniem ich barwy. Zastosowany zabieg rekondycjonowania  poprawiał jakość bulw w zakresie parametrów mających wpływ na produkty smażone. Frytki wykonane z tych bulw były lepszej jakości. Zawartość monosacharydów i skłonność do ciemnienia bulw wykazały najmniejszą stabilność.
Słowa kluczowe: frytki, odmiany ziemniaka, przechowywanie, rekondycjonowanie, skrobia
156
——————————————————————————————————–
S. WŁODARCZAK, M. OCHOWIAK, L. BRONIARZ-PRESS, M. MATUSZAK: Wytwarzanie emulsji w rozpylaczu wirowym z wielootworowym wtryskiwaczem oleju

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 158-159                                        pobierz plik artykułu

Określono strukturę emulsji wytworzonej w rozpylaczu wirowym z wielootworowym wtryskiwaczem oleju. Badania przeprowadzono dla emulsji o stężeniu oleju od 10 do 30% obj. Wykazano, że histogramy średnic kropel oleju ulegają rozszerzeniu wraz ze wzrostem stężenia oleju w emulsji przy jednoczesnym przesunięciu się w prawo. Średnica D32 wzrasta ze wzrostem stężenia oleju w wytwarzanej  emulsji  oraz  ze  zmniejszaniem objętościowego natężenia przepływu.
Słowa kluczowe: wytwarzanie emulsji, rozpylanie, średnia średnica kropli, histogram
158
——————————————————————————————————–
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Samoleczenie betonu. Cz. 1. Metody naturalne
i chemiczne
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 160-161                                        pobierz plik artykułu

Pracę dotyczącą samoleczenia betonu podzielono na dwie części. W części pierwszej opisano metody naturalne i chemiczne oraz przeprowadzono analizę ich efektywności. Efektywność metod naturalnych samoleczenia betonu zależy od składu jego matrycy, który determinuje możliwości wystąpienia reakcji chemicznych w chwili tworzenia się rys oraz od obecności wody i dwutlenku węgla. Efektywność metod chemicznych zależy przede wszystkim od rodzaju czynnika leczącego, liczby nośników (kapsułek, rurek, układu sieci naczyń), stopnia ich rozproszenia w betonie, ich średnicy. Nośniki czynnika leczącego powinny być wykonane
z materiałów niereaktywnych z betonem i czynnikiem leczącym i nie mogą ulec uszkodzeniu podczas mieszania. Stosowanie rurek i sieci naczyń możliwe jest tylko w przypadku elementów prefabrykowanych, ponieważ wymagane jest ręczne wprowadzenie ich do formy przed wypełnieniem jej betonem.
Słowa kluczowe: samoleczenie, beton, metody naturalne, metody chemiczne
160
——————————————————————————————————–
A. ZALEWSKA, J. KOWALIK: Wpływ metody aplikacji i rodzaju podłoża na właściwości ochronne powłok z farb  proszkowych
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 162-163                                        pobierz plik artykułu

Zbadano efektywność metody napylania elektrostatycznego oraz wpływ rodzaju podłoża metalowego na właściwości ochronne powłok z farb proszkowych: poliestrowej i poliestrowo-epoksydowej. Wykonano badania fizykomechaniczne uzyskanych powłok. Przeprowadzono test odporności korozyjnej w komorze solnej. Wytypowano rodzaj podłoża oraz powłoki
o najlepszych właściwościach ochronnych.
Słowa kluczowe: powłoki z farb proszkowych, podłoże metalowe, komora solna, odporność na korozję
162
——————————————————————————————————–
P. ZIÓŁKOWSKI, P. OWCZARZ, M. DZIUBIŃSKI: Wpływ szybkości nagrzewania na proces żelowania hydrożeli chitozanowych
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 4, 164-165                                        pobierz plik artykułu

Wykonano pomiary zmian właściwości reologicznych w warunkach termostatowania próbki oraz pod wpływem wzrostu temperatury (dla różnych szybkości nagrzewania) dla roztworów soli chitozanu z dodatkiem ?-glicerofosforanu disodu. Stwierdzono, że temperatura punktu przemiany fazowej (charakterystyczna dla przemiany fizycznej) nie jest stała, lecz zależy od szybkości nagrzewania próbki, czyli od całkowitej ilości doprowadzonej energii.
Słowa kluczowe: chitozan, hydrożel, przemiana fazowa zol-żel, własności reologiczne
164
——————————————————————————————————–

Rok 2016 nr 3

2016-3

Inż. Ap. Chem. 2016, 55, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
J. FLIZIKOWSKI: Metodyka inteligentnego rozwoju procesów rozdrabniania

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 90-92                                        pobierz plik artykułu

W pracy rozwiązano problem polegający na zbudowaniu systemu pomiarowego charakterystyk użytkowych, stanów postulowanych rozdrabniania: jakości  produktu, efektywności procesu, nieszkodliwości produktu i procesu. Gromadzenie, analiza i przetwarzanie danych na wskaźniki stanów oparto o wspomaganie komputerowe
w środowisku oprogramowania LabVIEW. System pomiarowy obsługuje stanowiska technologiczne mielenia. Poza wyznaczaniem i sterowaniem kognitywnym charakterystyk użytkowych pozwala badać, rozwijać, wnioskować i poznawać procesy technologiczne mielenia.
Słowa kluczowe: sterowanie kognitywne, młyny wielotarczowe, biomasa
———————————————————————————————————
90
I. GRUBECKI: Agregacja cząstek drewna w procesie biofiltracji pod wpływem wilgoci

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 93-94                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu zawartości wilgotności na opory przepływu powietrza przez złoże biofiltracyjne złożone z nieregularnych zrębków drewna. Przeanalizowano dziewięć poziomów zawartości wilgoci w złożu. Na tej podstawie określono wpływ zawartości wilgotności złoża na jego powierzchnię właściwą. Wykazano, że wzrost zawartości wilgoci w złożu powoduje agregację cząstek drewna, a w konsekwencji drastyczny spadek powierzchni właściwej złoża i wzrost średnicy Sautera.
Słowa kluczowe: złoże stałe, spadek ciśnienia, zawartość wilgoci, powierzchnia właściwa, nieregularne zrębki drewna
93
———————————————————————————————————
H. HOLKA, T. JARZYNA: Badania doświadczalne wpływu temperatury na prostoliniowość wałów wielkogabarytowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 95-96                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono problematykę prostowania wałów wielkogabarytowych za pomocą punktowego ich nagrzewania. Pokazano zautomatyzowane stanowisko do realizacji procesu. Zaprezentowano rozważania teoretyczne dotyczące sposobu obliczenia wygięcia rury po jej ogrzaniu.
Słowa kluczowe: wały wielkogabarytowe, prostowanie, punktowe podgrzewanie
95
———————————————————————————————————
P. KAZIMIERSKI,  D. KARDAŚ: Wpływ temperatury na bilans węgla, wodoru  oraz azotu w produktach pirolizy odpadowych zrębek brzozowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 97-99                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania pirolizy zrębków brzozowych w reaktorze laboratoryjnym w 300, 400 oraz 500°C. Badania w reaktorze poprzedzono testami  termograwimetrycznymi.  Produkty pirolizy podzielono na pięć części: karbonizat, woda, gaz, smoły lekkie i smoły ciężkie. Określono udziały masowe każdej frakcji w zależności od temperatury. Oznaczono zawartości węgla, wodoru oraz tlenu za pomocą analizatora elementarnego. Ilościowy skład frakcji niskowrzącej oznaczono chromatograficznie za pomocą GC-MS, a frakcji gazowej za pomocą GC-TCD.
Słowa kluczowe: Piroliza, dekompozycja biomasy, bioolej, analiza termograwimetryczna
97
———————————————————————————————————
J. KOWALIK, A. ZALEWSKA , M. LOREK: Wpływ zmian wielkości cząstek dyspersji akrylowej na jej stabilność

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 100-101                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań zmian wielkości cząstek dyspersji akrylowej z dodatkiem azotanu (V) benzalkoniowego, Rokanolu T18 oraz zagęszczacza poliuretanowego. Stwierdzono, że wszystkie te składniki mają wpływ na wielkość cząstek dyspersji i stabilność układu. Wraz ze wzrostem czasu ekspozycji wielkość cząstek wzrasta.  Po 5 dniach  ekspozycji nastąpił znaczny wzrost  wielkości cząstek i stopniowa destabilizacja. W układzie tworzyły się większe cząstki w postaci miceli. Zachodziły także procesy asocjacji i aglomeracji oraz powolnej koalescencji.
Słowa kluczowe: dyspersja akrylowa, wielkość cząstek, stabilność
100
———————————————————————————————————
M. MARKIEWICZ-PATALON, J. KASZKOWIAK,  S. BOROWSKI: Wstępne badania wpływu ciśnienia prasowania na gęstość odpadów z różnych rodzajów tworzyw sztucznych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 102-103                                        pobierz plik artykułu

Zbadano gęstość bel powstających w procesie zagęszczania odpadów z różnych rodzajów tworzyw polimerowych. Stwierdzono zależność gęstości zagęszczonego materiału od rodzaju tworzywa i wykorzystanej belownicy poziomej. Największy (35,6%) wzrost gęstości zaobserwowano dla folii bezbarwnej PEHD przy wzroście ciśnienia prasowania o 22%. Dla folii PELD wzrost ten był nieco niższy i wynosił 35%. Najmniejszy wzrost gęstości (28,3%) stwierdzono dla odpadów z butelek PET.
Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, odpady, zagęszczanie, belownica pozioma
102
——————————————————————————————————— 
K. PERZ, A. REWOLIŃSKA, T. KOTARBA: Badanie wpływu rozwiązań konstrukcyjnych wymienników ciepła
na wybrane parametry produktu spożywczego


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 104-105                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania wpływu typu wymiennika ciepła („rura w rurze” oraz „rura w rurze
w rurze”) na kluczowe parametry ogrzewanej zupy modelowej. Mierzono lepkość, barwę, zawartość soli, konsystencję oraz kwasowość. Stwierdzono, że badane parametry produktów podgrzewanych w obu wymiennikach nie różniły się znacząco. Z energetycznego punktu widzenia wymiennik ciepła typu ?rura w rurze w rurze? był bardziej efektywny, a w wymienniku typu ?rura w rurze? istniało mniejsze prawdopodobieństwo przypalenia produktu.
Słowa kluczowe: wymiennik ciepła, rura w rurze, rura w rurze w rurze, podgrzewanie produktu
104
———————————————————————————————————
T. RYDZKOWSKI,  M. SZCZYPIŃSKI, K. RESZKA, I. MICHALSKA-POŻOGA,  K. MITURA,  M. SZCZYPIŃSKI T. KLEPKA: Analiza przyczyn uszkodzeń drutu elektrorezystancyjnego do cięcia bloków ze spienionego polistyrenu (EPS)

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 106-107                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono analizę wyników badań oraz doświadczeń produkcyjnych dotyczących problematyki cięcia bloków spienionego polistyrenu EPS. Stwierdzono, że niewłaściwe materiały i parametry eksploatacyjne urządzeń mogą prowadzić do znacznych strat materiałowych i ekonomicznych. Analiza zebranych danych wykazała, że dobór właściwego drutu oporowego oraz parametrów jego pracy ma  kluczowe znaczenie dla efektywnego działania urządzeń do cięcia bloków z EPS. Wbrew oczekiwaniom, zerwanie drutu zwykle nie wynikało z przetopienia. Do przerwania dochodziło głównie na skutek rozciągania, któremu towarzyszyło utlenienie się drutu.
Słowa kluczowe: spieniony polistyren, EPS, cięcie, drut oporowy, zrywanie
106
———————————————————————————————————
D. SYKUTERA: Badanie procesu cięcia wybranych termoplastycznych tworzyw porowatych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 108-109                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wybrane wyniki badania cięcia nożowego tworzyw porowatych na przykładzie wytłoczyn z poli(chlorku winylu) i polistyrenu. Stwierdzono, że zawartość fazy gazowej w strukturze polimerów ma istotny wpływ na obciążenie układu roboczego rozdrabniacza. Wraz ze wzrostem ilości poroforów podział materiału przez cięcie zachodzi przy mniejszej wartości siły  tnącej.  Korzystnym  rozwiązaniem  pod  względem  zużycia
energii na pojedyncze  przecięcie  jest  zastosowanie  noża ruchomego o kącie ostrza 30o.
Słowa kluczowe: cięcie, rozdrabnianie, recykling, tworzywa porowate
108
———————————————————————————————————
D. SYKUTERA, M. BIELIŃSKI, P. CZYŻEWSKI, A. KOŚCIUSZKO: Wtórne wykorzystywanie recyklatów kopolimerów jonomerowych E/MAA uzyskanych przez rozdrobnienie w obniżonej temperaturze

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 110-111                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono sposób zagospodarowania odpadów kopolimeru jonomerowego (E/MAA) pod nazwą handlową Surlyn? (DuPont). Prezentowane wyniki badań stanowią istotny fragment prac nad zagospodarowaniem odpadów jonomerowych, powstałych podczas produkcji grubościennych nasadek kosmetycznych. Zaproponowano taki sposób realizacji wtórnego przetwórstwa, który zapewnia uzyskanie transmisyjności i wybranych właściwości mechanicznych wyprasek na podobnym poziomie jak wytworzone z oryginalnego granulatu (up-cycling). Wykazano, że schłodzenie nadawy przed rozdrobnieniem nie ma istotnego wpływu na transmisyjność, wytrzymałość na rozciąganie oraz udarność wyprasek wtórnych.
Słowa kluczowe: kopolimery monomerowe, recykling, recyklat, wtryskiwanie, transmisyjność
110
———————————————————————————————————
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Procesy odtwórcze w materiałach cementowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 112-113                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono podstawowe definicje procesów odtwórczych, dotyczące samoleczenia
i samonaprawy materiałów cementowych, a w szczególności betonu. Opisano główne metody samoleczenia betonu, które sklasyfikowano jako: naturalne, biologiczne, chemiczne i specjalne. Ustalono, że chociaż idea stosowania metod samoleczenia/samonaprawy inspirowana przez przyrodę, w rozwiązywaniu problemów technicznych, powstała ponad dwadzieścia lat temu, to badania w tym zakresie są nadal w sta-nie początkowym. Samoleczenie materiałów cementowych jest nadal na etapie badań laboratoryjnych. Dopiero badania aplikacyjne zadecydują o tym, czy samoleczenie jest tylko pomysłem science-fiction, czy też innowacyjnym sposobem ich leczenia.
Słowa kluczowe: samonaprawa, beton, procesy odtwórcze
112
———————————————————————————————————
A. ZALEWSKA, J. KOWALIK, M. MRUGOWSKI: Badanie wielkości cząstek kompozycji lakierowej metodą laserową

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3,114-115                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badanie wielkości cząstek kompozycji lakierowej metodą laserową, przy użyciu aparatu Analysette 22 MicroTec firmy Fritsch. Dyspersja składała się z żywicy akrylowej Acrilem AS140, niejonowego środka powierzchniowo czynnego Rokanol L10/80 lub Rokanol T18 oraz zagęszczacza nieorganicznego (bentonit). Badania miały na celu wytypowanie środka powierzchniowo czynnego o najlepszych właściwościach stabilizujących. Sprawdzono także, jak zmiana parametrów pomiarowych wpłynęła na średnią wielkość cząstek układu.
Słowa kluczowe: kopolimer akrylowy, niejonowy środek powierzchniowo czynny, zagęszczacz nieorganiczny, średnia wielkość cząstek
114
———————————————————————————————————

 

Rok 2016 nr 2

2016-2

Inż. Ap. Chem. 2016, 55, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
M. CUDAK, M. ROZDEBA: Analiza wpływu wybranych parametrów na udział gazu zatrzymanego w cieczy dla układu biofaza-gaz-ciecz w mieszalniku z dwoma mieszadłami

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 50-51                                        pobierz plik artykułu

Określono wpływ wybranych parametrów (natężenia przepływu gazu, częstości obrotów mieszadła, typu mieszadła oraz stężenia sacharozy w układzie) na udział gazu zatrzymanego w cieczy dla układu biofaza-gaz-ciecz w mieszalniku z dwoma mieszadłami. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy D = 0,288 m, w którym wysokość słupa cieczy H = 2D. Wyniki opracowano w postaci równania korelacyjnego. Stwierdzono, że udział gazu zatrzymanego w cieczy silnie zależy od częstości obrotów mieszadła oraz natężenia przepływu gazu.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, udział gazu zatrzymanego w cieczy, układ biofaza-gaz-ciecz
50
———————————————————————————————————
K. CZERNEK, G. FILIPCZAK, S. WITCZAK:  Zastosowanie nieinwazyjnych technik rozpoznawania przepływów dwufazowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 52-53                                        pobierz plik artykułu

Dokonano oceny możliwości wykorzystania układów optoelektronicznych do pomiaru wielkości opisujących hydrodynamikę filmu cieczy przy dwufazowym przepływie cieczy bardzo lepkiej i gazu. Podano metodykę prowadzenia pomiarów oraz ich wyniki w odniesieniu do współprądowego opadającego przepływu pierścieniowego powietrze-olej.  Wykazano, że zastosowana metodyka pomiaru parametrów filmu cieczy w przepływie dwufazowym gaz-ciecz może być z powodzeniem wykorzystana do oceny powierzchni międzyfazowej na całej długości rur aparatu, co ma istotne znaczenie dla realizacji wielu operacji jednostkowych związanych z wykorzystaniem aparatów warstewkowych w procesach wymiany ciepła lub masy.
Słowa kluczowe: optoelektroniczny układ pomiarowy, ciecz bardzo lepka, przepływ dwufazowy gaz-ciecz
52
———————————————————————————————————
U. DRĄŻYK, M. GRABIAS, W. BARANOWSKA, M. PANECKA, A. BĄK, W. PODGÓRSKA: Wpływ obecności surfaktantu jonowego i soli na dyspersję ciecz-ciecz w mieszalniku z przepływem burzliwym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 54-55                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ stężenia dodecylosiarczanu sodu (SDS) na ewolucję rozkładu wielkości kropel toluenu w czasie w zbiorniku z mieszadłem Rushtona. Pokazano również destabilizujący efekt bromku sodu na dyspersję. Pomimo znacznego ułatwienia adsorpcji anionowego surfaktantu, a tym samym większego obniżenia napięcia międzyfazowego, przeważał efekt redukcji grubości podwójnej warstwy elektrycznej, co pozwalało kroplom bardziej się do siebie zbliżyć. Ponadto siły burzliwe odpowiedzialne za wypływ filmu przewyższały siły odpychające dla wyższej siły jonowej i możliwa była bardzo powolna koalescencja.
Słowa kluczowe: elektrolit, koalescencja kropel, podwójna warstwa elektryczna, rozpad kropel, SDS
54
———————————————————————————————————
D. JANECKI, G. BARTELMUS, A. GANCARCZYK: Procesy  transportu masy
w  reaktorze trójfazowym, pracującym  w  reżimie  ciągłych  fal  uderzeniowych


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 56-57                                        pobierz plik artykułu

Wyznaczono eksperymentalnie wartości współczynników
wnikania masy (kLS) w reaktorze trójfazowym pracującym w reżimie ciągłych fal uderzeniowych (CSW) i ciągłego przepływu gazu (GCF). Wartości kLS zależą od udziałów objętościowych zajmowanych w złożu przez każdą fazę i ich lokalnych prędkości. Parametry te obliczano z eulerowskiego modelu (CFD). Równania modelu zostały zaimplementowane do programu Fluent 12.1.4 wraz z równaniem opisującym wartości kLS  w  reżimie GCF.  Wyniki obliczeń  wskazują,  że  proponowana metoda szacowania wartości kLS jest odpowiednia zarówno dla reżimu GCF jak i CSW.
Słowa kluczowe: reaktor strużkowy, wymiana masy ciecz-ciało stałe, reżim ciągłych fal uderzeniowych
56
———————————————————————————————————
A. KRASIŃSKI, P. WIERZBA: Badania usuwania zanieczyszczeń olejowych z wody
po procesie szczelinowania


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 58-59                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania usuwania oleju z wody. Zweryfikowano działanie dwóch komercyjnie oferowanych deemulgatorów, zmieniając ich stężenie oraz czas. W instalacji pilotażowej pracę separatora koalescencyjnego wspomagano dodatkiem wybranego deemulgatora w dawce określonej w badaniach laboratoryjnych. Uzyskano redukcję stężenia zemulgowanego oleju poniżej 10 mg/dm3, pozwalającego na bezproblemową pracę modułów membranowych w zasadniczej części instalacji oczyszczania wody po szczelinowaniu.
Słowa kluczowe: szczelinowanie, separacja emulsji, koalescencja, deemulgatory
58
———————————————————————————————————
G. LIGUS: Badania nierównomierności przepływu cieczy wzdłuż pęku rur wymiennika ciepła z przegrodami segmentowymi

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 60-61                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych hydrodynamiki przepływu cieczy w przestrzeni międzyrurowej modelowego płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła z przegrodami segmentowymi. W badaniach wykorzystano nieinwazyjną metodę optyczną – cyfrową anemometrię obrazową (DPIV). Zaprezentowano zarys metody identyfikacji wirów stagnacyjnych wywołanych geometrią aparatu. Opisano również możliwość rozpoznawania obszarów o wzmożonej intensywności występowania przepływów szczelinowych.
Słowa kluczowe: płaszczowo rurowy wymiennik ciepła, przegrody segmentowe, DPIV
60
———————————————————————————————————
O.V. NASTENKO, O.O. LIAPOSHCHENKO, L. BRONIARZ-PRESS: Matematyczne modelowanie procesu separacji metodą wymiany ciepła podczas kondensacji
w układach inercyjno-filtrującej separacji gazu


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 62-63                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono nowy sposób inercyjno-filtrującej separacji podczas kondensacji, alternatywny dla tradycyjnie stosowanych technologii procesu oczyszczania z wykorzystaniem urządzeń wstępnej kondensacji. Opracowany model matematyczny separacji z dopasowaną wymianą ciepła w inercyjno-filtracyjnym separatorze-skraplaczu pozwala określić ilość fazy ciekłej, która skrapla się podczas procesu oraz podstawowe wskaźniki wymiany ciepła i masy w analizowanym układzie.
Słowa kluczowe: inercyjno-filtrująca separacja, separator-skraplacz, wymiana ciepła, kondensacja
62
 ———————————————————————————————————
M. OCHOWIAK: Badania regulatora przepływu z przesłoną

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 64-65                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono badania eksperymentalne regulatora przepływu z przesłoną wraz z charakterystyką przepływu cieczy przez regulator oraz współczynnikami przepływu. Obliczone wartości współczynników wypływu w przebadanym zakresie wartości liczb Reynoldsa oraz Froude?a były stałe i wynosiły: ? = 0,40; 0,59 i 0,65  odpowiednio dla a = 0,002; 0,003 i  0,004 m. Wartości współczynnika przepływu dla regulatora były niższe niż dla przystawki, dla której ? wynosiło ok. 0,84.
Słowa kluczowe: regulator przepływu, współczynnik przepływu
64
 ———————————————————————————————————
M. OCHOWIAK, L. BRONIARZ-PRESS, O.V. NASTENKO: Oczyszczanie strumienia powietrza w cylindrycznym odpylaczu komorowym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 66-67                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono  wyniki badań  doświadczalnych i analizę  sprawności  procesu  odpylania  dla  cylindrycznego  odpylacza komorowego. Wykazano, że skuteczność odpylania wzrasta
ze wzrostem średnicy cząstki oraz zmniejszeniem natężenia przepływu gazu. Niewielki wpływ na sprawność aparatu miała koncentracja cząstek ciała stałego w strumieniu gazu. Ponadto dzięki cylindrycznemu kształtowi odpylacza możliwa jest oszczędność materiałów konstrukcyjnych.
Słowa kluczowe: odpylanie, odpylacz komorowy, sprawność
66
———————————————————————————————————
S. PATER, W. CIESIELCZYK: Analiza funkcjonowania pompy ciepła współpracującej
z urządzeniami wykorzystującymi różne nośniki energii


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 68-69                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wybrane aspekty pracy pompy ciepła typu solanka/woda współpracującej z kolektorami słonecznymi oraz kotłem gazowym w instalacji hybrydowej w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym na obrzeżach Krakowa. Współpraca pompy ciepła z urządzeniami wykorzystującymi różne nośniki energii pozwoliła na uzyskanie wysokich wartości współczynnika SPF (sezonowego współczynnika efektywności) pompy ciepła w sezonach grzewczych. Dane doświadczalne otrzymano z instalacji pracującej w warunkach rzeczywistych nieprzerwanie od września 2011 roku.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, pompa ciepła, kolektor słoneczny, gruntowy wymiennik ciepła
68
———————————————————————————————————
M. PIETRZAK, M. PŁACZEK, S. WITCZAK: Wykorzystanie metody konduktometrycznej do oceny wznoszącego przepływu trójfazowego gaz-ciecz-ciecz

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 70-71                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad wznoszącym przepływem mieszaniny trójfazowej powietrze-woda-olej w rurze mających na celu rozpoznanie tworzących się struktur takiego przepływu. Do typowania pojawiających się struktur przepływu zastosowano metodę konduktometryczną opartą na pomiarze przewodności elektrycznej układu gaz-ciecz-ciecz. Przeprowadzone badania dowiodły, że pomiar przewodności elektrycznej może stanowić istotne narzędzie do identyfikacji struktur przepływu trójfazowego gaz-ciecz-ciecz. Praca zawiera teoretyczny opis metody badawczej oraz analizę wyników pomiarów.
Słowa kluczowe: metoda konduktometryczna, przepływ trójfazowy, przepływ gaz-ciecz-ciecz, struktury przepływu
70
 ———————————————————————————————————
S. RÓŻAŃSKA, L. BRONIARZ-PRESS, N. FLIS: Wpływ dodatku soli na właściwości reologiczne roztworów poli-akryloamidu w przepływie rozciągającym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 72-73                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań nad wpływem stężenia soli (NaCl) w roztworach polimerów jonowego Rokrysolu WF2 i niejonowego Rokrysolu WF1 na pozorną lepkość wzdłużną ?E,a i lepkość przy ścinaniu ?. Dodatek soli powoduje obniżenie wartości ?E,a i ? w przypadku obu polimerów. Dla roztworów Rokrysolu WF2 i  czystego roztworu Rokrysolu WF1, na krzywych lepkości wzdłużnej można wyróżnić zakresy zagęszczania i rozrzedzania odkształceniem. Wartości szybkości rozciągania  ea,max dla Rokrysolu WF2 wzrastają wraz ze wzrostem stężenia NaCl, po czym zanikają, a dla Rokrysolu WF1 wartość szybkości rozciągania ea,max występuje tylko dla czystego roztworu.
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, stosunek Troutona, polimery
72
———————————————————————————————————
J. SĘK, O. SHTYKA: Symulacje numeryczne procesu nasiąkania w układach równoległych kanałów

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 74-75                       pobierz plik artykułu (in English)

W przypadku włókninowych  materiałów sorpcyjnych proces nasiąkania cieczą następuje nierównomiernie. Wynika to ze złożonej i niehomogenicznej struktury sorbentu. W pracy zaprezentowano wyniki badań szybkości procesu imbibicji w zależności od rozmiarów równoległych kanałów reprezentujących puste strefy w strukturze sorbentu. Przyjęto, że szerokość podstawowego kanału jest równa średniej średnicy włókna, a szerokość kanału równoległego jest 2, 5, 10 i 20 razy większa. Wykonano numeryczne symulacje procesu imbibicji korzystając  z  programu  Cosmol  Multiphysics  5.0  stosując   moduł
umożliwiający śledzenie przepływów dwufazowych ? Laminar Two-Phase Flow, Level-Set.
Wyniki symulacji wykazały wpływ stosunku szerokości równoległych kanałów na prędkość wznoszenia się w każdym z nich. Zjawisko to można wyjaśnić jako wywołane zmianami wartości ciśnienia na wlocie do systemu kanałów. Ponadto wyniki symulacji dostarczyły danych przydatnych do śledzenia procesów imbibicji w ich początkowej  fazie.
Słowa kluczowe:  nasiąkanie, media porowate, symulacja, systemy kapilarne
74
 ———————————————————————————————————
K. SKOCZKOWSKA, K. MALEK, R. ULBRICH: Ruch cząstki w złożu monodyspersyjnym w aparacie bębnowym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 76-77                                        pobierz plik artykułu

Badania miały na celu określenie ruchu wybranych, pojedynczych cząstek w złożu ziarnistym w czasie obrotów aparatu bębnowego. Głównym elementem stanowiska badawczego był transparentny, obrotowy bęben o średnicy 700 mm. Badania przeprowadzono dla szklanych, cząstek kulistych. Dokonano analizy ruchu pięciu cząstek o różnym położeniu początkowym przy stałej prędkości obrotowej: 20, 40, 60 obr/min. Do rejestracji ruchu złoża zastosowano szybko-klatkową kamerę cyfrową oraz program DPIV. Analiza trajektorii ruchu oznaczonych cząstek umożliwiła lepsze poznanie procesów zachodzących w aparatach bębnowych.
Słowa kluczowe: aparat bębnowy, złoże monodyspersyjne, ruch pojedynczej cząstki, PIV
76
———————————————————————————————————
W. SUCHECKI: Wyznaczanie krzywej dynamiki sedymentacji z wykorzystaniem cyfrowej anemometrii obrazowej

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 78-79                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy było opracowanie metody wyznaczania krzywej dynamiki sedymentacji z wykorzystaniem metody cyfrowej anemometrii obrazowej DPIV. Badania eksperymentalne polegały na rejestracji fotograficznej obrazów sedymentującej zawiesiny techniką poklatkową (timelapse). Odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi obrazami wynosił 2 sek. Badania prze-prowadzono dla czterech stężeń objętościowych cząstek agalitu w glicerynie: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0%. Wykorzystując metodę DPIV wyznaczono wektorowe pola prędkości sedymentujących cząstek, a następnie prędkości średnie cząstek, które posłużyły do wyznaczenia krzywej dynamiki sedymentacji. Stwierdzono przydatność zastosowanych metod wizualizacyjnych do badania krzywych dynamiki sedymentacji zawiesin.
Słowa kluczowe: sedymentacja, krzywa dynamiki sedymentacji, wizualizacja przepływów, DPIV
78
———————————————————————————————————
M. SZWAST, Z. SZWAST: Mikrofiltracja z podawaniem nadawy płynącej wraz
z pęcherzykami powietrza


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 2, 80-81                                        pobierz plik artykułu

Zbadano krzyżowy układ mikrofiltracyjny do zagęszczania zawiesin rozdrobnionego ciała stałego w cieczy zasilany nadawą płynącą wraz z pęcherzykami powietrza. Nie stwierdzono wpływu pęcherzyków na przebieg procesu, co oznacza, że pozytywne oddziaływanie pęcherzyków przejawiające się w zmywaniu osadu i negatywne przejawiające się w blokowaniu przez pęcherzyki dostępu cieczy do części powierzchni membrany, wzajemnie znoszą się. Wykazano też, że literaturowa zależność strumienia permeatu od stężenia zawiesiny dla nadawy dwufazowej jest aktualna także dla nadawy trójfazowej.
Słowa kluczowe: mikrofiltracja, nadawa trójfazowa
80
———————————————————————————————————

 

Rok 2016 nr 1

2016-1

Inż. Ap. Chem. 2016, 55, nr 1
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
M. BŁASZCZYK, J. SĘK, Ł. PRZYBYSZ: Transport emulsji typu olej w wodzie przez struktury ziarniste

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 8-9                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono badania przepływów emulsji typu olej w wodzie przez złoża ziarniste oraz jej wymywania ze złoża za pomocą wody. Mierzono zmiany oporów przepływu podczas przemieszania się tych płynów przez media ziarniste oraz zmiany struktury emulsji wypływającej ze złoża w czasie trwania procesu i analizowano wpływ stężenia fazy wewnętrznej, stopnia granulacji złoża oraz jego długości. Stwierdzono stopniowy spadek przepuszczalności, czasową redukcję stężenia fazy olejowej oraz zmiany rozkładu rozmiarów kropel wypływającej ze złoża emulsji. Wyniki badań mogą przyczynić się do bardziej precyzyjnej oceny efektywności zarówno wtórnych metod wydobycia ropy jak i remediacji gleb.
Słowa kluczowe: emulsje, media porowate, przepływ wielo-fazowy
8
———————————————————————————————————
A. BRANDT, S. WITCZAK: Udziały objętościowe faz w warunkach spływu w rurze pionowej cieczy dwufazowej woda-olej

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 10-11                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z określeniem wartości udziałów objętościowych faz oraz rodzajów tworzących się struktur podczas spływającej w rurze pionowej cieczy dwufazowej typu woda-olej. Opracowano oryginalną mapę przepływu oraz podano zależność do obliczania udziału objętościowego oleju.
Słowa kluczowe: spływ grawitacyjny cieczy dwufazowej, struktury przepływu, udziały objętościowe faz
10
———————————————————————————————————
L. BRONIARZ-PRESS, M. MATUSZAK, M. OCHOWIAK: Wpływ temperatury cieczy na proces rozpylania w nebulizatorze pneumatycznym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 12-13                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono wyniki badań rozpylania wody destylowanej o temperaturze 20÷70 ?C w nebulizatorze pneumatycznym. Głowicę nebulizacyjną wyposażono w regulator temperatury, który umożliwił sterowanie temperaturą powstającego aerozolu, co może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa terapii wziewnej. Wykazano, że temperatura i  lepkość rozpylanej cieczy mają istotny wpływ na wielkość otrzymanych kropel rozpylonego aerozolu. Wzrost temperatury przyczynił się do zmniejszenia mediany rozkładu liczbowego oraz rozkładu wielkości kropel.
Słowa kluczowe: rozpylanie cieczy, nebulizator pneumatyczny, mediana rozkładu liczbowego, rozkład wielkości kropel, średnica kropli
12
———————————————————————————————————
L. BRONIARZ-PRESS, S. WŁODARCZAK, M. OCHOWIAK: Wytwarzanie emulsji
w rozpylaczu o stożkowej komorze wirowej


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 14-15                                        pobierz plik artykułu

W pracy określono strukturę emulsji wytworzonej w rozpylaczu o stożkowej komorze wirowej. Przeanalizowano wielkości charakteryzujące proces rozpylania. Wartość spadków ciśnienia wzrastała ze wzrostem prędkości przepływu wody i oleju. Zależność kąta rozpylania od prędkości przepływu wody i oleju była nieliniowa. Wzrost prędkości przepływu oleju nie wpływał istotnie na wielkość kropel oleju w wodzie. Wzrost prędkości przepływu wody powodował powstawanie kropel o większych rozmiarach.
Słowa kluczowe: wytwarzanie emulsji, rozpylacz wirowy, kąt rozpylania, rozpylanie cieczy, średnia średnica kropli
14
———————————————————————————————————
R. CHERBAŃSKI, K. WRÓBLEWSKI, E. MOLGA: Badanie procesu pirolizy zużytych opon samochodowych w reaktorze laboratoryjnym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 16-17                                        pobierz plik artykułu

W pracy przeprowadzono badania doświadczalne pirolizy zużytych opon w zbudowanym do tego celu stanowisku pomiarowym. Wyniki badań pokazały wpływ temperatury na udziały poszczególnych frakcji produktu, stężenia kluczowych składników fazy ciekłej i gazowej oraz powierzchnię właściwą karbonizatów.
Słowa kluczowe: piroliza, opony samochodowe, karbonizat, olej popirolityczny, gazy popirolityczne
16
———————————————————————————————————
W. CIESIELCZYK, M. JURASZ, A. KAMIŃSKA-PĘKALA: Efektywna fluidyzacja zrębków drzewnych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 18-19                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy drzewnej. W badaniach wykorzystano zrębki drzewne z trzech gatunków drzew: dębu szypułkowego, orzecha włoskiego oraz brzozy brodawkowej. Zaproponowano konstrukcję suszarki fluidyzacyjnej, wyposażonej w oryginalny dystrybutor gazu, pozwalającą na efektywne suszenie rozdrobnionej biomasy drzewnej o różnorodnych właściwościach fizykochemicznych i strukturalno-mechanicznych. Stwierdzono możliwość suszenia w badanym układzie fluidalnym analizowanych rodzajów materiałów zaliczanych do grupy D wg klasyfikacji Geldarta.
Słowa kluczowe: biomasa drzewna, fluidyzacja, suszenie
18
———————————————————————————————————
K. CZERNEK: Weryfikacja metod obliczania udziału objętościowego gazu przy wznoszącym i opadającym przepływie dwufazowym z udziałem cieczy bardzo lepkiej

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 20-21                                        pobierz plik artykułu

W pracy dokonano oceny dokładności szeregu cytowanych w literaturze metod obliczeniowych i określono ich przydatność w obliczeniach procesowych aparatów cienkowarstewkowych. Przeprowadzone obliczenia porównawcze wykazały małą dokładność metod dla innych rodzajów mieszanin dwufazowych niż te, dla których zostały one opracowane oraz dla innych zakresów ważności. Stwierdzono, że największą dokładność obliczeń zapewniała metoda Armanda oparta na modelu poślizgowym, dla której zarówno wartość błędu średniego jak i średniego odchylenia standardowego były najmniejsze. Bardzo dobre wyniki obliczeń zapewniały również metody: Bankoffa, Zubera-Findley?a oraz Ulbricha.
Słowa kluczowe: udział objętościowy gazu, ciecz bardzo lepka, metody obliczeniowe

20

———————————————————————————————————  
K. JABŁCZYŃSKA, K. GÓRSKA, T. R. SOSNOWSKI: Emulsje jako prekursory strukturyzowanych cząstek – nośników leków do inhalacji

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 22-23                       pobierz plik artykułu (in English)

Badano proces otrzymywania proszków na drodze suszenie rozpyłowego emulsji O/W,
a następnie własności otrzymanych cząstek pod względem ich zastosowania jako nośników leków inhalacyjnych. Emulsje wytworzono z oleju sojowego oraz wodnych roztworów laktozy z dodatkiem kazeinianu sodu oraz leucyny. Wysuszone proszki analizowano pod mikroskopem elektronowym, a następnie rozpraszano w typowym inhalatorze proszkowym. Zdjęcia SEM wykazały, że cząstki proszku są polidyspersyjne (1÷10 ?m) i zdeformowane. Powstający z nich aerozol zawiera znacznie większe cząstki, co świadczy o ich agregacji i niecałkowitym rozpadzie proszku podczas rozpylania. Badano również rekonstytucję emulsji po ponownym uwodnieniu proszków. Uzyskane wyniki sugerują, że tylko jeden typ cząstek spełnia wymagania stawiane nośnikom leku inhalacyjnego.
Słowa kluczowe: suszenie rozpyłowe, proszki, inhalacja, emulsje

22

 ———————————————————————————————————
B. KAWALEC-PIETRENKO, P. RYBARCZYK: Wpływ parametrów procesowych na efektywność flotacji precypitacyjnej wodorotlenku glinu

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 24-25                                        pobierz plik artykułu

Flotację precypitacyjną glinu prowadzono z użyciem dodecylosiarczanu sodu jako kolektora. Stwierdzono, że najwyższe wartości końcowego stopnia wyflotowania glinu oraz szybkości flota-cji występują dla pH 6,5÷7,0, stosunku stężenia kolektora do stężenia glinu wynoszącego 1,2 oraz wynoszącej 1,5 mm.s-1 prędkości przepływu powietrza obliczonej na przekrój pustej kolumny. Wzrost względnego stężenia kolektora ponad wymie­nio­ną wartość powoduje spadek szybkości flotacji oraz spadek współczynnika wzbogacenia.
Słowa kluczowe: wodorotlenek glinu, flotacja, stężenie kolektora, pH, prędkość powietrza
24
———————————————————————————————————
J. KRZYSZTOFORSKI, M. HENCZKA: Oczyszczanie polimerowych materiałów porowatych przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 26-27                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz symulacji numerycznych procesu oczyszczania polimerowych materiałów porowatych przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym. Zbadano wpływ parametrów operacyjnych na przebieg procesu oraz opracowano i wstępnie zweryfikowano model matematyczny, który może być wykorzystany do symulacji i optymalizacji procesu oraz do projektowania aparatury wysokociśnieniowej. Wykazano, że płyny w stanie nadkrytycznym stanowią efektywne rozpuszczalniki w procesach oczyszczania polimerowych materiałów porowatych.
Słowa kluczowe: płyn w stanie nadkrytycznym, materiał porowaty, ekstrakcja, oczyszczanie, transport mas
26
———————————————————————————————————
P. MACHNIEWSKI, L. RUDNIAK, E. MOLGA: Modelowanie procesu pirolizy odpadów gumowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 28-29                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono model matematyczny procesu pirolizy odpadów gumowych pochodzących ze zużytych opon samochodowych. Wyniki obliczeń oparte na przedstawionym modelu i parametrach kinetycznych uzyskanych z analizy TG/DTG dość dobrze zgadzają się z wynikami pomiaru dla próbek o rozmiarach kilku mm. Obliczenia symulacyjne dla większych próbek (rzędu kilku cm), które są typowe dla rozdrabniaczy przemysłowych wskazują na możliwe rozbieżności obliczeń zakładających jednorodność ziaren i pomiarów, wynikające z ujawniających się oporów ruchu ciepła i masy oraz niehomogeniczności próbki w czasie pirolizy.
Słowa kluczowe: piroliza, zużyte opony, modelowanie, kinetyka
28
———————————————————————————————————
A. PABIŚ: Hydrodynamika zmodyfikowanego złoża fontannowego w aparacie nowej konstrukcji

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 30-31                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań hydrodynamiki zmodyfikowanego złoża fontannowego w aparacie stożkowo-cylindrycznym z cen­tralnie umieszczoną głowicą kierującą strumień gazu na ścianki aparatu. Takie ukierunkowanie gazu i cząstek ciała stałego poz­woliło na intensyfikację wymiany ciepła w przypadku koniecz­ności wprowadzenia chłodzenia lub ogrzewania zawartości aparatu. Kolejnym elementem mającym poprawić strukturę złoża pseudo-fontannowego było wprowadzenie pierścieni o trójkąt­nym przekroju poprzecznym. Pozwoliły one na zwiększenie zasięgu złoża i polepszenie jego jednorodności w całej objętości.
Słowa kluczowe: zmodyfikowane złoże fontannowe, hydrodynamika, głowica kierująca
30
———————————————————————————————————
J. PALIGE, O. ROUBINEK, M. CIĘŻKOWSKA, A. PYZIK, A. DOBROWOLSKI,
A. G. CHMIELEWSKI: Badania wytwarzania biogazu z kiszonki kukurydzy w reaktorze okresowym z hydromieszaniem


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 32-33                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono badania fermentacji metanowej kiszonki kukurydzy z wykorzystaniem konsorcjów o różnym składzie mikroorganizmów: (1) konsorcjum mikroorganizmów wyizolowane z gnojowicy bydlęcej (GB), (2) konsorcjum mikroorganizmów wyizolowane z biogazowni rolniczej (BF). Badania prowadzono w reaktorze okresowym z hydromieszaniem. Dla identycznych warunków prowadzenia procesu uzyskano większą ilość biogazu dla konsorcjum mikroorganizmów BF.
Słowa kluczowe: biogaz, fermentacja metanowa, reaktor okresowy, hydromieszanie, konsorcjum mikroorganizmów
32
———————————————————————————————————
M. PIETRZAK: Przegląd badań dotyczących obliczania oporów przepływu w kanałach o małej średnicy

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 34-35                                        pobierz plik artykułu

Na podstawie aktualnego przeglądu literaturowego przedstawiono wyniki analizy metod obliczania oporów przepływu w mini- i mikrokanałach. Zwrócono uwagę na problem właściwego doboru korelacji obliczeniowych, ponieważ metody odpowiednie dla konwencjonalnych kanałów nie mogą być wprost zastosowane w przypadku mini- i mikrokanałów. Wskazano procedury obliczania oporów przepływu.
Słowa kluczowe: minikanały, mikrokanały, opory przepływu
34
———————————————————————————————————
O. SHTYKA, J. SĘK, M. BŁASZCZYK, S. KACPRZAK: Badanie stopnia saturacji hydro-
i oleofilowego materiału porowatego płynami dwufazowymi podczas procesu nasiąkania


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 36-37                       pobierz plik artykułu (in English)

Badane układy dwufazowe były stabilnymi emulsjami o stężeniach fazy rozproszonej: 10, 30, 50% obj. Określono zależności między stopniem saturacji a poziomem nasycenia oraz między początkowym stężeniem fazy rozproszonej a czasem trwania procesu. Stwierdzono, ze stopień saturacji może być większy od 100% dla wysokości him ? 0,04 m w wyniku formowania się warstwy cieczy na zewnętrznej powierzchni sorbentu. Stopień saturacji zmieniał się w czasie, ale wartości 65÷85% uzyskano już po 600 s. Dla czasu równowagowego 900 s najniższy poziom saturacji równy 0,88% obserwowano dla emulsji o stężeniu 10% dla wysokości 0,04 m ? him ? 0,06 m. Najwyższy poziom saturacji uzyskano dla emulsji 50%. Zaproponowano równanie określające zmiany saturacji od czasu.
Słowa kluczowe: media porowate, emulsje, saturacja, proces imbibicji
36
———————————————————————————————————
W. SZATKO, M. DYLAG: Analiza porównawcza rozkładów wielkości flokuł wytwarzanych w reaktorach okresowym i ciągłym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 38-39                                        pobierz plik artykułu

Badano mieszanie układu ciecz-gaz w mieszalniku bez przegród zaopatrzonym w mieszadło A310 wykonujące ruch nieustalony. Analizowano zapotrzebowanie na moc mieszania, stopień zatrzymania gazu oraz objętościowy współczynnik wnikania masy. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie mieszania nieustalonego powoduje intensyfikację wymiany masy. Wartości współczynnika kLa dla mieszania nie-ustalonego są od 1,33 do 1,85 razy większe. Wyniki pokazują również większy stopień zatrzymania gazu w porównaniu do mieszania standardowego, a także większe zapotrzebowanie na moc mieszania.
Słowa kluczowe: mieszanie nieustalone, ciecz-gaz, wymiana masy, stopień zatrzymania gazu, moc mieszania
38
———————————————————————————————————
K. TARABASZ, M. HENCZKA: Badania doświadczalne spieniania biodegradowalnych polimerów przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 40-41                       pobierz plik artykułu (in English)

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu spieniania polikaprolaktonu (PCL) przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym. Badania przeprowadzono w instalacji złożonej z butli CO2, pompy do płynów nadkrytycznych, komory wysokociśnieniowej, miernika ciśnienia i temperatury oraz regulatora ciśnienia wstecznego. Badania wykonano dla zakresu zmienności parametrów operacyjnych: temperatura: 398÷373 K, ciśnienie: 8÷18 MPa, czas nasycania: 1÷4 h, szybkość dekompresji: 0,007÷4 MPa/s. Wykazano silny wpływ warunków realizacji procesu spieniania na strukturę wytwarzanych pian.
Słowa kluczowe: płyn w stanie nadkrytycznym, dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym, polimery biodegradowalne, PCL, spienianie
40
———————————————————————————————————