Archiwum ‘2017’

Rok 2017 nr 6

2017-6

Inż. Ap. Chem. 2017, 56, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
J. DIAKUN: Możliwości uaktywnienia mechanicznego oddziaływania w procesie mycia metodą CIP

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 193-195                                            pobierz plik artykułu

Praca ma charakter analityczno-koncepcyjny. Na podstawie przeglądu literatury, badań własnych oraz obserwacji procesów przemysłowych przeanalizowano warunki mycia instalacji przemysłowych metodą CIP. Celem pracy była identyfikacja ograniczeń tej metody mycia, skutków energetycznych i środowiskowych oraz możliwości uaktywnienia mycia metodą CIP poprzez zastosowanie metod hybrydowych takich jak: oddziaływanie kawitacji ultradźwiękowej, barbotażu, piany oraz wkładek-korków przepływowych.
Słowa kluczowe: CIP, koło Sinnera, barbotaż, ultradźwięki, piana
193
——————————————————————————————————–
S. FILLINGER, J. TALAGA, M. DYLAG, J.-U. REPKE, G. WOZNY: Automatyczne projektowanie jednostek modułowych instalacji procesowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 196-197                       pobierz plik artykułu (in English)

Zapewnienie odpowiednio krótkiego czasu oraz możliwie najmniejszych kosztów wprowadzania nowego produktu na rynek ma decydujące znaczenie dla odniesienia sukcesu w przemyśle chemicznym i inżynierii procesowej. W pracy przedstawiono propozycję automatyzacji procedury projektowania poszczególnych, pojedynczych modułów konstrukcyjnych instalacji procesowej z uwzględnieniem aparatów procesowych, orurowania i oprzyrządowania instalacji, a także konstrukcji stalowych. Powyższe zadania zostały zaimplementowane i zrealizowane z powodzeniem z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego projektowanie instalacji, działającego w środowiska modelowania i symulacji MOSAICmodeling.
Słowa kluczowe: modułowe planowanie zakładu, MOSAICmodeling, automatyczne projektowanie urządzeń, planowanie zakładów 3D
196
——————————————————————————————————–
N. IDASZEWSKA, K. BIEŃCZAK, G. SZYMAŃSKI, E. JANEBA-BARTOSZEWICZ: Wpływ drgań generowanych podczas transportu na cechy fizykochemiczne pomidorów

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 198-199                                            pobierz plik artykułu

Określono wpływ drgań na zmiany parametrów fizykochemicznych pomidorów związanych z ich procesem dojrzewania. W pierwszej kolejności dokonano pomiaru drgań występujących podczas rzeczywistego transportu. Następnie skonstruowano stanowisko, które umożliwiało symulację drgań i oznaczano zmiany parametrów fizykochemicznych pomidorów pod wpływem wybranych częstotliwości drgań. Na podstawie przeprowadzonych badan wyznaczono poziomy częstotliwości oraz czas narażenia na drgania skutkujące najwyższymi wartościami badanych parametrów (pH, zawartość ekstraktu) oraz najniższą twardością.
Słowa kluczowe: transport, drgania, pomidory
198
——————————————————————————————————–
M. KABZIŃSKI, K. NEUPAUER, P. PTASZEK: Badanie właściwości reologicznych wodnych roztworów karboksymetylocelulozy, gumy ksantanowej oraz gumy guar przy zastosowaniu mieszadła ślimakowego w dyfuzorze

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 200-201                                            pobierz plik artykułu

Praca przedstawia badanie parametrów reologicznych wodnych roztworów hydrokoloidów wyznaczonych podczas mieszania przy użyciu mieszadła ślimakowego w dyfuzorze. W charakterze płynów modelowych użyto roztworów karboksymetylocelulozy, gumy ksantanowej oraz gumy guar. Badania przeprowadzono w mieszalniku o pojemności 12 litrów, w warunkach wzrostu oraz spadku prędkości obrotowej mieszadła. Wyznaczono wartości szybkości ścinania, naprężenia ścinającego, liczby Reynoldsa oraz liczby Newtona. Do opisu charakteru reologicznego użyto równania Ostwalda-de Waele. Badania ujawniły nieliniowe zależności między wartością naprężenia ścinającego, szybkością ścinania oraz czasem, które charakteryzują badane hydrokoloidy.
Słowa kluczowe: mieszadło ślimakowe, hydrokoloidy, reometria mieszadłowa
200
——————————————————————————————————–
P. KAZIMIERSKI, I. WARDACH-ŚWIĘCICKA, P. TIUTIURSKI, D. KARDAŚ: Radiograficzne i termo-grawimetryczne badania pirolizy pojedynczej cząstki drewna

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 202-204                                            pobierz plik artykułu

Opisano proces pirolizy pojedynczej cząstki drewna. Za pomocą termograwimetrii, badań w piecu wysokotemperaturowym oraz metod radiograficznych przeprowadzono analizę procesu pirolizy. Analizowano szybkość dekompozycji termicznej i jej stopień w funkcji czasu. Badano poddane pojedyncze próbki w formie sosnowych sześcianów o boku 18 mm. Analiza termograwi-metryczna mająca na celu wyznaczenie przedziałów, w jakich zachodzi proces, poprzedziła badania wykonane w piecu wysokotemperaturowym. Próbki po eksperymentach zostały poddane badaniom radiograficznym celem zobrazowania zmian gęstości drewna w funkcji czasu. Na zdjęciach zaobserwowano, iż piroliza zachodzi od naroży próbki, a następnie pozostaje tylko niespirolizowany rdzeń w środku próbki. Badania potwierdziły duże możliwości radiografii w ocenie pirolizy.
Słowa kluczowe: piroliza, radiografia, termograwimetria
202
——————————————————————————————————–
D. KONDEJ, T.R. SOSNOWSKI: Wpływ wybranych rodzajów wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) na deformowalną warstwę fosfolipidową na powierzchni wody

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 205-207                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono i omówiono wyniki badania wpływu nanorurek węglowych o różnej charakterystyce na dynamiczne właściwości powierzchniowo czynne monowarstwy fosfolipidowej modelującej surfaktant płucny na powierzchni woda-powietrze. Stwierdzono zaburzenie mechanicznych cech powierzchni międzyfazowej w postaci zmian jej ściśliwości. Efekty te zależą od rodzaju nanorurek (w tym zwilżalności i powierzchni właściwej) oraz ich stężenia. Potwierdzono obserwowaną we wcześniejszych badaniach specyficzną zależność parametrów reologicznych od stężenia cząstek, którą można tłumaczyć agregacją nanorurek po przekroczenia stężenia granicznego.
Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, surfaktant płucny, inhalacja, efekty powierzchniowe
205
——————————————————————————————————–
W. KRUSZELNICKA: Analiza wskaźników stosowanych do oceny rozdrabniania

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 208-210                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono charakterystyki użytkowe procesu rozdrabniania. Dokonano przeglądu najważniejszych wskaźników efektywności rozdrabniania (wielotarczowego, wielootworowego) w kierunku ich wykorzystania do opisu procesu dla systemu inteligentnego monitorowania charakterystyk użytkowych rozdrabniania. Przedstawiono ich klasyfikację ze względu na efektywność, środowisko i produkt. Stwierdzono, że modele oceny procesu rozdrabniania powinny uwzględniać relacje między energią na wejściu procesu, stratami energii oraz energią na wyjściu procesu, mając na uwadze mechaniczne aspekty procesu rozdrabniania i relacje między maszyną a otoczeniem.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, biomasa ziarnista, efektywność energetyczna
208
——————————————————————————————————–
W. KRUSZELNICKA, P. BAŁDOWSKA, J. FLIZIKOWSKI, A. TOMPOROWSKI, R. KASNER: Bilans energetyczny procesu spalania poużytkowych tworzyw polimerowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 211-212                                            pobierz plik artykułu

Praca miała na celu analizę i ocenę możliwości wykorzystania na cele energetyczne (spalenie) poużytkowego polipropylenu w oparciu o uniwersalny wskaźnik oceny efektywności energetycznej. Przeanalizowano użytki energetyczne oraz nakłady na ich uzyskanie dla rozpatrywanego materiału. Stwierdzono, że nakłady energetyczne na wytworzenie, transport, wykorzystanie i zagospodarowanie odpadów przewyższają korzyści energetyczne uzyskane w procesie spalania polipropylenu.
Słowa kluczowe: polipropylen, efektywność energetyczna, zagospodarowanie poużytkowe tworzyw sztucznych, recykling energetyczny
211
——————————————————————————————————–
J. MUSIAŁ, R, POLASIK, T. KAŁACZYŃSKI, M. SZCZUTKOWSKI: Ocena współpracujących powierzchni tocznych par kinematycznych na podstawie zużycia liniowego

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 213-214                                            pobierz plik artykułu

Określono i opisano zależnościami matematycznymi zmiany cech użytkowych elementów tocznych par kinematycznych, takich jak zużycie liniowe podczas ich eksploatacji w początkowym okresie użytkowania. Otrzymane wyniki badań świadczą, iż zużycie liniowe jest ważnym czynnikiem w użytkowaniu. Przedstawione zależności matematyczne zużycia liniowego od czasu eksploatacji oraz od parametru struktury geometrycznej powierzchni mogą stanowić narzędzie prognozowania zmian zachodzących w łożysk tocznych.
Słowa kluczowe: warstwa wierzchnia, zużycie liniowe, łożysko toczne, chropowatość
213
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, A. KRUPIŃSKA, S. WŁODARCZAK, M. MATUSZAK, T. SZULC: Badania przepływu dwufazowego w stożkowych rozpylaczach wirowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 215-216                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad oporami przepływu dwufazowego dla rozpylaczy wirowych z dwoma króćcami wlotowymi. Określono wpływ wysokości i średnicy komory mieszania na wartość współczynnika wypływu oraz wpływ parametrów pracy rozpylacza i jego konstrukcji na wielkości powstających kropel oraz ich rozkład w strudze. Zaproponowano równanie korelacyjne pozwalające przewidzieć wartości współczynnika wypływu.
Słowa kluczowe: stożkowy rozpylacz wirowy, konstrukcja rozpylacza, współczynnik wypływu, krople
215
——————————————————————————————————–
R. POLASIK, J. MUSIAŁ, T. KAŁACZYŃSKI, R. KOCHAŃSKI: Masowy wskaźnik zmiany struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium 7075 po obróbce ubytkowej

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 217-218                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki analizy dotyczącej zastosowania oryginalnego masowego wskaźnika zmian struktury geometrycznej powierzchni po obróbce ściernej. Uzyskano silne korelacje między wartościami analizowanych parametrów chropowatości a ubytkiem masy przypadającym na jednostkę powierzchni materiału obrobionego. Określono rozkład mas przed obróbką. Zastosowano czyszczenie ultradźwiękowe w celu usunięcia produktów obróbki. Dokonano analizy statystycznej otrzymanych wyników badań. Wskazano możliwości zastosowania rozważanego wskaźnika do oceny efektów procesu lub weryfikacji stanu procesu.
Słowa kluczowe: obróbka ścierna, czyszczenie ultradźwiękowe, chropowatość powierzchni, wskaźnik masowy
217
——————————————————————————————————–
J. SZYMKÓW, M. MARKUSZEWSKI: Badania granulacji komunalnych osadów ściekowych z pyłem bazaltowym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 219-221                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było zbadanie procesu granulowania komunalnych osadów ściekowych z pyłem bazaltowym w granulatorze bębnowym. Badania przeprowadzono przy zmiennej zawartości dodatku pyłu bazaltowego równym: 35, 40, 45, 50 i 55% masy próbki oraz przy zmiennej prędkości obrotowej bębna granulatora równej: 33, 55, 76, 97, 119 i 141 obr/min. Oceny procesu granulacji dokonano na podstawie analizy granulo-metrycznej cząstek.
Słowa kluczowe: komunalny osad ściekowy, granulacja, pył bazaltowy
219
——————————————————————————————————–
T. WYLECIAŁ, D. URBANIAK, M. ZAJEMSKA, J. BORYCA: Badania wpływu ziarnistości materiału sypkiego na wydajność pneumatycznej śluzy fluidalnej

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 222-223                                            pobierz plik artykułu

Zbadano wpływ wielkości ziarna materiału dozowanego za pomocą fluidalnej śluzy powietrznej na jej efektywność, a tym samym możliwości  zastosowania  takiej śluzy jako urządzenia dozującego. Do badań wykorzystano piasek kwarcowy o granulacji 300, 600 i 1000 μm. Przy wartości strumienia powietrza 9,3 m3/h wraz ze wzrostem wielkości ziaren materiału wydłużał się czas przesypu materiału przez śluzę, a przy strumieniu powietrza 12 m3/h obserwowano krótszy czas przesypu.
Słowa kluczowe: materiały ziarniste, fluidyzacja, fluidalna śluza powietrzna, skład ziarnowy
222
——————————————————————————————————–
A. ZALEWSKA, J. KOWALIK: Powłoka cynowa jako zabezpieczenie opakowań metalowych przeznaczonych do żywności

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 224-225                                            pobierz plik artykułu

Poddano ocenie jakość powłoki cynowej w puszkach metalowych. Badano puszki po produktach spożywczych: puszki po rybie, brzoskwiniach i ananasie oraz z karmą dla zwierząt. Przeprowadzono analizę mikroskopową przy użyciu mikroskopu optycznego. Topografię powierzchni określono za pomocą mikroskopu konfokalnego. Stwierdzono wyraźne zmiany korozyjne na powierzchni cyny w puszce z przetworzonym ananasem oraz w puszce po karmie dla zwierząt.
Słowa kluczowe: opakowania produktów spożywczych, puszki metalowe, blacha cynowana
224
——————————————————————————————————–

Rok 2017 nr 5

2017-5

Inż. Ap. Chem. 2017, 56, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU   pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
J. FLIZIKOWSKI, J. WEŁNOWSKI, P. DUDZIAK: Analiza i ocena eko-technologiczna naddźwiękowego mielenia mikro-ziaren. Cz. I: Modele i wskaźniki

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 161-163                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono założenia, podstawy analizy i oceny eko-technologicznej nowej koncepcji mielenia ziaren. Głównym celem było osiągnięcie stanów wysokiej jakości konstrukcji urządzenia mielącego, efektywności i nieszkodliwości procesu oraz produktu naddźwiękowego mielenia aerokinetycznego. W części I przedstawiono założenia oraz podstawy analizy i oceny eko-technologicznej prototypowej konstrukcji młyna, procesu i produktu mielenia. Określono i omówiono zmienne uniwersalne oraz ich wskaźniki wykorzystane do przeprowadzenia oceny.
Słowa kluczowe: jakość, efektywność, mielenie ziaren
161
——————————————————————————————————–
J. FLIZIKOWSKI, J. WEŁNOWSKI, P. DUDZIAK: Analiza i ocena eko-technologiczna naddźwiękowego mielenia mikro-ziaren. Cz. II: Wyniki i dyskusja

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 164-165                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono założenia, podstawy analizy i oceny eko-technologicznej nowej koncepcji mielenia ziaren. Głównym celem pracy było osiągnięcie stanów wysokiej jakości konstrukcji urządzenia mielącego, efektywności i nieszkodliwości procesu oraz produktu naddźwiękowego mielenia aerokinetycznego. W części II przedstawiono i przedyskutowano wyniki przeprowadzonego postępowania analityczno-badawczego. Osiągnięto wskaźniki pozwalające na bardzo wysoką ocenę eko-technologiczną prototypowej konstrukcji młyna, procesu i produktu mielenia w zadanych warunkach technologicznych, a szczególnie laboratoryjnych.
Słowa kluczowe: jakość, efektywność, mielenie ziaren
164
——————————————————————————————————–
I. GRUBECKI, A, ZALEWSKA: Optymalna temperatura strumienia zasilającego reaktor rurowy do rozkładu H2O2 ze stałym złożem katalazy Terminox Ultra: Analiza przepływu tłokowego

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 166-167                                            pobierz plik artykułu

Określono optymalną temperaturę strumienia przepływającego tłokowo przez izotermiczny reaktor rurowy do rozkładu nadtlenku wodoru przez immobilizowaną katalazę Terminox Ultra. Wspomnianą temperaturę wyznaczono dla stałych wartości natężenia przepływu maksymalizując przeciętny stopień przemiany H2O2 na wylocie z reaktora. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o parametry kinetyczne i transportu masy wyznaczone dla analizowanego procesu przebiegającego w reaktorze modelowym. Wykazano, że optymalna temperatura zasilania jest zależna od stężenia roztworu zasilającego, ilości użytego enzymu, prędkości przepływu i jednocześnie oporów dyfuzyjnych wyrażonych współczynnikiem efektywności biokatalizatora.
Słowa kluczowe: rozkład nadtlenku wodoru, katalaza Terminox Ultra, optymalna temperatura zasilania, reaktor z przepływem tłokowym
166
——————————————————————————————————–
J. KASPRZAK: Środowiskowe implikacje zagospodarowania krwi poubojowej jako odpadu z przemysłu mięsnego

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 168-169                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono problematykę zagospodarowania poubojowej krwi zwierzęcej (wieprzowo-wołowej i drobiowej). Scharakteryzowano podstawowe zagadnienia dotyczące powstawania i zagospodarowania poubojowej krwi zwierzęcej. Przedstawiono technologiczne możliwości wykorzystania krwi oraz jej pochodnych (plazmy krwi i hemoglobiny) w różnych gałęziach gospodarki, w tym w przemyśle paszowym. Podjęto również próbę oceny skutków takich zabiegów dla środowiska (z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia) w porównaniu z utylizacją tej grupy odpadów.
Słowa kluczowe: krew poubojowa, plazma, hemoglobina, LCA
168
——————————————————————————————————–
J. KOWALIK, M. KURAS: Wpływ stopnia rozdrobnienia celulozowej masy siarczanowej na parametry wytrzymałościowe papieru

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 170-171                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ stopnia roztwarzania wysokowydajnej masy siarczanowej na właściwości wytrzymałościowe papieru pakowego. Porównano efekty mielenia masy celulozowej uzyskanej w laboratoryjnym młynie PFI z przemysłowymi młynami stożkowymi. Otrzymane arkusiki papieru poddano badaniom m.in. na rozciąganie, samozerwalność. Stwierdzono, że mielenie w młynie laboratoryjnym PFI ma korzystny wpływ na frakcyjność włókien masy celulozowej. Właściwości wytrzymałościowe papieru takie, jak samozerwalność, rozciągliwość oraz wskaźnik przepuklenia są wyższe w przypadku zastosowania młynka PFI.
Słowa kluczowe: masa celulozowa, mielenie, wytrzymałość papieru
170
——————————————————————————————————–
J. PACIOREK-SADOWSKA, M. BOROWICZ, B. CZUPRYŃSKI, J. LISZKOWSKA, E. TOMASZEWSKA: Nowe kompozyty poliuretanowe z wykorzystaniem biodegradowalnego polimeru

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 172-173                                            pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania nad wykorzystaniem odpadowego polilaktydu do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. Polilaktyd pozyskano jako produkt uboczny druku 3D. Zbadano wpływ stosunku ilościowego mikrosfer na właściwości syntezowanych sztywnych pianek PUR-PIR, zmieniając ich zawartość od 0% mas. do 10% mas. Stosowanie odpadowego polilaktydu jako napełniacza w produkcji pianek PUR-PIR obniża ich kruchość, palność i temperaturę mięknienia. Zwiększa natomiast gęstość i wytrzymałość pianek na ściskanie w porównaniu z pianką odniesienia.
Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe, napełniacze, polilaktyd
172
——————————————————————————————————–
K. PEPLIŃSKI: Użycie programu ANSYS-Polyflow do wspomagania wytwarzania opakowań formowanych rozdmuchowo z preformy

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 174-175                                            pobierz plik artykułu

Pomocnym narzędziem w uzyskaniu wytworów formowanych rozdmuchowo są programy numeryczne. W pracy przedstawiono przykładowe zastosowanie oprogramowania ANSYS-Polyflow do uzyskania oczekiwanego rozkładu grubości końcowej ścianki opakowania podczas formowanego rozdmuchowego z preformy PET. Oceniano także wpływ ciśnienia rozdmuchiwania na czas do momentu całkowitego kontaktu rozdmuchanej preformy z formą. Badania numeryczne zrealizowane w przyjętych założeniach pozwoliły na uzyskanie wytworu o mniejszym rozrzucie grubości ścianki i krótszym czasie fazy rozdmuchiwania preformy.
Słowa kluczowe: formowanie rozdmuchowe, preforma, butelka, symulacje, ANSYS-Polyflow
174
——————————————————————————————————– 
I. PIASECKA, P. ROPIŃSKA, A. TOMPOROWSKI, M. GIEREMEK: Ocena możliwości wykorzystania rozdrobnionych ziaren wybranych zbóż rzekomych na cele energetyczne

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 176-177                                            pobierz plik artykułu

Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości wykorzystania rozdrobnionych ziaren wybranych zbóż rzekomych na cele energetyczne. Za pomocą aparatu Camsizer zbadano rozkład granulometryczny ziaren rozdrobnionych w młynie wielowalcowym, a także oceniono ich wartość opałową za pomocą kalorymetru. Stwierdzono, że rozdrabnianie ziaren zbóż rzekomych wpływa na ich wartość energetyczną. Badane ziarna cechują się zbliżoną wartością opałową do węgla kamiennego słabej lub średniej jakości.
Słowa kluczowe: zboża rzekome, biomasa, odnawialne źródła energii, rozdrabnianie
176
——————————————————————————————————– 
A. REWOLIŃSKA, K. PERZ: Przykład doboru uszczelnienia czołowego do wybranego zastosowania w przemyśle spożywczym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 178-179                                            pobierz plik artykułu

Wykorzystując algorytm zaproponowany  we  wcześniejszym  artykule przedstawiono wybór uszczelnienia czołowego pompy wirowej do przesyłania wody. Zebranie danych początkowych umożliwiła ankieta, którą producenci uszczelnień zwykle zamieszczają na stronie internetowej. Dla określonych warunków pracy wybrano uszczelnienie czołowe z obracającą się obudową, osadzone wewnątrz kadłuba z hydraulicznym odciążeniem. Kolejny krok polegał na sprawdzeniu granicznych wartości parametrów eksploatacyjnych uszczelnienia jak ciśnienie, temperatura i prędkość obrotowa z uwzględnieniem zastosowanych materiałów i cieczy. Przedstawiona analiza i dobór uszczelnienia miały uproszczony charakter.
Słowa kluczowe: uszczelnienie czołowe, dobór, woda, pompa wirowa
178
——————————————————————————————————– 
M. RUSZKOWSKA, P. KROPISZ: Charakterystyka pieczywa bezglutenowego wytworzonego z mąk niekonwencjonalnych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 180-181                                            pobierz plik artykułu

Przygotowano i zbadano 8 wariantów pieczywa bezglutenowego o różnym udziale procentowym mąk niekonwencjonalnych, wypieczonego w warunkach laboratoryjnych. Do wypieku pieczywa wykorzystano następujące mąki: mąkę kukurydzianą, mąkę ryżową, mąkę owsianą, mąkę kokosową i mąkę tapiokową. Charakterystykę pieczywa oparto na ocenie cech fizykochemicznych pieczywa (zawartość i aktywność wody, zdolność pęcznienia i porowatość) oraz na ocenie organoleptycznej. Stwierdzono, że niektóre warianty pieczywa bezglutenowego z mąk niekonwencjonalnych nie spełniały wszystkich wymagań fizykochemicznych (określonych w normie) charakterystycznych dla pieczywa wypiekanego z mąki zawierającej gluten.
Słowa kluczowe: pieczywo bezglutenowe, mąki niekonwencjonalne, właściwości fizykochemiczne chleba, ocena organoleptyczna
180
——————————————————————————————————–
M. RUSZKOWSKA, K. NOWICKA: Ocena kulinarna makaronów niekonwencjonalnych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 182-183                                            pobierz plik artykułu

Oceniono jakość bezglutenowych makaronów niekonwencjonalnych w oparciu o charakterystykę wybranych właściwości kulinarnych oraz ocenę sensoryczną badanych produktów. Właściwości kulinarne badanych makaronów określono na podstawie wyznaczenia optymalnego czasu gotowania, współczynnika przyrostu wagowego, współczynnika strat suchej substancji oraz oceny organoleptycznej. Ocenę badanych produktów poszerzono także o oznaczenie zawartości i aktywności wody w produktach przed procesem gotowania. Materiałem badawczym było 8 makaronów: z alg morskich, z czarnej soi, z czarnego ryżu, z czerwonej soczewicy, makaron gryczany z batatami, z amarantusa i cieciorki, makaron z pokrzywą, makaron z komosy ryżowej z przyprawami ekologicznymi. Oceniane makarony różniły się wartością odżywczą i składem surowcowym. Na podstawie oceny porównawczej stwierdzono, że najwyższą jakością charakteryzował się makaron z czerwonej soczewicy. Natomiast najkorzystniejszymi parametrami wg oceny sensorycznej charakteryzowały się makaron gryczany z batatami, makaron z pokrzywą oraz makaron z komosy ryżowej z przyprawami ekologicznymi.
Słowa kluczowe: makron niekonwencjonalny bezglutenowy, ocena kulinarna, ocena sensoryczna
182
——————————————————————————————————–
A. ZALEWSKA, I. GRUBECKI, J. MICHAŁKO: Rozkład wymiarów cząstek wybranych emulsji w zależności od zawartości emulgatora

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 184-185                                            pobierz plik artykułu

Przeanalizowano wpływ zawartości emulgatora na rozkład wielkości cząstek mieszaniny olejków miętowego i eukaliptusowego oraz witaminy A. Układ dyspersyjny homogenizowano przy stałej liczbie obrotów mieszadła. W badaniach wykorzystano dyfraktometr laserowy HELOS BR. Stwierdzono, że im wyższe było stężenie emulgatora, tym mniejsza była średnica Sautera i średnica objętościowa, a tym samym mieszanina była lepiej zhomogenizowana.
Słowa kluczowe: emulsja, rozkład wielkości cząstek, olejek miętowy, olejek eukaliptusowy
184
——————————————————————————————————–

Rok 2017 nr 4

2017-4

Inż. Ap. Chem. 2017, 56, nr 4
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
K. DOBROWOLSKA, T.R. SOSNOWSKI: Zmiany ściśliwości powierzchniowej w układzie woda-powietrze zawierającym DPPC i wielościenne nanorurki węglowe

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 114-115                                            pobierz plik artykułu

Przebadano wpływ wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) na właściwości monowarstwy fosfolipidowej (DPPC) użytej w roli fizykochemicznego modelu surfaktantu płucnego. W oparciu o wyniki badań wykonanych na wadze Langmuira-Wilhelmy’ego stwierdzono, że zarówno hydrofobowe jak i hydrofilowe (utlenione) MWCNT już przy stężeniach rzędu 10‑3÷10-2 mg/(cm3 fazy ciekłej) zmieniają ściśliwość powierzchni woda-powietrze zawierającej DPPC. Zmiany mechanicznych cech powierzchni, wynikające z wpływu nanomateriałów na charakter oddziaływań międzycząsteczkowych w warstwie powierzchniowej surfaktantu płucnego, mogą mieć znaczenie dla przebiegu procesów wymiany masy w obszarze pęcherzykowym płuc. Prowadzi to wniosku, że oddychanie powietrzem zawierającym nanorurki węglowe (jako aerozolu) może stwarzać zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego.
Słowa kluczowe: surfaktant płucny, nanomateriały, dynamiczne napięcie powierzchniowe, powierzchnia ciecz-gaz
114
——————————————————————————————————–
D. DOWNAROWICZ, E. GABRUŚ: Ocena efektywności regeneracji węgli aktywnych metodą bezpośrednią rezystancyjną

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 116-117                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono ocenę efektywności elektrotermicznej regeneracji dwóch typów węgli aktywnych Sorbonorit 4 (S4) i Sorbonorit B4 (SB4) stosowanych do usuwania par propan 2-olu z powietrza. Stwierdzono, że węgiel SB4 miał wyższą rezystywność od S4, co wpłynęło na sprawność procesu elektrotermicznego. Zwiększenie temperatury i napięcia elektrycznego spowodowało wzrost efektywności odzyskiwania par alkoholu. Zapotrzebowanie energii do procesu desorpcji było 5÷6 razy większe niż wartość izosterycznego ciepła adsorpcji.
Słowa kluczowe: regeneracja, ciepło Joule’a, rezystywność, węgiel aktywny
116
——————————————————————————————————–
I. GRUBECKI: Prognozowanie przebiegu rozkładu H202 w reaktorze rurowym ze stałym złożem katalazy Terminox Ultra. Cz. II. Przepływ tłokowy

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 118-119                                            pobierz plik artykułu

Przeanalizowano zachowanie izotermicznego reaktora rurowego z przepływem tłokowym do rozkładu nadtlenku wodoru przez immobilizowaną katalazę Terminox Ultra. Analizę oparto o parametry kinetyczne i transportu masy wyznaczone w reaktorze modelowym dla rozważanego procesu uwzględniając przy tym opory dyfuzyjne. Oszacowano przeciętny stopień przemiany na wylocie z reaktora dla różnych natężeń przepływu oraz różnych temperatur. Wykazano, że zewnętrzne opory dyfuzyjne nie powinny być pomijane i globalny współczynnik efektywności powinien być zastosowany w celu ich określenia. Pokazano ponadto, że w każdym przypadku można wskazać takie natężenie przepływu oraz taką,  że w każdym przypadku można wskazać takie natężenie przepływu oraz taką temperaturę procesu, które będą maksymalizowały przeciętny wylotowy stopień przemiany.
Słowa kluczowe: rozkład nadtlenku wodoru, immobilizowana katalaza Terminox Ultra, reaktor ze złożem stałym, reaktor z przepływem tłokowym
118
——————————————————————————————————–
K. JABŁCZYŃSKA, J.M. GAC, T.R. SOSNOWSKI: Modelowanie i doświadczalna analiza procesu powstawania agregatów cząstek podczas odparowania kropli monodyspersyjnego koloidu

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 120-121                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badania struktury wewnętrznej zorganizowanych agregatów powstających w wyniku suszenia rozpyłowego kropel zawiesiny o monodyspersyjnym rozkładzie średnic cząstek. Wyniki modelowania struktury agregatów zweryfikowano eksperymentalnie. Wykazano, że w zależności od warunków suszenia – przede wszystkim szybkości parowania kropli – otrzymywane są agregaty o bardzo różnorodnej strukturze i stopniu uporządkowania.
Słowa kluczowe: cząstki strukturalne, suszenie rozpyłowe, modelowanie parowania kropli, agregaty cząstek
120
——————————————————————————————————–
K. KOSOWSKA, M. HENCZKA: Badanie przydatności do zastosowań w inżynierii biomedycznej kompozytowych pian stałych wytworzonych metodą spieniania przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 122-123                                            pobierz plik artykułu

Przedmiotem pracy jest proces wytwarzania kompozytowych struktur porowatych metodą spieniania przy użyciu ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Materiałem poddawanym procesowi spieniania był poli(ɛ-kaprolakton) wzbogacony cząstkami porotwórczego hydroksyapatytu w różnych stężeniach. W pracy dokonano charakterystyki procesu spieniania poprzez wykonanie specjalistycznej analizy właściwości otrzymanych struktur. Otrzymane struktury charakteryzowały się rozmiarami porów w zakresie 5÷280 µm oraz wartościami porowatości 78÷89 %, co jest cechą pożądaną dla zastosowań tych struktur w biomedycynie.
Słowa kluczowe: materiały kompozytowe, spienianie, płyny w sta-nie nadkrytycznym, poli(ɛ-kaprolakton)
122
——————————————————————————————————–
K. KUPIEC, K. STYSZKO: Badanie szybkości ługowania biocydów z porowatych materiałów budowlanych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 124-125                                            pobierz plik artykułu

Praca dotyczy procesu ługowania biocydów zawartych w tynkach przez wodę zwilżającą ich zewnętrzną powierzchnię. Model matematyczny uwalniania do środowiska biocydów zawartych w materiałach budowlanych pozwala na oszacowanie wielkości strumieni szkodliwych substancji. Określono współczynniki dyfuzji dla trzech typów biocydów w tynkach akrylowym oraz silikonowym.
Słowa kluczowe: ługowanie, biocydy, dyfuzja, tynki
124
——————————————————————————————————–
Ł. MAKOWSKI, K. WOJTAS, M. WOJTALIK: Produkcja kryształów o pożądanych własnościach w reaktorach zderzeniowych – badania doświadczalne i modelowanie CFD

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 126-127                                            pobierz plik artykułu

Praca przedstawia wpływ parametrów procesowych na przebieg procesu precypitacji w reaktorach zderzeniowych. Do rozważań wybrano dwa procesy: testowy, powstawania kryształów siarczanu baru oraz o charakterze praktycznym, produkcja kryształów
disiarczku molibdenu. Wyniki doświadczalne porównano z wynikami symulacji przy użyciu obliczeniowej mechaniki płynów z wykorzystaniem modeli wielkowirowych.
Słowa kluczowe: precypitacja, disiarczek molibdenu, modelowanie wielkowirowe
126
——————————————————————————————————–
A. MARKOWSKA-RADOMSKA, E. DŁUSKA, G. ZAKRZEWSKA-KOŁTUNIEWICZ, A. MIŚKIEWICZ: Odzysk metali ziem rzadkich z roztworów po ługowaniu magnesów trwałych w procesie zintegrowanym z wykorzystaniem emulsyjnych membran ciekłych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 128-129                                           pobierz plik artykułu

Przedstawiono koncepcję separacji jonów neodymu i dysprozu (Nd3+ i Dy3+) za pomocą emulsyjnych membran ciekłych-ELM w reaktorze z przepływem Couette’a-Taylora jako procesu zintegrowanego obejmującego wytwarzanie emulsyjnych  membran  ciekłych i ekstrakcję jonów tych metali z roztworów po ługowaniu  magnesów neodymowo-żelazowo-borowych. Zastosowanie reaktora CTF pozwala na zmniejszenie liczby stopni operacyjnych procesu i prowadzenie ekstrakcji w sposób ciągły przy małej konsumpcji rozpuszczalników i przenośników. Opracowano warunki  wytwarzania stabilnych membran emulsyjnych ELM’s (nośnik: D2EHPA) o składzie i strukturach odpowiednich do badań procesu separacji Nd3+ i Dy3+.
Słowa kluczowe: metale ziem rzadkich, emulsyjne membrany ciekłe, ekstrakcja, reaktor z przepływem Couette’a-Taylora
128
——————————————————————————————————–
U. MICHALCZUK, A. PENCONEK, A. MOSKAL: Właściwości reologiczne wybranych płynów ustrojowych. Cz. I. Modele płynów biologicznych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 130-131                                            pobierz plik artykułu

Praca zawiera przegląd literaturowy sztucznych modeli zastępczych płynów biologicznych i porównanie ich właściwości reologicznych do właściwości reologicznych płynów ustrojowych. Badania obejmowały przygotowanie modeli płynów biologicznych oraz wyznaczenie podstawowych parametrów reologicznych tj. krzywej płynięcia oraz zależności lepkości w funkcji naprężeń ścinających, w temperaturach: 22 °C, 36,6 °C i 40 °C. Zmierzone wartości dla modeli mieszczą się w zakresie wartości wykazywanych przez naturalne płyny biologiczne. Płyny modelowe zachowują charakterystykę płynięcia płynów ustrojowych.
Słowa kluczowe: płyny ustrojowe, reologia, krzywe płynięcia
130
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, M. MATUSZAK, S. WŁODARCZAK, M. ANCUKIEWICZ, A. KRUPIŃSKA: Ocena pracy zmodyfikowanego osadnika wirowego do oczyszczania strumienia wody zanieczyszczonej frakcją lekką

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 132-133                                            pobierz plik artykułu

Omówiono zmodyfikowaną konstrukcję osadnika wirowego użytego do rozdzielania frakcji lekkich z wody. Klasyczny osadnik wirowy wyposażono dodatkowo w cylinder wewnętrzny, który oddzielał strefę rozdzielania oleju od strefy wylotowej osadnika. Celem modyfikacji konstrukcji było przede wszystkim umożliwienie zatrzymywania frakcji lekkiej w osadniku w porównaniu do standardowego osadnika wirowego, którego zadaniem jest odseparowanie tylko frakcji ciężkiej. Ocenie poddano spiętrzenie cieczy oraz sprawność aparatu w zależności od natężenia przepływu zanieczyszczonej cieczy.
Słowa kluczowe: zmodyfikowany osadnik wirowy, oczyszczanie cieczy, frakcja lekka, spiętrzenie cieczy, sprawność
132
——————————————————————————————————–
M. ODZIOMEK, Ł. KWIATKOWSKI, T.R. SOSNOWSKI: Badanie wpływu warunków powstawania aerozoli w elektronicznych papierosach na ich właściwości fizykochemiczne

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 134-135                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było zbadanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie i właściwości aerozoli uwalnianych z elektronicznych papierosów. Wykorzystując dyfraktometr laserowy określono podstawowe parametry objętościowego rozkładu wielkości kropel aerozolu uwalnianego z czterech modeli e-papierosów różniących się wewnętrznym oporem aerodynamicznym. Aerozole zostały wytworzone w warunkach odpowiadającym fizjologicznym wartościom przepływu powietrza z płynów zawierających składniki powszechnie występujące w e-liquidach. Stwierdzono, że jakość uwalnianego aerozolu zależy przede wszystkim od konstrukcji urządzenia, ale także od składu i właściwości e-liquidów.
Słowa kluczowe: aerozol, e-papierosy, rozkład wielkości kropel, parowanie, kondensacja
134
——————————————————————————————————–
M. PILAREK, P. SOBIESZUK, K. WIERZCHOWSKI,  K. DĄBKOWSKA: Aplikacyjność bioreaktora single-use z mieszaniem typu wave w bioprocesach przeprowadzanych w  warunkach tlenowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 136-137                                            pobierz plik artykułu

Przedyskutowano intensyfikację napowietrzania fazy ciekłej w bioreaktorze typu single-use z mieszaniem typu wave na przykładzie reaktora ReadyToProcess WAVE™25 z polimerowym naczyniem hodowlanym o objętości 2 dm3. Wyróżniono dwie grupy czynników procesowych wpływających na efektywność napowietrzania: parametry dotyczące gazu i fazy ciekłej oraz parametry związane z falą generowaną w aparacie. Dla zbadanych wariantów napowietrzania fazy ciekłej uzyskano równowagę termodynamiczną O2-woda. Potwierdzono aplikacyjność reaktora WAVE™25 do realizacji bioprocesów z komórkami o metabolizmie tlenowym.
Słowa kluczowe: bioreaktor z mieszaniem typu wave, technologia single-use, intensyfikacja natleniania
136
——————————————————————————————————–
K. PRAJWOWSKI, W. GOŁĘBIEWSKI, M. KORDAS,  R. RAKOCZY: Ocena wpływu dodatku ozonu na jakość spalin silnika o zapłonie samoczynnym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 138-139                                            pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono wyniki badań jednostki wysokoprężnej (Fiat 1,3 JTD 16V MULTIJET). Praca miała na celu  określenie wpływu ozonu na  toksyczność  spalin wylotowych.  Zaobserwowano  znaczącą redukcję toksyczności spalin poddanych oddziaływaniu ozonu.
Słowa kluczowe: silnik wysokoprężny, toksyczność spalin, ozon
138
——————————————————————————————————–
R. RAKOCZY, M. KORDAS: Modelowanie dynamiczne funkcjonującej oczyszczalni ścieków

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 140-141                                            pobierz plik artykułu

Prezentowana praca jest próbą zastosowania statystycznych technik identyfikacji do opisu funkcjonującej oczyszczalni ścieków. W oparciu o zarejestrowane stężenia jonów chlorkowych na wlocie i wylocie oczyszczalni sformułowano model matematyczny oraz wyznaczono charakterystyki impulsowe.
Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, technika korelacyjna, oczyszczalnia ścieków
140
——————————————————————————————————–
P. SOBIESZUK, M. PILAREK, K. WIERZCHOWSKI, K. DĄBKOWSKA: Badanie szybkości absorpcji tlenu w bioreaktorze z mieszaniem typu wave

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 142-143                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki pomiarów szybkości absorpcji tlenu z mieszaniny gazowej N2/O2 w H2O w bioreaktorze z mieszaniem typu wave. Celem pracy była identyfikacja czynników wpływających na szybkość transportu tlenu do fazy ciekłej. Uzyskane wyniki doświadczalne wskazują, że szybkość absorpcji O2 w wodzie wzrasta wraz ze wzrostem wartości badanych parametrów operacyjnych: kąta i częstotliwości wychyleń platformy, przepływu fazy gazowej, objętości cieczy i prężności tlenu w gazie. Kontrola powyższych parametrów umożliwia uzyskanie odpowiednich warunków do hodowli wrażliwego materiału biologicznego.
Słowa kluczowe: bioreaktor, mieszanie typu wave, szybkość absorpcji, natlenianie hodowli
142
——————————————————————————————————–
A. TRUSEK-HOŁOWNIA, J. CIERESZKO: Oczyszczanie ekstraktów torfu balneologicznego ze składników stałych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 144-145                                            pobierz plik artykułu

Celem przeprowadzonych badań był dobór metody i warunków efektywnego rozdziału pozostałości stałych po ekstrakcji torfu balneologicznego.  Rozpatrzono proces sedymentacji i filtracji. Jako optymalną metodę pozwalającą na uzyskanie prawie homogenicznego ekstraktu wskazano wirowanie przy 6000 obr/min w czasie 2 minut.
Słowa kluczowe: torf balneologiczny, oczyszczanie ekstraktu alkalicznego, wirówka sedymentacyjna, filtracja ciśnieniowa
144
——————————————————————————————————–
S. WŁODARCZAK, M. OCHOWIAK, M. MATUSZAK: Ocena pracy rozpylaczy wirowych
a jakość zabiegu agrotechnicznego


Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 146-147                                            pobierz plik artykułu

Porównano wartości średniej objętościowo-powierzchniowej średnicy kropel i wielkości powierzchni międzyfazowej dla rozpylacza z jednym i dwoma króćcami wlotowymi. Przedstawiono także wpływ prędkości przepływu i lepkości cieczy na wielkość kropel. Wartość średniej średnicy kropel maleje wraz ze wzrostem prędkości przepływu i ze zmniejszeniem lepkości cieczy. Korzystniejsze rezultaty (mniejsze średnie średnice kropel i większe powierzchnie międzyfazowe) uzyskano dla rozpylacza mającego jeden króciec wlotowym w porównaniu do rozpylacza z dwoma króćcami wlotowymi.
Słowa kluczowe: wielkość kropel, rozpylacz wirowy, konstrukcja rozpylacza, lepkość cieczy
146
——————————————————————————————————–
M. WOJASIŃSKI, J. LATOCHA P. SOBIESZUK, T. CIACH: Wpływ temperatury na właściwości nanocząstek hydroksy-apatytu otrzymywanych w precypitacji z lecytyną

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 148-149                                            pobierz plik artykułu

Badania dotyczyły otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytu metodą chemicznej precypitacji w obecności lecytyny w różnych temperaturach procesu w reaktorze półokresowym. Otrzymano kuliste cząstki o rozmiarze 100 nm i powierzchniowym potencjale zeta około 0 mV. Te właściwości nie zależą od temperatury. Analiza chemiczna produktu wykazała natomiast wpływ temperatury na obecność lecytyny w produkcie precypitacji. Zjawisko to będzie przedmiotem dalszych badań, w celu określenia dokładnego stężenia lecytyny w nanocząstkach hydroksyapatytu modyfikowanego lecytyną.
Słowa kluczowe: nanocząstki, hydroksyapatyt, precypitacja, lecytyna
148
——————————————————————————————————–
B. WRZESIŃSKA, R. KRZYWDA, T. WĄSOWSKI: Analiza rozkładów wielkości kropel generowanych przez rozpylacze stosowane w technologii odazotowania spalin

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 150-151                                            pobierz plik artykułu

W technologii selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu z gazów spalinowych (SNCR) stosowane są rozpylacze pneumatyczne, które zapewniają odpowiedni rozmiar i energię kinetyczną kropel. Przeprowadzono badania eksperymentalne rozpylania cieczy przez dysze (lance) do komory, symulującej przestrzeń kotła energetycznego. Wykonano pomiary średnic kropel generowanych przez rozpylacze pneumatyczne, a następnie obliczono parametry, tj.: średnia średnica powierzchniowo-objętościowa Sautera, parametry rozkładu Rosina-Ramlera. Pokazano uzyskane przykładowe rozkłady średnic kropel.
Słowa kluczowe: rozpylacz pneumatyczny, średnica kropel, rozkład Rosina-Rammlera
150
——————————————————————————————————–
A. ZALEWSKA, I. GRUBECKI: Powłoki lakierowe z farb  alternatywa dla zmniejszenia emisji lotnych związkówwodorozcieńczalnych  organicznych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 4, 152-153                                            pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania termomechaniczne powłok utworzonych z farb akrylowych z dodatkiem anionowego środka powierzchniowo-czynnego i nieorganicznego zagęszczacza. Wyznaczono krzywą eksperymentalną zależności deformacji powłoki lakierowej od temperatury dla układów zawierających stałą ilość zagęszczacza i rosnącą ilość środka powierzchniowo-czynnego. Określono zakres temperatury mięknienia powłoki oraz stopień deformacji błon. Stwierdzono, że wzrost zawartości środka powierzchniowo czynnego w układzie powoduje obniżenie temperatury mięknienia, a w konsekwencji stopnia deformacji powłoki lakierowej. Zaproponowano model matematyczny umożliwiający ocenę deformacji pod wpływem temperatury i wykazujący dobrą zgodność z danymi eksperymentalnymi.
Słowa kluczowe: farby wodorozcieńczalne, powłoki lakierowe, temperatura mięknienia, stopień deformacji powłoki lakierowej
152
——————————————————————————————————–

Rok 2017 nr 3

2017-3

Inż. Ap. Chem. 2017, 56, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
R. CHERBAŃSKI, E. MOLGA: Modelowanie CFD deflagracji mieszaniny wodoru
z powietrzem w testowym aparacie ENACCEF


Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 62-63                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono wyniki modelowania CFD deflagracji mieszaniny wodoru z powietrzem w testowym aparacie ENACCEF (Orlean, Francja). Aparat jest ustawiony pionowo i ma całkowitą wysokość równą 4,9 m. Obliczenia przeprowadzono dla wartości stosunku BR (Blockage Ratio) równego 0. Do obliczenia prędkości płomienia burzliwego użyto modeli Zimonta i Petersa. Żaden z modeli nie był w stanie dokładnie odtworzyć danych doświadczalnych. Jednakże zastosowanie modelu Zimonta daje relatywnie dobre wyniki na tle innych wyników dostępnych w literaturze dla tego przepadku.
Słowa kluczowe: CFD, spalanie, wodór, ENACCEF, model Zimonta
62
——————————————————————————————————–
K. CZYŻEWSKA, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Zastosowanie katalazy w rozkładzie nadtlenku wodoru

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 64-65                                            pobierz plik artykułu

Zaprezentowano efekty immobilizacji katalazy wyizolowanej z psychrotolerancyjnych mikroorganizmów z rodzaju Serratia, na powierzchni membrany z regenerowanej celulozy. Uzyskane rezultaty potwierdzają zwiększenie stabilności preparatu enzymatycznego na drodze immobilizacji w obecności wysokich stężeń substratu (do 40 g/l) przy pH 10.
Słowa kluczowe:
katalaza, Serratia, nadtlenek wodoru, membrana
64
——————————————————————————————————–
K. DĄBKOWSKA: Alkaliczna obróbka wstępna lignocelulozowych odpadów kukurydzianych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 66-67                                            pobierz plik artykułu

Przedyskutowano wpływ wybranych warunków alkalicznej obróbki wstępnej odpadów kukurydzianych, tj. słomy oraz odziarnionych kolb, na efektywność hydrolizy enzymatycznej polisacharydów zawartych w biomasie. Alkaliczną obróbkę wstępną przeprowadzono z użyciem 2% NaOH oraz 2% H2O2 (pH 11,5) przez 2, 9 i 24 h. Wszystkie warianty alkalicznej obróbki wstępnej biomasy kukurydzianej pozwoliły otrzymać biomasę charakteryzującą się wysoką podatnością frakcji polisacharydowej na hydrolizę enzymatyczną. Wydajność scukrzania celulozy oraz hemiceluloz wyniosła ponad 80%.
Słowa kluczowe: lignoceluloza, biomasa, słoma kukurydziana, odziarnione kolby kukurydzy, hydroliza enzymatyczna
66
——————————————————————————————————–
K. DYMOWSKI, M. MAZURKIEWICZ-PAWLICKA, T.R. SOSNOWSKI: Badanie wpływu nanomateriałów węglowych na surfaktant płucny metodą pulsującej kropli

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 68-69                                            pobierz plik artykułu

Przeanalizowano wpływ dwóch typów wielościennych nanorurek węglowych oraz nanopłatków tlenku grafenu na dynamiczne właściwości powierzchniowo czynne surfaktantu płucnego (Curosurf) oraz opisujące je dylatacyjne właściwości reologiczne powierzchni ciecz-gaz. Na podstawie badań wykonanych metodą pulsującej kropli oceniono i  porównano wpływ analizowanych  nanomateriałów na sprężystość i lepkość powierzchniową surfaktantu płucnego oraz środka powierzchniowo czynnego z nanocząsteczkami(stężenie 0,25÷1 mg/ml). Uzyskane dane potwierdziły, że nanomateriały węglowe wpływają na dynamikę zmian napięcia powierzchniowego w tym układzie, a obserwowane efekty zależą od zarówno powinowactwa nanomateriałów do wody (hydrofilowość/hydrofobowość), jak i innych właściwości fizycznych. Uzyskane wyniki wskazują, że inhalacja nanocząstek węglowych  nie jest obojętna dla zdrowia, gdyż może wpływać na dynamikę zmian napięcia powierzchniowego, a zatem i na przebieg procesów transportu masy w układzie surfaktantu płucnego.
Słowa kluczowe: dynamiczne napięcie powierzchniowe, reologia powierzchni, inhalacja, nanocząstki
68
——————————————————————————————————–
E. GABRUŚ,  D. DOWNAROWICZ: Analiza krzywych przebicia w procesie adsorpcyjnego odwadniania alkoholi alifatycznych
Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 70-71                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnego osuszania ciekłego propanolu i butanolu na nieruchomym złożu zeolitowych sit molekularnych 3A i 4A o wysokości 0,76 m. Stężenie wody w roztworach alkoholi wynosiło 2÷10% mas., prędkość przepływu cieczy 2 i 3·10-4 m/s. Doświadczalne krzywe przebicia analizowano za pomocą modeli adsorpcyjnych Thomasa, Yoona-Nelsona, Boharta-Adamsa, Wolborskiej, Yana oraz Clarka. Najlepsze dopasowanie uzyskano dla modeli Thomasa oraz Yoona-Nelsona.
 Słowa kluczowe: adsorpcja wody, propanol, butanol, zeolitowe sita molekularne
70
——————————————————————————————————–
I. GRUBECKI: Jak najefektywniej oczyszczać ścieki przemysłowe z nadtlenku wodoru?

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 72-73                                            pobierz plik artykułu

Przeprowadzono analizę matematyczną by ocenić, czy zastosowanie optymalnego sterowania temperaturą w procesie rozkładu nadtlenku wodoru przez natywną katalazę Terminox Ultra jest uzasadnione. Oceny dokonano w oparciu o wskaźnik będący ilorazem czasów trwania procesu prowadzonego przy optymalnym profilu temperatury oraz w warunkach izotermicznych. Wykazano, że zastosowanie optymalnego sterowania temperaturą jest uzasadnione, gdy proces przebiega do osiągnięcia wysokich stopni przemiany oraz niskich aktywności enzymu. Dodatkowo wprowadzenie ograniczeń temperaturowych obniża wartość ocienianego wskaźnika. Przedstawiona analiza może być pomocna przy ekonomicznej ocenie procesów sterowanych optymalnie.
Słowa kluczowe: enzymatyczny reaktor okresowy, biotransformacja, optymalne sterowanie temperaturą, rachunek wariacyjny
72
——————————————————————————————————–
I. GRUBECKI: Prognozowanie przebiegu rozkładu H202 w reaktorze rurowym ze stałym złożem katalazy Terminox Ultra. Cz. I. Ocena oporów dyfuzyjnych
Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 74-75                                            pobierz plik artykułu

Przeprowadzono ocenę oporów dyfuzyjnych dla procesu rozkładu nadtlenku wodoru przez komercyjną katalazę Terminox Ultra immobilizowaną na powierzchni nieporowatych kulek szklanych. Oceny dokonano w oparciu o wcześniejszą analizę, na podstawie której określono model zewnętrznego transportu masy oraz wartości stałych szybkości reakcji (kR). Pokazano, że dla ³ 15 cm3min-1 najwolniejszym etapem jest dyfuzja wewnątrz biokatalizatora, natomiast dla < 15 cm3min-1 transport masy w warstwie ciekłej otaczającej biokatalizator. Przeprowadzona ocena w pełni uzasadnia zastosowanie globalnego współczynnika efektywności jako wielkości wyrażającej wpływ oporów dyfuzyjnych.
Słowa kluczowe: rozkład nadtlenku wodoru, opory dyfuzyjne, współczynnik efektywności, reaktor ze złożem stałym
74
——————————————————————————————————–
A. KOWALIK-KLIMCZAK, E. STANISŁAWEK, M. GRĄDKOWSKI: Możliwości regeneracji wody ze ścieków mleczarskich w procesie nanofiltracji

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 76-77                                            pobierz plik artykułu

Zbadano wpływ wstępnego  oczyszczania  ścieków mleczarskich za pomocą filtra przegrodowego oraz dwóch zintegrowanych układów obejmującego mikro- lub ultrafiltrację poprzedzoną filtracją za pomocą filtrów przegrodowych. Stwierdzono, że racjonalnym rozwiązaniem wstępnego oczyszczania ścieków mleczarskich przed procesem nanofiltracji jest zastosowanie układu składającego się filtra przegrodowego i ultrafiltracji. Woda zregenerowana ze ścieków mleczarskich w powyższy sposób może być ponownie użyta do mycia instalacji, zbiorników i cystern samochodowych.
Słowa kluczowe: nanofiltracja, ścieki mleczarskie, regeneracja wody
76
——————————————————————————————————–
K. KRAMEK-ROMANOWSKA, T.R. SOSNOWSKI: Redukcja napięcia powierzchniowego
w układzie woda-powietrze zawierającym niejonowy surfaktant – porównanie modeli z limitem transportu masy

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 78-79                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono propozycję opisu dynamiki obniżania napięcia powierzchniowego układu roztwór niejonowego surfaktantu Tween80-powietrze. Zaproponowany model wykorzystuje ujęcie makroskopowe procesu z zastosowaniem koncepcji współczynnika wnikania masy w fazie ciekłej. W obliczeniach uwzględniono zmienność pola powierzchni pęcherza, na której gromadzi się surfaktant oraz efekty konwekcyjne. Wyniki porównano z  asymptotycznym rozwiązaniem Ward-Tordai dyfuzyjnego modelu transportu surfaktantu do powierzchni międzyfazowej oraz wynikami eksperymentalnymi.
Słowa kluczowe: dynamika adsorpcji, napięcie powierzchniowe, dyfuzja, konwekcja
78
——————————————————————————————————–
R. KRZYWDA, B. WRZESIŃSKA, J. WAWER: Ocena możliwości wydzielania limonenu
z oleju uzyskanego z pirolizy odpadów gumowych


Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 80-81                                            pobierz plik artykułu

Separacja limonenu z oleju popirolitycznego jest trudna ze względu na obecność substancji
o zbliżonych temperaturach wrzenia. Przeprowadzono badania doświadczalne destylacyjnej separacji limonenu i obliczenia symulacyjne rektyfikacji okresowej przy użyciu programu ChemCad. Symulacje prowadzono dla kolumn o różnej liczbie półek i wybranych ciśnień. W badaniach doświadczalnych, jak i symulacjach stwierdzono, że nie jest możliwe uzyskanie czystego limonenu metodami destylacyjnymi. Zastosowanie dwukrotnej rektyfikacji umożliwia jedynie otrzymanie mieszaniny o podwyższonej zawartości limonenu.
Słowa kluczowe: odpady gumowe, piroliza, olej popirolityczny, limonen
80
——————————————————————————————————– 
S. KWIATKOWSKA-MARKS, J. MIŁEK: Współczynnik spowolnienia dyfuzji soli metali ciężkich w granulkach alginianowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 82-83                                            pobierz plik artykułu

Wyznaczono współczynniki spowolnienia dyfuzji w granulkach alginianu wapnia dla 9 różnych soli metali ciężkich: CuCl2, CuSO4, CdCl2, CdSO4, ZnCl2, ZnSO4, Zn(NO3)2, Pb(NO3)2, Cr(NO3)3. Wartość współczynnika spowolnienia dyfuzji zależała od rodzaj metalu (najlepsza dyfuzja dla CuCl2, a najniższe φ dla Cr(NO3)3), anionu soli metalu oraz zawartości alginianu w granulkach. Wzrost zawartości alginianu w granulkach prowadził do obniżenia wartości współczynnika spowolnienia dyfuzji. Obecność jonów siarczanowych znacząco obniżała wartość współczynnika spowolnienia dyfuzji soli tych metali w granulkach alginianowych. Najniższe współczynniki spowolnienia otrzymano dla wszystkich soli siarczanowych.
Słowa kluczowe: współczynnik spowolnienia dyfuzji, alginiany, metale ciężkie
82
——————————————————————————————————–
M. LECH, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Biodegradacja serwatki w bioreaktorze membranowym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 84-85                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było opracowanie procesu biodegradacji serwatki lub permeatów serwatki w bioreaktorze membranowym. Na wylocie z bioreaktora została umieszczona membrana mikrofiltracyjna separująca komórki bakteryjne szczepu Lactobacillus rhamnosus, które pozostając w strefie reakcji zwiększały wydajność procesu. Wysoka koncentracja  biomasy spowodowała, że strumień wylotowy zawierał o 73% mniej laktozy niż strumień opuszczający klasyczny bioreaktor mieszalnikowy pracujący w takich samych warunkach.
Słowa kluczowe: laktoza, BZT, mikrofiltracja, współczynnik podziału strumieni
84
——————————————————————————————————–
M. LEWAK, E. MOLGA: Modelowanie matematyczne dyspersji zanieczyszczeń
w atmosferze za pomocą metod CFD


Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 86-87                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono modelowanie matematyczne transportu zanieczyszczeń za pomocą metod CFD. W tym celu zaprezentowany został model dyfuzji burzliwej przy pomocy turbulentnej liczby Schmidta. W pracy przedstawiono wyniki symulacji nieustalonego transportu zanieczyszczeń generowanego przez źródło miejscowe. Modelowanie CFD pozwala na dokładniejsze modelowanie transportu masy niż modelowanie oparte o modele analityczne. Metoda ta wymaga sporego zapotrzebowania na moc obliczeniową.
Słowa kluczowe: dyspersja zanieczyszczeń, model dyfuzji burzliwej, turbulentna liczba Schmidta, CFD
86
——————————————————————————————————–
P. MACHNIEWSKI, E. MOLGA: Symulacja CFD detonacji wodorowo-powietrznej o dużej skali

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 88-89                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono użycie metodologii obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) do symulacji sytuacji awaryjnych związanych z wybuchem detonacyjnym mieszaniny wodoru i powietrza o zasięgu typowym dla w skali przemysłowej. Podano wyniki obliczeń opartych na równaniach Eulera dla ośrodka ściśliwego z jednoetapową reakcją chemiczną, której kinetykę modelowano za pomocą równania Arrheniusa o odpowiednio dobranych parametrach. Uzyskano zadowalającą zgodność przewidywanego nadciśnienia fali uderzeniowej oraz prędkości frontu fali detonacyjnej, obliczonych podczas symulacji 2D, z opublikowanymi wynikami pomiarów przeprowadzonych podczas detonacji stechiometrycznej mieszaniny wodoru i powietrza w półsferycznym balonie o pojemności 300 m3 w przestrzeni otwartej.
Słowa kluczowe: CFD, detonacja, bezpieczeństwo, wodór, scenariusz awaryjny
88
——————————————————————————————————–
M. MATUSZAK, M. OCHOWIAK, S. WŁODARCZAK:  Metody poprawy efektywności procesu rozpylania w nebulizatorach pneumatycznych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 90-91                                            pobierz plik artykułu

Omówiono metody poprawy efektywności procesu rozpylania w nebulizatorach pneumatycznych. Skupiono się na podniesieniu temperatury rozpylanej cieczy oraz dodatkowym napowietrzaniu cieczy w naczyńku nebulizacyjnym. Połączenie tych dwóch efektów w znaczący sposób przyczyniło się do zmniejszenia średniej średnicy kropli, a charakter aerozolu stał się bardziej monodyspersyjny. Ponadto określono wpływ objętościowego natężenia przepływu gazu na proces atomizacji.
Słowa kluczowe
: rozpylanie, średnia średnica kropli, widmo rozpylenia, nebulizator
90
——————————————————————————————————–
A. METERA, A. MARKOWSKA-RADOMSKA, E. DŁUSKA, K. KOSICKI, B. TUDEK,
T. FRĄCZYK: Emulsje podwójne i potrójne z modyfikowanymi powierzchniami kropel jako nośniki substancji czynnych


Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 92-93                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań modyfikacji powierzchni kropel emulsji podwójnych jako potencjalnych nośników substancji czynnych do celowanego uwalniania. Modyfikacja polegała na adsorpcji  fizycznej przeciwciał CD15 na powierzchniach kropel, fazy membranowej emulsji W1/O/W2. Stan adsorpcji przeciwciał był oceniony na podstawie analizy efektu cieplnego wszystkich oddziaływań międzycząsteczkowych przy użyciu metody izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego. Wyznaczony efekt cieplny oddziaływań przeciwciała i składników fazy membranowej  potwierdził ich adsorpcję na powierzchniach kropel fazy membranowej emulsji W1/O/W2.
Słowa kluczowe: emulsje wielokrotne, kontaktor helikoidalny, modyfikacja powierzchni kropel, terapia celowana, izotermiczne miareczkowanie kalorymetryczne
92
——————————————————————————————————–
U. MICHALCZUK, A. PENCONEK, A. MOSKAL: Właściwości reologiczne wybranych płynów ustrojowych. Cz. I. Modele płynów biologicznych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 94-95                                            pobierz plik artykułu

Praca zawiera przegląd literaturowy sztucznych modeli zastępczych płynów biologicznych i porównanie ich właściwości reologicznych do właściwości reologicznych płynów ustrojowych. Badania obejmowały przygotowanie modeli płynów biologicznych oraz wyznaczenie podstawowych parametrów reologicznych tj. krzywej płynięcia oraz zależności lepkości w funkcji naprężeń ścinających, w temperaturach: 22 °C, 36,6 °C i 40 °C. Zmierzone wartości dla modeli mieszczą się w zakresie wartości wykazywanych przez naturalne płyny biologiczne. Płyny modelowe zachowują charakterystykę płynięcia płynów ustrojowych.
Słowa kluczowe: płyny ustrojowe, reologia, krzywe płynięcia
94
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, M. MATUSZAK, S. WŁODARCZAK, M. ANCUKIEWICZ, A. KRUPIŃSKA: Analiza wpływu wybranych parametrów na oczyszczanie powietrza w odpylaczu komorowym wykorzystującym zjawisko ruchu wirowego

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 96-97                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i analizę sprawności procesu odpylania dla cylindrycznego odpylacza komorowego wykorzystującego ruch wirowy. Wykazano, że skuteczność odpylania wzrasta ze wzrostem średnicy cząstki ciała stałego oraz zmniejszeniem natężenia przepływu gazu. Dużą sprawność odpylania uzyskano dzięki wykorzystaniu ruchu wirowego. Cylindryczny kształt odpylacza pozwala na oszczędność materiałów konstrukcyjnych, a tym samym na zmniejszenie kosztów.
Słowa kluczowe: odpylanie, odpylacz komorowy, ruch wirowy, sprawność
96
——————————————————————————————————–
S. PATER, W. CIESIELCZYK: Zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/woda do ogrzewania pojemnościowego wody i chłodzenia powietrza

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 98-99                                            pobierz plik artykułu

Badano zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/woda do ogrzewania wody w zasobniku o pojemności 160 l i jednoczesnego chłodzenia powietrza wewnątrz pomieszczenia laboratoryjnego Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Omówiono wpływ takich parametrów jak temperatura powietrza, temperatura wody w zasobniku, przerwy w pracy pompy ciepła oraz częstotliwość pracy sprężarki na uzyskiwany współczynnik efektywność pracy pompy ciepła (COP). Średnia wartość współczynnika COP w seriach pomiarowych zawierała się w przedziale od 2,1 do 2,7.
Słowa kluczowe: pompa ciepła, dolne źródło ciepła, górne źródło ciepła, współczynnik efektywności pracy
98
——————————————————————————————————–
D. POLAK, K. KUCHARSKA, M. SZWAST: Membrany polipropylenowe modyfikowane kopolimerem PEBA w filtracji ścieków z pralni przemysłowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 100-101                                         pobierz plik artykułu

Przedstawiono wstępne badania nad opracowaniem nowej membrany do zastosowania
w procesach oczyszczania wód popralniczych oraz odzyskiwania z nich detergentów. Nowa membrana uzyskiwana jest poprzez modyfikację membrany polipropylenowej metodą flow coating. Przedstawiono wpływ wybranych para metrów procesu flow coating (prędkość przepływu roztworu wzdłuż membrany oraz czas kontaktu roztwór-membrana) na właściwości filtracyjne membrany. Wstępne badania potwierdziły, że zastosowana metoda pozwala na nadanie membranie nowych właściwości filtracyjnych.
Słowa kluczowe: membrany polipropylenowe, kopolimer PEBA, filtracja, ścieki popralnicze
100
——————————————————————————————————–
L. RUDNIAK, E. MOLGA: Numeryczna symulacja pożaru powierzchniowego powstałego w wyniku wycieku LNG

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 3, 102-103                                        pobierz plik artykułu

W pracy wykorzystano oprogramowanie ANSYS Fluent 18.1 do numerycznego modelowania pożaru powierzchniowego. Model CFD wymagał numerycznego rozwiązania równań bilansu masy, pędu, zmodyfikowanego modelu turbulencji SAS, energii oraz bilansu składników. Wyniki uzyskane z numerycznej symulacji wycieku skroplonego gazu LNG w postaci profili temperatury, intensywności emitowanego przez spalany gaz promieniowania cieplnego oraz stężenia produktów spalania posłużyły do oceny skutków takiego pożaru.
Słowa kluczowe: modelowanie CFD, pożar powierzchniowy, LNG, promieniowanie cieplne
102
——————————————————————————————————–

Rok 2017 nr 2

2017-2

Inż. Ap. Chem. 2017, 56, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
R. DYGA: Symulacja numeryczna przepływu płynu przez przestrzeń komórkową pian metalowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 2, 34-37                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki analizy numerycznej przepływu płynów przez poziomy kanał wypełniony pianą aluminiową otwartokomórkową ze stopu AlSi7Mg. Analizie numerycznej poddano adiabatyczny i diabatyczny przepływ powietrza, wody i oleju maszynowego. Jako model geometryczny szkieletu piany przyjęto tak zwaną strukturę Kelvina. Przedmiotem szczegółowej analizy był rozkład prędkości i temperatury w strefie wlotowej.
Słowa kluczowe: piana aluminiowa otwartokomórkowa, rozkład prędkości i temperatury, wnikanie ciepła, obszar wlotowy
34
——————————————————————————————————–
P. KAZIMIERSKI, J. KLUSKA, M. OCHNIO, P. TIUTIURSKI, D. KARDAŚ: Charakterystyka porównawcza zgazowania drewna bukowego i RDF w reaktorze przeciwprądowym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 2, 38-40                                            pobierz plik artykułu

Porównano możliwości zgazowania drewna bukowego i odpadów komunalnych RDF (Refuse Derived Fuel) w reaktorze przeciwprądowym małej mocy. Podano rozkłady temperatur
w reaktorze podczas zgazowań oraz składy gazów generatorowych, ich kaloryczności, a także ilości i składy smół w gazach generatorowych. Wyniki wykazały, że gaz z procesu zgazowania drewna bukowego charakteryzuje się wyższą wartością opałową (5,3 MJ/Nm3) niż syngas otrzymany z miejskich odpadów stałych (4,5 MJ/Nm3). Ilość lekkiej smoły pochodzącej ze zgazowania odpadów komunalnych była znacząco wyższa (26 g/Nm3) niż w przypadku doświadczeń na bazie drewna bukowego (2 g/Nm3). Masa smół ciężkich i łączna masa smoły były wyższe w eksperymentach przeprowadzonych na drewnie bukowym (83 g/Nm3).
Słowa kluczowe: zgazowanie przeciwprądowe, zrębki bukowe, RDF
38
——————————————————————————————————–
M. KUPRYŚ-CARUK: Wpływ preparatu enzymatycznego na kinetykę produkcji biogazu z miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus J.M. Greef & M. Deuter)

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 2, 41-42                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było określenie wpływu preparatu enzymatycznego na kinetykę produkcji biogazu z zakiszonego miskanta olbrzymiego. Kiszonki sporządzone z udziałem ksylanazy charakteryzowały się większą zawartością kwasu octowego niż kiszonki kontrolne. Nie zaobserwowano istotnie większej produkcji biogazu z kiszonek sporządzonych
z enzymem w porównaniu do kiszonek kontrolnych. W przypadku kiszonek sporządzonych
z enzymem zwiększeniu uległa maksymalna dzienna produkcja biogazu, a skróceniu lag faza. 90% biogazu z kiszonek sporządzonych z enzymem uzyskano w czasie o połowę krótszym
w porównaniu do fermentacji kiszonek kontrolnych.
Słowa kluczowe: biogaz, miskant olbrzymi, kiszonka, ksylanaza, zmodyfikowane równanie Gompertza
41
——————————————————————————————————–
M. MAJOR-GODLEWSKA, A. KIEŁBUS-RĄPAŁA: Wpływ rodzaju przegród na wytwarzanie zawiesiny w mieszalniku skali półtechnicznej

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 2, 43-44                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było określenie wpływu rodzaju przegród na warunki wytwarzania zawiesiny w mieszalniku z mieszadłem. Analizę przeprowadzono w oparciu o wyznaczone doświadczalnie wartości krytyczne częstości obrotów mieszadła nkr oraz odpowiadające im wartości liczby Frouda Frkr i jednostkowej mocy ekr, w mieszalniku ze standardowymi przegrodami płaskimi lub pionowymi przegrodami rurowymi. Pomiary wykonano w zbiorniku o średnicy D = 0,634 m
i objętości roboczej VL = 0,2 m3. Do wytworzenia zawiesiny o różnym stężeniu cząstek ciała stałego, zastosowano mieszadło turbinowe Rushtona lub A 315. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła  stwierdzić,  że przegrody  rurowe  mogą stanowić pewną alternatywę dla przegród płaskich przy wytwarzaniu zawiesiny w mieszalniku mechanicznym.
Słowa kluczowe: wytwarzanie zawiesiny, mieszalnik, przegrody płaskie, przegrody rurowe
43
——————————————————————————————————–
M. PROŃCZUK, K. BIZON: Dyskusja oporów lokalnych w hybrydowym fluidyzacyjnym aparacie airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 2, 45-47                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono identyfikację i dyskusję oporów wewnętrznych w hybrydowym fluidyzacyjnym aparacie airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy. Zaproponowano sposób obliczania podstawowych wielkości hydrodynamicznych. Porównano wyniki doświadczalne i obliczone na podstawie zaproponowanego modelu. Wskazano na źródła rozbieżności między danymi doświadczalnymi, a obliczonymi. Zaproponowano modyfikację modelu prowadzącą do zgodności danych doświadczalnych z obliczonymi.
Słowa kluczowe: airlift, fluidyzacja, hydrodynamika, opory
45
——————————————————————————————————–
E. SOBCZAK, J. KASPRZAK, T. RINGEL: Model matematyczny okresowej destylacji i rektyfikacji dla azeotropów ujemnych i dodatnich

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 2, 48-50                       pobierz plik artykułu (in English)

Matematyczny model procesów różniczkowej rektyfikacji i destylacji dla azeotropów dodatnich i ujemnych został wyprowadzony na bazie modeli równowag destylacyjnych. Na podstawie bilansu różniczkowego składnika A w procesie rektyfikacji lub destylacji periodycznej d(Sx*)= yDdS wyznaczono model procesu w postaci zależności S/S0 = f(az, k, t, R). Zredukowane parametry
(0 < k < 1) określają stężenie początkowe (x0 = xF) i końcowe (0 < t < 1) azeotropów (x = xw). Stężenia roztworu (x = f(t)) i destylatu (xDrekt = f(t), xD = f(t)) w procesie destylacji i rektyfikacji są funkcjami rosnącymi (S/S0) dla lotności względnej (α > 1, αz = α), i funkcjami malejącymi (S/S0) dla (α < 1, αz = 1/α) oraz spełniają warunki: xDrekt > xD > x dla α > 1 oraz xDrekt < xD < x
dla α < 1.
Słowa kluczowe: azeotropy, rektyfikacja, destylacja
48
——————————————————————————————————–

Rok 2017 nr 1

2017-1

Inż. Ap. Chem. 2017, 56, nr 1
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe: 6
J. DZIAK, M. JAKIELARZ, W. LUDWIG: Określenie współczynników wnikania masy w cieczy przy wykorzystaniu wyników destylacji lub badań wymiany ciepła w wyparce cienkowarstewkowej

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 6-7                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono sposób określania współczynnika wnikania masy w cieczy podczas destylacji roztworu izopropanol-woda w wyparce cienkowarstewkowej wyposażonej w łopatki rozcierające ciecz po ogrzewanej powierzchni. Wartości współczynników wnikania masy uzyskano dwiema metodami. W pierwszej wykorzystano dane doświadczalne destylacji cienkowarstewkowej,
a w drugiej metodzie – dane doświadczalne wymiany ciepła podczas destylacji. Wartości współczynników wnikania masy w cieczy wyznaczone za pomocą obu metod były zbliżone.
Słowa kluczowe:
destylacja, wyparka cienkowarstewkowa, współczynnik wnikania masy
——————————————————————————————————–
A. KAMIŃSKA, R. ADAMSKI, Z. PAKOWSKI: Identyfikacja dynamicznego współczynnika przepuszczalności wody dla hydrożelu krzemionkowego

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 8-11                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono nową metodę wyznaczania przepuszczalności cieczy z wykorzystaniem prawa Darcy’ego w nasyconych ciałach stałych, kurczących się podczas suszenia. Dane doświadczalne uzyskano poprzez konwekcyjne suszenie hydrożelu krzemionkowego w temperaturze 30°C oraz 40°C. Na podstawie zebranych danych obliczono gęstość pozorną próbek i przestrzeń zajętą przez ciecz. Współczynnik przepuszczalności Darcy’ego zidentyfikowano korzystając z prostego modelu. Otrzymane wartości mieściły się w zakresie od 2,5∙10-16 do 4,5∙10-14 m2 w zależności od wielkości porów. Wraz z postępem suszenia zmniejsza się wielkość porów w wyniku skurczu, a przepuszczalność maleje.
Słowa kluczowe: suszenie, żel krzemionkowy, współczynnik przepuszczalności, przepływ Darcy’ego
8
——————————————————————————————————–
S. KWIATKOWSKA-MARKS: Wpływ anionu soli miedzi i kadmu na dyfuzję w granulkach alginianowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 12-13                                            pobierz plik artykułu

Wyznaczono efektywne współczynniki dyfuzji w granulkach alginianu wapnia, dla siarczanów
i chlorków dwóch metali ciężkich: miedzi oraz kadmu. Na wartość efektywnego współczynnika dyfuzji wpływały: rodzaj metalu, anion z soli metalu oraz zawartość alginianu w granulkach. Współczynniki dyfuzji obliczono metodą konduktometryczną. Uzyskano dobrą zgodność danych doświadczalnych z modelem matematycznym, o czym świadczyły wysokie wartości współczynnika korelacji. Zarówno w przypadku soli miedzi, jak i kadmu obecność jonów siarczanowych znacząco obniżała wartość efektywnego współczynnika dyfuzji soli tych metali w granulkach alginianowych (w porównaniu do jonów chlorkowych).
Słowa kluczowe: granulki alginianowe, efektywny współczynnik dyfuzji, miedź, kadm
12
——————————————————————————————————–
K. MALEK, K. SKOCZKOWSKA, R. ULBRICH: Zastosowanie metody PIV do analizy zachowania się złoża w aparacie bębnowym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 14-16                                            pobierz plik artykułu

Ruch złoża jest podstawowym parametrem opisującym procesy zachodzące w aparatach bębnowych. Wzrokowa ocena oraz analiza statycznych obrazów uniemożliwia określenie charakterystycznych stref w ruchomym złożu. W programach typu PIV wyznaczane są lokalne pola prędkości cząstek co umożliwia zdefiniowanie charakterystycznych stref, a tym samym stanów zachowania się złoża. Dodatkowo analizując wektory prędkości można określić siłę z jaką cząstki opadają na złoże, co ma istotne znaczenie w wielu procesach przemysłowych, np. mieleniu.
Słowa kluczowe: ruch złoża, aparaty bębnowe, cyfrowa anemometria obrazowa
14
——————————————————————————————————–
B. NOWAK, J.M. GAC, M. BOJARSKA, A. JACKIEWICZ, Ł. WERNER: Modyfikacja materiałów filtracyjnych aero-żelem w celu poprawy separacji mgły olejowej

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 17-20                       pobierz plik artykułu (in English)

Filtracja aerozoli olejowych (mgły) jest jednym z wyzwań spotykanych w wielu gałęziach przemysłu chemicznego. Jedną z możliwych dróg poprawy właściwości włóknin filtracyjnych jest modyfikacja aerożelem. W niniejszej pracy został wykorzystany aerożel oparty na metyl-trimetoksysilanie (MTMS), który posiada właściwości hydrofobowe, olejofilowe i sorpcyjne względem olei (dzięki dużej porowatości). Modyfikacja włókniny dała poprawę wyników retencji oraz efektywności separacji mgły olejowej w skali mikro i nano. Pomimo wzrostu spadku cisnienia na filtrach modyfikowanych, uzyskane rezultaty są obiecujące.
Słowa kluczowe: filtracja aerozolu ciekłego, włókniny filtracyjne, aerożele, modyfikacja filtrów
17
——————————————————————————————————–
K. SKOCZKOWSKA, K. MALEK, R. ULBRICH: Wpływ stosunku średnicy ziaren na ruch wypełnienia w aparacie bębnowym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 21-22                                            pobierz plik artykułu

Zachowanie się złoża jest podstawowym parametrem charakteryzującym procesy zachodzące w aparatach bębnowych. Określenie momentów charakterystycznych pozwala na wyznaczenie optymalnych, zakresów prędkości obrotowych dla założonych parametrów bębna i jego wypełnienia. Podjęto próbę analizy zachowania się złoża dla mieszaniny cząstek o średnicy 4 i 8 mm w 9 różnych proporcjach udziałów objętościowych. Badania przeprowadzono dla 25% stopnia wypełnienia bębna szklanymi kulistymi cząstkami. Zwiększenie frakcji drobnej do 50% spowodowało maksymalne obniżenie prędkości charakterystycznych.
Słowa kluczowe: PIV, ruch złoża, aparaty bębnowe, DPIV
21
——————————————————————————————————–
E. SOBCZAK, J. KASPRZAK, T. RINGEL: Model matematyczny efektu Coriolisa

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 23-25                       pobierz plik artykułu (in English)

Opracowano matematyczny model opisujący przyśpieszenie Coriolisa dla obiektu poruszającego się jednocześnie wzdłuż południka z prędkością ν > 0 (na północ) lub  ν < 0 (na południe) oraz wzdłuż równoleżnika z prędkością νs > 0 (na wschód) lub νs < 0 (na zachód):
ac = -(ω + νs/r) v sinφ = -ω ν sinφ(1 + s/cosφ). Dla dodatniej prędkości wzdłuż równoleżnika
(νsφ > 0) następuje wzrost prędkości kątowej obiegu obiektu wokół osi kuli ziemskiej (Δω = νs/r;
r = R
cosφ oraz wzrost bezwzględnej wartości przyśpieszenia Coriolisa |ac| przy danej prędkości obiektu wzdłuż południka (ν > 0 lub ν < 0), natomiast dla νs < 0 następuje zmniejszenie |ac|. Przyśpieszenie Coriolisa zanika dla νs = ‑R ω cosφ lub φ = 0.
Słowa kluczowe: przyspieszenie Coriolisa, siła Coriolisa, efekt Coriolisa
23
——————————————————————————————————–
A. SZYDŁOWSKA, J. HAPANOWICZ: Ocena wpływu udziału fazy stałej na parametry modelu potęgowego krzywych płynięcia bio-zawiesin polimerowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 26-28                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych zawiesin w cieczy pseudoplastycznej. Jako fazę ciekłą wykorzystano wodne roztwory polimeru, natomiast fazę stałą stanowiły zmielone łupiny orzechów włoskich. Pomiary wykonano w reometrze rotacyjnym o cylindrach współosiowych. Wyniki badań przedstawiono w postaci krzywych płynięcia, opisując je modelem potęgowym. Analiza wartości parametrów tych modeli dała podstawę do oceny wpływu udziału ciała stałego na charakter reologiczny całego układu dwufazowego oraz do próby uogólnienia modelu.
Słowa kluczowe: bio-zawiesina, nieniutonowska faza ciągła, ciecz pseudoplastyczna, model potęgowy
26
——————————————————————————————————–