Archiwum ‘2018’

Rok 2018 nr 2

2018-2

Inż. Ap. Chem. 2018, 57, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
A. CELAREK: Nowoczesne zabezpieczenia aparatów ciśnieniowych przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 25-28                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiony przegląd nowoczesnych zabezpieczeń może być wykorzystany przy projektowaniu eksploatacji i bezpiecznym użytkowaniu urządzeń ciśnieniowych. Prezentuje płytki i głowice bezpieczeństwa zabezpieczające aparaty ciśnieniowe przed nagłym, zmiennym lub niekontrolowanym wzrostem ciśnienia. Stanowią one alternatywę dla powszechnie stosowanych zaworów bezpieczeństwa. Kombinacja z zastosowaniem połączenia płytki bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa jest optymalnym rozwiązaniem gwarantującym całkowitą szczelność układu. W przypadkach toksycznego medium ma to szczególne znaczenie dla ochrony środowiska.
Słowa kluczowe: płytki, głowice, zawory bezpieczeństwa, urządzenia ciśnieniowe
25
——————————————————————————————————–
A K. JANUSZKIEWICZ, A. MROZEK-NIEĆKO, J. RÓŻAŃSKI: Wpływ surfaktantów na pochłanianie i oddawanie wody przez nawóz ZnIDHA

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 29-30                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ trzech surfaktantów: poliglukozydu, oksyetylatu alkoholu tłuszczowego i trisiloksanu na szybkość pochłaniania i oddawania wilgoci przez stały nawóz ZnIDHA (chelat cynku i soli sodowej kwasu D,L–asparaginowego). Z przeprowadzonych badań wynika, że trisilokasan oraz oksyetylat alkoholu tłuszczowego wydłużają o kilka godzin czas, w którym nawóz w wilgotnym powietrzu będzie występował w formie stałej. Żaden z użytych surfaktantów nie powodował wydłużenia czasu utrzymywania się wody w nawozie.
Słowa kluczowe: nawóz stały, ZnIDHA, pochłanianie wilgoci, surfaktant
29
——————————————————————————————————–
M. NOWAK, K. KIJOWSKA, M. KABZIŃSKI, P. PTASZEK: Wpływ stężenia hydrokoloidu na moc mieszania oraz parametry reologiczne wodnych roztworów gumy guar

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 31-33                                            pobierz plik artykułu

Przeanalizowano wpływ stężenia hydrokoloidu na właściwości reologiczne wybranego modelowego układu spożywczego poddawanego mieszaniu długotrwałemu. Użyto wodnych roztworów gumy guar. Mieszanie przeprowadzono w warunkach skokowo wzrastającej liczby obrotów mieszadła wstęgowego. Moc mieszania oraz parametry reologiczne obliczono na podstawie uzyskanych w pomiarach wartości momentu obrotowego przyłożonego na wale mieszadła oraz prędkości obrotowej mieszadła. Wyniki w postaci krzywych płynięcia posłużyły do wyznaczenia wartości parametrów równania Ostwalda-de Waele. Dane eksperymentalne opisano ponadto równaniami empirycznymi podającymi zależności średnich mocy chwilowych oraz średnich lepkości pozornych od stężenia gumy guar w poszczególnych układach.
Słowa kluczowe: mieszanie, guma guar, reometria mieszadłowa
31
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, A. KRUPIŃSKA, S. WŁODARCZAK, M. MATUSZAK, T. SZULC: Analiza rozkładu przestrzennego wielkości kropel powstających w rozpylaczach dwufazowych o przepływie zawirowanym

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 34-35                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie zależności wielkości i rozkładów kropel w strudze aerozolu od parametrów operacyjnych procesu rozpylania oraz od wymiarów geometrycznych komory wirowej rozpylacza. Określono wpływ objętościowego natężenia przepływu gazu i cieczy na rozkład promieniowy, widmo rozpylenia oraz średnią objętościowo-powierzchniową średnicę kropli. Wykazano, że im większa wartość stosunku wysokości komory mieszania do jej średnicy tym otrzymuje się większe krople w osi rozpylanej strugi.
Słowa kluczowe: rozpylacz dwufazowy, rozpylacz wirowy, średnia średnica kropli, rozkład promieniowy
34
——————————————————————————————————–
S. RÓŻAŃSKA, J. RÓŻAŃSKI, P. KOMOROWSKA: Pomiary lepkości wzdłużnej roztworów mieszaniny kokamidopropylobetainy/dodecylobenzenosulfonianu sodu metodą kapilarnego zerwania włókna

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 36-37                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki pomiarów reologicznych w przepływie wzdłużnym dla roztworów mieszaniny kokamidopropylobetainy (CAPB) i dodecylobenzenosulfonianu sodu (SDBS) metodą kapilarnego zerwania ciekłego włókna. Wykazano, że do opisu zakresu ścieniania sprężysto-kapilarnego roztworów CAPB/SDBS można zastosować model płynów lepkosprężystych Oldroyda-B. Ustalono, że stosunek wzdłużnego czasu relaksacji do granicznego czasu relaksacji dla roztworów CAPB/SDBS jest znacznie mniejszy niż dla roztworów kationowych surfaktantów.
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, kapilarne zerwanie włókna, CaBer
36
——————————————————————————————————–

Rok 2018 nr 1

2018-1

Inż. Ap. Chem. 2018, 57, nr 1
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
H. HOLKA, T. JARZYNA: Bilans energetyczny recyklingu opon przy wykorzystaniu technologii water-jet

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 5-6                                            pobierz plik artykułu

Praca przedstawia  problematykę zagospodarowania zużytych opon samochodowych przy wykorzystaniu technologii water-jet. Zaprezentowane wyniki obliczeń dotyczące zagadnień energetycznych metody mogą stanowić podstawę do oszacowania możliwości wykorzystania metody water-jet w warunkach przemysłowych.
Słowa kluczowe: recykling, zużyte opony, water-jet, bilans energetyczny
5
——————————————————————————————————–
W. KRUSZELNICKA, P. BAŁDOWSKA, A. TOMPOROWSKI, I. PIASECKA, A. MROZIŃSKI: Analiza korzyści energetycznych rozdrabniania nośników energii

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 7-8                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono identyfikację oraz analizę korzyści i nakładów dla wybranych rozdrabnianych materiałów: węgla, zrębków drzewnych oraz tworzyw polipropylenowych na podstawie autorskiego wskaźnika efektywności energetycznej. Przeprowadzono analizę porównawczą ich wykorzystania przyjmując jako kryterium użyteczność energetyczną. Stwierdzono, że najwyższymi korzyściami i nakładami energetycznymi spośród omawianych materiałów charakteryzowały się tworzywa polipropylenowe, a najlepszy stosunek korzyści do nakładów wykazał węgiel.
Słowa kluczowe: węgiel, zrębki drzewne, polipropylen, rozdrabnianie, efektywność energetyczna
7
——————————————————————————————————–
A. KRZĄKAŁA, M. MURZYN: Produkcja wyrobów ze spienionego polipropylenu z metalowymi wzmocnieniami

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 9-11                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki prac dotyczących  możliwości produkcji innowacyjnych kształtek otrzymywanych ze spienionego polipropylenu z metalowymi wkładkami. Projekt obejmował zarówno prace projektowe badawczo-rozwojowe jak i prace wdrożeniowe na linii produkcyjnej. W wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmę IZOBLOK S.A. potwierdzono możliwość otrzymywania rozwiązania w postaci wzmocnionych
kształtek z EPP.
Słowa kluczowe: spieniony polipropylen (EPP), metalowe wkładki, zgrzewanie za pomocą pary wodnej (SCM)
9
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, M. MARKOWSKA, M. MATUSZAK, S. WŁODARCZAK: Analiza pracy zmodyfikowanego separatora wirowego

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 12-13                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ modyfikacji elementów konstrukcyjnych separatora wirowego na sprawność oczyszczania strumienia cieczy z zanieczyszczeń cząstek ciała stałego. Konstrukcja urządzenia charakteryzowała się obecnością przegrody wzdłużnej położonej w bliskiej odległości do wylotu z aparatu. Zmianie podlegały wysokość króćca wlotowego oraz wysokość przegrody licząc od dna separatora. Przeanalizowano zależności sprawności urządzenia i spiętrzeń cieczy w nim występujących od natężenia przepływu cieczy. Pokazano wpływ rozmieszczenia: króćca wlotowego, wylotowego i przegrody na skuteczność procesu oczyszczania.
Słowa kluczowe: separator wirowy, osadnik wirowy, separacja ciała stałego, przegroda, spiętrzenia cieczy
12
——————————————————————————————————–
R. POLASIK, T. KAŁACZYŃSKI, J. MUSIAŁ, A. TROSZYŃSKI: Metoda określania czasu przydatności do aplikacji poliaddycyjnego elastomeru silikonowego PA21

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 14-15                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań dotyczących  wykorzystania oryginalnego stanowiska i metody opracowanej do określania czasu przydatności poliaddycyjnego elastomeru silikonowego PA21 do aplikacji, zwłaszcza w procesach napełniania znacznej liczby gniazd o niewielkiej objętości. Opisano i scharakteryzowano oryginalny sposób pomiaru. Sformułowano wnioski, w których przedstawiono obszary zastosowań metody oraz jej ograniczenia.
Słowa kluczowe: elastomer silikonowy poliaddycyjny, czas przydatności do aplikacji, pomiar sił
14
——————————————————————————————————–
P. TIUTIURSKI , D. KARDAŚ: Numeryczne wyznaczanie spadku ciśnienia i wydatku mieszaniny gazów w kanale ze zwężką pomiarową

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 16-18                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki obliczeń CFD dotyczących przepływu przez zwężkę pomiarową z odbiorem przytarczowym. Obliczenia wykonano za pomocą programu Ansys Fluent 16.0 przy użyciu modelu Species transport oraz modelu turbulencji k-ω SST. Podano wartości spadków ciśnień obliczone dla pięciu wydatków objętościowych mieszaniny gazów. Porównano je z wynikami uzyskanymi za pomocą oprogramowania TNflow 3.10, które jest specjalistycznym narzędziem do projektowania zwężek pomiarowych. Błąd względny porównywanych wyników mieścił się w zakresie 10,6÷13,7%.
Słowa kluczowe: zwężka pomiarowa, odbiór przytarczowy, spadek ciśnienia, Ansys Fluent, CFD, program TNflow
16
——————————————————————————————————–