Archiwum ‘2018’

Rok 2018 nr 4

2018-4

Inż. Ap. Chem. 2018, 57, nr 4
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
M. CUDAK: Udział gazu zatrzymanego w cieczy dla układu gaz-ciecz w mieszalniku z dwoma mieszadłami

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 93-94                                            pobierz plik artykułu

Badania miały na celu określenie wpływu wybranych parametrów (natężenia przepływu gazu, częstości obrotów mieszadła, stężenia wodnego roztworu sacharozy oraz konfiguracji mieszadeł) na udział gazu zatrzymanego w cieczy dla układu gaz-ciecz. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy 0,288 m z dwoma mieszadłem szybkoobrotowym. Wyniki badań opracowano w postaci równania. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że udział gazu zatrzymanego w cieczy silnie zależy od natężenia przepływu gazu oraz stężenia sacharozy w wodnym roztworze.
Słowa kluczowe: mieszanie, udział gazu zatrzymanego w cieczy, układ gaz-ciecz, mieszadło
93
——————————————————————————————————–
D. JANECKI, G. BARTELMUS: Analiza sposobów modelowania reaktora trójfazowego ze stałym złożem (TBR) z użyciem metod CFD

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 95-96                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem modelu wielofazowego Eulera do modelowania reaktora trójfazowego ze złożem stacjonarnym (TBR). Analizując równania modelu wyselekcjonowano parametry, które obliczane są w oparciu o dane dostępne w literaturze, a następnie przeprowadzono analizę czułości modelu na zmianę wartości wyselekcjonowanych parametrów. Przeanalizowano wpływ zmian zależności opisujących siły wzajemnych oddziaływań pomiędzy fazami oraz promieniowej zmiany porowatości wypełnienia na wyniki obliczeń numerycznych.
Słowa kluczowe: reaktor strużkowy, model CFD, hydrodynamika, przepływy wielofazowe
95
——————————————————————————————————–
A. KIEŁBUS-RĄPAŁA: Warunki wytwarzania napowietrzanej zawiesiny lekkiej w mieszalniku

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 97-98                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy była analiza warunków wytwarzania mieszaniny ciecz-gaz-cząstki lekkie w mieszalniku o średnicy D = 0,288 m, zaopatrzonym w dwa mieszadła na wspólnym wale. Wyznaczono wartości częstości obrotów mieszadła nL, nCD oraz nJD, dzięki którym określono trzy charakterystyczne struktury przepływu mieszaniny trójfazowej. Określono wpływ udziału cząstek stałych X oraz strumienia objętościowego gazu Vg, na wartości n. Udział gazu zatrzymanego w układzie zwiększał się ze zwiększaniem Vg, a jego wartość zależała od udziału cząstek oraz rodzaju fazy ciągłej.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, układ trójfazowy, cząstki lekkie
97
——————————————————————————————————–
M. KOTOWICZ, M. JASIŃSKA, J. BAŁDYGA: Efektywność energetyczna mieszania i wymiany masy w układach jedno- i dwufazowych

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 99-101                                            pobierz plik artykułu

Zaproponowano model opisujący efektywność energetyczną mieszania oraz wykonano eksperymenty z udziałem chemicznych reakcji testowych w mieszalnikach typu rotor stator w układach homogenicznym i heterogenicznym. Wyznaczono selektywność wytwarzania produktów i efektywność energetyczną mieszania dla przepływów turbulentnych. Wyniki potwierdzają rozważania teoretyczne, że efektywność mieszania turbulentnego spada wraz ze wzrostem mocy mieszania dla układów jedno i dwufazowych. Wyniki badań pozwalają sformułować zasady poprawiające pracę reaktorów chemicznych typu rotor-stator.
Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, mieszanie, reakcje testowe, rotor-stator
99
——————————————————————————————————–
Ł. MAKOWSKI, E. WYSZOMIERSKA, P. GROCHO-WIECKI: Modelowanie procesu napełniania przy użyciu obliczeniowej mechaniki płynów

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 102-103                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było przeprowadzenie symulacji procesu napełniania pojemników cieczami pieniącymi się o różnych właściwościach reologicznych oraz określenie wpływu tych właściwości na ułamek objętościowy powietrza w cieczy. Wykazano, że zgodnie z przewidywaniami największy wpływ ma lepkość oraz napięcie powierzchniowe płynu, Im niższa wartość napięcia powierzchniowego tym powstawała większa liczba pęcherzyków powietrza podczas procesu napełniania, Dla cieczy o dużej lepkości proces przebiegał odmiennie – zatrzymane powietrze w cieczy w trakcie procesu dużo wolniej zanika niż przy nalewaniu cieczy o małej lepkości.
Słowa kluczowe: obliczeniowa mechanika płynów, przepływ wielofazowy, dozowanie płynów, piana ciekła
102
——————————————————————————————————–
M. MARKOWSKA, S. WŁODARCZAK, M. MATUSZAK, A. KRUPIŃSKA, M. OCHOWIAK: Wpływ położenia przegrody na sprawność oczyszczania cieczy w zmodyfikowanym osadniku wirowym

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 104-105                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ modyfikacji elementu konstrukcyjnego osadnika wirowego na sprawność oczyszczania strumienia cieczy z zanieczyszczeń cząstek ciała stałego. Konstrukcja urządzenia charakteryzowała się obecnością przegrody położonej w osi aparatu. Zmianie podlegała wysokość przegrody licząc od dna osadnika. Przeanalizowano zależności sprawności urządzenia i spiętrzeń cieczy w nim występujących od zadanego obciążenia hydraulicznego. Pokazano wpływ rozmieszczenia przegrody na opory przepływu w zbiorniku oraz stopień oczyszczenia strumienia cieczy, gdzie najniższe opory przepływu wyznaczono dla konstrukcji z przegrodą umiejscowioną najwyżej spośród badanych. Określono, że najwyższą sprawnością oczyszczania charakteryzuje się konstrukcja posiadająca przegrodę na wysokości pomiędzy ujściem króćca wlotowego do zbiornika a króćcem wylotowym, mierząc od dna aparatu.
Słowa kluczowe: separator wirowy, osadnik wirowy, separacja ciało stałe-ciecz, przegroda, sprawność oczyszczania
104
——————————————————————————————————–
A. MARKOWSKA-RADOMSKA, E. DŁUSKA, A. METERA: Emulsje wielokrotne – wielofazowe nośniki nutraceutyków w żywności funkcjonalnej

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 106-107                                            pobierz plik artykułu

Opracowano i wytworzono wielofazowe strukturyzowane nośniki-emulsje podwójne i potrójne ze składnikami bioaktywnymi (olej sojowy i Rodamina B – analog witaminy E) czułe na zmianę pH o znaczeniu profilaktycznym w chorobach cywilizacyjnych. Zbadano uwalnianie Rodaminy B z emulsji podwójnych w warunkach symulujących środowisko jamy ustnej, przełyku i żołądka (pH: 7, 5 i 2). Uzyskane rezultaty potwierdzają perspektywę wykorzystania struktur emulsyjnych do jednoczesnej enkapsulacji, dostarczania i uwalniania kilku nutraceutyków.
Słowa kluczowe: emulsja wielokrotna, żywność funkcjonalna, nutraceutyki, kontaktor z przepływem Couette’a-Taylora
106
——————————————————————————————————–
P.T. MITKOWSKI, W. SZAFERSKI, J. PIOTROWSKA, A. MIELHORSKA, M. JEZIERSKA, A. PERZ, S. KUŚWIK: Wytwarzanie bazy emulsji kosmetycznych w mieszalnikach mechanicznych typu SEM

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 108-109                                            pobierz plik artykułu

W pracy poddano analizie wpływ liczby sit, przez które wytwarzana była baza emulsji kosmetycznej, na wielkość kropel. Przeanalizowano również układ z pojedynczym sitem, o dwóch różnych wielkościach oczek, pod kątem związku między masowym natężeniem pompy perystaltycznej, a wielkością średnic kropel fazy rozproszonej. Zastosowanie mieszalników typu SEM wpływa korzystnie na właściwości emulsji i pozwoliło uzyskać drobne krople oraz monodyspersyjną emulsję, co jest zjawiskiem pożądanym w przypadku emulsji, które znajdują zastosowanie w kosmetyce.
Słowa kluczowe: mieszalniki SEM, wytwarzanie emulsji kosmetycznych
108
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, S. WŁODARCZAK, M. MATUSZAK, M. MARKOWSKA, A. KRUPIŃSKA: Charakterystyka emulsji olej-woda stabilizowanych Roksolem EMB-2

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 110-111                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ stężenia emulgatora na wielkość kropel emulsji, właściwości reologiczne i stabilność emulsji. Wykazano, że lepkość emulsji wzrasta wraz ze wzrostem stężenia emulgatora. Średnice kropel fazy rozproszonej zmniejszają się wraz ze wzrostem stężenia emulgatora. Struktura emulsji zależy od lepkości oleju. Lepkość emulsji, jej struktura, wielkość kropel oraz lepkość oleju wpływają na stabilność emulsji.
Słowa kluczowe: emulsja olej-woda, stężenie emulgatora, stabilność emulsji, średnice kropel
110
——————————————————————————————————–
K. PEPLIŃSKI: Zastosowanie programu ANSYS-Polyflow do wspomagania wytwarzania butelek z uchwytem metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 112-113                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono przykładowe zastosowanie tego typu oprogramowania do analizy rozkładu grubości końcowej ścianki opakowania PE-HD oraz jego masy. Oceniano także wpływ techniki optymalizującej typu SFRD na rozpatrywane cechy. Badania numeryczne zrealizowane w przyjętych założeniach pozwoliły na uzyskanie wytworu o cechach wedle przyjętych kryteriów: minimalnej grubości ścianki i masy. Wskazanym narzędziem do zastosowania podczas projektowania i wytwarzania wytworów wytłaczanych z rozdmuchiwaniem jest oprogramowanie ANSYS-Polyflow.
Słowa kluczowe: wytłaczanie z rozdmuchiwaniem, SFRD, butelka z uchwytem, symulacje, ANSYS-Polyflow
112
——————————————————————————————————–
G. PROBOLA, J. WARECHOWSKI, E. HAPONIUK: Charakterystyka płynięcia przecieru pomidorowego z dodatkiem dużych cząstek o zróżnicowanej geometrii

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 114-115                                            pobierz plik artykułu

Celem niniejszej pracy było sporządzenie charakterystyk płynięcia modelowych układów zawiesin spożywczych zawierających dodatek dużych cząstek stałych o różnym składzie i geometrii. Wykonano pomiary konsystencji na konsystometrach Bostwicka i rynnowym oraz pomiary właściwości reologicznych na reometrach z przystawką zanurzeniową i z mieszadłem skrzydełkowym. Stwierdzono, że większą lepkość pozorną miał przecier pomidorowy z ryżem niż przeciery z makiem i sezamem, zaś w przypadku makaronów najmniejszy przyrost lepkości przecieru powodował dodatek najkrótszych, 5-milimetrowych kawałków makaronu.
Słowa kluczowe: lepkość, duże cząstki, konsystometr Bostwicka, przystawka zanurzeniowa, mieszadło vane
114
——————————————————————————————————–
J. RÓŻAŃSKI, A. KUCZORA: Homogenizacja emulsji o/w podczas przepływu przez złoże mikrocząstek węglika krzemu

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 116-117                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań przepływu rozcieńczonych emulsji olej-woda przez złoże mikrocząstek węglika krzemu (71÷100 μm). Olej mineralny był fazą rozproszoną (5 i 15% obj.), a Tween 40 wykorzystano jako emulgator. Przetłoczone przez złoże emulsje zawierały mniejsze krople oleju i były bardziej jednorodne od emulsji wstępnej. Użyte złoże przede wszystkim spowodowało zanik kropel o średnicy większej od 30 mm. Zaobserwowano
również silny wpływ stężenia emulsji na spadek ciśnienia.
Słowa kluczowe: emulsja, rozpad kropel, złoże, homogenizacja, węglik krzemu
116
——————————————————————————————————–
A. SZYDŁOWSKA, J. HAPANOWICZ: Wpływ obecności piany metalowej w rurze na hydrodynamikę przepływu układu dwufazowego gaz-ciecz

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 118-119                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań dotyczących hydrodynamiki przepływu układu gaz-ciecz w rurze poziomej wypełnionej pianą metalową. Podczas badań mierzono opory przepływu układu powietrze-woda  na  odcinku  rury  wypełnionej  pianą  metalową.  Otrzymane wyniki pomiarów porównano z wartościami oporów przepływu obliczonymi zgodnie z modelami zarówno powszechnie uznanymi dla przepływu układów dwufazowych w pustej rurze, jak i odnoszącymi się do ich przepływu przez ośrodki porowate. Analiza zmierzonych i obliczonych wartości oporów przepływu dała podstawę do oceny wpływu obecności piany metalowej w rurze na hydrodynamikę przepływu układu gaz-ciecz.
Słowa kluczowe: piana metalowa, przepływ dwufazowy, układ gaz-ciecz, opory przepływu
118
——————————————————————————————————–
G. WAŁOWSKI: Ocena hydrodynamiki przepływu wielofazowego w reaktorze monosubstratowym ze złożem adhezyjnym przy zastosowaniu immobilizacji mikroorganizmów metanogennych

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 120-121                                            pobierz plik artykułu

Dokonano przeglądu metod i technik stosowanych w immobilizacji mikroorganizmów metanogennych. Przesłanką dla podjęcia się opracowania artykułu jest zagadnienie zaadoptowania mikroorganizmów do produkcji gazu dla instalacji pilotażowej, przy użyciu złoża adhezyjnego umieszczonego wewnątrz reaktora monosubstratowego dla gnojowicy świńskiej. Wskazano również na techniczno-procesowe aspekty technologii biogazowej dla opracowanego i eksploatowanego układu do preparacji monosubstratu, produkcji i oczyszczania surowego biogazu, kogeneracji oraz obróbki masy pofermentacyjnej.
Słowa kluczowe: hydrodynamika, reaktor, złoże adhezyjne, immobilizacja
120
——————————————————————————————————–
M. WOJTALIK, Ł. MAKOWSKI: Badania doświadczalne wpływu geometrii reaktora zderzeniowego na proces powstawania nanokryształów MoS2

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 4, 122-123                                            pobierz plik artykułu

Badano doświadczalnie wpływ geometrii reaktora zderzeniowego na proces powstawania nanocząstek disiarczku molibdenu. W celu otrzymania MoS2 prowadzono proces precypitacji przy zastosowaniu reakcji heptamolibdenianu amonu i siarczku amonu w obecności kwasu cytrynowego pełniącego rolę katalizatora. Prace zrealizowano przy użyciu reaktorów zderzeniowych. Wykazano, iż cząstki uzyskiwane w syntezie ulegają agregacji oraz wyznaczono zależność średniego rozmiaru cząstek od czasu. Ponadto określono wpływ temperatury na proces agregacji cząstek MoS2.
Słowa kluczowe: disiarczek molibdenu, reaktory zderzeniowe, mieszanie
122
——————————————————————————————————–

Rok 2018 nr 3

2018-3

Inż. Ap. Chem. 2018, 57, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
W. CIESIELCZYK, A. KAMIŃSKA-PĘKALA, A. SMOLSKA: Porównanie suszenia pszenicy w aparatach fluidyzacyjnym i silosowym

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 49-50                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono badania efektywności suszenia ziarna pszenicy w suszarce fluidyzacyjnej i silosowej. Zastosowano dwie metody wyznaczania zawartości wilgoci w ziarnie. Dokonano oceny jakości pszenicy poprzez oznaczenie zawartości i jakości glutenu w zależności od metody suszenia. Wyznaczono zapotrzebowanie ciepła na przeprowadzenie procesu suszenia silosowego i fluidalnego. Wykazano, że bardziej opłacalne jest prowadzenie procesu w układzie fluidalnym.
Słowa kluczowe: suszenie fluidalne, suszenie silosowe
49
——————————————————————————————————–
K. CZERNEK, P. OKOŃ: Weryfikacja metod obliczania udziału objętościowego gazu


Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 51-52                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki obliczeń wpływu parametrów hydrodynamicznych na udział objętościowy faz podczas przepływu w rurach pionowych mieszaniny dwufazowej gazu i cieczy. Dokonano oceny dokładności wybranych metod obliczeniowych uwzględniających parametry hydrodynamiczne i określono przydatność metod w obliczeniach procesowych aparatów wykorzystujących tę formę przepływu.
Słowa kluczowe: udział objętościowy, przepływ dwufazowy
51
——————————————————————————————————–
K. DOBROWOLSKA, T.R. SOSNOWSKI: Depozycja i oddziaływanie leków inhalacyjnych z powierzchnią płuc – badania modelowe

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 53-54                                            pobierz plik artykułu

Określono właściwości fizykochemiczne kilku sterydowych preparatów do nebulizacji (atomizacji leków inhalacyjnych występujących pierwotnie w postaci ciekłej), wyznaczono wydajność atomizacji oraz wielkość kropel powstających w dwóch typach nebulizatorów. Po wyliczeniu depozycji płucnej leków, zbadano ich oddziaływanie z modelowym surfaktantem płucnym przez pomiar dynamicznych właściwości powierzchniowo czynnych. Wyniki wskazują na możliwość zaburzenia funkcji surfaktantu płucnego po inhalacji leków sterydowych.
Słowa kluczowe: atomizacja, transport płucny, sterydy wziewne, surfaktant płucny
53
——————————————————————————————————–
K. DOBROWOLSKA, K. SZAMER, T.R. SOSNOWSKI: Badania właściwości reologicznych sztucznego śluzu oskrzelowego i ich wpływu na transport masy w układzie oddechowym

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 55-56                                            pobierz plik artykułu

W pracy przebadano właściwości reologiczne modelowego śluzu oskrzelowego oraz ich zmiany pod wpływem wybranych nanocząstek, w tym agregatów występujących w spalinach silnika Diesla oraz cząstek ditlenku ceru. Wyniki wskazują, że przy określonych poziomach stężeń cząstek dochodzi do zaburzenia właściwości reologicznych śluzu w sposób specyficzny dla każdego rodzaju cząstek. Sugeruje to potencjalny wpływ wdychanych zanieczyszczeń pyłowych na właściwości śluzu i procesy transportu masy w drzewie oskrzelowym.
Słowa kluczowe: reologia śluzu, transport płucny, cząstki nanostrukturalne
55
——————————————————————————————————–
J. DZIERLA, M. STASZAK, K. ALEJSKI: Badanie mieszania i transportu masy w przepływowym układzie ciecz-ciecz z wykorzystaniem technik CFD

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 57-58                                            pobierz plik artykułu

W pracy zbadano transport masy w przepływie segmentowym generowanym w mikroreaktorze typu T. Przebieg reakcji śledzono dzięki zmianie barwy błękitu bromotymolowego podczas neutralizacji wodnego roztworu NaOH za pomocą CH3COOH. Na podstawie   analizy   zdjęć  zaobserwowano   niejednolitość  w  rozkładzie stężeń oraz obecność stref o słabym mieszaniu. Ich obecność potwierdzono za pomocą CFD. Wykazano również zależność między szybkością reakcji a wartością dyssypacji energii.
Słowa kluczowe: CFD, symulacje, przepływ segmentowy, model Volume of Fluid, wewnętrzna cyrkulacja
57
——————————————————————————————————–
S. FRANKIEWICZ, S. WOZIWODZKI: Mieszanie gaz-ciecz w mieszalniku z asymetrycznym mieszadłem BT-6

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 59-60                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono badania mieszania układu ciecz − gaz w mieszalniku zaopatrzonym w zmodyfikowane mieszadło BT-6. Analizowano zapotrzebowanie mocy mieszania, stopień zatrzymania gazu oraz objętościowy współczynnik wnikania masy. Dla układów gaz-ciecz przebieg zmian względnej mocy mieszania był porównywalny z mieszadłem BT-6, jednakże spadek mocy mieszania był większy. W pracy zaproponowano również równania korelacyjne opisujące zmiany stopnia zatrzymania gazu oraz objętościowego współczynnika wnikania masy.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, ciecz-gaz, wymiana masy, stopień zatrzymania gazu, moc mieszania
59
——————————————————————————————————–
K. JANUSZKIEWICZ, A. MROZEK-NIEĆKO, J. RÓŻAŃSKI: Wpływ morfologii powierzchni liści pszenicy na czas rozprzestrzeniania się i czas parowania roztworu nawozu ZnIDHA z dodatkiem surfaktantów

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 61-62                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ morfologii powierzchni liści pszenicy na kierunek rozprzestrzenianie się i czas parowania roztworu ZnIDHA z dodatkiem mieszaniny alkilopoliglukozydu i oksyetylatu alkoholu tłuszczowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że obecność głębokich bruzd wzdłuż nerwu głównego wywołuje efekt kapilarny podczas rozprzestrzeniania się roztworu nawozu z dodatkiem surfaktantów. Wykazano również, że ze wzrostem stężenia mieszaniny surfaktantów skraca się czas parowania wody z roztworu ZnIDHA i zwiększa powierzchni pokrycia liści nawozem.
Słowa kluczowe: nawóz dolistny, ZnIDHA, surfaktanty, odparowanie, liść pszenicy
61
——————————————————————————————————–
D. KIZIUKEVICH, W. PODGÓRSKA: Burzliwa dyspersja ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym typu Kenics

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 63-64                                            pobierz plik artykułu

Przeprowadzono symulacje numeryczne CFD z wykorzystaniem modeli przepływów wielofazowych Mixture i Eulerian w celu wyznaczenia pola przepływu, rozkładu ułamka objętościowego fazy rozproszonej i własności burzliwości w mieszalniku statycznym typu Kenics. Zbadano czułość obu modeli na wielkość kropel. Oba modele przewidują podobne wartości szybkości dyssypacji energii dla różnych rozmiarów kropel. Model Eulerian przewiduje kilkanaście procent wyższe wartości szybkości dyssypacji energii. Na podstawie wyznaczonej szybkości dyssypacji energii określono rozmiary kropel uzyskiwanych w mieszalniku.
Słowa kluczowe: CFD, Kenics, krople, model Eulerian, model Mixture
63
——————————————————————————————————–
D. KONOPACKA-ŁYSKAWA, N. CZAPLICKA: Strącanie cząstek węglanu wapnia w układzie gaz-ciecz w obecności wybranych sacharydów

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 65-66                                            pobierz plik artykułu

Węglan wapnia strącano podczas karbonatyzacji roztworów zawierającego chlorku wapnia i amoniak. Procesy prowadzono w roztworach o pH powyżej 9. Jako dodatki wpływające na przebieg precypitacji stosowano glukozę lub sacharozę o stężeniach 15, 30 i 60 mM. Najwolniej precypitacja przebiegała, gdy roztwór zawierał najniższe stężenie glukozy. Wzrost stężenia badanych sacharydów skutkował skróceniem czasu precypitacji. Otrzymane cząstki CaCO3 były mieszaniną waterytu i kalcytu, a dodatek sacharydów spowodował zwiększenie zawartości kalcytu w produktach.
Słowa kluczowe: węglan wapnia, kalcyt, wateryt, precypitacja, karbonatyzacja
65
——————————————————————————————————–
J. LATOCHA, M. WOJASIŃSKI, R. JEŻAK, K. MATUSIAK, T. CIACH, P. SOBIESZUK: Zastosowanie metody ChZT do oznaczania stężenia lecytyny w syntetycznym hydroksyapatycie

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 67-68                                            pobierz plik artykułu

Badania dotyczyły zastosowania metody Chemicznego Zapotrzebowania Tlenu (ChZT) do oznaczenia ilości lecytyny związanej z hydroksyapatytem (HAp-LE), otrzymanym w procesie chemicznej precypitacji. Dokładność metody zweryfikowano wykonując bilans tlenu zużytego do całkowitego utlenienia lecytyny zawartej w mieszanie poreakcyjnej, osadzie oraz supernatancie. Zawartość lecytyny w proszkach mieściła się w granicach od 1% do 30%. Zaproponowana metoda analityczna może być wykorzystywana do oznaczenia innych dodatków organicznych związanych z syntetycznym HAp.
Słowa kluczowe: hydroksyapatyt, lecytyna, precypitacja, ChZT
67
——————————————————————————————————–
J. LECHOWSKA, M. KORDAS, R. RAKOCZY: Charakterystyka wpływu wirującego pola magnetycznego na współczynnik kLa w reaktorze airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 69-70                                            pobierz plik artykułu

W pracy scharakteryzowano wpływ wirującego pola magnetycznego na stopień zatrzymania gazu w cieczy (hold-up) oraz objętościowy współczynnik wnikania masy kLa w nowej konstrukcji reaktora airlift. W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano wpływ prędkości liniowej strumienia gazu oraz częstotliwości i miejsca ekspozycji WPM na testowane wielkości. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że zastosowanie WPM pozytywnie wpływa na intensyfikację procesu wymiany masy w reaktorze airlift.
Słowa kluczowe: reaktor airlift, hold-up, współczynnik wnikania masy, wirujące pole magnetyczne, intensyfikacja
69
——————————————————————————————————–
A. METERA, A. MARKOWSKA-RADOMSKA, E. DŁUSKA: Wymiana masy w układach rozproszonych do zastosowań biomedycznych

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 71-72                                            pobierz plik artykułu

Badano uwalnianie doksorubicyny przy pH 7,4 (środowisko komórek zdrowych) oraz 6,3 (środowisko komórek nowotworowych) zemulsji o różnych rozmiarach kropel. W fazie zewnętrznej emulsji wykorzystano biopolimer, którego lepkość zmienia się w zależności od pH środowiska, co pozwoliło na selektywne uwalnianie chemoterapeutyku. Uzyskano szybsze uwalnianie składnika w warunkach kwaśnego pH oraz z emulsji o mniejszych rozmiarach kropel.
Słowa kluczowe: emulsje wielokrotne, wymiana masy, uwalnianie leku, transport selektywny, doksorubicyna
71
——————————————————————————————————–
S. PATER, W. CIESIELCZYK, I. BĘTKOWSKA: Magazynowanie ciepła produkowanego przez cieczowe kolektory słoneczne w zasobniku PCM

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 73-74                                            pobierz plik artykułu

Zaproponowano instalację do magazynowania w zasobniku PCM ciepła produkowanego przez system z płaskimi cieczowymi kolektorami słonecznymi dla Browaru Warka. Zgromadzona energia ma być wykorzystywana na potrzeby obecnie stosowanej metody mycia na miejscu CIP. Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachu hali produkcyjnej i rozlewni, tj. na powierzchni około 26 000 m2. W skali roku instalacja ma produkować około 7,3 mln MJ ciepła, czyli około 14% zapotrzebowania na ciepło do metody CIP. Jako substancję zmiennofazową wybrano parafinę typu RT54HC.
Słowa kluczowe: magazyn ciepła, cieczowy kolektor słoneczny, substancja zmiennofazowa, ciepło utajone, niskotemperaturowe ciepło
73
——————————————————————————————————–
S. RÓŻAŃSKA: Przepływ emulsji stabilizowanych solą sodową karboksymetylo-celulozy przez złoże cząstek kulistych

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 75-76                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki pomiarów spadków ciśnienia podczas przepływu emulsji stabilizowanych solą sodową karboksymetylocelulozy (Na-CMC, Mw = 250 000, stopień podstawienia DS = 1,2) przez złoże  szklanych cząstek  kulistych.  Silnie  sflokulowane  emulsje z dodatkiem Na-CMC posiadały granicę płynięcia, a krzywe płynięcia opisano modelem Herschela-Bulkley’a. Z analizy danych doświadczalnych wynika, że zaproponowana metoda obliczania strat ciśnienia daje zadowalające rezultaty (błąd względny poniżej 10%) jedynie dla bardzo małych wartości promienia bezwymiarowego.
Słowa kluczowe: złoże porowate, model Herschela-Bulkley’a, polimer, flokulacja
75
——————————————————————————————————–
A. ROŻEŃ, J. KOPYTOWSKI: Zastosowanie metody reagującego trasera w badaniu chaotycznego mieszania w mieszalniku rurowym w formie giętych kolan, przekręconych naprzemiennie względem siebie

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 77-78                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych mieszania laminarnego z reakcją chemiczną w reaktorze rurowym w formie giętych kolan, przekręconych naprzemiennie względem siebie o kąt 90o. W eksperymentach użyto reakcji konkurencyjnych i równoległych: neutralizacji kwasu zasadą i hydrolizy alkalicznej estru. Wykazano, że selektywność reakcji testowych silnie zależy od liczby Reynoldsa w przedziale 80 < Re < 1200. Komórki Deana, powstałe w kolejnych wygiętych odcinkach rur, periodycznie zmieniają swoją orientację, co prowadzi do powstania chaotycznej adwekcji i przyspiesza mieszanie. Materiał nie podlega dużym szybkościom ścinania, nie osadza się na ściankach, a spadek ciśnienia jest niewielki. Takie cechy mieszalnika przepływowego są pożądane w przetwórstwie polimerów, przemyśle kosmetycznym i spożywczym.
Słowa kluczowe: przepływ laminarny, chaotyczna adwekcja, traser reagujący
77
——————————————————————————————————–
J. STELMACH, A. OBRANIAK: Pewne problemy analizy obrazu pojedynczej kropli wody podczas opadania swobodnego

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 79-80                                            pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono pewne problemy, które mogą wystąpić podczas analizy obrazów pojedynczej kropli podczas opadania swobodnego. Zaproponowano ich możliwe rozwiązania tak, aby opis matematyczny kształtu obrazu kropli był dokładny. Stwierdzono, że kształt większości kropel odbiega od elipsoidalnego i do opisu ich kształtów nadaje się równanie superelipsy z funkcją korygującą.
Słowa kluczowe: kształt obrazu kropli, opadanie swobodne, równanie superelipsy
79
——————————————————————————————————–
G. TYL, J. BAŁDYGA, M. BOUAIFI: Efektywność agregacji nanocząstek amorficznej krzemionki
Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 81-83                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyrażenie na efektywność zderzeń bazujące na analizie charakterystycznych skal czasowych procesu agregacji nanocząstek krzemionki. Pozwala to na wytłumaczenie istnienia obszaru metastabilnego dla koloidalnej krzemionki oraz powolnego żelowania w tym obszarze, mimo bliskości punktu izoelektrycznego. Zaproponowany opis matematyczny może być wykorzystany do wyznaczenia szybkości agregacji cząstek krzemionki koloidalnej w zależności od parametrów procesowych oraz charakterystycznych właściwości populacji cząstek.
Słowa kluczowe: rdzeń agregacji, efektywność agregacji, prawdopodobieństwo agregacji, nanocząstki krzemionki
81
——————————————————————————————————–
K. ULATOWSKI, A. MACIEJEWSKA, A. MRÓZ, P. SOBIESZUK: Badanie właściwości fizykochemicznych dyspersji mikro- i nanopęcherzyków azotu w cieczach

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 84-85                                            pobierz plik artykułu

W pracy przeprowadzono generację nanopęcherzyków azotu w wodzie dejonizowanej za pomocą układów z membranami cylindrycznymi oraz przygotowano roztwory etanolu w wodzie i wodzie z nanodyspersją pęcherzyków. Zbadano wpływ obecności nanodyspersji na lepkość, napięcie powierzchniowe oraz kąty zwilżania szkła. Zbadano wpływ obecności nanodyspersji na lepkość, napięcie powierzchniowe oraz kąty  zwilżania  szkła.  Stwierdzono, że w badanym zakresie stężeń etanolu obecność nanopęcherzyków nie wpływa na lepkość roztworu, podnosi jego napięcie powierzchniowe dla niskich stężeń etanolu (poniżej 20% mas.) oraz zwiększa kąty zwilżania na szkle w badanym zakresie stężeń.
Słowa kluczowe: nanopęcherzyki, lepkość, napięcie powierzchniowe, zwilżalność
84
——————————————————————————————————–

Rok 2018 nr 2

2018-2

Inż. Ap. Chem. 2018, 57, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
A. CELAREK: Nowoczesne zabezpieczenia aparatów ciśnieniowych przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 25-28                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiony przegląd nowoczesnych zabezpieczeń może być wykorzystany przy projektowaniu eksploatacji i bezpiecznym użytkowaniu urządzeń ciśnieniowych. Prezentuje płytki i głowice bezpieczeństwa zabezpieczające aparaty ciśnieniowe przed nagłym, zmiennym lub niekontrolowanym wzrostem ciśnienia. Stanowią one alternatywę dla powszechnie stosowanych zaworów bezpieczeństwa. Kombinacja z zastosowaniem połączenia płytki bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa jest optymalnym rozwiązaniem gwarantującym całkowitą szczelność układu. W przypadkach toksycznego medium ma to szczególne znaczenie dla ochrony środowiska.
Słowa kluczowe: płytki, głowice, zawory bezpieczeństwa, urządzenia ciśnieniowe

25
——————————————————————————————————–
K. JANUSZKIEWICZ, A. MROZEK-NIEĆKO, J. RÓŻAŃSKI: Wpływ surfaktantów na pochłanianie i oddawanie wody przez nawóz ZnIDHA

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 29-30                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ trzech surfaktantów: poliglukozydu, oksyetylatu alkoholu tłuszczowego i trisiloksanu na szybkość pochłaniania i oddawania wilgoci przez stały nawóz ZnIDHA (chelat cynku i soli sodowej kwasu D,L–asparaginowego). Z przeprowadzonych badań wynika, że trisilokasan oraz oksyetylat alkoholu tłuszczowego wydłużają o kilka godzin czas, w którym nawóz w wilgotnym powietrzu będzie występował w formie stałej. Żaden z użytych surfaktantów nie powodował wydłużenia czasu utrzymywania się wody w nawozie.
Słowa kluczowe: nawóz stały, ZnIDHA, pochłanianie wilgoci, surfaktant

29
——————————————————————————————————–
M. NOWAK, K. KIJOWSKA, M. KABZIŃSKI, P. PTASZEK: Wpływ stężenia hydrokoloidu na moc mieszania oraz parametry reologiczne wodnych roztworów gumy guar

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 31-33                                            pobierz plik artykułu

Przeanalizowano wpływ stężenia hydrokoloidu na właściwości reologiczne wybranego modelowego układu spożywczego poddawanego mieszaniu długotrwałemu. Użyto wodnych roztworów gumy guar. Mieszanie przeprowadzono w warunkach skokowo wzrastającej liczby obrotów mieszadła wstęgowego. Moc mieszania oraz parametry reologiczne obliczono na podstawie uzyskanych w pomiarach wartości momentu obrotowego przyłożonego na wale mieszadła oraz prędkości obrotowej mieszadła. Wyniki w postaci krzywych płynięcia posłużyły do wyznaczenia wartości parametrów równania Ostwalda-de Waele. Dane eksperymentalne opisano ponadto równaniami empirycznymi podającymi zależności średnich mocy chwilowych oraz średnich lepkości pozornych od stężenia gumy guar w poszczególnych układach.
Słowa kluczowe: mieszanie, guma guar, reometria mieszadłowa

31
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, A. KRUPIŃSKA, S. WŁODARCZAK, M. MATUSZAK, T. SZULC: Analiza rozkładu przestrzennego wielkości kropel powstających w rozpylaczach dwufazowych o przepływie zawirowanym

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 34-35                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie zależności wielkości i rozkładów kropel w strudze aerozolu od parametrów operacyjnych procesu rozpylania oraz od wymiarów geometrycznych komory wirowej rozpylacza. Określono wpływ objętościowego natężenia przepływu gazu i cieczy na rozkład promieniowy, widmo rozpylenia oraz średnią objętościowo-powierzchniową średnicę kropli. Wykazano, że im większa wartość stosunku wysokości komory mieszania do jej średnicy tym otrzymuje się większe krople w osi rozpylanej strugi.
Słowa kluczowe: rozpylacz dwufazowy, rozpylacz wirowy, średnia średnica kropli, rozkład promieniowy

34
——————————————————————————————————–
S. RÓŻAŃSKA, J. RÓŻAŃSKI, P. KOMOROWSKA: Pomiary lepkości wzdłużnej roztworów mieszaniny kokamidopropylobetainy/dodecylobenzenosulfonianu sodu metodą kapilarnego zerwania włókna

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 36-37                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki pomiarów reologicznych w przepływie wzdłużnym dla roztworów mieszaniny kokamidopropylobetainy (CAPB) i dodecylobenzenosulfonianu sodu (SDBS) metodą kapilarnego zerwania ciekłego włókna. Wykazano, że do opisu zakresu ścieniania sprężysto-kapilarnego roztworów CAPB/SDBS można zastosować model płynów lepkosprężystych Oldroyda-B. Ustalono, że stosunek wzdłużnego czasu relaksacji do granicznego czasu relaksacji dla roztworów CAPB/SDBS jest znacznie mniejszy niż dla roztworów kationowych surfaktantów.
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, kapilarne zerwanie włókna, CaBer

36
——————————————————————————————————–

Rok 2018 nr 1

2018-1

Inż. Ap. Chem. 2018, 57, nr 1
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
H. HOLKA, T. JARZYNA: Bilans energetyczny recyklingu opon przy wykorzystaniu technologii water-jet

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 5-6                                            pobierz plik artykułu

Praca przedstawia  problematykę zagospodarowania zużytych opon samochodowych przy wykorzystaniu technologii water-jet. Zaprezentowane wyniki obliczeń dotyczące zagadnień energetycznych metody mogą stanowić podstawę do oszacowania możliwości wykorzystania metody water-jet w warunkach przemysłowych.
Słowa kluczowe: recykling, zużyte opony, water-jet, bilans energetyczny
5
——————————————————————————————————–
W. KRUSZELNICKA, P. BAŁDOWSKA, A. TOMPOROWSKI, I. PIASECKA, A. MROZIŃSKI: Analiza korzyści energetycznych rozdrabniania nośników energii

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 7-8                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono identyfikację oraz analizę korzyści i nakładów dla wybranych rozdrabnianych materiałów: węgla, zrębków drzewnych oraz tworzyw polipropylenowych na podstawie autorskiego wskaźnika efektywności energetycznej. Przeprowadzono analizę porównawczą ich wykorzystania przyjmując jako kryterium użyteczność energetyczną. Stwierdzono, że najwyższymi korzyściami i nakładami energetycznymi spośród omawianych materiałów charakteryzowały się tworzywa polipropylenowe, a najlepszy stosunek korzyści do nakładów wykazał węgiel.
Słowa kluczowe: węgiel, zrębki drzewne, polipropylen, rozdrabnianie, efektywność energetyczna
7
——————————————————————————————————–
A. KRZĄKAŁA, M. MURZYN: Produkcja wyrobów ze spienionego polipropylenu z metalowymi wzmocnieniami

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 9-11                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki prac dotyczących  możliwości produkcji innowacyjnych kształtek otrzymywanych ze spienionego polipropylenu z metalowymi wkładkami. Projekt obejmował zarówno prace projektowe badawczo-rozwojowe jak i prace wdrożeniowe na linii produkcyjnej. W wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmę IZOBLOK S.A. potwierdzono możliwość otrzymywania rozwiązania w postaci wzmocnionych
kształtek z EPP.
Słowa kluczowe: spieniony polipropylen (EPP), metalowe wkładki, zgrzewanie za pomocą pary wodnej (SCM)
9
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, M. MARKOWSKA, M. MATUSZAK, S. WŁODARCZAK: Analiza pracy zmodyfikowanego separatora wirowego

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 12-13                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ modyfikacji elementów konstrukcyjnych separatora wirowego na sprawność oczyszczania strumienia cieczy z zanieczyszczeń cząstek ciała stałego. Konstrukcja urządzenia charakteryzowała się obecnością przegrody wzdłużnej położonej w bliskiej odległości do wylotu z aparatu. Zmianie podlegały wysokość króćca wlotowego oraz wysokość przegrody licząc od dna separatora. Przeanalizowano zależności sprawności urządzenia i spiętrzeń cieczy w nim występujących od natężenia przepływu cieczy. Pokazano wpływ rozmieszczenia: króćca wlotowego, wylotowego i przegrody na skuteczność procesu oczyszczania.
Słowa kluczowe: separator wirowy, osadnik wirowy, separacja ciała stałego, przegroda, spiętrzenia cieczy
12
——————————————————————————————————–
R. POLASIK, T. KAŁACZYŃSKI, J. MUSIAŁ, A. TROSZYŃSKI: Metoda określania czasu przydatności do aplikacji poliaddycyjnego elastomeru silikonowego PA21

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 14-15                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań dotyczących  wykorzystania oryginalnego stanowiska i metody opracowanej do określania czasu przydatności poliaddycyjnego elastomeru silikonowego PA21 do aplikacji, zwłaszcza w procesach napełniania znacznej liczby gniazd o niewielkiej objętości. Opisano i scharakteryzowano oryginalny sposób pomiaru. Sformułowano wnioski, w których przedstawiono obszary zastosowań metody oraz jej ograniczenia.
Słowa kluczowe: elastomer silikonowy poliaddycyjny, czas przydatności do aplikacji, pomiar sił
14
——————————————————————————————————–
P. TIUTIURSKI , D. KARDAŚ: Numeryczne wyznaczanie spadku ciśnienia i wydatku mieszaniny gazów w kanale ze zwężką pomiarową

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 16-18                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki obliczeń CFD dotyczących przepływu przez zwężkę pomiarową z odbiorem przytarczowym. Obliczenia wykonano za pomocą programu Ansys Fluent 16.0 przy użyciu modelu Species transport oraz modelu turbulencji k-ω SST. Podano wartości spadków ciśnień obliczone dla pięciu wydatków objętościowych mieszaniny gazów. Porównano je z wynikami uzyskanymi za pomocą oprogramowania TNflow 3.10, które jest specjalistycznym narzędziem do projektowania zwężek pomiarowych. Błąd względny porównywanych wyników mieścił się w zakresie 10,6÷13,7%.
Słowa kluczowe: zwężka pomiarowa, odbiór przytarczowy, spadek ciśnienia, Ansys Fluent, CFD, program TNflow
16
——————————————————————————————————–