Archiwum ‘Aktualności’

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,

że dnia 12 listopada 2020 roku zmarł w wieku 89 lat

prof. zw. dr hab. inż. Karol Franciszek Machej

w latach 1983 – 2008 Redaktor Naczelny, a następnie członek Rady Programowej czasopisma „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”.

Wybitny uczony, specjalista w dziedzinie inżynierii chemicznej, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem prof. dr inż. Tadeusza Hoblera. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1981, a profesorem zwyczajnym został mianowany w roku 1995.

W uznaniu szerokiej wiedzy Profesora i jego autorytetu powoływano Go do pełnienia szeregu funkcji honorowych i zawodowych. Był autorytetem w środowisku inżynierii chemicznej, czego potwierdzeniem jest Jego wieloletnie członkostwo w Komitecie Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN przy Wydziale IV Nauk Technicznych oraz członkostwo w szeregu rad naukowych.

Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, w tym Dziekana  Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej i Budowy Aparatury. Za swą działalność dydaktyczną i naukową prof. Karol Machej otrzymał szereg nagród Rektora Politechniki Śląskiej oraz czterokrotnie był nagradzany nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Był odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 40-lecia PRL, Medalem 60-lecia Politechniki Śląskiej.

REDAKCJA
RADA PROGRAMOWA
czasopisma „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”

 

Zob. Curriculum Vitae
http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2011/2011-4/InzApChem_2011_4_13-14.pdf

Nabór ekspertów ds. innowacji – Europejska Rada Innowacji

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w zakresie udziału w pracach Rady doradczej Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council). Komisja oczekuje zgłoszeń ze strony wysokiej klasy ekspertów, którzy będą pomagać KE we wdrażaniu programu EIC i kształtować mechanizmy i standardy wsparcia Unii Europejskiej dla innowacji w ramach programu Horyzont Europa. Rada doradcza EIC składać się będzie od 15 do 20 ekspertów z różnych dziedzin europejskiego ekosystemu innowacji, którzy zostaną wybrani w procesie selekcji, mianowani przez KE i działać będą niezależnie oraz w interesie publicznym.

Celem inicjatywy European Innovation Council (EIC) jest wspieranie czołowej pozycji Europy w realizacji przełomowych innowacji, tj. innowacji które tworzą nowe rynki, w szczególności poprzez łączenie fizycznych i cyfrowych produktów i usług, technologii i modeli biznesowych. Cel ten wymaga identyfikowania i wspierania innowatorów oraz innowacji o wysokim ryzyku, tj. takich w których prywatni inwestorzy nie są skłonni inwestować w pojedynkę a dla których warto budować w Europie atrakcyjną lokalizację w celu rozwijania, inwestowania i skalowania wysoce innowacyjnych technologii i firm. Inicjatywa pilotażowa EIC ma obejmować instrumenty finansowania, mające wspierać przełomowe innowacje na wczesnym etapie (zaawansowane badania nad przyszłymi i powstającymi technologiami) oraz przyspieszać rozwój i zwiększenie skali najbardziej innowacyjnych europejskich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność oraz innowacyjnych MŚP (w tym nowatorskie finansowanie w celu połączenia dotacji i inwestycji kapitałowych). Program pilotażowy ma testować proaktywne podejście do zarządzania wsparciem finansowym i w tym celu Komisja zamierza zatrudnić menedżerów programów posiadających wiedzę specjalistyczną w dziedzinie technologii / innowacji. Na potrzeby pilotażowego finansowania mieszanego Komisja zamierza ustanowić spółkę specjalnego przeznaczenia do zarządzania komponentem kapitałowym i tak ją skonstruować, by mogła przyciągać inwestorów publicznych i prywatnych w celu zwiększenia efektu dźwigni wkładu unijnego.

Zadania Rady:

    Doradzanie Komisji w zakresie: opracowania i monitorowania bieżących i planowanych działań pilotażowych EIC w 2019 r. i 2020 r., w szczególności nowych inicjatyw, które zostaną uruchomione w 2019 r .

    Opracowanie ogólnej strategii dla przyszłego programu EIC oraz projektowanie mechanizmów finansowania i wsparcia, zgodnie z programem ?Horyzont Europa?

    Opracowanie strategii wzmacniania i wspierania pozostałych kwestii związanych z funkcjonowaniem ekosystemu innowacji w Europie

    Identyfikacja barier regulacyjnych napotykanych przez innowatorów, w szczególności tych, którym przyznano wsparcie w ramach działań EIC w zakresie finansowania

    Zwiększenie widoczności EIC i promowanie atrakcyjności Europy jako lokalizacji dla przełomowych innowacji.

Warunki:

Członkowie Rady zostaną mianowani procedurze selekcji przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) na okres dwóch lat. Jeden z wybranych członków zostanie mianowany przewodniczącym pilotażowej rady doradczej EIC. W ciągu każdego roku Rada odbędzie cztery posiedzenia formalne, w siedzibie Komisji w Brukseli oraz szereg posiedzeń nieformalnych.

Zasady przesyłania zgłoszeń:

    Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszenia bezpośrednio do Komisji Europejskiej, DG RTD, w formie elektronicznej na adres: RTD-B3-EIC@ec.europa.eu.

    Zgłoszenie powinno być wypełnione w języku angielskim.

Zgłoszenie musi zawierać następujące dokumenty złożone wyłącznie w formacie elektronicznym (tj. PDF lub Word):

  • List motywacyjny (jedna strona) wyjaśniający motywację złożenia wniosku i wkład który ekspert zmierza wnieść do Rady
  • Życiorys (nie przekraczający trzech stron)
  • Formularz klasyfikacyjny potwierdzający osobiste złożenie wniosku (załącznik I)
  • Formularz kryteriów wyboru podsumowujący sposób spełnienia kryteriów wyboru wymienionych w sekcji 5 (załącznik II)
  • Formularz deklaracji o braku konfliktu interesów (?DOI?) (załącznik III)

Termin przesyłania zgłoszeń: 10 maja 2019

 

Wg komunikatu MNiSW

Noworoczne życzenia

w Nowym 2019 Roku

Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom
dalszych sukcesów w pracy zawodowej
oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym

życzy

Redakcja

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Polityki Naukowej

20 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Polityki Naukowej (KPN) w nowym składzie. Na posiedzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin uroczyście wręczył zebranym powołania.

KPN jest ciałem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych. Głównym zadaniem Komitetu Polityki Naukowej jest wspieranie ministra w kreowaniu strategicznych rozwiązań dla nauki i szkolnictwa wyższego.

W skład KPN 1 czerwca 2018 r. zostali powołani:

Dr hab. Stanisław Czekalski  prof. nadzw. UAM ? historia;  Prodziekan ds. naukowych Wydziału Historii UAM. Zainteresowania badawcze: historia, teoria i metodologia historii sztuki; problematyka znaczenia, analizy i interpretacji obrazu; historia sztuki nowoczesnej; studia nad kulturą wizualną. Stypendium Getty Foundation ? Getty Summer Institute in Visual and Cultural Studies, University of Rochester, NY, 1998.

Dr hab. Natalia Letki (Garner) ? socjologia i politologia; Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka prac dotyczących kapitału społecznego i zaufania społecznego. Doktoryzowała się w Nuffield College w Oksfordzie, gdzie następnie prowadziła badania jako Post-doctoral Prize Research Fellow. Dwukrotna laureatka stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (HOMING/POWROTY i Idee dla Polski). W 2009 roku zdobyła grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w wysokości 1,73 mln euro na projekt badawczy Dobra publiczne w oczach zwykłych ludzi. Obywatele wobec dóbr publicznych i państwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prof. Janusz Gołaś ? chemia; Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2000). Kierownik Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Dyrektor International School of Technology w AGH (1995-2005). Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Międzynarodowych w AGH. Jeden z koordynatorów w europejskim programie studiów w ramach węzła wiedzy KIC InnoEnergy (2012-14). Ponad trzy lata pracy w USA (State Univ. of N.Y., Univ. of Illinois, National Science Foundation).

Dr hab. Wiesława Grajkowska, prof. CZD ? medycyna; Patomorfolog i neuropatolog, pracuje w Instytucie ?Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka? oraz w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich. Konsultant Krajowy ds. neuropatologii.

Prof. Andrzej Jajszczyk ? telekomunikacja i sieci informacyjne; Pracuje w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Prezes Oddziału PAN w Krakowie oraz dyrektor regionu Europa, Bliski Wschód i Afryka międzynarodowej organizacji IEEE Communications Society. W latach 2011-2015 tworzył Narodowe Centrum Nauki jako jego pierwszy dyrektor.

Prof. Barbara Klajnert-Maculewicz ? biologia; Pracuje w Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz jako zewnętrzny pracownik naukowy w Leibniz IPF w Dreźnie. W latach 2009-2012 była przewodniczącą Komitetu Zarządzania COST Action TD0802 dendrymery w zastosowaniach biomedycznych.

Dr hab. inż Krzysztof Leja prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej ? ekonomia; Prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań nad szkolnictwem wyższym. Obecnie ekspert krajowy w projekcie ETER II. Ekspert Fundacji Rektorów Polskich i MNiSW.

Prof. Jacek Łęski ? elektronika; Pracuje w Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Senior Member IEEE. Zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów biomedycznych, rozpoznawaniem obrazów, zbiorami i systemami rozmytymi. Jest twórcą epsilon-nieczułego modelowania rozmytego.

Prof. dr. hab. Jerzy Marcinkowski ? matematyka, informatyka; Matematyk zajmujący się logiką w informatyce i teorią informatyki. Pracuje w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2008?2011 roku członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2005-2007 prodziekan ds. dydaktyki informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 r. dyrektor Instytutu Informatyki UWr. Członek Komitetu Informatyki PAN.

Dr hab. Marcin Nowotny ? biologia; Kierownik Laboratorium Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Kierownik ds. Naukowych PRO Biostructures, laboratorium świadczącego usługi naukowe dla przemysłu. W latach 2003-2008 odbył staż podoktorski w Narodowych Instytutach Zdrowia (NIH) w Bethesda, USA. Zajmuje się badaniami strukturalnymi białek zaangażowanych w przetwarzanie kwasów nukleinowych. Główna metoda badawcza to krystalografia i biochemia białek, a od niedawna także mikroskopia krioelektronowa. Laureat grantów ERC, Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute, EMBO, TEAM FNP i MAESTRO NCN.

Prof. Jerzy Szwed ? fizyka; Fizyk teoretyk zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zajmuje się teorią oddziaływań fundamentalnych. W latach 1990-1993 był dyrektorem Instytutu Informatyki UJ. W latach 2002?2003 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, a w latach 2005-2009 był dziekanem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Przez sześć  lat przebywał w ośrodkach naukowych we Francji,  Niemczech i USA. W latach 2009-2010 wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Prof. Tomasz Żylicz ? ekonomia; Założyciel Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, były kierownik Katedry Mikroekonomii, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Komitet Polityki Naukowej nowej kadencji wybrał na swojego przewodniczącego prof. Jerzego Szweda. Nowy przewodniczący będzie sprawował swoja funkcję przez 6 miesięcy.

 Wg komunikatu MNiSW

 

Wyniki I ścieżki konkursu Zintegrowanych Programów Uczelni

ogłosiło 14 marca 2018 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza resortu nauki.

Ze względu na wysoką jakość merytoryczną projektów budżet konkursu został zwiększony ? z 500 mln do prawie 700 mln złotych.

Beneficjentami konkursu NCBR są polskie szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne. Założeniem projektu jest dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Jest to tym istotniejsze, że polska gospodarka stawia dziś na nowoczesne technologie wykorzystujące najnowsze naukowe odkrycia. Uczelnie mogą uzyskać bezzwrotne środki na realizację m.in. wysokiej jakości programów stażowych, studiów doktoranckich, szkoleń dla kadry dydaktycznej czy działających w ramach uczelni akademickich biur karier.

W ramach pierwszej konkursowej ścieżki swoje projekty mogły zgłaszać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą co najmniej 200 studentów i które uzyskały pozytywną ocenę kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Granty otrzymało aż 100 uczelni ze wszystkich województw. Wśród rekordzistów znalazło się województwo mazowieckie (20 uczelni), dolnośląskie (13 uczelni), śląskie (12) i wielkopolskie (10). Najwyższe dofinansowanie (niemal 29 mln zł) otrzymała Politechnika Śląska za projekt pt. Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje.

Rozstrzygnięta 14 marca 2018 r. I ścieżka programu NCBR to ostatni etap konkursu (Zwycięzców pozostałych ścieżek ogłoszono w grudniu 2017 r. i lutym 2018 r.). W sumie w Zintegrowanych Programach Uczelni MNiSW nagrodziło 138 projektów. Wsparciem w wysokości 1,3 mld zł zostanie objętych ponad 170 tys. osób.

Trzy ścieżki finansowania dla różnych grup uczelni

Zintegrowane Programy Uczelni są skonstruowane tak, aby mniejsze uczelnie nie musiały rywalizować o środki z większymi od siebie. Dlatego też w ramach programu przeprowadzono trzy konkursy, dedykowane poszczególnym grupom szkół wyższych:

Ścieżka I z budżetem w wysokości 500 mln złotych. O dofinansowanie mogą starać się uczelnie publiczne i niepubliczne, na których kształci się co najmniej 200 studentów i które posiadają pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach.

Ścieżka II z budżetem wynoszącym 250 mln złotych. Ścieżka przeznaczona jest dla uczelni kształcących co najmniej 200 studentów, na których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B. Maksymalne dofinansowanie wynosi 20 mln złotych. Druga ścieżka została rozstrzygnięta w lutym 2018 roku.

Ścieżka III z budżetem na poziomie 250 mln złotych. Przeznaczona jest dla największych i najsilniejszych uczelni ? czyli takich, w których kształci się co najmniej 20 tys. studentów, i w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+. Trzecia ścieżka została rozstrzygnięta w grudniu 2017 roku.

Wg komunikatu MNiSW

Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU): Dzień informacyjny i spotkania brokerskie

17 kwietnia 2018 r. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone wezwaniu konkursowemu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) zaplanowanemu na 2018 rok. W ramach konkursu, będzie można wnioskować o realizację projektów na łączną kwotę ponad 115 milionów euro z 21 tematów:

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2018

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora:

https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018

Noworoczne życzenia

w Nowym 2018 Roku

Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom
dalszych sukcesów w pracy zawodowej
oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym

życzy

Redakcja

Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017

PARAMETRYZACJA  2017

 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 8 rozporządzenia:
1)  osiągnięcia naukowe i twórcze;
2)  potencjał naukowy;
3)  praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4)  pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe według powyższych kryteriów zostały porównane z wartościami ocen referencyjnych dla kategorii A i dla kategorii B, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Wyniki porównania stanowiły podstawę do zaliczenia jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C.

Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka efektów działalności jednostek naukowych, w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji, co mogłyby stanowić podstawę do zaliczenia ich do kategorii A+.

Na podstawie wyników powyższej oceny na posiedzeniach w dniach 11 i 12 października 2017 r. zostały podjęte przez KEJN i jego komisje uchwały w sprawie proponowanych kategorii naukowych dla poszczególnych jednostek naukowych.  Następnie Przewodniczący KEJN wystąpił z wnioskiem do Ministra o przyznanie jednostkom naukowym proponowanych kategorii naukowych.

Pliki do pobrania:

Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych
plik PDF 20171016 Wyniki końcowe (kategorie) 2017.10.13.pdf [1,020.92Kb]

Wyniki kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności
plik PDF 20171016 Wyniki oceny PAU.pdf [226.35Kb]

Zestawienie statystyczne wyników oceny
plik PDF 20171016 Statystyki (kategorie) 2017.10.11.pdf [196.47Kb]

Informacja o wynikach parametryzacji w zakresie parametrów jednostek referencyjnych
plik PDF 20171016 JREF po korektach.pdf [248.73Kb]

Wg komunikatu MNiSW

Narodowy Kongres Nauki 2017

odbędzie się w dniach  19-20 września 2017 r. w Krakowie

Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty jaka toczyła się podczas dziewięciu konferencji programowych NKN oraz innych spotkań i konsultacji, które trwały w Polsce przez ostatni rok. Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej konstytucji dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy:  Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach i tytule naukowym,  ustawie o zasadach finansowania nauki, oraz ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę zostaną poświęcone panele i seminaria. Kongres podejmie kwestię wyróżnienia potencjałów szczególnego rozwoju w polskiej nauce na podstawie studium przygotowanego na zlecenie MNiSW. Kongres zajmie się także wykorzystaniem funduszy krajowych i unijnych, służących rozwojowi badań naukowych, podstawowych i stosowanych, ich komercjalizacji, współpracy nauki z gospodarką oraz rozwojowi edukacji na poziomie wyższym.

Na kongresie wystąpią także laureaci konkursów dla młodych uczonych, doktorantów i studentów, dotyczących propozycji pro-jakościowych zmian w nauce i szkolnictwie wyższym. Sesjom kongresu będzie towarzyszyć prezentacja wybitnych osiągnięć badawczych i wdrożeniowych ostatnich lat, najlepszych praktyk edukacyjnych, przykładów z obszaru zarządzania uczelnią i jednostką badawczą oraz warsztaty transferu dobrych praktyk z udziałem gości krajowych i zagranicznych. Szansę zaprezentowania uzyskają wyróżniające się startupy akademickie i jednostki organizacyjne uczelni szczególnie intensywnie współpracujące na zasadach komercyjnych  z gospodarką lub administracją publiczną. Odbyć się ma również ?spotkanie na szczycie? luminarzy biznesu i nauki, które służyłoby ?przełamywaniu lodów? i inicjowaniu współpracy.

 

Szczegółowe informacje:
https://nkn.gov.pl/kongres/

X Światowy Kongres Inżynierii Chemicznej

odbędzie się w dniach  1-5 października 2017  w Barcelonie, Hiszpania

    Strukturę programu tworzą trzy podstawowe działy:
 

Zagadnienia inżynierii chemicznej i biochemicznej
w ramach 7 głównych tematów.
 

Nowatorskie badania, nowe technologie i obserwowane obszary wzrostu w dziedzinie inżynierii chemicznej i biochemicznej.
 

Wielkie wyzwania XXI wieku (program przemysłowy)
w 4 obszarach priorytetowych:
Energia, Woda, Zdrowie & Wellness oraz Żywność i Żywienie.
 

Wspólne specjalistyczne imprezy.

Każdy dzień kongresowy skupi się na jednym z tych wielkich wyzwań, przy czym będzie to ściśle powiązane
z programem przemysłowym, aby zbliżyć te wyzwania do rzeczywistych realizacji przemysłowych.

Szczegółowe informacje:
http://wcce10.org/

INŻYNIERIA PROCESOWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa
połączona z  mikrosympozjum

BIOINŻYNIERIA 2017


odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 r. w Sarbinowie k/ Koszalina

(Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej)

Celem konferencji jest:

przegląd nowych osiągnięć z zakresu metod, procesów i urządzeń
zwiększających czystość powietrza, wody i gleby,

wymiana doświadczeń w dziedzinie zastosowania rozwiązań technicznych
w ochronie wód i powietrza oraz w unieszkodliwianiu odpadów stałych,

prezentacja i dyskusja nowych kierunków rozwoju inżynierii procesowej
w zakresie ochrony środowiska oraz zagadnień pokrewnych.

 

Szczegółowe informacje:

?Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej?
Politechnika Warszawska
Komunikat nr 1

Konferencje programowe Narodowego Centrum Nauki w 2017 roku

W najbliższych miesiącach zorganizowanych zostanie 6 kolejnych konferencji programowych
Narodowego Centrum Nauki:

? Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej
26-27 stycznia, Katowice;

? Doskonałość naukowa ? jak równać do najlepszych
23-24 lutego, Poznań;

? Doskonałość akademicka ? jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia
29-30 marca, Lublin;

? Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych ? kierunek i instrumenty zmian
26-27 kwietnia, Gdańsk;

? Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego
25-26 maja, Łódź

? Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym
19-20 czerwca, Warszawa

 Ten cykl spotkań naukowych zwieńczy

Narodowy Kongres Nauki
19-20 września, Kraków

Szczegółowe informacje:    https://nkn.gov.pl

Noworoczne życzenia

w Nowym 2017 Roku

Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom
dalszych sukcesów w pracy zawodowej
oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym

                                                                                                                  życzy

                                                                     Redakcja

Profesor Bożenna Kawalec-Pietrenko prezesem Pomorskiej Rady FSNT NOT

20 października, Gdańsk.

 

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
w Gdańsku wybrała nowego prezesa XIX kadencji. Została nim prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, prof. zw. PG.

Pani Profesor jest zasłużonym pracownikiem Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od trzydziestu lat organizuje konferencje naukowe i naukowo-techniczne. Jest także członkiem komitetów naukowych europejskich konferencji z zakresu inżynierii chemicznej, wiceprzewodniczącą Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz przewodniczącą Rady Programowej dwumiesięcznika  ?Inżynieria i Aparatura Chemiczna?.

 

wg informacji Pomorskiej Rady  FSNT NOT

XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 16 -18 czerwca 2016, Wrocław

Celem obu spotkań inżynierskich jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających
i pracujących poza jego granicami.

Tematami debat plenarnych i konferencji naukowo-technicznych w czasie obu wydarzeń będą m.in. istotne dla polskiej gospodarki zagadnienia:

  • relacje między nauką a gospodarką, w tym transfer zaawansowanych technologii,
  • kształcenie inżynierów,
  • stan polskiej elektryki oraz transportu,
  • rozwój techniki a uwarunkowania ekologiczne.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z raportem wypracowanym na II Kongresie Elektryków Polskich (przygotowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP), a także z najnowszymi tendencjami Information Technology w odniesieniu do urządzeń i aplikacji. Interesującymi tematami będzie współdziałanie techniki z medycyną, gospodarka wodna a zmiany klimatyczne oraz infrastruktura – budownictwo – BIM.

W czasie wrocławskich obrad zostaną podjęte także aktualne obecnie zagadnienia strefy wolnego handlu między USA a UE oraz roli inżynierów w reindustrializacji.

Więcej informacji na stronach: ktp.enot.pl oraz SZip.org.pl

wg Biuletynu Informacyjnego FSN-T NOT

Polish Scientific Networks: SCIENCE and BUSINESS

Konferencja   NAUKA  I  BIZNES
30 czerwca – 2 lipca 2016
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Wydarzenie skierowane jest do naukowców zainteresowanych zastosowaniem wyników badań w praktyce i do firm, które chcą wykorzystać innowacje w swojej działalności. Celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji badań naukowców oraz nawiązywanie współpracy między środowiskiem naukowców i biznesu.

Sesje wykładowe PSN będą zatem dotyczyć nie tylko nowoczesnych technologii, w tym technologii IT i biomedycznych, ale także innowacji społecznych. Dodatkowo będzie można wziąć udział w panelach dyskusyjnych na temat rozwoju innowacyjnego przemysłu w Polsce, dobrych praktyk we współpracy nauki z biznesem, czy roli badań naukowych w rozwiązywaniu problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Oprócz tego osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do 29 kwietnia. Organizatorzy wybiorą 16 najciekawszych wystąpień i 80 plakatów.

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

wg BIULETYNu MNiSW

Noworoczne życzenia

w Nowym 2016 Roku

Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom
dalszych sukcesów w pracy zawodowej
oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym

                                                                                                                  życzy

                                                                     Redakcja

TECHMILK 2016 – Postęp techniczny w przetwórstwie mleka. 16-19 lutego 2016, Mikołajki

 

 

 

 

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

– szansa na dofinansowanie badań naukowych i międzynarodowej współpracy.

 

Jest to projekt, który umożliwi stworzenie w naszym kraju światowej klasy ośrodków naukowych. W ogłoszonym właśnie konkursie jednostki realizujące MAB będą mogły otrzymać łączne dofinansowanie w wysokości 530 mln zł.

MAB wzorowany jest na programie Komisji Europejskiej Teaming For Excellence organizowanym w ramach Horyzontu 2020. Najlepsze ośrodki z Unii Europejskiej mogły ubiegać się o dofinansowanie na stworzenie wiodących centrów badawczych i rozwinięcie strategicznej współpracy z zagranicznymi partnerami. Wśród laureatów pierwszego etapu, którzy otrzymali 500 tys. euro, znalazły się trzy polskie jednostki.

W ramach MAB o dofinansowanie polskich ośrodków zaangażowanych będą mogli ubiegać się wybitni naukowcy z Polski i zagranicy. Ich zadaniem będzie zorganizowanie i prowadzenie badań wspólnie z wiodącym ośrodkami z innych państw. W zwycięskich jednostkach wprowadzone zostaną najlepsze światowe praktyki z zakresu m.in. polityki personalnej, zarządzania pracami B+R oraz komercjalizacji wyników badań.

Spośród osób, które zgłoszą się do konkursu, wybrani zostaną naukowcy o uznanym dorobku naukowym, będący światowymi autorytetami
w swoich dziedzinach. Jako liderzy grup badawczych będą odpowiadali za zarządzanie jednostką, realizującą MAB. Zaproponowana przez naukowców agenda musi odpowiadać na konkretne i konkurencyjne w skali międzynarodowej wyzwania naukowe lub społeczno-gospodarcze.

Nad jakością prowadzonych w jednostkach prac badawczych czuwać będzie Międzynarodowy Komitet Naukowy, tworzony przez światowej klasy badaczy  i  przedsiębiorców  mających  doświadczenie  sektorze  B+R.  Realizowane  przez  liderów  projekty  muszą  być  nowatorskie  i przełomowe ? tak by umożliwić jednostce zdobycie czołowej pozycji na świecie.

Dofinansowanie obejmie dziesięć jednostek realizujących MAB wyłonionych w trzech konkursach. Nabór wniosków w pierwszym konkursie jest trzyetapowy. Termin złożenia pierwszej części wniosku zostanie ogłoszony niebawem. Kolejne konkursy zostaną ogłoszone odpowiednio w połowie 2016 r. i w 2017 r.

Projekt ?Międzynarodowe Agendy Badawcze? współfinansowany jest w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)
i powierzony został do realizacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na mocy umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (pełniącym rolę instytucji pośredniczącej w programie).

 wg BIULETYNu MNiSW

Nowe Centrum Badawcze PAN

„Konwersja energii i źródła odnawialne”

zostało otwarte 17 września 2015 w Jabłonnie w okolicach Warszawy. Inwestycja posłuży pracom nad technologiami pozyskiwania
i wykorzystywania energii odnawialnej.

Centrum będzie koncentrować się na tzw. technologiach plus energetycznych. Są to metody pozwalające produkować większą ilość energii dla rozmaitych obiektów, niż te obiekty są w stanie zużyć.

Gmach w Jabłonnie będzie największą na Mazowszu bazą laboratoryjną przeznaczoną do prowadzenia badań nad nowymi źródłami energii odnawialnej i jej konwersji. Infrastruktura Centrum składa się z pięciu laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą. Inwestycja kosztowała 90 mln zł.

                                                                                                                                                                                 wg BIULETYNu MNiSW

Strona123Nast