Archiwum ‘Aktualności’

Noworoczne życzenia

w Nowym 2018 Roku

Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom
dalszych sukcesów w pracy zawodowej
oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym

życzy

Redakcja

Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017

PARAMETRYZACJA  2017

 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 8 rozporządzenia:
1)  osiągnięcia naukowe i twórcze;
2)  potencjał naukowy;
3)  praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4)  pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe według powyższych kryteriów zostały porównane z wartościami ocen referencyjnych dla kategorii A i dla kategorii B, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Wyniki porównania stanowiły podstawę do zaliczenia jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C.

Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka efektów działalności jednostek naukowych, w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji, co mogłyby stanowić podstawę do zaliczenia ich do kategorii A+.

Na podstawie wyników powyższej oceny na posiedzeniach w dniach 11 i 12 października 2017 r. zostały podjęte przez KEJN i jego komisje uchwały w sprawie proponowanych kategorii naukowych dla poszczególnych jednostek naukowych.  Następnie Przewodniczący KEJN wystąpił z wnioskiem do Ministra o przyznanie jednostkom naukowym proponowanych kategorii naukowych.

Pliki do pobrania:

Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych
plik PDF 20171016 Wyniki końcowe (kategorie) 2017.10.13.pdf [1,020.92Kb]

Wyniki kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności
plik PDF 20171016 Wyniki oceny PAU.pdf [226.35Kb]

Zestawienie statystyczne wyników oceny
plik PDF 20171016 Statystyki (kategorie) 2017.10.11.pdf [196.47Kb]

Informacja o wynikach parametryzacji w zakresie parametrów jednostek referencyjnych
plik PDF 20171016 JREF po korektach.pdf [248.73Kb]

Wg komunikatu MNiSW

Narodowy Kongres Nauki 2017

odbędzie się w dniach  19-20 września 2017 r. w Krakowie

Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty jaka toczyła się podczas dziewięciu konferencji programowych NKN oraz innych spotkań i konsultacji, które trwały w Polsce przez ostatni rok. Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej konstytucji dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy:  Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach i tytule naukowym,  ustawie o zasadach finansowania nauki, oraz ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę zostaną poświęcone panele i seminaria. Kongres podejmie kwestię wyróżnienia potencjałów szczególnego rozwoju w polskiej nauce na podstawie studium przygotowanego na zlecenie MNiSW. Kongres zajmie się także wykorzystaniem funduszy krajowych i unijnych, służących rozwojowi badań naukowych, podstawowych i stosowanych, ich komercjalizacji, współpracy nauki z gospodarką oraz rozwojowi edukacji na poziomie wyższym.

Na kongresie wystąpią także laureaci konkursów dla młodych uczonych, doktorantów i studentów, dotyczących propozycji pro-jakościowych zmian w nauce i szkolnictwie wyższym. Sesjom kongresu będzie towarzyszyć prezentacja wybitnych osiągnięć badawczych i wdrożeniowych ostatnich lat, najlepszych praktyk edukacyjnych, przykładów z obszaru zarządzania uczelnią i jednostką badawczą oraz warsztaty transferu dobrych praktyk z udziałem gości krajowych i zagranicznych. Szansę zaprezentowania uzyskają wyróżniające się startupy akademickie i jednostki organizacyjne uczelni szczególnie intensywnie współpracujące na zasadach komercyjnych  z gospodarką lub administracją publiczną. Odbyć się ma również „spotkanie na szczycie” luminarzy biznesu i nauki, które służyłoby „przełamywaniu lodów” i inicjowaniu współpracy.

 

Szczegółowe informacje:
https://nkn.gov.pl/kongres/

X Światowy Kongres Inżynierii Chemicznej

odbędzie się w dniach  1-5 października 2017  w Barcelonie, Hiszpania

    Strukturę programu tworzą trzy podstawowe działy:
 

Zagadnienia inżynierii chemicznej i biochemicznej
w ramach 7 głównych tematów.
 

Nowatorskie badania, nowe technologie i obserwowane obszary wzrostu w dziedzinie inżynierii chemicznej i biochemicznej.
 

Wielkie wyzwania XXI wieku (program przemysłowy)
w 4 obszarach priorytetowych:
Energia, Woda, Zdrowie & Wellness oraz Żywność i Żywienie.
 

Wspólne specjalistyczne imprezy.

Każdy dzień kongresowy skupi się na jednym z tych wielkich wyzwań, przy czym będzie to ściśle powiązane
z programem przemysłowym, aby zbliżyć te wyzwania do rzeczywistych realizacji przemysłowych.

Szczegółowe informacje:
http://wcce10.org/

INŻYNIERIA PROCESOWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa
połączona z  mikrosympozjum

BIOINŻYNIERIA 2017


odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 r. w Sarbinowie k/ Koszalina

(Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej)

Celem konferencji jest:

przegląd nowych osiągnięć z zakresu metod, procesów i urządzeń
zwiększających czystość powietrza, wody i gleby,

wymiana doświadczeń w dziedzinie zastosowania rozwiązań technicznych
w ochronie wód i powietrza oraz w unieszkodliwianiu odpadów stałych,

prezentacja i dyskusja nowych kierunków rozwoju inżynierii procesowej
w zakresie ochrony środowiska oraz zagadnień pokrewnych.

 

Szczegółowe informacje:

→Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej←
Politechnika Warszawska
Komunikat nr 1

Konferencje programowe Narodowego Centrum Nauki w 2017 roku

W najbliższych miesiącach zorganizowanych zostanie 6 kolejnych konferencji programowych
Narodowego Centrum Nauki:

Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej
26-27 stycznia, Katowice;

Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych
23-24 lutego, Poznań;

Doskonałość akademicka – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia
29-30 marca, Lublin;

Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian
26-27 kwietnia, Gdańsk;

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego
25-26 maja, Łódź

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym
19-20 czerwca, Warszawa

 Ten cykl spotkań naukowych zwieńczy

Narodowy Kongres Nauki
19-20 września, Kraków

Szczegółowe informacje:    https://nkn.gov.pl

Noworoczne życzenia

w Nowym 2017 Roku

Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom
dalszych sukcesów w pracy zawodowej
oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym

                                                                                                                  życzy

                                                                     Redakcja

Profesor Bożenna Kawalec-Pietrenko prezesem Pomorskiej Rady FSNT NOT

20 października, Gdańsk.

 

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
w Gdańsku wybrała nowego prezesa XIX kadencji. Została nim prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, prof. zw. PG.

Pani Profesor jest zasłużonym pracownikiem Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od trzydziestu lat organizuje konferencje naukowe i naukowo-techniczne. Jest także członkiem komitetów naukowych europejskich konferencji z zakresu inżynierii chemicznej, wiceprzewodniczącą Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz przewodniczącą Rady Programowej dwumiesięcznika  „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”.

 

wg informacji Pomorskiej Rady  FSNT NOT

XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 16 -18 czerwca 2016, Wrocław

Celem obu spotkań inżynierskich jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających
i pracujących poza jego granicami.

Tematami debat plenarnych i konferencji naukowo-technicznych w czasie obu wydarzeń będą m.in. istotne dla polskiej gospodarki zagadnienia:

 • relacje między nauką a gospodarką, w tym transfer zaawansowanych technologii,
 • kształcenie inżynierów,
 • stan polskiej elektryki oraz transportu,
 • rozwój techniki a uwarunkowania ekologiczne.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z raportem wypracowanym na II Kongresie Elektryków Polskich (przygotowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP), a także z najnowszymi tendencjami Information Technology w odniesieniu do urządzeń i aplikacji. Interesującymi tematami będzie współdziałanie techniki z medycyną, gospodarka wodna a zmiany klimatyczne oraz infrastruktura – budownictwo – BIM.

W czasie wrocławskich obrad zostaną podjęte także aktualne obecnie zagadnienia strefy wolnego handlu między USA a UE oraz roli inżynierów w reindustrializacji.

Więcej informacji na stronach: ktp.enot.pl oraz SZip.org.pl

wg Biuletynu Informacyjnego FSN-T NOT

Polish Scientific Networks: SCIENCE and BUSINESS

Konferencja   NAUKA  I  BIZNES
30 czerwca – 2 lipca 2016
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Wydarzenie skierowane jest do naukowców zainteresowanych zastosowaniem wyników badań w praktyce i do firm, które chcą wykorzystać innowacje w swojej działalności. Celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji badań naukowców oraz nawiązywanie współpracy między środowiskiem naukowców i biznesu.

Sesje wykładowe PSN będą zatem dotyczyć nie tylko nowoczesnych technologii, w tym technologii IT i biomedycznych, ale także innowacji społecznych. Dodatkowo będzie można wziąć udział w panelach dyskusyjnych na temat rozwoju innowacyjnego przemysłu w Polsce, dobrych praktyk we współpracy nauki z biznesem, czy roli badań naukowych w rozwiązywaniu problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Oprócz tego osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do 29 kwietnia. Organizatorzy wybiorą 16 najciekawszych wystąpień i 80 plakatów.

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

wg BIULETYNu MNiSW

Noworoczne życzenia

w Nowym 2016 Roku

Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom
dalszych sukcesów w pracy zawodowej
oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym

                                                                                                                  życzy

                                                                     Redakcja

TECHMILK 2016 – Postęp techniczny w przetwórstwie mleka. 16-19 lutego 2016, Mikołajki

 

 

 

 

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

– szansa na dofinansowanie badań naukowych i międzynarodowej współpracy.

 

Jest to projekt, który umożliwi stworzenie w naszym kraju światowej klasy ośrodków naukowych. W ogłoszonym właśnie konkursie jednostki realizujące MAB będą mogły otrzymać łączne dofinansowanie w wysokości 530 mln zł.

MAB wzorowany jest na programie Komisji Europejskiej Teaming For Excellence organizowanym w ramach Horyzontu 2020. Najlepsze ośrodki z Unii Europejskiej mogły ubiegać się o dofinansowanie na stworzenie wiodących centrów badawczych i rozwinięcie strategicznej współpracy z zagranicznymi partnerami. Wśród laureatów pierwszego etapu, którzy otrzymali 500 tys. euro, znalazły się trzy polskie jednostki.

W ramach MAB o dofinansowanie polskich ośrodków zaangażowanych będą mogli ubiegać się wybitni naukowcy z Polski i zagranicy. Ich zadaniem będzie zorganizowanie i prowadzenie badań wspólnie z wiodącym ośrodkami z innych państw. W zwycięskich jednostkach wprowadzone zostaną najlepsze światowe praktyki z zakresu m.in. polityki personalnej, zarządzania pracami B+R oraz komercjalizacji wyników badań.

Spośród osób, które zgłoszą się do konkursu, wybrani zostaną naukowcy o uznanym dorobku naukowym, będący światowymi autorytetami
w swoich dziedzinach. Jako liderzy grup badawczych będą odpowiadali za zarządzanie jednostką, realizującą MAB. Zaproponowana przez naukowców agenda musi odpowiadać na konkretne i konkurencyjne w skali międzynarodowej wyzwania naukowe lub społeczno-gospodarcze.

Nad jakością prowadzonych w jednostkach prac badawczych czuwać będzie Międzynarodowy Komitet Naukowy, tworzony przez światowej klasy badaczy  i  przedsiębiorców  mających  doświadczenie  sektorze  B+R.  Realizowane  przez  liderów  projekty  muszą  być  nowatorskie  i przełomowe – tak by umożliwić jednostce zdobycie czołowej pozycji na świecie.

Dofinansowanie obejmie dziesięć jednostek realizujących MAB wyłonionych w trzech konkursach. Nabór wniosków w pierwszym konkursie jest trzyetapowy. Termin złożenia pierwszej części wniosku zostanie ogłoszony niebawem. Kolejne konkursy zostaną ogłoszone odpowiednio w połowie 2016 r. i w 2017 r.

Projekt „Międzynarodowe Agendy Badawcze” współfinansowany jest w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)
i powierzony został do realizacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na mocy umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (pełniącym rolę instytucji pośredniczącej w programie).

 wg BIULETYNu MNiSW

Nowe Centrum Badawcze PAN

„Konwersja energii i źródła odnawialne”

zostało otwarte 17 września 2015 w Jabłonnie w okolicach Warszawy. Inwestycja posłuży pracom nad technologiami pozyskiwania
i wykorzystywania energii odnawialnej.

Centrum będzie koncentrować się na tzw. technologiach plus energetycznych. Są to metody pozwalające produkować większą ilość energii dla rozmaitych obiektów, niż te obiekty są w stanie zużyć.

Gmach w Jabłonnie będzie największą na Mazowszu bazą laboratoryjną przeznaczoną do prowadzenia badań nad nowymi źródłami energii odnawialnej i jej konwersji. Infrastruktura Centrum składa się z pięciu laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą. Inwestycja kosztowała 90 mln zł.

                                                                                                                                                                                 wg BIULETYNu MNiSW

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Ministerstwo rozpoczęło kompleksowe działania promujące i wdrażające na polskich uczelniach i w instytutach badawczych zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

O wprowadzenie w życie tych dokumentów zwracali się do MNiSW sami naukowcy oraz związki zawodowe. Karta i Kodeks to zbiór zasad zaleconych przez Komisje Europejską i stosowanych przez instytucje naukowo-badawcze w całej Europie.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania
o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji
m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

– W nauce, gdzie ludzie, ich wiedza i motywacja są najważniejsze, często polityka kadrowa jest niedoceniana. Na uczelniach potrzebne
są strategie określające dobre wzorce, przejrzystość i relacje między młodymi a ich opiekunami naukowymi – mówi minister nauki
Lena Kolarska-Bobińska.

Powszechne wprowadzenie Karty i Kodeksu jest ważne dla polskiej nauki również ze względu na integrację europejską. Dokumenty te są kolejnym krokiem do stworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Już obecnie w konkursach Horyzontu 2020, największego europejskiego programu finansującego badania naukowe, istnieje zobowiązanie beneficjentów wszystkich finansowanych projektów do podjęcia wszelkich kroków, aby wdrożyć zasady zawarte w Karcie i Kodeksie. Jednostki, które nie podpisały dokumentów, muszą liczyć się z pomijaniem
w europejskich programach finansowych czy konkursach grantowych.

Instytucje, które wdrożą zasady Karty i Kodeksu zgodnie z procedurą KE, otrzymują logo HR Excellence in Research. – Otrzymane w 2009 roku logo umożliwiło nam zdobycie grantu w wysokości ponad 2 mln euro i otworzenie międzynarodowych studiów doktoranckich – zaznacza Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej, im. M.Nenckiego PAN.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska zaapelowała do rektorów i szefów jednostek naukowych o wdrażanie zasad zawartych w Karcie i Kodeksie. – Ważne, by rosła świadomość zasad zawartych w obu tych dokumentach. Przyjazne środowisko pracy w świecie nauki jest kluczowe nie tylko, żeby przestrzegać reguł etycznych, ale też, by nie tracić talentów i promować doskonałość w nauce. Wdrożenie Karty i Kodeksu może pomóc uczelniom w przygotowaniu własnych strategii dotyczących standardów zatrudniania i rozwoju naukowego – mówi minister nauki. – Same zalecenia etyczne często okazują się niewystarczające, jeżeli pozostają na papierze i nie są skutecznie wdrażane – dodaje prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Dlatego minister nauki zwróciła się do Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),
by w przeprowadzanych przez siebie konkursach premiować jednostki, które podpisały europejskie dokumenty. NCN już zapowiedziało podjęcie takich działań. W odpowiedzi na apel resortu nauki, Komtet Ewaluacji Jednostek Naukowych postanowił przyznawać odpowiednią liczbę punktów jednostkom, które posiadają logo HR Excellence in Research – do tej pory przyznane jedynie 5 z 16 polskich organizacji-sygnatariuszy Karty i Kodeksu.

Przez 10 lat istnienia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych z 35 państw, również nieczłonkowskich, podpisało je 1200 uniwersytetów oraz organizacji naukowo-badawczych. W większości krajów wzrasta zainteresowanie Kartą i Kodeksem. Coraz więcej jednostek ubiega się o logo HR Excellence in Research, przyznawane za udane wprowadzanie zaleceń.
W ten sposób organizacje konkurują między sobą o najlepszych pracowników, logo gwarantuje wysoki poziom i stabilność zatrudnienia. – Jako instytut międzynarodowy od samego początku chcieliśmy przyciągać badaczy z zagranicy. Logo HR jest prestiżowym oznaczeniem,
które wyróżnia naszą ofertę – mówi prof. Marta Miączyńska, wicedyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie.

Mimo popularności Karty i Kodeksu w krajach UE, polskie organizacje naukowo-badawcze oraz uniwersytety wciąż niechętnie podpisują obydwa dokumenty. Przez dziesięć lat jedynie 16 jednostek zdecydowało się na wdrożenie zaleceń Komisji Europejskiej. Tymczasem
Prawo o szkolnictwie wyższym pozwala na bezproblemowe i efektywne wprowadzenie w życie zaleceń z Karty i Kodeksu.

 wg BIULETYNu MNiSW

Praca – wolne stanowiska naukowe, akademickie oraz w sferze zarządzania nauką w Polsce

Ogłoszenia publikowane przez uczelnie z całej Polski. Obecnie w bazie jest ok. 600 ogłoszeń.

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w jednostkach podległych PAN oraz w instytutach badawczych .  Obecnie w bazie jest ok. 50 ogłoszeń.

(Stan na dzień 2 kwietnia 2015  r.)

-->

Noworoczne życzenia

W Nowym 2015 Roku

Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom
dalszych sukcesów w pracy zawodowej
oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym

życzy

Redakcja

POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ 2015

są tematem
XII  Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej
na którą zapraszają
KOMITET INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ PAN
Sekcja Inżynierii Bioprocesowej
oraz
KATEDRA INŻYNIERII BIOPROCESOWEJ
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 2 – 4 września 2015 r.
(zmiana terminu)

Zakres konferencji:

Bioreaktory niekonwencjonalne
i ich charakterystyka
Zastosowanie procesów membranowych
w biotechnologii
Zjawiska transportu pędu, ciepła
i masy w bioreaktorach
Zastosowanie bioreaktorów
z unieruchomionymi enzymami i komórkami
Kinetyka bioprocesów Wykorzystanie bioreaktorów w procesach ochrony środowiska
Dynamika i kontrola procesów
w bioreaktorach
Inżynieryjne problemy oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i rolnych
Aparatura kontrolno-pomiarowa
i metody analityczne w biotechnologii
Energia z biomasy
Inżynieria metaboliczna
Problemy oczyszczania i rozdzielania produktów biotechnologii Inżynieria komórki
Zintegrowane procesy biosyntezy
i separacji bioproduktów
Biologia systemów


Terminarz organizacyjny

15.11.2014 r.   – rozesłanie II Komunikatu
31.12.2014 r.  – nadesłanie tytułów prac
31.03.2015 r. – nadesłanie pełnych tekstów prac do druku

Aktualne i szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

http://pib.wipos.p.lodz.pl/

Pełne teksty artykułów z poprzednich konferencji
opublikowane

w czasopiśmie „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”
   w 2012 roku

 w 2009 roku

Nowy system finansowania jednostek naukowych od 2015 roku

 • Musimy poprawić jakość polskiej nauki. W 2015 roku wprowadzimy nowy system finansowania jednostek naukowych, by premiować najlepszych – zapowiada minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska Bobińska. Wszystkie publiczne instytucje w Polsce, które prowadzą badania naukowe – instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze czy wydziały uczelni – otrzymują z budżetu państwa tzw. dotację statutową. Podstawą jej wyliczania jest wysokość dofinansowania z budżetu państwa z poprzedniego roku. I ten system obowiązuje od wielu lat. W 2014 roku ta „stała przeniesienia” wynosiła średnio 77 proc. dotacji dla jednostek naukowych, jednak w niektórych przypadkach było to nawet 90 proc. dofinansowania z ubiegłego roku.
 • Nauka polska zmienia się, ale system finansowania jednostek naukowych nie nadążał za tymi zmianami. Oparty na zaszłościach historycznych spowodował, że niektóre bardzo dobre jednostki, które wybiły się,  dostawały mniej pieniędzy, niż te dużo słabsze. Chcemy więc znieść stałą przeniesienia i bardzo mocno powiązać wysokość przyznawanych z budżetu państwa dotacji z jakością pracy jednostek naukowych – podkreśla prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Nowy system finansowania będzie premiował najlepszych. Tylko tak państwo będzie w rzeczywisty sposób stymulowało poprawę jakości nauki w Polsce – dodaje. Nowy system finansowania nauki zacznie obowiązywać już od przyszłego roku. Zniknie stała przeniesienia. Podstawą do naliczania dotacji będzie kategoria naukowa obrazująca potencjał jednostki i jakość prowadzonych przez nią badań. Takiej wnikliwej oceny co cztery lata dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych złożony z wybitnych naukowców. Najlepszym instytucjom naukowym przyznaje kategorie „A+” lub „A”, dobre otrzymują kategorię „B”, najsłabsze kategorię „C”.
 • Oparcie systemu finansowania na tej ocenie spowoduje, że radykalnie wzrośnie jej znaczenie. Wysokość dotacji będzie premiowała rzeczywiste osiągnięcia naukowe i jakość prowadzonych prac badawczych. To ogromna zmiana całej filozofii finansowania nauki
  w Polsce – podkreśla minister Kolarska-Bobińska. Na największą premię finansową mogą liczyć elitarne jednostki badawcze z kategorią „A+” – jest ich teraz w Polsce 37. W związku z tym trwają prace nad udoskonaleniem, dostosowaniem do nowych wyzwań zasad oceny (parametryzacji) jednostek. Prowadzi je Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. – Zwiększy się w tej ocenie znaczenie międzynarodowych grantów badawczych, zwłaszcza tych uzyskiwanych z największego europejskiego programu naukowego Horyzont 2020 – zaznacza prof. Lena Kolarska-Bobińska. Zmiany zostaną skonsultowane ze środowiskiem naukowym. Nowy system finansowania nauki będzie wprowadzany stopniowo.

W okresie przejściowym – do 2017 roku – wprowadzone zostaną maksymalne progi, o jakie może się
zmniejszyć
lub zwiększyć dotacja dla jednostki naukowej.

 wg Biuletynu MNiSW

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wchodzi w życie 1 października 2014 r.

Zniesienie opłat za drugi kierunek, nowe zasady komercjalizacji, uczenie się przez całe życie, nowe zasady bliższej współpracy uczelni – to tylko niektóre z regulacji zawartych w nowym prawie. Znowelizowana ustawa została zaakceptowana przez Sejm
i Senat oraz podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Zmieniający się świat wymaga od uczelni nowego myślenia o studiowaniu: łączenia zajęć z różnych dyscyplin, kształcenia
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaangażowaniem praktyków z gospodarki – komentuje nowe przepisy minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Potrzebujemy też uniwersytetów otwartych, współpracujących z otoczeniem gospodarczym, pracodawcami, z samorządami, organizacjami pozarządowymi – dodaje minister nauki. Nowelizacja ustawy została przeprowadzona w szybkim tempie – rząd przyjął projekt w grudniu ubiegłego roku, tuż po objęciu przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską stanowiska ministra nauki.

Co zmienia nowa ustawa?

 •  Zniesienie opłat za drugi kierunek – nowe prawo ma na celu jak najszybsze dostosowanie przepisów do postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 • Uwłaszczenie naukowców – naukowiec i uczelnia, będą mogły przyjąć, podpisując umowę,  elastyczną i odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań naukowych. Określą one w umowie rozwiązania dotyczące praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, a także podziału środków uzyskanych z ich komercjalizacji. Jeśli taka umowa nie zostanie podpisana, wówczas obowiązywać będą regulacje zawarte w ustawie. Uczelnia ma 3 miesiące na podjęcie decyzji czy chce sama komercjalizować wynalazek. Jeśli się na to zdecyduje, naukowcowi przysługiwać będzie co najmniej 50 proc. środków uzyskanych z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25 % kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją –  jeśli uczelnia w ciągu 3 miesięcy nie podejmie się komercjalizacji, prawa do w pełni przejąć naukowiec – nabywa je za nie więcej niż 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę Może on wybrać dowolną, korzystną dla siebie drogę komercjalizacji i wybrać instytucję, z którą podejmie współpracę.
 • Uczenie się przez całe życie – nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów. Rozwiązanie to otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących, chcących zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie.
 • Wzmocnienie szans studentów i absolwentów na rynku pracy – ustawa wprowadza m.in studia dualne, a także obowiązkowe 3-miesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym oraz monitoring zawodowych losów absolwentów w oparciu o dane z ZUS (wyniki monitoringu ułatwią maturzystom wybór przyszłych studiów i porównywanie oferty uczelni). Wymaga to od uczelni łączenia zajęć z różnych dyscyplin, kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaangażowaniem praktyków z gospodarki.
 • Nowe zasady tworzenia związków uczelni – będą one mogły na korzystniejszych warunkach m.in. wspólnie sięgać po pieniądze europejskie.

5 września ukazał się Dziennik Ustaw z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmiany wchodzą w życie 1 października 2014 r.

 Treść ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

wg Biuletynu MNiSW

Strona123Nast