Archiwum ‘Aktualności’

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Ministerstwo rozpoczęło kompleksowe działania promujące i wdrażające na polskich uczelniach i w instytutach badawczych zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

O wprowadzenie w życie tych dokumentów zwracali się do MNiSW sami naukowcy oraz związki zawodowe. Karta i Kodeks to zbiór zasad zaleconych przez Komisje Europejską i stosowanych przez instytucje naukowo-badawcze w całej Europie.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania
o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji
m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

? W nauce, gdzie ludzie, ich wiedza i motywacja są najważniejsze, często polityka kadrowa jest niedoceniana. Na uczelniach potrzebne
są strategie określające dobre wzorce, przejrzystość i relacje między młodymi a ich opiekunami naukowymi ? mówi minister nauki
Lena Kolarska-Bobińska.

Powszechne wprowadzenie Karty i Kodeksu jest ważne dla polskiej nauki również ze względu na integrację europejską. Dokumenty te są kolejnym krokiem do stworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Już obecnie w konkursach Horyzontu 2020, największego europejskiego programu finansującego badania naukowe, istnieje zobowiązanie beneficjentów wszystkich finansowanych projektów do podjęcia wszelkich kroków, aby wdrożyć zasady zawarte w Karcie i Kodeksie. Jednostki, które nie podpisały dokumentów, muszą liczyć się z pomijaniem
w europejskich programach finansowych czy konkursach grantowych.

Instytucje, które wdrożą zasady Karty i Kodeksu zgodnie z procedurą KE, otrzymują logo HR Excellence in Research. ? Otrzymane w 2009 roku logo umożliwiło nam zdobycie grantu w wysokości ponad 2 mln euro i otworzenie międzynarodowych studiów doktoranckich ? zaznacza Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej, im. M.Nenckiego PAN.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska zaapelowała do rektorów i szefów jednostek naukowych o wdrażanie zasad zawartych w Karcie i Kodeksie. ? Ważne, by rosła świadomość zasad zawartych w obu tych dokumentach. Przyjazne środowisko pracy w świecie nauki jest kluczowe nie tylko, żeby przestrzegać reguł etycznych, ale też, by nie tracić talentów i promować doskonałość w nauce. Wdrożenie Karty i Kodeksu może pomóc uczelniom w przygotowaniu własnych strategii dotyczących standardów zatrudniania i rozwoju naukowego ? mówi minister nauki. ? Same zalecenia etyczne często okazują się niewystarczające, jeżeli pozostają na papierze i nie są skutecznie wdrażane ? dodaje prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Dlatego minister nauki zwróciła się do Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),
by w przeprowadzanych przez siebie konkursach premiować jednostki, które podpisały europejskie dokumenty. NCN już zapowiedziało podjęcie takich działań. W odpowiedzi na apel resortu nauki, Komtet Ewaluacji Jednostek Naukowych postanowił przyznawać odpowiednią liczbę punktów jednostkom, które posiadają logo HR Excellence in Research ? do tej pory przyznane jedynie 5 z 16 polskich organizacji-sygnatariuszy Karty i Kodeksu.

Przez 10 lat istnienia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych z 35 państw, również nieczłonkowskich, podpisało je 1200 uniwersytetów oraz organizacji naukowo-badawczych. W większości krajów wzrasta zainteresowanie Kartą i Kodeksem. Coraz więcej jednostek ubiega się o logo HR Excellence in Research, przyznawane za udane wprowadzanie zaleceń.
W ten sposób organizacje konkurują między sobą o najlepszych pracowników, logo gwarantuje wysoki poziom i stabilność zatrudnienia. ? Jako instytut międzynarodowy od samego początku chcieliśmy przyciągać badaczy z zagranicy. Logo HR jest prestiżowym oznaczeniem,
które wyróżnia naszą ofertę ? mówi prof. Marta Miączyńska, wicedyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie.

Mimo popularności Karty i Kodeksu w krajach UE, polskie organizacje naukowo-badawcze oraz uniwersytety wciąż niechętnie podpisują obydwa dokumenty. Przez dziesięć lat jedynie 16 jednostek zdecydowało się na wdrożenie zaleceń Komisji Europejskiej. Tymczasem
Prawo o szkolnictwie wyższym pozwala na bezproblemowe i efektywne wprowadzenie w życie zaleceń z Karty i Kodeksu.

 wg BIULETYNu MNiSW

Praca – wolne stanowiska naukowe, akademickie oraz w sferze zarządzania nauką w Polsce

Ogłoszenia publikowane przez uczelnie z całej Polski. Obecnie w bazie jest ok. 600 ogłoszeń.

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w jednostkach podległych PAN oraz w instytutach badawczych .  Obecnie w bazie jest ok. 50 ogłoszeń.

(Stan na dzień 2 kwietnia 2015  r.)

-->

Noworoczne życzenia

W Nowym 2015 Roku

Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom
dalszych sukcesów w pracy zawodowej
oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym

życzy

Redakcja

POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ 2015

są tematem
XII  Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej
na którą zapraszają
KOMITET INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ PAN
Sekcja Inżynierii Bioprocesowej
oraz
KATEDRA INŻYNIERII BIOPROCESOWEJ
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 2 – 4 września 2015 r.
(zmiana terminu)

Zakres konferencji:

Bioreaktory niekonwencjonalne
i ich charakterystyka
Zastosowanie procesów membranowych
w biotechnologii
Zjawiska transportu pędu, ciepła
i masy w bioreaktorach
Zastosowanie bioreaktorów
z unieruchomionymi enzymami i komórkami
Kinetyka bioprocesów Wykorzystanie bioreaktorów w procesach ochrony środowiska
Dynamika i kontrola procesów
w bioreaktorach
Inżynieryjne problemy oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i rolnych
Aparatura kontrolno-pomiarowa
i metody analityczne w biotechnologii
Energia z biomasy
Inżynieria metaboliczna
Problemy oczyszczania i rozdzielania produktów biotechnologii Inżynieria komórki
Zintegrowane procesy biosyntezy
i separacji bioproduktów
Biologia systemów


Terminarz organizacyjny

15.11.2014 r.   ? rozesłanie II Komunikatu
31.12.2014 r.  ? nadesłanie tytułów prac
31.03.2015 r. ? nadesłanie pełnych tekstów prac do druku

Aktualne i szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

http://pib.wipos.p.lodz.pl/

Pełne teksty artykułów z poprzednich konferencji
opublikowane

w czasopiśmie ?Inżynieria i Aparatura Chemiczna?
   w 2012 roku ?

 w 2009 roku ?

Nowy system finansowania jednostek naukowych od 2015 roku

 • Musimy poprawić jakość polskiej nauki. W 2015 roku wprowadzimy nowy system finansowania jednostek naukowych, by premiować najlepszych ? zapowiada minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska Bobińska. Wszystkie publiczne instytucje w Polsce, które prowadzą badania naukowe ? instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze czy wydziały uczelni ? otrzymują z budżetu państwa tzw. dotację statutową. Podstawą jej wyliczania jest wysokość dofinansowania z budżetu państwa z poprzedniego roku. I ten system obowiązuje od wielu lat. W 2014 roku ta ?stała przeniesienia? wynosiła średnio 77 proc. dotacji dla jednostek naukowych, jednak w niektórych przypadkach było to nawet 90 proc. dofinansowania z ubiegłego roku.
 • Nauka polska zmienia się, ale system finansowania jednostek naukowych nie nadążał za tymi zmianami. Oparty na zaszłościach historycznych spowodował, że niektóre bardzo dobre jednostki, które wybiły się,  dostawały mniej pieniędzy, niż te dużo słabsze. Chcemy więc znieść stałą przeniesienia i bardzo mocno powiązać wysokość przyznawanych z budżetu państwa dotacji z jakością pracy jednostek naukowych ? podkreśla prof. Lena Kolarska-Bobińska. ? Nowy system finansowania będzie premiował najlepszych. Tylko tak państwo będzie w rzeczywisty sposób stymulowało poprawę jakości nauki w Polsce ? dodaje. Nowy system finansowania nauki zacznie obowiązywać już od przyszłego roku. Zniknie stała przeniesienia. Podstawą do naliczania dotacji będzie kategoria naukowa obrazująca potencjał jednostki i jakość prowadzonych przez nią badań. Takiej wnikliwej oceny co cztery lata dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych złożony z wybitnych naukowców. Najlepszym instytucjom naukowym przyznaje kategorie ?A+? lub ?A?, dobre otrzymują kategorię ?B?, najsłabsze kategorię ?C?.
 • Oparcie systemu finansowania na tej ocenie spowoduje, że radykalnie wzrośnie jej znaczenie. Wysokość dotacji będzie premiowała rzeczywiste osiągnięcia naukowe i jakość prowadzonych prac badawczych. To ogromna zmiana całej filozofii finansowania nauki
  w Polsce ? podkreśla minister Kolarska-Bobińska. Na największą premię finansową mogą liczyć elitarne jednostki badawcze z kategorią ?A+? ? jest ich teraz w Polsce 37. W związku z tym trwają prace nad udoskonaleniem, dostosowaniem do nowych wyzwań zasad oceny (parametryzacji) jednostek. Prowadzi je Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. ? Zwiększy się w tej ocenie znaczenie międzynarodowych grantów badawczych, zwłaszcza tych uzyskiwanych z największego europejskiego programu naukowego Horyzont 2020 ? zaznacza prof. Lena Kolarska-Bobińska. Zmiany zostaną skonsultowane ze środowiskiem naukowym. Nowy system finansowania nauki będzie wprowadzany stopniowo.

W okresie przejściowym ? do 2017 roku ? wprowadzone zostaną maksymalne progi, o jakie może się
zmniejszyć
lub zwiększyć dotacja dla jednostki naukowej.

 wg Biuletynu MNiSW

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wchodzi w życie 1 października 2014 r.

Zniesienie opłat za drugi kierunek, nowe zasady komercjalizacji, uczenie się przez całe życie, nowe zasady bliższej współpracy uczelni ? to tylko niektóre z regulacji zawartych w nowym prawie. Znowelizowana ustawa została zaakceptowana przez Sejm
i Senat oraz podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
? Zmieniający się świat wymaga od uczelni nowego myślenia o studiowaniu: łączenia zajęć z różnych dyscyplin, kształcenia
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaangażowaniem praktyków z gospodarki ? komentuje nowe przepisy minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. ? Potrzebujemy też uniwersytetów otwartych, współpracujących z otoczeniem gospodarczym, pracodawcami, z samorządami, organizacjami pozarządowymi ? dodaje minister nauki. Nowelizacja ustawy została przeprowadzona w szybkim tempie ? rząd przyjął projekt w grudniu ubiegłego roku, tuż po objęciu przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską stanowiska ministra nauki.

Co zmienia nowa ustawa?

 •  Zniesienie opłat za drugi kierunek ? nowe prawo ma na celu jak najszybsze dostosowanie przepisów do postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 • Uwłaszczenie naukowców – naukowiec i uczelnia, będą mogły przyjąć, podpisując umowę,  elastyczną i odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań naukowych. Określą one w umowie rozwiązania dotyczące praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, a także podziału środków uzyskanych z ich komercjalizacji. Jeśli taka umowa nie zostanie podpisana, wówczas obowiązywać będą regulacje zawarte w ustawie. Uczelnia ma 3 miesiące na podjęcie decyzji czy chce sama komercjalizować wynalazek. Jeśli się na to zdecyduje, naukowcowi przysługiwać będzie co najmniej 50 proc. środków uzyskanych z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25 % kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją –  jeśli uczelnia w ciągu 3 miesięcy nie podejmie się komercjalizacji, prawa do w pełni przejąć naukowiec ? nabywa je za nie więcej niż 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę Może on wybrać dowolną, korzystną dla siebie drogę komercjalizacji i wybrać instytucję, z którą podejmie współpracę.
 • Uczenie się przez całe życie ? nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów. Rozwiązanie to otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących, chcących zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie.
 • Wzmocnienie szans studentów i absolwentów na rynku pracy ? ustawa wprowadza m.in studia dualne, a także obowiązkowe 3-miesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym oraz monitoring zawodowych losów absolwentów w oparciu o dane z ZUS (wyniki monitoringu ułatwią maturzystom wybór przyszłych studiów i porównywanie oferty uczelni). Wymaga to od uczelni łączenia zajęć z różnych dyscyplin, kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaangażowaniem praktyków z gospodarki.
 • Nowe zasady tworzenia związków uczelni ? będą one mogły na korzystniejszych warunkach m.in. wspólnie sięgać po pieniądze europejskie.

5 września ukazał się Dziennik Ustaw z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmiany wchodzą w życie 1 października 2014 r.

 Treść ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

wg Biuletynu MNiSW

Ogólne rozwiązanie równań Naviera-Stokesa czyli matematyczny problem milenijny

IST­NIE­NIE OGÓL­NE­GO ROZ­WIĄ­ZA­NIA RÓW­NAŃ NA­VIE­Ra-STO­KE­Sa

przedstawił profesor Mu­kh­tar­bay Otel­baev, dyrektor the Eurasian Mathematical Institute of the Eurasian National University in Astana, Kazachstan (???????? ?????????? ? ??????????????? ?????????????, ??????????? ???????????? ???????????, A?????).

Wiadomość o tym przekazała 10 stycznia 2014 roku (10:33 GMT)  Agencja  www.BNews.kz (??????? ??????? ??????????).

Decyzja o zatwierdzeniu wyników pracy i przyznaniu nagrody zostanie podjęta zgodnie z procedurą najwcześniej po upływie 2 lat
(zobacz zasady na końcu informacji)

Oryginalny artykuł naukowy: ?kopiuj

?????????????? ?????? 2013. ??? 13, ? 4(50), 5-104
ISSN 1682 0525
??? .517.9
????????? ????????      ???????? ?????????? ? ??????????????? ????????????? ??? ??
050010, ??????, ??. ???????, 125, e-mail: otelbaevm@mail.ru
?????????????  ????????  ??????? ?????????  ?????-??????
R ?????? ???? ??????? ?????? ???????? ??????????? (The Millennium Prize Problems): ???????? ????????????? ? ?????????????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ?????-?????? ? ?????????????? ???????? ????????? ?? ???????????????? ??????????.
???????? ?????: ?????? ???????? ???????????, ????????? ?????-??????, ??????? ???????.
? ????????? ????????, 2013.
Keywords: the sixth problem of millennium, Navier-Stokes equation, strong solution.
2010 Mathematics Subject Classification: 35K55, 35Q30, 76D05
?????? ????????? ? ???????? 23.01.2012
????????????? ??????? 20.12.2013

Fragment tłumaczenia na jęz. angielski:

Mukhtarbay Otelbaev
THE EXISTENCE OF A STRONG SOLUTION TO THE NAVIER-STOKES EQUATIONS
Institute of Mathematics and Mathematical Modeling MES RK
125 Pushkin St, Almaty 050010, email: otelbaevm@mail.ru
ISSN 1682-0525. Mathematical Journal. 2013. Vol 13, Num 4 (50)
Translated by Mikhail Wolfson, Ph.D., January 12, 2014
Abstract
In this work, a solution to the sixth Millennium Prize Problem is provided: the existence and uniqueness of a strong solution to the three-dimensional Navier-Stokes problem with periodic spatial boundary conditions.
Keywords: sixth Millennium Prize problem, Navier-Stokes equation, strong solution.

Pełny tekst artykułu został udostępniony również przez GitHubWorld’s largest open source community:
https://github.com/myw/navier_stokes_translate/archive/master.zip

Profesor  Mu­kh­tar­bay Otel­baev ?   urodził się 10 października 1942 roku  w Korday w Kazachstanie. Stopnie naukowe uzyskał na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie im. M. W. Łomonosowa: Candidate of Science (1969) and Doctor of Science (1978). Jest znanym naukowcem dziedzinie analizy funkcjonalnej i jej stosowania. Wydał 3 monografie i około 200 prac, w recenzowanych czasopismach matematycznych, a 70 z nich zostało przetłumaczonych na język angielski i opublikowanych w USA i innych krajach. Zdobył cztery certyfikaty prawa autorskiego. Jest redaktorem the Series of Physics and Mathematics of the Herald of Academy of Sciences, the Republic of Kazakstan,  redaktorem naczelnym Eurasian Journal of Mathematics, zastępcą redaktora the International Journal of Applied and Computational Mathematics, Academy of Sciences of Azerbaijan.
Więcej szczegółów oraz  wykaz publikacji profesora   na stronie: http://otelbaev.com/?p=1

 LISTA PROBLEMÓW MILENIJNYCH

24 maja 2000 roku Instytut Matematyczny Claya
[amerykańska organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, utworzona w 1998 r. przez Landona T. i Lavinię D. Clay]
opublikował listę naj­waż­niej­szych, nie­roz­wią­za­nych zagadnień ma­te­ma­tycz­nych, na­zwa­nych pro­ble­ma­mi mi­le­nij­ny­mi.
Za rozwiązanie każ­de­go z tych pro­ble­mów ma­te­ma­tycz­nych usta­no­wio­no na­gro­dy w wy­so­ko­ści mi­lio­na do­la­rów. Na liście znajdują się:

–        Yang?Mills and Mass Gap
        Riemann Hypothesis
        P vs NP Problem
        Hodge Conjecture
        Poincaré Conjecture
        Navier?Stokes Equation
        Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture

          wg http://www.claymath.org

 Procedura CMI (skrót)  zatwierdzania  rezultatów rozwiązania problemu milenijnego

 • Proponowane rozwiązania problemów milenijnych w celu ich rozpatrzenia nie składa się bezpośrednio do Clay Mathematics Institute ( CMI).
 • Proponowane rozwiązanie musi najpierw zostać opublikowane w renomowanym recenzowanym czasopiśmie matematycznym o oświatowej renomie.
 • Proponowane rozwiązanie musi uzyskać ogólną akceptację w społeczności matematyków w czasie 2 lat. Po tym okresie oczekiwania the Scientific Advisory Board of CMI (SAB) zadecyduje, czy rozwiązania wymagają szczegółowego rozważenia.
 • W przypadku twierdzącym SAB utworzy specjalny komitet doradczy, który w odpowiednim terminie złoży sprawozdania do SAB . Na jego podstawie i na podstawie ewentualnych dalszych badań SAB przekaże zalecenie dla dyrektorów CMI.
 • Jeśli SAB nie będzie w stanie  podjąć jasnej decyzji o poprawności rozwiązania problemu, może nie zalecić przyznawania nagrody.
 • Wszystkie procedury decyzyjne dotyczące CMI Millennium Prize Problems mają charakter poufny. Wzmianki o obradach SAB i powiązana korespondencja może zostać opublikowana nie wcześniej niż po upływie 50 lat.

Noworoczne życzenia

w Nowym 2014 Roku

Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom

dalszych sukcesów w pracy zawodowej

oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym

życzy Redakcja

IX Konferencja Naukowa 2014

INŻYNIERIA PROCESOWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA
połączona z mikrosympozjum
Bioinżynieria 2014

organizowana jest przez
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej  Politechniki Warszawskiej

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 września 2014 r. w Sarbinowie k/ Koszalina
(Ośrodek Wypoczynkowy PW)

  Celem konferencji jest:  
  przegląd osiągnięć w opracowaniu metod, procesów i urządzeń zwiększających czystość powietrza, wody i gleby
  wymiana doświadczeń w dziedzinie wdrażania i stosowania technicznych środków ochrony wód i powietrza oraz unieszkodliwiania odpadów stałych
  prezentacja i dyskusja nowych kierunków rozwoju inżynierii procesowej w zakresie ochrony środowiska i analizy zagadnień związanych z jego wpływem na zdrowie człowieka

więcej informacji na stronie:   www.ichip.pw.edu.pl
Komunikat 1
Formularz zgłoszeniowy

 

Biomateriały dla kardiochirurgii, Przepływy w naczyniach włosowatych guzów nowotworowych

to przykłady prac badawczych m.in. prezentowanych
w najnowszym numerze 5/2013 czasopisma ?Inżynieria i Aparatura Chemiczna?.

Stanowią one kontynuację ciągu publikacji z zakresu inżynierii biomedycznej:

BIOMATERIAŁY ? INŻYNIERIA TKANKOWA

P. Ziętek, B. Butruk, T. Ciach – Otrzymywanie nowoczesnych biomateriałów do kardiochirurgii metodą inżynierii tkankowej.
Inż. Ap. Chem., 2013, 52, nr 5, 504-505
?

M. Trzaskowski, B. Butruk, T. Ciach – Modyfikacje powierzchni polimerów z zastosowaniem fosfolipidów.
Inż. Ap. Chem., 2013, 52, nr 5, 492-493

MIKROAPARATY ? BADANIA PRZEPŁYWÓW W NACZYNIACH KRWIONOŚNYCH

    

R. Szafran – Fabrykacja mikroaparatów metodą bezpośredniego grawerowania laserowego DLP.
Inż. Ap. Chem., 2013, 52, nr 5, 475-476

R. Szafran – Metodyka projektowania mikroaparatów lab-on-a-chip do badań przepływów w naczyniach włosowatych guzów nowotworowych. Inż. Ap. Chem., 2013, 52, nr 5, 477-478?

PROTEZY WEWNĄTRZNACZYNIOWE, IMPLANTY KOSTNE

A. Polańczyk, L. Stefańczyk, I. Zbiciński – Symulacje komputerowe jako metoda oceny ryzyka wystąpienia zakrzepu po zabiegu wszczepienia protezy wewnątrznaczyniowej u pacjentów z tętniakiem brzusznego odcinka aorty.
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 103-104
?

M. Kucharska, B. Butruk, T. Ciach – Otrzymywanie implantów kostnych techniką spieniania. Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 62-64?

NOŚNIKI LEKÓW INHALACYJNYCH

K. Jabłczyńska, T.R. Sosnowski ? Stabilność liposomowych nośników leków podczas rozpylania za pomocą wybranych urządzeń nebulizacyjnych. Inż. Ap. Chem., 2013, 52, nr 5, 425-426

K. Kramek-Romanowska, K. Jabłczyńska, T.R. Sosnowski – Zmiany dynamicznej aktywności powierzchniowej surfaktantu płucnego pod wpływem liposomowych nośników leków inhalacyjnych. Inż. Ap. Chem., 2013, 52, nr 5, 441-442

HETEROFAZOWA STRUKTURA KRWI

J. Wasilewski, T. Kiljański, K. Mirota – Biologiczne aspekty heterofazowej struktury krwi i jej znaczenie w procesie miażdżycowym. Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 398-399?

oraz wiele innych.

Zapraszamy Autorów do publikacji prac z tej dziedziny w naszym czasopiśmie.

 

 

Polski Współczynnik Wpływu (PWW)

zostanie uwzględniony w roku 2014 w ocenie czasopism z Części B Wykazu Czasopism Punktowanych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

System POL-index umożliwi obliczenie PWW na podstawie zgromadzonych danych.

Polski Współczynnik Wpływu zostanie obliczony wg następującego wzoru:

 

 

                      gdzie:

s

oznacza rok poprzedzający rok wypełniania ankiety czasopisma,
     oznacza liczbę cytowań w obrębie artykułów opublikowanych w roku s, których pełne rekordy bibliograficzne znajdują się w bazie POL-index,
do wszystkich artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie
w latach od s-5 do s-1,
  oznacza liczbę cytowalnych artykułów opublikowanych w czasopiśmie
w latach od s-5 do s-1,
  oznacza liczbę cytowań w obrębie artykułów opublikowanych w roku s-1, których pełne rekordy bibliograficzne znajdują się w bazie POL-index, do wszystkich artykułów opublikowanych w czasopiśmie
w latach od s-6 do s-2,
  oznacza liczbę cytowalnych artykułów opublikowanych w czasopiśmie
w latach od s-6 do s-2.

Do niecytowalnych artykułów zaliczane będą: materiały redakcyjne, recenzje, informacje, sprawozdania, erraty,
hasła encyklopedyczne, abstrakty konferencyjne, noty biograficzne oraz wszystkie inne publikacje, których
nie da się zaklasyfikować do typów artykułów stosowanych w systemie POL-index.

Przy określaniu liczby cytowań C dla potrzeb ustalenia Polskiego Współczynnika Wpływu, uwzględnione zostaną
jedynie cytowania w obrębie artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych nieindeksowanych
w bazach Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index oraz Arts & Humanities Citation Index.
Ma to na celu uniknięcie dwukrotnego zaliczania tych samych cytowań dla potrzeb określenia współczynników
Predicted Impact Factor (tzw. PIF) oraz Polskiego Współczynnika Wpływu.

Identyfikacja cytowań w bazie POL-index będzie odbywać się automatycznie. Po zakończeniu jej pierwszej fazy,
użytkownicy systemu będą mieli również możliwość weryfikacji jej wyników oraz zgłaszania uwag.

PWW obliczony zostanie wyłącznie dla tych czasopism, które dostarczą i/lub zatwierdzą dane w systemie POL-index.

KONGRES REOLOGICZNY POZNAŃ 2013

na który serdecznie zapraszają
Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej
oraz
Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej

odbędzie się

w dniach 20 ? 22 października 2013 r.
w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 2, Poznań

 Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński 

Program naukowy Kongresu obejmuje następujące zagadnienia:
Reologia teoretyczna, reometria, reologia polimerów, reologia żywności,
reologia w medycynie i farmacji, mikroreologia i nanoreologia,
reologia w chemii (budownictwo), reologia w przemyśle, dydaktyka.

Forma obrad: referaty plenarne, komunikaty, sesja plakatowa
Opłata konferencyjna: normalna 650,00 zł + VAT,
ulgowa: (doktorant/student) 450,00 zł + VAT (do 20 września br.)
Opłata obejmuje: mat. konferencyjne, wyżywienie, imprezy towarzyszące.

 Terminy:
zgłoszenie udziału w Kongresie
oraz nadsyłanie streszczeń wystąpień      ? 15 kwietnia 2013 r.
termin nadsyłania pełnych tekstów wystąpień ? 31 maja 2013 r.

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Katedra Inżynierii Chemicznej, Politechnika Łódzka
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Pracownia Reologiczna Katedry Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
RHL-Service, Generalny przedstawiciel HAAKE, NESLAB, PRISM

Jednocześnie zapraszamy do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego Kongresu wszystkie inne Firmy
zainteresowane promocją swoich wyrobów i usług  z zakresu badań reologicznych.

Kontakt:
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Kongresu: mgr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera,
tel.(61) 665 2894, e-mail: monika.dobrzynska-mizera@doctorate.put.poznan.pl
oraz
Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej PTRT, http://ptrt.p.lodz.pl

www.kongresreologiczny.pl

Noworoczne życzenia

w   Nowym 2013 Roku

Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom

 kolejnych sukcesów w pracy zawodowej

 oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym

życzy Redakcja

Heterofazowa struktura krwi a miażdżyca

Najnowszy numer 6/2012 czasopisma ?Inżynieria i Aparatura Chemiczna?
w kilkudziesięciu pracach naukowo-badawczych prezentuje

 PRZEPŁYWY WIELOFAZOWE

M.in. na szczególną uwagę zasługuje interdyscyplinarny artykuł:

Jarosław Wasilewski, Tomasz Kiljański, Kryspin Mirota
Biologiczne aspekty heterofazowej struktury krwi
i jej znaczenie w procesie miażdżycowym

9th European Congress of Chemical Engineering

ECCE9

Dear Colleagues,

The Netherlands, will host the 9th European Congress of Chemical Engineering (ECCE9)
and the 2nd European Conference of Applied Biotechnology (ECAB2) from 21-24 April 2013 in The Hague.

It will be the most comprehensive Chemical and Biochemical Engineering Congress in the history
of the European Federation of Chemical Engineering (EFCE), with a theme that encompasses every corner
of today?s society:

Shaping a Sustainable Future:
 a Partnership of Academia, Industry and Society

The Call for Abstracts is already open, with a deadline of 15 November 2012. The Scientific Committee
welcomes submissions from individuals and industrial partners.

We expect around 2300 people including 700 talented students. The programme will comprise contributions
from both industry and academia, via lectures, workshops, excursions, a job market, and a large high-tech
industrial innovation exhibition.

And as a further special event, we are pleased to mark the 60th Jubilee of the European Federation
of Chemical Engineering (EFCE).

For more information see    www.ecce2013.eu  ?

I look forward to seeing you in The Hague!

Best Regards,

Prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko
Executive Board Member EFCE

POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ

stanowią wiodący temat numeru 4/2012 czasopisma ?INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA?.
Publikowane prace dotyczą m.in. takich zagadnień jak:
–        Bioreaktory niekonwencjonalne i ich charakterystyka
–        Zjawiska transportu pędu, ciepła i masy w bioreaktorach
–        Kinetyka bioprocesów
–        Dynamika i kontrola procesów w bioreaktorach
–        Aparatura kontrolno-pomiarowa i metody analityczne w biotechnologii
–        Problemy oczyszczania i rozdzielania produktów biotechnologii
–        Zintegrowane procesy biosyntezy i separacji bioproduktów
–        Zastosowanie procesów membranowych w biotechnologii
–        Zastosowanie bioreaktorów z unieruchomionymi enzymami i komórkami
–        Wykorzystanie bioreaktorów w procesach ochrony środowiska
–        Inżynieryjne problemy utylizacji ścieków oraz odpadów przemysłowych i rolnych
–        Inżynieria metaboliczna
–        Inżynieria komórki
–        Biologia systemów

 

Relacja z obchodów I. Dnia Mechanika

W dniu 30 maja 2012 r. w Sali Zielonej Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas trwania Targów Innowacje-Technologie-Maszyny odbył się I Dzień Mechanika.

Usytuowanie imprezy na terenie MTP było możliwe dzięki przychylności Dyrekcji Targów, która wyraziła na to zgodę i podpisała z kierownictwem SIMP stosowne Porozumienie. Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy pod adresem Panów Andrzeja Byrta ? Prezesa Zarządu MTP i Przemysława Trawy ? Wiceprezesa MTP oraz Pań Wiesławy Galińskiej ? Dyrektor Grupy Produktów i Joanny Kucharskiej ? Dyrektor Targów ITM Polska.

Impreza ta, zgodnie z intencją Zarządu Głównego SIMP, będzie corocznie obchodzona na pamiątkę zebrania konstytucyjnego powołującego Stowarzyszenie, co miało miejsce w dniu 28 czerwca 1926 r. na terenie Politechniki Warszawskiej. Wyjątkowo w bieżącym roku Organizatorzy postanowili uczcić 100-lecie zrzeszania się mechaników polskich, co miało miejsce podczas odbywającego się w dniach 12-15 września 1912 r. Zjazdu Techników Mechaników w Krakowie, który zwołano jako autonomiczne, branżowe spotkanie mechaników w ramach VI Zjazdu Techników Polskich. Z tej okazji wszyscy uczestnicy, który prezentujemy poniżej, otrzymali Medal Pamiątkowy. W uroczystości uczestniczyło ok. 190 osób, w tym:
­          członkowie Zarządu Głównego SIMP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP,
­          prezesi Oddziałów oraz Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP,
­          członkowie honorowi SIMP,
­          laureaci wszystkich dotychczasowych edycji konkursu SIMP na ?Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku?,
­          dyrektorzy czołowych instytutów naukowo-badawczych i przedsiębiorstw współpracujących z ZG SIMP i oddziałami Stowarzyszenia.

Ponadto imprezę zaszczycili swoją obecnością dostojni goście, tj.: Pan Wojciech Jankowiak ? Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, płk Stanisław Sobala ? przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, Pan Andrzej Byrt ? Prezes Zarządu MTP w towarzystwie Pań Wiesławy Galińskiej ? Dyrektor Grupy Produktów oraz Joanny Kucharskiej ? Dyrektor Targów ITM Polska i Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny ? Prezes NOT.

Komitet Honorowy uroczystości tworzyli:
­          Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak
­          Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Pan Marek Walczak
­          Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Pan Tomasz Schweitzer
­          Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny
­          Przewodniczący Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego Pan Paweł Soroka
­          Przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Pan Zygmunt Mierzejewski
­          Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie Pan Stefan Góralczyk
­          Dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie Pan Witold Wiśniowski
­          Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie Pan Ryszard Szczepanik
­          Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu Pan Adam Mazurkiewicz
­          Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Pan Aleksander Nakonieczny
­          Dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu Pan Tadeusz Pawłowski
­          Przewodniczący Rady SIMP kol. Aleksander Kopeć
­          Członek Honorowy SIMP kol. Kazimierz Wawrzyniak
­          Członek Honorowy SIMP kol. Witold Kawecki.

Program spotkania obejmował następujące bloki tematyczne:

 • Powitanie uczestników i wygłoszenie referatu historycznego przez Prezesa SIMP dr inż. Andrzeja Ciszewskiego (obszerną informację na ten temat otrzymali wszyscy uczestnicy)
 • Seminarium podsumowujące wyniki pięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu na ?Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku? ? obradom tego bloku przewodniczył prof. Jan Pilarczyk ? członek Zarządu Głównego SIMP, dyrektor Instytutu Spawalnictwa, z aktywnym udziałem Prezesa SIMP i Janusza Gradowskiego przewodniczącego Komisji Konkursowej.

W tej części imprezy miało miejsce krótkie wystąpienie Prezesa SIMP Andrzeja Ciszewskiego, odczytanie werdyktu Komisji Konkursowej dotyczącego V edycji Konkursu oraz wystąpienia przedstawicieli laureatów pierwszych miejsc, którzy w interesujący sposób zaprezentowali  poszczególne osiągnięcia w formie prezentacji lub filmu.

Wystąpienia laureatów pierwszych miejsc pięciu edycji Konkursu:
I edycja:
Włodzimierz Adamski ? Polskie Zakłady Lotnicze S.A. w Mielcu ?Komputerowa linia technologiczna części samolotu DREAMLINER Boening 787 z wykorzystaniem High Speed Machining (HSM)?

II edycja:
Wojciech Bieniasz ? Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa ?Nowa metoda i urządzenie do diagnostyki i rehabilitacji ręki?
Marek Kamiński ? Plasticon Poland S.A. w Toruniu ?Aparaty, zbiorniki, gazociągi i rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (TWS) w produkcji cynku metodą elektrolityczną?

III edycja:
Zygmunt Kołek ? Plasticon Poland S.A. w Toruniu ?Aparaty i zbiorniki z tworzyw kompozytowych (TWS) w instalacji odzysku renu ze ścieków hutniczych?

IV edycja:
Jarosław Mac z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz Michał Skopek Fabryka AKPIL z Pilzna ?Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw z wymiennymi adapterami roboczymi?

V edycja:
kategoria: prace naukowo-badawcze
prof. Jan Kobierski ? Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni ?Trenażer morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR? (praca była prezentowana w bloku poświęconym obronności kraju).
Jerzy Sobiecki  ? dr hab. inż. Robert Sobiecki z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, w imieniu Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie ?Urządzenie do technologii kształtowania właściwości użytkowych stopów metali w środowisku niskotemperaturowej plazmy?
kategoria: prace wdrożone w przemyśle
Marek Kamiński ? Plasticon Poland S.A. w Toruniu ?Przewód kominowy z tworzyw kompozytowych o średnicy Dn 6800 mm i wysokości 126 m, w instalacji odsiarczania gazów spalinowych w Zakładach Azotowych ?Puławy? SA?
Krzysztof Rzeźnik  ? Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu ?Innowacyjna kompozycja materiałowa dla narzędzi do głębokiego tłoczenia, konstrukcja tłoczników z tej kompozycji, technologia głębokiego, dynamicznego tłoczenia blach na wytłoczki do wykonania powłokowych części lotniczych?.

Wszyscy wyżej wymienieni laureaci otrzymali statuetki, natomiast laureaci V edycji Konkursu dodatkowo dyplomy, a dyrektorzy firm w których nastąpiło wdrożenie ? dyplomy z podziękowaniem.

W drugiej części uroczystości odbyły się dwa kolejne bloki tematyczne, które prowadził Prezes SIMP Andrzej Ciszewski.
Pierwszy z nich to: ?Nauka dla przemysłu ? oferty instytutów naukowo-badawczych dla małych i średnich przedsiębiorstw?, w którym przedstawiciele instytutów zaprezentowali swoje propozycje, w następującej kolejności:
­          mgr Barbara Wolnicka ? Kierownik Ośrodka Marketingu i Informacji Naukowej w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach
­          dr inż. Tomasz Babul ? Kierownik Zakładu Obróbki Cieplnej w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
­          Dariusz Rataj ?  Szef Marketingu w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie
­          dr inż. Jan Radniecki ? Kierownik Działu Marketingu, Współpracy Zagranicznej i Standaryzacji w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu
­          mgr inż. Janusz Oleszczak ? Główny Inżynier ds. Rozwoju w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
­          dr Tomasz Samborski ? Adiunkt w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Technologii Eksploatacji ? PIB w Radomiu

Drugi natomiast to: Sesja poświęcona obronności kraju, w której zaprezentowane zostały trzy tematy:
­           ?Trenażer morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR?, opracowany i wdrożony przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe, w skład którego wchodzi Akademia Marynarki Wojennej im. Boh. Westerplatte w Gdyni i Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. w Gdańsku, prezentowany przez prof. Jana Kobierskiego ? Dyrektora Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i kmdr por. mgr inż. Mirosława Chmielińskiego ? Kierownika Pracowni Broni Rakietowej i Artylerii AMW;
­          ?Samolot szkolno-treningowy nowej generacji Grot-2?, zaprezentowany przez Pana Dariusza Rataja ? Szefa Marketingu w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie;
­          ?Tarcza Polski?, przedstawiona przez Pana Tomasza Badowskiego ? Zastępcę Kierownika Promocji projektu Tarcza Polski w BUMAR Sp. z o.o. w Warszawie.

Organizatorzy I Dnia Mechanika wyrażają serdeczne podziękowania dla Firm, które weszły do grona Sponsorów, a dzięki którym możliwe było jego przeprowadzenie.

Opracowali: Elżbieta Białek i Kazimierz Łasiewicki

Profesor Andrzej Biń nowym redaktorem naczelnym kwartalnika PAN

Ukazał się nr 1/2012 kwartalnika PAN Chemical and Process Engineering ? Inżynieria Chemiczna i Procesowa.
Nowym redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. inż. Andrzej Biń z Politechniki Warszawskiej,
członek wielu towarzystw naukowych i rad programowych czasopism naukowych.

Gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy sukcesów w kierowaniu czasopismem o uznanej, wysokiej pozycji naukowej

     Redakcja i Rada Programowa
 ?Inżynierii i Aparatury Chemicznej?

http://www.versitaopen.com/cpe/editors/
http://versita.metapress.com/content/lj6jj8115425/?sortorder=asc&p_o=10

I Dzień Mechanika 2012

W nawiązaniu do uchwały Zarządu Głównego SIMP z 28 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia DNIA MECHANIKA
kierownictwo Stowarzyszenia postanowiło zorganizować jego I edycję, która odbędzie się
           30 maja 2012 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich,
podczas trwania Targów Innowacje – Technologie – Maszyny. Stosowne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane z dyrekcją MTP.

Impreza ta, zgodnie z intencją Zarządu Głównego SIMP, będzie corocznie obchodzona na pamiątkę zebrania konstytucyjnego powołującego Stowarzyszenie, co miało miejsce w dniu 28 czerwca 1926 r. na terenie Politechniki Warszawskiej. Wyjątkowo w bieżącym roku pragniemy także uczcić 100-lecie zrzeszania się mechaników polskich, co miało miejsce podczas odbywającego się w dniach 12-15 września 1912 r. Zjazdu Techników Mechaników w Krakowie, który zwołano jako autonomiczne, branżowe spotkanie mechaników w ramach VI Zjazdu Techników Polskich.

W skład tego organizowanego po raz pierwszy przedsięwzięcia, ważnego dla całej społeczności mechaników polskich,
wejdą dwa podstawowe bloki tematyczne, tj.:

   • Seminarium podsumowujące dotychczasowe pięć edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku organizowanego pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki
    ? Waldemara Pawlaka;
   • Prezentacja  ofert  instytutów  naukowo-badawczych  dla  małych  i  średnich  przedsiębiorstw,  współpracujących  ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, poprzedzone referatem prezesa SIMP, poświęconym Jubileuszowi 100-lecia zrzeszania się mechaników polskich.

    Uczestnikami I.  Dnia Mechanika będą:
    –        członkowie Zarządu Głównego SIMP,
    –        członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP,
    –        prezesi oddziałów oraz sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP,
    –        członkowie honorowi SIMP,
    –        laureaci wszystkich dotychczasowych edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku,
    –        dyrektorzy czołowych instytutów naukowo-badawczych i przedsiębiorstw współpracujących ze Stowarzyszeniem.

Osoby uczestniczące w I.  Dniu Mechanika otrzymają okolicznościowy certyfikat z numizmatem wyemitowanym przez Mennicę.
Komitet Organizacyjny

Zgłoszenia projektów w ramach współpracy naukowej polsko-czeskiej i polsko-chińskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do dwóch Programów Wykonawczych:

 1. z Republiką Czeską na lata 2013-2014
  (termin nadsyłania wniosków upływa 30 maja br.)
  http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-lata-2012-2013-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonaw-1/
 2. z Chińską Republiką Ludową na lata 2012-2013
  (termin nadsyłania wniosków upływa 31 maja br.)
  http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-lata-2012-2013-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonaw/

Programy Wykonawcze obejmują projekty w dowolnej dziedzinie, uzgodnione między polskimi i czeskimi oraz polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Środki przyznawane przez obie strony na okres do dwóch lat przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).