Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Polityki Naukowej

20 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Polityki Naukowej (KPN) w nowym składzie. Na posiedzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin uroczyście wręczył zebranym powołania.

KPN jest ciałem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych. Głównym zadaniem Komitetu Polityki Naukowej jest wspieranie ministra w kreowaniu strategicznych rozwiązań dla nauki i szkolnictwa wyższego.

W skład KPN 1 czerwca 2018 r. zostali powołani:

Dr hab. Stanisław Czekalski  prof. nadzw. UAM ? historia;  Prodziekan ds. naukowych Wydziału Historii UAM. Zainteresowania badawcze: historia, teoria i metodologia historii sztuki; problematyka znaczenia, analizy i interpretacji obrazu; historia sztuki nowoczesnej; studia nad kulturą wizualną. Stypendium Getty Foundation ? Getty Summer Institute in Visual and Cultural Studies, University of Rochester, NY, 1998.

Dr hab. Natalia Letki (Garner) ? socjologia i politologia; Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka prac dotyczących kapitału społecznego i zaufania społecznego. Doktoryzowała się w Nuffield College w Oksfordzie, gdzie następnie prowadziła badania jako Post-doctoral Prize Research Fellow. Dwukrotna laureatka stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (HOMING/POWROTY i Idee dla Polski). W 2009 roku zdobyła grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w wysokości 1,73 mln euro na projekt badawczy Dobra publiczne w oczach zwykłych ludzi. Obywatele wobec dóbr publicznych i państwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prof. Janusz Gołaś ? chemia; Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2000). Kierownik Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Dyrektor International School of Technology w AGH (1995-2005). Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Międzynarodowych w AGH. Jeden z koordynatorów w europejskim programie studiów w ramach węzła wiedzy KIC InnoEnergy (2012-14). Ponad trzy lata pracy w USA (State Univ. of N.Y., Univ. of Illinois, National Science Foundation).

Dr hab. Wiesława Grajkowska, prof. CZD ? medycyna; Patomorfolog i neuropatolog, pracuje w Instytucie ?Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka? oraz w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich. Konsultant Krajowy ds. neuropatologii.

Prof. Andrzej Jajszczyk ? telekomunikacja i sieci informacyjne; Pracuje w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Prezes Oddziału PAN w Krakowie oraz dyrektor regionu Europa, Bliski Wschód i Afryka międzynarodowej organizacji IEEE Communications Society. W latach 2011-2015 tworzył Narodowe Centrum Nauki jako jego pierwszy dyrektor.

Prof. Barbara Klajnert-Maculewicz ? biologia; Pracuje w Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz jako zewnętrzny pracownik naukowy w Leibniz IPF w Dreźnie. W latach 2009-2012 była przewodniczącą Komitetu Zarządzania COST Action TD0802 dendrymery w zastosowaniach biomedycznych.

Dr hab. inż Krzysztof Leja prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej ? ekonomia; Prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań nad szkolnictwem wyższym. Obecnie ekspert krajowy w projekcie ETER II. Ekspert Fundacji Rektorów Polskich i MNiSW.

Prof. Jacek Łęski ? elektronika; Pracuje w Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Senior Member IEEE. Zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów biomedycznych, rozpoznawaniem obrazów, zbiorami i systemami rozmytymi. Jest twórcą epsilon-nieczułego modelowania rozmytego.

Prof. dr. hab. Jerzy Marcinkowski ? matematyka, informatyka; Matematyk zajmujący się logiką w informatyce i teorią informatyki. Pracuje w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2008?2011 roku członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2005-2007 prodziekan ds. dydaktyki informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 r. dyrektor Instytutu Informatyki UWr. Członek Komitetu Informatyki PAN.

Dr hab. Marcin Nowotny ? biologia; Kierownik Laboratorium Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Kierownik ds. Naukowych PRO Biostructures, laboratorium świadczącego usługi naukowe dla przemysłu. W latach 2003-2008 odbył staż podoktorski w Narodowych Instytutach Zdrowia (NIH) w Bethesda, USA. Zajmuje się badaniami strukturalnymi białek zaangażowanych w przetwarzanie kwasów nukleinowych. Główna metoda badawcza to krystalografia i biochemia białek, a od niedawna także mikroskopia krioelektronowa. Laureat grantów ERC, Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute, EMBO, TEAM FNP i MAESTRO NCN.

Prof. Jerzy Szwed ? fizyka; Fizyk teoretyk zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zajmuje się teorią oddziaływań fundamentalnych. W latach 1990-1993 był dyrektorem Instytutu Informatyki UJ. W latach 2002?2003 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, a w latach 2005-2009 był dziekanem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Przez sześć  lat przebywał w ośrodkach naukowych we Francji,  Niemczech i USA. W latach 2009-2010 wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Prof. Tomasz Żylicz ? ekonomia; Założyciel Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, były kierownik Katedry Mikroekonomii, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Komitet Polityki Naukowej nowej kadencji wybrał na swojego przewodniczącego prof. Jerzego Szweda. Nowy przewodniczący będzie sprawował swoja funkcję przez 6 miesięcy.

 Wg komunikatu MNiSW