InzApChem_2012_1_04-07

 

M. PALICA, N. OBROCHTA, B. ROZMUS, A. TLAŁKA: Badania ?ltracji ciśnieniowej
i wirowej zawiesiny ?otokoncentratu węglowego po dodaniu ?okulantu i jego soni?kacji

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 04?07                          Pobierz plik artykułu 

Streszczenie:
Testom ?ltracji ciśnieniowej w zakresie ?P = 0,09÷1,5 MPa oraz ?ltracji wirowej w zakresie
?/g = 112÷1787 i ? = 4÷30 min poddano przemysłową zawiesinę ?otokoncentratu, zawiesinę
z dodatkiem ?okulantu 70÷170 g/1 Mg p. oraz z ?okulantem soni?kowanym. Wykazano, że ?ltracja wirowa ?otokoncentratu z dodatkiem 110 g ?ok./1 Mg p. pozwala uzyskać przy dostatecznie wysokich
?/g i ? znacząco niższe wpl w porównaniu z wpl po ?ltracji próżniowej i ciśnieniowej.
Słowa kluczowe: ?ltracja ciśnieniowa, wirowa, ?otokoncentrat, ?okulant, soni?kacja

 

M. PALICA, N. OBROCHTA, B. ROZMUS, A. TLAŁKA: Research into pressure and centrifugal ?ltration of coal ?otoconcentrate suspension after ?occulant addition and its sonication
Inż. Ap. Chem. 2012, 51, no. 1, 4?7                                                                                    Get the full text (in Polish) 
Abstract:
Industrial suspension of ?otoconcentrate, suspension with the addition of 70÷170 g/1 Mg s. p. of ?occulant and suspension with sonicated ?occulant underwent pressure ? ltration tests in the range ?P = 0.09÷1.5 MPa and centrifugal ?ltration tests in the ranges ?/g = 112÷1787 and ? = 4÷30 min. It was proved that centrifugal ?ltration of ?otoconcentrate with the addition of 110 g/1 Mg s. p. of  ?occulant allowed one to obtain signi?cantly lower wpl (at appropriate high ?/g and ?) in comparison with wpl obtained after vacuum and pressure ?ltration.
Keywords: pressure ?ltration, centrifugal, ?otoconcentrate, ?occulant, sonication

References:
Bandrowski J., Merta H., Zioło J., 2001. Sedymentacja. Zasady i projektowanie,  Wyd. II, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice

Kocurek J., Palica M., 2005. Simulation and experimental veri?cation of the ?ltration and ?lter cake compression model.
Powder Technology, 159, nr 1, 17-26. DOI: 10.1016/j.powtec.2005.05.042

Lemanowicz M., 2011. Spagiryczne procesy zachodzące w układach dyspersyjnych ciało stałe ? ciecz w polu ultradźwięków.
Rozprawa doktorska, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice

Machej J., Tre?er U., 1995. Dobór i wybór urządzeń ?ltracyjnych. Chemik, 48, nr 5, 165

Obrochta N., 2011. Filtracja ciśnieniowa ?otokoncentratu węglowego. Praca dyplomowa magisterska,
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Śląska, Gliwice

Palica M., 1994. Mechanical dewatering of the ?otation concentrate of coking coal Chem. Engng and Proc., 33, nr 3, 141-149.
DOI: 10.1016/0255-2701(94)90004-3

Palica M., 1996. A method to investigate ?ltration by the use of a pressure test ?lter Chem. Engng and Proc., 35, nr 5, 333-342.
DOI: 10.1016/0255-2701(96)80013-4

Palica M., Kocurek J., 2001. Wybrane zagadnienia teorii ?ltracji i kompresji osadów, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice

Palica M., Spyrka W., Adamczyk M., 2011a. Testy ?ltracji ciśnieniowej zawiesiny odpadowej z odmulnika Dorra,
Rocznik Ochrony Środowiska, (przyjęto do druku)

Palica M., Gozdek A., Pohl Ł., 2011b. Właściwości ?ltracyjne zawiesiny ?otokoncentratu węgla o różnych dodatkach ?okulantu.
Karbo, nr 2, 110-118

Palica M., Drzazga M., Gierczycki A., Gozdek A., Thullie J., 2012. Zmiana właściwości ?ltracyjnych ?otokoncentratu węglowego
poddanego ?ltracji wirowej po soni?kacji ?okulantu, Rocznik Ochrony Środowiska (przyjęto do druku)

Rozmus B., 2011. Filtracja ciśnieniowa ?otokoncentratu węglowego. Praca dyplomowa magisterska,
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Śląska, Gliwice

S?rensen] P.B., Moldrup P., Hansen J., 1996. Filtration and expression of compressible cakes Chem. Eng. Sci., 51, nr 6, 967-979.
DOI: 10.1016/0009-2509(95)00339-8

Tlałka A., 2011. Modelowanie procesu ?ltracji zawiesiny ?otokoncentratu. Praca dyplomowa magisterska,
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Śląska, Gliwice

Tiller F.M., Leu W.F., 1980. Basic data ?tting in ?ltration. J. Chinese Ins. Chem.  Eng., 11, 61-70.

Żużikow W. A., 1985. Filtracja. Teoria i praktyka rozdzielania zawiesin. (tłum. z j. ros.), WNT, Warszawa