InzApChem_2012_1_08-09

M. LEMANOWICZ, M. LAPCZYK, A. GIERCZYCKI: Wpływ ilości ?okulantu na wymiar fraktalny agregatów bieli tytanowej, gliny kaolinowej i kredy

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 8?9                          Pobierz plik artykułu (jęz. ang.) 

 Streszczenie
Zjawiska agregacji i rozpadu odgrywają istotną rolę zarówno w środowisku naturalnym
jak i w różnych gałęziach przemysłu. W pracy przedstawiono wpływ dodatku ?okulantu Magna?oc 1011 na rozkład ziarnowy i wymiar fraktalny trzech zawiesin: kredy, gliny kaolinowej oraz bieli tytanowej w wodzie RO. Badania były wykonywane za pomocą laserowego analizatora ziarnowego oraz mikroskopu biologicznego. Wymiar fraktalny wyznaczono za pomocą oprogramowania HarFA.
Słowa kluczowe: agregacja, rozpad, ?okulacja, wymiar fraktalny, HarFA

M. LEMANOWICZ, M. LAPCZYK, A. GIERCZYCKI: Impact of ?occulant dosage on fractal dimension of titanium white, kaolin clay and chalk aggregates
Inż. Ap. Chem. 2012, 51, no. 1, 8?9                        Get the full text (in English) 

Abstract:
The aggregation and breakage play an important role in nature as well as in different branches of industry. The impact of addition of Magna?oc 1011 ?occulant on the particle size distribution and fractal dimension of three different suspensions: chalk, kaolin clay and titanium white in RO water, is presented in this paper. The research was performed using a laser particle sizer and a biological microscope. The fractal dimension was determined using HarFA software.
Keywords: aggregation, breakage, ?occulation, fractal dimension, HarFA

References:

Alam N., Ozdemir O., Hampton M.A., Nguyen A.V., 2011: Dewatering of coal  plant tailings: Flocculation followed by ?ltration.
Fuel 90, nr 1, 26-35.  DOI: 10.1016/j.fuel.2010.08.006

Allen T., 1997: Particle Size Measurement V.1 Powder sampling and particle size measurement, 5ed., Chapman&Hall, London

Harfa software (22.11.2011): http://www.fch.vutbr.cz/lectures/imagesci/includes/harfa_download.inc.php

Kim Jinwook, Kramer T.A., 2006. Improved orthokinetic coagulation model for fractal colloids: Aggregation and breakup.
Chem. Eng Sci. 61, nr 1, 45-53. DOI: 10.1016/j.ces.2005.01.044

Menkhaus T.J., Anderson J., Lane S., Waddell E, 2010. Polyelectrolyte ?occulation of grain stillage for improved clari?cation
and water recovery within bioethanol production facilities. Bioresour. Technol. 101, nr 7, 2280-2286.
DOI: 10.1016/j.biortech.2009.11.017

Qi Y., Thapa K.B., Hoadley A.F.A., 2011. Application of ?ltration aids for improving sludge dewatering properties ? A review.
Chem. Eng. J. 171, nr 2, 373-384. DOI: 10.1016/j.cej.2011.04.060

Razali M.A.A., Ahmad Z., Ahmad M.S.B., Arif? n A.,2011. Treatment of pulp and paper mill wastewater with various molecular weight
of polyDADMAC induced ? occulation. Chem. Eng. J. 166, nr 2, 529-535. DOI: 10.1016/j.cej.2010.11.011

Sakong C., Kim Y.D., Choi J., Yoon C., Kim J.P., 2011. The synthesis of thermally-stable red dyes for LCD color ?lters and analysis
of their aggregation and spectral properties. Dyes Pigm. 88, nr 2,166-173. DOI: 10.1016/j.dyepig.2010.06.003

Samaras K., Zouboulis A., Karapantsios T., Kostoglou M., 2010. A CFD-based simulation study of a large scale ?occulation tank
for potable water treatment. Chem. Eng. J. 162, nr 1, 208-216. DOI: 10.1016/j.cej.2010.05.032

Tang Y., Zhang H., Liu X., Cai D., Feng H., Miao C., Wang X., Wu Z., Yu Z., 2011. Flocculation of  harmful algal blooms by modi?ed
attapulgite and its safety evaluation. Water Res. 45, nr 9, 2855-2862. DOI: 10.1016/j.watres.2011.03.003

Wickramasinghe S.R., Leong Y., Mondal S., Liow J.,2010. In?uence of cationic ?occulant properties on the ?occulation
of yeast suspensions. Adv. Powder Technol. 21, nr 4, 374-379. DOI: 10.1016/j.apt.2010.02.006