Nabór ekspertów ds. innowacji – Europejska Rada Innowacji

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w zakresie udziału w pracach Rady doradczej Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council). Komisja oczekuje zgłoszeń ze strony wysokiej klasy ekspertów, którzy będą pomagać KE we wdrażaniu programu EIC i kształtować mechanizmy i standardy wsparcia Unii Europejskiej dla innowacji w ramach programu Horyzont Europa. Rada doradcza EIC składać się będzie od 15 do 20 ekspertów z różnych dziedzin europejskiego ekosystemu innowacji, którzy zostaną wybrani w procesie selekcji, mianowani przez KE i działać będą niezależnie oraz w interesie publicznym.

Celem inicjatywy European Innovation Council (EIC) jest wspieranie czołowej pozycji Europy w realizacji przełomowych innowacji, tj. innowacji które tworzą nowe rynki, w szczególności poprzez łączenie fizycznych i cyfrowych produktów i usług, technologii i modeli biznesowych. Cel ten wymaga identyfikowania i wspierania innowatorów oraz innowacji o wysokim ryzyku, tj. takich w których prywatni inwestorzy nie są skłonni inwestować w pojedynkę a dla których warto budować w Europie atrakcyjną lokalizację w celu rozwijania, inwestowania i skalowania wysoce innowacyjnych technologii i firm. Inicjatywa pilotażowa EIC ma obejmować instrumenty finansowania, mające wspierać przełomowe innowacje na wczesnym etapie (zaawansowane badania nad przyszłymi i powstającymi technologiami) oraz przyspieszać rozwój i zwiększenie skali najbardziej innowacyjnych europejskich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność oraz innowacyjnych MŚP (w tym nowatorskie finansowanie w celu połączenia dotacji i inwestycji kapitałowych). Program pilotażowy ma testować proaktywne podejście do zarządzania wsparciem finansowym i w tym celu Komisja zamierza zatrudnić menedżerów programów posiadających wiedzę specjalistyczną w dziedzinie technologii / innowacji. Na potrzeby pilotażowego finansowania mieszanego Komisja zamierza ustanowić spółkę specjalnego przeznaczenia do zarządzania komponentem kapitałowym i tak ją skonstruować, by mogła przyciągać inwestorów publicznych i prywatnych w celu zwiększenia efektu dźwigni wkładu unijnego.

Zadania Rady:

    Doradzanie Komisji w zakresie: opracowania i monitorowania bieżących i planowanych działań pilotażowych EIC w 2019 r. i 2020 r., w szczególności nowych inicjatyw, które zostaną uruchomione w 2019 r .

    Opracowanie ogólnej strategii dla przyszłego programu EIC oraz projektowanie mechanizmów finansowania i wsparcia, zgodnie z programem ?Horyzont Europa?

    Opracowanie strategii wzmacniania i wspierania pozostałych kwestii związanych z funkcjonowaniem ekosystemu innowacji w Europie

    Identyfikacja barier regulacyjnych napotykanych przez innowatorów, w szczególności tych, którym przyznano wsparcie w ramach działań EIC w zakresie finansowania

    Zwiększenie widoczności EIC i promowanie atrakcyjności Europy jako lokalizacji dla przełomowych innowacji.

Warunki:

Członkowie Rady zostaną mianowani procedurze selekcji przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) na okres dwóch lat. Jeden z wybranych członków zostanie mianowany przewodniczącym pilotażowej rady doradczej EIC. W ciągu każdego roku Rada odbędzie cztery posiedzenia formalne, w siedzibie Komisji w Brukseli oraz szereg posiedzeń nieformalnych.

Zasady przesyłania zgłoszeń:

    Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszenia bezpośrednio do Komisji Europejskiej, DG RTD, w formie elektronicznej na adres: RTD-B3-EIC@ec.europa.eu.

    Zgłoszenie powinno być wypełnione w języku angielskim.

Zgłoszenie musi zawierać następujące dokumenty złożone wyłącznie w formacie elektronicznym (tj. PDF lub Word):

  • List motywacyjny (jedna strona) wyjaśniający motywację złożenia wniosku i wkład który ekspert zmierza wnieść do Rady
  • Życiorys (nie przekraczający trzech stron)
  • Formularz klasyfikacyjny potwierdzający osobiste złożenie wniosku (załącznik I)
  • Formularz kryteriów wyboru podsumowujący sposób spełnienia kryteriów wyboru wymienionych w sekcji 5 (załącznik II)
  • Formularz deklaracji o braku konfliktu interesów (?DOI?) (załącznik III)

Termin przesyłania zgłoszeń: 10 maja 2019

 

Wg komunikatu MNiSW