Rok 2009 nr 2

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA

Artykuły naukowe:

M. BARANOWSKA: Właściwości fizykochemiczne kefiru i biokefiru

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 18-20                                 pobierz plik artykułu 

Ocena właściwości fizykochemicznych kefiru tradycyjnego i o zmodyfikowanym składzie mikroflory wskazuje, że zawartość tłuszczu w mleku nie miała wpływu na czas ukwaszania kefiru, natomiast podwyższenie poziomu suchej masy wydłużyło ten etap. Kwasowość, synereza skrzepu, ziarnistość i barwa wyrobów kefiru zależały przede wszystkim od składu mleka a w mniejszym stopniu od czasu przechowywania. Również metoda produkcji biokefiru miała znaczący wpływ na jego właściwości.
Słowa kluczowe:kefir, kwasowość, synereza, ziarnistość

18

—————————————————————————————————————-
M. BARANOWSKA, A. ŻBIKOWSKA, Z. ŻBIKOWSKI: Charakterystyka jogurtu produkowanego metodą przyspieszoną i termostatową

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 20-22                                 pobierz plik artykułu 

W pracy porównano jakość jogurtu produkowanego metodą przyspieszoną
z zastosowaniem prefermentacji i metodą termostatową. Stwierdzono porównywalność cech organoleptycznych, lepkości i podatności na synerezę jogurtu wyprodukowanego metodą przyspieszoną z zastosowaniem prefermentacji i termostatową.
Słowa kluczowe: prefermentacja, przyspieszona metoda produkcji jogurtu

20

—————————————————————————————————————-
M. BARANOWSKA, A. ŻBIKOWSKA, Z. ŻBIKOWSKI: Porównanie cech jakościowych bio-jogurtu produkowanego metodą przyspieszoną i tradycyjną

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 23-24                                 pobierz plik artykułu 

W pracy porównano jakość bio-jogurtu produkowanego metodą przyspieszoną z zastosowaniem prefermentacji i metodą termostatową. Stwierdzono porównywalność cech organoleptycznych, lepkości i podatności na synerezę bio-jogurtu wyprodukowanego metodą przyspieszoną
z zastosowaniem prefermentacji i termostatową.
Słowa kluczowe: prefermentacja, przyspieszona metoda produkcji bio-jogurtu.

23

—————————————————————————————————————-
A. BOCHAT, L. WESOŁOWSKI: Nowa konstrukcja zespołu roboczego rozdrabniacza bijakowego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 25-26                                 pobierz plik artykułu 

Praca zawiera opis nowej konstrukcji zespołu roboczego rozdrabniacza bijakowego (patent RP nr 173497), wymuszającego promieniowy ruch rozbitych ziaren w komorze rozdrabniającej. Badania wstępne podczas rozdrabniania pszenicy wykazały, że zastosowanie nowej konstrukcji zespołu roboczego, powoduje zwiększenie wydajności, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii w stosunku do rozdrabniacza o klasycznej budowie zespołu roboczego.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, pszenica, efektywność rozdrabniania

25

—————————————————————————————————————-
M. CIERACH, J. NIEDŹWIEDŹ, M. BORZYSZKOWSKI: Zmiany poubojowe w wołowej tkance mięśniowej a jakość mięsa

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 27-28                                 pobierz plik artykułu 

Jakość mięsa w znaczącym stopniu kształtowana jest przez czynniki genetyczne, żywieniowe, środowiskowe, dobrostan zwierząt oraz postępowanie ze zwierzętami przed ubojem i z mięsem po uboju. W największym stopniu na tworzenie się charakterystycznych cech jakościowych mięsa wpływa proces poubojowego dojrzewania. W pracy przedstawiono najważniejsze zmiany poubojowe zachodzące w tkance mięśniowej, w szczególności proces glikolizy. Prawidłowy przebieg procesu glikolizy uzależniony jest od poziomu glikogenu zmagazynowanego w mięśniach, ten z kolei od postępowania ze zwierzęciem przed ubojem. Wysoki poziom zawartości glikogenu w mięśniach przed ubojem przyczynia się do otrzymania mięsa o pH
w zakresie (5,5?5,8) co korzystnie wpływa na dalsze przemiany w efekcie dając mięso o pożądanej jakości.
Słowa kluczowe: przemiany poubojowe, glikogen, glikoliza, jakość mięsa

27

—————————————————————————————————————-
M. CIERACH, A. WIERZBICKA, M. BORZYSZKOWSKI: Parametry barwy wołowiny kulinarnej z różnych krajów

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 29-30                                 pobierz plik artykułu 

W pracy zbadano parametry barwy wybranych gatunków wołowiny kulinarnej, która była zróżnicowana pod względem kraju pochodzenia. Zauważono, że w wyniku wzrostu zapotrzebowania na mięso wołowe w Unii Europejskiej nastąpił import tego surowca z krajów Ameryki Południowej i Stanów Zjednoczonych. Stwierdzono, że wołowina ta różni się parametrami barwy, w wyniku zróżnicowania rasowego oraz wpływu specyficznych warunków środowiskowych, hodowlanych i genetycznych na zwierzęta. Okazało się, że najwyższym parametrem jasności L* odznaczała się wołowina argentyńska i amerykańska, a najniższym mięso wołowe z Brazylii. Najwyższą ?czerwoność? a* zanotowano w wołowinie polskiej (ZM ?Warmia? w Biskupcu). Natomiast parametr ?żółtości? b* nie różnił się statystycznie istotnie
w żadnym mięsie wołowym.
Słowa kluczowe: wołowina kulinarna, barwa

29

—————————————————————————————————————-
B. CZUPRYŃSKI, K. KOTARSKA: Zanieczyszczenia chemiczne spirytusów surowych związkami karbonylowymi

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 31-32                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono etapy procesu fermentacji alkoholowej. Omówiono podstawowe przyczyny powstawania związków karbonylowych (w tym akroleiny) w spirytusach surowych produkowanych przez polskie gorzelnie rolnicze. Przedstawione spostrzeżenia i wnioski oparto na pracach badawczych własnych oraz na podstawie przeglądu literatury.
Słowa kluczowe: fermentacja alkoholowa, związki karbonylowe, akroleina

31

—————————————————————————————————————-
B. CZUPRYŃSKI, K. KOTARSKA: Spirytus surowy produkowany z buraka cukrowego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 33-34                                pobierz plik artykułu 

Celem pracy było ustalenie warunków fermentacji zacierów przygotowanych z buraków cukrowych. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych, przy użyciu trzech ras drożdży: D-2, As-4 i O-11 . Jakość otrzymanego spirytusu surowego badano za pomocą chromatografu gazowego 6890 Hewlett Packard.
Słowa kluczowe: burak cukrowy, jakość spirytusu surowego, drożdże gorzelnicze

33

—————————————————————————————————————-
P. CZYŻEWSKI, M. BIELIŃSKI: Eliminowanie wad zamknięć opakowań tworzywowych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 35-36                                 pobierz plik artykułu 

W pracy opisano podstawowe wady konstrukcyjne i technologiczne zamknięć w opakowaniach polimerowych. a także przedstawiono możliwości zmniejszania wybranych wad na etapie projektowania poprzez zastosowanie wspomagania komputerowego przetwórstwa tworzyw.
Słowa kluczowe: zamknięcie, opakowanie, symulacja

35

—————————————————————————————————————-
A. DERESZEWSKA, S. CYTAWA: Podczyszczanie ścieków przemysłowych obciążonych surfaktantami na osadzie nadmiernym biologicznej oczyszczalni ścieków

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 37-38                                 pobierz plik artykułu 

Utrzymanie higieny linii produkcyjnych przemysłu spożywczego wiąże się z koniecznością stosowania surfaktantów, które przedostając się do kanalizacji utrudniają pracę oczyszczalni, powodują pienienie się ścieków oraz zmianę morfologii kłaczków osadu czynnego. Niniejsza praca przedstawia metodę umożliwiającą 85-95% redukcję ładunku surfaktantów anionowo czynnych w ściekach przy wykorzystaniu osadu nadmiernego, stanowiącego odpad
w biologicznej oczyszczalni ścieków.
Słowa kluczowe: surfaktanty, osad nadmierny, oczyszczanie ścieków

37

—————————————————————————————————————-
G. DOMEK: Zużycie objętościowe kół pasowych w maszynach spożywczych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 39-40                                 pobierz plik artykułu 

Oparcie pasa o koło ma istotny wpływ na trwałość przekładni. Rozpoznano zjawiska zachodzące w trakcie eksploatacji, które pozwala lepiej diagnozować stopień zużycia oraz konieczność wymiany pasa i kół. Zużycie objętościowe kół pasowych wiąże się z możliwością przedostawania się produktów zużycia do produkowanej żywności. Ocena mechanizmu powstawania tego rodzaju zużycia, projektowania i zabezpieczania przekładni pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa produkowanych maszyn i jakości żywności.
Słowa kluczowe: koła pasowe, przekładnie pasowe, pasy zębate

39

—————————————————————————————————————-
E. DULCET, S. BOROWSKI, J. KASZKOWIAK, R. RAMA, J. HOJNACKI: Koncepcja technologii zakiszania młóta browarnianego w belach cylindrycznych owijanych folią

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 41-42                                 pobierz plik artykułu 

Omówiono metody i techniki zakiszania młóta browarnianego. Wskazano na brak technologii zakiszania młóta browarnianego dla małych i średnich gospodarstw rolniczych gwarantujących uzyskanie pasz dobrej jakości, zbliżonej do uzyskiwanej w długich rękawach foliowych. Przedstawiono ogólną koncepcję zakiszania młóta browarnianego w postaci bel cylindrycznych owiniętych folią.
Słowa kluczowe: pasza, prasa, konserwacja, kiszonka

41

—————————————————————————————————————-
K. DZIADOSZ, W. SOBKOWIAK: Rozdrabnianie celulozy

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 43-44                                 pobierz plik artykułu 

W procesie rozdrabniania celulozy, aby uzyskać określony skutek, czyli wyprodukować celowy produkt, istotny jest odpowiedni dobór maszyny rozdrabniającej, ustawienie optymalnych parametrów procesu oraz zastosowanie wybranej metody testowej stwierdzającej jakość rozdrobnienia.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, celuloza, airfelt

43

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI, A. ŚWIETLICKI: Wydajność wielotarczowego rozdrabniania ziaren

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 45-47                                 pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano konstrukcyjne badania wydajności wielotarczowych rozdrabniaczy ziaren zbóż. Badania prowadzono w warunkach zmiennej liczby tarcz i sposobu zasilania ziarnami pszenżyta oraz kukurydzy. Jako rozwiązanie podano konstrukcję o optymalnej liczbie tarcz i sposobie zasilania dla pszenżyta i kukurydzy.
Słowa kluczowe: konstrukcja rozdrabniaczy wielotarczowych, ziarna zbóż, żywność

45

—————————————————————————————————————-
K. GĘSIŃSKI, G. GOZDECKA: Ocena usuwania saponin z nasion komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) w skaryfikacji mechanicznej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 48-49                                 pobierz plik artykułu 

W pracy zastosowano metodę skaryfikacji mechanicznej do usuwania saponin z powierzchni nasion komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.). Badano wpływ intensywności ścierania na zmniejszenie zawartości saponin w nasionach. W badaniach zastosowano kilka metod skaryfikacji. Zawartość saponin oznaczano testem pianowym. Największą skuteczność skaryfikacji mechanicznej stwierdzono po zastosowaniu młocarni cylindrycznej. Zaobserwowano, że krotność skaryfikacji wpływa na znaczne obniżenie poziomu saponin.
Słowa kluczowe: skaryfikacja mechaniczna, komosa ryżowa, saponiny

48

—————————————————————————————————————-
G. GOZDECKA, K. GĘSIŃSKI: Komosa ryżowa jako źródło wartościowych składników odżywczych
Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 50-51                                 pobierz plik artykułu 

Zbadano nasiona komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) odmiany Faro. W nasionach oznaczono suchą masę, zawartość białka, cukrów ogółem, redukujących i skrobi, zawartość tłuszczu, witaminy C oraz zawartość saponin. Otrzymane wyniki posłużyły do analizy porównawczej zawartości wymienionych składników w nasionach komosy ryżowej uprawianej
w innych krajach oraz innych gatunków roślin uprawnych.
Słowa kluczowe: komosa ryżowa, składniki odżywcze, węglowodany, białko

50

—————————————————————————————————————-
H. HOLKA, T. JARZYNA: Analiza eksperymentalna dekompozycji opon metodą water-jet
Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 52-53                                 pobierz plik artykułu 

Utylizacja opon jest dużym problemem w światowej gospodarce. W pracy opisano dwie technologie recyklingu opon metodą water-jet. Zaprezentowano konstrukcje stanowisk badawczych, na których przeprowadzono doświadczenia. Przedstawiono stosowne wyniki badań, które podsumowano wnioskami.
Słowa kluczowe: water-jet, recykling, zużyte opony

52

—————————————————————————————————————-
M. JANKOWSKI, K. TYSZCZUK, S. KOPACZ: Wstępna optymalizacja procesu rozdrabniania nasion oleistych z wykorzystaniem programowania genetycznego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 54-55                                 pobierz plik artykułu 

Skuteczność metody genetycznej związana jest z jednoczesnym prowadzeniem poszukiwań
w wielu punktach, w poszukiwaniach stosowane są reguły ewolucyjno-probabilistyczne. W prowadzonych przez autorów pracach zostanie ustalona funkcja celu, możliwie niewrażliwa na zakłócenia, ale ukierunkowana na zmiany parametrów procesu rozdrabniania nasion oleistych rozdrabniaczem precyzyjnym RPW-11TN.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, programowanie genetyczne, model

54

—————————————————————————————————————-
J. KALWAJ: Wpływ konstrukcji bijaków na efektywność rozdrabniania udarowego ziarna zbóż

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 56-57                                 pobierz plik artykułu 

Informacje literaturowe i przemysłowe wykazały, że na koszty eksploatacji maszyn przetwórczych, w tym również rozdrabniaczy udarowych, wpływają przede wszystkim: energochłonność maszyny oraz trwałość podzespołów. Jednym ze sposobów zmniejszenia tych kosztów jest optymalizacja głównych elementów roboczych jakimi są bijaki. W artykule wykazano, że można zwiększyć efektywność rozdrabniaczy przez odpowiedni dobór parametrów bijaków. Zaproponowano modernizację konstrukcyjną tych elementów w aspekcie zwiększenia ich trwałości.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz udarowy, efektywność, ziarno zbóż, wirnik, bijak, trwałość

56

—————————————————————————————————————-
J. KALWAJ: Wpływ konstrukcji wirnika na energochłonność rozdrabniacza udarowego ziarna zbóż
Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 58-59                                 pobierz plik artykułu 

Rozwój przemysłu rolno-spożywczego powoduje wzrost zapotrzebowania na maszyny przetwórcze małej i średniej wydajności, w tym również na rozdrabniacze udarowe. Można także stwierdzić, że brak jest badań mających na celu optymalizację energetyczną tych maszyn, a w konsekwencji minimalizację kosztów ich eksploatacji. W artykule podjęto próbę doświadczalnego określenia najkorzystniejszych parametrów podzespołu roboczego rozdrabniacza jakim jest wirnik.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz udarowy, energochłonność, ziarno zbóż, wirnik

58

—————————————————————————————————————-
J. KASPRZAK, P. KURCZEWSKI, R. LEWICKI: Zarządzanie cyklem życia LCM sposobem na wzrost innowacyjności

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 60-61                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania cyklem życia (LCM) jako sposób na wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Przytoczono znaczenie podstawowych definicji LCM
i wskazano miejsce idei wśród innych nowoczesnych koncepcji zarządzania. Wskazano ponadto zagadnienie ekoprojektowania wyrobów jako jedno z podstawowych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu cyklem życia.
Słowa kluczowe: zarządzanie cyklem życia, innowacyjność

60

—————————————————————————————————————-
J. KASZKOWIAK, E. KASZKOWIAK: Wykorzystanie ziarna zbóż uprawianych
w technologii uproszczonej na cele energetyczne

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 62-63                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań z pierwszego roku doświadczenia polowego mającego na celu określenie wpływu uproszczeń w technologii uprawy jęczmienia i owsa na ich przydatność jako materiału opałowego.
Słowa kluczowe: jęczmień, owies, nawożenie, spalanie

62

—————————————————————————————————————-
W. KAWKA, M. RECZULSKI: Konsolidacja wstęgi papieru w prasie powietrznej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 63-65                                 pobierz plik artykułu 

Praca zawiera opis nowego stanowiska badawczego do przedmuchowego odwadniania
i suszenia papierów tissue, co zapewnia znacznie większą niż w metodach konwencjonalnych wydajność odwadniania i suszenia papieru bez nadmiernego zagęszczenia jego struktury. Przedstawiono oryginalną metodologię pomiarów zmian wydajności odwadniania i grubości papieru.
Słowa kluczowe: maszyna papiernicza, odwadnianie i konsolidacja wstęgi papieru

63

—————————————————————————————————————-
K. KOPER, Z. KŁOS, R. LEWICKI: Kryterium środowiskowe w ocenie jakości eksploatacyjnej maszyn przemysłu spożywczego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 66-67                                 pobierz plik artykułu 

[1]ródłem wymagań jakościowych stawianych obiektom technicznym jest ich użytkownik, człowiek, egzystujący w środowisku Eksploatacja maszyn wpływa negatywnie na stan środowiska. Jednocześnie stan środowiska nakłada ograniczenia na proces eksploatacyjny. Dlatego tak istotne jest ujmowanie kryterium oddziaływań środowiskowych w jakościowej charakterystyce obiektu technicznego.
Słowa kluczowe: jakość eksploatacyjna, kryteria jakości, oddziaływania środowiskowe

66

—————————————————————————————————————-
W. KORPAL, K. ŻYWOCIŃSKI: Badania procesu fryturowania cebuli

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 68-69                                 pobierz plik artykułu 

Przebadano parametry procesu smażenia cebuli w głębokim tłuszczu. Analizowano jakość otrzymanego produktu głównie pod kątem zawartości wilgoci i tłuszczu. Badaniom poddano następujące odmiany cebuli: Sochaczewska, Oporto (Royal Sluis), Czerniakowska, Wolska
i Supra.
Słowa kluczowe: smażenie w głębokim tłuszczu, cebula, wilgotność

68

—————————————————————————————————————-
R. KORZENIOWSKA-GINTER: Polska żywność tradycyjna i regionalna w świadomości młodych konsumentów
Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 70-71                                 pobierz plik artykułu 

Młodzi konsumenci dość dobrze orientują się w ogólnej wiedzy na temat tradycyjnej żywności, potrafią wskazać polskie produkty regionalne. Do najbardziej preferowanych tradycyjnych potraw należą: placki ziemniaczane, żurek, barszcz czerwony, pierogi i gołąbki. Wybór produktów determinują smak, ciekawość i tradycja. Stwierdzono zróżnicowanie preferencji kobiet i mężczyzn.
Słowa kluczowe: produkty regionalne, potrawy tradycyjne

70

—————————————————————————————————————-
R. KORZENIOWSKA-GINTER, A. NACZK: Wpływ dodatku trehalozy na wybrane cechy jakościowe pieczywa pszennego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 72-73                                 pobierz plik artykułu 

Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanego dodatku dwucukru trehalozy do ciasta pszennego na cechy sensoryczne i fizykochemiczne bułek kajzerek. Dodatek trehalozy nie spowodował istotnego pogorszenia cech sensorycznych i fizykochemicznych produktu. Bułki kajzerki z dodatkiem trehalozy w ilości 0,5 i 1% w stosunku do mąki cechowały się dobrą jakością.
Słowa kluczowe: trehaloza, pieczywo pszenne

72

—————————————————————————————————————-
R. KOSTEK: Symulacja przepływu materiału wewnątrz kruszarki udarowej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 74-75               pobierz plik artykułu (in English) 

Kruszarki udarowe są szeroko stosowane w przetwórstwie minerałów, recyklingu oraz przemyśle chemicznym. Najważniejszymi zagadnieniami badawczymi dotyczącymi kruszarek udarowych są: zużycie energii, przepływ materiału, uderzenia, wydajność i kształt komory kruszenia. Zagadnienia te są wzajemnie sprzężone i wpływają na siebie. W artykule przedstawiono przepływ ziarnisty materiału rozdrabnianego przez kruszarkę udarową. Przepływ ten symulowano z wykorzystaniem metody elementów dyskretnych DEM.
Słowa kluczowe: DEM, metoda elementów dyskretnych, kruszarka udarowa

74

—————————————————————————————————————-
R. KOSTEK: Wpływ zanieczyszczeń metalowych na pracę kruszarki walcowej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 76-77                                 pobierz plik artykułu 

Zanieczyszczenia metalowe nadawy stanowią poważne zagrożenie dla poprawnej pracy kruszarek. Powodują one awarie, konieczność wyłączenia ciągów technologicznych, a co za tym idzie wymierne straty. W pracy przedstawiono wpływ zanieczyszczeń metalowych na prace kruszarek walcowych oraz metody zaradcze, mające na celu ograniczenia awaryjności. Zagadnienie to ma konkretny wymiar praktyczny.
Słowa kluczowe: kruszarka walcowa, zabezpieczenie, zanieczyszczenia metalowe

76

—————————————————————————————————————-
K. KOTARSKA, B. CZUPRYŃSKI: Podniesienie odporności komórek drożdży na środowisko etanolu poprzez egzogenny dodatek biostymulatorów do zacieru fermentującego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 78-79                                 pobierz plik artykułu 

Do badań użyto biostymulatorów, mających wpływ na rozwój drożdży oraz prowadzony przez nie proces fermentacji, jak również na jakość spirytusu surowego. Wzbogacenie podłoża fermentacyjnego poprzez dodatek biostymulatorów ogranicza niepożądane produkty uboczne w uzyskiwanym spirytusie oraz daje wzrost wydajności etanolu ze skrobi.
Słowa kluczowe: proces fermentacji alkoholowej, wydajność etanolu ze skrobi, zacier żytni

78

—————————————————————————————————————-
K. KOTARSKA, B. CZUPRYŃSKI: Aktywność amylolityczna suszonych drożdży gorzelniczych I-7-43 w skali pełnoprodukcyjnej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 80-81                                 pobierz plik artykułu 

Celem badań była ocena aktywności enzymatycznej suszonych drożdży gorzelniczych
o uzdolnieniach amylolitycznych I-7-43 oraz ich przydatności technologicznej w skali pełnoprodukcyjnej. Zastosowanie drożdży I-7-43 daje możliwość ograniczenia stosowania zewnętrznych źródeł enzymów scukrzających skrobię (do 30%), bez szkody dla efektów technologicznych procesu produkcji spirytusu oraz ograniczenia kosztów produkcji spirytusu ponoszonych przez gorzelnię.
Słowa kluczowe: fermentacja alkoholowa, drożdże amylolityczne, wydajność i dynamika tworzenia etanolu

80

—————————————————————————————————————-
A. KWIATKOWSKA, T. ŻMIJEWSKI, E. D?BROWSKA: Cechy hydratacyjne chłodniczo przechowywanego mięsa jelenia

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 82-83                                 pobierz plik artykułu 

W pracy oceniano cechy hydratacyjne (nie pakowanego i pakowanego próżniowo) mięsa jelenia podczas przechowywania. Przechowywanie mięsa poprawia większość badanych cech, najszybciej następuje poprawa zdolności utrzymywania wody dodanej, następnie obniża się wyciek cieplny i woda wolna. Sposób pakowania mięsa wpływa na zawartość wody wolnej.
Słowa kluczowe: mięso, dziczyzna, jeleń, cechy hydratacyjne, przechowywanie

82

—————————————————————————————————————-
A. LEWANDOWSKA, Z. KŁOS, P. KURCZEWSKI, R. LEWICKI: Ekoprojektowanie na przykładzie sprzętu chłodniczego. Część I. Cele i procedura

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 84-85                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia prośrodowiskowego projektowania obiektów technicznych. Skoncentrowano się w nim na aspektach metodycznych ekoprojektowania. Opracowano własną procedurę ekoprojektowania, której postać umożliwia stosowania jej
w branży spożywczej.
Słowa kluczowe: ekoprojektowanie, oddziaływanie na środowisko, koszt

84

—————————————————————————————————————-
P. KURCZEWSKI, R. LEWICKI, J. KASPRZAK, Z. KŁOS: Ekoprojektowanie na przykładzie sprzętu chłodniczego. Część II. Planowanie i projekt

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 86-87                                 pobierz plik artykułu 

W artykule zaprezentowano przykład zrealizowanego w praktyce procesu ekoprojektowania sprzętu chłodniczego. W zakresie analizy środowiskowej wybranej chłodziarko-zamrażarki wykorzystano metodę ekobilansową ? metodę LCA (Life Cycle Assessment) oraz metodę LCC (Life Cycle Costing). Uzyskane wyniki pozwoliły określić zadania ekoprojektowe, prowadzące do środowiskowo-ekonomicznej optymalizacji.
Słowa kluczowe: ekoprojektowanie, oddziaływanie na środowisko, koszt

86

—————————————————————————————————————-
J. LIMANOWSKI, A. KUBIAK: Ocena efektu mieszania materiałów ziarnistych metodą komputerowej analizy obrazu

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 88-89                                 pobierz plik artykułu 

Ocenę efektu mieszania plastikowych kul w mieszalniku statycznym wykonano na podstawie analizy obrazu mieszaniny i parametrów charakteryzujących jego teksturę. Stwierdzono, że znajomość wartości parametrów jednolitość, entropia, homogeniczność i bezwładność może być pomocna w doborze długości drogi mieszania pozwalającej uzyskać zakładany efekt mieszania.
Słowa kluczowe: mieszanie statyczne, komputerowa analiza obrazu

88

—————————————————————————————————————-
M. MACKO: Efektywność energetyczna i środowiskowa rozdrabniania

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 90-91                                 pobierz plik artykułu 

Praca dotyczy zagadnień efektywności energetycznej procesu rozdrabniania, głównie wielokrawędziowego. W pracy podano wybrane wyniki badań zmiennych procesu rozdrabniania realizowanych na świecie, wskazano na możliwości ingerencji konstrukcyjnych, istotnie wpływających na poprawę efektywności energetycznej. W metodyce przedstawiono wyniki badań własnych oraz analizy wpływu cech konstrukcyjnych na końcową efektywność energetyczną.
Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, rozdrabnianie

90

—————————————————————————————————————-
M. MACKO, A. SOBOCZYŃSKI, G. ZYBERT, Ł. ZGÓRSKI, Ł. JĘDRZEJEWSKI,
P. WIECZOREK, M. WYSOCKI: Analizy numeryczne wybranych konstrukcji rozdrabniacza


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 92-93                                 pobierz plik artykułu 

Praca dotyczy zagadnień konstrukcyjnych rozdrabniaczy bijakowych oraz analiz numerycznych przeprowadzonych w środowisku CAD/CAE. Przedstawiono wybrane wyniki procesu dla wybranego zakresu prędkości obrotowych. Wyniki uzyskane w badaniach symulacyjnych porównano w dalszym etapie z wynikami badań laboratoryjnych.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, symulacje numeryczne rozdrabniania.

92

—————————————————————————————————————-
M. MATUSZEWSKI, M. STYP-REKOWSKI: Mikrocechy geometryczne elementów rozdrabniających

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 94-95                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono zagadnienie wpływu cech mikrogeometrycznych elementów rozdrabniających w rozdrabniaczach żywności na jakość rozdrabnianych cząstek. Omówiono cechy mikrogeometryczne i zaproponowano kryteria ich optymalizacji. Do cech tych zaliczamy wielkości opisujące strukturę geometryczną powierzchni (SGP).
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, jakość, cechy mikrogeometryczne, elementu rozdrabniającego

94

—————————————————————————————————————-
A. MAZURKIEWICZ: Żywienie a osteoporoza. Część III. Wskaźniki struktury kości beleczkowej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 96-97                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wskaźniki struktury uzyskane z badań mikrotomograficznych, kości beleczkowej osteoporotycznej i koksartrycznej. Zaprezentowano różnice w budowie kości
w obu badanych grupach próbek. Przeprowadzono wstępną ocenę wyników i na tej podstawie określono wytyczne do dalszych analiz.
Słowa kluczowe: osteoporoza, kość beleczkowa, wskaźniki struktury

96

—————————————————————————————————————-
A. MAZURKIEWICZ, T. TOPOLIŃSKI: Żywienie a osteoporoza. Część IV. zmiany struktury kości chorych na osteoporozę

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 98-99                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań próbek kostnych mających na celu określenie wskaźników opisujących ich strukturę. Badania przeprowadzono na mikrotomografie komputerowym. Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, że różnice pomiędzy strukturą kości osteoporotycznej i koksartrycznej najlepiej opisują dwa wskaźniki: średnia odległość pomiędzy beleczkami w kości Tb.Sp i gęstość prześwietleniowa BMD.
Słowa kluczowe: kość gąbczasta, wskaźniki struktury, kość osteoporotyczna i koksartryczna, różnice w strukturze

98

—————————————————————————————————————-
T. MIKOŁAJCZYK: Tworzenie narzędzia elastycznego geometryczno-kinematycznie

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 100-101                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono metodykę tworzenia narzędzi o elastyczności kinematyczno-geometrycznej na podstawie analizy rozwiązań narzędzi o stałej geometrii. Analizą regresji opracowanego modelu matematycznego noża tokarskiego określono usytuowanie osi ruchliwości części roboczej noża i zaproponowano nową konstrukcję noża.
Słowa kluczowe: noże tokarskie, narzędzia EGK

100

—————————————————————————————————————-
M. MODZELEWSKA-KAPITUŁA, M. CIERACH: Porównanie marmurkowatości wołowiny pochodzącej z różnych rejonów geograficznych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 102-103                                 pobierz plik artykułu 

W pracy porównano cechy marmurkowatości mięsa wołowego pochodzącego z Polski (od dwóch różnych dostawców), Szkocji, USA, Brazylii i Argentyny. Ocenę wykonano metodą wizualną oraz z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu. Odnotowano, iż największą marmurkowatością cechowało się mięso wołowe z USA i Szkocji, podczas gdy udział plamek tłuszczu śródmięśniowego był istotnie niższy w wołowinie polskiej i brazylijskiej.
Słowa kluczowe: wołowina, marmurkowatość, steki, komputerowa analiza obrazu

102

—————————————————————————————————————-
M. MODZELEWSKA-KAPITUŁA, M. CIERACH: Porównanie jakości mięsa wołowego pochodzącego z różnych rejonów geograficznych pod względem skurczu i ubytków masy podczas obróbki termicznej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 104-105                                 pobierz plik artykułu 

W pracy porównano ubytki masy oraz wielkość skurczu termicznego steków z wołowiny polskiej, szkockiej, argentyńskiej, brazylijskiej i pochodzącej z USA. Najmniejszy ubytek masy
i skurcz po 20 minutach chłodzenia odnotowano w stekach z wołowiny amerykańskiej, szkockiej i brazylijskiej. Steki te jednak nie różniły się od pozostałych pod względem soczystości.
Słowa kluczowe: wołowina, skurcz termiczny, ubytki masy podczas smażenia, steki

104

—————————————————————————————————————-
W. MOZOLEWSKI, J.F. POMIANOWSKI, M. KOPEĆ: Metody restytucji warunkiem jakości frytek ziemniaczanych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 106-107                                 pobierz plik artykułu 

Celem pracy było określenie wpływu metod restytucji na wartość odżywczą i jakość sensoryczną frytek ziemniaczanych. Mrożone frytki smażono we frytownicy lub pieczono
w piekarniku i kuchence mikrofalowej. Udowodniono statystycznie, że frytki smażone we frytownicy były bardziej kaloryczne i mimo, że zawierały więcej tłuszczu, w ocenie sensorycznej uzyskały wyższe noty niż frytki pieczone w kuchence mikrofalowej i piekarniku.
Słowa kluczowe: frytki, obróbka kulinarna, ocena sensoryczna, wartość odżywcza

106

—————————————————————————————————————-
A. OCIECZEK, R. KOSTEK: Wpływ mikronizacji na właściwości sorpcyjne błonnika pszennego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 108-109               pobierz plik artykułu (in English) 

Właściwości sorpcyjne błonnika pszennego identyfikowano na podstawie izoterm sorpcji.
W obliczeniach zastosowano model GAB procesu sorpcji. Wyznaczono pojemność monowarstwy wraz z odpowiadającą jej aktywnością wody, wartość stałej energetycznej oraz powierzchnię właściwą sorpcji. Weryfikacji poddano hipotezę o jednorodności właściwości sorpcyjnych błonnika pszennego. Otrzymane wyniki wykazały istotność na poziomie ? = 0.005. Wykazano również istnienie wyraźnej ujemnej korelacji pomiędzy długością włókien błonnika i pojemnością monowarstwy.
Słowa kluczowe: błonnik pszenny, mikronizacja, izotermy sorpcji, monowarstwa, powierzchnia właściwa sorpcji, stała energetyczna

108

—————————————————————————————————————-
K. PERZ: Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego w przemyśle spożywczym

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 110-111                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono sposoby wykorzystania energii odpadowej powstałej w przemyśle spożywczym. Przedstawiono możliwości jej wykorzystania w instalacji centralnej stacji mycia (CIP) i w instalacjach zapobiegających przemarzaniu gruntu w chłodniach. Opisano również możliwości wykorzystania tej energii do celów użytkowych i socjalno-bytowych.
Słowa kluczowe: energia odpadowa, gospodarka energetyczna, metody odzysku

110

—————————————————————————————————————-
J.F. POMIANOWSKI, W. MOZOLEWSKI: Tłuszcz indyczy surowcem do przetopu

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 112-113                                 pobierz plik artykułu 

Oceniając przydatność do przetopu tłuszczu indyczego, badano tłuszcz surowy i topiony. Analizowano podstawowy skład chemiczny, skład kwasów tłuszczowych, podatność na zmiany hydrolityczne i oksydacyjne oraz wybrane właściwości fizyczne tłuszczu topionego. Wykonano także ocenę sensoryczną. Topiony tłuszcz indyczy mimo spełniania parametrów normatywnych nie spełnia w pełni wymagań stawianych przez gastronomię tłuszczom do smażenia.
Słowa kluczowe: tłuszcz indyczy, jakość tłuszczu, kwasy tłuszczowe

112

—————————————————————————————————————-
T. PUKSZTA: Trwałość przechowalnicza soków owocowych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 114-115                                 pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono doświadczenie mające na celu określenie trwałości przechowalniczej soków (miksów) owocowych na podstawie oceny sensorycznej. W wyniku przeprowadzenia doświadczenia, stwierdzono, że trwałość przechowalnicza soków owocowych niepasteryzowanych determinowana jest ich składem surowcowym oraz temperaturą przechowywania.
Słowa kluczowe: ocena sensoryczna, soki owocowe, trwałość przechowalnicza soków

114

—————————————————————————————————————-
A. REWOLIŃSKA: Analiza kryteriów decydujących o wymianie uszczelnień stosowanych w maszynach i urządzeniach przemysłu spożywczego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 116-117                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono problemy eksploatacyjne uszczelnień czołowych stosowanych
w przemyśle spożywczym. Przeprowadzono analizę kryteriów decydujących o wymianie uszczelnień czołowych pomp wirowych pracujących w cukrowni oraz w browarze. Do kryteriów tych należą przede wszystkim: uszkodzenie, czas pracy oraz wybrane wskaźniki oceny stanu uszczelnienia podczas eksploatacji.
Słowa kluczowe: uszczelnienie czołowe, przemysł spożywczy, kryterium wymiany

116

—————————————————————————————————————-
I. ROGOZIŃSKA, J. SADKIEWICZ: Wybrane parametry jakościowe zbóż wpływające na jakość mąk pszennych oraz wartość wypiekową pieczywa. Część I. Właściwości fizykochemiczne ziarna pszenicy i cechy wypiekowe mąki

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 118-119                                 pobierz plik artykułu 

Praca została wykonana w oparciu o materiał doświadczalny dostarczony przez PIAST Hodowla Roślin Łagiewniki Grupa Szelejewo Spółka z o.o. w Zakładzie Badawczym Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy. Wykorzystano ziarno dwóch odmian pszenicy jarej jakościowej (Jasna i Nawra). Układ doświadczenia dotyczył materiału analizowanego bezpośrednio po zbiorze i po 7 miesiącach przechowywania w temperaturze + 18°C przy wilgotności względnej powietrza 75%. Wyniki badań wykonane w dwóch terminach wykazały, że wybrane do badań odmiany pszenicy jarej charakteryzowały się odmiennymi wartościami wybranych parametrów jakościowych, mieszczących się jednak w zakresie odpowiednim do wypieku. Uwarunkowania genetyczne odmiany oddziaływają na takie cechy ziarna jak: szklistość, wilgotność, liczba opadania, zawartość glutenu i jego jakość, wskaźnik sedymentacji oraz wodochłonność. Przechowywanie ziarna przez okres 7 miesięcy (dojrzewanie pożniwne) istotnie wpływa na polepszenie takich parametrów jak gęstość ziarna w stanie zsypnym, wskaźnik sedymentacji
i jakość glutenu. Badane odmiany charakteryzowały się wysokimi wartościami liczby opadania, a więc niską aktywnością enzymów amylolitycznych.
Słowa kluczowe: ziarno pszenicy, przechowywanie, jakość

118

—————————————————————————————————————-
I. ROGOZIŃSKA, J. SADKIEWICZ: Wybrane parametry jakościowe zbóż wpływające na jakość mąk pszennych oraz wartość wypiekową pieczywa. Część II. Ocena jakościowa pieczywa

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 120-121                                 pobierz plik artykułu 

Celem badań było określenie w jakim stopniu wybrane parametry jakościowe zbóż jarych (Jasna, Nawra) oraz czas przechowywania ziarna (temp. +18 oC, wilgotność względna powietrza 75%, czas przechowywania 7 miesięcy) wpływają na wartość wypiekową mąki. Wyniki badań wykazały, że mąka otrzymana z ziarna o dominującym udziale ziaren szklistych charakteryzuje się korzystniejszą wodochłonnością, wskaźnikiem sedymentacji, wyższą wydajnością ciasta oraz porowatością miękiszu. Gęstość miękiszu (próbny wypiek) była skorelowana dodatnio z liczbą opadania, rozpływalnością glutenu i masą pieczywa a ujemnie skorelowana z wydajnością objętościową a więc produkcyjną mąki. Relacje pomiędzy badanymi cechami jakościowymi ziarna i mąki, w wyniku jego składowania nie uległy istotnej modyfikacji (wyjątek stanowiła zawartość glutenu).
Słowa kluczowe: ziarno pszenicy, przechowywanie, jakość

120

—————————————————————————————————————-
I. ROGOZIŃSKA, J. SADKIEWICZ, J. POBEREŻNY: Określenie aktywności enzymów amylolitycznych jako wskaźnik decydujący o jakości mąk żytnich

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 122-124                                 pobierz plik artykułu 

Celem badań, których część eksperymentalna dotyczyła określenia aktywności enzymów amylolitycznych w mąkach żytnich typ ? 720 (pochodzących z różnych młynów oraz odmian zbóż) było ustalenie wpływu kilku czynników na tę wartość. W wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzono różnice między wartościami liczby opadania – świadczącej o aktywności amylolitycznej poszczególnych mąk ? w obrębie danego ?typu?. Wyróżniającą się jakością charakteryzowały się próbne wypieki z mąki o liczbie opadania 147 s (średnia aktywność enzymatyczna). Udowodniono ujemną istotną zależność aktywności a-amylazy od wilgotności mąki. W trakcie przechowywania mąki (okres dojrzewania) następuje jej wybielenie, będące konsekwencją procesów utleniania. Oznaczanie bieli w materiale badawczym pozwala na łatwą i szybką metodę kontroli jakościowej składowanych surowców przez dłuższy okres czasu.
Słowa kluczowe: mąka żytnia typ 720, przechowywanie, aktywność amylolityczna, jakość chleba

122

—————————————————————————————————————-
J. SADOWSKI: Przyczyny i możliwości zmniejszenia hałasu technologicznego na prasach mechanicznych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 125-126                                 pobierz plik artykułu 

W pierwszej części artykułu przedstawiono przyczyny powstawania hałasu technologicznego na prasach mechanicznych podczas wykrawania materiałów, a w drugiej części możliwości jego zmniejszenia na przykładzie badań własnych przeprowadzonych w Zakładach Motoryzacyjnych Polmo w Brodnicy, na prasie PMS-100.
Słowa kluczowe: powstawanie i minimalizacja hałasu technologicznego pras

125

—————————————————————————————————————-
G. SZALA: Technologiczne ścinanie i obserwacja przełomów ziarniaków pszenicy odmiany Izolda

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 127-128                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono metodykę badań technologicznego ścinania materiałów ziarnistych oraz metodykę badań elektronooptycznych na przykładzie ziarna pszenicy odmiany Izolda. Opisano także oryginalne oprzyrządowanie badawcze zastosowane w w/w badaniach. Wykazano przydatność tego oprzyrządowania do badań różnorodnych materiałów ziarnistych.
Słowa kluczowe: metodyka badań, ziarno, technologiczne ścinanie

127

—————————————————————————————————————-
G. SZALA: Mikrofraktografia powierzchni przełomów ziarniaków pszenicy w próbie technologicznego ścinania

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 129-130                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono przykładowe wyniki badań mikrofraktograficznych powierzchni przełomów ziarniaków pszenicy oraz przeprowadzono analizę wyników z uzyskanych fotografii elektronooptycznych pod kątem mechanizmu technologicznego ścinania oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas w/w procesu ścinania.
Słowa kluczowe: ziarno, technologiczne ścinanie, elektronooptyka

129

—————————————————————————————————————-
M. SZCZUTKOWSKI: Walidacja metod badawczych w laboratorium akredytowanym. Część I. Podstawy zagadnienia

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 131-132                                 pobierz plik artykułu 

Celem akredytacji laboratoriów badawczych jest potwierdzenie wiarygodności wyników badań. Badania te mogą być przeprowadzane w oparciu o metody znormalizowane i nieznormalizowane. W drugim przypadku niezbędna jest walidacja takiej metody. Pierwsza część publikacji odnosi się do podstaw zagadnienia, podczas gdy celem drugiej jest przedstawienie praktycznego przykładu.
Słowa kluczowe: akredytacja, laboratoria badawcze, walidacja, zarządzanie jakością

131

—————————————————————————————————————-
M. SZCZUTKOWSKI: Walidacja metod badawczych w laboratorium akredytowanym. Część II. Przykład praktyczny

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 133-134                                 pobierz plik artykułu 

Celem akredytacji laboratoriów badawczych jest potwierdzenie wiarygodności wyników badań. Badania te mogą być przeprowadzane w oparciu o metody znormalizowane i nieznormalizowane. W drugim przypadku niezbędna jest walidacja takiej metody. Pierwsza część publikacji odnosi się do podstaw zagadnienia, podczas gdy celem drugiej jest przedstawienie praktycznego przykładu.
Słowa kluczowe: akredytacja, laboratoria badawcze, walidacja, zarządzanie jakością

133

—————————————————————————————————————-
A. TOMPOROWSKI: Charakterystyki użytkowe rozdrabniaczy nasion zbóż. Część I. Model matematyczny

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 135-136                                 pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano analizy podstawowych parametrów procesu rozdrabniania charakterystyk użytkowych wielokrawędziowego, wielotarczowego rozdrabniania nasion zbóż. Zaproponowano model matematyczny sił, momentów i mocy rozdrabniania jako syntezę charakterystyk użytkowych wielokrawędziowych, wielotarczowych rozdrabniaczy nasion zbóż.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, charakterystyki użytkowe

135

—————————————————————————————————————-
A. TOMPOROWSKI: Charakterystyki użytkowe wielokrawędziowych rozdrabniaczy pszenicy. Część II. Wyniki badań

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 137-138                                 pobierz plik artykułu 

W pracy wyznaczono charakterystyki użytkowe wielokrawędziowych, wielotarczowych rozdrabniaczy materiałów, produktów przemysłu rolno-spożywczego. Zaproponowano metodykę badań uwzględniającą opracowane i opisane, w cz. I pracy, modele matematyczne podstawowych parametrów i wielkości charakterystyk użytkowych wielokrawędziowych, wielotarczowych rozdrabniaczy. Eksperyment obejmował badania maszynowe i analizę otrzymanych wyników w świetle założeń modelowych.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, charakterystyki użytkowe

137

—————————————————————————————————————-
T. TYRALSKI, M. TYRALSKA: Recykling zużytych opakowań kartonowych po płynach spożywczych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 139-141                                 pobierz plik artykułu 

Przedstawiono system przerobu zużytych pojemników kartonowych po płynach spożywczych. Bele makulatury po usunięciu drutów i pocięciu są kierowane do rozczyniacza bębnowego lub do konwencjonalnego rozwłókniacza wirowego w przypadku mniejszych wydajności. Zawiesina włóknista po oczyszczeniu i przesortowaniu jest wykorzystana do produkcji papieru, natomiast odpady są prasowane, cięte na małe kawałki i przesyłane do spalania w celu generowania energii.
Słowa kluczowe: recykling, pojemniki kartonowe po płynach spożywczych, nowy sortownik bębnowy, odpady wielo-materiałowe

139

—————————————————————————————————————-
P. WENDORFF, A. MROZIŃSKI: Funkcjonalność linii pakowania tytoniu fajkowego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 142-143                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono rozwiązanie problemu dokładności dozowania tytoniu. Przeprowadzono analizę pracy przemysłowej linii opakowaniowej do pakowania luźnego tytoniu. Zaproponowano zmiany konstrukcyjne systemu dozowania wybranej linii.
Słowa kluczowe: linia opakowaniowa, dozowanie, tytoń

142

—————————————————————————————————————-
A. WIERZBICKA, M. CIERACH, M. BORZYSZKOWSKI: Wybrane elementy oceny konsumenckiej wołowiny kulinarnej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 144-145                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przeprowadzono ocenę konsumencką wołowiny kulinarnej w związku ze wzrostem zapotrzebowania na mięso wołowe w Unii Europejskiej. Sytuacja ta spowodowała intensyfikację importu wołowiny kulinarnej z Ameryki Południowej i Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że wyróżniki, które świadczą o jakości mięsa wołowego (miękkość, soczystość) oraz cechy negatywnie wpływające na percepcję mięsa przez konsumenta (posmak wątróbki, posmak metaliczny) różnią się od siebie. Odnotowano, że cecha soczystości przyjmuje podobny szeroki zakres wartości, jak cecha miękkości, jednak pozwala na wyłonienie próbek, które znacząco wyróżniają się pod ich względem. W ogólnej ocenie parametrów soczystości i miękkości najwyższe wartości uzyskała wołowina argentyńska i amerykańska, natomiast najniższe brazylijska i polska (PPHU Gramar z Włodawy). Posmak wątróbki w każdej z próbek odznaczał się niewielką intensywnością. Podobnie było w przypadku posmaku metalicznego, gdzie najwyższą wartością tej cechy charakteryzowała się wołowina brazylijska.
Słowa kluczowe: wołowina kulinarna, ocena konsumencka, jakość

144

—————————————————————————————————————-
B. WILCZYŃSKA: Procesy cieplne w rozdrabnianiu materiału kruchego w młynie spiralno-strumieniowym

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 146-147                                 pobierz plik artykułu 

W referacie przedstawiono model energetyczny procesu rozdrabniania materiału kruchego
w młynie spiralno-strumieniowym. Dokonano weryfikacji modelu w warunkach maszynowych
i przedstawiono wyniki badań wskaźnika jednostkowego zużycia energii i wpływu temperatury
w zależności od parametrów procesu.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie materiałów kruchych, młyn spiralno-strumieniowy

146

—————————————————————————————————————-
R. WOCIANIEC, P. DOMANOWSKI, S. BUJNOWSKI: Dozownik ze sterowaniem numerycznym

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 148-149                                 pobierz plik artykułu 

Artykuł przedstawia konstrukcję i działanie dozownika sterowanego numerycznie. Taki sposób sterowania umożliwia łatwość nastawiania i regulacji parametrów dozowania oraz poszerza możliwości technologiczne urządzenia.
Słowa kluczowe: dozownik do kremów, sterowanie numeryczne

148

—————————————————————————————————————-
Z. WYSZKOWSKA: Efekty koncentracji zarządzania w przemyśle mleczarskim

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 150-151                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono pozytywne aspekty koncentracji zarządzania przedsiębiorstwami na przykładzie przedsiębiorstw mleczarskich. Do analizy wybrano trzy przedsiębiorstwa, które poddały się procesowi koncentracji. W ocenie przedsiębiorstw wykorzystano najważniejsze wskaźniki z zakresu analizy ekonomicznej i finansowej, wskazano również motywy łączenia się przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: koncentracja zarządzania, przemysł mleczarski, wynik finansowy, zatrudnienie, skup mleka.

150

—————————————————————————————————————-
L. ZANDER, Z. ZANDER, J. WARECHOWSKI: Wpływ składu emulsji na fizyczne właściwości proszku i wydajność mikrokapsułkowania oleju sojowego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 152-153                                 pobierz plik artykułu 

Badano efektywność procesu mikrokapsułkowania oleju sojowego metodą suszenia rozpryskowego. Preparowano emulsje o zmiennej zawartości suchej substancji i zmiennych proporcjach między jej składnikami. Otrzymany proszek charakteryzował się słabą zdolnością płynięcia. Wydajność zamykania oleju w mikrokapsułkach wynosiła od 54 do 86% i zależała przede wszystkim od zawartości maltodekstryny w emulsji.
Słowa kluczowe: mikrokapsułkowania, suszenie rozpryskowe, zdolność płynięcia proszku

152

—————————————————————————————————————-
B. ZASTEMPOWSKI: Napędy płynowe dla potrzeb przemysłu spożywczego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 154-155                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania napędów płynowych w konstrukcji maszyn
i urządzeń przemysłu spożywczego. Temat ten jest aktualny z uwagi na coraz większe wymagania związane z higieną produkcji w przemyśle spożywczym.
Słowa kluczowe: napęd hydrauliczny wodny, napęd pneumatyczny, przemysł spożywczy

154

M. ZASTEMPOWSKI: Analiza ruchu listwy nożycowo-palcowego zespołu tnącego dla potrzeb efektywności zbioru zbóż

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 156-157                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono wyniki analizy kinematyki ruchu nożycowo-palcowego zespołu tnącego, którego napęd realizowano układem korbowym symetrycznym i asymetrycznym. Analizę przeprowadzono w celu utworzenia bazy danych dla budowy modelu matematycznego procesu cięcia oraz prowadzenia obliczeń symulacyjnych na potrzeby optymalizacji efektywności zbioru zbóż.
Słowa kluczowe: nożycowo-palcowy zespół tnący, kinematyka ruchu listwy nożowej

156

J. ZIMNIAK: Rapid Prototyping w technice opakowaniowej
Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 158-159                                 pobierz plik artykułu 
w artykule przedstawiono rolę i znaczenie oraz oczekiwania rynku w zakresie opakowań
z tworzyw sztucznych. Omówiono problem szybkiej zmiany profilu produkcji opakowania za pomocą Rapid Prototyping. Wskazano na możliwość skrócenia cyklu wytwarzania opakowania z tworzyw ?od projektu do wytworu?, od (40?60)%.
Słowa kluczowe: opakowania, tworzywa sztuczne, Rapid Prototyping

158

—————————————————————————————————————-
A. ŻBIKOWSKA, M. BARANOWSKA, D. PRZYBOROWSKA, Z. ŻBIKOWSKI: Wpływ temperatury i twardości wody na stopień odtworzenia mleka z pełnego proszku mlecznego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 160-161                                 pobierz plik artykułu 

W pracy badano wpływ temperatury i twardości wody na stopień odtworzenia mleka z rozpyłowego proszku mlecznego. Stwierdzono, że wygląd mleka po rekonstytucji proszku, zwilżalność, rozpraszalność i wskaźnik nierozpuszczalności zależały w większym stopniu od temperatury niż twardości wody.
Słowa kluczowe: mleko, twardość wody, zwilżalność, rozpraszalność

160

—————————————————————————————————————-
A. ŻBIKOWSKA, M. BARANOWSKA, D. PRZYBOROWSKA, Z. ŻBIKOWSKI: Zmiany stopnia odtworzenia mleka z proszku w naparze kawowym w zależności od temperatury
i twardości wody


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 2, 162-164                                 pobierz plik artykułu 

W pracy badano stopień odtworzenia mleka z pełnego proszku mlecznego w naparze kawowym w zależności od temperatury, twardości i mocy naparu. Stwierdzono, że wygląd mleka odtworzonego z proszku, zwilżalność, rozpraszalność, wskaźnik nierozpuszczalności
i test kawowy zależały w większym stopniu od temperatury niż mocy i twardości naparu kawowego.
Słowa kluczowe: mleko, twardość wody, zwilżalność, rozpraszalność, test kawowy

162

—————————————————————————————————————-