Rok 2009 nr 4

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 4
SPIS TREŚCI NUMERU   pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA

OPERACJE  MECHANICZNE  INŻYNIERII  PROCESOWEJ

Artykuły naukowe:

D. ANDREJKO, L. RYDZAK, J. GROCHOWICZ: Wpływ wilgotności na wartość siły ściskającej ziarniaki pszenicy jarej

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 16-17                                pobierz plik artykułu 

Zaprezentowano wyniki badań dotyczące zakresu zmian właściwości mechanicznych pięciu odmian ziarna pszenicy jarej pod wpływem różnej wilgotności. Pomiary przeprowadzono wykorzystując maszynę wytrzymałościową typu Instron, rejestrując wartości siły ściskającej. Stwierdzono, że dowilżenie ziarna w granicach od 10 do 14% powodowało wzrost wartości mierzonych sił ściskających. Dalsze dowilżenie ziarna, powyżej 14% nie powodowało zmian wartości rejestrowanych sił.
Słowa kluczowe: pszenica, siła ściskająca, wilgotność, ziarno

16

—————————————————————————————————————-
T. BANASZEWSKI, A. FILIPOWICZ: Dobór parametrów drgań przesiewacza VPJ

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4,18-19                                pobierz plik artykułu 

W referacie opisano sposoby doboru parametrów drgań segmentu przesiewacza VPJ produkowanego przez OFAMA-VIBRA. Wskazano na konsekwencje wykorzystania nieciągłości geometrycznej układu: belka udarowa ? pokład sitowy, oraz pokazano konsekwencje rozwiązań uzyskanych w drodze symulacji.
Słowa kluczowe: przesiewanie, drgania.

18

—————————————————————————————————————-
A. BOREK, J. SKŁADZIEŃ, J. SZYMKÓW: Intensyfikacja procesu odwadniania osadów filtracyjnych przez zastosowanie środków powierzchniowo czynnych

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 20-21                                pobierz plik artykułu 

W ramach pracy zaprezentowano krzywe odwadniania materiału ziarnistego uzyskane przy różnym stężeniu środka powierzchniowo czynnego w filtracie. Eksperymenty przeprowadzono dla ciśnień odwadniania od 0,02 do 0,07 MPa. Rezultaty eksperymentów przedstawione są na wykresach oraz przeprowadzono ich dyskusję. Wyniki doświadczeń pokazują możliwość intensyfikacji procesu odwadniania poprzez dodawanie środków powierzchniowo czynnych.
Słowa kluczowe: filtracja próżniowa, odwadnianie, surfaktanty, materiały ziarniste, nasycenie

20

—————————————————————————————————————-
L. BRONIARZ-PRESS, M. OCHOWIAK, J. RÓŻAŃSKI, S. WOZIWODZKI: Analiza procesu napowietrzania emulsji podczas rozpylania pneumatycznego

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 22-23                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono rezultaty wizualizacji i analizy zdjęć emulsji przed i po rozpyleniu w dyszy pneumatycznej. Wizualizację przeprowadzono metodą mikrofotografii cyfrowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy obrazów stwierdzono, że badane emulsje są układami monodyspersyjnymi i możliwe jest ich napowietrzanie w dyszach pneumatycznych. Wielkość pęcherzyków powietrza zatrzymanych w cieczy jest porównywalna z danymi literaturowymi.
Słowa kluczowe: rozpylanie, dysza pneumatyczna, emulsja, napowietrzanie

22

—————————————————————————————————————-
P. BUDZYŃSKI, M. DZIUBIŃSKI, M. ORCZYKOWSKA, A. WITCZAK-STAWICKA: Stopień zatrzymania gazu w reaktorze pulsacyjnym z przegrodami i bez

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 24-25                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu częstości i amplitudy drgań ciekłej fazy ciągłej o złożonych własnościach reologicznych na stopień zatrzymania gazu w modelowym reaktorze pulsacyjnym z przegrodami i bez przegród.
Słowa kluczowe: reaktor pulsacyjny, stopień zatrzymania gazu

24

—————————————————————————————————————-
J. DIAKUN: Moc i energia miesienia ciasta z mąki pszennej i żytniej

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 26-27                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań pomiaru mocy napędu miesiarki laboratoryjnej, w trakcie miesienia ciasta z mąki pszennej i żytniej. Miesienie prowadzono przy prędkości obrotowej mieszadeł w zakresie od 48 do 1840 obr/min. Przeanalizowano: zmianę mocy w trakcie miesienia; tworzenie i degradację tekstury ciasta; pomierzono energię miesienia niezbędną do uzyskania wyrównanej, jednolitej struktury.
Słowa kluczowe: mieszanie, miesienie ciasta, moc i energia miesienia

26

—————————————————————————————————————-
M. DOMORADZKI, W. KORPAL, W. WEINER: Technologia przygotowania do siewu nasion buraka ćwikłowego

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 28-29                                pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono badania sprawdzające w skali przemysłowej opracowanej technologii przygotowania nasion buraka ćwikłowego do siewu i przetestowano wykonane urządzenia. Nasiona przed siewem poddaje się obróbce polegającej na skaryfikacji mechanicznej, ługowaniu wodą, suszeniu i kalibracji. Technologię obróbki nasion zastosowano dla wysiewu nasion ekologicznych.
Słowa kluczowe: burak ćwikłowy, nasiona ekologiczne

28

—————————————————————————————————————-
R. DROBNIK, J. SKŁADZIEŃ, J. SZYMKÓW: Krzywa ciśnienia kapilarnego jako miara zdolności odwadniania osadów filtracyjnych

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 30-31                                pobierz plik artykułu 

W ramach pracy przeprowadzono szereg prób filtracji i odwadniania materiałów ziarnistych na filtrze próżniowym. Długotrwałe odwadnianie przy zmiennych warunkach procesu pozwoliło na uzyskanie krzywych ciśnienia kapilarnego. Badania prowadzono dla zmieniających się wartości ciśnienia odwadniania w zakresie od 0,01 MPa do 0,05 MPa oraz dwóch rodzajów odwadnianych cieczy. Materiałem ziarnistym użytym w badaniach była ziemia okrzemkowa (Celite) o gęstości ? = 2150 kg/m3 i przeciętnej wielkości ziarna d50 = 54 ?m. Potwierdzono możliwość zastosowania krzywej kapilarnej do oceny zdolności placka filtracyjnego do odwadniania.
Słowa kluczowe: filtracja, ciśnienie kapilarne, odwadnianie

30

—————————————————————————————————————-
M. DZIUBIŃSKI, Ł. PRZELAZŁY: Współczynniki wypływu cieczy przez otwory o nieregularnych kształtach

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 31-33                                pobierz plik artykułu 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące grawitacyjnego wypływu cieczy ze zbiorników przez otwory o nieregularnych kształtach. Uzyskany szeroki zakres danych eksperymentalnych opisano oryginalnymi równaniami korelacyjnymi i przedstawiono w postaci zależności ? = f(Re).
Słowa kluczowe: wypływ cieczy, ciecz newtonowska, ciecz nienewtonowska, współczynnik wypływu

31

—————————————————————————————————————-
S.A. ERDEM, L.Ş. ERGÜN, H.A. BENZER: Wpływ rozmiaru ziaren nadawy na szybkość przemiału w półprzemysłowym młynie kulowym

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 34-37               pobierz plik artykułu (in English)

Artykuł przedstawia rezultaty badań, w półprzemysłowym młynie kulowym, wpływu rozmiaru ziaren nadawy na szybkości rozdrabniania. Rozdrabnianie prowadzono w sposób okresowy. Następnie określono szybkość rozdrabniania, modelując proces mielenia. Wyniki badań dla wszystkich testów pokazały, że szybkość rozdrabniania wzrasta wraz ze wzrostem wielkości ziarna, w określonym przedziale rozmiarowym, a następnie spada pomimo wzrostu wymiaru ziarna. Największe szybkości przemiału występują dla największych kul, we wszystkich prowadzonych testach. Wskazuje to również, iż rozmiar ziaren jest silnie uzależniony od rozmiaru największych mielników, które pozwalają uzyskać optymalne warunki mielenia.
Słowa kluczowe: mielenie, młyn kulowy, szybkość rozdrabniania, rozmiar ziaren nadawy, cement

34

—————————————————————————————————————-
J. FELIKS: Badania symulacyjne ruchu grudek w rynnowym grudkowniku wibracyjnym dla różnych średnic rynny

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 38-39                                pobierz plik artykułu 

W referacie przedstawiono badania symulacyjne pracy rynnowego grudkownika wibracyjnego. W badaniach pokazano zależności pomiędzy wskaźnikiem podrzutu a prędkością względną grudki i grudkownika w trakcie zderzenia dla różnych amplitud drgań i trzech średnic rynny. Wyniki te pozwalają na określenie najkorzystniejszych parametrów grudkowania. Symulacje zostały porównane z badaniami na laboratoryjnym stanowisku rynnowego grudkownika wibracyjnego.
Słowa kluczowe: granulowanie, grudkowanie, symulacje

38

—————————————————————————————————————-
J. FELIKS, A. FILIPOWICZ: Ścianowa kruszarka urobku

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 40-41                                pobierz plik artykułu 

W górnictwie węglowym w kraju i za granicą zdecydowanie dominuje ścianowy system wybierania węgla. Podczas eksploatacji ściany występuje zjawisko odspajania bardzo dużych brył urobku, które transportowane do wysypu przenośnika zgrzebłowego, powodują tworzenie w jego rejonie zatorów. W aktualnej sytuacji na czas potrzebny do usunięcia zatorów obsługa ściany wyłącza przenośnik, co obniża wydajność. Sposobem na zmianę sytuacji jest zainstalowanie kruszarki, redukującej wymiary brył w sposób ciągły. Eliminacja konieczności czasowego wyłączania przenośnika podniesie wydajnościowe parametry eksploatacji.
Słowa kluczowe: kruszenie, kruszarka ścianowa

40

—————————————————————————————————————-
J. FELIKS, A. FILIPOWICZ: Zastosowanie teorii rozdrabniania do doboru mocy w kruszarce węgla

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 42-43                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono konsekwencje wykorzystania najważniejszych teorii opisujących proces rozdrabniania do doboru mocy kruszarki urobku, wdrażanej w kopalniach węgla kamiennego. Porównanie to umożliwiło wskazanie metody obliczeniowej, umożliwiającej na najdokładniejsze wskazanie zapotrzebowania mocy w kruszarce.
Słowa kluczowe: kruszenie, kruszarka ścianowa

42

—————————————————————————————————————-
A. FILIPOWICZ: Analiza drgań rzeszota z osią wału napędowego przesuniętą względem środka ciężkości

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 44-45                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono modele obliczeniowe służące do określania parametrów drgań dowolnego punktu rzeszota przesiewacza o drganiach kołowych z osią wału napędowego przesuniętą względem środka ciężkości przesiewacza na kierunku normalnym i równoległym do pokładu sitowego. Zaprezentowano wyniki symulacji i wyniki weryfikujących je badań eksperymentalnych. Przedstawiono program symulacyjny umożliwiający prognozowanie trajektorii drgań w tego typu przesiewaczach.
Słowa kluczowe: przesiewanie, drgania

44

—————————————————————————————————————-
T. GLUBA, A. OBRANIAK: Kinetyka aglomeracji materiału drobnoziarnistego w granulatorze talerzowym

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 46-47                                pobierz plik artykułu 

W pracy podjęto próbę oceny wpływu wilgotności złoża uzyskanej na etapie nawilżania na kinetykę procesu granulacji talerzowej dolomitu. Proces granulacji prowadzono w sposób okresowy w granulatorze talerzowym, przy stałej prędkości obrotowej. Na przesypujące się w talerzu złoże drobnoziarniste podawano ciecz wiążącą za pomocą zraszacza hydraulicznego pracującego przy stałym objętościowym natężeniu przepływu cieczy. Stwierdzono wpływ ilości dodanej cieczy wiążącej (wilgotności wsadu) oraz czasu nawilżania na przebieg procesu granulacji.
Słowa kluczowe: granulator talerzowy, kinetyka granulacji, wilgotność złoża

46

—————————————————————————————————————-
T. GLUBA, A. OBRANIAK: Ocena odporności na ścieranie granulowanego nawozu wieloskładnikowego Lubofoska

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 48-49                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono ocenę odporności na ścieranie granulowanego nawozu wieloskładnikowego Lubofoska, wytworzonego w procesie mokrej granulacji bębnowej, prowadzonej przy zmiennych parametrach nawilżania złoża. Określono wpływ wilgotności granulowanego wsadu, sposobu podawania cieczy wiążącej i stopnia jej rozbicia na wytrzymałość suchego granulatu ocenianą za pomocą testu na ścieranie.
Słowa kluczowe: granulacja bębnowa, odporność na ścieranie

48

—————————————————————————————————————-
T. GLUBA, A. OBRANIAK: Ocena właściwości produktu mokrej granulacji talerzowej

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 50-51                                pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano oceny wpływu wilgotności oraz intensywności nawilżania złoża na gęstość nasypową granulatu wytworzonego w procesie granulacji talerzowej. Intensywność nawilżania zmieniano stosując różną liczbę końcówek zraszających przy stałym objętościowym natężeniu przepływu cieczy przez każdą z nich. Określono zależności wpływu badanych parametrów nawilżania, a także czasu prowadzenia procesu na zmiany gęstości nasypowej złoża.
Słowa kluczowe: granulacja talerzowa, gęstość nasypowa, wilgotność, intensywność nawilżania

50

—————————————————————————————————————-
R. HEJFT: Granulowanie i brykietowanie materiałów roślinnych

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 52-53                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono proces granulowania i brykietowania materiałów roślinnych. Analizie poddano także energochłonność granulowania i brykietowania odniesioną do jednostkowej wydajności procesu realizowanego w urządzeniu o niewielkiej wydajności z układem roboczym płaska matryca ? rolki prasujące i układem ślimakowym.
Słowa kluczowe: energochłonność, granulowanie, brykietowanie, materiał roślinny

52

—————————————————————————————————————-
N. HUTNIK, B. WIERZBOWSKA, A. MATYNIA, K. PIOTROWSKI: Wpływ jonów potasu na jakość kryształów struwitu wydzielanego w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 54-55                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad usuwaniem jonówfosforanowych z ich rozcieńczonych roztworów wodnych (1,0% mas. PO43?) w obecności jonów potasu (od 0,01 do 0,2% mas. w roztworze zasilającym). Wykazano, że jony potasu korzystnie oddziałują na rozmiary kryształów wydzielanego struwitu.
Słowa kluczowe: struwit, ciągła krystalizacja strąceniowa, jony potasu

54

—————————————————————————————————————-
M. JAKUBOWSKI, I. WOJTASIK: Analiza symulacyjna wpływu prędkości początkowej na stan przepływów wtórnych występujących w kadzi wirowo-osadowej

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 56-57                                pobierz plik artykułu 

Operacja klarowania brzeczki piwnej w kadzi wirowo-osadowej realizowana jest poprzez styczne napełnianie zbiornika. W dostępnej literaturze występują rozbieżności dotyczące optymalnej wartości prędkości napełniania. Praca przedstawia analizę wyników modelowania ruchu płynu w zbiorniku kadzi wirowo-osadowej dla wybranych wartości prędkości początkowych. Analiza dotyczyła wpływu maksymalnej wartości prędkości początkowej na występowanie i kinetykę przepływów wtórnych.
Słowa kluczowe: prędkość początkowa, klarowanie brzeczki, kadź wirowo-osadowa

56

—————————————————————————————————————-
T. JIROUT, I. FOŘT: Badania erozji powierzchni mieszadeł z pochylonymi łopatkami podczas mieszania zawiesin

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 58-59              pobierz plik artykułu (in English)

Niniejsza praca przedstawia badania mechanizmu erozji powierzchni łopatek mieszadeł z pochylonymi łopatkami pracujących w zawiesinie. Wyniki doświadczeń pokazują, że szybkość erozji powierzchni łopatek mieszadła jest proporcjonalna do częstości obrotowej w potędze 2,7 (n2,7) oraz, że jest odwrotnie proporcjonalna do twardości i względnej grubości łopatek, jak również rozmiarów cząstek. Jednak szybkość erozji mieszadła z pochylonymi łopatkami osiąga maksimum dla pewnego stężenia zawiesiny, po czym zmniejsza się proporcjonalnie do zwiększającej się liczby cząstek zawieszonych.
Słowa kluczowe: mieszadło z pochylonymi łopatkami, erozja powierzchniowa, zawiesina

58

—————————————————————————————————————-
J. KANIEWSKA, M. DOMORADZKI, W. KORPAL: Aparat do termicznego odkażania nasion

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 60-61                                pobierz plik artykułu 

Przebadano pięć gatunków warzyw pod względem odporności nasion na wygrzewanie w wodzie w temperaturze 50 oC. Na podstawie wyników badań zbudowano aparat przemysłowy do termicznego odkażania nasion. Odkażono kilka partii nasion buraka, marchwi, kopru i pietruszki. Uzyskano obniżenie wskaźnika zagrzybienia WZG nasion po odkażaniu oraz podwyższenie zarówno energii jak i zdolności kiełkowania nasion.
Słowa kluczowe: Odkażanie termiczne nasion, nasiona marchwi, nasiona kopru, nasiona pietruszki, nasiona buraka

60

—————————————————————————————————————-
P. KANIOWSKI: Identyfikacja modelu matematycznego procesu klasyfikacji w klasyfikatorze przepływowym z warstwą  fluidalną

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 62-63                                pobierz plik artykułu 

Przedmiotem badań przedstawionych w artykule jest klasyfikacja przepływowa piasku kwarcowego w klasyfikatorze z warstwą fluidalną. Na podstawie badań eksperymentalnych stwierdzono, że rozdział ziaren poruszających się z różną prędkością w warstwie fluidalnej, jest podobny do rozkładu Maxwella-Boltzmanna. Ten fakt pozwolił na zastosowanie znanej formuły fizyki statystycznej do opisu zachowania się ziaren poddawanych klasyfikacji.
Słowa kluczowe: klasyfikator przepływowy, modelowanie procesu klasyfikacji

62

—————————————————————————————————————-
J. KARCZ, Ł. KACPERSKI, M. BITENC: Numeryczne modelowanie pola prędkości mieszanej mechanicznie zawiesiny lekkiej

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 64-65                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki numerycznych symulacji przepływu zawiesiny lekkiej w zbiorniku z przegrodami i mieszadłem turbinowym z łopatkami pochylonymi. W obliczeniach wykorzystano komercyjny pakiet FLUENT 6.2. Siatkę numeryczną wygenerowano w preprocesorze MixSim 2.0. Zastosowano model burzliwości k-?. Obliczenia przeprowadzono dla mieszalnika o średnicy wewnętrznej D = 0,295 m. Wyniki symulacji opracowano graficznie w postaci rozkładów prędkości płynu w zbiorniku.
Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, pole prędkości, zawiesina, lekkie cząstki, mieszalnik

64

—————————————————————————————————————-
A. KIEŁBUS-RĄPAŁA, J. KARCZ: Warunki wytwarzania układu ciecz-ciało stałe w mieszalnikach różnej skali

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 66-67                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań warunków wytwarzania układu ciecz-ciało stałe w mieszalnikach o dwóch różnych średnicach, wyposażonych w różne mieszadła szybkoobrotowe. Pomiary przeprowadzono w zbiornikach o średnicach wewnętrznych D = 0,634 m lub D = 0,288 m. Spośród testowanych mieszadeł najkorzystniejsze do wytwarzania suspensji okazały się mieszadła HE 3 oraz A 315.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, suspensja, mieszadła szybkoobrotowe

66

—————————————————————————————————————-
W.P. KOWALSKI, M. BANAŚ, K. KOŁODZIEJCZYK: Rozpoznanie możliwości zastosowania kompaktowych osadników wielostrumieniowych do jednoczesnego klarowania i zagęszczania zawiesiny węglowej

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 68-70                                pobierz plik artykułu 

W artykule opisano badania sedymentacji wielostrumieniowej zawiesiny węglowej z zakładu przeróbki mechanicznej jednej z kopalń węgla kamiennego. Program badań obejmował badania statyczne, laboratoryjne badania przepływowe oraz badania w skali ułamkowo-technicznej w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla. Wykazano możliwość zastosowania kompaktowego osadnika wielostrumieniowego do jednoczesnego przeciwstrumieniowego klarowania oraz współprądowego zagęszczania tej zawiesiny.
Słowa kluczowe: sedymentacja wielostrumieniowa, zagęszczanie, zawiesina węglowa, kompaktowy osadnik wielostrumieniowy

68

—————————————————————————————————————-
W. P. KOWALSKI, M. BANAŚ, K. KOŁODZIEJCZYK: Wykorzystanie płytkiej sedymentacji w układach oczyszczania zawiesiny nieziarnistej

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 71-72                                pobierz plik artykułu 

Artykuł podejmuje problem wykorzystania techniki wielostrumieniowej sedymentacji zawiesiny w odniesieniu do zawiesiny o charakterze nieziarnistym. Zaprezentowano wyniki badań procesu sedymentacji zawiesiny, posiadającej frakcję stałą o charakterze kłaczków, powstałej w wyniku koagulacji i flokulacji w trakcie procesu uzdatniania wody oraz w układach oczyszczania zawiesiny garbarskiej.
Słowa kluczowe: zawiesina, sedymentacja wielostrumieniowa, oczyszczanie zawiesin

71

—————————————————————————————————————-
A. KULAWIK, B. TAL-FIGIEL: Metody wytwarzania stabilnych farmaceutycznych emulsji suchych

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 73-74                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono metody wytwarzania stabilnych farmaceutycznych emulsji pierwotnych typu o/w, stosowanych do uzyskania emulsji suchych, wykorzystywanych w produkcji szybko rozpadających się tabletek.
Słowa kluczowe: szybko rozpadające się tabletkowane emulsje suche, mieszanie mechaniczne, homogenizacja, energia ultradźwięków

73

—————————————————————————————————————-
T. KURASIŃSKI, C. KUNCEWICZ: Cyrkulacja cieczy w mieszalniku i jej wpływ na czasy przebywania gazu w mieszalniku

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 75-76                                pobierz plik artykułu 

Na podstawie pomiarów wykonanych przy użyciu anemometru laserowego w mieszalniku z samozasysającym mieszadłem tarczowym określono wartość cyrkulacji pierwotnej, wtórnej oraz wydajność pompowania dla badanego mieszadła. Przedyskutowano również ich wpływ na czasy przebywania pęcherzyka gazu w poszczególnych obszarach mieszalnika.
Słowa kluczowe: cyrkulacja cieczy, ruch burzliwy

75

—————————————————————————————————————-
G. MALIGA, J. SKŁADZIEŃ, J. SZYMKÓW: Ocena efektywności grawitacyjnego odwadniania osadów organicznych na zagęszczaczach taśmowych

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 77-78                                pobierz plik artykułu 

Zaprezentowano wyniki eksperymentów, przeprowadzonych na urządzeniu testowym w skali laboratoryjnej, polegających na grawitacyjnym zagęszczaniu komunalnych ścieków pofermentacyjnych zmieszanych z różnymi dawkami flokulanta syntetycznego w postaci polielektrolitu kationowego. Wyznaczono krzywe odwadniania dla każdej dawki dozowanego polimeru. Wykazano, że na podstawie analizy otrzymanych krzywych można dokonać wyboru optymalnej ilości dozowanego polielektrolitu.
Słowa kluczowe: grawitacyjne odwadnianie, flokulacja, optymalizacja, ścieki komunalne, polielektrolit kationowy

77

—————————————————————————————————————-
S. MASIUK, R. RAKOCZY: Informacyjna charakterystyka procesu mieszania materiału ziarnistego

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 79-80                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono informacyjny opis procesu mieszania materiału ziarnistego w mieszalniku wielowstęgowym. Entropia informacji została z powodzeniem wykorzystana do oceny procesu mieszania wieloskładnikowych materiałów ziarnistych w mieszalniku wielowstęgowym.
Słowa kluczowe: mieszalnik wielowstęgowy, materiał ziarnisty, entropia informacji

79

—————————————————————————————————————-
S. MASIUK, R. RAKOCZY, MARIAN KORDAS: Opis informacyjny kinetyki procesu sedymentacji zawiesiny borowinowej

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 81-82                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono opis matematyczny badań procesu sedymentacji zawiesiny włókien torfowych w sztucznie spreparowanym ścieku borowinowym. Skład granulometryczny osadu pobranego dla wybranych momentów procesu sedymentacji opisano różniczkową funkcją prawdopodobieństwa rozkładu wykładniczego. Do informacyjnego opisu stanu układu dyspersyjnego wykorzystano entropię informacji.
Słowa kluczowe: zawiesina, analiza granulometryczna, entropia informacji

81

—————————————————————————————————————-
A. MATYNIA, R. LISZKA, T. CIESIELSKI, K. PIOTROWSKI: Strącanie i krystalizacja struwitu z rozcieńczonych roztworów wodnych w krystalizatorze typu DTM o działaniu ciągłym ze strumienicą zasilaną sprężonym powietrzem

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 83-84                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań wpływu pH środowiska strącania i krystalizacji struwitu oraz średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze typu DTM o działaniu ciągłym ze strumienicą zasilaną sprężonym powietrzem na jakość wytwarzanego produktu. Krystaliczny struwit wydzielano z roztworu zawierającego 0,20% mas. jonów fosforanowych.
Słowa kluczowe: struwit, strącanie, krystalizacja, strumienica, sprężone powietrze

83

—————————————————————————————————————-
R. MODRZEWSKI, P. WODZIŃSKI: Przesiewacze wieloczęstościowe. Studium rozwoju

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 85-86                                pobierz plik artykułu 

Niniejsza praca przedstawia różne warianty konstrukcyjne przesiewaczy wieloczęstościowych, które mogą znaleźć zastosowanie różnych gałęziach gospodarki narodowej. Są to przesiewacze, które charakteryzują się co najmniej dwiema różnymi prędkościami obrotowymi wibratorów rotacyjnych napędzających te maszyny.
Słowa kluczowe: przesiewacz, przesiewanie, sito

85

—————————————————————————————————————-
A. OBRANIAK, T. GLUBA: Granulacja jako sposób ograniczenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych przez nawozy sztuczne

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 87-88                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań dotyczące strat masy wieloskładnikowego, aglomerowanego nawozu Lubofoska wynikających z migracji porywanych przez opady atmosferyczne cząstek do wód powierzchniowych. Nawóz w formie zgranulowanej uzyskano w granulatorze bębnowym o działaniu okresowym, przy nawilżaniu kroplowym złoża. Wykazano wpływ parametrów granulacji (sposobu podawania cieczy i stopnia wypełnienia aparatu) na podatność na wymywanie uzyskanego produktu.
Słowa kluczowe: granulacja bębnowa, nawóz wieloskładnikowy

87

—————————————————————————————————————-
A. OBRANIAK, T. GLUBA, T. OLEJNIK: Badanie wpływu sposobu dozowania cieczy nawilżającej na zmiany gęstości nasypowej granulatu

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 89-90                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących aglomeracji materiałów pylistych w granulatorach bębnowych, przy nawilżaniu kroplowym złoża. Wykazano wpływ techniki dozowania cieczy na charakter zmian gęstości nasypowej przetwarzanego złoża.
Słowa kluczowe: granulacja bębnowa, nawilżanie złoża, gęstość nasypowa

89

—————————————————————————————————————-
M. OCHOWIAK: Analiza wpływu lepkości cieczy na średnią objętościowo-powierzchniową średnicę kropli w atomizerach typu pęcherzykowego

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 91-92                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań procesu rozpylania wody oraz wodnych roztworów gliceryny w atomizerach typu pęcherzykowego z wykorzystaniem metody mikrofotografii. Na podstawie przeprowadzonej analizy obrazów stwierdzono, że rozmiary powstających kropel zależą od natężeń przepływu gazu i cieczy oraz od konstrukcji dyszy. Wartości średniej objętościowo-powierzchniowej średnicy kropli wzrastają wraz ze wzrostem lepkości cieczy.
Słowa kluczowe: rozpylanie, atomizer, dysza, średnia średnica kropli

91

—————————————————————————————————————-
P. OCŁOŃ, J. TALAGA: Modelowanie wpływu geometrii stabilizatora na drgania giętne wału mieszadła

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 93-95                                pobierz plik artykułu 

W oparciu o przeprowadzone symulacje numeryczne (MES) przeanalizowano w pracy wpływ parametrów geometrycznych i sposobu zamocowania stabilizatora oraz momentów żyroskopowych na częstości drgań własnych wału mieszadła.
Słowa kluczowe: stabilizator, momenty żyroskopowe, częstości krytyczne

93

—————————————————————————————————————-
T.P. OLEJNIK: Kinetyka przemiału wybranych materiałów skalnych z uwzględnieniem wytrzymałości ziaren na ściskanie W pracy przedstawiono rezultaty badań procesu mielenia wybranych

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 96-97                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono rezultaty badań procesu mielenia wybranych surowców skalnych. Określono wytrzymałość frakcji rozmiarowych ziaren na naprężenia niszczące. Opisano wpływ sił niszczących ziarna na kinetykę procesu mielenia. Obliczono szybkości rozdrabniania wybranych frakcji rozmiarowych.
Słowa kluczowe: naprężenia niszczące, młyn kulowy, szybkość rozdrabniania

96

—————————————————————————————————————-
T.P. OLEJNIK: Szybkość przemiału surowców mineralnych z uwzględnieniem liczby punktów kontaktu mielników

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 98-99                                pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono rezultaty badań szybkości przemiału surowców skalnych. Opisano szybkości rozdrabniania poszczególnych frakcji rozmiarowych surowca. Określono równanie matematyczne opisujące zmianę w czasie średniego wymiaru ziarna oraz wpływ liczby punktów kontaktu na proces przemiału.
Słowa kluczowe: młyn kulowy, liczba punktów kontaktu, szybkość rozdrabniania

98

—————————————————————————————————————-
T.P. OLEJNIK, T. GLUBA, A. OBRANIAK: Kinetyka mielenia kwarcytu przy kaskadowym ruch złoża nadawy

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 100-101                                pobierz plik artykułu 

W pracy zbadano ruch złoża kwarcytu. Określono zmianę składu granulometrycznego materiału w trakcie przemiału i na tej podstawie obliczono szybkości rozdrabniania poszczególnych frakcji wymiarowych ziarna. Zbadano siły oraz naprężenia niszczące dla wybranych klas rozmiarowych ziarna.
Słowa kluczowe: młyn kulowy, kinetyka rozdrabniania, wytrzymałość ziaren

100

—————————————————————————————————————-
H. OTWINOWSKI, L. PASTUCHA, E. MIELCZAREK, V.P. ŻUKOV, S.F. SMIRNOV: Doświadczalne wyznaczanie optymalnej masy złoża fluidalnego w młynie strumieniowo-fluidalnym

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 102-103                                pobierz plik artykułu 

Celem badań było określenie optymalnej masy początkowej nadawy, zapewniającej uzyskanie najdrobniejszego produktu w laboratoryjnym młynie strumieniowo-fluidalnym. Badaniom poddano próbki kamienia wapiennego o uziarnieniu 800÷1200 ? m . Metodyka badań obejmowała przeprowadzenie prób rozdrabniania oraz pomiary składu ziarnowego nadawy i produktów mielenia.
Słowa kluczowe: mielenie, młyn strumieniowo-fluidalny, masa złoża fluidalnego

102

—————————————————————————————————————-
W. POĆWIARDOWSKI, M. DOMORADZKI, W. KORPAL: Aparat do chemicznego odkażania nasion

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 104-105                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnego i przemysłowego odkażania nasion marchwi, pietruszki i kopru w 2% NaOCl stosując 10% mieszaninę nasion z wodną. Zbudowano aparat do chemicznego odkażania nasion i wykonano kilka próbnych partii produkcyjnych. Uzyskano wzrost energii i zdolności kiełkowania nasion oraz znaczne zmniejszenie zakażeń grzybami. Końcowe stężenie NaOCl w ściekach po odkażaniu nasion jest mniejsze od 0,5%.
Słowa kluczowe: odkażanie nasion, nasiona marchwi, nasiona kopru, nasiona pietruszki

104

—————————————————————————————————————-
R. RAKOCZY: Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na zawieszenie magnetycznych cząstek ciała stałego w ośrodku ciekłym

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 106-107                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono analizę wpływu wirującego pola magnetycznego na wytwarzanie układów dyspersyjnych typu ferromagnetyczne cząstki ciała stałego ? ciecz. Stan wytwarzanych układów dyspersyjnych jest zdefiniowany za pomocą kryterium sformułowanego na podstawie entropii informacji. Ponadto, zależność pomiędzy wyznaczonymi wartościami kryterium a indukcją magnetyczną została przedyskutowana.
Słowa kluczowe: wirujące pole magnetyczne, entropia informacji, kryterium informacyjne

106

—————————————————————————————————————-
F. RIEGER: Rozkład stężenia zawiesiny w urządzeniu mieszającym z rurą cyrkulacyjną

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 108-109              pobierz plik artykułu (in English)

W pracy przedstawiono sposób obliczania rozkładu stężenia zawiesiny w mieszalniku o dużej smukłości wyposażonym w rurę cyrkulacyjną zasysającą mieszaninę znad dna zbiornika. Stan stacjonarny zawiesiny opisano równaniami matematycznymi, które następnie rozwiązano numerycznie. Na tej podstawie określono wpływ głównych parametrów procesowych na rozkład stężenia zawiesiny w mieszalniku.
Słowa kluczowe: mieszalnik, rura cyrkulacyjna, zawiesina, rozkład stężenia

108

—————————————————————————————————————-
J. RÓŻAŃSKI: Wpływ gumy guar na właściwości reologiczne żeli agaru

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 110-111                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych dla żeli agaru i mieszanek agaru z gumą guar w przepływie ścinającym i oscylacyjnym. Zaobserwowano, że żele, w których agar był częściowo zastąpiony przez gumę guar charakteryzowały siĘ niższą temperaturą żelowania i wyższą temperaturą rozpuszczania. Wyniki badań uzyskane w pomiarach oscylacyjnych wskazują, że dodatek gumy guar do roztworu agaru powoduje wzrost modułu sprężystości.
Słowa kluczowe: agar, guma guar, reologia, alternatywne dodatki żelujące

110

—————————————————————————————————————-
J. SĘK, M. TRYLUK, A. KUCHAREK: Badanie procesu nasiąkania struktur porowatych

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 112-113                                pobierz plik artykułu 

Podjęto próbę zaproponowania zależności, które pozwalałyby z większą dokładnością niż powszechnie stosowane równanie Washburna przewidywać przebieg procesu nasiąkania materiałów porowatych. Zaproponowano wykorzystanie czterech takich równań sprawdzając ich przydatność w oparciu o własne dane doświadczalne.
Słowa kluczowe: ciała porowate, nasiąkanie, równanie Washburna

112

—————————————————————————————————————-
J. SIDOR: Opracowanie konstrukcji młyna wibracyjnego do bardzo drobnego mielenia na mokro tlenku chromu

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 114-115                                pobierz plik artykułu 

Praca zawiera opis metody opracowania i zastosowania praktycznego prototypowego, przemysłowego młyna wibracyjnego MW-A-150m o niskiej częstotliwości drgań ? 16 Hz. Konstrukcję młyna opracowano na podstawie wyników badań wykonanych w młynie modelowym. Młyn MW-A-150m uzyskał wydajność 150÷200 kg/godz. w procesie bardzo drobnego mielenia na mokro tlenku chromu o pozostałości na sicie 0,063 mm poniżej 0,05%.
Słowa kluczowe: młyny wibracyjne, mielenie, technologia proszków, tlenek chromu

114

—————————————————————————————————————-
J. SIDOR: Wytwarzanie mikro- i nanoproszków w młynach wibracyjnych o niskiej częstotliwości drgań

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 116-117                                pobierz plik artykułu Praca zawiera rozwiązania konstrukcyjne laboratoryjnych młynów wibracyjnych o niskiej częstotliwości drgań wibracyjnego i obrotowo-wibracyjnego oraz ich podstawowe parametry techniczne. Zawiera także informacje o uziarnieniach mikroproszków oraz nanoproszków: Węglika krzemu, tlenku glinu, tlenku chromu, wodorotlenku glinu, hydroksyapatytu, siarki, grafitu i skrobi wytworzonych w tych młynach.
Słowa kluczowe: młyny wibracyjne, mielenie, mikroproszki, nanoproszki

116

—————————————————————————————————————-
J. SKŁADZIEŃ, J. SZYMKÓW: Identyfikacja rozkładu wielkości porów w osadzie filtracyjnym

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 118-119                                pobierz plik artykułu 

W pracy zaproponowano procedurę identyfikacji rozkładu wielkości porów na podstawie krzywej ciśnienia kapilarnego oraz rozkładu granulometrycznego materiału ziarnistego. Model osadu filtracyjnego zakłada, że każdej cząstce ciała ziarnistego przyporządkowana jest przestrzeń międzyziarnowa oraz strefa martwa. Model zweryfikowano eksperymentalnie. Wyznaczono przeciętną wielkość porów osadu filtracyjnego oraz odchylenie standardowe.
Słowa kluczowe: krzywa ciśnienia kapilarnego, odwadnianie, rozkład wielkości porów.

118

—————————————————————————————————————-
M. SOLECKI: Modelowanie procesu dezintegracji mikroorganizmów w młynach perełkowych

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 120-121                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono fenomenologię dezintegrowania komórek mikroorganizmów rozrywanych w cyrkulującym wypełnieniu młyna. Opracowano oparty na niej matematyczny model procesu. Wykazano możliwości jego wykorzystania do liniowego oraz nieliniowego opisu przebiegu procesu. Wyszczególniono możliwe do ujęcia w opisie czynniki kształtujące kinetykę.
Słowa kluczowe: dezintegracja mikroorganizmów, młyn perełkowy, modelowanie procesu

120

—————————————————————————————————————-
J. STELMACH: Współczynniki wnikania masy dla mieszadeł Rushtona i samozasysającego

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 122-123                                pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano porównania wartości współczynnika wnikania masy kLuzyskanych dla mieszadła turbinowo-tarczowego (D = 100 mm) i samozasysającego mieszadła tarczowego (D = 100, 125 i 150 mm) pracujących w płaskodennym zbiorniku o średnicy T = 300 mm. Dla mieszadeł o średnicy D = 100 mm uzyskano podobne wartości współczynników wnikania masy. Dla mieszadeł o większych średnicach uzyskano większe wartości kL.
Słowa kluczowe: mieszadło Rushtona, mieszadło samozasysające, wnikanie masy

122

—————————————————————————————————————-
A. SULKOWSKI: Geometryczny model zastępczy projekcyjnego obrazu cząstki ciała stałego

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 124-125                                pobierz plik artykułu 

W pracy sformułowano matematyczne podstawy metody opisu kształtu projekcyjnego obrazu cząstki ciała stałego wykorzystującej operacje morfologii matematycznej. Wprowadzono pojęcie geometrycznego modelu zastępczego obrazu cząstki. Podano definicję oraz opisano właściwości funkcji konturowej. Zdefiniowano projekcyjne współczynniki kształtu. Postać proponowanych charakterystyk kształtu wyznaczono dla obrazów cząstek rzeczywistych.
Słowa kluczowe: cząstka, obraz projekcyjny, powłoka wypukła, erozja, charakterystyka kształtu

124

—————————————————————————————————————-
W. SZAFERSKI: Nakłady energetyczne w układach gaz ? ciecz ? ciecz mieszanych mechanicznie

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 126-127                                pobierz plik artykułu 

Praca przedstawia wyniki badań wpływu objętościowego natężenia przepływu gazu oraz liczby Reynoldsa na jednostkowe zapotrzebowanie mocy w mieszalniku zaopatrzonym w dwa standardowe mieszadła turbinowe Rushtona, dwa mieszadła turbinowe z łopatkami prostymi oraz dwa mieszadła turbinowe-tarczowe Smitha na wspólnym wale podczas wytwarzania układu gaz ? woda ? olej.
Słowa kluczowe: mieszanie, układy nienewtonowskie, napowietrzanie, dyfuzory membranowe, emulsje

126

—————————————————————————————————————-
R. ŠULC: Wpływ intensywności mieszania na wielkość flokuł podczas flokulacji w mieszalniku

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 128-129                 pobierz plik artykułu (in Enlish)

Niniejsza praca skupia się na zależności między intensywnością mieszania a wielkością flokuł czyli kłaczkowatych agregatów. Omówiono zależność d = C/?m. Zaproponowano zależność d = f (nt, ?) i sprawdzono ją w oparciu o wcześniej opublikowane dane doświadczalne.
Słowa kluczowe: flokulacja, mieszalnik, wielkość kłaczków, intensywność mieszania

128

—————————————————————————————————————-
D. URBANIAK: Zastosowanie teorii procesów Markowa do modelowania procesu rozdrabniania w młynie strumieniowo-fluidyzacyjnym

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 130-131                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań wykonanych na stanowisku badawczym, w skład którego wchodził młyn strumieniowo-fluidyzacyjny. Do badań użyto kamienia wapiennego. Przedstawiono metodykę określania składu ziarnowego produktu rozdrabniania z wykorzystaniem teorii procesów Markowa. Parametrem, który zmieniano w poszczególnych pomiarach, była masa nadawy.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, młyn strumieniowo-fluidyzacyjny, model matematyczny

130

—————————————————————————————————————-
B. WIERZBOWSKA, N. HUTNIK, J. KORALEWSKA, A. MATYNIA, K. PIOTROWSKI: Wpływ parametrów procesowych ciągłej krystalizacji masowej na rozkład rozmiarów produktu w układzie witamina C ? etanol ? woda

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 132-133                                pobierz plik artykułu 

Przebadano doświadczalnie wpływ stężenia kwasu L(+)-askorbinowego (od 30 do 50% mas.) w roztworze zasilającym i średniego czasu przebywania zawiesiny (od 900 do 3600 s) w krystalizatorze laboratoryjnym DT MSMPR na rozkład rozmiarów kryształów witaminy C otrzymywanych w sposób ciągły z roztworów wodno-etanolowych.
Słowa kluczowe: witamina C, etanol, krystalizator DT MSMPR, rozkład rozmiarów kryształów

132

—————————————————————————————————————-
S. WOZIWODZKI: Moc mieszania w mieszalniku ze zmiennym kierunkiem obrotów

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 134-135                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono analizę zapotrzebowania mocy mieszania w mieszalniku ze zmiennym w czasie kierunkiem obrotów mieszadła turbinowego. Analizę przeprowadzono dla mieszalnika zaopatrzonego w przegrody i bez przegród. Uzyskane wyniki wskazują, że w porównaniu z układami standardowymi zapotrzebowanie mocy dla tego typu mieszalników jest większe. Nie zaobserwowano wpływu obecności przegród na moc mieszania.
Słowa kluczowe: mieszanie, moc mieszania, zmienny kierunek obrotów

134

—————————————————————————————————————-
A. WYCISK, K. KLIMANEK, J.A ROBAK, Z. ROBAK: Mieszalnik paliw stałych

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 136-137                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono konstrukcję mieszalnika do sporządzania mieszanek paliw stałych z miałów, mułów węglowych i biomasy. Dobre wymieszanie użytych komponentów pozwala otrzymać paliwo dobrej jakości, o wysokim stopniu jednorodności. Potwierdzone to zostało badaniami sprawności mieszania w mieszalniku w różnych wariantach technicznych i warunkach eksploatacyjnych.
Słowa kluczowe: paliwa, muł węglowy, biomasa, mieszanie

136

—————————————————————————————————————-
T. WYLECIAŁ: Wpływ kąta nachylenia przegrody na efekt rozdrabniania w młynie multistrumieniowym

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 138-139                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań wykonanych na stanowisku badawczym, w skład którego wchodził młyn multistrumieniowy z dwudziestoma strumienicami. Do badań użyto kamienia wapiennego. Parametrem, który zmieniano w poszczególnych pomiarach, był czas mielenia, odległość oraz kąt nachylenia przegrody, na której dochodziło do rozbijania ziaren.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, młyn strumieniowy, analiza ziarnowa

138

—————————————————————————————————————-
L. ZANDER, Z. ŚMIETANA, Z. ZANDER, P. BANASZCZYK: Opory permeacji w procesach odzysku wody za pomocą membran rurkowych

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 140-141                                pobierz plik artykułu 

Badano zmiany szybkości i oporów permeacji podczas procesów ultra(UF) i nanofiltracji (NF) wody po płukaniu instalacji procesowych w zakładzie mleczarskim. Stosowano polimerowe membrany rurkowe o zdolności rozdzielczej 200 kDa w procesie UF i 75% CaCl2 (NF). Wykazano istotny wpływ koncentracji suchej masy w nadawie na szybkość foulingu membran i charakter zmian oporu z czasem procesu.
Słowa kluczowe: odzysk wody, ultrafiltracja, nanofiltracja, opór permeacji

140

—————————————————————————————————————-
D. ZBROŃSKI, A. GÓRECKA-ZBROŃSKA, H. OTWINOWSKI: Wpływ początkowego uziarnienia nadawy na skład ziarnowy produktu strumieniowo-fluidalnego mielenia

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 142-143                                pobierz plik artykułu 

W artykule zaprezentowano wyniki badań strumieniowo-fluidalnego rozdrabniania materiałów ziarnistych. Badania przeprowadzono na laboratoryjnym stanowisku młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Eksperyment obejmował rozdrabnianie wybranych klas ziarnowych kamienia wapiennego w warunkach burzliwej warstwy fluidalnej. Celem badań było ustalenie wpływu początkowego uziarnienia nadawy doprowadzonej do komory mielenia na uzyskany skład ziarnowy produktu strumieniowo-fluidalnego mielenia.
Słowa kluczowe: mielenie, nadawa, produkt, skład ziarnowy, młyn strumieniowo-fluidyzacyjny

142

—————————————————————————————————————-