Rok 2009 nr 5

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
B. AMBROŻEK: Modelowanie cyklicznego stanu ustalonego w układach TSA
z zamkniętym i otwartym obiegiem gazu podczas regeneracji złoża adsorbentu


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 13-15                                pobierz plik artykułu 

W pracy przeprowadzono analizę teoretyczną cyklu adsorpcyjnego dla dwóch układów TSA:
z otwartym obiegiem gazu i z zamkniętym obiegiem gazu podczas regeneracji adsorbentu. Cykliczny stan ustalony wyznaczano metodą iteracji cyklicznych. Symulacje komputerowe wykonano dla procesu odzyskiwania czterochlorku węgla ze strumienia powietrza w układach TSA z nieruchomym złożem węgla aktywnego.
Słowa kluczowe: adsorpcja zmienno-temperaturowa, cykliczne procesy adsorpcyjne, cykliczny stan ustalony

13

—————————————————————————————————————-
M. ARASZKIEWICZ: Desorpcja lotnych związków organicznych z węgla aktywnego
z wykorzystaniem ogrzewania mikrofalowego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 15-16                                pobierz plik artykułu 

Praca opisuje możliwość wykorzystania energii mikrofalowej do desorpcji lotnych związków organicznych z węgla aktywnego. W pracy przedstawiono ogólną ideę procesu i wstępne wyniki eksperymentalne, przeprowadzone w aparaturze badawczej w skali laboratoryjnej.
Słowa kluczowe: desorpcja, mikrofale, węgiel aktywny, VOC

15

—————————————————————————————————————-
J. BAŁDYGA, M. HENCZKA, K. SOKOLNICKA: Sekwestracja ditlenku węgla metodą przyspieszonej karbonatyzacji minerałów

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 17-19                                pobierz plik artykułu 

Praca dotyczy procesu umożliwiającego składowanie ditlenku węgła w postaci nieorganicznych węglanów (sekwestracja poprzez karbonatyzację minerałów); produktem ubocznym procesu jest krzemionka. Metoda karbonatyzacji, w odróżnieniu od sekwestracji bezpośredniej,
umożliwia składowanie trwałe; wykorzystanie procesu dwustopniowego i jego przyspieszenie poprzez zastosowanie kwasów karboksylowych obniża przy tym koszty sekwestracji.
Słowa kluczowe: ditlenek węgla, karbonatyzacja, kwasy karboksylowe, sekwestracja

17

—————————————————————————————————————-
A. DERESZEWSKA, R. TOMCZAK-WANDZEL, M. DUBIEL, K. MĘDRZYCKA: Badanie adsorpcji surfaktantu anionowego LAS na kłaczkach osadu czynnego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 20-21                                pobierz plik artykułu 

Badano adsorpcję surfaktantu anionowego LAS na osadzie czynnym pobranym z oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Opracowano metodykę separacji i oznaczania surfaktantu w cieczy nadosadowej i w osadzie. Stwierdzono, że na osadzie adsorbuje się około 50?75% całej ilości surfaktantu, w roztworze pozostaje 6?12%, zaś straty wynikające z biodegradacji lub adsorpcji LAS na ściankach naczyń podczas procedury analitycznej stanowią od 25 do 32%.
Słowa kluczowe: surfaktanty, LAS, adsorpcja, osad czynny

20

—————————————————————————————————————-
M. DOLIŃSKI, M. SZWAST, W. FABIANOWSKI, W. PIĄTKIEWICZ: Badanie właściwości filtracyjnych i mechanicznych polipropylenowych membran kapilarnych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 22-23                                pobierz plik artykułu 

Konieczność ochrony środowiska oraz względy ekonomiczne kierują prace wielu badaczy w kierunku poszukiwania nowych sposobów zatężania, oczyszczania i rozdzielania różnych rodzajów mieszanin. Obecnie coraz chętniej w różnego rodzaju procesach wykorzystuje się membrany polimerowe. Praca prezentuje wyniki badań nad właściwościami filtracyjnymi i mechanicznymi membran kapilarnych z polipropylenu wykonanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.
Słowa kluczowe: membrany, właściwości filtracyjne

22

—————————————————————————————————————-
D. DOWNAROWICZ: Ocena stopnia wykorzystania złoża węgla aktywnego w cyklicznym procesie ETSA

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 24-25                                pobierz plik artykułu 

Zbadano wpływ szerokości strefy niewykorzystanego złoża w kolumnie adsorpcyjnej na efektywność desorpcji elektrotermicznej 2-propanolu W oparciu o pomiary dynamiki adsorpcji obliczono wskaźniki LUB i TPR oraz szerokość strefy MTZ. Stwierdzono, że ilość energii pobranej do desorpcji tej samej masy 2-propanolu ulega zwiększeniu, jeśli proces adsorpcji nie jest prowadzony do stanu pełnego nasycenia złoża.
Słowa kluczowe: desorpcja elektrotermiczna, ciepło Joule?a, węgiel aktywny, strefa LUB

24

—————————————————————————————————————-
D. DOWNAROWICZ, E. GABRUŚ: Odzyskiwanie alkoholi alifatycznych podczas desorpcji elektrotermicznej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 26-27                                pobierz plik artykułu 

W pracy zbadano przydatność procesu desorpcji elektrotermicznej do odzyskiwania par alkoholi alifatycznych. Analizę przeprowadzono dla adsorpcji par etanolu i 2-propanolu na węglu aktywnym Sorbonorit 4 w zakresie stężeń adsorptywu w oczyszczanym gazie 3?15 g/m3. Stwierdzono, że zawartość adsorbatu w momencie rozpoczęcia desorpcji ma znaczący wpływ na przebieg i efektywność tego procesu.
Słowa kluczowe: desorpcja elektrotermiczna, alkohol, odzyskiwanie, węgiel aktywny

26

—————————————————————————————————————-
U. GABRIEL, D. SZANIAWSKA: Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłowych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 28-29                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono systematyczną i zintegrowaną metodologię modyfikacji przemysłowych sieci wodnych w celu minimalizacji zużycia wody i zrzutu ścieków. Opracowano procedurę algorytmiczną, którą zastosowano do analizy wybranej części sieci wodnej cukrowni z pojedynczym zanieczyszczeniem. Opracowana procedura składa się z algorytmu alokacji strumieni i prostego systemu eksperckiego wyboru metody oczyszczania. Uzyskano rozwiązania, w których w wyniku alokacji strumieni oraz zastosowaniu mikrofiltracji jako dodatkowego procesu oczyszczania, zredukowano zużycie wody, odpowiednio o 79% i 100%, w porównaniu z siecią przed modyfikacją.
Słowa kluczowe: sieci wodne, algorytm alokacji strumieni, system ekspertowy

28

—————————————————————————————————————-
E. GABRUŚ: Badania wydajności procesu mikrofiltracji roztworów stosowanych
w produkcji piwa


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 30-31                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań mikrofiltracji roztworów białka na membranach ceramicznych. Analizowano wpływ parametrów procesowych na wydajność procesu przy zastosowaniu płukania wstecznego i bez. Do opisu wyników badań zastosowano model oporów szeregowych.
Słowa kluczowe: membrany ceramiczne, mikrofiltracja, białko, fouling

30

—————————————————————————————————————-
E. GABRUŚ, D. DOWNAROWICZ: Obróbka oczyszczająca rozpuszczalników organicznych odzyskiwanych w procesie adsorpcji zmiennotemperaturowej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 32-33                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnego oczyszczania zdesorbowanych ciekłych rozpuszczalników organicznych na zeolitowych sitach molekularnych. Przebadano wpływ stężenia początkowego wody w alkoholu i prędkości przepływu cieczy na czas przebicia złoża, stopień wykorzystania złoża, współczynnik COR oraz wydajność procesu.
Słowa kluczowe: rozpuszczalniki organiczne, adsorpcja zmiennotemperaturowa, oczyszczanie cieczy

32

—————————————————————————————————————-
J.M. GUTTETER-GRUDZIŃSKI: Hydrocyklony do rozdziału układu ciecz ? ciecz

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 34-35                                pobierz plik artykułu 

Hydrocyklony powszechnie stosowane są do zagęszczania cząstek stałych np. mułów. W ostatnim czasie podjęto próby rozdziału emulsji O/W np. na platformach wiertniczych. W artykule przedstawiono oryginalne wyniki badań autora nad rozdziałem emulsji olejowo-wodnej. Przedstawiono teorię sedymentacji kropel oleju w hydrocyklonie oraz wyniki obliczeń i pomiarów średnicy kropel oleju miernikiem firmy Malvern.
Słowa kluczowe: hydrocyklon, separacja emulsji o/w, wielkość kropel

34

—————————————————————————————————————-
E. HALLMANN, R. TOMCZAK-WANDZEL, K. MĘDRZYCKA: Destabilizacja układów emulsyjnych powstających podczas oczyszczania gruntów

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 36-37                                pobierz plik artykułu 

Sporządzano modelowe emulsje oleju bazowego PAO6 (3%) w roztworach surfaktantu niejonowego Rokanolu NL6 o stężeniu 1 g/dm3. Następnie sporządzoną emulsję poddawano różnym zabiegom w celu jej destabilizacji: wirowanie, przechowywanie, ogrzewanie oraz wymrażanie emulsji. W fazie wodnej oznaczano stężenie surfaktantów niejonowych (spektrofotometryczna metoda z odczynnikiem Dragendorfa) oraz ChZT.
Słowa kluczowe: emulsja, destabilizacja, remediacja gruntów, PAO6, surfaktanty niejonowe

36

—————————————————————————————————————-
N. HUTNIK, B. WIERZBOWSKA, A. MATYNIA, K. PIOTROWSKI: Wpływ jonów cynku na jakość kryształów struwitu wydzielanego z wodnych roztworów rozcieńczonych w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 38-39                                pobierz plik artykułu 

Wykazano doświadczalnie, że jony cynku(II) obecne w ilości od 10?5 do 10?4 % mas. w roztworach wodnych zawierających fosforany (1,0% mas. PO4 3? ) niekorzystnie oddziałują na średnie rozmiary kryształów wydzielanego struwitu. Proces strącania i krystalizacji struwitu prowadzono w sposób ciągły w krystalizatorze DT z mieszadłem śmigłowym.
Słowa kluczowe: struwit, ciągła krystalizacja strąceniowa, jony cynku(II)

38

—————————————————————————————————————-
P. JUSZCZYK, W. RYMOWICZ: Optymalizacja procesu produkcji drożdży paszowych
z odpadowego glicerolu


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 40-41                                pobierz plik artykułu 

Celem pracy była optymalizacja składu podłoża produkcyjnego oraz warunków natlenienia dla procesu produkcji biomasy drożdży paszowych Yarrowia lipolytica 8661 UV?1 z odpadowego glicerolu. Najwyższe ilości biomasy uzyskiwano w podłożu, do którego dodawano 10 g/L (NH4)2SO4 ; 34 ml/L autolizatu drożdży; 0,125 g/L KH2PO4 oraz natlenienia podłoża na poziomie około 35% stanu nasycenia tlenem.
Słowa kluczowe: Yarrowia lipolytica, glicerol odpadowy, drożdże, paszowe

40

—————————————————————————————————————-
A. JACKIEWICZ, A. PODGÓRSKI: Czy średnia średnica włókna stanowi wystarczającą informację by poprawnie przewidzieć sprawność filtra?

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 42-44                                pobierz plik artykułu 

Wyniki doświadczalne penetracji cząstek aerozolowych przez filtr włókninowy porównano z przewidywaniami klasycznej teorii filtracji wgłębnej opartej o średnią średnicę arytmetyczną, geometryczną, kwadratową włókna i średnicę równoważną wyznaczaną ze spadków ciśnienia wraz z nowo sformułowanym teoretycznym modelem filtracji w filtrach polidyspersyjnych, który uwzględnia rzeczywisty rozkład średnic włókien.
Słowa kluczowe: aerozol; filtry włókninowe; niehomogeniczność; penetracja; sprawność

42

—————————————————————————————————————-
J. KARCZ, M. OSÓCH: Biofiltracja gazów odlotowych w kolumnie ze złożem naturalnym

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 44-46                                pobierz plik artykułu 

Badano proces biologicznego rozkładu par metyloizobutyloketonu w strumieniu powietrza i wpływ tego procesu na działanie biofiltru. W trakcie tych badań określono przydatność w procesie biofiltracji trzech różnych wypełnień naturalnych, takich jak: szyszki olchy, kora sosnowa oraz mieszanina kory sosnowej i kompostu w stosunku objętościowym 2 : 1.
Słowa kluczowe: biofiltracja, gaz odlotowy, złoże naturalne, metyloizobutyloketon

44

—————————————————————————————————————-
J. KARCZ, D. SZYSZKA: Metoda oceny wysychania złoża w procesie biofiltracji

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 47-48                                pobierz plik artykułu 

W pracy zaproponowano doświadczalną metodę określania lokalnej wilgotności względnej złoża naturalnego w biofiltrze. Sonda pomiarowa, składająca się z zespołu czterech par elektrod, była umieszczana w kolumnie i łączona z panelem pomiarowym. Dla danego typu złoża rejestrowano napięcie między elektrodami, ważono próbki i określano charakterystyki wilgotność względna ? napięcie. Pomiary przeprowadzono dla pięciu różnych rodzajów złoża naturalnego (kory, trocin, kompostu i ich mieszanin).
Słowa kluczowe: biofiltracja, złoże naturalne, wysychanie złoża, wilgotność względna

47

—————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO: Biofiltracja powietrza w okresie od uruchomienia biofiltru do ustalenia warunków procesowych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 49-50                                pobierz plik artykułu 

Stwierdzono, że po uruchomieniu biofiltracji na świeżym złożu, rząd bioreakcji zachodzących w cieczy pokrywającej elementy złoża jest różny na różnych jego wysokościach i zależy od czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia procesu. Przeprowadzono eksperymentalną weryfikację modelu wymiany masy w warunkach nieustalonych. Wyznaczono sprawność i szybkość biofiltracji.
Słowa kluczowe: biofiltracja, warunki nieustalone, szybkość biofiltracji, sprawność

49

B. KAWALEC-PIETRENKO, I. HOŁOWACZ, K. KUCHARSKA: Badanie możliwości procesowych obniżenia skażenia wód śródlądowych serwatką

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 51-52                                pobierz plik artykułu 

Zaproponowano zastosowanie separacji pianowej do wydzielenia białek z serwatki. Zbadano wpływ pH, stężenia początkowego białek, prędkości przepływu powietrza oraz obecności addytywów na efektywność separacji białek serwatkowych w półperiodycznej kolumnie barbotażowej. Dla wybranych warunków badano także przebieg flotacji białek serwatkowych oraz wartość współczynnika ChZT .
Słowa kluczowe: serwatka, separacja pianowa, przebieg, ChZT

51

—————————————————————————————————————-
D. KONDEJ, T.R. SOSNOWSKI: Wpływ pyłów emitowanych przy obróbce metali na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 53-54                                pobierz plik artykułu 

Badano dynamiczne napięcie powierzchniowe modelowego surfaktantu płucnego metodą pulsującego pęcherzyka. Surfaktant po kontakcie z pyłami pobranymi na stanowiskach pracy (obróbka metali) wykazywał obniżoną aktywność powierzchniową, czego przejawem było zmniejszenie pętli histerezy napięcia powierzchniowego. Uzyskane wyniki wskazują, że jednym z mechanizmów odpowiedzialnym za efekty zdrowotne wywoływane wdychaniem aerozoli metali i ich związków może być zmniejszenie aktywności surfaktantu płucnego.
Słowa kluczowe: pyły metali, toksyczność, surfaktant płucny, napięcie powierzchniowe

53

—————————————————————————————————————-
M. KOŚLA, J. ŁUCZYŃSKI, K. PROCHASKA: Właściwości adsorpcyjne wybranych pochodnych substancji lizosomotropowych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 55-57                                pobierz plik artykułu 

W pracy zbadano właściwości adsorpcyjne pochodnych substancji lizosomotropowych. Statyczne i dynamiczne napięcia powierzchniowego zmierzono metodą pierścienia du No?y?a oraz metodą maksymalnego ciśnienia pęcherzyka powietrza. Na podstawie oszacowanych wartości parametrów adsorpcji analizowano korelację pomiędzy strukturą cząsteczek a właściwościami powierzchniowymi badanych pochodnych.
Słowa kluczowe: substancje lizosomotropowe, właściwości adsorpcyjne, zwilżalność, dyfuzja

55

—————————————————————————————————————-
A. KOWALIK, W. KLUZIŃSKI, P. GIERYCZ, P. RELIGA: Ocena możliwości usuwania chromu(III) z modelowych roztworów ścieków garbarskich w procesie nanofiltracji

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 58-59                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań uzyskane podczas nanofiltracji modelowych roztworów ścieków garbarskich o stężeniach 500, 1000, 2000 mg Cr3+/L. Badania przeprowadzono w półtechnicznej instalacji membranowej wyposażonej w spiralny moduł nanofiltracyjny. Zbadano wpływ ciśnienia transmembranowego na objętościowy strumień permeatu oraz retencję chromu(III).
Słowa kluczowe: nanofiltracja, procesy membranowe, ścieki garbarskie, chrom(III)

58

—————————————————————————————————————-
M. KUCA, D. SZANIAWSKA: Ultrafiltracja odpadowej solanki z przetwórstwa ryb

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 60-61                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań ultrafiltracyjnego uzdatniania solanki pochodzącej z przetwórstwa ryb. Do badań zastosowano membranę ceramiczną o zdolności rozdzielczej 150 kDa. Analizowano i oceniano zależność stopnia zatrzymania białka ogólnego, tłuszczu i chlorku sodu oraz wydajności procesu od ciśnienia transmembranowego i pH roztworów poddawanych ultrafiltracji.
Słowa kluczowe: ultrafiltracja, odpadowa solanka, membrany ceramiczne

60

—————————————————————————————————————-
M. KUCHARSKA, B. BUTRUK, T. CIACH: Otrzymywanie implantów kostnych techniką spieniania

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 62-64                                pobierz plik artykułu 

Tematem prezentowanej pracy są biodegradowalne implanty kostne stosowane w inżynierii tkankowej. Porowate matryce otrzymuje się techniką spieniania z chitozanu. W badaniach oprócz polimeru zastosowano dodatek substancji o działaniu osteokondukcyjnym takich jak: ß-TCP oraz kolagen. W niniejszej pracy omówiono wpływ powyższych substancji na morfologię, porowatość, własności mechaniczne oraz wpływ na hodowlę komórek in vitro.
Słowa kluczowe: skafoldy, inżynieria tkankowa, polimery implantowalne

62

—————————————————————————————————————-
A. KULAWIK, B. TAL-FIGIEL, N. INCINILLAS RAMOS: Badania charakterystyk reologicznych emulsji pierwotnych wykorzystywanych do produkcji szybko rozpadających się tabletkowanych emulsji suchych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 64-66                                pobierz plik artykułu 

Celem pracy jest przedstawienie wyników badań charakterystyk reologicznych emulsji pierwotnych wykorzystywanych do otrzymywania szybko rozpadających się tabletkowanych emulsji suchych. Badania reologiczne obejmowały charakterystykę reologiczną (krzywą płynięcia, lepkość emulsji) oraz wpływ rodzaju i stężenia fazy tłuszczowej, emulgatora i innych dodatkowych składników na stabilność i starzenie emulsji.
Słowa kluczowe: charakterystyki reologiczne, emulsje suche, stabilność i starzenie emulsji

64

—————————————————————————————————————-
K. KUPIEC, A. KUBALA: Uproszczone równanie kinetyki adsorpcji

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 67-68                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono uproszczone równanie kinetyki adsorpcji dotyczące przypadku, gdy opory przenoszenia masy występują w kulistych ziarnach adsorbentu. Przedstawione równanie może być stosowane przy modelowaniu układów adsorpcyjnych. Podano przykład zastosowania proponowanego równania dotyczący adsorpcji w zbiorniku przepływowym z idealnym mieszaniem.
Słowa kluczowe: uproszczone równanie kinetyczne, adsorpcja w zbiorniku

67

—————————————————————————————————————-
K. KUPIEC, J. RAKOCZY: Badanie procesu regeneracji adsorbentu przez przedmuch gazem inertnym pod próżnią

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 69-70                                pobierz plik artykułu 

Badano proces adsorpcyjnego usuwania wody z parowej mieszaniny etanol-woda. Regenerację adsorbentu zeolitowego przeprowadzano
pod próżnią poprzez płukanie złoża bezwodnym etanolem. Przedstawiono i przeanalizowano eksperymentalnie wyznaczone profile zawartości wody w złożu adsorbentu.
Słowa kluczowe: odwadnianie etanolu, adsorpcja zmiennociśnieniowa

69

—————————————————————————————————————-
Ł. MAKOWSKI, W. ORCIUCH: Dobór warunków mieszania w kontroli przebiegu złożonych reakcji chemicznych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 71-72                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono przykładowe możliwości kontroli przebiegu złożonych reakcji chemicznych, pod kątem jakości powstającego produktu. Jako reakcję testową wybrano precypitację siarczanu baru. W celu zweryfikowania obliczeń numerycznych, wykonanych z użyciem obliczeniowej mechaniki płynów, doświadczalnie wyznaczono pola stężenia trasera techniką PLIF.
Słowa kluczowe: mieszanie, precypitacja, PLIF, CFD

71

—————————————————————————————————————-
S. MASIUK, R. RAKOCZY, M. KORDAS: Analiza procesu oczyszczania ścieków
z wykorzystaniem modelu opartego na technice sztucznych sieci neuronowych


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 73-74                                pobierz plik artykułu 

Zaprezentowano zastosowanie techniki sztucznych sieci neuronowych w procesie tworzenia matematycznego opisu usuwania zanieczyszczeń w ścieku przemysłowym. Trójwymiarowe powierzchnie odpowiedzi modelu typu RBF mogą być wykorzystane do oceny wpływu parametrów charakteryzujących ściek wejściowy na analizowany parametr wyjściowy (twardość ogólna), charakteryzujący ściek po biologicznym oczyszczaniu.
Słowa kluczowe: sztuczna sieć neuronowa, oczyszczanie ścieków

73

—————————————————————————————————————-
A. MATYNIA, R. LISZKA, T. CIESIELSKI, K. PIOTROWSKI: Zastosowanie krystalizatora
o działaniu ciągłym ze strumienicą zasilaną sprężonym powietrzem do odzyskiwania jonów fosforanowych z roztworów rozcieńczonych


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 75-76                                pobierz plik artykułu 

Wydzielano krystaliczny struwit z wodnego roztworu zawierającego ,20 % mas. jonów fosforanowych w krystalizatorze typu FB MSZ o działaniu ciągłym ze strumienicą zasilaną sprężonym powietrzem. Określono na drodze doświadczalnej wpływ pH środowiska strącania i krystalizacji struwitu oraz średniego czasu przebywania zawiesiny w objętości roboczej krystalizatora na jakość wytwarzanego produktu.
Słowa kluczowe: struwit, krystalizator, strumienica, strącanie, sprężone powietrze

75

—————————————————————————————————————-
Z. MODRZEJEWSKA, M. DORABIALSKA, R. ZARZYCKI: Mechanizm sorpcji jonów Cu2+ na chitozanie uformowanym w postaci mikrogranulek

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 77-78                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono badania mechanizmu sorpcji jonów Cu2+ w mikrogranulkach wytworzonych w procesie suszenia w warunkach nadkrytycznych na podstawie widm IR w podczerwieni oraz przy wykorzystaniu metody magnetycznego rezonansu jądrowego NMR. Badania potwierdzają główny udział grup NH2 i OH wskazując na zmiany przy wiązaniach glikozydowych.
Słowa kluczowe: mikrogranulki, chitozan, suszenie nadkrytyczne, widma IR, NMR

77

—————————————————————————————————————-
M. OCHOWIAK: Wpływ stężenia polimeru na średnicę kropli w atomizerach pęcherzykowych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 79-80                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań procesu rozpylania cieczy w układach powietrze-woda i powietrze-wodne roztwory polimeru (politlenek etylenu) o różnych stężeniach z wykorzystaniem metody mikrofotografii. Wykazano, że na wielkość tworzących się kropel wpływa stężenie polimeru. Wartości średniej objętościowo-powierzchniowej średnicy kropli wzrastają wraz ze wzrostem lepkości cieczy.
Słowa kluczowe: rozpylanie, atomizer, dysza, polimer, średnia średnica kropli

79

—————————————————————————————————————-
M. OCHOWIAK, L. BRONIARZ-PRESS: Wpływ średnicy dyszy na średnią średnicę kropli w rozpylaczach typu pęcherzykowego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 81-82                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań procesu rozpylania cieczy w rozpylaczach typu pęcherzykowego. Przebadano rozpylacze o średnicach otworu wylotowego od 3 do 6 mm. Wykazano, że wartości średniej objętościowo-powierzchniowej średnicy kropli wzrastają wraz ze zwiększaniem otworu wylotowego rozpylacza.
Słowa kluczowe: rozpylanie, atomizer, dysza, średnia średnica kropli

81

—————————————————————————————————————-
M. ODZIOMEK, T.R. SOSNOWSKI: Alternatywne metody określania udziału frakcji penetrującej do płuc (FPF) w aerozolach inhalacyjnych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 83-85                                pobierz plik artykułu 

Porównano trzy metody pomiaru rozkładu wielkości cząstek aerozoli medycznych, służące wyznaczeniu udziału cząstek mniejszych od 5 [1] m (FPF) o największym znaczeniu leczniczym. Stwierdzono, że zarówno dla nebulizatora jak i inhalatora typu DPI, czasochłonne badania z użyciem 8-stopniowego impaktora kaskadowego mogą być częściowo zastąpione pomiarami z wykorzystaniem impaktora ze zmniejszoną liczbą stopni lub spektrometru aerozolowego.
Słowa kluczowe: inhalator, impaktor, pomiar wielkości cząstek, aerozol

83

—————————————————————————————————————-
J. PALIGE, A. DOBROWOLSKI, S. PTASZEK, A.G. CHMIELEWSKI: Optymalizacja parametrów mieszacza-dystrybutora ścieków z wykorzystaniem metod znacznikowych i CFD

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 86-87                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono komplementarne zastosowanie metod znacznikowych i CFD do opisu i optymalizacji parametrów pracy mieszacza/dystrybutora ścieków z różnych źródeł uśredniającego ich skład chemiczny i rozdzielającego ujednorodnione ścieki do poszczególnych reaktorów biologicznej oczyszczalni ścieków.
Słowa kluczowe: znacznik, CFD, ścieki przemysłowe, mieszacz-dystrybutor

86

—————————————————————————————————————-
S. PASTEWSKI, M. POTKAŃSKA, K. MĘDRZYCKA: Zastosowanie surfaktantów niejonowych do usuwania zanieczyszczeń chloroorganicznych z gleby

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 88-89                                pobierz plik artykułu 

Zbadano solubilizację micelarną tetrachloroetylenu w roztworach alkilopoliglukozydów (Triton BG10 i AG 6210). Przeprowadzono procesy przemywania gleby zanieczyszczonej tetrachloroetylenem przy użyciu roztworów alkilopoliglukozydów oraz oksyetylenowanych alkoholi (Rokanole NL5, NL6, NL8, L7, L10). Określono wpływ hydrofilowości surfaktantu i jego stężenia na efektywność przemywania gleby.
Słowa kluczowe: przemywanie gleby, solubilizacja, mobilizacja, tetrachloroetylen

88

—————————————————————————————————————-
A. PENCONEK, A. MOSKAL: Modelowanie wpływu dynamiki mięśni gładkich na przebieg wydechu u astmatyków

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 90-92                                pobierz plik artykułu 

Zbadano zachowanie się trzech pierwszych generacji drzewa oskrzelowego człowieka w czasie wydechu, odwzorowując je matematycznym modelem (rozgałęzionym i asymetrycznym), który uwzględniał zależność powierzchni przekroju oskrzela od ciśnienia przyściennego oraz dynamikę mięśni gładkich. Wykorzystano go do zobrazowania patologicznych zmian astmatycznych w drogach oddechowych człowieka.
Słowa kluczowe: astma, wydech, dynamika mięśni gładkich

90

—————————————————————————————————————-
J. RAJEWSKI, A. KOWALIK, W. KLUZIŃSKI: Mikro- i ultrafiltracja ścieków garbarskich
w półtechnicznej instalacji membranowej


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 92-94                                pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano analizy metodyki oczyszczania ścieków garbarskich pod kątem możliwości usuwania emulsji tłuszczowych i białek zwierzęcych w półtechnicznej instalacji membranowej. Testowano moduły mikro- i ultrafiltracyjne, przedstawiony został skład przebadanych ścieków garbarskich oraz wyniki wstępnych badań mikro- i ultrafiltracji.
Słowa kluczowe: mikrofiltracja (MF), ultrafiltracja (UF), ścieki garbarskie, emulsje tłuszczowe, białka

92

—————————————————————————————————————-
R. RAKOCZY, S. MASIUK: Wpływ wirującego pola magnetycznego na kształt pęcherzy powietrza w sztucznym ścieku

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 95-96                                pobierz plik artykułu 

W pracy podano wyniki badań wpływu wirującego pola magnetycznego na kształt pęcherzy powietrza rozpraszanych w sztucznym ścieku. Ilościową i jakościową ocenę kształtu pęcherza opisano entropią informacji.
Słowa kluczowe: sztuczny ściek; pęcherze gazowe; wirujące pole magnetyczne

95

—————————————————————————————————————-
P. RELIGA, R. GAWROŃSKI, A. SOBCZAK: Analiza wpływu parametrów procesowych na transport chromu(III) w układzie z immobilizowaną membraną ciekłą

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 97-98                                pobierz plik artykułu 

W pracy zbadano wpływ stężenia przenośnika, wpływ temperatury oraz pH fazy zasilającej na kinetykę procesu transportu jonów chromu (III) przez ciekłe membrany unieruchomione stosując jako przenośnik kwas dinonylonaftalenosulfonowy (DNNSA). Wyraźny wpływ badanych parametrów na kinetykę transportu wskazuje, iż optymalne właściwości membran ciekłych ograniczone są do wąskiego przedziału parametrów procesowych charakterystycznych dla danego przypadku.
Słowa kluczowe: DNNSA, SLM, Cr(III)

97

—————————————————————————————————————-
T. R. SOSNOWSKI, L. GRADOŃ, K. KRAMEK-ROMANOWSKA: Utrata aktywności powierzchniowej składników surfaktantu płucnego po kontakcie z modelowymi cząstkami spalin silników Diesla

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 99-100                                pobierz plik artykułu 

Badano dynamiczne napięcie powierzchniowe w układach ciekłych zawierających składniki surfaktantu płucnego (SP) oraz nanometryczne cząstki węgla modelujące stałe produkty spalania w silnikach Diesla. Wykazano, że dynamika adsorpcji SP oraz zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego została zaburzona w obecności nanocząstek, co może mieć związek z mechanizmem toksyczności inhalowanych spalin silnika Diesla.
Słowa kluczowe: Diesel, emisja, inhalacja, nanocząstki, toksyczność

99

—————————————————————————————————————-
D. SZANIAWSKA, M. BONISŁAWSKA, M. KUCA: Testowanie możliwości zastosowania ultrafiltracji do recyklingu wody w wylęgarniach ryb

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 101-103                                pobierz plik artykułu 

Wody zasilające i opuszczające wylęgarnie ryb muszą być poddawane efektywnemu oczyszczaniu ze względu na konieczność optymalizacji procesu inkubacji ikry i ochrony środowiska wodnego. Celem badań jest przetestowanie procesu ultrafiltracji i membran ceramicznych 1 kDa, jako metody usuwania zawiesiny, fosforu i żelaza oraz redukcji poziomu BZT5 i ChZT z wód krążących w obiegu zamkniętym małej wylęgarni. Uzyskane wyniki wskazują, że badana technika membranowa może być wykorzystana w gospodarce wodno-ściekowej wylęgarni do recyklingu wody.
Słowa kluczowe: wylęgarnia ryb, ultrafiltracja, membrany ceramiczne, oczyszczanie wód, zamknięte obiegi wody

101

—————————————————————————————————————-
W. SZAFERSKI, L. BRONIARZ-PRESS: Efektywność systemu napowietrzania stosowanego w oczyszczalniach ścieków

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 103-104                                pobierz plik artykułu 

Praca przedstawia analizę efektywności napowietrzania dyfuzorem membranowym stosowanym w oczyszczalniach ścieków. Analizowano wpływ rodzaju zastosowanych różnych zestawów dwóch mieszadeł na wspólnym wale oraz rodzaju oleju i jego zawartości procentowej w mieszaninie na zastosowaną miarę sprawności systemu napowietrzania zwaną kryterium efektywności.
Słowa kluczowe: systemy dwumieszadłowe, napowietrzanie, dyfuzory membranowe, emulsje

103

—————————————————————————————————————-
W. WIECHECKI, R. WIŚNIEWSKI: Modelowanie pracy węzła fermentacji metanowej
w warunkach zróżnicowanych temperatur. Część I: Model pracy pojedynczej komory
i jego weryfikacja


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 105-106                                pobierz plik artykułu 

Opracowano rozszerzony model matematyczny pracy komory fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych pracującej w warunkach zróżnicowanych temperatur fermentacji i zweryfikowano jego poprawność w oparciu o dostępne dane procesowe. Wyniki badań mogą być wykorzystane w pracach nad zwiększeniem efektywności oczyszczania ścieków i wydajności produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej.
Słowa kluczowe: wytwarzanie biogazu, fermentacja metanowa, modelowanie

105

—————————————————————————————————————-