Rok 2009 nr 6

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU

Str.

STRESZCZENIA  pobierz spis

Jubileusz 70-lecia prof. dr. hab. inż. Leona Troniewskiego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 21-22                                pobierz plik artykułu 

Artykuły naukowe:
21
PRZEPŁYWY   WIELOFAZOWE

A. Bąk, A. Pacholewska, W. Podgórska: Wpływ surfaktantów niejonowych na koalescencję kropel

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 23-24                                pobierz plik artykułu 

Rozważono proces koalescencji kropel toluenu w układzie z surfaktantem niejonowym Tween 20 i z surfaktantem polimerowym PVA. Z analizy wyników można przypuszczać, że mimo obecności środka powierzchniowo czynnego powierzchnie dużych kropel pozostają częściowo ruchliwe w przeciwieństwie do nieruchomych powierzchni kropel małych. Zwiększając stężenia PVA i Tweenu 20 otrzymano lepszą stabilizację dyspersji.
Słowa kluczowe: koalescencja, surfaktanty niejonowe, surfaktanty polimerowe, Tweed 20, PVA

23

—————————————————————————————————————-
M. Bracka, G. Filipczak: Wykorzystanie zjawiska aeracji do wspomagania przepływu zawiesin wysokoskoncentrowanych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 25-26                                pobierz plik artykułu 

Wskazano na możliwość wykorzystania zjawiska aeracji do wspomagania przepływu wysokoskoncentrowanych zawiesin w postaci szlamów i mułów. Przeanalizowano wpływ stopnia zawodnienia oraz strumienia gazu na hydrodynamiczne warunki aeracji zawiesiny. Wyniki analizy odniesiono do szlamu węglowego, bazując na własnych badaniach reologicznych tego typu układów.
Słowa kluczowe: aeracja, szlam węglowy, przepływ dwufazowy

25

—————————————————————————————————————-
L. Broniarz-Press, M. Ochowiak, J. Różański, S. Woziwodzki: Analiza wartości kąta rozpylania podczas dwufazowego rozpylania emulsji

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 27-28                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki wizualizacji i analizy kąta rozpylania podczas dwufazowego rozpylania emulsji w dyszy pneumatycznej. Wartości kątów rozpylania wyznaczano wykorzystując program Multi ScanBase. Wykazano, że wartości kąta rozpylania wzrastają wraz ze wzrostem natężenia przepływu gazu. Zaobserwowano nieliniowy przebieg zależności kąta rozpylania od prędkości przepływu cieczy.
Słowa kluczowe: rozpylanie, dysza pneumatyczna, kąt rozpylania, emulsja

27

—————————————————————————————————————-
L. Broniarz-Press, M. Ochowiak, J. Różański, S. Woziwodzki: Opory przepływu w dyszy podczas rozpylania emulsji

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 29-30                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dla przepływu cieczy jednorodnych (wody i olejów o różnych lepkościach) oraz emulsji typu olej w wodzie o udziałach objętościowych fazy olejowej od 20 do 40%. Dane doświadczalne uzyskane dla wszystkich przebadanych cieczy opisano wspólnymi zależnościami. W pracy zaproponowano równania korelacyjne na współczynnik wypływu oraz liczbę Eulera.
Słowa kluczowe: rozpylanie, dysza pneumatyczna, opory przepływu, emulsja

29

—————————————————————————————————————-
L. Broniarz-Press, J. Różański, K. Smuszkiewicz: Właściwości reologiczne wodnych roztworów chlorku heksadecylotrimetyloamoniowego z dodatkiem salicylanu sodu

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 31-32                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych dla mieszaniny chlorku heksadecylotrimetyloamoniowego (HTAC) z dodatkiem salicylanu sodu (NaSal). Z analizy danych wynika, że kształt krzywych płynięcia zależy przede wszystkim od stosunku molowego NaSal/HTAC. Stężenie układu NaSal/HTAC, przy zachowanym stosunku molowym obu składników, wpływa głównie na zmiany ilościowe w przebiegu krzywych płynięcia.
Słowa kluczowe: roztwory surfaktantów, przepływ niestabilny, stan indukowany ścinaniem, micele ślimakowe

31

—————————————————————————————————————-
P. Budzyński, M. Dziubiński, M. Orczykowska: Wpływ efektu Bjerknesa na hydrodynamikę przepływu pęcherzy gazu w pulsacyjnej kolumnie barbotażowej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 33-34                                pobierz plik artykułu 

W prezentowanej pracy przedstawiono dyskusję wpływu efektu Bjerknesa na hydrodynamikę przepływu pęcherzy gazu w barbotażowej kolumnie pulsacyjnej w oparciu o własne wyniki badań doświadczalnych.
Słowa kluczowe: kolumna pulsacyjna, stopień zatrzymania gazu

33

—————————————————————————————————————-
P. Budzyński, M. Orczykowska, M. Dziubiński: Hydrodynamika przepływu pęcherzy powietrza przez warstwy cieczy o złożonych właściwościach reologicznych
w kolumnie pulsacyjnej


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 35-36                                pobierz plik artykułu 

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu intensywności pulsacji wprowadzonych do fazy ciągłej na stopień zatrzymania gazu dla przepływu powietrza przez warstwę modelowych płynów newtonowskich i nienewtonowskich w modelowym reaktorze pulsacyjnym.
Słowa kluczowe; barbotażowe kolumny pulsacyjne, stopień zatrzymania gazu w cieczy

35

—————————————————————————————————————-
M. Ciach, E. Molga: Integracja procesów chemicznych w reaktorze chromatograficznym

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 37-38                                pobierz plik artykułu 

Celem pracy było określenie wpływu integracji dwu procesów (odwracalnej reakcji chemicznej oraz chromatograficznej separacji reagentów) na sprawność zintegrowanego procesu prowadzonego w pojedynczym aparacie. Badany proces zintegrowany nazywany jest procesem chromatografii reaktywnej i prowadzony jest w reaktorze chromatograficznym. Badano wpływ zmiennych operacyjnych na efektywność tego zintegrowanego procesu.
Słowa kluczowe: chromatografia reaktywna, reaktor chromatograficzny, integracja procesów

37

—————————————————————————————————————-
W. Ciesielczyk, A. Kamieńska: Efektywna fluidyzacja wybranych rodzajów rozdrobnionej biomasy

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 39-40                                pobierz plik artykułu 

Zaprezentowano oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne dystrybutora gazu umożliwiającego efektywną fluidyzację wybranych rodzajów rozdrobnionej biomasy. Przedstawiono krzywe fluidyzacji biomateriałów o dużym zróżnicowaniu pod względem granulometrycznym i jakościowym.
Słowa kluczowe; fluidyzacja, biomasa, hydrodynamika

39

—————————————————————————————————————-
K. Czernek: Parametry spływającego filmu determinowane zmianą lepkości cieczy

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 41-42                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia wpływu lepkości na kształtowanie się grubości filmu cieczy podczas jej współprądowego (opadającego) przepływu z gazem. Określono wpływ zmiany lepkości cieczy na charakter zafalowania powierzchni międzyfazowej oraz przedstawiono systematykę struktur pierścieniowego przepływu dwufazowego gaz ? ciecz bardzo lepka.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy gaz ? ciecz, ciecz bardzo lepka, struktury przepływu

41

—————————————————————————————————————-
P. Domagalski, M. Dziubiński: Modelowanie numeryczne ogniskowania strugi cieczy w węźle mikrokanałów

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 43-44                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych procesu ogniskowania strugi cieczy w węźle mikrokanałów. Modelowanymi wielkościami były profile prędkości oraz geometria ogniskowanej strugi. Dostępne dane doświadczalne potwierdzają uzyskane wyniki symulacji.
Słowa kluczowe: mikrokanały, hydroogniskowanie, CFD

43

—————————————————————————————————————-
B. Dybek: Podobieństwa i różnice w ruchu ciepła podczas przepływu dwufazowego gaz ? ciecz i ciecz ? ciecz

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 45-46                                pobierz plik artykułu 

Praca dotyczy sposobu obliczania wartości współczynnika wnikania ciepła w warunkach przepływu dwufazowego. Scharakteryzowano w niej równania proponowane w literaturze przedmiotu dla układów dwuskładnikowych. Na podstawie danych eksperymentalnych dokonano oceny skuteczności metod słusznych dla układów gaz ? ciecz w odniesieniu do układów ciecz ? ciecz.
Słowa kluczowe: współczynnik wnikania ciepła, przepływ dwufazowy

45

—————————————————————————————————————-
B. Dybek, J. Hapanowicz: Metoda ustalania typu układu ciecz ? ciecz płynącego
w rurze poziomej


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 47-48                                pobierz plik artykułu 

Praca dotyczy inwersji faz zachodzącej podczas przepływu ciekłego układu dyspersyjnego w rurze poziomej. Badania prowadzono dla układów tworzonych przez wodę i cztery rodzaje olejów. Ich wyniki pozwoliły opracować metodę określania typu nietrwałego układu ciecz ? ciecz będącego w przepływie. Proponowana metoda uwzględnia jedynie właściwości fizyczne oraz wielkość strumieni obu cieczy i jest łatwa do praktycznego stosowania.
Słowa kluczowe: typ układu ciecz ? ciecz, przepływ, rura pozioma, inwersja faz

47

—————————————————————————————————————-
R. Dyga: Opór hydrauliczny przy przepływie gaz ? ciecz kanałem z wypełnieniem siatkowym

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 49-50                                pobierz plik artykułu 

W pracy opisano analizę wyników badań doświadczalnych dotyczących strat ciśnienia przy przepływie jedno i dwufazowym gaz ? ciecz przez kanały z wypełnieniem siatkowym. Przedstawiono rezultaty wykorzystania wybranych modeli hydrauliki przepływu dwufazowego przez wypełnienia porowate do opisu przepływu gaz-ciecz przez strukturę siatkową.
Słowa kluczowe: wypełnienie siatkowe, przepływ gaz ? ciecz, opór przepływu

49

—————————————————————————————————————-
R. Dyga: Wpływ udziału faz na wnikanie ciepła przy przepływie dwufazowym przez struktury siatkowe

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 51-52                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań przepływu powietrze ? woda przez ogrzewane kanały z wypełnieniem siatkowym. Określono strumień wymienianego ciepła oraz współczynnik wnikania ciepła przy przepływie dwufazowym przez kanał całkowicie oraz częściowo wypełniony. Stwierdzono silny wpływ sposobu wypełnienia kanału na transport ciepła oraz dominującą rolę cieczy w nieadiabatycznym przepływie gaz-ciecz przez wypełnienie siatkowe.
Słowa kluczowe: wypełnienie siatkowe, wnikanie ciepła, przepływ gaz ? ciecz

51

—————————————————————————————————————-
M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Modelowanie kinetyki wzajemnego oddziaływania cząstek w procesie flokulacji

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 53-54                                pobierz plik artykułu 

Zaprezentowano podstawy identyfikacji i modelowania kinetyki wzajemnego oddziaływania cząstek w funkcji wybranych zmiennych procesowych z uwzględnieniem współrzędnych definiujących ich fizykalną przestrzeń (położenie, czas).
Słowa kluczowe: flokulacja, bilans populacji, częstotliwość i liczba zderzeń, rozpad flokuł

53

—————————————————————————————————————-
M. Dziubiński: Modelowanie przepływów wielofazowych w mikrokanałach

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 55-56                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono aktualny stan badań dotyczących modelowania przepływów wielofazowych ciecz ? gaz i ciecz ? ciecz w mikrokanałach.
Słowa kluczowe: mikrokanał, przepływy wielofazowe, mapy przepływu, udział faz

55

—————————————————————————————————————-
M. Dziubiński, Ł. Przelazły: Wpływ wielkości i kształtów
otworów na wartość współczynnika wypływu mieszanin dwufazowych ciecz – gaz ze zbiornika

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 57-59                                pobierz plik artykułu 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wypływu mieszanin dwufazowych ciecz ? gaz ze zbiornika przez otwory o nieregularnych kształtach. Uzyskany szeroki zakres danych eksperymentalnych opisano oryginalnymi równaniami korelacyjnymi i przedstawiono w postaci zależności [1] ?Z= f(Re).
Słowa kluczowe: mieszanina dwufazowa ciecz ? gaz, ciecz newtonowska, ciecz nienewtonowska, współczynnik wypływu

57

—————————————————————————————————————-
M. Dziubiński, A. Witczak-Stawicka, P. Budzyński: Analogia procesu sedymentacji
i fluidyzacji cząstek w płynach nienewtonowskich


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 60-61                                pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano porównania opisu danych doświadczalnych dotyczących prędkości sedymentacji cząstek w cieczach nienewtonowskich za pomocą modeli sedymentacji i fluidyzacji cząstek ciała stałego. Potwierdzono analogię tych procesów w płynach nienewtonowskich.
Słowa kluczowe: sedymentacja, fluidyzacja, zawiesina, reologia

60

—————————————————————————————————————-
H. Fidos, J. Sowiński, R. Krokos, M. Dziubiński: Badanie dystrybucji cieczy wypływającej z otworów o złożonych kształtach

Inż. i Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 62-63                                pobierz plik artykułu 

Zaprezentowano wyniki badań dotyczących wypływów cieczy z otworów o złożonych kształtach. Badania dotyczyły sposobu dystrybucji strumieni cieczy na płaszczyźnie poziomej. Umiejętność przewidywania dystrybucji cieczy, determinującego tworzenie się rozlewiska, pozwala odpowiednio reagować podczas awarii i przeciwdziałać skutkom potencjalnych wypadków.
Słowa kluczowe: wypływ, rozlewisko, dystrybucja strumienia

62

—————————————————————————————————————-
H. Fidos, J. Sowiński, R. Krokos, M. Dziubiński: Wypływy jedno- i dwufazowe
z otworów na ściankach zbiornika ciśnieniowego


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 64-65                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań dotyczących jednofazowych i dwufazowych wypływów cieczy z otworów o złożonych kształtach, usytuowanych na ściance zbiornika ciśnieniowego. Badania miały na celu określenie wartości współczynników wypływu cieczy.
Słowa kluczowe: wypływ ze zbiornika, wypływ dwufazowy, współczynnik wypływu

64

—————————————————————————————————————-
H. Fidos, J. Sowiński, R. Krokos, M. Dziubiński: Badanie wypływów z otworów
o złożonych kształtach usytuowanych na ściankach rurociągu ciśnieniowego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 66-67                                pobierz plik artykułu 

Badano wypływy cieczy z otworów w postaci szczelin, usytuowanych na ściankach rurociągu ciśnieniowego. Uzyskane wyniki dotyczące wartości współczynników wypływu przedstawiono w funkcji liczby Reynoldsa obliczanej dla otworu wypływowego.
Słowa kluczowe: wypływ, współczynnik wypływu, rurociąg ciśnieniowy

66

—————————————————————————————————————-
G. Filipczak: Wnikanie ciepła z warstewki smoły w przepływie dwufazowym z parą wodną

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 68-69                                pobierz plik artykułu 

Opisano warunki procesowe wynikające z odparowania smoły węglowej w przepływie pierścieniowym z parą wodną. Dokonano oceny wpływu parametrów cieplno-przepływowych na wartość współczynnika wnikania ciepła, zarówno w zakresie odwadniania smoły (układ trójfazowy smoła ? woda ? para wodna nasycona) jak i odparowania ze smoły frakcji olejowych (układ dwufazowy smoła ? para wodna przegrzana).
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, smoła, para wodna

68

—————————————————————————————————————-
G. Filipczak, S. Witczak: 35 lat badań przepływów wielofazowych w Politechnice Opolskiej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 70-71                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono rys historyczny związany z prowadzonymi w Politechnice Opolskiej badaniami w zakresie przepływów wielofazowych na przestrzeni ostatnich 35 lat. Wskazano na tematykę tych badań oraz dorobek i osiągnięcia ośrodka.
Słowa kluczowe: przepływy wielofazowe

70

—————————————————————————————————————-
M. Grabiał, A. Brzeszczak, W. Podgórska: Koalescencja i rozpad kropel w układzie ciecz ? ciecz z udziałem surfaktantów jonowych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 72-73                                pobierz plik artykułu 

Niniejsza praca stanowi opracowanie i interpretację wyników badań koalescencji i rozpadu kropel w układzie ciecz ? ciecz z udziałem surfaktantów jonowych. Badania prowadzono w mieszalniku z mieszadłem Rushtona przy różnych częstościach obrotów. Używano surfaktantów: SDS (s. anionowy) i CTAB (s. kationowy). Zbadano również wpływ dodatku elektrolitu (NaBr) do układu.
Słowa kluczowe: koalescencja, rozpad, surfaktant, SDS, CTAB

72

—————————————————————————————————————-
Ł. Gralla, Z. Jaworski, B. Zakrzewska, M. Klejny: Modelowanie numeryczne przepływu w reaktorze rurowym z krzyżowym wlotem składników dla układu ciecz-gaz

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 74-75                                pobierz plik artykułu 

Modelowano przepływ burzliwy w reaktorze rurowym dla układu dwufazowego ciecz ? gaz z zastosowaniem metody Reynoldsa uśredniania równań Naviera-Stokesa. Zastosowano standardowy model k -?, a przepływ dwufazowy płynów przez aparat opisano za pomocą modeli Eulera oraz Mixture. Wyniki symulacji przedstawiono w postaci rysunków pokazujących kierunek i wielkość wektorów prędkości.
Słowa kluczowe: CFD, przepływ dwufazowy, reaktor rurowy

74

—————————————————————————————————————-
R. Grzywacz: Wpływ parametrów konstrukcyjnych i procesowych na wartości współczynników zatrzymania gazu w strefie opadania dla reaktorów airlift

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 76-78                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono doświadczalną metodę wyznaczania lokalnych i globalnej wartości współczynnika zatrzymania gazu w strefie opadania dla reaktora airlift z wewnętrzną rurą cyrkulacyjną. Doświadczenia przeprowadzono dla różnych średnic rur wewnętrznych oraz dla różnych natężeń przepływu fazy gazowej. Przeprowadzone badania są szczególnie ważne dla projektowania aerobowych procesów biodegradacji, gdyż pozwalają na prowadzenie procesu tak, aby uniknąć zjawiska anoksji mikroorganizmów w tej strefie.
Słowa kluczowe: reaktor airlift, hydrodynamika, zatrzymanie gazu

76

—————————————————————————————————————-
J. Guziałowska, D. Skoczylas, R. Ulbrich: Zastosowanie metod korelacyjnych
w badaniach przepływu dwufazowego

gaz ? ciecz w przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 78-80                                pobierz plik artykułu 

W prezentowanej pracy podjęto próbę opisu hydrodynamiki przepływu mieszaniny gaz-ciecz w przestrzeni międzyrurowej wymiennika z przegrodami poprzecznymi. Stosując funkcję korelacji wzajemnej określono zmianę poziomu szarości w charakterystycznych punktach wymiennika ciepła. Następnie stosując model poślizgu wg Zubera-Findlaya obliczono prędkości struktur gazowych i porównano je z wartościami wyznaczonymi w oparciu o funkcję korelacji wzajemnej.
Słowa kluczowe: przestrzeń międzyrurowa, przepływy dwufazowe, funkcja korelacji wzajemnej, model poślizgu

78

—————————————————————————————————————-
A. Heim, M. Solecki: Kształtowanie parametrów zawiesiny mikroorganizmów w młynie perełkowym

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 81-82                                pobierz plik artykułu 

Badano własności zawiesiny komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae poddanych dezintegracji w młynie perełkowym. Stopień dezintegracji komórek wyznaczono na podstawie stężenia uwolnionego białka. Własności reologiczne zawiesiny mierzono cylindrycznym reometrem rotacyjnym z podwójną szczeliną. Wykazano wpływ energii kinetycznej wypełnienia młyna na nieliniowość przebiegu procesu i zmiany lepkości pozornej zawiesiny.
Słowa kluczowe: młyn perełkowy, zawiesina drożdży, dezintegracja mikroorganizmów, własności reologiczne

81

—————————————————————————————————————-
I. Hołowacz, B. Kawalec-Pietrenko, K. Kucharska: Powierzchnia międzyfazowa gaz ? ciecz w roztworach białka serwatkowego napowietrzanych we współprądowej kolumnie barbotażowej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 83-84                                pobierz plik artykułu 

Badano rozkłady wielkości pęcherzy oraz stopień zatrzymania gazu podczas ciągłej separacji pianowej białka serwatkowego we współprądowej kolumnie barbotażowej. Średnice pęcherzy wyznaczono metodą fotograficzną. Posługując się przeciętną powierzchniowo-objętościową średnicą pęcherzy oraz wartością stopnia zatrzymania gazu wyznaczono wielkość generowanej powierzchni międzyfazowej.
Słowa kluczowe: białko serwatkowe, średnica pęcherzy, stopień zatrzymania gazu, powierzchnia międzyfazowa gaz ? ciecz

83

—————————————————————————————————————-
S. Hożejowska, L. Hożejowski: Analiza błędów przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła przy przepływie cieczy w minikanale

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 85-87                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła między wrzącą cieczą przepływającą przez minikanał a folią grzewczą w oparciu o pomiary temperatury metodą termografii ciekłokrystalicznej. Celem pracy jest zastosowanie rachunku wyrównawczego dla zminimalizowania błędów identyfikacji współczynnika przejmowania ciepła. Jest to możliwe dzięki szacunkowej znajomości błędow pomiarowych.
Słowa kluczowe: współczynnik przejmowania ciepła, wrzenie w przepływie, rachunek wyrównawczy

85

—————————————————————————————————————-
K. Ignasiak, R. Ulbrich: Zastosowanie metody PIV do oceny procesu segregacji przy wypływie mieszaniny gaz ? ciało stałe z kanału poziomego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 88-89                                pobierz plik artykułu 

Niniejszy artykuł prezentuje wpływ prędkości powietrza na trajektorie ruchu cząstek układu dwuskładnikowego podczas wypływu z kanału poziomego. Badania przeprowadzono dla kulek plastikowych o różnej gęstości dla zakresu prędkości 5,95?9,92 m/s. Do określenia trajektorii ruchu cząstek ciała stałego wykorzystano cyfrową anemometrię obrazową.
Słowa kluczowe:
transport pneumatyczny, segregacja, materiał ziarnisty

88

—————————————————————————————————————-
A. Podgórski, A. Jackiewicz: Filtracja aerozoli w strukturalnie niehomogenicznych filtrach włókninowych. I ? Sformułowanie modeli

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 90-91                                pobierz plik artykułu 

Analiza dostępnych danych literaturowych, jak też badania strukturalne filtrów własnej produkcji wskazują, że większość filtrów włókninowych cechuje się silnie polidyspersyjnym rozkładem średnic włókien, który zazwyczaj można dobrze aproksymować za pomocą rozkładu logarytmiczno-normalnego. Zaproponowano i rozwiązano nowe modele matematyczne pozwalające opisać penetrację cząstek aerozolowych przez takie filtry.
Słowa kluczowe:
aerozol; filtry włókninowe, niehomogeniczność, penetracja

90

 —————————————————————————————————————-
A. Jackiewicz, A. Podgórski: Filtracja aerozoli w strukturalnie niehomogenicznych filtrach włókninowych. II ? Doświadczalna weryfikacja modeli

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 92-93                                pobierz plik artykułu 

Uzyskane wyniki doświadczalne porównano z przewidywaniami klasycznej teorii filtracji wgłębnej opartej o średnią arytmetyczną średnicę włókna oraz z nowo sformułowanym teoretycznym modelem filtracji w filtrach polidyspersyjnych ? modelem przepływu częściowo segregowanego ? uwzględniającym rzeczywisty rozkład średnic włókien. Wyznaczono stopień segregacji przepływu oraz zbadano wpływ prędkości przepływu powietrza na tenże parametr.
Słowa kluczowe: aerozol, filtry włókninowe, niehomogeniczność, penetracja

92

—————————————————————————————————————-
J. Kamieński, S. Spytkowski: Efektywność wytwarzania zawiesiny w smukłym aparacie

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 94-95                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań nad unoszeniem cząstek ciała stałego z dna zbiornika aparatu, w którym znajdują się dwa oddzielnie napędzane mieszadła obrotowe. Analizowano jak obecność górnego mieszadła wpływa na stopień zmieszania układu i efektywność mieszania.
Słowa kluczowe: mieszanie, zawiesina

94

—————————————————————————————————————-
J. Karcz, B. Mickiewicz, A. Frankowska: Wpływ oprzegrodowania na moc mieszania zawiesiny lekkiej w mieszalniku

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 96-97                                pobierz plik artykułu 

W pracy badano metodą tensometryczną wpływ oprzegrodowania na moc mieszania zawiesiny lekkiej. Pomiary wykonano w zbiorniku o średnicy D = 0,634 m. Mieszalnik był zaopatrzony w przegrody i mieszadło turbinowe z sześcioma pochylonymi łopatkami, umieszczonymi na wysokości h = 0,67H. Testowano pięć konfiguracji płaskich przegród różniących się liczbą i rozmieszczeniem na ścianie zbiornika. Wyniki opracowano w postaci charakterystyk mocy.
Słowa kluczowe: zawiesina lekka, moc mieszania, oprzegrodowanie, mieszalnik

96

 —————————————————————————————————————-
J. Karcz, Ł. Kacperski, M. Bitenc: Numeryczne modelowanie przepływu zawiesiny lekkiej w mieszalniku

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 98-99                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki numerycznych symulacji przepływu zawiesiny lekkiej w zbiorniku z przegrodami i mieszadłem turbinowym z łopatkami pochylonymi. Obliczenia przeprowadzono dla mieszalnika o średnicy wewnętrznej D = 0,295 m. Symulacje przeprowadzono przy użyciu komercyjnego pakietu Fluent 6.2. Siatkę numeryczną wygenerowano w preprocesorze MixSim 2.0. Zastosowano model burzliwości k- ? . Wyniki symulacji opracowano graficznie w postaci rozkładów prędkości płynu w zbiorniku.
Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, pole prędkości, zawiesina, lekkie cząstki, mieszalnik

98

—————————————————————————————————————-
B. Kawalec-Pietrenko, I. Hołowacz, K. Kucharska, L. Bander, J. Warechowski: Addytywy a efektywność separacji pianowej białek serwatkowych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 100-101                                pobierz plik artykułu 

Prowadzono separację pianową roztworów białek serwatkowych. Na podstawie uzyskanych wyników dobrano warunki prowadzenia procesu, dla których stopień wyflotowania i współczynnik wzbogacenia były najwyższe. Zbadano wpływ węglanu sodu, laurylosiarczanu sodu, karboksymetylocelulozy i cytrynianu trietylu na przebieg separacji.
Słowa kluczowe: serwatka, białko, separacja pianowa, współczynnik wzbogacenia, stopień wyflotowania

100

—————————————————————————————————————-
B. Kawalec-Pietrenko, D. Konopacka-Łyskawa, P. Rybarczyk, J.A. Pérez Pérez: Flotacja jonowa cynku z rozcieńczonych kwaśnych roztworów wodnych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 102-103                                pobierz plik artykułu 

Usuwano jony cynku z modelowych roztworów o pH = 5 w procesie separacji pianowej. Wyznaczono zmiany stopnia wyflotowania i współczynnika wzbogacenia w zależności od prędkości przepływu powietrza oraz stężenia siarczanu dodecylosodowego jako surfaktantu
anionowego.
Słowa kluczowe: flotacja jonowa, cynk, prędkość powietrza, stężenie substancji powierzchniowo czynnej

102

—————————————————————————————————————-
A. Kiełbus-Rąpała, J. Karcz: Mieszanie układu trójfazowego ciecz ? gaz ? ciało stałe
w zbiorniku z jednym lub dwoma mieszadłami


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 104-106                                pobierz plik artykułu 

Celem prezentowanej pracy była analiza eksperymentalna hydrodynamiki układu ciecz ? gaz ? ciało stałe w aparacie z jednym lub dwoma mieszadłami. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie wpływu różnych parametrów fizycznych, operacyjnych oraz geometrycznych na krytycznej częstości obrotów mieszadła, mocy mieszania, udziału gazu zatrzymanego w cieczy oraz czasu przebywania pęcherzyków gazu w układzie.
Słowa kluczowe: układ ciecz ? gaz ? ciało stałe, krytyczna częstość obrotów mieszadła, udział gazu zatrzymanego w cieczy

104

—————————————————————————————————————-
T. Kiljański, A. Michajłowski: Kształty pęcherzy gazowych w substancjach plastycznolepkich podczas ruchu w polu sił
odśrodkowych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 107-108                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki obserwacji kształtów pęcherzy gazowych o różnych rozmiarach w czasie ruchu w płynie posiadającym granicę płynięcia w polu sił odśrodkowych. Stwierdzono, że kształt pęcherzy był tym bardziej wydłużony, im większy pęcherz, z wyraźnie zaostrzoną tylną częścią.
Słowa kluczowe: rozdzielanie, dyspersja, pęcherze, substancja plastycznolepka

107

—————————————————————————————————————-
M. Klejny, Z. Jaworski, B. Zakrzewska, Ł. Gralla: Modelowanie numeryczne układu gaz ? ciecz w reaktorze półkowym o przepływie przeciwprądowym

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 109-110                                pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki wstępnego modelowania przepływu przez półkowy reaktor przeciwprądowy. W programie Gambit 2.4.6. utworzono geometrię i wygenerowano niestrukturalne siatki numeryczne. Symulację numeryczną przepływu osobno dla dwóch płynów przeprowadzono za pomocą oprogramowania Fluent 6.3.26. firmy ANSYS.
Słowa kluczowe: CFD, reaktor półkowy

109

—————————————————————————————————————-
D. Konopacka-Łyskawa, B. Kawalec-Pietrenko: Ocena warunków procesu precypitacji węglanu wapnia w reaktorze gaz(CO2 ) ? lift

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 111-112                                pobierz plik artykułu 

Otrzymywano węglan wapnia w reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla. Zbadano wpływ stężenia CaCO3 oraz prędkości przepływu dwutlenku węgla na czas reakcji i wykorzystanie CO2.Określono strukturę otrzymanych cząstek CaCO3 za pomocą XRD.
Słowa kluczowe: węglan wapnia, strącanie, reaktor pętlicowy

111

—————————————————————————————————————-
C. Kuncewicz, J. Stelmach: Wykrywanie krawędzi obrazów pęcherzyków

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 113-114                                pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano porównania czterech wybranych metod gradientowych do określania krawędzi obrazów pęcherzyków gazu uzyskanych na fotografiach. Dla użytych obrazów testowych i rzeczywistych najlepsze rezultaty otrzymano metodami Sobela i Canny?ego. Jednak ostateczny wynik jest zależny od wartości parametrów danej metody.
Słowa kluczowe: cyfrowa obróbka obrazu, wykrywanie krawędzi

113

—————————————————————————————————————-
G. Lizus, R. Ulbrich: Badania indukowanego przepływu dwufazowego w pompie aeracyjnej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 115-117                                pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono badania indukowanego przepływu dwufazowego w pompie aeracyjnej z wykorzystaniem technik wizualizacyjnych. W pracy opisano zjawiska zaburzeń spadku ciśnienia podczas indukowanego przepływu dwufazowego gaz ? ciecz w systemach typu air-lift. Autorzy zaproponowali także nowy wektorowy model oceny stabilizacji przepływu.
Słowa kluczowe: przepływ indukowany, przepływu dwufazowy, pompa aeracyjna, stabilność przepływu

115

—————————————————————————————————————-
Ł. Makowski, W. Orciuch: Wpływ mieszania na precypitację siarczanu baru
w reaktorze przepływowym z dozowaniem poprzecznym


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 117-118                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki modelowania procesu precypitacji siarczanu baru w kanałowym reaktorze przepływowym z poprzecznym dozowaniem. W celu zweryfikowania obliczeń numerycznych, wykonanych z użyciem obliczeniowej mechaniki płynów, doświadczalnie wyznaczono pola prędkości oraz pola stężenia trasera technikami PIV i PLIF. Wyznaczono wpływ szybkości mieszania i szybkości dozowania na przebieg procesu.
Słowa kluczowe :mieszanie, precypitacja, PIV, PLIF, CFD

117

—————————————————————————————————————-
S. Masiuk, R. Rakoczy: Charakterystyki procesowe dla układu dyspersyjnego
ciecz ? gaz w polu magnetycznym


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 119-120                                pobierz plik artykułu 

W pracy podano równanie zachowanie pędu pęcherza w polu magnetycznym. Z bezwymiarowej formy tego równania wyznaczono podstawowe liczby kryterialne, uwzględniające wpływ indukcji pola oraz parametrów fizykochemicznych fazy ciągłej na średnią średnicę i prędkość ruchu pęcherza powietrza wznoszącego się w obszarze generatora pola magnetycznego.
Słowa kluczowe: równanie ruchu pęcherza, liczby kryterialne, wirujące pole magnetyczne

119

—————————————————————————————————————-
Z. Matras: Analiza przejściowej strefy przepływu roztworów polimerowo-micelarnych w rurach

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 121-122                                pobierz plik artykuł

Sporządzono pseudonewtonowskie krzywe oporów roztworów polimerowo-micelarnych i porównano je z odpowiednimi krzywymi roztworów wielkocząsteczkowych polimerów i roztworów substancji powierzchniowo czynnych z solą. Stwierdzono, że stabilna strefa przejściowa jest wyraźnie wydłużona w kierunku większych liczb Reynoldsa, w porównaniu z przypadkiem występującym przy przepływie cieczy micelarnych.
Słowa kluczowe: redukcja oporów, roztwory polimerowo-micelarne, przejściowa strefa przepływu

121

—————————————————————————————————————-
Ł. Mika: Badania oporów przepływu lodu zawiesinowego ? opory miejscowe na przewężeniach (redukcjach) średnicy rurociągu

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 123-124                                pobierz plik artykułu 

Przedmiotem badań doświadczalnych, zaprezentowanych w pracy, są procesy przepływowe zachodzące w powszechnie stosowanych elementach armatury, jakimi są redukcje średnicy rurociągu, w których przepływa lód zawiesinowy. Wyniki badań eksperymentalnych, zamieszczonych w pracy, uwzględniają specyficzne cechy przepływu lodu zawiesinowego, który jest mieszaniną roztworu alkoholu etylowego i drobinek lodu.
Słowa kluczowe: zawiesina lodowa, opory przepływu

123

—————————————————————————————————————-
B. Miłaszewicz, M. Rachel, R. Ulbrich: Wpływ średnicy kanału na struktury przepływu dwufazowego gaz ? ciecz w minikanałach

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 125-126                                pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono porównanie zakresów występowania poszczególnych struktur przepływu oparte na przeglądzie badań eksperymentalnych a także analizie dwóch map przepływu; mapy wg Taitela, Barnea i Duklera a także mapy opracowanej przez Mishimę i Ishii. Przeprowadzona analiza pozwoliła wykazać znaczący wpływ średnicy
na występowanie poszczególnych struktur przepływu a także istniejące rozbieżności w jego interpretacji.
Słowa kluczowe: struktury przepływu, mapy przepływu, przepływ dwufazowy, minikanały

125

—————————————————————————————————————-
Z. Modrzejewska, P. Owczarz, R. Zarzycki: Wieloskładnikoweukłady chitozanowe jako żele termowrażliwe

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 127-128                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono badania nad żelami chitozanowymi formującymi się w fizjologicznej temperaturze ciała ludzkiego. Żele wytwarzano w oparciu o chlorek chitozanu i b-glicerofosforan sodu. W strukturę żelu wprowadzono albuminę, którą uwalniano do wody oraz buforu o pH 10.
Słowa kluczowe: chitozan, termowrażliwe żele, albumina

127

—————————————————————————————————————-
B. Niezgoda-Żelasko, W. Zalewski: Przepływ zawiesiny lodowej w przewodach ? obszar badań naukowych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 129-131                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono zakres badań naukowych, prowadzonych w ostatnich latach, dotyczących procesów przepływowych i cieplnych, związanych z przepływem zawiesiny lodowej etanolu w przewodach o przekroju kołowym i prostokątnym. Podano zależności służące do obliczania średnich współczynników przejmowania ciepła przy przepływie zawiesiny lodowej w rurach.
Słowa kluczowe: zawiesina lodowa, opory przepływu, wymiana ciepła, ciecz nienewtonowska

129

—————————————————————————————————————-
B. Niezgoda-Żelasko, J. Żelazko: Opory przepływu zawiesiny lodowej w łukach
i kolanach


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 131-133                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oporów przepływu zawiesiny lodowej przez łuki i kolana. Wynikiem badań są zależności kryterialne określające współczynniki oporów miejscowych zawiesiny lodowej będącej płynem Binghama, której przepływ traktowany jest jak uogólniony przepływ cieczy nienewtonowskiej.
Słowa kluczowe: zawiesina lodowa, opory przepływu w łukach, ciecz nienewtonowska

131

—————————————————————————————————————-
P. Ocłoń, M. Dyląg: Ocena przydatności metody ?PIV w badaniach spływu cienkowarstwowego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 134-135                                pobierz plik artykułu 

W pracy zbadano możliwość zastosowania metody ?PIV (mikro-anemometria obrazowa) umożliwiającej badania spływu cienkowarstewkowego przez powierzchnię cieczy. Wyniki pomiarów porównano z otrzymanymi za pomocą dotychczas stosowanej metody pomiaru ?PIV, umożliwiającej pomiary prędkości cieczy przez płaską szklaną ściankę. Zmierzone prędkości cieczy porównano z otrzymanymi dla modelu teoretycznego Nusselta.
Słowa kluczowe: ? PIV, spływ cienkowarstewkowy

134

—————————————————————————————————————-
P. Ocłoń, J. Talaga: Zmodyfikowana metoda pomiaru turbulentnego spływu cienkowarstwowego z zastosowaniem ?PIV

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 136-137                                pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano zmodyfikowaną metodę pomiaru za pomocą ? PIV (mikro-anemometria obrazowa), umożliwiającą pomiary rozkładu prędkości w turbulentnym spływie cienkowarstewkowym po nieprzeźroczystej, cylindrycznej powierzchni.
Słowa kluczowe: ?PIV, turbulentny spływ cienkowarstewkowy

136

—————————————————————————————————————-
W. Orciuch: Modelowanie własności reologicznych zawiesiny aglomeratów fraktalopodobnych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 138-139                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono sposób modelowania lepkości zawiesiny cząstek fraktalopodobnych na przykładzie zawiesiny cząstek syntetycznej krzemionki w wodzie. Lepkość zawiesiny zmieniała się w czasie na wskutek procesu deaglomeracji w jednowymiarowym układzie o stałych naprężeniach hydrodynamicznych. Pokazano też przykład wyników modelowania procesu wytwarzania nanozawiesin za pomocą ultradźwięków.
Słowa kluczowe: aglomeraty fraktalopodobne, bilans populacji, reologia zawiesin

138

—————————————————————————————————————-
M. Orczykowska, P. Budzyński, M. Dziubiński: Dokładność wyznaczania prędkości przepływu pęcherzy gazowych w cieczach nienewtonowskich

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 140-141                                pobierz plik artykułu 

W prezentowanej pracy przedstawiono dokładność opisu danych doświadczalnych dotyczących prędkości przepływu pęcherzy gazowych w cieczach nienewtonowskich za pomocą modyfikacji metody Abou-El-Hassana.
Słowa kluczowe: ciecze nienewtonowskie, prędkość przepływu, pęcherze gazowe

140

—————————————————————————————————————-
T. Orzechowski: Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchniach nieizotermicznych ? metodyka obliczeń

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 142-143                                pobierz plik artykułu 

Na przykładzie gładkiego długiego miedzianego żebra pracującego przy wrzeniu FC-72 zaproponowano metodę obliczania lokalnych wartości współczynnika przejmowania ciepła przy założeniu, że jest funkcją przegrzania. Tak wyznaczoną krzywą wrzenia porównano z obliczoną numerycznie.
Słowa kluczowe: żebro, krzywa wrzenia, metodyka obliczeń

142

—————————————————————————————————————-
T. Orzechowski, A. Zwierzchowska, S. Zwierzchowska: Wymiana ciepła na żebrach
z metalowo włóknistym pokryciem kapilarno-porowatym


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 144-145                                pobierz plik artykułu 

Dla długiego miedzianego żebra z naniesioną warstwą kapilarno-porowatą pracującego przy wrzeniu wody pod ciśnieniem atmosferycznym wykonano pomiary powierzchniowego rozkładu temperatury. Przy założeniu jednowymiarowości zjawiska wyznaczono krzywe wrzenia dla badanych próbek. Uzyskane wyniki porównano z podawanymi w literaturze dla grzejnych powierzchni izotermicznych.
Słowa kluczowe: żebro, wrzenie, pokrycie kapilarno porowate

144

—————————————————————————————————————-
M. Piasecka: Analiza wpływu wybranych parametrów na inicjację wrzenia
w przepływie płynu chłodniczego przez prostokątny minikanał o zmiennej orientacji przestrzennej


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 146-147                                pobierz plik artykułu 

W artykule omówiono wyniki pracy badawczej, której tematem jest wymiana ciepła przy wrzeniu w przepływie płynów chłodniczych przez prostokątny minikanał o zmiennej orientacji przestrzennej. Do detekcji rozkładu temperatury na powierzchni grzejnej wykorzystywana jest termografia ciekłokrystaliczna. Przedstawiono wpływ wybranych parametrów na inicjację wrzenia oraz zaproponowano własne równanie kryterialne.
Słowa kluczowe: wymiana ciepła, wrzenie, minikanał, termografia ciekłokrystaliczna

146

—————————————————————————————————————-
M. Pietrzak, S. Witczak: Struktury przepływu trójfazowego gaz ? ciecz ? ciecz w łuku rurowym

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 148-149                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących obserwacji struktur przepływu, jak również pomiarów udziałów objętościowych faz przy przepływie mieszaniny trójfazowej powietrze ? woda ? olej przez łuk rurowy. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano formy przepływu trójfazowego, opracowano mapę takiego przepływu oraz określono wartości udziałów objętościowych powietrza.
Słowa kluczowe: struktury przepływu, łuk rurowy, przepływ trójfazowy gaz ? ciecz ? ciecz, mapa przepływu, udziały objętościowe

148

—————————————————————————————————————-
M. Płaczek, S. Witczak: Inwersja faz w przepływie wielofazowym

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 150-151                                pobierz plik artykułu W pracy opisano zjawisko inwersji faz ciekłych, występujące w trakcie przepływu przez pionowy rurociąg układu ciecz ? ciecz ? gaz. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań przestawiono mapę przepływu. Opisano zakresy występowania struktur oraz określono charakter przepływu poszczególnych składników ciekłych w mieszaninie.
Słowa kluczowe: inwersja faz, przepływ trójfazowy gaz ? ciecz ? ciecz, struktury przepływu

150

—————————————————————————————————————-
M. Płaczek, S. Witczak: Redukcja ciśnienia w wybranych przypadkach przepływu trójfazowego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 152-153                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wznoszącego przepływu trójfazowego gaz ? ciecz ? ciecz w kanałach o średnicy 30 i 40 mm. Określono przebieg straty ciśnienia oraz opisano wpływ parametrów przepływowych na charakter zmian oporów przepływu i ich redukcji w wybranych przypadkach tego przepływu.
Słowa kluczowe: strata ciśnienia, przepływ trójfazowy gaz ? ciecz ? ciecz, inwersja faz

152

 —————————————————————————————————————-
R. Pohorecki, W. Moniuk, P. Machniewski: Modelowanie nieizotermicznej absorpcji
w kolumnie ze zwilżaną ścianką


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 154-155                                pobierz plik artykułu 

Opracowano model matematyczny nieizotermicznej absorpcji amoniaku w wodzie amoniakalnej w dwustopniowej kolumnie ze zwilżaną ścianką. Wykonano obliczenia symulacyjne i określono rozkład temperatury i stężenia amoniaku w obu fazach wzdłuż wysokości kolumny.
Słowa kluczowe: amoniak, woda amoniakalna, absorpcja nieizotermiczna, kolumna ze zwilżaną ścianką

154

 —————————————————————————————————————-
A. Poświata, Z. Szwast: Egzergetyczna optymalizacja poziomego fluidalnego wymiennika ciepła z uwzględnieniem dwufazowego modelu złoża

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 156-157                                pobierz plik artykułu 

W niniejszej pracy przedstawiono optymalizację procesu ogrzewania rozdrobnionego ciała stałego zachodzącego w poziomym fluidalnym wymienniku ciepła. W matematycznym opisie procesu ogrzewania użyto pęcherzowego, dwufazowego modelu złoża fluidalnego. Zastosowany wskaźnik jakości opisuje całkowity koszt procesu wyrażony w jednostkach egzergii. Opisano analityczne rozwiązania optymalizacji dla fluidalnego procesu ogrzewania.
Słowa kluczowe: fluidyzacja, optymalizacja, ogrzewanie, fluidalne wymienniki ciepła

156

—————————————————————————————————————-
R. Rakoczy: Informacyjny opis wpływu wirującego pola magnetycznego na układ dyspersyjny

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 158-159                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wirującego pola magnetycznego na kształt pęcherzy wznoszących się w różnego typu płynach. Zaprezentowano nowe podejście do opisu zmian kształtu pęcherzy, sformułowane na podstawie entropii informacji.
Słowa kluczowe: entropia informacji, współczynnik kształtu, wirujące pole magnetyczne

158

—————————————————————————————————————-
R. Rakoczy: Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na układ dyspersyjny gaz ? ciecz

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 160-161                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań układów gaz ? ciecz w nowym typie urządzenia wykorzystującym wirujące pole magnetyczne. Przeanalizowano wpływ parametrów fizycznych fazy ciągłej oraz parametrów operacyjnych na stan układu dyspersyjnego. Analizę oparto na przedstawieniu zmian średniej średnicy Sautera w zależności od bezwymiarowych liczb Mortona oraz Hartmana.
Słowa kluczowe: rozkład średnicy pęcherzy, średnica Sautera, wirujące pole magnetyczne

160

—————————————————————————————————————-
J. Różański, L. Broniarz-Press, S. Różańska: Wpływ twardości wody na redukcję oporów przepływu wywołaną dodatkiem chlorku heksadecylotrimetyloamoniowego

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 162-163                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wpływ soli wywołujących twardość wody na zjawisko redukcji oporów przy przepływie wodnych roztworów chlorku heksadecylotrimetyloamoniowego (HTAC) i salicylanu sodu (NaSal). Zaobserwowano, że układ HTAC/NaSal jest stosunkowo odporny na obecność chlorku wapnia i chlorku magnezu, podczas gdy dodatek chlorku żelaza (III) może prowadzić do zaniku redukcji oporów przepływu.
Słowa kluczowe: redukcja oporów przepływu, chlorek heksadecylotrimetyloamoniowy, reologia, twardość wody

162

—————————————————————————————————————-
J. Sęk: Modelowanie procesu nasiąkania struktur ziarnistych

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 164-165                                pobierz plik artykułu 

Zależnością powszechnie wykorzystywaną do modelowania procesów nasiąkania struktur porowatych jest tak zwane równania Washburna. Podjęto próbę modyfikacji tej zależności mającą na celu uwzględnienie w tym modelu parametrów charakteryzujących złoże ziarniste takich jak średnica ziaren złoża, jego porowatość oraz pole przekroju złoża. Zastąpiono również trudne do wyznaczenia wielkości parametrami charakteryzującymi właściwości cieczy wsiąkającej do wnętrza złoża.
Słowa kluczowe: złoże porowate, równanie Washburna, nasiąkanie

164

—————————————————————————————————————-
J. Sęk, M. Dziubiński, M. Bednarski: Symulacje numeryczne ruchu kropel cieczy w polu zderzających się strumieni powietrza

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 166-167                                pobierz plik artykułu 

Praca dotyczy zagadnienia otrzymywania emulsji metodą zderzających się strumieni. Symulacje numeryczne wykonano korzystając z programu Fluent. Badano wpływ odległości pomiędzy rozpylaczami oraz prędkości ruchu kropel na wydajność procesu.
Słowa kluczowe: emulsje, zderzające się strumienie, rozpylanie

166

—————————————————————————————————————-
T. Skiepko: Transportowy teoremat Reynoldsa dla systemów trójfazowych z zasobem w granicy rozdziału faz

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 168-171                                pobierz plik artykułu 

Opracowano transportowy teoremat Reynoldsa dla systemów trójfazowych z zasobem w granicy rozdziału faz w odniesieniu do ruchomej objętości kontrolnej. Wyprowadzenie oparto na uogólnionych teorematach transportu stosowanych dla układów przestrzennych [Truesdell i Toupin, 1960] i powierzchniowych [Aris, 1962; Slattery, 1990]. Wyniki końcowe odniesione do ogólnej wielkości ekstensywnej przedstawiają teoremat w formie scałkowanej.
Słowa kluczowe: układ trójfazowy z zasobem w granicy rozdziału faz, transportowy teoremat Reynoldsa

168

—————————————————————————————————————-
D. Skoczylas, J. Guziałowska: Parametry geometryczne a rozpływ płynu w pęku rur

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 172-173                                pobierz plik artykułu 

W pracy pokazano wpływ wybranych parametrów geometrycznych na rozpływ płynu w przestrzeni międzyrurowej płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła dla przepływu jedno- i dwufazowego. Badania dla przepływu jednofazowego przeprowadzono określając wpływ tych parametrów na opory przepływu, natomiast dla przepływu dwufazowego gaz ? ciecz zastosowano cyfrową anemometrię obrazową z wykorzystaniem cząstek wskaźnikowych.
Słowa kluczowe: przestrzeń międzyrurowa, pęk rur, przegrody segmentowe, przepływ

172

—————————————————————————————————————-
P. Sobieszuk, R. Pohorecki: Badanie wymiany masy w mikroreaktorze wielokanałowym ze spływającą warstewką cieczy

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 174-175                                pobierz plik artykułu 

Zastosowanie mikrostruktur na większą skalę opiera się na koncepcji numbering-up, czyli zwiększaniu liczby mikrokanałów. Aparatem tego typu jest aparat wielokanałowy ze spływającą warstewką cieczy. Jest to aparat zaliczany to urządzeń z kanałami otwartymi. W pracy przedstawiono pomiary szybkości absorpcji CO2 z mieszaniny CO2 /N2 w wodnych roztworach monoetanoloaminy (MEA) w tego typu aparacie. Wyznaczono współczynniki wnikania masy z reakcją chemiczną.
Słowa kluczowe: mikroreaktor gaz ? ciecz, absorpcja, monoetanoloamina

174

—————————————————————————————————————-
T. Sosnowski, L. Gradoń: Wpływ biosurfaktantu na porywanie i deagreagację cząstek proszku

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 176-177                                pobierz plik artykułu W pracy badano aerozolizację proszków mających potencjalne zastosowaniu jako nośniki leków inhalacyjnych. Proszki wytwarzano metodą suszenia rozpyłowego z wodnych roztworów laktozy z domieszkami wybranego biosurfaktantu. Uzyskane cząstki analizowano z użyciem SEM oraz określono ich porywanie w inhalatorze DPI. Stwierdzono, że biosurfaktant, wpływając na kształt, morfologię i własności powierzchniowe cząstek, istotnie poprawia resuspensję proszku w inhalatorze, pozwalając uzyskać aerozol o cechach pożądanych w arozoloterapii.
Słowa kluczowe: proszek, inhalacja, inhalator, suszenie rozpyłowe, deagregacja

176

—————————————————————————————————————-
J. Sowiński, M. Dziubiński: Straty ciśnienia podczas przepływu mieszaniny dwufazowej ciecz nienewtonowska ? gaz w minikanałach

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 178-179                                pobierz plik artykułu 

W prezentowanej pracy zbadano wpływ, szerokości szczeliny kanału oraz prędkości pozornych cieczy i gazu na straty ciśnienia podczas przepływów dwufazowego ciecz nienewtonowska ? gaz w pionowych, wąskich minikanałach. Wyznaczone w trakcie badań wartości strat ciśnienia opisano za pomocą modelu rozdzielonego przepływu Lockharta-Martinellego.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, straty ciśnienia, minikanał, ciecz nienewtonowska.

178

—————————————————————————————————————-
J. Stelmach, M. Pietrzykowski: Użycie transformacji Hougha do określania rozmiarów pęcherzyków gazu w wodzie

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 180-181                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono możliwość użycia kołowej transformacji Hougha do określania rozmiarów pęcherzyków zbliżonych kształtem do kulistych, gdy ich obrazy częściowo na siebie zachodzą. Dla spreparowanych obrazów testowych uzyskano bardzo dobrą zgodność wartości promieni rzeczywistych i obliczonych. W przypadku rzeczywistego obrazu układu dwufazowego dobrze rozpoznawane były kształty koliste.
Słowa kluczowe: kołowa transformacja Hougha, rozmiary pęcherzyków

180

—————————————————————————————————————-
W. Szaferski, L. Broniarz-Press: Porównanie pracy układów jedno-
i dwumieszadłowych podczas dyspergowania gazu w cieczy


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 182-183                                pobierz plik artykułu 

W pracy porównano pracę mieszalnika z jednym i dwoma mieszadłami na wspólnym wale. Analizowano wpływ objętościowego natężenia przepływu gazu i liczby Reynoldsa na ilość gazu zatrzymywanego w cieczy dla wodnego roztworu polimeru poliakryloamidu. Stosowano dyfuzor membranowy GJ HD 270 oraz mieszadła turbinowe Rushtona, turbinowe-tarczowe Smitha i turbinowe z łopatkami pochylonymi pod kątem 45o .
Słowa kluczowe: mieszanie, układy dwumieszadłowe, napowietrzanie, współczynnik zatrzymywania gazu, dyfuzor membranowy

182

—————————————————————————————————————-
N. Szmolke: Badania numeryczne przepływu w kotle fluidalnym małej mocy
z wykorzystaniem pakietu Fluent


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 184-185                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wybrane wyniki obliczeń numerycznych przepływu mieszaniny dwufazowej w kotle fluidalnym małej mocy. Analizę tego procesu wykonano programem Fluent wykorzystując metodę Eulera. Dzięki przeprowadzonym obliczeniom uzyskano zmienne w czasie rozkłady prędkości, ciśnienia oraz koncentracji faz.
Słowa kluczowe: wymiennik fluidalny, metody numeryczne, koncentracja faz, rozkład ciśnienia

184

—————————————————————————————————————-
N. Szmolke: Wideogrametria a obliczenia numeryczne przepływu w przestrzeni międzyrurowej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 186-187                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wybrane wyniki prac badawczych, których celem było poznanie aerodynamiki i hydrauliki przepływu w modelowym fluidalnym wymienniku ciepła. Prowadzono badania wideogrametryczne oraz obliczenia numeryczne, z wykorzystaniem pakietu Fluent. Uzyskano rozkłady lokalnej koncentracji powierzchniowej. Określono zależności pomiędzy wynikami, uzyskanymi empirycznie oraz numerycznie i sformułowano wnioski, dotyczące ich wzajemnej korelacji.
Słowa kluczowe: wideogrametria, wymiennik fluidalny, parametry przepływowe, koncentracja powierzchniowa

186

—————————————————————————————————————-
L. Troniewski, G. Fililpczak, S. Witczak: Fenomenologiczna ocena tworzenia się struktur wodno-olejowych podczas wrzenia w objętości

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 188-189                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz dotyczących warunków wnikania ciepła podczas wrzenia mieszaniny cieczy wzajemnie nierozpuszczalnych. Eksperymenty przeprowadzono w dużej objętości i pod ciśnieniem atmosferycznym, wykorzystując jako czynniki robocze wodę oraz oleje o różnych właściwościach. Scharakteryzowano warunki wnikania ciepła przy różnej zawartości obu składników mieszaniny.
Słowa kluczowe: wrzenie w objętości, struktury wrzenia, wnikanie ciepła

188

—————————————————————————————————————-
J. Wiejacha: Analiza nieustalonego zbierania adhezyjnego za pomocą walców wykonanych z różnych materiałów

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 190-191                                pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono pomiary nieustalonego zbierania adhezyjnego za pomocą obrotowych walców. Uzyskano eksperymentalne dane, pokazujące zależności między objętością zebranej cieczy a czasem dla różnych materiałów walców i różnych prędkości zbierania. Dokonano analizy danych doświadczalnych.
Słowa kluczowe: dwufazowy przepływ uwarstwiony, adhezyjne zbieranie

190

—————————————————————————————————————-
J. Wiśniowska, S. Witczak: Miejscowe straty ciśnienia przy przewężeniu kanału
w warunkach opadającego w rurach pionowych przepływu mieszaniny gazowo-cieczowej


Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 192-193                                pobierz plik artykułu 

W pracy opisano wyniki badań dotyczących wpływu przewężenia pola przekroju rury pionowej na struktury i miejscowe opory przepływu mieszaniny dwufazowej gaz ? ciecz. Wskazano na charakter zmian oporów przepływu oraz dokonano oceny przydatności znanych z literatury metod obliczania ich wartości.
Słowa kluczowe: przewężenia kanału, przepływ dwufazowy gaz-ciecz, struktury przepływu, straty ciśnienia

192

—————————————————————————————————————-
S. Witczak: Straty ciśnienia przy przepływie mieszaniny gazowo-cieczowej przez zawory regulacyjne

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 194-195                                pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie oceny hydrodynamiki przepływu wielofazowego przez wybrane typy zaworów regulacyjnych, a w szczególności określenie wartości miejscowych strat ciśnienia przy przepływie mieszaniny gazowo-cieczowej.
Słowa kluczowe: zawory, przepływ dwufazowy gaz ? ciecz, straty ciśnienia

194

—————————————————————————————————————-
M. Zalewski: Wpływ dezaktywacji katalizatora na średnie stężenie produktu dla chaotycznej reakcji chemicznej

Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 6, 196-197                                pobierz plik artykułu 

W niniejszej pracy rozważany jest reaktor chemiczny z idealnym mieszaniem ze względu na reagenty i stały rozdrobniony katalizator oraz przepływowy ze względu na reagenty. W reaktorze ma miejsce prosta reakcja egzotermiczna przejścia substratu A w produkt B zachodząca na powierzchni katalizatora ulegającego dezaktywacji zależnej od temperatury. W pracy przedstawiono wpływ parametrów opisujących dezaktywacje katalizatora na średnie stężenie produktu B.
Słowa kluczowe: chaos, dezaktywacja, katalizator

196

—————————————————————————————————————-