Rok 2010 nr 2

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
A. ADACH, P. HYŁA: Modelowanie migracji substancji ze źródeł punktowych w złożu ziarnistym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 15-16                              pobierz plik artykułu 
Migracja substancji z punktowych źródeł masy w złożu ziarnistym dotyczy m.in. problemów
z zakresu ochrony środowiska i migracji leków. W pracy opracowano procedurę numeryczną
w oparciu o zaproponowany model matematyczny tego procesu oraz jego wery?kację doświadczalną. Rozpatrzono wpływ kon?guracji położenia źródeł na transport masy. Zde?niowano parametry pozwalające na ocenę ilościową gęstości rozkładu. Wyniki potwierdzają prawidłowość modelu matematycznego i poprawność procedury numerycznej.
Słowa kluczowe: modelowanie  matematyczne, źródła punktowe, CFD, migracja, złoża ziarniste, zanieczyszczenia, leki

15

—————————————————————————————————————
ADACH,  S.  WROŃSKI,  J.  ŁUKASZEWSKA,  J.  KROKWA: Szybkość rozpuszczania źródeł zanieczyszczeń w złożach ziarnistych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 17-18                              pobierz plik artykułu 
Badano  szybkość  rozpuszczania  źródeł  masy  (tabletek)  dla  różnych  geometrii  ich  rozkładu  w  złożu  ziarnistym. Wykazano  wzrost  szybkości  rozpuszczania ze wzrostem natężenia przepływu cieczy. Zaobserwowano niewielkie zmniejszenie szybkości rozpuszczania substancji wraz ze wzrostem skupienia tabletek. Badano zmianę powierzchni tabletek w czasie: początkowo jedynie zmniejszają one swoje rozmiary, po pewnym czasie stają się porowate, pokruszone, co powoduje chwilowy wzrost powierzchni wymiany masy.
Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, źródła punktowe, szybkość rozpuszczania, migracja, złoża ziarniste, zanieczyszczenia, leki

17

—————————————————————————————————————
J. BAŁDYGA, M. HENCZKA, K. SOKOLNICKA: Dwuetapowa mineralna karbonatyzacja, jako metoda długoterminowej izolacji dwutlenku węgla
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 19-20                              pobierz plik artykułu 
Praca opisuje proces wiązania dwutlenku węgla w postaci nieorganicznych węglanów  (w  procesie  tzw.  mineralnej  karbonatyzacji),  co  imituje  proces naturalnego wietrzenia skał. Przeprowadzenie tego procesu zapewnia możliwość długotrwałego składowania CO2 . Stałym produktem ubocznym jest krzemionka. Proces jest powolny; skrócenie czasu procesu i obniżenie kosztów osiąga się poprzez zastosowanie dwuetapowego procesu wykorzystującego kwasy karboksylowe jako czynniki przyspieszające proces.
Słowa kluczowe: ditlenek węgla, sekwestracja, kwas karboksylowy

19

—————————————————————————————————————
J.  BĄK,  T.  R.  SOSNOWSKI:  Wpływ  własności  ?zykochemicznych leków na ich atomizację w inhalatorze pneumatycznym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 21-22                              pobierz plik artykułu 
Celem pracy było określenie wpływu napięcia powierzchniowego i ciśnienia rozpraszającego na rozkład wielkości emitowanych kropel oraz masową wydajność atomizacji mieszanin leków
w inhalatorze pneumatycznym. Stwierdzono, że wzrost ciśnienia powietrza zasilającego i obniżenie napięcia  powierzchniowego  powodują  wzrost  wydajności  procesu  oraz  emisję drobniejszego aerozolu. Wykazano, że mieszanie leków w celu ich podawania w jednej inhalacji powoduje zmianę wydajności oraz rozkładu wielkości kropel.
Słowa  kluczowe:  atomizacja  pneumatyczna,  aerozol,  terapia  inhalacyjna, napięcie powierzchniowe

21

—————————————————————————————————————
L. BRONIARZ-PRESS, D. DULSKA: Spływ ?lmowy emulsji typu o/w po powierzchni płaskiej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 23-24                              pobierz plik artykułu 
W  pracy  przedstawiono  wyniki  pomiarów  średniej  grubości  ?lmu  cieczy spływającego
po gładkiej powierzchni pochyłej. Badanymi układami były woda, olej pochodzenia roślinnego oraz emulsje typu olej w wodzie o różnych udziałach objętościowych fazy olejowej. Wykazano wpływ zawartości fazy olejowej na średnią grubość spływającej warstwy cieczy.
Słowa kluczowe: spływ ?lmowy emulsji, cienki ?lm cieczy, emulsje

23

—————————————————————————————————————
K. CZERNEK, G. FILIPCZAK, S. WITCZAK: Identy?kacja grubości ?lmu cieczy bardzo lepkiej w przepływie pierścieniowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 25-26                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono  możliwości  układu  optoelektronicznego  do  pomiaru  grubości  warstwy  cieczy  bardzo  lepkiej  przy  jej  dwufazowym  przepływie opadającym w rurach pionowych z gazem. Podano metodykę prowadzenia oraz wyniki pomiarów i analiz. Podjęto również próbę oceny wpływu parametrów przepływowych i właściwości cieczy na wartość grubości warstwy olejowej,  decydującej  o  efektywności  działania  aparatów  cienkowarstewkowych.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, grubość ?lmu cieczy, ciecz bardzo lepka

25

—————————————————————————————————————
A.  DUDA,  J.  KAMIEŃSKI,  J. TALAGA:  Zastosowanie  obszarowego modelu CMA
do opisu mieszania cieczy w aparacie z dwoma mieszadłami

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 27-28                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono obszarowy model CMA (Compartment Model Approach), wykorzystywany w analizie procesu mieszania w aparacie z dwoma mieszadłami. Opisano strukturę i założenia modelu dla przypadku dwóch mieszadeł. Zaproponowano metodę wyznaczania granicy rozdziału obszarów cyrkulacyjnych, związanych z poszczególnymi mieszadłami. Przedstawiono zmiany wydajności przepływów cieczy w mieszalniku, w zależności od geometrii mieszadeł oraz odległości między nimi.
Słowa kluczowe: model mieszania CMA, aparat z dwoma mieszadłami, obszar cyrkulacyjny, wydajność przepływu w mieszalniku

27

—————————————————————————————————————
B. DYBEK, J. HAPANOWICZ, S. WITCZAK: Metodologia badań nieizotermicznego przepływu ciekłych układów dyspersyjnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 29-30                              pobierz plik artykułu 
W  niniejszej  pracy  opisano  budowę  i  możliwości  pomiarowe  instalacji badawczej  służącej  do  eksperymentalnej  oceny  zjawisk  towarzyszących nieizotermicznemu przepływowi układu dwufazowego ciecz ? ciecz w poziomych rurach o różnej średnicy. Wskazano na przyjęte sposoby pomiaru określonych parametrów procesowych i interpretacji ich wyników oraz ilościową oceną dokładności pomiaru.
Słowa kluczowe: dwufazowy przepływ ciecz ? ciecz, przepływ nieizotermiczny, instalacja doświadczalna

29

—————————————————————————————————————
B. DYBEK, J. HAPANOWICZ: Prędkość unoszenia fazy rozproszonej przy wznoszącym przepływie ciekłego układu dyspersyjnego typu o/w
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 31-32                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy zjawiska poślizgu faz, a szczególnie prędkości dryfu kropel oleju w strumieniu wody płynącym ku górze. Wskazano w niej na równania mogące znaleźć zastosowanie do opisu swobodnego ruchu kropel w cieczy. Na podstawie wyników własnych eksperymentów zwery?kowano celowość ich wykorzystania.
Słowa  kluczowe:  olej,  woda,  przepływ  dwufazowy  wznoszący,  prędkość poślizgu, końcowa prędkość unoszenia

31

—————————————————————————————————————
R.  DYGA:  Parametry  przepływowe  wypełnienia  porowatego  ze  spienionej stali
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 33-34                              pobierz plik artykułu 
W  pracy  przedstawiono  wyniki  badań  doświadczalnych  oraz  numerycznych, prowadzonych w celu poznania parametrów przepływowych wypełnienia  porowatego  ze  spienionej  stali. Analiza  wyników  badań  pozwoliła określić wartość przepuszczalności i współczynnika bezwładności badanej piany stalowej. Stwierdzono, że wielkości te są różne dla gazu i cieczy oraz zależą od prędkości płynu. Na drodze numerycznej wykazano, że długość strefy stabilizacji przepływu jest nie większa niż kilka średnic pora.
Słowa kluczowe: piana stalowa, przepuszczalność, współczynnik bezwładności, pro?l prędkości

33

—————————————————————————————————————
M.  DYLĄG,  J.  KAMIEŃSKI,  J.  ROSIŃSKI:  Modelowanie  rozkładu wielkości cząstek w procesie perykinetycznej koagulacji
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 35-36                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono rozważania i wyniki teoretyczno-eksperymentalnej walidacji modelu opartego o bilans populacji, wyznaczanie rozkładów wielkości cząstek w procesie ?okulacji. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność modelu do analizy wzajemnych interakcji mechanizmów aglomeracji, pękania i erozji oraz jego zgodność z rozważaniami teoretycznymi.
Słowa kluczowe: ?okulacja, aglomeracja, destrukcja cząstek, erozja, układy zdyspergowane

35

—————————————————————————————————————
J.  DZIAK,  M.  KUBALA,  J.  KAPŁON,  W.  LUDWIG:  Wyznaczanie współczynników wnikania masy podczas odparowania cienkowarstewkowego roztworu przy wykorzystaniu wyników destylacji lub wyników badań ruchu ciepła
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 37-38                              pobierz plik artykułu 
W  pracy  przedstawiono  wyniki  badań  eksperymentalnych  ruchu  ciepła i masy podczas odparowania cieczy w wyparce cienkowarstewkowej. Wyznaczono  współczynniki  wnikania  ciepła  podczas  wrzenia  cieczy  jednoskładnikowych i roztworów. Wyniki destylacji w układzie alkohol izopropylowy ? woda porównano z wynikami obliczeń teoretycznych. Stwierdzono wyraźne różnice. Wyznaczono wartości współczynników wnikania masy podczas wrzenia roztworu. Zastosowano dwie różne metody postępowania. Uzyskano podobne wyniki.
Słowa  kluczowe:  wyparka  cienkowarstewkowa,  roztwory,  ruch  ciepła i masy

37

—————————————————————————————————————
M.  DZIUBIŃSKI,  P.  DOMAGALSKI:  Wpływ  prędkości  przepływu oraz  właściwości  cieczy  na  mechanizm  ogniskowania  strugi  cieczy w węźle mikrokanałów
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 39-40                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wpływ prędkości przepływu oraz lepkości i napięcia powierzchniowego cieczy na mechanizm ogniskowania cieczy w węźle mikrokanałów.  Stwierdzono  silny  wpływ  prędkości  przepływu  cieczy  na kształt i położenie ogniskowanej strugi.
Słowa kluczowe: mikrokanał, hydrodynamiczne ogniskowanie

39

—————————————————————————————————————
A. M. FIUK, J. T. CIEŚLIŃSKI: Możliwości aplikacyjne dwufazowego termosyfonowego wymiennika ciepła
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 41-42                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono oryginalną konstrukcję dwufazowego, termosyfonowego wymiennika ciepła (DTWC), który składa się z dwóch poziomych, cylindrycznych zbiorników umieszczonych jeden nad drugim, połączonych ze  sobą  króćcami. W  płaszczu  dolnym  umieszczony  jest  pęk  rur,  na  którym zachodzi wrzenie, natomiast w płaszczu górnym pęk, na którym ciecz robocza się skrapla. Ustalono, że zastosowanie rurek z powłoką porowatą powodowało  polepszenie  charakterystyk  cieplnych  DTWC.  Zaobserwowano, że średni współczynnik przejmowania ciepła dla parownika bardzo mocno zależy od początkowego poziomu cieczy roboczej. Do szacowania strumienia ciepła przenoszonego w prototypowym DTWC zaproponowano zmody?kowany wzór Pecleta. Przedstawiono kilka możliwości zastosowania prototypowego DTWC w układach przemysłowych.
Słowa kluczowe: dwufazowy, termosyfonowy wymiennik ciepła (DTWC), współczynnik  przejmowania  ciepła  dla  parownika,  zmody?kowany  wzór Pecleta

41

—————————————————————————————————————
E. GABRUŚ: Analiza wpływu parametrów mikro?ltracji na wydajność procesu separacji związków wielkocząsteczkowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 43-44                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono  wyniki  badań  doświadczalnych  mikro?ltracji  roztworów drożdży  i  białka
dla  różnych  ciśnień  transmembranowych  i  prędkości  liniowych  nadawy.  Do  opisu  zastosowano  model  oporów  szeregowych i foulingu. Największą wartość strumienia pseudostacjonarnego uzyskano dla ciśnienia transmembranowego 320 kPa i prędkości nadawy 4,55 m/s.
Słowa  kluczowe:  mikro?ltracja,  membrana  ceramiczna,  fouling,  drożdże, białko

43

—————————————————————————————————————
M.  GRABIAS,  W.  PODGÓRSKA:  Modelowanie  wypływu  ? lmu  spomiędzy kropel podczas ich koalescencji w obecności surfaktantów
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 45-46                              pobierz plik artykułu 
W pracy zbadano wpływ surfaktantów na wypływ ? lmu spomiędzy kropel, stanowiący zwykle najwolniejszy etap koalescencji. Rozpatrywany model matematyczny rozwiązano metodą linii. Rozwiązanie modelu dla różnych parametrów pokazało wpływ stosunku lepkości faz i powierzchniowej liczby Pecleta na przebieg wypływu ? lmu. Wykazano liniową zależność czasu wypływu ? lmu od stosunku lepkości faz oraz spadek, a następnie wzrost i  ustalenie  się  czasu  wypływu  w  miarę  wzrostu  powierzchniowej  liczby Pecleta.
Słowa kluczowe: koalescencja, metoda linii, układ ciecz ? ciecz, wypływ ? lmu

45

—————————————————————————————————————
I. GRUBECKI, S. KWIATKOWSKAMARKS: Optymalne sterowanie temperaturą
w  bioreaktorze  okresowym  z  równoległą  dezaktywacją enzymu

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 47-48                              pobierz plik artykułu 
W  niniejszej  zatem  pracy,  dla  procesu  rozkładu  nadtlenku  wodoru  przez natywną  katalazę  drożdży  Saccharomyces  cerevisae,  określono  optymalne  warunki  prowadzenia  procesu  z  punktu  widzenia  czasu  jego  trwania. W  obliczeniach  wykorzystano  równanie  szybkości  dezaktywacji  katalazy zaprezentowane  przez  Do  i  Weilanda.  Okazało  się,  że  realizacja  procesu musi przebiegać przynajmniej przy aktywnym górnym T ? Tmax ograniczeniu  temperaturowym,  przy  czym  długość  odcinka  stacjonarnego  jest  tym krótsza im wyższe są wartości energii aktywacji zmian stałych Michaelis. Stwierdzono, że spadek ilorazu energii aktywacji E i końcowej aktywności biokatalizatora CEf oraz wzrost stopnia przemiany  ?f = 1 – CSf  powodują wzrost sumarycznego czasu procesu. W sytuacji, gdy realizacja warunków optymalnych okazała się niemożliwa podano rozwiązanie suboptymalne.
Słowa kluczowe: dezaktywacja biokatalizatora, bioreaktor okresowy, optymalizacja, optymalny pro? l temperatury, rachunek wariacyjny

47

—————————————————————————————————————
R. GRZYWACZ: Badania aerobowej biodegradacji fenolu w kolumnowym bioreaktorze barbotażowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 49-50                              pobierz plik artykułu 
W pracy porównano wyniki doświadczeń i symulacji komputerowej procesu biodegradacji fenolu przebiegającego w kolumnowym reaktorze barbotażowym. W tym celu przygotowano stanowisko badawcze i opracowano metodykę badań. Wykonano także obliczenia numeryczne. Wyniki przedstawiono  w  postaci  wykresów  stanów  stacjonarnych  z  naniesionymi  wynikami  doświadczalnymi.  Analiza  ukazała  około  30%  różnicę  wyników. Różnica spowodowana jest przyjęciem niewłaściwych wartości stałych kinetycznych do obliczeń symulacyjnych.
Słowa kluczowe: kolumnowy bioreaktor barbotażowy, biodegradacja fenolu, badania doświadczalne

49

—————————————————————————————————————
J. HAPANOWICZ, V. STECYK, L. TRONIEWSKI: Korzyści stosowania mieszadeł dyspergujących w procesie wytwarzania zawiesin
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 51-52                              pobierz plik artykułu 
W pracy dokonano eksperymentalnej oceny celowości wykorzystania mieszadeł dyspergujących w procesie wytwarzania zawiesin ciała stałego w cieczy niutonowskiej
i nieniutonowskiej. Podano równania opisujące warunki pracy mieszadła, konieczne do wytworzenia zawiesiny całkowitej. Dla tych warunków  porównano  moc  mieszania  mieszadła  dyspergującego  z  mocą standardowej turbiny Rushtona.
Słowa  kluczowe:  mieszanie,  zawiesina,  mieszadło  dyspergujące,  efekty mieszania, moc mieszania

51

—————————————————————————————————————
M.  HENCZKA:  Wpływ  przechłodzenia  cieczy  na  przebieg  procesu zamarzania rozpyłowego przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 53-54                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono porównanie wyników obliczeń modelowych przebiegu chłodzenia
i zamarzania kropel roztworów wodnych podczas zamrażania rozpyłowego z danymi doświadczalnymi. Wykazano, że modelowanie przebiegu procesu zamrażania rozpyłowego
w warunkach bardzo szybkiego spadku temperatury w układzie wymaga uwzględnienia zjawiska przechłodzenia  kropel.  Pominięcie  tego  zjawiska  może  prowadzić  do  znacznego przeszacowania przewidywań końcowych rozmiarów zamarzniętych kropel cieczy.
Słowa kluczowe: zamrażanie rozpyłowe, przechłodzenie cieczy, płyn w stanie nadkrytycznym, krople

53

—————————————————————————————————————
R.  HUBACZ,  N.  OHMURA,  S.  WROŃSKI:  Proces  kleikowania i hydrolizy skrobi
w aparacie z przepływem Couette?a-Taylora
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 55-56                              pobierz plik artykułu 
W pracy tej przedstawione zostały wyniki badań nad zastosowaniem aparatu z przepływem Couette?a-Taylora do procesu kleikowania i enzymatycznej hydrolizy skrobi. Tego typu rozwiązanie jest nową propozycją mającą na celu  intensy?kację  tego  procesu. W  pracy  tej  badano  wpływ  takich  parametrów  jak  wielkość  aparatu,  temperatura,  szybkość  przepływu,  częstość obrotów rotora na proces kleikowania skrobi. Przeprowadzono też badania nad jednoczesnym kleikowaniem i hydrolizą skrobi w takim aparacie.
Słowa  kluczowe:  hydrolizy  enzymatyczna,  skrobia,  przepływ  Couette?a-Taylora, kleikowanie

55

—————————————————————————————————————
A.  JACKIEWICZ,  ALBERT  PODGÓRSKI:  Dyspersja  masy  w  niehomogenicznych ?ltrach włókninowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 57-58                              pobierz plik artykułu 
Zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych i teoretycznych penetracji cząstek aerozolowych przez niehomogeniczne ?ltry włókninowe. Zaproponowano interpretację wyników eksperymentalnych za pomocą modelu osiowej dyspersji masy. Po raz pierwszy wyznaczono współczynniki dyspersji osiowej dla ?ltrów włókninowych. Wykazano, iż użyty model jest w stanie bardzo dobrze opisać dane doświadczalne penetracji cząstek o różnych rozmiarach przez układy złożone z wielu warstw tego samego ?ltra.
Słowa kluczowe: aerozol, dyspersja, ?ltracja, ?ltr włókninowy, penetracja

57

—————————————————————————————————————
M. JASIŃSKA, J. BAŁDYGA, M. COOKE, A. KOWALSKI: Badanie mikromieszania płynów w mieszalniku typu rotor-stator z wykorzystaniem złożonych reakcji testowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 59-60                              pobierz plik artykułu 
Celem  pracy  jest  identy?kacja  stanu  wymieszania  na  skalę  molekularną w mieszalniku typu rotor-stator z zastosowaniem złożonych reakcji testowych. Parametrem informującym bezpośrednio o stanie wymieszania była w tym przypadku selektywność reakcji diazowania.
W pracy podjęto próbę interpretacji wyników doświadczalnych z zastosowaniem modeli mieszania połączonych z obliczeniową mechaniką płynów (CFD). Wyniki pokazują, że zastosowany układ reakcji może być z powodzeniem wykorzystany do opisu mieszania na skalę molekularną w mieszalnikach typu rotor-stator.
Słowa  kluczowe:  mieszanie,  reakcje  złożone,  rotor-stator,  selektywność, diazowanie

59

—————————————————————————————————————
K.  KAMIŃSKI, A.  BACHTEL,  J.  PETERA: Ekstrakcja  w  obecności pola  elektrostatycznego  o  wysokiej  różnicy  potencjałów  w  układzie ciecz jonowa ? mieszanina cieczy organicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 61-62                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono ekstrakcyjną kolumnę rozpyłową wykorzystującą wysokonapięciowe  pole  elektrostatyczne.  Działanie  opracowanej  metody przetestowano na przykładzie ekstrakcji etanolu z mieszaniny z heptanem za  pomocą  cieczy  jonowej.  Jako  ekstrahent  zastosowano  siarczan  metylu 1-butylo-3-metylo-imidazolium   [bmim][MeSO4].   Wyniki   eksperymentu  porównano  z  danymi  literaturowymi.  Stwierdzono,  że  zaproponowana metoda pozwala na uzyskanie stanu równowagowego dla badanego układu trójskładnikowego.
Słowa kluczowe: elektrostatyczna kolumna rozpyłowa, ekstrakcja w układach ciecz ? ciecz, ciecze jonowe

61

—————————————————————————————————————
B.  KAWALEC-PIETRENKO,  D.  KONOPACKA-ŁYSKAWA,  P.  RYBARCZYK:  Kryteria  wyboru  parametrów  procesowych  dla  ?otacji jonów cynku
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 63-64                              pobierz plik artykułu 
Usuwano jony cynku z modelowych roztworów wodnych metodą ?otacji w obecności anionowego dodecylosiarczanu sodu oraz kationowego bromku  cetylotrimetyloamoniowego.  Eksperymentalnie  wyznaczono  zakresy pH,  dla  których  uzyskuje  się  najwyższe  wartości  stopnia  wy?otowania cynku. Stwierdzono, że dla efektywnej ? otacji jonowej konieczny jest niewielki nadmiar kolektora niż wynikający ze stechiometrii jonów cynku i powierzchniowo czynnego jonu kolektora. Zaobserwowano pomijalnie mały wpływ stężenia kolektora na stopień wy?otowania cynku w procesie ?otacji precypitacyjnej. Stwierdzono, że procesy ? otacji jonowej i precypitacyjnej winny być prowadzone w obszarze barbotażu pęcherzykowego.
Słowa  kluczowe:  ?otacja  jonowa,  ?otacja  precypitacyjna,  cynk,  stopień wy?otowania, współczynnik wzbogacenia

63

—————————————————————————————————————
T. KILJAŃSKI: Zastosowanie pomiarów lepkości do kontroli i sterowania reaktorem przepływowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 65-66                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono  teoretyczną  analizę  dynamiki  układu  reaktor  ?  reometr z  punktu  widzenia  kontroli  i  sterowania  procesem.  Rozpatrzono  reaktor przepływowy z doskonałym mieszaniem, w którym zachodzi reakcja pierwszego  rzędu.  Przeanalizowano  odpowiedzi  układu  na  bodziec  sterujący w formie sygnału  skokowego. Dla rozpatrywanego przypadku wyprowadzono równania opisujące odpowiedź układu oraz czas, po którym odpowiedź na sygnał sterujący przybierze 90% swej wartości ustalonej.
Słowa kluczowe: reaktor, kontrola i sterowanie, reometr, lepkość

65

—————————————————————————————————————
D. KONDEJ, T. R. SOSNOWSKI: Badania ?zykochemicznego oddziaływania pyłów powstających przy obróbce metali z fosfolipidem surfaktantu płucnego (DPPC)
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 67-68                              pobierz plik artykułu 
Badano  doświadczalnie  wpływ  pyłów  powstających  przy  obróbce  metali na  aktywność  powierzchniową  DPPC  ?  głównego  składnika  surfaktantu płucnego. Stwierdzono nieznaczne zaburzenie dynamiki powierzchni woda ? powietrze zawierającej DPPC, co sugeruje, że za degradację aktywności surfaktantu obserwowaną w niezależnych pomiarach oscylacyjnych w niewielkim stopniu odpowiada bezpośrednie ? zykochemiczne oddziaływanie badanych  pyłów  z  fosfolipidami.  Wyniki  posłużą  wyjaśnieniu  mechanizmów toksyczności pyłów środowiska pracy.
Słowa kluczowe: aerozol, obróbka mechaniczna, metale, surfaktant płucny, DPPC, toksyczność

67

—————————————————————————————————————
D. KONOPACKA-ŁYSKAWA, B. KAWALEC-PIETRENKO: Wytwarzanie cząstek węglanu wapnia w układzie gaz ? ciecz w obecności substancji organicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 69-70                              pobierz plik artykułu 
Otrzymywano węglan wapnia w reakcji CO2  z Ca(OH)2 . Do mieszaniny reakcyjnej dodawano glikol etylenowy, glicerol lub n-butanol. Cząstki CaCO3 strącane w obecności substancji organicznych były mniejsze niż powstałe w wyniku procesu prowadzonego tylko w mieszaninie reagentów w wodzie. Najmniejsze cząstki CaCO3  otrzymywano w obecności glicerolu, wówczas średnia średnica cząstek wynosiła 3,1 ?m dla reakcji prowadzonej w układzie gaz ? roztwór, a 4,6 ?m w układzie gaz ? zawiesina.
Słowa  kluczowe:  węglan  wapnia,  precypitacja,  dodatki  organiczne,  wielkość cząstek

69

—————————————————————————————————————
S.  J.  KOWALSKI,  A.  PAWŁOWSKI:  Aspekt  energetyczny  suszenia materiałów
w stałych i okresowo zmiennych warunkach

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 71-72                              pobierz plik artykułu 
Celem pracy jest analiza efektów suszenia drewna w warunkach niestacjonarnych pod kątem zużycia energii, czasu suszenia oraz jakości otrzymanego produktu oraz porównanie tych efektów z odpowiednimi procesami suszenia w warunkach stacjonarnych. Badania prowadzono na drewnie orzecha  włoskiego  (Juglans  regia L.)  w  suszarce  konwekcyjnej  wyposażonej
w specjalny wlot pary bądź chłodnego powietrza, co umożliwiło okresowe zmiany temperatury i wilgotności powietrza suszącego. Wykazano, że suszenie w okresowo zmiennych warunkach ma pozytywny wpływ na jakość materiału suszonego, przy niewiele wydłużonym czasie suszenia w stosunku do procesu stacjonarnego, ale zróżnicowanym zużyciu energii.
Słowa  kluczowe:  suszenie  niestacjonarne,  czas  suszenie,  zużycie  energii, jakość produktu

71

—————————————————————————————————————
E. LUŚNIA, Z. SZWAST, M. SZWAST, W. PIĄTKIEWICZ: Badanie wpływu warunków procesowych na przebieg mikro?ltracji zanurzeniowej z użyciem włókien polipropylenowych typu hollow-?ber
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 73-74                              pobierz plik artykułu 
Badano  zanurzeniowe  ?ltry  membranowe  wykorzystujące  napór  nadawy jako  siłę  napędową  procesu.  Filtry  takie  nie  wymagają  obudowy  ciśnieniowej. Badano moduły zawierające 342 kapilary membranowe o długości czynnej 615 mm ustawione pionowo lub poziomo. Stosowano różne podciśnienia po stronie permeatu. Badano też wpływ napowietrzania na proces. Nie wykazano wpływu ustawienia modułów na jakość procesu. Stwierdzono  pozytywny  wpływ  napowietrzania  powodującego  destrukcję  osadu  na powierzchni membran.
Słowa kluczowe: membrany, ?ltry zanurzeniowe

73

—————————————————————————————————————
P. MACHNIEWSKI, A. BIŃ, A. ŁACHACZ: Kinetyka utleniania benzaldehydu za pomocą ozonu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 75-76                              pobierz plik artykułu 
W  pracy  przedstawiono  wyniki  badań  efektywności  oraz  kinetyki  reakcji ozonowania benzaldehydu w absorberze ze zwilżaną ścianką. Opracowano model matematyczny tego procesu, który zwery?kowano doświadczalnie, uzyskując  zadowalającą  zgodność  z  wynikami  pomiarów.  Wykorzystanie tego  modelu  do  interpretacji  wyników  pomiarów,  pozwoliło  na  wyznaczenie wartości pozornej stałej szybkości reakcji utleniania benzaldehydu w układzie heterogenicznym (gaz ? ciecz).
Słowa kluczowe: absorber ze zwilżaną ścianą, VOC, ozon

75

—————————————————————————————————————
Ł. MAKOWSKI, J. BAŁDYGA: Zastosowanie modeli wielkowirowych do symulacji przebiegu złożonych reakcji chemicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 77-78                              pobierz plik artykułu 
W pracy rozważano modelowanie wpływu mieszania na przebieg złożonych reakcji  chemicznych  przy  wykorzystaniu  modeli  wielkowirowych.  Jako reaktor testowy wybrano reaktor przepływowy z dozownikiem umieszczonym poprzecznie do głównego przepływu płynu. Analiza wyników wskazuje, że poprzez dobór prędkości wlotowych przy zasilaniu krzyżowym można wpływać znacząco na selektywność przebiegu reakcji.
Słowa kluczowe: mieszanie, LES, CFD

77

—————————————————————————————————————
M. MARKOWSKI, K. URBANIEC, R. GRABARCZYK: Zapotrzebowanie energii do produkcji wodoru metodą fermentacyjną z biomasy
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 79-80                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy analizy zużycia energii w instalacjach do wytwarzania wodoru metodą fermentacyjną z biomasy. Rozpatrzono dwa warianty wytwórni wodoru. W  wariancie  pierwszym  przewidziano  połączenie  wytwórni  wodoru z cukrownią, dostarczającą sok zawierający sacharozę jako surowiec. Wariant drugi zakłada produkcję wodoru z surowców skrobiowych w wytwórni samodzielnej. W tym przypadku instalacja zawiera dodatkowy podukład przetwarzający skrobię do fermentowalnej glukozy.
Słowa kluczowe: wodór, biomasa, fermentacja termo?lna, fotofermentacja

79

—————————————————————————————————————
P.T.  MITKOWSKI,  L.  BRONIARZ-PRESS:  Baza  danych  procesów membranowych: MemData
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 81-82                              pobierz plik artykułu 
Zazwyczaj dobór membranowych technik rozdziału dokonywany jest przez inżynierów na podstawie ich doświadczenia i analizy literatury. Jest to spowodowane znikomą wiedzą na temat permeatywności składników, w szczególności  w  mieszaninach  wieloskładnikowych.  Aby  usprawnić  wyszukiwanie stworzono bazę danych procesów membranowych MemData, która zawiera  uporządkowane  szeroko  dostępne  dane.  W  pracy  przedstawiono strukturę MemData i przykłady jej zastosowania.
Słowa kluczowe: baza danych procesów membranowych, separacja membranowa, projektowanie procesów, membrany polimerowe

81

—————————————————————————————————————
R.  MODRZEWSKI,  P.  WODZIŃSKI: Segregacja  odpadów  mineralnych na przesiewaczu dwuczęstościowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 83-84                              pobierz plik artykułu 
Niniejsza  praca  przedstawia  wyniki  programu  badawczego  dotyczącego przesiewacza  dwuczęstościowego.  Do  jego  napędu  zastosowano  dwa  wibratory rotacyjne o jednakowych lub różnych momentach statycznych. Jak sama nazwa wskazuje jest to przesiewacz, który charakteryzuje się dwiema różnymi częstościami obrotowymi tych wibratorów napędowych. Na podstawie wyników badań opracowano założenia projektowe maszyny przemysłowej przeznaczonej do przesiewania odpadów mineralnych.
Słowa kluczowe: przesiewacz, przesiewanie, sito

83

—————————————————————————————————————
W. MONIUK, R. POHORECKI, R. MAMZA: Badania kinetyki reakcji CO2 z N-metylodietanoloaminą
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 85-86                              pobierz plik artykułu 
Wykonano  badania  szybkości  absorpcji  CO 2   w  wodnych  roztworach N-metylodietanoloaminy  w  reaktorze  barbotażowym  z  mieszadłem.  Na podstawie  tych  badań  określono  wartości  stałej  szybkości  reakcji  CO2 z N-metylodietanoloaminą . Wodne roztwory tej aminy mogą być stosowane jako rozpuszczalnik w procesie oczyszczania gazów syntezowych i odlotowych od ditlenku węgla.
Słowa   kluczowe:   ditlenek   węgla,   N-metylodietanoloamina,   absorpcja z reakcją chemiczną, stała szybkości reakcji

85

—————————————————————————————————————
M.  NETUŠIL,  P.  DITL:  Porównanie  metod  suszenia  gazu  ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach gazu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 87-88                              pobierz plik artykułu 
Podziemne zbiorniki gazu są szeroki stosowane. Gaz przechowuje się pod ciśnieniem  od  7  do  20  MPa  i  w  temperaturze  od  20  do  35°C.  Podczas przechowywania  gaz  jest  nasycony  wilgocią.  Jednakże  rozdzielany  gaz powinien  spełniać  określone  warunki. Aby  uzyskać  wymaganą  zawartość wilgoci  w  gazie  można  zastosować  następujące  metody:  absorpcję  glikolem  trietylenowym  (TEG),  absorpcję  stałymi  substancjami  osuszającymi
i  wielostopniową  ekspansję.  Zapotrzebowanie  energii,  zalety  i  wady  wymienionych metod z uwzględnieniem obliczeń procesowych oraz dostępnej informacji są omówione w artykule.
Słowa kluczowe: gaz ziemny, odwadniania

87

—————————————————————————————————————
M.  OCHOWIAK,  L.  BRONIARZ-PRESS:  Właściwości  reologiczne wodnych zawiesin krzemionek
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 89-90                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wodne zawiesiny Aerosili wykazujących  nienewtonowskie  właściwości  płynów  rozrzedzanych  ścinaniem opisanych  modelem  potęgowym  Ostwalda  ?  de  Waele?a.  Dla  większych wartości  szybkości  ścinania  lepkość  przyjmuje  praktycznie  stałą  wartość, a badana zawiesina nabiera cech newtonowskich. Wykazano, że właściwości reologiczne mogą służyć do oceny struktury krzemionki w zawiesinie, przy czym właściwości newtonowskie są charakterystyczne dla układu bez wytworzonej struktury złożonej.
Słowa kluczowe: reologia, krzemionka, zawiesina, Aerosil

89

—————————————————————————————————————
M.  ODZIOMEK,  T.  R.  SOSNOWSKI,  L.  GRADOŃ:  Otrzymywanie i właściwości kompozytowych cząstek proszków do inhalacji
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 91-92                              pobierz plik artykułu 
Celem pracy było wytworzenie metodą suszenia rozpyłowego cząstek nośnika  proszkowych  leków  do  inhalacji,  charakteryzujących  się  wielkością poniżej  5  ?m  oraz  cechami  powierzchniowymi,  ułatwiającymi  ich  deagregację. Wykazano, że dzięki sterowaniu warunkami procesu i składem roztworu poddawanego suszeniu (dodatek aminokwasu, białka, polimeru) można uzyskiwać cząstki o różnej morfologii. W niektórych przypadkach prowadzi  to  do  korzystnego  wzrostu  udziału  frakcji  drobnocząstkowej w rozpylonym proszku.
Słowa kluczowe: suszenie rozpyłowe, aerozoloterapia, nośnik leku, rozpraszanie

91

—————————————————————————————————————
M. ORCZYKOWSKA, P. BUDZYŃSKI, M. DZIUBIŃSKI: Ocena stabilności zawiesiny tiksotropowej w obecności środka zagęszczającego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 93-94                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań dotyczących stabilności wodnych roztworów skrobi ziemniaczanej w obecności lub nie hydrokoloidu polisacharydowego, jakim jest jeden z dodatków do żywności ? guma gellanowa. W prezentowanej pracy przeanalizowano uzyskane w trakcie pomiarów reometrycznych  właściwości  reologiczne  badanych  roztworów,  oszacowano  wartość statycznej  i  dynamicznej  granicy  płynięcia  oraz  sprężystość  utworzonej struktury.  Przedyskutowano  własności  tiksotropowe  roztworów  poprzez określenie wielkości pola powierzchni pętli histerezy.
Słowa kluczowe: tiksotropia, skrobia, guma gellanowa, środek stabilizujący, stabilność zawiesin

93

—————————————————————————————————————
M. PIASECKA, S. HOŻEJOWSKA, B. MACIEJEWSKA: Współczynnik  przejmowania  ciepła  przy  wrzeniu  w  minikanale  ?  badania  doświadczalne i metody obliczeniowe z wykorzystaniem funkcji Trefftza
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 95-96                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono  metody  wyznaczania  współczynnika  przejmowania  ciepła przy wrzeniu
w przepływie płynu chłodniczego w minikanale. Zastosowana technika termogra? i ciekłokrystalicznej pozwala określić wystąpienie inicjacji wrzenia. Zagadnienie rozwiązywane jest za pomocą funkcji Trefftza, którymi  aproksymuje  się  nieznane  temperatury.  Ponadto  funkcje  Trefftza służą do tworzenia funkcji bazowych w metodzie elementów skończonych (MEST). Porównano wyniki otrzymane przy wykorzystaniu obu metod.
Słowa kluczowe: wymiana ciepła, minikanał, wrzenie w przepływie, termogra? a ciekłokrystaliczna, funkcje Trefftza, MES

95

—————————————————————————————————————
M. PŁACZEK, S. WITCZAK: Ocena metod obliczania udziałów objętościowych faz
we wznoszącym przepływie trójfazowym

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 97-98                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przepływu trójfazowego powietrze ? woda ? olej w rurach pionowych. Dokonano wery?kacji i oceny statystycznej  metod  obliczania  udziałów  objętościowych  faz  dostępnych w  literaturze  stwierdzając,  że  najkorzystniejszym  modelem  pozwalającym na opracowanie nowych, dokładniejszych zależności jest model typu drift ?ux.  W  oparciu  o  ten  model  opracowano  własną  metodę  obliczania udziałów objętościowych faz we wznoszącym przepływie trójfazowym gaz ? ciecz ? ciecz.
Słowa kluczowe: przepływ trójfazowy, wznoszący przepływ gaz ? ciecz ? ciecz, udział objętościowy

97

—————————————————————————————————————
W. PODGÓRSKA, E. JEZIERSKA: Wytwarzanie nanocząstek BaSO4 w mikroemulsjach
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 99-100                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy produkcji cząstek BaSO4  w mikroemulsji w/o. Do wytworzenia mikroemulsji zastosowano niejonowy surfaktant Marlipar 13/40 ?rmy Sasol. Proces prowadzono w sposób okresowy w reaktorze o średnicy 0,1 m zaopatrzonym w mieszadło Rushtona (D = T/2). Uzyskane kryształy mają rozmiary od kilku do kilkunastu nanometrów i charakteryzują się wąskim rozkładem  wielkości.  Wielkość  kryształów  maleje  ze  wzrostem  częstości obrotów  mieszadła,  wzrostem  stężenia  reagentów  i  wzrostem  stosunku stężeń.
Słowa kluczowe: mikroemulsja, nanocząstki, precypitacja, TEM

99

—————————————————————————————————————
A. POLAK, A. CHMIELEWSKI: Membranowe oczyszczanie biogazu pochodzenia rolniczego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 101-102                              pobierz plik artykułu 
Fermentacja metanowa jest nie tylko skuteczną metodą zagospodarowania odpadów, ale stanowi również cenne źródło energii, wziąwszy pod uwagę wartość opałową powstającego podczas niej biogazu. Membranowe oczyszczenie biogazu powoduje znaczne wzbogacenie
w metan, powiększając tym samym możliwości zastosowania biogazu w energetyce. Przy zastosowaniu poliimidowych membran i modułów hollow-?ber uzyskano produkt o stężeniu metanu przekraczającym 80% obj., co umożliwia zastosowanie biogazu w CHP.
Słowa kluczowe: oczyszczanie biogazu, membrana poliimidowa, membranowa separacja, biogazownia rolnicza

101

—————————————————————————————————————
A.   POLAŃCZYK,   L.   STEFAŃCZYK,   I.   ZBICIŃSKI:   Symulacje  komputerowe  jako  metoda  oceny  ryzyka  wystąpienia  zakrzepu po  zabiegu  wszczepienia  protezy  wewnątrznaczyniowej  u  pacjentów z tętniakiem brzusznego odcinka aorty
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 103-104                              pobierz plik artykułu 
Czynnikami  zwiększającymi  ryzyko  powstania  zakrzepu  u  pacjentów  po zabiegu  wszczepienia  stentgraftu  są  przestrzenna  kon?guracja,  zagięcie kątowe lub przewężenia odnogi protezy. W pracy zastosowano model 3D przepływu  krwi  w  protezach  wewnątrznaczyniowych  u  10  pacjentów  po operacji  wstawienia  stentgraftu  do  oceny  hemodynamiki  przepływającej krwi.  Wyniki  obliczeń  wskazują,  że  występowanie  zagięć  kątowych  lub przewężeń  odnogi  protezy  powodują  zmiany  hemodynamiki  przepływu, które mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka powstawania zakrzepu.
Słowa kluczowe: stentgraft, przewężenie, zagięcia kątowe, skrzep, proteza wewnątrznaczyniowa, CFD

103

—————————————————————————————————————
J.  RÓŻAŃSKI:  Wnikanie  ciepła  w  odcinku  rozbiegowym  rury  przy przepływie roztworów środków powierzchniowo czynnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 105-106                              pobierz plik artykułu 
W  pracy  przedstawiono  wyniki  badań  eksperymentalnych  nad  redukcją współczynnika  wnikania  ciepła  przy  przepływie  roztworów  surfaktantów w  termicznym  odcinku  rozbiegowym.  Badania  były  prowadzone  dla  roztworów chlorku heksadcylotrimetyloamoniowego w zakresie stężeń od 0,01 do 0,04%, które przepływały przez rurę o średnicy 24,99 mm ogrzewaną strumieniem ciepła o stałej gęstości. Przeprowadzono także analizę możliwości wystąpienia efektu wyporu hydrostatycznego przy ogrzewaniu roztworów surfaktantów.
Słowa  kluczowe:  wymiana  ciepła,  redukcja  oporów  przepływu,  środki powierzchniowo czynne, efekt wyporu hydrostatycznego

105

—————————————————————————————————————
M.R. RZĄSA: Identy? kacja przepływu pęcherzyków powietrza za pomocą tomogra?i optycznej ? przegląd metod
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 107-108                              pobierz plik artykułu 
W  pracy  charakteryzowano  trzy  metody  wyznaczania  parametrów  pęcherzyków gazu poruszających się w cieczy. Metody pomiarowe oparte są na tomogra? i optycznej. W zwięzły sposób omówiono zasadę działania, a następnie  zwrócono  na  wady  i  zalety  tych  rozwiązań.  Podano  przykładowe wyniki  badań  oraz  odniesiono  się  do  zakresu  stosowalności  omówionych metod. W podsumowaniu zwrócono uwagę na istotne elementy będące pomocne  przy  wyborze  optymalnej  metody  pomiarowej  w  zastosowaniu  do badanego procesu.
Słowa kluczowe: pęcherzyki powietrza, tomogra? a optyczna

107

—————————————————————————————————————
M. R. RZĄSA: Metoda wyznaczania kształtu pęcherzyków powietrza poruszających się w przepływie dwufazowym gaz ? ciecz z wykorzystaniem tomografu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 109-110                              pobierz plik artykułu 
Praca  przedstawia  system  pomiarowy  oparty  na  tomogra? i  optycznej  do wyznaczania objętości pęcherzyków powietrza poruszających się podczas przepływu dwufazowego gaz ? ciecz. Jest to jedno z rozwiązań umożliwiających prowadzenie badań nad przepływami dwufazowymi, z możliwością pomiaru objętości poruszających się pęcherzyków. Praca przedstawia rozwiązanie oparte na tomogra? e optycznym z prześwietlaniem z pięciu stron. Omówiono ideę budowy tomografu jak i przykładowe wyniki pomiaru.
Słowa kluczowe: pęcherzyki powietrza, przepływ dwufazowy gaz ? ciecz, tomogra?a optyczna

109

—————————————————————————————————————
J. SĘK, A. STOPCZYK, T. BROWARSKI: Badanie procesu przesiąkania wody przez warstwy ziarniste w warunkach nieustalonych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 111-112                              pobierz plik artykułu 
Przeprowadzono badania procesu przesiąkania wody w warunkach nieustalonych przez warstwy ziarniste o różnej granulacji i różnej zawartości początkowej wilgoci. Wykazano, że proces ten może być podzielony na dwa etapy. W czasie pierwszego z nich zachodzi saturacja warstwy porowatej, a przebieg tego zjawiska ma charakter liniowy. Zaproponowany opis matematyczny pozwalający wyznaczyć prędkość wsiąkania w warstwę niezawierającą wilgoci. Przebieg drugiego etapu opisano za pomocą zależności potęgowej  wprowadzając  pojęcie  współczynnika  oporów  przepływu,  korzystając  przy  tym  z  zasad  opisujących  przebieg  zjawisk  grawitacyjnego wypływu cieczy ze zbiornika
Słowa kluczowe: warstwy ziarniste, przesiąkanie, opory przepływu

111

—————————————————————————————————————
P.  SOBIESZUK,  P.  CYGAŃSKI,  R.  POHORECKI:  Współczynniki ?zycznego wnikania masy po stronie cieczy w mikroreaktorze wielokanałowym ze spływającą warstewką cieczy
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 113-114                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono  badania  wymiany  masy  w  mikroreaktorze  ze  spływającą  warstewką  cieczy.  Wyznaczono  doświadczalne  i  teoretyczne  (model Higbiego)  wartości  ? zycznego  współczynnika  wnikania  masy  po  stronie cieczy.  Stwierdzono,  iż  wartości  uzyskanych  współczynników  zależą  od założonego stopnia wypełnienia mikrokanału przez ciecz. Stopień wypełnienia mikrokanału zależy od kąta zwilżania i natężenia przepływu cieczy. W pracy przedstawiono wpływ wartości kąta zwilżania.
Słowa  kluczowe:  mikroreaktor  wielokanałowy,  wymiana  masy,  przepływ gaz ? ciecz

113

—————————————————————————————————————
T.  R.  SOSNOWSKI,  M.  KOLIŃSKI,  L.  GRADOŃ: Wpływ  benzo[a]pirenu na własności fosfolipidów surfaktantu płucnego: modelowa analiza toksyczności spalin silników Diesla
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 115-116                              pobierz plik artykułu 
Doświadczalnie (waga Langmuira) i teoretycznie (dynamika molekularna) badano  oddziaływania  ? zykochemiczne  między  benzo[a]pirenem  (BAP) i  głównym  składnikiem  surfaktantu  płucnego,  DPPC.  Odnotowano  zmiany dynamicznego napięcia powierzchniowego i ściśliwości ? lmu DPPC na powierzchni woda ? powietrze, które wyjaśniono w oparciu o mechanizm wbudowywania się molekuł BAP w monowarstwę DPPC. Przyjmując, że podobne zjawiska przebiegają w naturalnym układzie surfaktantu płucnego, wyniki sugerują jedną z możliwych przyczyn toksyczności spalin silników Diesla.
Słowa kluczowe: spaliny Diesla, toksyczność, surfaktant płucny, dynamika molekularna

115

—————————————————————————————————————
W. SZAFERSKI, L. BRONIARZ-PRESS: Badania mieszalnika z przegrodami niestandardowymi własnej konstrukcji
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 117-118                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu kształtu niestandardowych przegród  własnej  konstrukcji,  rodzaju  mieszanej  cieczy  oraz  wysokości zawieszenia  mieszadła  na  nakłady  energetyczne  w  procesie  mieszania w zbiorniku ze standardową turbiną Rushtona. Pomiary wykonano w wodnych roztworach wysokocząsteczkowego poliakryloamidu (Rokrysol WF1) oraz w wodzie destylowanej.
Słowa  kluczowe:  moc  mieszania,  przegrody  niestandardowe,  zapotrzebowanie energii

117

—————————————————————————————————————
D. SZANIAWSKA: Sozologia w kształceniu dla zrównoważonego rozwoju
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 119-120                              pobierz plik artykułu 
Omówiono sozologię, dyscyplinę naukową o systemowej ochronie środowiska naturalnego. Systemowe podejście oznacza kompleksową analizę procesów i problemów środowiskowych
z uwzględnieniem oddziaływań między elementami składowymi środowiska jako systemu, jest niezbędne w edukacji dla zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach kształcenia.
Słowa  kluczowe:  zrównoważony  rozwój,  sozologia,  holistyczna  edukacja środowiskowa

119

—————————————————————————————————————
L. TRONIEWSKI, S. WITCZAK, K. MYDLARZ-GABRYK: Badania hydrauliki układów wodno-olejowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 121-122                              pobierz plik artykułu 
W artykule, przedstawiono wyniki badań przepływu dwufazowego woda ? olej w rurach pionowych. Omówiono wpływ parametrów przepływu i właściwości faz na rodzaj kształtujących się struktur, rzeczywiste udziały objętościowe faz oraz straty ciśnienia.
Słowa kluczowe: struktury przepływu, mapa przepływu, udziały objętościowe faz, strata ciśnienia, inwersja faz

121

—————————————————————————————————————
W.   WIECHECKI,   R.   WIŚNIEWSKI:   Modelowanie   pracy   węzła fermentacji  metanowej  w  warunkach  zróżnicowanych  temperatur. Część II: Model pracy układu wielu komór i jego wery?kacja
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 123-124                              pobierz plik artykułu 
Opracowano  model  matematyczny  pracy  węzła  fermentacji  metanowej w oczyszczalni ścieków, składającego się z wielu komór o zróżnicowanych temperaturach fermentacji. Zwery?kowano model w oparciu o dane procesowe i modelowano pracę układów wielu komór pracujących w warunkach zróżnicowanych temperatur i czasów przebywania ścieków. Model
i wyniki modelowania mogą być wykorzystane w pracach nad zwiększeniem efektywności  oczyszczania  ścieków  i  wydajności  produkcji  biogazu  w  węźle fermentacji metanowej.
Słowa kluczowe: wytwarzanie biogazu, fermentacja metanowa, modelowanie fermentacji

123

—————————————————————————————————————
J.  WIEJACHA:  Analiza  ustalonego  zbierania  adhezyjnego  cieczy  za pomocą taśmy
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 125-126                              pobierz plik artykułu 
Artykuł dotyczy badań adhezyjnych zbieraków taśmowych, wykorzystujących zjawisko adhezji cieczy do zanurzającej się taśmy w rozwarstwiony układ, gdzie ciecz ta tworzy warstwę na wodzie. Przedstawiono nowy opis teoretyczny,  który  określa  bezwymiarową  wydajność  zbierania  w  zależności  od  bezwymiarowej  prędkości  powierzchni  zbierającej  dla  cieczy
o różnych lepkościach. W wyniku uzyskano pełną zgodność ze szczegółowymi danymi eksperymentalnymi.
Słowa kluczowe: dwufazowy przepływ uwarstwiony, adhezyjne zbieranie

125

—————————————————————————————————————
K. WITKIEWICZ,  J.  F.  NASTAJ:  Modelowanie  etapu  głównego  mikrofalowego suszenia sublimacyjnego materiałów ziarnistych z zastosowaniem stałej siatki numerycznej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 127-128                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono metodologię stałej siatki numerycznej w modelowaniu etapu głównego mikrofalowego suszenia sublimacyjnego. Sformułowano jednowymiarowy dwuobszarowy model procesu i rozwiązano go wykorzystując schemat  Cranka-Nicolson.  Przedstawiono  wyniki  symulacji  dla  materiału ziarnistego  ?  Sorbonoritu  4.  Wykazano  zalety  metody  zmiennego  kroku czasowego, wynikające z dokładności i efektywności obliczeniowej,
w porównaniu z metodą transformacji Landau?a.
Słowa kluczowe: mikrofalowe suszenie sublimacyjne, etap główny, metoda VTS, transformacja Landau?a

127

—————————————————————————————————————
S. WOZIWODZKI: Moc mieszania dla dwóch mieszalników o zmiennym kierunkiem obrotów (prawo-lewo)
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 129-130                              pobierz plik artykułu 
Analizowano moc mieszania w mieszalniku z dwoma mieszadłami turbinowymi (RT i PBT) ze zmiennym kierunkiem obrotów (prawo-lewo). Badania przeprowadzono w zakresie mieszania burzliwego dla mieszalnika z przegrodami oraz bez przegród. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że moc mieszania w tych układach jest średnio o 24% większa w porównaniu do mieszalnika ze stałym kierunkiem i częstością obrotów. Ponadto stwierdzono, że obecność przegród nie wpływa na zapotrzebowanie mocy.
Słowa  kluczowe:  zmienny  kierunek  obrotów  mieszadła,  moc  mieszania, oscylacje, mieszanie

129

—————————————————————————————————————