Rok 2010 nr 3

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
R. ADAMSKI, Z. PAKOWSKI: Pomiar współczynnika oporu i czynnika kształtu cząstek typu ?ok
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 15-16                              pobierz plik artykułu 
W literaturze brak informacji nt. współczynnika oporu cząstek typu ?ok. W tej pracy zmierzono współczynnik oporu metodą stanu nieustalonego i metodą stanu ustalonego oraz porównano wyniki obu metod. Na podstawie współczynnika oporu zidenty?kowano sferyczność w oparciu
o równanie Haidera, Levenspiela. Stwierdzono, że zastosowanie teorii przepuszczalności Brinkmana daje lepszy opis współczynnika oporu dla cząstek typu ?ok.
Słowa kluczowe: cząstka typu ?ok, współczynnik kształtu

15

—————————————————————————————————————
K. ALEJSKI, M. EMMONS, M. LUKOSEK, I. MIESIĄC: Oksyetylenowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych na katalizatorze heterogenicznym. Badania eksperymentalne i modelowanie procesu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 17-18                              pobierz plik artykułu 
W niniejszej pracy podjęto problem modelowania procesu oksyetylenowania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych na tlenkowym, glinowo-magnezowym katalizatorze heterogenicznym. Proces realizowano w reaktorze półperiodycznym, ze stopniowym dozowaniem tlenku etylenu. Ze względu na jego złożoność wynikającą z ilości przebiegających reakcji oraz trójfazowości układu zaproponowano uproszczony model matematyczny rozwiązywany numerycznie. Pozwala on na analizę przebiegu procesu.
Słowa kluczowe: oksyetylenowanie, modelowanie procesu, estry metylowe kwasów tłuszczowych, katalizatory heterogeniczne

17

—————————————————————————————————————
K. ALEJSKI, M. EMMONS, M. LUKOSEK, P. WESOŁOWSKI: Wpływ hydrodynamiki
na proces otrzymywania i charakterystykę heterogenicznych glinowo-magnezowych
katalizatorów oksyetylenowania
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 19-20                              pobierz plik artykułu 
W niniejszej pracy podjęto problem określenia wpływu warunków hydrodynamicznych podczas procesu współstrącania katalizatorów, realizowanego w skali wielkolaboratoryjnej oraz zawartości sodu w otrzymanych katalizatorach na ich właściwości ?zyko-chemiczne oraz aplikacyjne. Stwierdzono istotny wpływ rozpatrywanych parametrów. Uzyskane katalizatory charakteryzują się znaczną aktywnością oraz selektywnością a także pozwalają na syntezę oksyetylenowanego produktu charakteryzującą się brakiem czasu inicjacji.
Słowa kluczowe: oksyetylenowanie, estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, kompozytowe tlenki glinowo-magnezowe

19

—————————————————————————————————————
B. AMBROŻEK: Modelowanie cyklicznego stanu ustalonego w układzie TSA
z zamkniętym obiegiem gazu podczas regeneracji złoża adsorbentu

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 21-22                              pobierz plik artykułu 
W pracy przeprowadzono analizę teoretyczną cyklicznego procesu TSA z zamkniętym obiegiem gazu podczas regeneracji adsorbentu. Wyznaczono cykliczny stan ustalony stosując metodę iteracji cyklicznych. Symulacje komputerowe wykonano dla procesu odzyskiwania toluenu ze strumienia powietrza. Jako adsorbent wybrano polimer Dowex Optipore V503. Wyniki wykonanych badań wykazały, że cykliczny stan ustalony w kolumnie adsorpcyjnej jest osiągany po zakończeniu drugiego cyklu.
Słowa kluczowe: adsorpcja zmienno temperaturowa, cykliczne procesy adsorpcyjne, cykliczny stan ustalony

21

—————————————————————————————————————
J. BAŁDYGA: Inżynieria produktu a inżynieria chemiczna
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 23-24                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy obecnych i przyszłych wyzwań, jakie przed inżynierią chemiczną i procesową stawiają problemy związane z projektowaniem i inżynierią produktu. W pracy wykazano, że rozwój inżynieria produktu korzysta w dużym stopniu z metod inżynierii chemicznej, mody? kując je i bezpośrednio wprowadzając do nowych procedur. Rozważania poparto przykładami dotyczącymi wytwarzania czystych substancji w układach jedno i dwufazowych, wytrącania cząstek i ich deaglomeracji.
Słowa kluczowe: inżynieria produktu, projektowanie produktu, analiza odwrotna

23

—————————————————————————————————————
L. BRONIARZ-PRESS, D. DULSKA, W. SZAFERSKI: Wpływ mieszania na zmianę właściwości powierzchniowo czynnych roztworów saponin zawartych w owocach Sapindus mukorossi
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 25-26                              pobierz plik artykułu 
Występujące w przyrodzie surfaktanty, których przykładem są saponiny, mogą być wykorzystywane w gospodarstwach domowych i na skalę przemysłową ze względu na łatwą
i ekonomiczną wydajność. W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu czasu mieszania na wartość napięcia powierzchniowego saponin zawartych w orzeszkach piorących. Uzyskane wyniki wartości napięcia powierzchniowego są porównywalne z wartościami literaturowymi dla czystych saponin. Z punktu widzenia technologicznego 24-krotne obniżenie czasu ekstrakcji świadczy o przewadze zastosowanej metody dynamicznej w stosunku do statycznej.
Słowa kluczowe: saponiny, orzechy piorące, ekstrakcja saponin, czas mieszania

25

—————————————————————————————————————
L. BRONIARZ-PRESS, W. SZAFERSKI, D. DULSKA: Zapotrzebowanie energii dla różnych układów dwumieszadłowych na wspólnym wale
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 27-28                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu objętościowego natężenia przepływu gazu oraz liczby Reynoldsa na jednostkowe zużycie mocy mieszania układów dwufazowych w mieszalniku zaopatrzonym w różne kombinacje mieszadła turbinowego Rushtona, mieszadła turbinowego
z łopatkami pochylonymi pod kątami 45? oraz mieszadła turbinowo-tarczowego Smitha na wspólnym wale. Pomiary wykonano w wodnym roztworze wysoko cząsteczkowego poliakryloamidu (Rokrysol WF1).
Słowa kluczowe: moc mieszania, dyfuzory membranowe, dwa mieszadła na wspólnym wale

27

—————————————————————————————————————
P. BUDZYŃSKI: Stopień zatrzymania gazu w barbotażowej kolumnie pulsacyjnej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 29-30                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono własny model przepływu gazu przez warstwę pulsującej lepkiej cieczy
w barbotażowej kolumnie pulsacyjnej wraz z jego wery?kacją doświadczalną. Na podstawie zaproponowanego modelu opracowano metodykę obliczeń pozwalającą przewidywać wartości częstości rezonansowych fal stojących w kolumnie pulsacyjnej z dokładnością ok. 10% oraz przewidywać wartości stopnia zatrzymania w kolumnie z dokładnością ok. 20%. Wery?kacji modelu dokonano w oparciu o pomiary dla układu woda ? powietrze i glikol ? powietrze.
Słowa kluczowe: barbotażowa kolumna pulsacyjna, stopień zatrzymania gazu, efekt Bjerknesa

29

—————————————————————————————————————
K. CIESIELSKI, I. ZBICIŃSKI: Zastosowanie oceny cyklu życia produktu (LCA) do analizy procesów inżynierii chemicznej na przykładzie procesu suszenia
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 31-32                              pobierz plik artykułu 
Obecne zmiany legislacyjne oraz zmiany oczekiwań klientów wymuszają konieczność stosowania nowych narzędzi w projektowaniu procesów inżynierii chemicznej. Jednym z takich narzędzi jest analiza cyklu życia (LCA) pozwalająca określić wpływ produktu na środowisko naturalne. W pracy przedstawiono jedną z technik LCA jaką jest analiza MIPW pracy zaprezentowano możliwość zastosowania techniki MIPS w inżynierii chemicznej na przykładzie analizy porównawczej dwóch systemów suszarniczych w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Przeprowadzono analizę i dyskusję uzyskanych wyników.
Słowa kluczowe: analiza cyklu życia produktu, LCA, MIPS, analiza procesu suszenia

31

—————————————————————————————————————
D. DOWNAROWICZ: Separacja par 1propanolu ze strumienia gazu obojętnego
w procesie ETSA

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 33-34                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono analizę wpływu wielkości strumienia gazu obojętnego na przebieg i efektywność wykraplania par 1propanolu w skraplaczu wężownicowym. Stwierdzono, że w wężownicy skraplacza występują trzy strefy wymiany ciepła. Analizę przeprowadzono dla strumieni azotu 80?220 dm3/h i temperatury 32 to 10 oC. Stwierdzono, że efektywność wymiany ciepła wzrasta wraz z obniżeniem strumienia azotu i temperatury kondensacji.
Słowa kluczowe: desorpcja elektrotermiczna, alkohol, kondensacja, gaz obojętny

33

—————————————————————————————————————
A. GŁUSZEK, J. MAGIERA, K. NEUPAUER: Analiza cyklu życia (LCA) cieczowego kolektora słonecznego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 35-36                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki analizy energetyczno-ekologicznej płaskiego cieczowego kolektora słonecznego. Opracowana charakterystyka obejmuje dane od pozyskania surowców do bramy wyjazdowej z zakładu produkcyjnego i może być udostępniana nabywcom jako informacja środowiskowa charakteryzująca procesy produkcyjne kolektorów słonecznych. Ocena wielkości potencjalnego obciążenia środowiska naturalnego została sporządzona
w odniesieniu do siedmiu kategorii wpływów.
Słowa kluczowe: analiza cyklu życia, płaski cieczowy kolektor słoneczny, energia odnawialna

35

—————————————————————————————————————
K. GOSIEWSKI, A. PAWLACZYK, M. JASCHIK: Utylizacja metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego w termicznym reaktorze rewersyjnym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 37-38                              pobierz plik artykułu 
Omówiono problem utylizacji metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego (VAM ? Ventilation Air Methane), poprzez jego niekatalityczne spalanie w termicznym reaktorze rewersyjnym (TFRR). Badany demonstracyjny reaktor pracował autotermicznie przy stężeniach wlotowych od 0,2% obj. CH4 , z możliwością odzysku ciepła od 0,4% obj. Wykazano, że przy stężeniach zbliżonych do 1% obj. możliwy jest odzysk co najmniej 5 MW t na 100 000 Nm3 powietrza wentylacyjnego.
Słowa kluczowe: VAM, TFRR, reaktory rewersyjne, spalanie niekatalityczne, metan

37

—————————————————————————————————————
D. JANECKI, G. BARTELMUS, A. BURGHARDT: Symulacje numeryczne parametrów hydrodynamicznych reaktora trójfazowego pracującego przy periodycznie zmiennym zasilaniu złoża cieczą dla układów niepieniących i pieniących
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 39-40                              pobierz plik artykułu 
Celem prezentowanej pracy była symulacja współprądowego przepływu gazu i cieczy przez złoże reaktora pracującego przy periodycznie zmiennym zasilaniu złoża cieczą, z użyciem procedur CFD. W wyniku symulacji numerycznej uzyskano spadek ciśnienia gazu w złożu, rozkład udziału objętościowego danej fazy wzdłuż wypełnienia oraz ich wartość średnią. Porównanie tych wartości obliczonych i uzyskanych doświadczalnie wskazuje, że użyty
w niniejszej pracy model CFD może być stosowany do modelowania hydrodynamiki współprądowych przepływów gazu i cieczy przez złoże ciała stałego.
Słowa kluczowe: CFD, hydrodynamika, modelowanie

39

—————————————————————————————————————
M. JASIŃSKA, J. BAŁDYGA: Modelowanie mieszania z reakcją w mieszalniku statycznym typu Kenics
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 41-42                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy symulacji numerycznych przebiegu złożonych, homogenicznych reakcji chemicznych w mieszalniku statycznym typu Kenics KMS przy użyciu modeli CFD i modelu struktury mieszaniny Pattersona. Wykazano, że selektywność przebiegi reakcji diazowania pełni rolę wskaźnika stanu wymieszania płynu na skalę molekularną. Porównano przewidywania trzech modeli k?, stwierdzając przydatność modelu standardowego. Wyniki symulacji potwierdziły trendy obserwowane w badaniach doświadczalnych.
Słowa kluczowe: Kenics, mieszalnik statyczny, mieszanie burzliwe, reakcje złożone, selektywność

41

—————————————————————————————————————
M. KARAŚ, D. ZAJĄC, R. ULBRICH: Identy?kacja struktur przy przepływie gaz ? ciecz
w wymienniku ciepła o niewielkich rozmiarach z wykorzystaniem cyfrowej anemometrii obrazowej DPIV

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 43-44                              pobierz plik artykułu 
Zjawisko przepływu gaz ciecz wokół pęku rur występuje w wielu procesach przemysłowych.
W tej pracy przedstawiono przegląd najnowszych badań przepływu dwufazowego wokół pęku rur wykonanych techniką cyfrowej anemometrii obrazowej DPIV z wykorzystaniem kamer o dużej prędkości rejestracji obrazu w wysokiej rozdzielczości. Przedstawiono również wyniki badań własnych przepływu dwufazowego powietrze ? woda w modelu płaszczowo rurowego wymiennika ciepła.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy gaz ? ciecz (powietrze ? woda), wymiennik ciepła, pęk rur, cyfrowa anemometria obrazowa, PIV, DPIV

43

—————————————————————————————————————
B. KAWALEC-PIETRENKO, I. HOŁOWACZ, K. KUCHARSKA, L. ZANDER: Wpływ parametrów procesowych na przebieg separacji pianowej białek mlecznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 45-46                              pobierz plik artykułu 
Badano przebieg separacji pianowej białek mlecznych we współprądowej kolumnie barbotażowej. Wyznaczono stałe szybkości ?otacji. Ze wzrostem prędkości przepływu powietrza zaobserwowano korzystny dla procesu wzrost stałych szybkości procesu. Stała szybkości ?otacji osiąga wartość maksymalną dla pH odpowiadającego naturalnemu pH roztworów białek mlecznych. Szybkość ?otacji spada wyraźnie, jeśli stężenie białka przewyższy 40 g?m3.
Słowa kluczowe: białka mleczne, separacja pianowa, stała szybkości separacji pianowej

45

—————————————————————————————————————
B. KAWALEC-PIETRENKO, I. HOŁOWACZ, K. KUCHARSKA, L. ZANDER: Skład roztworów białek serwatkowych a przebieg separacji pianowej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 47-48                              pobierz plik artykułu 
Zbadano przebieg separacji pianowej białek serwatkowych z następującymi addytywami dopuszczonymi do zastosowań w żywności: laurylosulfonian sodu SLS, węglan sodu Na2CO3
i cytrynian trietylu CTE. Stwierdzono, że obecność surfaktantu anionowego SLS oraz wspomagającego pienienie CTE, powodują wzrost stałych szybkości separacji w porównaniu
z ?otacją białka prowadzoną z czystego roztworu wodnego. Natomiast dodatek elektrolitu Na2CO3 wywołuje spadek szybkości separacji pianowej.
Słowa kluczowe: białka serwatkowe, laurylosulfonian sodu, węglan sodu, cytrynian trietylu, separacja pianowa

47

A. KIECA, G. MUSIELAK: Kinetyka suszenia mikrofalowego pod obniżonym ciśnieniem
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 49-50                              pobierz plik artykułu 
Celem prezentowanej pracy jest analiza kinetyki suszenia mikrofalowego pod obniżonym ciśnieniem dla materiałów roślinnych. W związku z tym dane, uzyskane doświadczalnie poprzez rejestrację ubytku masy próbek podczas suszenia, porównane zostały z dostępnymi
w literaturze matematycznymi modelami kinetyki suszenia oraz z nowymi, zaproponowanymi modelami. Stwierdzono, że jeden z zaproponowanych modeli wykazuje najlepsze dopasowanie w każdym analizowanym przypadku.
Słowa kluczowe: suszenie mikrofalowo-próżniowe, kinetyka procesu suszenia, doświadczenia, modelowanie kinetyki suszenia

49

—————————————————————————————————————
A. KIECA, G. MUSIELAK, T. ŚLIWA: Wpływ suszenia mikrofalowego oraz próżniowo-mikrofalowego na wytrzymałość materiałów ceramicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 51-52                              pobierz plik artykułu 
Celem prezentowanej pracy jest ocena wpływu warunków oraz metody suszenia na wytrzymałość kaolinu i gliny. W związku z tym wykonano serię eksperymentów składających się z pięciu części: przygotowania próbek, suszenia, wizualnej oceny wysuszonych próbek, sezonowania oraz testu na ściskanie. Stwierdzono, iż zarówno dla kaolinu jak i dla gliny, większą wytrzymałością charakteryzują się próbki suszone mikrofalowo niż suszone próżniowo-mikrofalowo.
Słowa kluczowe: test na ściskania, suszenie mikrofalowe, suszenie próżniowo-mikrofalowe, doświadczenia, wytrzymałość materiału suszonego

51

—————————————————————————————————————
D. KONOPACKA-ŁYSKAWA, B. KAWALEC-PIETRENKO: Wpływ glikolu etylenowego na wielkość kryształów węglanu wapnia strącanych w reaktorze typu airlift
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 53-54                              pobierz plik artykułu 
Prowadzono precypitację węglanu wapnia w reakcji ditlenku węgla z wodorotlenkiem wapnia
w obecności glikolu etylenowego. Zaobserwowano, że przeciętna wielkość kryształów CaCO3 w punkcie końcowym precypitacji malała od około 4 do 2,8 ?m, o ile stężenie glikolu etylenowego w mieszaninie reakcyjnej wzrastało do 15% obj. Natomiast wzrost stężenia glikolu etylenowego do 20% obj. skutkował wzrostem kryształów CaCO3.
Słowa kluczowe: karbonatyzacja, glikol etylenowy, węglan wapnia, wielkość kryształów

53

—————————————————————————————————————
M. KORDAS: Konstrukcja i charakterystyka mieszalnika z mieszadłem wibracyjno-obrotowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 55-56                              pobierz plik artykułu 
Zaprojektowano i wykonano prototypowy mieszalnik z mieszadłem wibracyjno-obrotowym przeznaczony do mieszania płynów. Konstrukcja mieszadła oraz napędu umożliwia dynamiczną płynną zmianę kon?guracji geometrycznej mieszadła podczas jego pracy. Mieszadło może pracować niezależnie w ruchu posuwisto-zwrotnym i obrotowym lub w obu jednocześnie. Proponowana konstrukcja mieszalnika może być zastosowana do intensy?kacji procesów
w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz biotechnologii.
Słowa kluczowe: mieszanie, mieszalnik wibracyjno-obrotowy

55

—————————————————————————————————————
A. KOZIOŁ, M. ARASZKIEWICZ: Mikrofalowa intensy?kacja procesu przenoszenia benzenu z adsorbenta węglowego do fazy wodnej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 57-58                              pobierz plik artykułu 
W pracy analizowano możliwość poprawienia efektywności desorpcji benzenu z węgla aktywnego do fazy wodnej poprzez zastosowanie energii mikrofalowej. Badania wykazały, że mikrofalowe dostarczanie energii cieplnej do wnętrza adsorbenta węglowego zanurzonego
w wodzie jest możliwe. Badania szybkości desorpcji benzenu z adsorbenta węglowego do wody wykazały że zastosowanie ogrzewania mikrofalowego może istotnie przyspieszyć proces w porównaniu do ogrzewania tradycyjnego.
Słowa kluczowe: adsorbent węglowy, desorpcja benzenu, ogrzewanie mikrofalowe

57

—————————————————————————————————————
A. KRASIŃSKI: Rozdzielanie dyspersji ciecz ? ciecz w aparatach koalescencyjnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 59-60                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono charakterystykę najważniejszych parametrów emulsji i wypełnień włóknistych stosowanych do rozdzielania układów dwufazowych ciecz ? ciecz w aparatach koalescencyjnych. Omówiono sposoby podejścia do opisu matematycznego parametrów pracy złoża, wskazano parametry istotne z punktu widzenia efektywności. Umiejętność modelowania procesu koalescencji przedstawiona w niniejszej pracy może być pomocna przy optymalizacji własności włóknistego wypełnienia porowatego, tj. rozmiaru włókien, porowatości, struktury, własności powierzchniowych kolejnych warstw złoża.
Słowa kluczowe: koalescencja, rozdzielanie układów ciecz ? ciecz

59

—————————————————————————————————————
R. KROKOS, M. DZIUBIŃSKI, H. FIDOS: Wypływy typu jet z instalacji procesowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 61-62                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań mających na celu opis wypływów awaryjnych typu jet oraz geometrii wypływającej strugi cieczy ze szczelin o różnym kształcie. Zaobserwowano zjawisko obrotu o 180? wypływającego ze zbiornika strumienia cieczy. Zjawisko to obserwowano dla wszystkich przebadanych szczelin wypływowych i mediów doświadczalnych. Odległość miejsca obrotu strugi zależała wyłącznie od bezwzględnej długości szczeliny i nadciśnienia w zbiorniku. Zaproponowano opis matematyczny zjawiska.
Słowa kluczowe: wypływ ze zbiornika, ciecze nienewtonowskie, obrót strugi

61

—————————————————————————————————————
J. KRZYSZTOFORSKI, W. ORCIUCH: Modelowanie procesu starzenia Ostwalda
z zastosowaniem bilansu populacji

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 63-64                              pobierz plik artykułu 
Modelowano proces starzenia Ostwalda stosując różne metody rozwiązywania równania bilansu populacji. Dla przypadku zawiesin kryształów siarczanu baru symulowano proces starzenia używając dokładnej metody klas oraz metod kwadraturowych. W pracy porównano wyniki symulacji uzyskane tymi metodami i przedyskutowano trudności i niedoskonałości metod kwadraturowych stosowanych do opisu zjawiska starzenia.
Słowa kluczowe: bilans populacji, krystalizacja, QMOM, starzenie Ostwalda

63

—————————————————————————————————————
H. KUMAZAWA, Y. TANAKA: Jednoczesna realizacja poprawy jakości wody i eliminacji osadu w środowisku wodnym poprzez dodatek nowego biokatalizatora Waterkeeper
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 65-66                              pobierz plik artykułu 
Waterkeeper jest selektywnym biokatalizatorem wykazującym zdolność do aktywowania mikroorganizmów w otoczeniu wodnym oraz deaktywacji zarówno bakterii gnilnych, jak i innych bakterii. Naszkicowano pierwszy etap poprawy jakości wody zachodzący w wyniku dodania biokatalizatora Waterkeeper. Następnie przedstawiono kilka praktycznych przykładów dowodzących jednoczesnej poprawy jakości wody i jednoczesnej eliminacji osadu.
Słowa kluczowe: środowisko wodne, biokatalizator, poprawa jakości wody, eliminacja osadu

65

—————————————————————————————————————
A. LEWANDOWSKI, I. ZBICIŃSKI: Badania zjawiska koalescencji podczas zderzeń strug cieczy
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 67-68                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono eksperymentalne systemu oceny wpływu parametrów rozpylania na proces koalescencji, gdy została użyta więcej niż jedna dysza rozpylająca. Eksperymentalna instalacja pozwala na wykonanie pomiarów wzdłuż osi Y, a także wzdłuż osi X w kolumnie, która umożliwia określenie stref koalescencji kropelek podczas kolizji w zależności od liczby zastosowanych dysz, odległości między nimi Ld = (0÷0,12 m), kąt nachylenia dysz ? = (0?, 60?
i 90?), gęstość, lepkość, jak również ciśnienie rozpylonej cieczy podczas kolizji. Laserowy system Sizing Master Shadow zastosowany został do określenia rozkładu wielkości cząstek (PSD). Celem pracy było stworzenie systemu do analizy kropel podczas zachodzącej koalescencji przy zastosowaniu jednej ? dwóch dysz a także określenia rozkładu prędkości
i współczynnika kształtu kropli w obszarze kolizji.
Słowa kluczowe: koalescencja, kolizja krople, kozłowanie, rozpylanie

67

—————————————————————————————————————
B. MIŁASZEWICZ, R. ULBRICH: Nierównomierność rozpływu mieszaniny dwufazowej gaz ? ciecz w układzie minikanałów współpracujących równolegle
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 69-70                              pobierz plik artykułu 
Nierównomierna dystrybucja faz do poszczególnych kanałów jest powszechnym zjawiskiem
i powoduje istotne obniżenie sprawności aparatów wykorzystujących przepływ w kanałach równoległych. Jest to zjawisko skomplikowane, słabo poznane w zakresie badań w minikanałach. W artykule przedstawiono badania przepływu opadającego mieszaniny dwufazowej do układu ośmiu minikanałów. Zastosowano dwa typy głowicy różniące się geometrią. Wykazano istotne znaczenie zarówno geometrii głowicy jak i strumieni doprowadzanych faz.
Słowa kluczowe: minikanał prostokątny, równomierność przepływu, głowica

69

—————————————————————————————————————
W. MOKROSZ: Wykorzystanie obliczeń CFD do powiększania skali procesu odsiarczania spalin na przykładzie wybranych instalacji wdrożonych w energetyce
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 71-72                              pobierz plik artykułu 
W referacie zaprezentowano możliwości wykorzystania narzędzi CAD/CAM w procesach powiększania skali oraz optymalizacji wdrożonych w energetyce instalacji odsiarczania spalin. Na przykładach mokrej i półsuchej technologii odsiarczania spalin omówiono proces powiększania skali począwszy od badań laboratoryjnych poprzez półtechnikę do wdrożenia
i badań homologacyjnych. Wskazano sposoby i możliwości wykorzystania narzędzi CAD/CAM do powiększania skali oraz optymalizacji procesów oczyszczania spalin.
Słowa kluczowe: obliczenia CFD, instalacje oczyszczania spalin

71

—————————————————————————————————————
E. MOLGA, R. CHERBAŃSKI: Zintegrowany proces produkcji wodoru przez konwersję metanu parą wodną z równoczesną sorpcją CO2
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 73-74                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono koncepcję produkcji wodoru z jednoczesną sekwestracją CO2 . Do praktycznej realizacji zaproponowano zastosowanie zintegrowanego procesu adsorpcji reaktywnej. Jako adsorbent, zaproponowano wykorzystać popioły lotne, które stanowią użyteczny odpad
z elektrowni i elektrociepłowni. Koncepcja ta umożliwi wyeliminowanie technologicznych problemów związanych z regeneracją adsorbentu, a jednocześnie poprzez trwałe związanie CO2 zapewni ograniczenie emisji tego gazu do atmosfery.
Słowa kluczowe: procesy zintegrowane, reaktywna adsorpcja, konwersja metanu z parą wodną, sekwestracja CO2

73

—————————————————————————————————————
W. MONIUK, R. POHORECKI, M. NOSEWICZ, M. SZCZEPAŃSKA: Badania szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach węglanów potasowych z dodatkiem 2etyloaminoetanolu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 75-76                              pobierz plik artykułu 
Wykonano badania szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach węglanów potasowych z dodatkiem 2etyloaminoetanolu w reaktorze barbotażowym z mieszadłem. Na podstawie tych badań określono współczynnik przyspieszenia wnikania masy. Wartości współczynnika przyspieszenia są dość duże i rosną wraz ze wzrostem temperatury. Wodne roztwory węglanów potasowych  z dodatkiem 2etyloaminoetanolu mogą być stosowane jako rozpuszczalniki w procesie oczyszczania gazu syntezowego przy produkcji amoniaku (proces BENFIELD).
Słowa kluczowe: ditlenek węgla, 2etyloaminoetanol, proces BENFIELD, absorpcja z reakcją chemiczną, współczynnik przyspieszenia wnikania masy

75

—————————————————————————————————————
J. MORAVEC, D. CERES, F. RIEGER: Mieszanie drobnoziarnistych zawiesin ? wpływ stężenia cząstek
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 77-78                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wpływ stężenia cząstek na częstość obrotów mieszadła niezbędną dla wytworzenia drobnoziarnistej zawiesiny całkowitej. Pompujące ku dołowi pojedyncze mieszadło z sześcioma pochylonymi łopatkami o stosunku średnicy zbiornika do średnicy mieszadła
D/d = 3 użyto do mieszania zawiesiny kredy. Pomiary przeprowadzono w zbiorniku cylindrycznym (średnica 200 i 300 mm) z przegrodami. Średnia średnica objętościowa cząstek wynosiła 4,6 ?m, a ich stężenie zmieniano w granicach od 2,5 do 40% obj.
Słowa kluczowe: mieszanie, zawiesina drobnoziarnista, całkowita zawiesina, minimalna częstość obrotów, wysokie stężenie

77

—————————————————————————————————————
H. MURASIEWICZ, Z. JAWORSKI: Modelowanie metodami URANS i LES przepływu dwufazowego w mieszalniku statycznym z wkładkami typu Kenics
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 79-80                              pobierz plik artykułu 
Zaprezentowano badania numeryczne przepływu burzliwego dwufazowego w mieszalniku statycznym KenicW badaniach CFD wykorzystano dwa podejścia: symulacji wielkowirowych LES z modelem dynamicznym kinetycznej energii burzliwości skali podsiatkowej (Dynamic Kinetic Energy SubgridScale Model) oraz metodę symulacji URANS z modelem k?. Symulacje numeryczne przeprowadzono dla dwóch niemieszających się wzajemnie cieczy: wody i oleju silikonowego oraz dla liczby Re = 10 000. Stwierdzono, że wartości ?max będą występować na początku i na końcu wkładki Kenics, co oznacza, iż w tej części wkładki będzie występować proces rozbicia kropel.
Słowa kluczowe: CFD, LES, URANS, przepływ burzliwy, mieszalnik statyczny

79

—————————————————————————————————————
G. MUSIELAK, T. ŚLIWA: Modelowanie i symulacja numeryczna pękania materiałów porowatych podczas procesu suszenia
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 81-82                              pobierz plik artykułu 
Naprężenia suszarnicze indukowane wewnątrz kruchego (suchego) materiału są przyczyną jego pękania. W pracy wykorzystano prosty model transportu masy dla uzyskania rozkładu wilgoci w materiale. Następnie materiał zamodelowano w postaci cząstek połączonych między sobą sprężyście. Parametry materiałowe określono doświadczalnie. Rozwiązano dwuwymiarowy problem początkowo brzegowy, którego rezultaty pokazują możliwą drogę inicjacji i wzrostu pęknięć podczas suszenia.
Słowa kluczowe: pękanie spowodowane suszeniem, sieciowy model sprężysty, rozkład wilgoci, dane doświadczalne, rozwiązanie numeryczne

81

—————————————————————————————————————
P. NAGLIK, J. DZIAK: Optymalizacja wymienników ciepła dla układów ciecz ? ciecz
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 83-84                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki obliczeń mających na celu dobór prędkości cieczy dla minimalizacji kosztów wymiany ciepła w wymiennikach ciepła. Przedstawiono algorytmy obliczeń dla wymienników ciepła: płaszczowo-rurkowego, płytowego, spiralnego. Zaproponowana metoda szacowania kosztów względnych wymiany ciepła sprawdza się dobrze dla wymienników ciepła płaszczowo-rurkowych i spiralnych. Prędkości optymalne medium w rurach mieszczą się pomiędzy 1,4 a 1,7 m/Prędkości optymalne dla wymienników spiralnych zawierają się między 2,9 a 3,0 m/Dla płytowych wymienników ciepła metoda nie daje dobrych rezultatów. Wynika to stąd, iż zapas powierzchni wymiany ciepła, ze względów technicznych, w części analizowanych przykładów jest wyższy od analitycznie wyznaczonych średnio o 11%.
Słowa kluczowe: wymienniki ciepła, minimalizacja kosztów

83

—————————————————————————————————————
J. NASTAJ, A. KAMIŃSKA, K. WITKIEWICZ: Adsorpcja fenolu w ciekłej fazie ?uidalnej na adsorbencie polimerowym Amberlite XAD4
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 85-86                              pobierz plik artykułu 
Przeprowadzono badania równowagi i kinetyki procesu adsorpcji w ciekłej fazie ?uidalnej
w układzie: fenol ? woda ? adsorbent polimerowy Amberlite XAD4. Model matematyczny procesu adsorpcji ciecz ? ciało stałe w złożu ?uidalnym bazuje na wartościach współczynników dyspersji osiowej fenolu w fazie ciekłej i fazie stałej, współczynnika przenikania masy oraz warunkach izotermicznych. Przeprowadzona wery?kacja eksperymentalna rezultatów symulacji komputerowej modelu wykazała dobrą zgodność.
Słowa kluczowe: adsorpcja fenolu, ciekła faza ?uidalna, adsorbent polimerowy XAD4, modelowanie matematyczne

85

—————————————————————————————————————
K. NEUPAUER, A. GŁUSZEK, J. MAGIERA: Sterownik nowego typu dla instalacji hybrydowych z odnawialnymi źródłami energii
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 87-88                              pobierz plik artykułu 
Przeanalizowano możliwości wykorzystania nowego typu kontrolera do sterowania, wizualizacji
i bilansowania instalacji hybrydowych z odnawialnymi źródłami energii. Na przykładzie hybrydowej instalacji z odnawialnymi źródłami energii, pracującej w warunkach rzeczywistych, omówiono bilanse energetyczne związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem poszczególnych strumieni energii dla wybranego okresu czasu.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, instalacje hybrydowe, sterowanie instalacjami
z odnawialnymi źródłami energii

87

—————————————————————————————————————
I. OLCZAK, I. GRUBECKI, M. WÓJCIK: Optymalizacja procesu permeabilizacji komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae metanolem
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 89-90                              pobierz plik artykułu 
Metodę odpowiedzi powierzchniowej zastosowano do optymalizacji procesu permeabilizacji komórek Sacchromyces cerevisiae metanolem. Badano wpływ stężenia metanolu, temperatury i czasu permeabilizacji na aktywność wewnątrzkomórkowej katalazy. Wykonano 20 doświadczeń dla trzech niezależnych czynników przy pięciu poziomach. Optymalne warunki procesu permeabilizacji uzyskano dla stężenia metanolu 40,6% mas., temperatury 19,2 oC
i 115 min wytrząsania.
Słowa kluczowe: permeabilizacja, dezaktywacja biokatalizatora, optymalizacja, immobilizacja, planowanie kompozycyjne

89

—————————————————————————————————————
W. ORCIUCH: Wpływ naprężeń hydrodynamicznych na właściwości reologiczne zawiesin
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 91-92                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy modelowania właściwości reologicznych zawiesiny, której struktura zmienia się
w czasie pod wpływem naprężeń hydrodynamicznych wytwarzanych w procesie deaglomeracji. Zaprezentowany sposób modelowania pozwala przewidywać chwilowe wartości lepkości zawiesiny oraz ich zmiany w czasie w zależności od chwilowych wartości parametrów charakteryzujących fazę rozproszoną w przepływie laminarnym i burzliwym.
Słowa kluczowe: bilans populacji, deaglomeracja, QMOM, reologia zawiesin

91

—————————————————————————————————————
PERYT-STAWIARSKA, Z. JAWORSKI: Przepływ płynu nienewtonowskiego pomiędzy dwoma współosiowymi walcami ? analiza pola prędkości na podstawie wyników LDA
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 93-94                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów LDA wykonane dla przepływu jednokierunkowego (Taylora-Couette?a) oraz przepływu dwukierunkowego (Couette?a-Poiseuille?a). Badania wykonano dla płynu nienewtonowskiego (CMC). Wyniki badań eksperymentalnych opracowano w postaci pro? li prędkości składowej osiowej. Stwierdzono, że dla przepływu Couette?aPoiseuille?a istotny wpływ na pro? l prędkości miał przepływ osiowy. Otrzymane pro?le prędkości były charakterystyczne dla przepływu laminarnego.
Słowa kluczowe: przepływ Taylora-Couette?a, przepływ Couette?a-Poiseuille?a, roztwór CMC

93

—————————————————————————————————————
K. PINDUR, R. PAWEŁCZYK, J. JASCHIK: Precypitacja mikrokryształów imitujących składniki aktywne farmaceutycznie w modelowym procesie zachodzącym przy ciągłym, dynamicznym mieszaniu strumieni reagentów
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 95-96                              pobierz plik artykułu 
Wyznaczano rozkłady rozmiarów kryształów szczawianu wapnia imitującego składniki aktywne do inhalacji. Mieszanie dwu strumieni reagentów przed modelową reakcją było realizowane przez dystrybutor DSP. Zmieniano: szerokość dysz i ich odstęp oraz prędkość strumieni
i stężenie reagentów. Kryształy o żądanym rozkładzie rozmiarów 1?5 ?m można otrzymać od stężenia 0,003 mol?dm3 i prędkości strumieni około 3 m?s-1. Powyższe jest spełnione szczególnie dla dysz o szerokości 1 mm.
Słowa kluczowe: reaktywna krystalizacja, mikrokryształy do terapii inhalacyjnych, technika DSP, mikromieszanie

95

—————————————————————————————————————
R. POHORECKI, P. MACHNIEWSKI, W. MONIUK: Opracowanie modelu matematycznego reaktora syntezy trioksanu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 97-98                              pobierz plik artykułu 
Wykorzystując dane literaturowe kinetyki reakcji tworzenia trioksanu z wodnych roztworów formaldehydu opracowano model matematyczny reaktora syntezy trioksanu. Model ten został zwery?kowany przy użyciu danych z instalacji przemysłowej. Może być on wykorzystywany do obliczeń optymalizacyjnych węzła syntezy trioksanu.
Słowa kluczowe: formaldehyd, trioksan, model matematyczny, reaktor syntezy trioksanu

97

—————————————————————————————————————
R. RAKOCZY: Intensy?kacja procesu wymiany masy w wirującym polu magnetycznym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 99-100                              pobierz plik artykułu 
Głównym celem prezentowanej pracy jest przedstawienie efektów prac badawczych, dotyczących procesu rozpuszczania ciała stałego w nowym typie urządzenia mieszającego wykorzystującego wirujące pole magnetyczne. Przeprowadzone badania wykazują silny wpływ lokalizacji cylindrycznej próbki NaCl na intensy?kację procesu wymiany masy. Otrzymane wyniki zostały uogólnione w postaci równania kryterialnego, uwzględniającego wpływ tego typu pola
w postaci magnetycznej liczby Taylora.
Słowa kluczowe: rozpuszczanie ciała stałego; wirujące pole magnetyczne

99

—————————————————————————————————————
R. RAKOCZY, MASIUK, P. GRĄDZIK: Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na produkcję ferrocieczy
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 101-102                              pobierz plik artykułu 
Celem prezentowanej pracy jest wyznaczenie wpływu wirującego pola magnetycznego na reakcję chemiczną, której produktem jest koloidalna zawiesina magnetyt o cząstkach charakteryzujących się wymiarem rzędu ~10 nm. W pracach badawczych przeanalizowano wpływ zmian natężenia pola magnetycznego oraz objętości dodawanej wody amoniakalnej na otrzymywaną ilość magnetytu. Otrzymane wyniki zostały porównane z masą osadu uzyskaną
z reakcji prowadzonej bez obecności wirującego pola magnetycznego. Uzyskane rezultaty zostały opracowane w formie zależności analitycznej.
Słowa kluczowe: ferrociecz, magnetyczne nanocząstki, wirujące pole magnetyczne

101

—————————————————————————————————————
A. ROTKEGEL: Usuwanie lotnych związków organicznych z powietrza w zintegrowanym procesie niskotemperaturowej kondensacji i adsorpcji
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 103-104                              pobierz plik artykułu 
Przeprowadzono badania doświadczalne procesu oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (VOCs) w zintegrowanym układzie kondensacji niskotemperaturowej i adsorpcji. Opracowano model matematyczny procesu i zwery?kowano wyniki obliczeń z danymi doświadczalnymi. Wykazano, że zaproponowana metoda jest wysoce skuteczna w usuwaniu VOCs z gazu, oraz, że w przypadku dużych stężeń VOCs w gazie oczyszczanym jest bardziej ekonomiczna od każdego z procesów z osobna.
Słowa kluczowe: niskotemperaturowa kondensacja, adsorpcja, usuwanie VOC

103

—————————————————————————————————————
A. ROŻEŃ: Mikromieszanie w układzie dwufazowym w warunkach przepływu laminarnego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 105-106                              pobierz plik artykułu 
Praca poświęcona jest mieszaniu na skalę molekularną (mikromieszaniu) płynów w układzie dwufazowym. Przedstawiono w niej wyniki modelowania deformacji kropel fazy rozproszonej
w liniowym polu prędkości oraz dyfuzji molekularnej inertnego znacznika na zewnątrz kropel. Symulacje mikromieszania wykonano przyjmując, że przepływ jest izotermiczny i stabilny do momentu rozpadu kropel lub do chwili uzyskania przez nie stałego kształtu. Wyznaczono wpływ napięcia międzyfazowego na czas mikromieszania dla różnych wartości szybkości ścinania i współczynnika dyfuzji molekularnej znacznika. Tę metodę można wykorzystać do optymalizacji procesów mieszania, w których miesza się ciecze o dużej lepkości.
Słowa kluczowe: mieszanie, przepływ laminarny, dyfuzja molekularna, napięcie międzyfazowe, układ dwufazowy

105

—————————————————————————————————————
J. SĘK, D. PLASKOTA: Badanie procesu sorpcji jonów chromu i żelaza w strukturach porowatych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 107-108                              pobierz plik artykułu 
Określono wpływ wybranych parametrów takich jak stężenie początkowe adsorbatu, rodzaj adsorbowanego metalu oraz średnica ziarna, na proces adsorpcji jonów chromu i żelaza dla różnego rodzaju porowatych struktur glebowych. Przebieg procesu sorpcji badano dla czterech różnych stężeń składnika adsorbowanego, jakim były związki Cr i Fe. Badaniom poddano próbki ? glebę torfową oraz piaskową ? pochodzące z terenów Kutna i Łagiewnik z wyodrębnionymi frakcjami o różnej średniej średnicy ziarna. Otrzymano szereg krzywych kinetyki sorpcji prezentujących przebieg procesu adsorpcji w zależności od wybranych parametrów procesu, które opisano za pomocą równania kinetycznego pseudo I rzędu. Uzyskano również izotermy sorpcji, które opisano za pomocą równania Freundlicha oraz równania liniowego.
Słowa kluczowe: adsorpcja, ciała porowate, gleby

107

—————————————————————————————————————
D. SZANIAWSKA, M. KUCA: Fouling membran ceramicznych w procesie ultra?ltracji roztworów białka i chlorku sodu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 109-110                              pobierz plik artykułu 
W publikacji przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu ultra?ltracji modelowych
i przemysłowych solanek z zastosowaniem membran ceramicznych 150 kDa. Głównym celem badań była analiza wpływu dwóch podstawowych parametrów operacyjnych, stężenia chlorku sodu w nadawie i ciśnienia transmembranowego TMP na fouling badanej membrany ceramicznej Al2O3 /TiO2 /ZrO2 .
Słowa kluczowe: membrany ceramiczne, ultra?ltracja, zużyte solanki, fouling membranowy, model oporów szeregowych

109

—————————————————————————————————————
A. SZCZOTKA, G. BARTELMUS, T. KRÓTKI: Katalityczne utlenianie fenolu w reaktorze trójfazowym ze stałym złożem pracującym przy periodycznie zmiennym zraszaniu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 111-112                              pobierz plik artykułu 
Badano proces oczyszczania wody z fenolu metodą katalitycznego utleniania i wpływ sposobu zasilania reaktora fazą ciekłą na przebieg procesu. Badania prowadzone były w reaktorze TBR, pracującym w reżimie przepływu strużkowego oraz przy modulowanym metodą on-off przepływie cieczy. Pomimo prowadzenia pomiarów w szerokim zakresie zmian parametrów pracy reaktora nie uzyskano wyników potwierdzających pozytywny wpływ periodycznie zmiennego przepływu cieczy na badany proces.
Słowa kluczowe: fenol, katalityczne utlenianie, periodyczny przepływ cieczy

111

—————————————————————————————————————
R. ŚLĘZAK, L. KRZYSTEK, LEDAKOWICZ: Kinetyka aerobowego rozkładu materii organicznej w odpadach komunalnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 113-114                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacji aerobowego i anaerobowego składowiska odpadów w lizymetrach załadowanych modelowym składem odpadów. Zaproponowano model kinetyczny, opisujący przebieg procesu degradacji materii organicznej w składowisku aerobowym za pomocą układu pięciu równań różniczkowych. Przeprowadzono symulacje dla procesów okresowych i stwierdzono, że model dobrze odzwierciedla charakter zmian węgla organicznego w odciekach oraz ilości produkowanego ditlenku węgla i asymilowanego tlenu.
Słowa kluczowe: stałe odpady komunalne, odcieki, aerobowe składowisko, kinetyka

113

—————————————————————————————————————
B. TAL-FIGIEL, W. FIGIEL: Porównanie efektywności ekstrakcji surowców roślinnych za pomocą niekonwencjonalnych technik ekstrakcyjnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 115-116                              pobierz plik artykułu 
W pracy przeprowadzono badania ekstrakcji olejków eterycznych z leczniczych substancji roślinnych za pomocą ekstrakcji w polu ultradźwiękowym i z wykorzystaniem mikrofal. Ich wyniki porównano z wielokrotną ekstrakcją w aparacie Soxhleta. Uzyskane efekty potwierdzają wysoką sprawność obydwu metod.
Słowa kluczowe: ekstrakcja, ultradźwięki, mikrofale

115

—————————————————————————————————————
M. WENGEL, R. ULBRICH: Badanie struktur przepływu dwufazowego w zależności
od średnicy minikanału

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 117-118                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono porównanie występowania poszczególnych struktur przepływu dwufazowego pionowego wznoszącego, na podstawie badań eksperymentalnych dla trzech kanałów o średnicy hydraulicznej 2, 3 i 4 mm. W oparciu o metodę wizualizacji przepływu dokonano oceny hydrodynamiki przepływu w zależności od średnicy hydraulicznej. Przeprowadzona analiza pozwoliła wykazać znaczący wpływ średnicy na występowanie poszczególnych struktur przepływu w trzech badanych kanałach.
Słowa kluczowe: struktury przepływu, przepływ dwufazowy, minikanały, średnica hydrauliczna

117

—————————————————————————————————————
B. ZAKRZEWSKA, P. BANIUKIEWICZ, Z. JAWORSKI: Modelowanie wieloskalowe systemu procesowego. Numeryczne badania wstępne
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 119-120                              pobierz plik artykułu 
Zaprezentowano pierwsze badania numeryczne dotyczące integracji programów: do symulacji procesów (Aspen Plus) i numerycznej dynamiki płynów (Fluent). Stworzono interfejs Cape2Fluent do zarządzania przekazywaniem danych pomiędzy programami w oparciu o standardy CAPEOPEN. W wyniku jego zastosowania możliwe było stworzenie wieloskalowego systemu procesowego, w którym kluczowy aparat modelowany jest za pomocą modelu CFD.
Słowa kluczowe: modelowanie wieloskalowe, PSE, CFD, CAPEOPEN

119

—————————————————————————————————————
A. ZAWADZKA, L. KRZYSTEK, P. STOLAREK, LEDAKOWICZ: Biologiczne suszenie osadów ściekowych i odpadów stałych w reaktorze okresowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 121-122                              pobierz plik artykułu 
W przeprowadzonych seriach badawczych procesu biologicznego suszenia mieszaniny organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych uzyskano 50% usunięcie wilgoci zawartej w masie odpadów. Autotermiczne biosuszenie materii organicznej
o wysokiej początkowej zawartości wilgoci (powyżej 800 g?kg-1) umożliwiło otrzymanie wysuszonego materiału o wartości opałowej ok. 14,7 kJ/g i cieple spalania ok. 16,0 kJ/g. Przeprowadzone badania pirolizy i zgazowania potwierdziły, że otrzymany produkt jest dobrym biopaliwem o interesującej zawartości energii.
Słowa kluczowe: biologiczne suszenie, organiczna frakcja stałych odpadów komunalnych, biopaliwo

121

—————————————————————————————————————
Z. ZIOBROWSKI, R. KRUPICZKA: Zastosowanie procesu destylacji dyfuzyjnej
w aparatach z opadającym ?lmem cieczy do rozdziału mieszaniny dwuskładnikowej

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 123-124                              pobierz plik artykułu 
Przeprowadzono badania doświadczalne procesu odparowania ?lmu ciekłej mieszaniny dwuskładnikowej spływającej po ściance rury pionowej w obecności nieruchomej warstwy gazu inertnego. W opracowanych modelach matematycznych uwzględniono opory transportu ciepła
i masy w fazie ciekłej oraz gazowej. Stwierdzono niewielki wpływ oporów dyfuzyjnych w fazie ciekłej na całkowity strumień molowy i selektywność oraz istotny wpływ efektów krzyżowych dyfuzji, rodzaju gazu inertnego oraz temperatury odparowania na efektywność procesu.
Słowa kluczowe: destylacja dyfuzyjna, odparowanie

123

—————————————————————————————————————