Rok 2010 nr 4

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
M. ARASZKIEWICZ, A. KOZIOŁ: Rozkład temperatury podczas mikrofalowego ogrzewania materiału biologicznego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 12-13                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów in situ (przy wykorzystaniu czujników światłowodowych) rozkładu temperatury podczas tradycyjnego (gorącym powietrzem), mikrofalowego i hybrydowego (mikrofale + gorące powietrze) ogrzewania modelowego materiału biologicznego (bulwa ziemniaka). Proces hybrydowy okazał się najlepszy pod kątem równomierności rozkładu temperatury w materiale. W pozostałych przypadkach notowano wysokie różnice temperatury w obrębie ogrzewanej próbki.
Słowa kluczowe:
mikrofale, suszenie, światłowody, materiał biologiczny

12

—————————————————————————————————————
M. BANAŚ, M. ROMAN: Badania składu granulometrycznego zawiesiny komunalnej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 14-15                              pobierz plik artykułu 
W artykule zaprezentowano badania granulometryczne zawiesiny komunalnej wykonywane
z użyciem dwu analizatorów wykorzystujących odmienne zasady ?zyczne pomiaru wielkości cząstek: wagi sedymentacyjnej oraz analizatora IPSL. Pokazano dużą niestabilność czasową składu granulometrycznego tej zawiesiny. Podjęto próbę wytłumaczenia kierunku tej niestabilności (zmniejszanie się zarówno parametru m jak też parametru ?). Dokonano również porównania przydatności zastosowanych przyrządów analitycznych do celów projektowania procesu sedymentacji w osadnikach, wskazując ograniczenia zastosowanych analizatorów.
Słowa kluczowe:
skład ziarnowy, zawiesina komunalna, waga sedymentacyjna

14

—————————————————————————————————————
M. BEREZOWSKI: Kryterium wystąpienia oscylacji temperaturowo-stężeniowych
w reaktorach chemicznych

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 16-17                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono kryteria konieczne do wystąpienia samowzbudnych oscylacji temperaturowo-stężeniowych w kaskadzie przepływowych nieadiabatycznych reaktorów zbiornikowych z idealnym wymieszaniem oraz w nieadiabatycznym dyspersyjnym reaktorze rurowym ze złożem stałym. Warunki te są niezależne od postaci kinetyki reakcji oraz od wartości parametrów z tą kinetyką związanych.
Słowa kluczowe:
reaktor zbiornikowy, rurowy, złoże stałe, kaskada, samowzbudne oscylacje temperaturowo-stężeniowe

16

—————————————————————————————————————
A. BOREK, J. SKŁADZIEŃ, J. SZYMKÓW: Odwadnianie osadów ?ltracyjnych wspomagane ścinaniem
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 18-19                              pobierz plik artykułu 
W pracy zaprezentowano proces odwadniania osadów ?ltracyjnych z jednoczesnym niszczeniem ich struktury poprzez ścinanie, które wymuszano drganiami mechanicznymi.
Z przeprowadzonych eksperymentów otrzymano krzywe odwadniania. Rezultaty porównano z wynikami standardowego procesu odwadniania grawitacyjnego. Przedstawione wyniki pokazują możliwość intensy?kacji procesu odwadniania grawitacyjnego osadów mineralnych przy zastosowaniu układów wymuszających destrukcję struktury wewnętrznej osadów.
Słowa kluczowe:
odwadnianie grawitacyjne, osad ?ltracyjny, siła ścinająca

18

—————————————————————————————————————
B. DYBEK: Wnikanie ciepła przy przepływie dwufazowym ciecz ? ciecz
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 20-21                              pobierz plik artykułu 
Przedmiotem niniejszej pracy jest doświadczalne wyznaczenie współczynnika wnikania ciepła dla dyspersyjnych układów dwufazowych typu O/W i W/O podczas przepływu w rurze poziomej. Na podstawie wyników badań własnych wskazano na odmienność procesów ruchu ciepła w układach ciecz ? ciecz odmiennego typu i zróżnicowanym poziomie rozproszenia.
Słowa kluczowe:
wnikanie ciepła, przepływ dwufazowy ciecz ? ciecz

20

—————————————————————————————————————
M. DYLĄG, J. KAMIEŃSKI, J. ROSIŃSKI, W. SZATKO: Identy?kacja i modelowanie rozkładów wielkości cząstek dla ustalonych warunków procesu ?okulacji
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 22-23                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań stężenia cząstek pierwotnych na rozkłady wielkości ?okuł.
W oparciu o porównanie z rozkładami rzeczywistymi uzyskanymi eksperymentalnie potwierdzono zadowalające odwzorowanie układu wielkości ?okuł wyznaczonego z modelu opartego o równania bilansu populacji. Powyższe stwierdzenie dotyczy warunków stacjonarnych dla przepływów w zakresie liczb Reynoldsa 104? Re ? 2,0?104.
Słowa kluczowe: ?okulacja, koagulacja, cząstki pierwotne, ?okuły, rozkład wielkości cząstek

22

—————————————————————————————————————
P. GRZYBOWSKI: Modelowanie poziomu stężenia bioaerozolu w centralnym systemie wentylacyjnym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 24-25                              pobierz plik artykułu 
Zaprezentowano model opisujący dynamikę zanieczyszczania kanału wentylacyjnego i jego kolonizację mikroorganizmami. Model umożliwia przewidywanie zmian stężenia cząstek bioaerozolowych na wylocie z kanału wentylacyjnego. Przedstawiono także wyniki pomiarów bioaerozolowych wykonanych w rzeczywistym budynku w Warszawie sugerujące wtórne generowanie się cząstek bioaerozolowych w tamtejszym kanale wentylacyjnym.
Słowa kluczowe: bioaerozol, ?ltracja powietrza, syndrom chorego budynku, systemy wentylacyjne

24

—————————————————————————————————————
A. JANUSZ-CYGAN, K. WARMUZIŃSKI, M. JASCHIK, M. TAŃCZYK: Wydzielanie CO2
z gazów przy zastosowaniu membran dyfuzyjno-rozpuszczalnościowych (PDMS)

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 26-27                              pobierz plik artykułu 
Przeprowadzono badania eksperymentalne rozdziału mieszanin CO2 /N2 o różnym składzie ilościowym przy wykorzystaniu płaskich membran polimerowych (PDMS). Na ich podstawie wyznaczono współczynniki permeacji oraz idealne i rzeczywiste współczynniki separacji. Wykazano, że współczynniki permeacji gazów oraz współczynniki separacji zależą od składu gazu zasilającego instalację membranową. Wyznaczone doświadczalnie współczynniki permeacji oraz rzeczywiste współczynniki separacji mogą być stosowane do obliczeń projektowych.
Słowa kluczowe:
współczynnik permeacji, współczynnik separacji, PDMS, CO2/N2

26

—————————————————————————————————————
J. JASCHIK, K. WARMUZIŃSKI, M. JASCHIK: Wykorzystanie talku w procesie mineralnej karbonatyzacji badania doświadczalne rozpuszczalności
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 28-29                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności talku w roztworach kwasu octowego, siarkowego i chlorku amonu. Badania wykonano dla zmiennych wartości temperatury, prędkości obrotowej mieszadła i stężenia rozpuszczalnika. Stopień ekstrakcji magnezu z minerału do roztworu po ok. 4 godzinach prowadzenia procesu wynosił od 0,4% (woda) do 5?6% (kwas siarkowy). Otrzymane w badaniach wartości stopnia ekstrakcji jonów magnezu są niewystarczające
z punktu widzenia możliwości wykorzystania talku w procesie mineralnej karbonatyzacji.
Słowa kluczowe:
sekwestracja ditlenku węgla, mineralna karbonatyzacja, talk, rozpuszczalność

28

—————————————————————————————————————
E. JÓŚKO, WITCZAK: Analiza systemów transportu pneumatycznego materiałów sypkich
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 30-31                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono analizę porównawczą oraz ocenę metod obliczeniowych dla transportu pneumatycznego materiałów sypkich o niskiej koncentracji masowej w typowej przemysłowej instalacji. Do analizy wykorzystano trzy modele obliczeniowe różnych autorów, których kryterium oceny były opory tarcia powstałe w wyniku przepływu mieszaniny dwufazowej powietrza i ciała stałego.
Słowa kluczowe:
transport pneumatyczny, metody obliczeniowe

30

—————————————————————————————————————
A. KACPRZAK, L. KRZYSTEK, LEDAKOWICZ: Badania biochemicznego potencjału metanogennego wybranych roślin energetycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 32-33                              pobierz plik artykułu 
Biomasa pochodząca z plantacji roślin energetycznych może być przeznaczona do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, a także do wytwarzania paliwa ciekłego lub gazowego [1]. Celem niniejszej pracy było określenie podatności na rozkład beztlenowy oraz produktywności biogazu z kiszonek roślin energetycznych. Zakres badań obejmował analizy wstępne surowca
i analizę jego biogazodochodowości oraz wyznaczenie modelu kinetycznego opisującego całkowitą produkcję metanu.
Słowa kluczowe: rośliny energetyczne, potencjał metanogenny, energia odnawialna, model kinetyczny

32

—————————————————————————————————————
B. KAWALEC-PIETRENKO, D. KONOPACKA-ŁYSKAWA, P. RYBARCZYK: Flotacja jonowa miedzi z rozcieńczonych kwaśnych roztworów wodnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 34-35                              pobierz plik artykułu 
Usuwano jony miedzi z rozcieńczonych roztworów wodnych o pH = 4,5 w obecności kolektora anionowego SDS w procesie ?otacji jonowej. Zbadano wpływ stężenia kolektora i prędkości przepływu powietrza na skuteczność usuwania jonów miedzi. Stwierdzono, że wzrost stężenia kolektora powoduje wzrost stopienia wy?otowania i spadek wartości współczynnika wzbogacenia. Wzrost prędkości przepływu powietrza wpływa na zmniejszenie współczynnika wzbogacenia i nie zmienia znacząco stopnia wy?otowania.
Słowa kluczowe:
?otacja jonowa, miedź, prędkość gazu, kolektor anionowy, stężenie

34

—————————————————————————————————————
W. KOWALIŃSKI, J. BAŁDYGA: Przepływy i wymiana masy w układach dwufazowych ciecz ? ciecz i ciecz ? ciało stałe
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 36-37                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy przepływów i wymiany masy w układach dwufazowych ciecz ? ciecz i ciecz ? ciało stałe. W przypadku układów ciecz ? ciało stałe badano proces przestrzennej segregacji cząstek ciała stałego, zaś dla układów ciecz ? ciecz skoncentrowano się na problemie stabilności przepływu. Stabilność przepływu układu ciecz ? ciecz badano wykorzystując rozwiązania analityczne i obliczenia CFD. Transport masy interpretowano stosując modele Lewicha, Batchelora i Polyanina.
Słowa kluczowe:
CFD, segregacja, stabilność przepływu

36

—————————————————————————————————————
J. KOWALSKI: Uogólniony opis transportu masy i ciepła w procesach suszenia
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 38-39                              pobierz plik artykułu 
Celem pracy jest przedstawienie podstawowych równań termo-hydromechanicznego modelu suszenia materiałów kapilarno-porowatych, wyprowadzonych na podstawie zasad mechaniki ośrodków ciągłych i termodynamiki procesów nieodwracalnych. Ogólny charakter tych równań pozwala na ich adaptację do opisu suszenia konwekcyjnego, mikrofalowego i promieniami termicznymi dla całego procesu. Zestaw równań musi być uzupełniony o współczynniki materiałowe oraz współczynniki transportu ciepła i masy zależne od aktualnego stanu termo-hydromechanicznego materiału.
Słowa kluczowe:
suszenie, model matematyczny, kinetyka, naprężenia suszarnicze
 38
—————————————————————————————————————
J. KOWALSKI, D. MIERZWA: Ocena jakościowa suszenia hybrydowego materiałów biologicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 40-41                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań kombinowanego suszenia materiałów biologicznych
z wykorzystaniem techniki konwekcyjnej (CV), mikrofalowej (MV) i promieniowania podczerwonego (IR). Głównym celem było opracowanie optymalnej metody suszenia i jej ocena pod względem energochłonności oraz jakości otrzymanych produktów. Jako materiał badawczy użyto owoców papryki czerwonej (Capsicum annum L., odm. Annum). Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że hybrydowe techniki suszenia umożliwiają skrócenie czasu suszenia, obniżenie zużycia energii i poprawę jakości otrzymanych produktów.
Słowa kluczowe:
suszenie hybrydowe, materiały biologiczne, kinetyka procesu, jakość produktu, zużycie energii

40

—————————————————————————————————————
W. P. KOWALSKI, M. BANAŚ, K. KOŁODZIEJCZYK: Próba zastosowania sedymentacji wielostrumieniowej do wysoko efektywnego procesu oczyszczania zawiesiny
w układzie uzdatniania wody

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 42-43                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono wyniki prac mające na celu wdrożenie techniki sedymentacji wielostrumieniowej w procesie klarowania skoagulowanej zawiesiny w układzie uzdatniania wody. Przedstawiono wyniki badań przepływowych procesu oczyszczania zawiesiny, badania granulometryczne. Została wyznaczona wielkość ziarna granicznego oraz stopień wypełnienia osadnika wkładami wielostrumieniowymi.
Słowa kluczowe:
sedymentacja wielostrumieniowa, osadnik, uzdatnianie wody, koagulacja, ?okulacja.

42

—————————————————————————————————————
M. KREMPSKI-SMEJDA, J. STAWCZYK: Instalacja procesu suszenia niskotemperaturowego w złożu ?uidalnym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 44-45                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono budowę i schemat działania instalacji do suszenia ?uidyzacyjnego niskotemperaturowego pod ciśnieniem atmosferycznym. Wykonane prace modernizacyjne komory suszarniczej umożliwiły prowadzenie procesu w złożu ?uidalnym, w którym stan zamrożenia zmniejsza szybkość suszenia. Ponadto zaprezentowany został system zdalnego sterowania instalacją, której głównym atutem jest możliwość pomiaru masy bez konieczności wyjmowania próbki z komory suszarniczej.
Słowa kluczowe: suszenie niskotemperaturowe, złoże ?uidalne

44

—————————————————————————————————————
G. MALIGA, J. SKŁADZIEŃ, J. SZYMKÓW: Sekwestracja ditlenku węgla przez mikroalgi
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 46-47                              pobierz plik artykułu 
W pracy zaprezentowano metodę konwersji ditlenku węgla w biomasę przy wykorzystaniu kultury mikroalg. Badania przeprowadzono na fotobioreaktorach o działaniu ciągłym w skali pilotowej przy różnej objętości roboczej oraz dla różnych stopni rozcieńczenia kultury. Wykazano, że dla tego samego typu fotobioreactora wpływ na efektywność konwersji ditlenku węgla na biomasę mają takie parametry jak: względna powierzchnia oświetlona oraz stopień rozcieńczenia kultury.
Słowa kluczowe:
mikroalgi, fotobioreaktory, sekwestracja ditlenku węgla, biomasa

46

—————————————————————————————————————
A. MICHAJŁOWSKI, T. KILJAŃSKI: Mieszanie dyspersji pęcherzy gazowych w płynie plastycznolepkim
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 48-49                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki obserwacji zachowania się pęcherzy gazowych rozproszonych w płynie posiadającym granicę płynięcia w czasie mieszania. Stwierdzono występowanie zjawiska koalescencji pęcherzy z utworzeniem większych, pojedynczych jednostek podążających za łopatkami mieszadła, jak również powstawanie dyspersji licznych drobnych pęcherzyków, które, przy odpowiednio dużej prędkości mieszadła, mogą być na powrót pochłonięte przez większe jednostki.
Słowa kluczowe:
mieszanie, dyspersja, pęcherze, substancja plastycznolepka

48

—————————————————————————————————————
K. MICHALSKA, K. MIAZEK, L. KRZYSTEK, LEDAKOWICZ: Hydroliza materiału roślinnego z gatunku Miscanthus giganteus pod wpływem termochemicznej obróbki
 Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 50-51                              pobierz plik artykułu 
W pracy zbadano kinetykę rozkładu rośliny Miscanthus giganteus na drodze hydrolizy kwaśnej w podwyższonej temperaturze. Model matematyczny wyznaczony w badaniach pozwala przewidzieć stężenie ksylozy dla różnych warunków prowadzenia reakcji. Jego zastosowanie w skali przemysłowej obniża koszty procesu uwalniania ksylozy przy jednoczesnych zwiększeniu wydajności reakcji hydrolizy. Stosunkowo niewielka energia aktywacji E = 90,32 kJ/mol czyni Miscantusa atrakcyjnym surowcem dla celów przemysłowych.
Słowa kluczowe:
hydroliza, Miscanthus giganteus, ksyloza, kinetyka procesu

50

—————————————————————————————————————
P. T. MITKOWSKI, L. BRONIARZPRESS: Koncepcja procesu produkcji mleczanu etylu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 52-53                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono analizę produkcji mleczanu etylu z kwasu mlekowego i etanolu ukierunkowaną na podniesienie wydajności reakcji estry?kacji poprzez odwodnienie mieszaniny składników reagujących. Przeprowadzona analiza ujawniła możliwość wykorzystania w tym celu perwaporacji z membraną GFT1005 i ekstrakcji przy użyciu ndekanu, które posiadają zbliżoną wartość siły napędowej. Zidenty?kowano dwie możliwe kon?guracje procesu: (1) reakcji z perwaporacją i (2) reakcji z ekstrakcją.
Słowa kluczowe:
estry?kacja, mleczan etylu, dobór rozpuszczalnika, siła napędowa procesu, perwaporacja, ekstrakcja

52

—————————————————————————————————————
Z. MODRZEJEWSKA, A. SKWARCZYŃSKA, R. ZARZYCKI, J. SIELSKI: Układy chitozanowo-hydroksyapatytowe do zastosowań biomedycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 54-55                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono sposoby wytwarzania scaffoldów w oparciu o chitozan
i hydroksyapatyt. Przedstawiono wstępnie badania własne nad możliwością wytarzania temowrażliwych hydrożeli chitozanowych i hydrożelowych membran formowanych w wyniku reakcji polianion-polikation, które zawierają w strukturze wapń i fosfor. Obecność w strukturze wapnia daje możliwość wykorzystania ich jako opatrunków o zwiększonych własnościach zakrzepowych, a obecność oprócz wapnia również fosforu predysponuje do zastosowania jako scaffoldów do hodowli komórkowej.
Słowa kluczowe:
chitozan, hydroksyapatyt, rusztowania do hodowli komórkowej

54

—————————————————————————————————————
W. MONIUK, R. POHORECKI, P. NAPIERAJ: Badania szybkości absorpcji CO2
w wodnych roztworach 2etyloaminoetanolu

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 56-57                              pobierz plik artykułu 
Wykonano badania szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach 2-etyloaminoetanolu
w reaktorze barbotażowym z mieszadłem. Na podstawie tych badań określono wartości stałej szybkości reakcji CO2 z 2-etyloaminoetanolem. Wodne roztwory tej aminy mogą być stosowane jako rozpuszczalnik w procesie oczyszczania gazów syntezowych i odlotowych od ditlenku węgla.
Słowa kluczowe:
ditlenek węgla, 2-etyloaminoetanol, absorpcja z reakcją chemiczną, stała szybkości reakcji

56

—————————————————————————————————————
A. NOWORYTA, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Zintegrowany proces mikrobiologicznej degradacji lotnych związków organicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 58-59                              pobierz plik artykułu 
W pracy podjęto badania mające na celu wykorzystanie szczepów bakteryjnych do regeneracji sorbentów stosowanych do usuwania lotnych związków organicznych ze strumienia gazu. Dla wybranych związków: benzenu i butanolu1 opracowano równania kinetyczne, równowagę procesu adsorpcji i absorpcji oraz desorpcji i ekstrakcji a następnie przeprowadzono proces zintegrowany: desorpcji z węgla aktywnego lub ekstrakcji z absorbera organicznego i biodegradacji.
Słowa kluczowe:
LZO; oczyszczanie gazów; sorpcja; biodegradacja; bioreaktor membranowy

58

—————————————————————————————————————
M.  PUTHIRASIGAMANY,  Y.  SCHÜRING,  A.  HOFFMANN, A. GÓRAK, E. MOLGA,
M. LEWAK: Badania modelowe pierścieniowego elektrochromatografu kapilarnego
o działaniu ciągłym

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 60-61                              pobierz plik artykułu 
Sformułowano model matematyczny dla przepływu elektroosmotycznego i rozdzielania substancji w pierścieniowym elektrochromatogra?e kapilarnym o działaniu ciągłym. Modelowe równania bilansu masy i ciepła rozwiązywano numerycznie z wykorzystaniem pakietu MATLAB?. Badano wpływ siły pola elektrycznego na sprawność rozdzielanie substancji. Stwierdzono zadawalającą sprawność rozdzielania testowych substancji dla wysokiego natężenia pola elektrycznego, o ile wydzielane w procesie ciepło jest odbierane przez chłodzenie zewnętrzne.
Słowa kluczowe:
elektrochromatograf kapilarny, chromatogra?a pierścieniowa, modelowanie separacji w polu elektrycznym

60

—————————————————————————————————————
J. RABAEVA, I. ZBICIŃSKI: Suszenie rozpryskowe spienianych materiałów typu skinforming oraz materiałów porowatych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 62-63                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono wyniki szeregu badań procesu suszenia rozpryskowego materiałów spienianych. Analizowano wpływ spieniania surówki na parametry końcowe produktu dla materiałów typu skinforming oraz materiałów porowatych. Wyniki eksperymentów potwierdzają wpływ procesu spieniania na właściwości produktu końcowego i pokazują, iż dla większego przepływu gazu spieniającego następuje wzrost średniej średnicy Sautera i porowatości produktu jak również zmniejszenie gęstości: nasypowej, utrzęsionej i rzeczywistej.
Słowa kluczowe:
suszenie rozpryskowe materiałów w postaci pian, właściwości produktu końcowego

62

—————————————————————————————————————
R. RAKOCZY, MASIUK, M. KORDAS, P. GRĄDZIK: Zastosowanie analizy statystycznej
w procesie formułowania modelu matematycznego oczyszczalni ścieków przemysłowych

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 64-65                              pobierz plik artykułu 
Celem prezentowanej pracy było zastosowanie analizy statystycznej do opracowania modelu matematycznego funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Model ten sformułowano w oparciu
o uzyskaną bazę danych doświadczalnych otrzymanych z procesu usuwania zanieczyszczeń ze ścieku surowego. Wykorzystując zasadę ergodyczności, analizowaną bazę danych przedstawiono w sposób dogodny do klasycznej analizy statystycznej, opartej na de?nicji estymatorów funkcji korelacyjnych. Uzyskany model matematyczny oparto na technice korelacyjnej używając równania Wienera-Hopfa.
Słowa kluczowe:
analiza korelacyjna; model matematyczny; oczyszczanie ścieków

64

—————————————————————————————————————
L. RUDNIAK, G. SZTARBAŁA, G. KRAJEWSKI: Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) do prognozowania rozprzestrzeniania dymu i transportu ciepła
w obiektach budowlanych

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 66-67                              pobierz plik artykułu 
W prezentowanej pracy został omówiony problem dotyczący modelowania pożarów i rozprzestrzenia się dymu w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Modele opisujące proces spalania wykorzystują równania bilansu pędu, energii i masy. Do rozwiązania tych równań zastosowano program ANSYS FLUENT. Wyniki uzyskane z numerycznej symulacji pożaru są pomocne w ocenie prawidłowego działania urządzeń wentylacji pożarowej oraz bezpieczeństwa osób przebywających w stre?e pożaru.
Słowa kluczowe:
modelowanie pożaru i rozprzestrzeniania się dymu, obliczeniowa mechanika płynów, CFD, zasięg widzialności w stre?e pożaru

66

—————————————————————————————————————
A. RYBICKI: Optymalizacja hybrydowego procesu suszenia. Symulacja komputerowa
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 68-69                              pobierz plik artykułu 
Praca jest poświęcona poszukiwaniu metodą symulacji numerycznej optymalnego programu połączenia suszenia konwekcyjnego i mikrofalowego. Dwugodzinny proces suszenia walcowej próbki jest podzielony na piętnastominutowe odcinki, podczas których próbka może być suszona metodą mikrofalową lub w konwekcyjną. Przyjmując kryteria jakości procesu zawierające warunki maksymalizacji szybkość suszenia, minimalizacji naprężeń suszarniczych można wybrać proces optymalny.
Słowa kluczowe
: suszenie konwekcyjne, suszenie mikrofalowe, naprężenia suszarnicze, symulacja komputerowa.

68

—————————————————————————————————————
J. SKŁADZIEŃ, J. SZYMKÓW: Rozkład naprężeń w odwadnianych osadach ?ltracyjnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 70-71                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono analizę procesu powstawania naprężeń w osadach ?ltracyjnych odwadnianych przez przedmuchiwanie powietrzem. Wewnątrz osadu powstaje nierównomierny rozkład nasycenia ?ltratem. W pracy przedstawiono mechanizm i model operacji odwadniania oraz wyjaśniono zjawisko powstawania nierównomiernego rozkładu naprężeń wewnątrz osadu. Model pozwala na wyznaczenie rozkładów odkształceń i naprężeń powstających wewnątrz osadu.
Słowa kluczowe:
odwadnianie osadu ?ltracyjnego, rozkład wilgoci, rozkład odkształceń, rozkład naprężeń

70

—————————————————————————————————————
J. SOWIŃSKI, H. FIDOS: Wpływ ciśnienia na hydrodynamikę przepływu mieszaniny dwufazowej ciecz ? gaz w minikanale
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 72-73                              pobierz plik artykułu 
W pracy zbadano wpływ ciśnienia panującego podczas przepływu mieszanina dwufazowej ciecz ? gaz w minikanale na wartości wyznaczanych udziałów faz. Ciśnienia w minikanale zmieniano poprzez zwiększanie ciśnienia hydrostatycznego na jego wylocie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, istotny wpływ wielkości ciśnienia w minikanale na rejestrowane wartości udziału faz oraz na wielkości i kształty przepływających w mieszaninie dwufazowej pęcherzy gazowych.
Słowa kluczowe:
minikanał, ciśnienie, udział faz, przepływ dwufazowy

72

—————————————————————————————————————
R. STRZALKA, R. ULBRICH, U. EICKER: Propozycja modelu procesu spalania biomasy w kotle rusztowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 74-75                              pobierz plik artykułu 
Artykuł zawiera opis modelu matematycznego spalania biomasy w palenisku rusztowym oparty na równaniach bilansu masy i energii dla poszczególnych etapów procesu. Uzyskany w ten sposób model empiryczny pozwoli na analizę poszczególnych etapów termicznego rozkładu biomasy na ruszcie oraz mających na nią wpływ parametrów procesowych. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną wykorzystane do analizy pracy systemów spalania biomasy w warunkach rzeczywistych.
Słowa kluczowe:
spalanie, ruszt, biomasa, modelowanie, kontrola procesu

74

—————————————————————————————————————
B. O? SULLIVAN, B. SMITH, T. REDMAN: Optymalizacja procesów w układach zawierających cząstki i krople przy użyciu technik FBRM? i PVM?
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 76-77                              pobierz plik artykułu 
Kontrola i optymalizacja procesów, prowadzonych w układach zawierających różnego typu cząstki i krople, ma decydujące znaczenie w wielu chemicznych procesach produkcyjnych. Procesy te tradycyjnie były projektowane i optymalizowane w oparciu o założenia teoretyczne przede wszystkim dlatego, że nie było możliwości eksperymentalnego mierzenia ich przebiegu w czasie rzeczywistym. Jednakże, wraz z rozwojem zaawansowanych analizatorów dla procesów in situ takich jak techniki FBRM? i PVM?, natura takich procesów może być teraz
w pełni zrozumiana i skutecznie optymalizowana. Przedstawiono krótkie wprowadzenie do tych technik oparte na badaniach rzeczywistych przypadków przemysłowych, koncentrując się na ich zastosowaniu w procesach krystalizacji i układach zawierających krople.
Słowa kluczowe:
FBRM?, PVM?, pomiar in situ, krystalizacja, polimeryzacja, emulsje, cząstki, krople, optymalizacja, sterowanie

76

—————————————————————————————————————
A. SZMYT, J. NASTAJ: Charakterystyka biosorbentu Trichoderma viride w procesie biosorpcji jonów Fe(III) z roztworu wodnego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 78-79                              pobierz plik artykułu 
Wykonano analizę widm FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) złoża biosorbentu stosowanego w procesie biosorpcyjnego usuwania jonów żelaza z roztworu wodnego. Zastosowano złoże szczepu grzyba pleśniowego Trichoderma viride. Widma podczerwieni wykonano zarówno dla wodorowej jak i sodowej formy grzyba pleśniowego. Dodatkowo przeanalizowano zmiany struktury powierzchni grzyba pleśniowego po procesie biosorpcji żelaza z roztworów wodnych.
Słowa kluczowe:
biosorpcja żelaza, FTIR, Trichoderma viride, roztwór wodny

78

—————————————————————————————————————
J. TALAGA, R. WÓJTOWICZ: Analiza wyników modelowania numerycznego i badań doświadczalnych hydrodynamiki przepływu cieczy w mieszalniku
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 80-81                              pobierz plik artykułu 
W pracy porównano wyniki modelowania numerycznego CFD i badań doświadczalnych hydrodynamiki przepływu cieczy w mieszalniku mechanicznym. Badania prowadzono dla dwóch mieszadeł turbinowych generujących różne cyrkulacje cieczy w aparacie. Obserwowano charakter zmian parametrów opisujących przepływ cieczy (składowych prędkości, energii kinetycznej turbulencji i dyssypacji energii), porównując wyniki ilościowe uzyskane metodą symulacji numerycznych z wynikami badań doświadczalnych.
Słowa kluczowe:
modelowanie CFD; mieszalnik mechaniczny; LDA

80

—————————————————————————————————————
M. TAŃCZYK, M. JASCHIK, K. WARMUZIŃSKI, A. JANUSZ-CYGAN, J. JASCHIK: Wyznaczanie właściwości separacyjnych adsorbentów do procesów wydzielania ditlenku węgla ze strumieni spalin
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 82-83                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości separacyjnych adsorbentów do procesu wydzielania CO2 ze strumieni spalin. Stwierdzono, że ZSM 13X są w tym przypadku bardziej odpowiednimi adsorbentami niż węgle aktywne. Najwyższe współczynniki selektywności oraz największe pojemności adsorpcyjne zaobserwowano w przypadku ZSM 13X Grace. Stwierdzono także, że publikowane w literaturze trójparametryczne równania izoterm adsorpcji z podobną, dobrą dokładnością opisują dane doświadczalne.
Słowa kluczowe:
usuwanie ditlenku węgla, równowaga adsorpcji, adsorpcja zmiennociśnieniowa

82

—————————————————————————————————————
A. TRUSEK-HOŁOWNIA, A. NOWORYTA: Biologiczne oczyszczanie rozcieńczonych ścieków przemysłowych intensy?kowane technikami membranowymi
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 84-85                              pobierz plik artykułu 
Do rozwiązania problemu doprowadzenia ścieków zawierających BTEX do wymaganego normami poziomu, zaproponowano powiązanie strefy biodegradacji z dwoma modułami membranowymi. Poprzez kilkukrotne zagęszczenie biomasy Acinetobacter baumannii przy kilkudniowych czasach przebywania udało się znacząco zmniejszyć stężenie benzenu w strumieniu opuszczającym układ biodegradacji. Aby jednak uzyskać stężenie spełniające normy, niezbędne jest doczyszczenie tego strumienia stosując RO lub NF.
Słowa kluczowe:
BTEX; bioreaktor membranowy, ciśnieniowe procesy membranowe, biodegradacja

84

—————————————————————————————————————
WITCZAK, M. PIETRZAK: Charakterystyka przepływu dwufazowego mieszaniny gazowocieczowej w U-rurach
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 86-87                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny struktur przepływu oraz pomiarów strat ciśnienia przy przepływie mieszaniny dwufazowej powietrze ? olej oraz powietrze ? woda przez poziomy łuk rurowy (U-rurę). W wyniku przeprowadzonych badań opracowano mapę przepływu dwufazowego gaz ? ciecz w łuku rurowym oraz zależność określającą sposób wyznaczania wartości strat ciśnienia dwufazowego gaz ? ciecz w poziomym łuku rurowym.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy gaz ? ciecz, U-rura, mapy przepływu, struktury przepływu

86

—————————————————————————————————————
WITCZAK, J. WIŚNIOWSKA: Miejscowe straty ciśnienia przy przewężeniu  kanału  poziomego  podczas  przepływu  dwufazowego ciecz-ciecz
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 88-89                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu przewężenia rur na rodzaj tworzących się struktur przepływu oraz wartości miejscowych strat ciśnienia dla warunków przepływu mieszaniny dwufazowej woda?olej. Dokonano oceny dokładności metod obliczania miejscowych strat ciśnienia dla przepływu typu gaz?ciecz w warunkach przepływu poziomego dwóch nie mieszających się cieczy i wytypowano najdokładniejszą metodę.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy woda?olej, przewężenie, straty ciśnienia, struktury przepływu

88

—————————————————————————————————————
J. WOŁKOWIAK, L. ZANDER, M. BIEGAJ: Analiza oporów permeacji w procesie mikro?ltracji piwa
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 90-91                              pobierz plik artykułu 
Opracowano algorytm estymacji parametrów modelu Hermia, stosowanego do identy?kacji mechanizmów blokowania porów podczas procesu. Wyznaczono wartości liczbowe parametrów tego równania na podstawie pomiarów szybkości permeacji piwa podczas mikro? ltracji prowadzonej w trybie dead-end przy ciśnieniu 50, 100 i 150 kPa przez membrany nylonowe
o nominalnej średnicy porów 0,45 mm. Stwierdzono szybsze blokowanie porów i mniejszą szybkość permeacji ze wzrostem ciśnienia transmembranowego.
Słowa kluczowe:
mikro?ltracja piwa, blokowanie porów, równanie Hermia, estymacja parametrów

90

—————————————————————————————————————
R. WÓJTOWICZ: Modelowanie CFD mieszalnika z mieszadłem turbinowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 4, 92-93                              pobierz plik artykułu 
W pracy zaprezentowano wyniki komputerowych symulacji CFD mieszalnika mechanicznego
z mieszadłem turbinowym. Opisano stosowanie do tego celu oprogramowanie i kolejne etapy procesu. Symulacje prowadzono dla dwóch różnych mieszadeł i ich zmiennej odległości od dna zbiornika. Wyniki przedstawiono w postaci wektorowych i konturowych map rozkładu: prędkości, kinetycznej energii burzliwości oraz ciśnienia dynamicznego wywieranego przez ciecz na elementy mieszadła.
Słowa kluczowe:
symulacja CFD, mieszalnik mechaniczny, MixSim 2.1

92

—————————————————————————————————————