Rok 2010 nr 5

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
E. BAUMGART, J. FLIZIKOWSKI: Nieużytkowane studnie ? recyrkulacja zagrożeń
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 18-19                              pobierz plik artykułu 
Wody podziemne stanowią bardzo cenne źródło życia dla wszystkich organizmów. Istnieje wiele zagrożeń warstwy wodonośnej. Jednym z nich są nieużytkowane ujęcia wód podziemnych. Scharakteryzowano punktowe zagrożenia w zakresie: zrzutów ścieków, produktów korozji, rozkładu tworzyw, urządzeń i instalacji zalegających w warstwie wodonośnej, wskazano możliwości poprawy jakości wód podziemnych przez ograniczania zagrożeń krytycznej infrastruktury.
Słowa kluczowe:
infrastruktura krytyczna, zaopatrzenie w wodę

18

—————————————————————————————————————
M. BIELIŃSKI, P. KOTEWICZ: Technologiczne aspekty recyklingu tworzyw porowatych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 20-21                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono próbę analizy pozostałości chemicznych substancji porotwórczych
w rozdrobnionych próbkach porowatego polipropylenu. W badaniach stosowano standardową metodykę wyznaczania gęstości porowatych materiałów polimerowych, a także zastosowano pomiar wskaźnika szybkości płynięcia MFR a jego wskazania potraktowano jako przybliżoną miarę pozostałości poroforu w tworzywie. Stosowano zmienne parametry technologiczne procesu wtryskiwania, w tym dwa pro?le temperaturowe układu uplastyczniającego, zmienną temperaturę formy a także dwie wartości ciśnienia docisku.
Słowa kluczowe: tworzywa porowate, przetwórstwo tworzyw, gęstość tworzyw

20

—————————————————————————————————————
A. BOCHAT, L. WESOŁOWSKI: Analiza rozwiązań konstrukcyjnych rozdrabniaczy bijakowych w aspekcie efektywności ich funkcjonowania
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 22-23                              pobierz plik artykułu 
W pracy zidenty?kowano produkowane obecnie w Polsce konstrukcje rozdrabniaczy bijakowych do ziarna zbóż. Następnie dokonano ich oceny w aspekcie efektywności funkcjonowania. Jako kryteria oceny dla potrzeb realizacji pracy przyjęto funkcjonalność odniesioną do wydajności całkowitej rozdrabniacza, wydajności odniesionej do liczby zainstalowanych bijaków oraz jednostkowego zużycia energii na rozdrobnienie 1 kg zboża. Przeprowadzona analiza kryterialna wykazała, że nie można jednoznacznie stwierdzić, która
z analizowanych konstrukcji charakteryzuje się największą efektywnością funkcjonowania.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, ziarno zbóż, rozdrabnianie

22

—————————————————————————————————————
BOROWSKI, E. DULCET, ŻAK: Metoda chemicznego oznaczania materiałów biologicznie czynnych w badaniach nad materiałami roślinnymi
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 24-25                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono metodę znacznikowania preparatów biologicznie czynnych za pomocą nheksanu. Zastosowanie markera umożliwiło przeprowadzenie badań nad nierównością rozmieszczenia preparatu konserwującego Inoculant 1155 w belach wilgotnego siana.
Słowa kluczowe: wilgotne siano, preparaty konserwujące, lucerna, marker

24

—————————————————————————————————————
N. CHAMIER-GLISZCZYŃSKI: Środowiskowe aspekty transportu. Recykling w cyklu życia pojazdów
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 26-27                              pobierz plik artykułu 
W pracy została przedstawiona problematyka recyclingu środków transportu z uwzględnieniem analizy środowiskowej przeprowadzonej przy użyciu metody LCA. Równocześnie wskazano na uregulowania prawne w postaci dyrektywy 2000/53/EC i problemy
z jej wypełnieniem w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zaproponowano również procedurę optymalizacji odzysku elementów i materiałów z samochodu wycofanego z eksploatacji jako rozwiązanie tych problemów.
Słowa kluczowe:
LCA (Life Cycle Assessment), cykl życia, odzysk, recykling produktowy, recykling materiałowy, samochód wycofany z eksploatacji (SWE)

26

—————————————————————————————————————
K. CIECHACKI, T. SZYKOWNY: Ocena jakości spawania różnoimiennych stali odpornych na korozję
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 28-30                              pobierz plik artykułu 
Podstawowym celem pracy jest ocena pod względem techniczno-ekonomicznym różnoimiennych złączy spawanych stali odpornych na korozję. W badaniach własności mechanicznych określono rozkład twardości w obrębie złącza, wytrzymałość na rozciąganie, zginanie i udarność. W badaniach strukturalnych posłużono się metodą mikroskopii świetlnej oraz badań dyfrakcyjnych rentgenowskich. Do badań przyjęto stal o strukturze ferrytycznej X2CrNi12 i stal o strukturze austenitycznej X5CrNi 1810 w postaci blach o grubości 5 mm. Spawanie wykonano metodą MAG przy zastosowaniu trzech różnych gatunków spoiwa.
Słowa kluczowe: połączenia spawane; stal wysokostopowa odporna na korozję; własności mechaniczne

28

—————————————————————————————————————
D. CZARNECKA-KOMOROWSKA, M. SZOSTAK, N. KUJAWA: Kompozyty na bazie odpadów poliole? n napełnianych popiołami lotnymi
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 31-32                              pobierz plik artykułu 
W pracy zbadano wpływ zawartości napełniacza (popiołów lotnych) na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych sporządzonych na bazie odpadów polietylenu (rLDPE) i polipropylenu (PP). Kompozyty wykonano na wytłaczarce jednoślimakowej typu Brabender. Analiza zmian właściwości mechanicznych kompozytów dotyczyła takich cech jak: naprężenie zrywające, wydłużenie w chwili zerwania, moduł sprężystości przy rozciąganiu, udarność Charpy oraz twardość Shore?a. Uzyskane wyniki badań wskazują, że wraz z zawartością napełniacza w kompozytach maleje wytrzymałość i odkształcenie, co należy tłumaczyć słabą adhezją międzyfazową pomiędzy cząstkami napełniacza, a matrycą polimerową oraz koncentracją naprężeń wokół cząstek napełniacza. Wyniki badań wskazują, istotne zwiększenie sztywności i twardości kompozytów poliole?ny/popioły lotne.
Słowa kluczowe: popioły lotne, recyklaty polietylenu, odpady z tworzyw sztucznych, kompozyty, właściwości mechaniczne

31

—————————————————————————————————————
B. CZUPRYŃSKI, J. LISZKOWSKA, J. PACIOREKSADOWSKA, K. KOTARSKA, R. LEWANDOWSKI: Recykling surowcowy sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 33-34                              pobierz plik artykułu 
Dobrano parametry i przeprowadzono glikolizę sztywnych pianek PURPIR z dodatkiem żywicy epoksydowej Epidian 5. Ciekłe produkty reakcji, po określeniu ich podstawowych właściwości wykorzystano do otrzymywania nowych pianek. Zbadano wpływ dodatku produktów glikolizy (od 0 do 15% ma w stosunku do sumy mas poliolu i izocyjanianu) na właściwości sztywnych pianek PIR-PUR.
Słowa kluczowe: sztywna pianka poliuretanowo-polizocyjanurowa, żywica epoksydowa, właściwości pianek PUR-PIR

33

—————————————————————————————————————
P. DOMANOWSKI, R. WOCIANEC: Recykling półfabrykatu pro?li stalowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 35-36                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono proces wytwórczy ram okien okrętowych. Jego mody?kacja umożliwiła zmniejszenie energochłonności oraz zastosowanie recyklingu półfabrykatu ram. Zastąpienie spawania ram ich zgrzewaniem zwiększyło wydajność produkcji. Ręczne szlifowanie zgrzein zastąpiono automatyczną frezarką. Możliwe stało się odzyskiwania stali stopowych oraz odpadu poprodukcyjnego pro?lu ram o długości od 500 mm do 3 m, dotychczas złomowanego. Jest on powtórnie zgrzewany i obrabiany.
Słowa kluczowe: frezarka specjalna, obróbka zgrzein, recycling stali

35

—————————————————————————————————————
G. DOMEK: Dobór cech materiałowych pasów zębatych w aspekcie cyklu działania pasa
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 37-38                              pobierz plik artykułu 
Projektując pas zębaty należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, które mają decydujący wpływ na właściwości mechaniczne pasa. W zależności od sposobu jego wykorzystania, napęd, transport czy też sterowanie, w różny sposób można poddawać go procesom recyrkulacji. Może to dotyczyć połączeń pasów, pokryć strony grzbietowej lub całości materiału pasa. Nowoczesne pasy zębate powinny być elementem wytrzymałym, efektywnym, bezpiecznym dla użytkownika i otoczenia.
Słowa kluczowe: pasy zębate, koła pasowe, przekładnie synchroniczne

37

—————————————————————————————————————
E. DULCET, BOROWSKI, J. KASZKOWIAK, R. BUJACZEK: Technika aplikacji dodatków ułatwiających konserwację pasz w rolnictwie ekologicznym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 39-40                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono sposoby i techniki aplikacji różnych dodatków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Skuteczność działania różnych dodatków zależy od równomierności rozmieszczenia ich określonej ilości w masie roślinnej przeznaczonej do konserwacji. Stwierdzono, że elementy aplikatorów wprowadzające dodatek do paszy należy umieszczać w takich miejscach maszyny zbierającej, w których materiałroślinny jest najbardziej rozluźniony, co stwarza dużą powierzchnię jego styku z preparatem.
Słowa kluczowe: dodatki, technika aplikacji dodatków, pasze

39

—————————————————————————————————————
C. GOZDECKI, M. KOCISZEWSKI, ZAJCHOWSKI, J. MIROWSKI: Badania kompozytów drzewno-polimerowych zawierających odpadowy materiał drzewny z produkcji płyt wiórowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 41-42                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadów drzewnych powstających podczas produkcji płyt wiórowych do napełniania polipropylenu. Wytworzono kompozyty zawierające 40% frakcji drzewnej i 5% kompatybilizatora. Określono dla nich wybrane właściwości mechaniczne. Wykazano, że odpady z produkcji płyt wiórowych mogą być z powodzeniem wykorzystywane do napełniania polipropylenu.
Słowa kluczowe: nasiąkliwość, odpady, polimer, produkcja płyt wiórowych, recykling, właściwości mechaniczne, WPC

41

—————————————————————————————————————
H. HOLKA, T. JARZYNA: Aspekty energetyczne dekompozycji opon samochodowych metodą water-jet
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 43-44                              pobierz plik artykułu 
Problem utylizacji opon jest jednym z ważniejszych problemów w światowej gospodarce. Opisano technologie i aspekty energetyczne recyklingu opon metodą water-jet. Zaprezentowano konstrukcje stanowiska badawczego na którym przeprowadzono doświadczenia. Przedstawiono stosowne wyniki badań, które podsumowano wnioskami.
Słowa kluczowe: water-jet, recykling, zużyte opony

43

—————————————————————————————————————
P. JAKUBOWSKA, A. KLOZIŃSKI: Optymalizacja parametrów mody?kacji CaCO3 stosowanego jako napełniacz polimerów termoplastycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 45-46                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono badania z zakresu oceny stopnia mody?kacji napełniacza proszkowego (węglan wapnia) w funkcji warunków prowadzenia procesu: temperatura, czas mieszania oraz ilości zastosowanego mody?katora. Produkt mody?kacji stosowany jest jako napełniacz poliole?n
Słowa kluczowe: węglan wapnia, kwas stearynowy, napełniacz, mody?kacja

45

—————————————————————————————————————
P. JAKUBOWSKA, A. KLOZIŃSKI: Wpływ temperatury na właściwości wytrzymałościowe mieszanin polimerowych PP/PS w funkcji krotności przetwórstwa47
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 47-48                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu oceny właściwości wytrzymałościowych mieszaniny PP/PS w funkcji temperatury oraz krotności przetwórstwa. Badania przeprowadzono w temperaturze otoczenia oraz w temperaturach 40, 60 oraz 80oC. Zaobserwowano, że właściwości wytrzymałościowe recyrkulowanej mieszaniny PP/PS
w oczekiwany sposób zmieniają się w wraz ze zmianą temperatury pomiaru, nie ulegają jednak znacznym zmianom w funkcji krotności przetwórstwa.
Słowa kluczowe: recykling, mieszaniny polimerowe, polipropylen, polistyren, właściwości wytrzymałościowe
—————————————————————————————————————
M. JASTRZĘBSKA: Próba wdrożenia do produkcji parapetów z recyklatem poliestrowo-szklanym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 49-50                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki półtechnicznych badań poliestrowych parapetów z odpadami poliestrowo-szklanymi. Badano ich wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz nasiąkliwość wodą. Stwierdzono, że lekkie betony żywiczne z odpadami poliestrowo-szklanymi mogą posłużyć do otrzymywania ozdobnych materiałów wykończeniowych.
Słowa kluczowe: odpady poliestrowo-szklane, polimero-beton

49

—————————————————————————————————————
J. KALWAJ: Bilans energetyczny rozdrabniacza bijakowego do ziarna zbóż
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 51-52                              pobierz plik artykułu 
W artykule przeprowadzono analizę energetyczną rozdrabniacza bijakowego metodą eksperymentalną. Wyniki badań potwierdziły znaczną energochłonność maszyny (72?84 kJ/kg) przy małej sprawności mechanicznej (24?29%) oraz wskazały miejsca największego rozproszenia energii jakim jest komora rozdrabniacza. Zwiększenie efektywnych zderzeń bijaków z ziarnem można uzyskać na drodze zmian trajektorii ruchu cząstek oraz przez zapewnienie wymaganej różnicy prędkości przed udarem.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, ziarno zbóż, energochłonność, bilans energetyczny, sprawność

51

—————————————————————————————————————
J. KALWAJ: Zagadnienia energetyczne zespołu roboczego rozdrabniacza bijakowego do ziarna zbóż
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 53-54                              pobierz plik artykułu 
W artykule przeprowadzono optymalizację konstrukcyjną wybranych parametrów bijaków
w funkcji średnicy wirnika. Jako estymator przyjęto najkorzystniejszy energetycznie promień zawieszenia bijaków. Uzyskane rezultaty badań doświadczalnych różnią się od wartości wyprowadzonych teoretycznie i wynoszą: optymalna długość bijaków to 0,3 średnicy wirnika, natomiast wielkość szczeliny roboczej równa 15 mm.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, wirnik, bijaki, sito, ziarno zbóż

53

—————————————————————————————————————
J. KASPRZAK, P. KURCZEWSKI: Wpływ metod LCA na rozwój produktów i innowacje
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 55-56                              pobierz plik artykułu 
W artykule poddano analizie relacje pomiędzy zagadnieniami analizy cyklu życia (LCA ? Life Cycle Assessment) a rozwojem produktów i jego innowacjami. Zawarto w nim nie tylko wnioski ze studiów literaturowych, ale też zaprezentowano przykład analizy środowiskowej rodziny wyrobów, które podlegają ewolucji również pod względem własności środowiskowych. Wnioski ze zrealizowanych badań LCA zaprezentowano w kontekście prac nad kształtowaniem kolejnych generacji produktów.
Słowa kluczowe: LCA, ekobilansowanie, innowacje

55

—————————————————————————————————————
E. KASZKOWIAK, J. KASZKOWIAK: Energetyczne wykorzystanie ziarna owsa
i jęczmienia jarego

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 57-58                              pobierz plik artykułu 
Na podstawie 2 lat badań polowych i analiz oceniono przydatność owsa i jęczmienia do spalania w zależności od poziomu nawożenia azotem. Czynnikiem decydującym o możliwości efektywnego wykorzystania ziarna określonego gatunku zbóż do celów energetycznych, będzie układ warunków pogodowych.
Słowa kluczowe: owies, jęczmień, spalanie, wartość energetyczna

57

—————————————————————————————————————
E. KASZKOWIAK, J. KASZKOWIAK: Nawożenie a wartość opałowa ziarna różnych gatunków zbóż
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 59-60                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wartości energetycznej dla ziarna jęczmienia jarego
i owsa jarego oraz jęczmienia ozimego i żyta ozimego przy różnym poziomie nawożenia azotem. Wzrost poziomu nawożenia azotem spowodował w większości zbóż wzrost zawartości skrobi i tłuszczu. Nie wpływał jednak istotnie na wartość energetyczną. Powodował jednak zmiany plonów.
Słowa kluczowe: zboża, ziarno, spalanie, plonowanie

59

—————————————————————————————————————
A. KLOZIŃSKI, P. JAKUBOWSKA: Folie wytwarzane z dodatkiem recyklatów ? przetwórstwo, właściwości
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 61-62                              pobierz plik artykułu 
Podjęto problematykę dotyczącą przetwórstwa oraz właściwości wytrzymałościowych folii wytwarzanych z dodatkiem recyklatu. Omówiony został również wpływ sposobu przygotowania surowca, na właściwości przetwórcze mieszaniny: polimer/recyklat oraz właściwości mechaniczne folii.
Słowa kluczowe: folie, recykling, wytłaczanie, właściwości wytrzymałościowe, polietylen

61

—————————————————————————————————————
A. KOŁODZIEJ: Metrologiczne aspekty połączeń w budowie maszyn. Odchyłka prostoliniowości w połączeniach osiowo-symetrycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 63-64                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono ocenę aktualnej dokumentacji konstrukcyjnej oraz wyniki pomiarów odchyłki prostoliniowości tworzącej elementów połączeń sworzniowych dla przemysłu motoryzacyjnego
i lotniczego. Stwierdzono, że dla elementów zespołów podstawowych stosowane są klasy dokładności wykonania IT2, IT3, IT4, a dla zespołów pomocniczych IT6, IT7. Natomiast odchyłki prostoliniowości wynoszą odpowiednio 25 i 30% tolerancji średnicy. Fragment badań jest częścią projektu, oceny wpływu rzeczywistych odchyłek kształtu na jakość połączeń
w zaawansowanych rozwiązaniach technicznych.
Słowa kluczowe: elementy walcowe, klasa dokładności wykonania, odchyłka prostoliniowości

63

—————————————————————————————————————
A. KOŚCIUSZKO, K. PISZCZEK, P. JAKUBOWSKA, A. KLOZIŃSKI: Kalorymetryczna ocena temperatury zeszklenia mieszanin PP/PS po wielokrotnym przetwórstwie
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 65-66                              pobierz plik artykułu 
W pracy analizowano możliwości powtórnego wykorzystania wyrobów z polipropylenu
i polistyrenu po zakończonym okresie ich użytkowania. Przedstawione zostały wyniki pomiarów DSC oraz TG niemieszających się kompozycji PP/PS o różnych stosunkach wagowych. Omówiono wpływ wielokrotnego przetwórstwa w linii wytłaczarskiej oraz zawartości polipropylenu na zmianę temperatury zeszklenia polistyrenu oraz jego stabilności termicznej
w przetwarzanej wielokrotnie mieszaninie.
Słowa kluczowe: mieszaniny PP/PS, recykling, temperatura zeszklenia, stabilność termiczna, DSC, TG

65

—————————————————————————————————————
P. KURCZEWSKI: Rola zarządzania cyklem życia w rozwoju obiektów technicznych
i technologii

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 67-68                              pobierz plik artykułu 
W artykule scharakteryzowano koncepcję zarządzania cyklem życia (LCM ? Life Cycle Management). Wskazano miejsce LCM na tle innych znanych koncepcji i metod zarządzania. Ponadto opisano obszary zastosowań LCM i przedstawiono przykład jego wdrożenia. Jako nowość, scharakteryzowano przy tym najważniejsze etapy procesu wdrażania LCM w przedsiębiorstwie produkującym chłodziarko-zamrażarki.
Słowa kluczowe: LCM, zarządzanie cyklem życia, LCA, chłodziarko-zamrażarka

67

—————————————————————————————————————
R. LEWANDOWSKI, B. CZUPRYŃSKI, J. PACIOREK SADOWSKA, J. LISZKOWSKA: Badania wytrzymałości na ścinanie mody? kowanych dwuskładnikowych bezrozpuszczalnikowych spoin klejowych PUR
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 69-70                              pobierz plik artykułu 
Mody?kację dwuskładnikowych bezrozpuszczalnikowych klejów PUR wykonano na bazie żywicy poliestrowej Polios 420, oligoeteroli Petol 4005G i 2502. Dodatkami do przedmieszek były: krzemionka, sita molekularne A3, oligoeterol o dużej masie cząsteczkowej, ciekły uniepalniacz oraz PVC. Wytrzymałość spoiny klejowej zbadano dla mody?kacji tymi dodatkami w różnych ilościach procentowych oraz dla dwóch różnych rodzajów utwardzaczy. Zbadano wytrzymałość tak zmody?kowanych spoin klejowych na ścinanie na urządzeniu wytrzymałościowym Instron 1114. Twardość spoin zbadano w skali A i D Shora.
Słowa kluczowe: poliuretany, kleje poliuretanowe

69

—————————————————————————————————————
K. LEWANDOWSKI, ZAJCHOWSKI, J. TOMASZEWSKA: Wpływ temperatury wytłaczania na właściwości kompozytów PVC/drewno
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 71-72                              pobierz plik artykułu 
W pracy zbadano wpływ temperatury wytłaczania na właściwości mechaniczne poli(chlorku winylu) (PVC) oraz kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) na osnowie PVC. Stwierdzono, że wzrost temperatury wytłaczania wpływa na poprawę właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu oraz udarność zarówno PVC jak i kompozytu z 30% zawartością mączki drzewnej. Właściwości mechaniczne WPC zawierającego 50% napełniacza drzewnego praktycznie nie zależą od temperatury przetwórstwa.
Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), WPC, wytłaczanie, właściwości mechaniczne

71

—————————————————————————————————————
R. LEWICKI: Analiza możliwości ograniczenia środowiskowych konsekwencji procesu zagospodarowania samochodów wycofanych z eksploatacji
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 73-74                              pobierz plik artykułu 
Artykuł poświęcono zagadnieniu wartościowania wpływu wywieranego na środowisko
w konsekwencji prowadzonych procesów zagospodarowania odpadów, możliwych do pozyskania z wyeksploatowanych obiektów technicznych. W pierwszej kolejności analizie poddano proces, który był realizowany w jednej z większych w Polsce stacji demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE). Ponadto, opracowano założenia alternatywnych procesów zagospodarowania SWE. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie sumarycznego poziomu nakładów środowiskowych generowanych w efekcie realizacji każdego z procesów.
W efekcie przeprowadzonych analiz porównawczych wskazano proces najbardziej przyjazny środowisku.
Słowa kluczowe: odpady, utylizacja, recykling, ochrona środowiska, LCA

73

—————————————————————————————————————
M. MACKO: Metoda doboru rozdrabniaczy do materiałów niekruchych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 75-76                              pobierz plik artykułu 
Dobór odpowiedniego rozdrabniacza dla materiałów niekruchych jest zagadnieniem ważnym. Od odpowiedniego doboru zależy nie tylko jakość produktu rozdrobnienia, ale również zapotrzebowanie energii na proces. W pracy wykorzystano aplikację SolidWorks do oszacowania wartości sił i naprężeń przy różnych wartościach kąta ostrza i wzajemnej prędkości elementów roboczych. Przeprowadzono analizę porównawczą otrzymanych wyników.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, materiały niekruche, SolidWorks

75

—————————————————————————————————————
R. MALINOWSKI, D. ŁUBKOWSKI: Badania wpływu temperatury i czasu suszenia na wybrane właściwości polilaktydu (PLA)
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 77-78                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury i czasu suszenia na wybrane właściwości polilaktydu (PLA). Zbadano wpływ temperatury (T) (60oC, 80oC, 100oC, 120oC) oraz czasu (t) suszenia (maksymalnie do 6 godzin) na ubytek wilgoci (?m) i masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) PLA. Zbadano także proces krystalizacji PLA w warunkach izotermicznych. Stwierdzono, że PLA korzystnie jest suszyć w temperaturze 75oC i w czasie około 4 godzin. Ponadto w zakresie temperatur od 100oC do 115oC mogą następować procesy krystalizacji izotermicznej tego polimeru.
Słowa kluczowe: polilaktyd, izotermiczna krystalizacja, suszenie

77

—————————————————————————————————————
M. MATUSZEWSKI: Ocena regeneracji elementów turbiny parowej w recyrkulacji
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 79-80                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono zagadnienie regeneracji elementów turbiny parowej turbozespołu upustowo-przeciwprężnego 13 UP55. Regeneracja tych elementów jest przykładem recyrkulacji części
w przemyśle energetycznym. Omówiono metody regeneracji części turbozespołów energetycznych. Przeprowadzono ocenę efektywności regeneracji elementów z uwzględnieniem własności mechanicznych i inżynierii jakości. Dokonana analiza wykazała spełnianie po regeneracji wymagań stawianym elementom turbozespołu energetycznego.
Słowa kluczowe: regeneracja w energetyce, turbina parowa, efektywność regeneracji

79

—————————————————————————————————————
T. MIKOŁAJCZYK: Odtwarzanie własności skrawnych ostrza z krawędzią skrawającą
o łuku okręgu

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 81-82                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono recyrkulację zużytych ostrzy z krawędzią skrawającą o łuku okręgu. Na podstawie analizy styku ostrza z powierzchnią obrabianą przy uwzględnieniu kinematyczno-geometrycznego odwzorowania ostrza w materiale obrabianym wyznaczono teoretyczną liczbę ostrzy przy całkowitej i częściowej wymianie zużytego fragmentu krawędzi skrawającej. W badaniach skrawania ostrzem zużytym i częściowej wymiany zużytego fragmentu krawędzi skrawającej potwierdzono postawioną hipotezę.
Słowa kluczowe: ostrze skrawające, własności skrawne, recyrkulacja zużytych ostrzy

81

—————————————————————————————————————
J. MIROWSKI, ZAJCHOWSKI, J. TOMASZEWSKA, J. RYSZKOWSKA,  W.  URBANIAK:  Wykorzystanie odpadowego PE do wytwarzania kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC)
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 83-84                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC). Do ich otrzymania metodą wtryskiwania  użyto mieszaniny polietylenów pochodzących z recyklingu oraz dwóch rodzajów mączek drzewnych o różnej wielkości cząstek. Zbadano podstawowe właściwości ?zyko-mechaniczne, a także określono masowy wskaźnik szybkości płynięcia. Stwierdzono, że otrzymane kompozyty mogą być stosowane jako materiał konstrukcyjny. Możliwe jest ich wytwarzanie metodami typowymi dla przetwórstwa tworzyw polimerowych.
Słowa kluczowe: polietylen, WPC, wtryskiwanie, właściwości ?zyko-mechaniczne

83

—————————————————————————————————————
A. MROZIŃSKI: Energetyczne aspekty obróbki mas makulaturowych w młynach tarczowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 85-86                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono budowę modelu jakościowego i energetycznego, który opisuje proces mielenia mas papierniczo-makulaturowych w młynie tarczowym. Autor dokonał wyboru najważniejszych parametrów, które uwzględniono podczas analizy. Przedstawiona koncepcja opracowania modeli matematycznych umożliwiła kompleksowo-systemowe rozwiązanie zagadnienia wzajemnych relacji składowych poboru mocy w zależności od warunków pracy zespołu rozdrabniającego badanego młyna.
Słowa kluczowe: młyn tarczowy, mielenie, pobór mocy, makulatura

85

—————————————————————————————————————
A. MROZIŃSKI: Recyrkulacja ogniw fotowoltaicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 87-88                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono problematykę recyrkulacji zużytych ogniw fotowoltaicznych w Polsce i na świecie. Opisano rynek instalacji fotowoltaicznych. Autor przedstawił różne metody recyrkulacji tego typu materiałów.
Słowa kluczowe: ogniwa fotowoltaiczne, krzem, recykling, energia słoneczna, odnawialne źródła energii

87

—————————————————————————————————————
A. MROZIŃSKI, Koło Naukowe TOPGran: Problemy recyklingu tworzyw polimerowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 89-90                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono problematykę recyrkulacji tworzyw polimerowych w Polsce i na świecie. Omówiono perspektywy rozwoju rynku tworzyw sztucznych. Autorzy przedstawili wybrane metody i technologie zagospodarowywania odpadów z tworzyw sztucznych.
Słowa kluczowe: recykling, tworzywa polimerowe, zagospodarowanie odpadów

89

—————————————————————————————————————
S. MROZIŃSKI: Ocena stopnia uszkodzenia lin stalowych na podstawie analizy ich wymiarów
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 91-92                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych lin stalowych. Na podstawie badań stwierdzono, że okres eksploatacji powoduje istotne obniżenie wytrzymałości na zerwanie liny. W pracy wykazano, że wraz z obniżeniem wytrzymałości liny zmianie ulegają jej wymiary charakterystyczne takie jak średnica liny oraz jej skok. Uzyskane wyniki świadcząo możliwości oceny stanu liny stalowej poprzez monitorowanie jej wymiarów charakterystycznych.
Słowa kluczowe: wytrzymałość lin stalowych, badania lin stalowych

91

—————————————————————————————————————
J. PACIOREK-SADOWSKA: Recykling chemiczny sztywnych pianek PUR-PIR
z antypirenem boro-azotowym

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 93-94                              pobierz plik artykułu 
Opracowano skuteczną metodę glikolizy sztywnych pianek PUR-PIR opartą na glikolu dietylenowym, w której stosunek odpadu do glikolu wyniósł3:1. Odpady sztywnych pianek PUR-PIR przetworzono do postaci ciekłych polioli, które następnie poddano badaniom
w kierunku zastosowania ich jako surowca poliolowego w produkcji nowych pianek. Sprawdzono wpływ glikolizatu na właściwości ?zyko-mechaniczne pianek, przeprowadzając takie same testy jak w przypadku pianek z nowym poliolem. Stwierdzono, że mody?kacja surowca poliolowego produktami glikolizy do 0,4R korzystnie wpływa na charakterystykę tworzywa piankowego, zwiększając jego wytrzymałość na ściskanie i odporność cieplną,
a zmniejszając kruchość i palność.
Słowa kluczowe: recykling chemiczny, właściwości sztywnych pianek PURPIR, palność pianek, antypiren boro-azotowy

93

—————————————————————————————————————
B. PRZYBYLIŃSKI: Recyrkulacja odpadów produkcji płyt włókno-cementowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 95-96                              pobierz plik artykułu 
Włókno-cementowe prefabrykaty budowlane w postaci płyt falistych stosowane są powszechnie jako osłony i okładziny wykończeniowe do zewnętrznej ochrony systemów ścian oraz dachów. W Polsce bezazbestowe płyty włókno-cementowe wytwarzane są w ?rmie Cembrit S.A. W artykule omówiono technologię utylizacji odpadów z produkcji płyt włókno cementowych oraz przedstawiono autorskie rozwiązanie techniczne tego problemu pozwalające w pełni wykorzystać odpady produkcyjne.
Słowa kluczowe: recyrkulacja odpadów, płyta włókno-cementowa

95

—————————————————————————————————————
B. PRZYBYLIŃSKI: Rozwłókniacz odpadów produkcji płyt włókno-cementowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 97-98                              pobierz plik artykułu 
W produkcji włókno-cementowych płyt falistych powstają odpady, które należy po odpowiednim przygotowaniu powtórnie wprowadzić na początek produkcyjnej linii technologicznej. Istotnym elementem linii odzysku jest rozwłókniacz. W pracy przedstawiono podstawowe założenia projektowe oraz zaprezentowano tok działań umożliwiających jego wykonanie. Prawidłowość budowy rozwłókniacza potwierdza kilkumiesięczna niezawodna praca w fabryce produkującej płyty faliste.
Słowa kluczowe: płyta włókno-cementowa, mieszalnik

97

—————————————————————————————————————
T. RYDZKOWSKI, I. MICHALSKA-POŻOGA: Wytłaczarka ślimakowo-tarczowa, wpływ szczeliny tarczowej na stopień ujednorodnienia i wybrane właściwości mechaniczne mieszaniny LDPE
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 99-100                              pobierz plik artykułu 
Artykuł zawiera wyniki badań wpływu szczeliny tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej na jednorodność i właściwości mechaniczne mieszanin LDPE i recyklatu. W żadnym z analizowanych przypadków wytłaczania klasycznego i ślimakowo-tarczowego, nie nastąpiło idealne wymieszanie. W przypadku klasycznej wytłaczarki regranulat gromadził się w postaci cienkich warstw w zewnętrznej części wytłoczyny, natomiast po wytłaczaniu ślim.tarczowym materiał jest bardziej jednorodny. W wytłaczarce ślimakowo-tarczowej jest możliwość uzyskania lepszej jednorodności tworzywa.
Słowa kluczowe: wytłaczanie, wytłaczarka ślimakowo-tarczowa, mieszanina, recyklat, jednorodność, właściwości mechaniczne

99

—————————————————————————————————————
B. SADOWSKI, J. ZIMNIAK: Badania wpływu klas ziarnowych proszku gumowego na wybrane właściwości kompozytów polimerowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 101-102                              pobierz plik artykułu 
Celem pracy była ocena wpływu sposobu przygotowania recyklatu gumowego na właściwości kompozytów polimerowych polietylenowych. Dobierając odpowiednio stopień rozdrobnienia, zawartość regranulatu gumowego oraz metodę przetwórstwa można uzyskać nowe właściwości kompozytów. Pozwala to na określenie optymalnych wskaźników jakości materiału do późniejszych zastosowań. Jak wynika z badań istotny wpływ na właściwości mają również zastosowane metody przetwórstwa próbek ? wtryskiwanie lub prasowanie.
Słowa kluczowe: recykling, regranulat, guma, kompozyty, rozdrabnianie

101

—————————————————————————————————————
J. SADOWSKI: Próba zastosowania zestalonych osadów ściekowych do budowy ekranów akustycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 103-104                              pobierz plik artykułu 
Osady ściekowe jako odpady produkcyjne każdej oczyszczalni ścieków, w zasadzie podlegają utylizacji, która najczęściej polega na ich składowaniu na wydzielonych składowiskach. Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, nakazuje ona pracodawcy, aby każdy odpad podlegał gospodarczemu wykorzystaniu. Dalsze przetwarzanie osadów ściekowych do konkretnego ich zastosowania jest już procesem recyklingu. W artykule przedstawiono próbę zastosowania zestalonych (spiekanych) osadów ściekowych, jakie powstają na oczyszczalni ścieków w Nowem n/Wisłą, do budowy ekranów akustycznych, prezentując wyniki badań tego problemu.
Słowa kluczowe: osady ściekowe, ekrany akustyczne

103

—————————————————————————————————————
J. SELECH, P. KURCZEWSKI: Koncepcja LCC i jej zastosowanie w dziedzinie budowy
i eksploatacji obiektów technicznych

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 105-106                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono koncepcję szacowania kosztów cyklu życia LCC jako sposób na ocenę efektów ekonomicznych procesu projektowania nowego lub doskonalonego obiektu technicznego. Scharakteryzowano jedną z metod LCC oraz opisano szczegółowe modele analizy. W pracy posłużono się przykładem badań wybranego modelu chłodziarko-zamrażarki, które stanowiły część procesu ekoprojektowania. Takie zastosowanie koncepcji LCC stanowi nowość w kategorii obiektów technicznych.
Słowa kluczowe: LCC, obiekt techniczny, chłodziarko-zamrażarka

105

—————————————————————————————————————
M. STEMBALSKI: Sposoby ograniczenia zużycia energii przez obrabiarki skrawające do metali
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 107-108                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono potrzebę oszczędności energii w przemyśle, ze względu na koszty
i ochronę środowiska. Wyznaczono obszary występowania strat energii w obrabiarkach i systemach wytwórczych. Ponadto omówiono możliwości wpływania na redukcję zużycia energii. Opisano sposoby zmiany struktury obrabiarek, redukcję ruchomych mas w obrabiarkach oraz tzw. ?dematerializację?.
Słowa kluczowe: obrabiarka, oszczędność energii, redukcja mas

107

—————————————————————————————————————
M. STYP-REKOWSKI, J. HERMANN: Recykling środowiskowy, linia technologiczna do higienizacji osadów ściekowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 109-110                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono linię, która umożliwia higienizację i stabilizację osadów ściekowych
w warunkach adiabatycznych. Jest to rozwiązanie oryginalne, na które jego twórcy uzyskali świadectwa ochronne. W linii wykorzystano synergiczne oddziaływanie na ścieki amoniaku występującego w komorze w wysokiej temperaturze i przy podwyższonym ciśnieniu. W ten sposób ścieki, powstałe w wyniku działalności człowieka w ekosferze, zostają zwrócone do środowiska jako użyteczny produkt.
Słowa kluczowe: osady ściekowe, higienizacja, środowisko, recykling

109

—————————————————————————————————————
J. ŚWIĄTKOWSKI, J. FLIZIKOWSKI: Efektywność energetyczna instalacji mielenia sody ciężkiej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 111-112                              pobierz plik artykułu 
Scharakteryzowano efektywnościowe problemy instalacji przesiewania i rozdrabniania sody ciężkiej w zakresie: wydajności masowej, objętościowej, celowej, zapotrzebowania mocy na rozdrabnianie i jednostkowego zużycia energii w przetwórstwie. Wskazano możliwości poprawy jakości produktu i efektywności procesu przetwarzania. Słowa kluczowe: przesiewanie, mielenie, soda ciężka

111

—————————————————————————————————————
D. SYKUTERA: Rozwój konstrukcji wirników młynów nożowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 113-114                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono analizę rozwiązań konstrukcyjnych współczesnych układów roboczych młynów nożowych, oraz dokonano oceny przyjętych rozwiązań w oparciu o relacje pomiędzy wydajnością rozdrabniania a zainstalowaną mocą silnika. Zaprezentowane analizy wskazały, że różnice w konstrukcji wirnika mają decydujący wpływ na przeznaczenie młyna nożowego.
Słowa kluczowe: młyn nożowy, rozdrabnianie, recykling, termoplast, wydajność

113

—————————————————————————————————————
M. SZOSTAK: Wpływ krotności przetwarzania mieszanin PET/PEN na ich właściwości mechaniczne
i cieplne

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 115-116                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono badania wpływu krotności przetwórstwa na właściwości mechaniczne
i cieplne poli(naftalenu etylenu) PEN i jego mieszanin z PET. Badano naprężenia i wydłużenia przy zerwaniu, moduł Younga, twardość Brinella oraz temperaturę mięknienia Vicata. Badania pokazały, że wraz z krotnością przetwórstwa pogarszają się właściwości badanych materiałów, stają się one bardziej twarde i kruche, ale nadal możliwe jest ich wykorzystanie w praktyce przemysłowej.
Słowa kluczowe: PEN, PET, właściwości mechaniczne i cieplne, recykling

115

—————————————————————————————————————
T. SZYKOWNY, K. CIECHACKI: Poprawa właściwości powierzchniowych żeliwa wielokrotnym przetapianiem
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 117-118                              pobierz plik artykułu 
Spośród metod utwardzania powierzchniowego stopów żelaza z węglem do najbardziej postępowych, energooszczędnych należą metody bazujące na wykorzystaniu skoncentrowanych źródeł energii. W pracy wykorzystano plazmę łuku elektrycznego GTAW do powierzchniowego utwardzania żeliwa sferoidalnego. Przeprowadzono badania metalogra?czne, twardości, dyfrakcyjne rentgenowskie i penetracyjne otrzymanych warstw. Warstwy przetapiane ?na zimno? wykazały twardość (65÷67) HRC, ale wystąpiły makropęknięcia. W celu eliminacji pęknięć stosowano wstępne nagrzewanie żeliwa bądź wielokrotne przetapianie. Ze względów techniczno-ekonomicznych metoda utwardzania powierzchni wielokrotnym przetopem jest korzystniejsza od przetapiania wstępnie nagrzanego odlewu.
Słowa kluczowe: żeliwo sferoidalne, utwardzanie powierzchniowe, metoda GTAW

117

—————————————————————————————————————
A. TOMPOROWSKI: Badanie użyteczności rozdrabniania ziaren ryżu. Część I ? model badawczy
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 119-120                              pobierz plik artykułu 
Rozdrabnianie materiałów biologicznych jest procesem energochłonnym. W trakcie dekohezji ziarna występuje złożony stan naprężeń wywołany; ściskaniem, skręcaniem, zginaniem, rozrywaniem, pękaniem, ścieraniem czy ścinaniem. W pracy podjęto próbę poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych zespołu rozdrabniającego i sterowania procesem w kierunku podwyższenia funkcjonalności rozdrabniania ryżu: sprawności, energooszczędności i równomierności.
Słowa kluczowe: konstrukcja, rozdrabnianie, optymalizacja

119

—————————————————————————————————————
A. TOMPOROWSKI: Badanie użyteczności rozdrabniania ziaren ryżu. Część II ? wyniki badań
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 121-122                              pobierz plik artykułu 
Dla potrzeb niniejszej pracy przeprowadzono eksperyment. Badano wpływ parametrów materiału rozdrabnianego i procesu wielotarczowego rozdrabniania, ryżu na jakość procesu rozdrabniania i jego energochłonność. Otrzymane wyniki potwierdziły słuszność przyjętych założeń. Cechy materiału po rozdrabnianiu zależą jak dla innych ziaren biologicznych od: parametrów technologicznych, rodzaju narzędzia i wilgotności wsadu.
Słowa kluczowe: konstrukcja; rozdrabnianie; optymalizacja

121

—————————————————————————————————————
T. TYRALSKI, A. BIEL-TYRALSKA: Urządzenia do przerobu opakowań kartonowych po płynach spożywczych dla przedsiębiorstw recyklingowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 123-124                              pobierz plik artykułu 
Opisano podstawowe urządzenia do przerobu opakowań kartonowych po płynach spożywczych oraz problemy związane z ich zbiórką. Takie same urządzenia mogą być stosowane do przerobu makulatury z papierów pakowych laminowanych tworzywami sztucznymi i makulatury mocnej OCC. Otrzymaną masę włóknistą można stosować do produkcji tektury wysokiej jakości (np. na tuleje nawojowe, tekturę dachową) oraz do produkcji włókien wzmacniających papiery makulaturowe. Odrzut lekki (folie polietylenowe i aluminiowe) pozbawiony zanieczyszczeń ciężkich w zbiorniku sedymentacyjnym jest zagęszczany do suchości ok. 60%, rozdrabniany i spalany, najlepiej w kotłach ?uidalnych.
Słowa kluczowe: recykling, opakowania kartonowe po płynach spożywczych

123

—————————————————————————————————————
A. WĄSICKI, A. BUREK: Wpływ recyrkulacji materiałowej i starzenia w warunkach laboratoryjnych na właściwości kompozytu polipropylenu z mączką drzewną
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 125-126                              pobierz plik artykułu 
Badano zmiany właściwości kompozytu z polipropylenu i mączki drzewnej (50/50). Na kształtki
z kompozytu otrzymane metodą wtryskiwania działano wrzącą wodą i parą wodną pod ciśnieniem 0,205 MPa oraz powietrzem w 25°C. Takie starzenie w różny sposób wpływa na właściwości mechaniczne kompozytu. Zmniejszają się: naprężenie na granicy plastyczności
i twardość ?-Rockwella, a wzrasta udarność Charpy. Recyrkulacja materiałowa może albo zacierać negatywne skutki przyspieszonego starzenia albo utrwalać pozytywne zmiany właściwości.
Słowa kluczowe: kompozyt, polipropylen, mączka drzewna, przyspieszone starzenie, recyrkulacja materiałowa

125

—————————————————————————————————————
L. WESOŁOWSKI, A. BOCHAT: Próba modelowania bijakowego rozdrabniania materiałów ziarnistych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 127-129                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono znane teorie rozdrabniania oraz podjęto próbę modelowania rozdrabniania ziaren zbóż dla dwóch rozwiązań konstrukcyjnych bijaków: rozwiązanie powszechnie stosowane z bijakami w kształcie prostopadłościanu oraz nowa konstrukcja z bijakami w kształcie wycinka kołowego. Z przeprowadzonej analizy procesu rozdrabniania wynika, że kształt bijaków ma istotny wpływ na zwiększenie wydajności rozdrabniania przy jednoczesnym zmniejszeniu energochłonność procesu rozdrabniania.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, wydajność, energochłonność,

127

—————————————————————————————————————
B. WILCZYŃSKA: Metrologiczne aspekty rozdrabniania materiału kruchego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 130-131                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono pokrótce metrologiczne aspekty rozdrabniania materiału kruchego. Omówiono stosowane metody określenia i pomiaru materiału kruchego przed (nadawa) i po rozdrobnieniu (produkt). Słowa kluczowe: materiał kruchy, nadawa, produkt

130

—————————————————————————————————————
K. WOŹNICKA, J. SADKIEWICZ: Wdrażanie energooszczędnych mierników bieli mąki
w młynarstwie

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 132-133                              pobierz plik artykułu 
Omówiono charakterystykę nowatorskiego miernika bieli typ MB3M oraz zastosowanie
w laboratoriach młynarskich i naukowo-badawczych do określania typów mąki w miejsce określania ilości popiołu metodą spalania próbki. Wykazano korzyści ekonomiczne i BHP oraz oszczędności energetyczne wdrożeń.
Słowa kluczowe: jakość mąki, pomiar ilości popiołu

132

—————————————————————————————————————
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Ewolucja technologii recyklingu betonu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 134-135                              pobierz plik artykułu 
W artykule, na podstawie analizy literatury światowej, przedstawiono ewolucję recyklingu betonu na przestrzeni ostatnich 40 lat oraz przytoczono przykład zaawansowanej technologii recyklingu betonu. Aktualnie kruszywo recyklingowe, produkowane zgodnie z wymaganiami klasycznej technologii recyklingu betonu, ma ograniczone zastosowanie w budownictwie. Szansą na poszerzenie zakresu jego stosowania są nowoczesne japońskie technologie wykorzystujące procedury ścierania zaczynu z kruszywa oryginalnego.
Słowa kluczowe: kruszywo recyklingowe, beton recyklingowy, recykling betonu, technologia recyklingu betonu, kruszywo recyklingowe wysokiej jakości

134

—————————————————————————————————————
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Nowoczesne metody recyklingu betonu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 136-137                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono wyniki analizy najnowszych metod recyklingu betonu polegających na odzyskiwaniu oryginalnego kruszywa poprzez ścieranie zaczynu. Przytoczono przykład praktycznego wykorzystania jednej z tych metod oraz wskazano kierunki rozwoju recyklingu na podstawie doświadczeń japońskich. Docelowo, efektem recyklingu betonu powinno być kruszywo wysokiej jakości a recykling powinien być powtarzalny.
Słowa kluczowe: ścieranie kruszywa, środek powierzchniowy poprawiający właściwości kruszywa, kruszywo recyklingowe, metoda częściowej wymiany kruszywa, odpad betonowy

136

—————————————————————————————————————
B. ZASTEMPOWSKI: Sprawność strukturalna, jako miara efektywności energetycznej układów hydraulicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 138-139                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawione zostaną sposoby poprawy sprawności układów hydrostatycznych. Właściwy dobór struktury układu, już na etapie projektowania, wpływa w sposób istotny na sprawność układu. Przedstawiona zostanie procedura szybkiej oceny sprawności układów hydrostatycznych ze sterowaniem dławieniowym. Procedura ta wykorzystuje pojęcie sprawności strukturalnej. Wartości sprawności strukturalnej zostały stablicowane dla typowych układów hydraulicznych.
Słowa kluczowe: napęd hydrostatyczny, sprawność strukturalna układów hydrostatycznych, struktura układów hydrostatycznych

138

—————————————————————————————————————
B. ZASTEMPOWSKI: Wpływ struktury układu hydraulicznego na jego sprawność
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 140-141                              pobierz plik artykułu 
W artykule określono rodzaje strat energetycznych wpływających na sprawność układów sterowania dławieniowego. Wartość tych strat zależy od przyjętej struktury układu hydraulicznego. Podwyższone sprawności układów dławieniowych uzyskuje się przez minimalizację strat ciśnienia i natężenia przepływu. W tym celu do zasilania układów dławieniowych wykorzystuje się specjalne jednostki zasilające.
Słowa kluczowe: napęd hydrostatyczny, sprawność układów hydrostatycznych, struktura układów hydrostatycznych

140

—————————————————————————————————————
M. ZASTEMPOWSKI: Analiza możliwości realizacji procesu cięcia materiału roślinnego za pomocą wybranych rozwiązań konstrukcyjnych zespołów tnących
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 142-143                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono analizę możliwości realizacji procesu cięcia materiału roślinnego za pomocą rotacyjnych i nożycowych zespołów tnących, usystematyzowano wiedzę na temat budowy i zasady ich działania. Temat ten jest istotny z uwagi na fakt, że zespoły tnące omówione w artykule, są podstawowymi zespołami roboczymi stosowanymi w maszynach rolniczych służących do zbioru materiału roślinnego, typu: kosiarki, sieczkarnie czy kombajny zbożowe.
Słowa kluczowe:
proces cięcie, materiał roślinny, zespoły tnące w maszynach rolniczych

142

—————————————————————————————————————
M. ZASTEMPOWSKI: Ocena efektywności funkcjonowania nożycowo-palcowego zespołu tnącego na wybranym przykładzie kosiarki
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 144-145                              pobierz plik artykułu 
W pracy dokonano analizy efektywności funkcjonowania nożycowo-palcowego zespołu tnącego wybranego typu kosiarki. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych cięcia materiału roślinnego realizowanego nożycowo-palcowym zespołem tnącym opracowano model bilansu energetycznego zespołu roboczego wybranego typu kosiarki w celu określenia energochłonności procesu cięcia. Badania doświadczalne wykazały, że zużycie energii w procesie cięcia jest związane głównie z ruchem jałowym zespołu tnącego.
Słowa kluczowe: proces cięcia, materiał roślinny, zespoły tnące w maszynach rolniczych

144

—————————————————————————————————————
P. ZIMNIAK: Recyrkulacja tworzyw stosowanych w technice przyrostowej SLS
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 146-147                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono problem minimalizacji odpadów powstających podczas kształtowania modeli użytkowych z tworzyw (w postaci proszku) metodą przyrostową SLWskazano na możliwość zmniejszenia odpadów dzięki właściwej recyrkulacji tworzywa poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, które należy spełniać podczas przygotowywania mieszaniny proszku pierwotnego i wtórnego. Wyjaśniono, że powiązanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR z temperaturą topnienia Ttop tworzywa PA12, umożliwia stosowanie jego proszku wtórnego do 4-krotnego przejścia w procesie kształtowania przyrostowego metodą SLS, przy zachowaniu korzystnych właściwości mechanicznych wytworu.
Słowa kluczowe: kształtowanie przyrostowe, tworzywa wtórne, minimalizacja odpadów, recyrkulacja

146

—————————————————————————————————————
J. ZIMNIAK, W. ŚLIWA: Rozdrabnianie elastomerów z wykorzystaniem strefy ścinającomieszającej układu uplastyczniającego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 148-149                              pobierz plik artykułu 
Celem pracy jest analiza stanu literatury w zakresie rozdrabniania materiałów polimerowych. Uzasadniono w oparciu o dane literaturowe, że aktualnie najczęściej stosowaną techniką rozdrabniania tworzyw i elastomerów jest rozdrabnianie obrotowe nożowe. Celem dodatkowym było wskazanie możliwości rozdrabniania elastomerów usieciowanych na tradycyjnym układzie uplastyczniającym ślimakowym z wykorzystaniem strefy ścinająco-mieszającej wytłaczarki.
Słowa kluczowe: elastomery usieciowane, rozdrabnianie niekonwencjonalne

148

—————————————————————————————————————
B. ŻÓŁTOWSKI: Analiza danych pomiarowych ? miar stanu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 150-151                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wybrane problemy technik wirtualnych w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych ? informacji w zakresie diagnostycznych technologii obiektowych. Rozważania ograniczono do omówienia wybranych metod redukcji nadmiaru informacji diagnostycznej. Wskazano na istotę i znaczenie wstępnego przygotowania danych do przetwarzania oraz podano podstawy metody OPTIMUM.
Słowa kluczowe: zmiany stanu, redundancja, diagnostyka techniczna, techniki wirtualne, automatyzacja procedur

150

—————————————————————————————————————
B. ŻÓŁTOWSKI: Redundancja informacji w badaniach degradacji stanu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 152-153                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wybrane problemy technik wirtualnych w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie diagnostycznych technologii obiektowych. Rozważania ograniczono do omówienia wybranych metod redukcji nadmiaru informacji diagnostycznej. Wskazano na istotę i znaczenie wstępnego przygotowania danych do przetwarzania. Podano podstawy metody OPTIMUM oraz SVD ukazując przykładowo ich przydatność diagnostyczną.
Słowa kluczowe: zmiany stanu, redundancja, diagnostyka techniczna, techniki wirtualne, automatyzacja procedur

152

—————————————————————————————————————
M. ŻÓŁTOWSKI: Badania degradacji materiałów
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 5, 154-155                              pobierz plik artykułu 
W artykule została przedstawiona nowoczesna metoda bezinwazyjnego badania konstrukcji elementów murowych. Ukazano tu możliwość wykorzystania analizy modalnej do oceny stanu destrukcji elementów murowych za pomocą procesu drganiowego i miar drganiowych. Jest to nowe podejście do badania zdatności materiałów budowlanych.
Słowa kluczowe: analiza modalna, drgania, masa, hałas, sygnał drganiowy, diagram stabilizacyjny, tłumienie

154

—————————————————————————————————————