Rok 2010 nr 1

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
G. BARTELMUS, A. GANCARCZYK, T. KRÓTKI: Intensyfikacja procesów prowadzonych w reaktorach trójfazowych ze stałym złożem poprzez zastosowanie operacji periodycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 15-16                              pobierz plik artykułu 
Wyznaczono eksperymentalnie podstawowe parametry hydrodynamiczne i współczynniki wnikania masy na granicy ciecz ? ciało stałe w reaktorze trójfazowym pracującym w reżimie wymuszonego przepływu pulsacyjnego indukowanego metodą BAZA-IMPULS. Pomiary wykonano dla cieczy o różnych właściwościach fizykochemicznych. Opracowano uniwersalne mapy przepływu oraz równanie korelujące zmierzone wartości zawieszenia cieczowego. Wykazano korzyści wynikające ze zmiany sposobu zasilania
złoża cieczą.
Słowa kluczowe: reaktory trójfazowe, operacje periodyczne, hydrodynamika, wnikanie masy na granicy ciecz/ciało stałe

15

—————————————————————————————————————
A. BĄK, W. PODGÓRSKA: Wpływ niejonowego surfaktantu Tweenu 20 na rozpad
i koalescencję kropel

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 17-18                              pobierz plik artykułu 
Rozważono proces rozpadu i koalescencji kropel toluenu w układzie z rozpuszczonym surfaktantem niejonowym Tween 20. Obecność Tweenu 20 znacząco zmniejsza szybkość koalescencji kropel oraz zwiększa częstość ich rozpadu. Zwiększa też czasy osiągnięcia równowagi dynamicznej między rozpadem i koalescencją kropel zarówno w przypadku, gdy początkowo dominuje rozpad, jak i w przypadku, gdy początkowo obserwowana jest jedynie powolna koalescencja usztywnionych kropel.
rozpad, koalescencja, surfaktanty niejonowe, Tween 20

17

—————————————————————————————————————
W.M. BUDZIANOWSKI: Recyrkulator ciepła do superadiabatycznego spalania przemysłowych gazów niskokalorycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 19-20                              pobierz plik artykułu 
Zaproponowano rekuperacyjny recyrkulator ciepła. Przedstawiono zależności stopnia recyrkulacji ciepła R od mocy elementu grzejnego i masowego strumienia przepływającego gazu (m). W zastosowanej geometrii aparatu uzyskano RAD na poziomie 11, co potwierdza przydatność recyrkulatora w praktyce przemysłowej do superadiabatycznego spalania gazów niskokalorycznych. Wskazano, że straty cieplne ulegają zmniejszeniu przy większych wartościach m. Stwierdzono, że nachylenie funkcji R(m) zmniejsza się dla wyższych m.
Słowa kluczowe: recyrkulator ciepła, spalanie gazów niskokalorycznych

19

—————————————————————————————————————
W.M. BUDZIANOWSKI: Wpływ ciśnienia na konwersję paliw gazowych
w strukturalnych reaktorach katalitycznych

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 21-22                              pobierz plik artykułu 
Zbadano wpływ wysokiego ciśnienia na konwersję i gradienty stężeniowe w procesie spalania
i oksyformowania węglowodorów w strukturalnym reaktorze katalitycznym. Zdefiniowano, scharakteryzowano i wykorzystano w przykładzie wyrażenia S przydatne w analizie oporów dyfuzyjnych występujących w reaktorach strukturalnych wysokociśnieniowych. Zaproponowano metodykę nastawiania ciśnienia w reaktorach strukturalnych.
Słowa kluczowe: wysokie ciśnienie, reaktor strukturalny, gradient stężenia

21

—————————————————————————————————————
G. BURZYŃSKI, K. ALEJSKI: Modelowanie przebiegu enzymatycznego rozkładu preparatów o szerokiej dystrybucji mas cząsteczkowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 23-24                              pobierz plik artykułu 
W pracy podjęto próbę opracowania uproszczonego analitycznego modelu opisującego enzymatyczny rozkład preparatów o szerokiej dystrybucji masy cząsteczkowej. Założono rozkład masy cząsteczkowej w skrobi, aktywność i specyfikę działania enzymu. Otrzymano model będący funkcją dwóch zmiennych. Wyniki otrzymane z modelowania zestawiono
z wynikami badań eksperymentalnych.
Słowa kluczowe: modelowanie procesu, hydroliza enzymatyczna, szeroka dystrybucja mas cząsteczkowych

23

—————————————————————————————————————
D. CERES, J. MORAVEC, T.JIROUT, F. RIEGER: Mieszanie zawiesin mieszadłami turbinowymi z sześcioma pochylonymi łopatkami
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 25-26                              pobierz plik artykułu 
Dwa mieszadła turbinowe z pochylonymi łopatkami zastosowano w pomiarach szybkości mieszania niezbędnej dla wytworzenia zawiesin drobnoziarnistych i standardowych. Zależności zmodyfikowanej liczby Froude’a od wielkości cząstek i ich stężenia określono na podstawie badań przeprowadzonych w zawiesinach standardowych. Z zależności tej wyznaczono prędkość obrotów niezbędną dla wytworzenia zawiesiny drobnoziarnistej. Wartości obliczone porównano z wynikami doświadczalnymi otrzymanymi dla zawiesin drobnoziarnistych.
Słowa kluczowe: zawiesina drobnoziarnista, stan zawiesiny rzeczywistej, charakterystyka zawiesiny, wysokie stężenie

25

—————————————————————————————————————
W. CIESIELCZYK, J. IWANOWSKI, A. KAMIŃSKA: Powiększanie skali suszenia fluidalnego w oparciu o koncepcję uogólnionej krzywej kinetycznej
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 27-28                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono propozycję półempirycznej metody określenia kinetyki suszenia fluidalnego, bazującej na autorskiej koncepcji uogólnionej krzywej suszenia. Stwierdzono, że dla otrzymania krzywej suszenia fluidalnego w skali przemysłowej wystarcza przeprowadzenia eksperymentu w suszarce (np. komorowej, mikrofalowej) będącej do dyspozycji w danym laboratorium. Weryfikacja doświadczalną przeprowadzono dla materiałów zaliczanych do grupy B klasyfikacji Geldarta charakteryzujących się występowaniem obydwu okresów suszenia.
Słowa kluczowe: fluidyzacja, suszenie, uogólniona krzywa suszenia

27

—————————————————————————————————————
M. CUDAK, J. KARCZ: Wpływ niecentrycznego położenia wału mieszadła śmigłowego lub HE 3 na moc mieszania
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 29-30                              pobierz plik artykułu 
Badania miały na celu określenie wpływu niecentrycznego usytuowania mieszadła eR  i wysokości słupa cieczy H w zbiorniku na moc mieszania. Mieszalnik o średnicy wewnętrznej
D = 0,45 m był napełniany cieczą do wysokości H ? <0,5 D; 1,5 D>. Pomiary przeprowadzono dla pięciu różnych pozycji wału w zbiorniku, w zakresie parametru eR ? <0; 0,8>. Ciecz mieszano mieszadłami śmigłowym lub HE 3 wytwarzającymi osiową cyrkulację płynu w zbiorniku. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów, opisanych równaniami (1?3), stwierdzono, że liczba mocy zwiększa się ze wzrostem niecentryczności wału mieszadła eR .
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, moc mieszania, niecentryczność mieszadła

29

—————————————————————————————————————
K. CZERNEK: Układy optoelektroniczne narzędziem do identyfikacji przepływów dwufazowych gaz ? ciecz
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 31-32                              pobierz plik artykułu 
Dokonano oceny możliwości wykorzystania układów optoelektronicznych do pomiaru wielkości opisujących hydrodynamikę filmu cieczy przy dwufazowym przepływie cieczy bardzo lepkiej
i gazu. Podano metodykę prowadzenia pomiarów w zakresie jedno i wielokanałowego systemu obiektowej analizy obrazu oraz wyniki oceny natury filmów cieczy w przepływie pierścieniowym olej ? powietrze.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, dynamika przepływu, ciecz bardzo lepka

31

—————————————————————————————————————
E. DŁUSKA, A. MARKOWSKA-RADOMSKA: Analiza mechanizmów uwalniania składnika aktywnego z utrwalonych do postaci mikrosfer emulsji wielokrotnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 33-34                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy modelowania uwalniania składnika aktywnego z mikrosfer otrzymywanych
w wyniku termicznego utwardzania emulsji wielokrotnych. Przedstawione wyniki symulacji profili uwalniania porównano z badaniami doświadczalnymi wpływu struktury mikrosfer i intensywności mieszania zewnętrznego medium uwalniania na szybkość procesu. Przedstawiony model rozważa dyfuzyjny transport składnika przez niedegradowalną, ulegającą erozji mechanicznej (zmiana porowatości) matrycę polimerową mikrosfery. Model uwzględnia dwa etapy procesu, wstępny: pierwotnego i opóźnionego uwalniania, związanego ze zmianą struktury wewnętrznej mikrosfer oraz szybkiego ciągłego uwalniania.
Słowa kluczowe: struktura wewnętrzna mikrosfer, uwalnianie składnika aktywnego, matryca polimerowa,

33

—————————————————————————————————————
M. DZIUBIŃSKI, A. MORAWIAK: Struktury przepływu mieszanin dwufazowych
ciecz ? ciecz w mikrokanałach

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 35-36                              pobierz plik artykułu 
Celem pracy było określenie warunków tworzenia się struktur przepływu mieszanin ciecz ? ciecz w różnej geometrii mikrokanałów. Do badań użyto mediów doświadczalnych o różnych właściwościach fizykochemicznych. Zbadano warunki tworzenia się struktur emulsji
w mikrokanałach wykonanych z plexi oraz z szklanych kapilar o wymiarach 1 mm i 0,5 mm. Opracowane w literaturze mapy przepływu mieszanin dwufazowych ciecz ? ciecz są nieodpowiednie dla przepływów ciecz ? ciecz w mikrokanałach.
Słowa kluczowe: mikrokanały, ciecz ? ciecz, struktury przepływu, mapy przepływu

35

—————————————————————————————————————
I. FOŘT, T. JIROUT: Zależność między szybkością zużywania erozyjnego osiowych mieszadeł szybkoobrotowych i ich charakterystyką procesową
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 37-40                              pobierz plik artykułu 
Praca dotyczy analizy procesu zużywania erozyjnego mieszadeł z łopatkami pochylonymi stosowanych w zawiesinach ciało stale ? ciecz. Czas homogenizacji wzajemnie rozpuszczalnych cieczy i krytycznej szybkości obrotów potrzebnej dla wytworzenia zawiesiny badano eksperymentalnie w zależności od stopnia szybkości zużywania łopatek mieszadła. Na podstawie opisu przepływu mieszanego ładunku określono relacje między wymienionymi zmiennymi procesowymi układu mieszanego i stopniem szybkości zużywania łopatek mieszadła.
Słowa kluczowe: mieszadło z łopatkami pochylonymi, zużywanie erozyjne, zawiesina ciało stałe ? ciecz

37

—————————————————————————————————————
A. GĄSZCZAK, E. SZCZYRBA, G. BARTELMUS: Badania kinetyki reakcji biodegradacji lotnych związków organicznych na przykładzie octanu winylu
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 41-42                              pobierz plik artykułu 
Celem pracy były badania kinetyki mikrobiologicznego rozkładu octanu winylu za pomocą bakterii Pseudomonas fluorescens PCM 2123. Badania przeprowadzono w reaktorze okresowym dla różnych początkowych stężeń substratu wzrostowego oraz w chemostacie dla różnego stężenia octanu winylu w dozowanej pożywce. Zgromadzona baza danych eksperymentalnych umożliwiła określenie stałych równania kinetycznego (równanie Andrewsa)oraz współczynnika wydajności biomasy.
Słowa kluczowe: kinetyka biodegradacji, octan winylu, hodowla okresowa, hodowla ciągła

41

—————————————————————————————————————
A. GIERCZYCKI, M. LEMANOWICZ: Wpływ mechanizmu agregacji na położenie ?okna flokulacji? w procesach spagirycznych prowadzonych w zbiorniku z mieszadłem turbinowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 43-44                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem mechanizmu agregacji na przebieg procesu flokulacji w zbiorniku z mieszadłem turbinowym, w tym na położenie tzw. ?okna flokulacji?. W eksperymentach wykorzystano stanowisko laboratoryjne do pomiarów online rozkładu ziarnowego, w skład którego wchodził m.in. laserowy analizator ziarnowy. Przeprowadzona analiza pozwoli na lepsze zrozumienie procesów spagirycznych i na ich bardziej efektywne wykorzystanie w przemyśle.
Słowa kluczowe: procesy spagiryczne, flokulacja, agregacja, zbiornik z mieszadłem turbinowym

43

—————————————————————————————————————
M. GRYTA: Membranowy moduł kapilarny z podwójnie uszczelnioną głowicą
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 45-46                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono głowicę modułu kapilarnego z dwoma warstwami klejenia membran kapilarnych, rozdzielonymi szczeliną powietrzną. Uszkodzenie klejenia powoduje przeciek do komory pomiędzy klejeniami, skąd ciecz swobodnie wypływa na zewnątrz nie zanieczyszczając destylatu. Skuteczność pracy nowej konstrukcji modułu potwierdzono w badaniach długoterminowych.
Słowa kluczowe: moduł membranowy, membrany kapilarne, destylacja membranowa

45

—————————————————————————————————————
K. GURGENOVA, P. WAWRZYNIAK, D. KALEMBA: Izolowanie olejków eterycznych ciągłą ekstrakcją nadkrytyczną
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 47-48                              pobierz plik artykułu 
W artykule zostały zaprezentowane wstępne rezultaty ekstrakcji frakcji lotnych z modelowej mieszaniny oleju. Proces jest oparty na frakcjonowaniu roztworu tymochinonu w oleju rzepakowym z nadkrytycznym CO2 w przeciwprądowej kolumnie z wypełnieniem. Podczas nadkrytycznej ekstrakcji olej zawierał niewielką ilość olejku eterycznego. Ponad 80% olejku eterycznego zostało odzyskiwano na szczycie kolumny. Średnia wydajność ekstrahowanych lotnych frakcji była w zakresie od 81 do 89%. Optymalnie parametry ekstrakcji to: 10 MPa
i 20°C.
Słowa kluczowe: ekstrakcja nadkrytyczna, olejek lotny, frakcjonowanie, tymochinon

47

—————————————————————————————————————
M. GWADERA, A. KUBALA, K. KUPIEC: Badanie profili stężeń wody w złożu adsorbentu podczas osuszania parowej mieszaniny etanol ? woda
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 49-50                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnego usuwania wody z roztworów etanolu za pomocą zeolitów. W badaniach wyznaczano krzywe przebicia oraz profile stężenia wody w złożu po etapie próżniowego płukania złoża (etap regeneracji). Wykonano obliczenia bilansowe dla etapów adsorpcji oraz płukania. Przeanalizowano straty ciśnienia fazy gazowej podczas próżniowego płukania złoża.
Słowa kluczowe: adsorpcyjne odwadnianie etanolu, profile stężeń wody w złożu

49

—————————————————————————————————————
D. HEIM, A. MROWIEC, K. PRAŁAT: Zastosowanie metody ?gorącej nici? do wyznaczania przewodności cieplnej płynnych kwasów organicznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 51-52                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych pomiarów przewodności cieplnej dla wybranych materiałów fazowo zmiennych. Badania wykonano metodą ?gorącej nici? przy użyciu wykonanego do tego celu stanowiska pomiarowego. Omówiono także podstawowe założenia metody oraz sposób przeprowadzenia pomiarów. Dla siedmiu wybranych materiałów z grupy nasyconych kwasów tłuszczowych przeprowadzono serię 10 pomiarów w stanie płynnym. Wyniki uśredniono dla poszczególnych serii i na tej podstawie określono wartości w współczynnika przewodzenia ciepła.
Słowa kluczowe: współczynnik przewodzenia ciepła cieczy, metoda gorącej nici, materiały fazowo zmienne

51

—————————————————————————————————————
M. HENCZKA, M. DJAS: Zintegrowana metoda dezintegracji mikroorganizmów
w cieczach o podwyższonej lepkości

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 53-54                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono zintegrowaną metodę eliminacji przetrwalników bakterii Alicyclobacillus acidoterrestris z koncentratu soku jabłkowego, polegającą na połączeniu oddziaływania fal ultradźwiękowych (US) i prądu elektrycznego (PEF). Uzyskane wyniki doświadczalne pozwoliły na identyfikację mechanizmów procesu. Większą efektywność eliminacji mikroorganizmów uzyskano stosując kolejność, oddziaływanie fal ultradźwiękowych, a następnie prądu elektrycznego (US ? PEF).
Słowa kluczowe: mikroorganizmy, ultradźwięki, dezintegracja, impulsowe pole elektryczne, metoda zintegrowana

53

—————————————————————————————————————
W. KAMIŃSKI, E. TOMCZAK: Globalne ocieplenie ? natura czy działalność człowieka?
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 55-56                              pobierz plik artykułu 
Na ile aktywność człowieka może wpłynąć na zjawiska globalne? Oszacowano naturalne zasoby CO2 w atmosferze i w wodach morskich i porównano z wytwarzanymi przez człowieka. Przedyskutowano wpływ pary wodnej na efekt cieplarniany. Porównano ilości energii dostarczanej ze Słońca do powierzchni Ziemi z ilością energii wytwarzanej przez człowieka. Stwierdzono, że działalność człowieka nie ma istotnego znaczenia w skali globalnej. Siły natury, aktywność Słońca, naturalne długofalowe cykle klimatyczne są sprawcami zmian globalnych.
Słowa kluczowe: dwutlenek węgla, para wodna, energia Słońca, globalne ocieplenie, zmiany klimatu

55

—————————————————————————————————————
J. KARCZ, M. BITENC, Ł. KACPERSKI: Badania hydrodynamiki w kolumnie air-lift
z zewnętrzną cyrkulacją cieczy

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 57-58                              pobierz plik artykułu 
Badania przeprowadzone w kolumnie air-lift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy miały na celu określenie wpływu stężenia sacharozy w roztworach wodnych na: udział gazu zatrzymanego
w cieczy, prędkości płynu w strefach opadania i wznoszenia, a także na czas cyrkulacji. Wyniki pomiarów opracowano matematycznie.
Słowa kluczowe: kolumna air-lift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy, hydrodynamika, roztwory sacharozy

57

—————————————————————————————————————
J. KARCZ, A. RADUCKA: Numeryczne modelowanie pola prędkości płynu i stężenia nośnika w zawiesinie w bioreaktorze z mieszadłem
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 59-60                              pobierz plik artykuł
Badania przedstawione w tej pracy miały na celu określenie pola prędkości płynu i rozkładu stężenia nośnika biokatalizatora w zawiesinie wytwarzanej w bioreaktorze zaopatrzonym
w mieszadło. W bioreaktorze przebiegał proces hydrolizy sacharozy w obecności enzymu (inwertazy), unieruchomionego kowalencyjnie na pumeksie. Symulacje numeryczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania FLUENT 6.3.26. Analizowano profile prędkości
i stężenia w zbiorniku z przegrodami i bez przegród.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, modelowanie numeryczne, zawiesina, bioreaktor

59

—————————————————————————————————————
A. KIEŁBUS-RĄPAŁA, J. KARCZ: Wpływ typu górnego mieszadła na wymianę masy między gazem a cieczą w układach wielofazowych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 61-62                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki analizy eksperymentalnej wpływu typu górnego mieszadła na wymianę masy między gazem a cieczą, w układach ciecz ? gaz oraz ciecz ? gaz ? ciało stałe
w zbiorniku z dwoma mieszadłami. Podstawę analizy stanowiły wyniki badań objętościowego współczynnika wnikania masy kL a wykonanych w aparacie o średnicy D = 0,288 m. W układzie ciecz ? gaz korzystniejsze wyniki uzyskano stosując zestaw RTA315, natomiast w układzie trójfazowym wybór konfiguracji mieszadeł zależał od ilości gazu w układzie.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, typ mieszadła, wymiana masy, układy wielofazowe

61

—————————————————————————————————————
C. KUNCEWICZ, J. STELMACH: Zastosowanie autokorelacji do określania prędkości pęcherzyków gazu na podstawie zdjęć z podwójną ekspozycją
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 63-64                              pobierz plik artykułu 
W pracy zbadano możliwość określania wielkości pęcherzyków w układzie dwufazowym ciecz ? gaz przez analizę zdjęć uzyskanych z podwójną ekspozycją. Stosując metodę autokorelacji oraz znając odstęp czasowy i przesunięcie na środka pęcherzyka na ekranie można było na tej podstawie określić prędkość i kierunek poruszania się pęcherzyka. Wykonane badania doświadczalne dla napowietrzania w mieszalniku potwierdziły możliwość zastosowania tej metody w praktyce wskazując jednocześnie na konieczność lepszego dopracowania proponowanej metody.
Słowa kluczowe: autokorelacja, wielkość pęcherzyka, metoda fotograficzna

63

—————————————————————————————————————
M. LEWAK, E. MOLGA: Problemy bezpieczeństwa procesowego w reaktorach zbiornikowych z mieszadłem
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 65-66                              pobierz plik artykułu 
Celem prezentowanej pracy było opracowanie i weryfikacja uniwersalnego kryterium bezpiecznej pracy dla reaktora zbiornikowego o działaniu okresowym i półokresowym. Wykonano serię badań doświadczalnych mających na celu wyznaczenie i weryfikację wykresów granicznych, będących podstawą opracowania tego kryterium. Przeprowadzone badania doświadczalne i testy w pełni potwierdziły przydatność oraz dużą niezawodność opracowanego kryterium bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo reaktorów, kryterium bezpieczeństwa, wykresy graniczne

65

—————————————————————————————————————
W. LUDWIG, J. DZIAK, W. SAWIŃSKI: Optymalizacja pompy strumieniowej za pomocą metod CFD
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 67-68                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji pompy strumieniowej. W procesie optymalizacji wykorzystano popularne ostatnio metody CFD (numerycznej mechaniki płynów). Opracowany model CFD umożliwił obliczenie rozkładów prędkości oraz ciśnienia wewnątrz aparatu. Wyznaczono także współczynnik ejekcji, który porównano z danymi eksperymentalnymi. Błąd średni obliczeń dla 36 punktów pomiarowych wyniósł 10%. Za pomocą modelu CFD przetestowano wpływ zmiennych konstrukcyjnych i ruchowych na wartość współczynnika ejekcji. Wykazano, że strumienica posiada zbyt długą komorę mieszania, która powoduje nadmierne straty ciśnienia.
Słowa kluczowe: strumienica, numeryczna mechanika płynów, optymalizacja

67

—————————————————————————————————————
Ł. MAKOWSKI, W. ORCIUCH: Pomiary lokalnych wartości stężenia w reaktorze przepływowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 69-70                              pobierz plik artykułu 
W pracy rozważano pracę reaktora rurowego z dozowaniem osiowym. Porównano doświadczalne rozkłady stężeń trasera uzyskane z wykorzystaniem zawansowanej technika laserowej PLIF z wynikami obliczeń numerycznych wykonanych przy użyciu pakietu obliczeniowej mechaniki płynów Fluent i modelu kH. Uzyskano dobrą zgodność wyników obliczeniowych z danymi doświadczalnymi.
Słowa kluczowe: mieszanie, PLIF, CFD

69

—————————————————————————————————————
Z. MATRAS: Przepływ wieloskładnikowych roztworów polimerowo micelarnych
w rurach

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 71-72                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, zmieszanych, wieloskładnikowych roztworów wielkocząsteczkowych polimerów, substancji powierzchniowo czynnych
i soli w rurach. Przeprowadzono jakościową analizę stężenia poszczególnych dodatków na kształt i położenie krzywej oporów w przejściowej strefie redukcji oporów. Wykazano, że obecność wielkocząsteczkowego polimeru w roztworze prowadzi do pojawienia się anormalnego, wielostopniowego kształtu krzywej oporów w tym zakresie przepływu.
Słowa kluczowe: przepływ roztworów wieloskładnikowych, krzywa oporów

71

—————————————————————————————————————
Ł. MIKA: Badania współczynnika strat miejscowych podczas przepływu zawiesiny lodowej przez nagłe zwężenie rury
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 73-74                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono oryginalne wyniki badań doświadczalnych współczynnika strat miejscowych dla zawiesiny lodowej, o udziałach drobinek lodu 5?30%, podczas przepływu przez kilka rodzajów nagłych zwężeń rury w odniesieniu do wyników obliczeń teoretycznych. W pracy wskazano także zalecane i niezalecane zakresy liczby Reynoldsa dla przepływu zawiesiny przez nagłe zwężenia rury. W pracy pokazano także zakresy przepływu, w których wartość współczynnika strat miejscowych zależy od liczby Reynoldsa.
Słowa kluczowe: współczynnik strat miejscowych, nagłe zwężenie rury, liczba Reynoldsa dla płynu Binghama, zawiesina lodowa

73

—————————————————————————————————————
S.  MODELSKI,  A.  KOŁTUNIEWICZ,  A.  WITEKKROWIAK, R.G. SZAFRAN: Kinetyka absorpcji lotnych związków organicznych LZO w kapilarnym kontaktorze membranowym
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 75-76                              pobierz plik artykułu 
Oczyszczanie gazów procesowych i powietrza stanowi istotny aspekt działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Kluczowym zagadnieniem dla rozwiązania w/w problemu jest poszukiwanie nowych rozwiązań procesowych i aparaturowych w zakresie wychwytu zanieczyszczeń ze strumieni gazu. Poniższa praca przedstawia wyniki badań nad absorpcją lotnych związków organicznych (LZO) z wykorzystaniem kapilarnego kontaktora membranowego. Badania kinetyki absorpcji w układzie aceton/woda w kapilarnym kontaktorze membranowym pozwoliły na wyznaczenie współczynników wnikania masy po stronie gazu i cieczy a tym samym na określenie optymalnych warunków pracy absorbera membranowego.
Słowa kluczowe: absorpcja, kontaktor membranowy, LZO

75

—————————————————————————————————————
A. OBRANIAK, T. GLUBA: Wpływ parametrów procesowych na efekt okresowej granulacji nawozu Lubofoska
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 77-78                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu stopnia wypełnienia bębna i końcowej wilgotności wsadu na zmiany składu ziarnowego granulowanego produktu. Materiałem badawczym był nawóz wieloskładnikowy Lubofoska. Granulację prowadzono w sposób okresowy w bębnie
o średnicy 0,5 m i długości 0,4 m przy stałej prędkości obrotowej 15 obr/min. Na podstawie reprezentatywnych próbek wsadu pobieranych z bębna podczas procesu określano skład ziarnowy granulowanego produktu.
Słowa kluczowe: granulacja, nawóz wieloskładnikowy Lubofoska, skład ziarnowy granulatu

77

—————————————————————————————————————
A. OBRANIAK, T. GLUBA: Wpływ parametrów strugi nawilżającej na kinetykę procesu bębnowej granulacji nawozu wieloskładnikowego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 79-80                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu stopnia rozbicia strumienia cieczy wiążącej
i końcowej wilgotności wsadu na kinetykę procesu granulacji. Materiałem badawczym był nawóz wieloskładnikowy Lubofoska. Granulację prowadzono w sposób okresowy w aparacie bębnowym przy stałej prędkości obrotowej 15 obr/min. Materiał sypki nawilżano podczas ruchu przesypowego za pomocą zestawu dwóch pneumatycznych dysz rozpyłowych lub zraszacza kroplowego przy stałym natężeniu zraszania równym 0,012 m3/h.
Słowa kluczowe: granulacja bębnowa, nawóz wieloskładnikowy Lubofoska, rozbicie strugi cieczy, kinetyka granulacji

79

—————————————————————————————————————
T.P. OLEJNIK: Wpływ liczby punktów kontaktu na szybkość rozdrabniania wybranych surowców mineralnych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 81-82                              pobierz plik artykułu 
Artykuł przedstawia rezultaty badań dotyczących analizy kinetyki przemiału wybranych surowców skalnych z uwzględnieniem zmiennej liczby punktów kontaktu mielników. Przemiały prowadzono przy zmiennych składach kul. Określono kinetykę zmiany średniego wymiaru ziarna, jak również zmiany szybkości rozdrabniania poszczególnych klas rozmiarowych Otrzymane wyniki pozwoliły określić kinetykę przemiału, wiążąc ją z podstawowymi zależnościami występującymi w teorii momentów statystycznych. Szybkość rozdrabniania uzależniona została od zmiany liczby punktów kontaktu.
Słowa kluczowe: Punkty kontaktu, młyn kulowy, teoria momentów statystycznych

81

—————————————————————————————————————
A. PENCONEK, A. MOSKAL: Budowa stanowiska do generowania i analizy spalin
z wysokoprężnego silnika Diesla

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 83-84                              pobierz plik artykułu 
Budowane stanowisko do generowania i analizy spalin umożliwia porównanie zanieczyszczeń powstających w czasie pracy silnika na oleju napędowym, biopaliwie czy nawet zwykłym oleju roślinnym. Uzyskane wyniki wskazują na znaczący wpływ warunków w jakich pracuje silnik na skład frakcji gazowej spalin, ze znaczącą różnicą w emisji CO dla zimnego i ciepłego silnika. Jednocześnie budowane stanowisko posłuży w przyszłości do badania wpływu spalin z silnika Diesla na drogi oddechowe człowieka.
Słowa kluczowe: biopaliwa, olej napędowy, Diesel, spaliny

83

—————————————————————————————————————
P. PIANKO-OPRYCH, Z. JAWORSKI: Modelowanie numeryczne LES burzliwego przepływu dwufazowego ciecz ? ciecz w mieszalniku statycznym SMX
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 85-86                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono modelowanie przepływu dwufazowego ciecz ? ciecz w mieszalniku statycznym SMX za pomocą numerycznej dynamiki płynów metodami LES i RANS. Uzyskano dobrą zgodność pomiędzy przewidywanymi i doświadczalnymi wartościami spadku ciśnienia i współczynnikami rozkładu stężeń w przestrzeni mieszalnika. Dla liczby Reynoldsa Re = 18 000 segregacja mieszanych cieczy o różnej relacji gęstości wskutek oddziaływania siły odśrodkowej charakteryzuje się podobnymi wartościami dla wyników LES i RANS.
Słowa kluczowe: symulacje wielkowirowe LES, mieszalnik statyczny SMX, CFD, przepływ dwufazowy typu ciecz ? ciecz

85

—————————————————————————————————————
M. PIĄTKOWSKI, I. ZBICIŃSKI: Płomieniowe suszenie rozpyłowe
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 87-88                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono nowy sposób suszenia rozpyłowego, tj. suszenie rozpyłowe z jednoczesnym zapłonem rozpylanego medium (płomieniowe suszenie rozpyłowe). Stosując płomieniowe suszenie rozpyłowe nie ma konieczności ogrzewania czynnika suszącego ponieważ ciepło niezbędne do odparowania rozpuszczalnika pochodzi z reakcji spalania palnego komponentu strugi co umożliwia lepsze wykorzystanie energii, a tym samym ograniczenie zużycia czynników energetycznych oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów.
Słowa kluczowe: suszarka, fsd, zapłon, spalanie, odparowanie, wykorzystanie energii, przemysł ceramiczny, materiały ceramiczne, nanocząstki, wybuch, zabezpieczenie przeciwwybuchowe

87

—————————————————————————————————————
A. PODGÓRSKI, A. JACKIEWICZ, A. MAISSER, W.W. SZYMANSKI, L. GRADOŃ:
Filtracja nanoaerozoli ? model i eksperyment. Część I. Sformułowanie modeli

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 89-90                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono klasyczną teorię filtracji nanocząstek aerozolowych w filtrach włókninowych, bazującą na średniej średnicy włókna. Dokonano uogólnienia tej teorii formułując nowy model penetracji nanoaerozoli przez rzeczywiste, polidyspersyjne filtry, który uwzględnia pełny rozkład średnic włókien oraz segregację przepływu w niehomogenicznym filtrze. Znaleziono rozwiązanie tego modelu dla powszechnie spotykanego dla filtrów włókninowych logarytmiczno-normalnego rozkładu średnic włókien.
Słowa kluczowe: aerozol, filtracja, nanocząstka, penetracja

89

—————————————————————————————————————
A. PODGÓRSKI, A. JACKIEWICZ, A. MAIßER, W.W. SZYMANSKI, L. GRADOŃ: Filtracja nanoaerozoli ? model i eksperyment. Część II. Weryfikacja modeli
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 91-92                              pobierz plik artykułu 
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych filtracji siedmiu rodzajów nanocząstek aerozolowych w rzeczywistych, polidyspersyjnych filtrach włókninowych. Wykazano, że zaproponowany model przepływu częściowo segregowanego, zastosowany wraz z logarytmiczno-logistyczną interpolacją stopnia segregacji, jest w stanie bardzo precyzyjnie opisać penetrację nanoaerozoli, w przeciwieństwie do klasycznej teorii filtracji dla dowolnie dobranej średniej zastępczej średnicy włókna.
Słowa kluczowe: aerozol, filtracja, nanocząstka, penetracja

91

—————————————————————————————————————
I. POLOWCZYK, A. BASTRZYK, W. SAWIŃSKI, T. KOŹLECKI, P. RUDNICKI, Z. SADOWSKI, A. SOKOŁOWSKI: Właściwości sorpcyjne popiołów ze spalania węgla
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 93-94                              pobierz plik artykułu 
Celem niniejszej pracy było zbadanie zdolności sorpcyjnych popiołu po spalaniu węgla brunatnego pod kątem adsorpcji arsenu (III). Uzyskane wyniki wskazują na znaczną pojemność sorpcyjną popiołu lotnego względem As(III) (33 mg/g), porównywalną do otrzymywanej na żywicach jonowymiennych. Dane doświadczalne dobrze opisuje izoterma Langmuira, a proces adsorpcji kontrolowany jest reakcją chemiczną pseudo drugiego rzędu (model PSO).
Słowa kluczowe: popioły lotne, arsen(III), adsorpcja, model PSO

93

—————————————————————————————————————
S. RÓŻAŃSKA, L. BRONIARZ-PRESS: Wpływ dodatku soli na czas mieszania w roztworach polimerów
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 95-96                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych czasu mieszania w wodnych roztworach polimerów jonowych i niejonowych (soli sodowej karboksymetylocelulozy, częściowo zhydrolizowanego poliakryloamidu oraz gumy guar) w czystej wodzie i z dodatkiem soli (NaCl). Czas mieszania wyznaczano za pomocą opracowanej w tym celu metody optycznej. Analiza danych reologicznych wykazała, że dodatek soli powoduje obniżenie lepkości roztworów polielektrolitów, co wpływa na skrócenie czasu mieszania.
Słowa kluczowe: czas mieszania, polielektrolity, metoda optyczna, współczynnik rozpraszania energii

95

—————————————————————————————————————
J. SĘK, M. BŁASZCZYK, Ł. PRZYBYSZ: Opis procesu nasiąkania struktur porowatych za pomocą równania kinetycznego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 97-98                              pobierz plik artykułu 
Zaproponowano nowe równanie modelowe pozwalające na opis przebiegu procesu nasiąkania struktur porowatych. Wykorzystano postać zależności wykorzystywanej zazwyczaj do opisu kinetyki reakcji chemicznych. Dokonano jej modyfikacji wprowadzając koncepcję potencjału złoża porowatego czyli jego zdolności do pochłonięcia określonej ilości cieczy. Uwzględniono w rozważaniach teoretycznych fakt, że w praktyce, na skutek działania czynników zewnętrznych wartość tego potencjału nigdy nie jest w pełni wykorzystana. Przydatność proponowanego modelu potwierdzono na drodze eksperymentalnej. Wykazano, że pozwala on na opis przebiegu procesu nasiąkania z dokładnością rzędu dziesięciu procent w całym okresie jego trwania.
Słowa kluczowe: ciała porowate, nasiąknie, kinetyka procesów

97

—————————————————————————————————————
E. SOBCZAK, T. RINGEL, J. KASPRZAK: Matematyczny model równowagi destylacyjnej i jego zastosowanie do projektowania procesów destylacji i rektyfikacji
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 99-100                              pobierz plik artykułu 
W artykule zaproponowano liniowy model równowagi destylacyjnej i wyznaczono wartości współczynnika lotności względnej oraz stężenia azeotropowego dla dwuskładnikowych równowag destylacyjnych z azeotropem dodatnim lub zbliżonych do idealnych. Zaproponowano metodę wyznaczania liczby półek kolumny rektyfikacyjnej dla danych wartości ułamków molowych 52 równowag destylacyjnych. Uzyskano zależność ilości półek od współczynnika lotności i wyznaczono ilości destylatu oraz jego stężenie.
Słowa kluczowe: równowaga destylacyjna, azeotrop dodatni, lotność względna, rektyfikacja, destylacja prosta

99

—————————————————————————————————————
A. SOKOŁOWSKI, W. SAWIŃSKI, I. POLOWCZYK, T. KOŹLECKI, W. LUDWIG, J. FEDERKUBIS: Równowagi ciecz ? ciecz w trójskładnikowych układach [BMIM][PF 6 ] ? alkohol ? woda
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 101-102                              pobierz plik artykułu 
Ciecze jonowe posiadają potencjalne zastosowanie w technikach separacyjnych. W niniejszej pracy badano zdolność heksafluorofosforanu 1butylo3metyloimidazoliowego [BMIM][PF 6 ] do rozdziału wodnych mieszanin metanolu, etanolu i propanolu. Eksperymentalnie uzyskano dane dla równowag ciecz-ciecz dla układów [BMIM][PF 6 ] alkohol woda w temperaturze 298,15 K. Dane doświadczalne zostały w satysfakcjonujący sposób skorelowane za pomocą modelu NRTL.
Słowa kluczowe: ciecze jonowe, równowaga ciecz ? ciecz, alkohol

101

—————————————————————————————————————
M. STASZAK, P. WESOŁOWSKI, K. ALEJSKI: Jakościowa oraz ilościowa weryfikacja własnego algorytmu liczącego zapotrzebowanie mocy w modelu CFD dla procesu mieszania
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 103-104                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki matematycznego modelowania procesu mieszania w zbiorniku
w skali technicznej wraz z eksperymentalną weryfikacją uzyskanych wyników. Klasyczny model matematyczny oparty o technikę CFD został wzbogacony o dodatkowy, własny algorytm liczenia mocy przekazywanej przez mieszadło do objętości płynu. Pomiary mocy mieszania wykonane zostały w zbiorniku o średnicy D = 0,575 m wyposażonym w cztery przegrody o szerokości B = 0,1D przy użyciu turbiny Rushtona. Obliczenia symulacyjne wykonano za pomocą oprogramowania Ansys i własnych procedur UDF.
Słowa kluczowe: model CFD mieszania, moc mieszania, turbina Rushtona, program Ansys

103

—————————————————————————————————————
J. STELMACH: Określanie prędkości pęcherzyków gazu na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 105-106                              pobierz plik artykułu 
W pracy dokonano sprawdzenia możliwości użycia metody PIV do określania prędkości pęcherzyków gazu na podstawie filmów z szybkiej kamery cyfrowej. Dla zbinaryzowanych obrazów z krawędziami pęcherzyków otrzymano zadowalającą zgodność wektorów prędkości z obserwacjami wizualnymi. Zwiększanie częstości obrotowej powoduje wzrost prędkości pęcherzyków, która w pobliżu mieszadła osiąga 1/3 prędkości obwodowej końca łopatki mieszadła. Tworzą się też ?martwe? strefy, w których jest mniej pęcherzyków i mają one mniejszą prędkość.
Słowa kluczowe: mieszadło samozasysające, prędkość pęcherzyków gazu, wymiana masy

105

—————————————————————————————————————
E. STELMACH, J. STELMACH, L. KRZYSTEK, S. LEDAKOWICZ: Wpływ zawartości węgla
i azotu na szybkość produkcji biogazu z organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 107-108                              pobierz plik artykułu 
W pracy badano wpływ zawartości węgla i azotu w masie odpadów organicznych kierowanych do procesu fermentacji metanowej na szybkość produkcji biogazu. Stwierdzono, że szybkość produkcji biogazu jest uzależniona od zawartości węgla i azotu w zawiesinie dodawanej do fermentora i skutkiem tego od ich wzajemnych proporcji w zawiesinie fermentacyjnej. Największą szybkość produkcji biogazu osiągnięto przy hydraulicznym czasie retencji 20 dni, gdy zawartość węgla w związkach rozpuszczonych w cieczy wynosi ok. 1,5 g/dm3.
Słowa kluczowe: biogaz, stosunek C/N, fermentacja metanowa, frakcja organiczna stałych odpadów komunalnych

107

—————————————————————————————————————
M. STOLAREK, K. PAŹDZIOR, L. KRZYSTEK, S. LEDAKOWICZ: Makrokinetyka utleniania metanu w biofiltrach
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 109-110                              pobierz plik artykułu 
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie prostego modelu kinetycznego umożliwiającego opis utleniania metanu w biofiltrach. Badania doświadczalne przeprowadzono w biofiltrach pracujących w reżimie przeciwprądowym i współprądowym. Ustalono, że wyniki otrzymane
w reżimie przeciwprądowym najlepiej opisuje model kinetyki zerowego rzędu względem metanu i pierwszego rzędu względem tlenu, zaś we współprądowym zerowego rzędu względem obu substratów.
Słowa kluczowe: biogaz, metan, biofiltry, kinetyka bioutleniania

109

—————————————————————————————————————
R. ŠULC, O. SVAČINA: Wpływ dozowania flokulantu na wielkość kłaczków podczas flokulacji w mieszalniku
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 111-112                              pobierz plik artykułu 
W mieszalniku z przegrodami i turbiną Rushtona badano efekt dozowania 0,575 flokulantu przy intensywności mieszania 40 W/m3 i stężeniu kaolinu 0,44 g/l. Badania zostały przeprowadzone w modelowym ścieku (zawiesinie wody i kaolinu) dla bezwymiarowego czasu flokulacji wynoszącego ntF = 1200. Modelowe ścieki strącano za pomocą flokulantu organicznego Sokoflok 56A (roztwór 0,1% mas.) stosując dozowanie flokulantu 0,4?8 ml/l. Wielkość kłaczków i ich postać badano na podstawie analizy obrazu. Zaproponowano prostą półempiryczną uogólnioną korelację opisującą efekt dozowania flokulantu na wielkość kłaczków. Postać kłaczków charakteryzowano za pomocą wymiaru fraktalnego Df2 . Stosując test statystyczny stwierdzono, że wymiar fraktalny jest niezależny od dozowania flokulantu i wartośćDf2 = 1,469 ? 0,086 określono jako średnią wartość wymiaru fraktalnego w danych warunkach.
Słowa kluczowe: flokulacja, kłaczek, wielkość, dozowanie flokulantu, turbina Rushtona, zawiesina kaolinu

111

—————————————————————————————————————
E. TOMCZAK, R. SULIKOWSKI: Opis równowagi i kinetyki sorpcji jonów metali ciężkich na klinoptylolicie
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 113-114                              pobierz plik artykułu 
Zastosowano klinoptylolit (surowy i modyfikowany) do usuwania jonów metali ciężkich z roztworów trójskładnikowych. Badano równowagę sorpcyjną dla stężeń 5?50 mg/dm3 (T = 25 oC) oraz kinetykę adsorpcji w kolumnie. Do opisu równowagi wybrano modele Freundlicha i Langmuira, natomiast kinetykę sorpcji w kolumnie dobrze opisało równanie pseudopierwszego rzędu. Potwierdzono zdolności sorpcyjne klinoptylolitu w stosunku do badanych metali ciężkich wyrażone efektywnością sorpcji: Cu(II)>Zn(II)>Ni(II).
Słowa kluczowe: klinoptylolit, izotermy sorpcji, kinetyka sorpcji, kolumna wypełniona

113

—————————————————————————————————————
E. TOMCZAK, D. SZCZERKOWSKA: Równowaga sorpcyjna jonów metali ciężkich na sorbentach pochodzenia roślinnego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 115-116                              pobierz plik artykułu 
Przedmiotem badań była ocena możliwości zastosowania łuski gryki i włókna kokosa do usuwania jonów metali z roztworów pięcioskładnikowych: Cu(II), Zn(II), Ni(II), Co(II), Cd(II) o stężeniach 10?50 mg/dm3 (T = 25 oC). Stosowano materiał surowy i modyfikowany. Wyniki sorpcji opisano modelami Freundlicha, Langmuira i Redlicha-Petersona. Oszacowano powierzchnię właściwą sorbentów dla badanych jonów. Stwierdzono użyteczność proponowanych materiałów jako sorbentów ze wskazaniem na łuskę gryczaną.
Słowa kluczowe: łuska gryczana, włókno kokosa, izotermy sorpcji, równowaga sorpcyjna

115

—————————————————————————————————————
N. VESHKINA, I. ZBICIŃSKI, D. OBIDOWSKI: Modelowanie przepływu pulsacyjnego
w składanej rurce silikonowej

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 117-118                              pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono metodę weryfikacji modelu (FSI) dla silikonowej rurki odzwierciedlającej zachowanie pulsującego naczynia krwionośnego z przepływającą wewnątrz krwią. Przy pomocy trójczłonowego modelu Yeoha funkcji gęstości energii naprężenia rozważono nieliniowe zachowanie materiału silikonowego. Aby uzyskać warunki brzegowe do symulacji CFD przeprowadzono badania na specjalnie do tego celu zbudowanej aparaturze. Otrzymano dobre dopasowanie danych z symulacji do eksperymentu.
Słowa kluczowe: interakcja struktury płynu, obliczeniowa dynamika płynów, hiperelastyczność, weryfikacja modelu, testowanie jednoosiowe

117

—————————————————————————————————————
P. WESOŁOWSKI, K. ALEJSKI: Wytwarzanie modelowej zawiesiny lekkich cząstek
w mieszalniku bez przegród z pochylonym wałem mieszadła

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 119-120                              pobierz plik artykułu 
W pracy wytwarzano zawiesinę lekkich cząstek w mieszalniku bez przegród z mieszadłem pracującym na wale pochylonym względem osi zbiornika. Testowano dwa klasyczne mieszadła dwułopatkowe o średnicy d = 0,175 m z prostokątnymi łopatkami pochylonymi pod kątem ? = 45o (pompujące w górę) i ? = 135o (pompujące w dół). Użycie mieszadeł pompujących w górę pozwala znacząco obniżyć minimalne częstości obrotów, przy których w mieszalniku występują zarówno pierwsze objawy dyspersji (ruch wszystkich rozpraszanych cząstek), jak i pożądany stan dobrej dyspersji (w miarę jednorodne stężenie zawiesiny). Stosując do wytwarzania zawiesiny lekkich cząstek mieszadła dwułopatkowe z pochylonymi łopatkami korzystnie jest zawieszać je bliżej powierzchni cieczy, na której zalega granulat, gdyż zmniejsza się wówczas wymaganą częstość obrotów mieszadła, a tym samym moment skręcający wał mieszadła i w konsekwencji nakłady energetyczne ponoszone na realizację procesu.
Słowa kluczowe: zawiesina lekkich cząstek, mieszalnik bez przegród, wytwarzanie dyspersji

119

—————————————————————————————————————
K. ZYNEK, A. TOMASZEWSKA, J. BRYJAK: Stabilność operacyjna tyrozynazy
w reaktorze okresowym
w obecności rozpuszczalników organicznych

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 121-122                              pobierz plik artykułu 
Głównym problemem enzymatycznego utleniania związków fenolowych jest tworzenie wolnych rodników, które są traktowano jako główna przyczyna inaktywacji samobójczej tyrozynazy. Do badań wykorzystano 4 rozpuszczalniki organiczne mieszające się z wodą i na podstawie analizy kinetyki inaktywacji enzymu w obecności różnych stężeń ko-rozpuszczalników stwierdzono, że etanol i dimetyloformamid, w stężeniu 10%, mogą być zastosowane w biotransformacjach jako potencjalne stabilizatory wolnych rodników.
Słowa kluczowe: tyrozynaza, stabilność, rozpuszczalniki organiczne, kinetyka inaktywacji

121

—————————————————————————————————————
K. ZYNEK, A. TOMASZEWSKA, J. BRYJAK: Stabilność operacyjna tyrozynazy
w reaktorze okresowym w obecności substratów oraz rozpuszczalników organicznych

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 123-124                              pobierz plik artykułu 
Stabilność tyrozynazy badano w obecności substratów krezolazowych i katecholazowych oraz podjęto próbę ograniczenia inaktywacji samobójczej wolnymi rodnikami poprzez wprowadzenie do układu etanolu lub dimetyloformamidu w stężeniu 10%. Stwierdzono, że przede wszystkim katechole powodują szybką utratę aktywności enzymu i że zjawisko to nie może być ograniczone obecnością rozpuszczalnika organicznego. Otrzymane wyniki nie potwierdzają teorii rodnikowej inaktywacji samobójczej tyrozynazy.
Słowa kluczowe: tyrozynaza, stabilność operacyjna, reaktor okresowy, substraty krezolazowe, substraty katecholazowe, rozpuszczalniki organiczne, inaktywacja samobójcza

123

—————————————————————————————————————
Ł. ŻYWCZYK, A. MOSKAL, J. MAZELA, T.R. SOSNOWSKI: Badanie depozycji cząstek aerozolowych w tchawicznych kanałach dozujących (endotracheal tubes) w lekowej terapii aerozolowej niemowląt
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 125-126                              pobierz plik artykułu 
Badając osadzanie cząstek w kanałach tchawicznych stwierdzono, że jest ono funkcją rozmiarów tych cząstek. Cząstki o rozmiarach mniejszych od 2 ?m penetrują wszystkie dolne układy oddechowe. Zebrane informacje mogą posłużyć do produkcji leków dostarczanych do organizmu w postaci aerozolu o odpowiednich rozmiarach cząstek w celu uniknięcia nadmiaru leku i niepożądanych efektów ubocznych.
Słowa kluczowe: osadzanie cząstek, kanały tchawiczne, leki aerozolowe

125

—————————————————————————————————————