Rok 2011 nr 6

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
Ł. FELKOWSKI, J. TALAGA: Obliczanie połączeń kołnierzowych w świetle norm
PN-EN 13445 i specy?kacji technicznej WUDT-UC


Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 5-8                                 pobierz plik artykułu 

Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza algorytmów obliczeń połączeń kołnierzowych zawartych w normie PN-EN 13445-3 i w specy?kacji technicznej WUDT-UC. Szczególną uwagę poświęcono w pracy omówieniu różnic związanych z obliczaniem naciągu montażowego
i naciągu ruchowego śrub, koniecznych dla zapewniania szczelnej pracy połączenia kołnierzowego. Omawiane zagadnienia zilustrowano przykładami liczbowymi. Stwierdzono różnice w wielkości naciągów śrub wyznaczonych w oparciu o porównywane algorytmy obliczeń.
Słowa kluczowe: połączenia kołnierzowe, naciąg montażowy, naciąg ruchowy

5

——————————————————————————————————————-
S. KWIATKOWSKA-MARKS, L. KOPIŃSKI, M. WÓJCIK: Konduktometryczne wyznaczanie efektywnego współczynnika dyfuzji jonów miedzi w granulkach biosorbentu alginianowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, s. 9-11                            pobierz plik artykułu 

Opracowano nową metodę wyznaczania efektywnego współczynnika dyfuzji metali ciężkich
w granulkach alginianowych, polegającą na pomiarze zawartości jonów metalu w roztworze
za pomocą konduktometru. Wzrost zawartości alginianu w granulkach prowadził do zmniej-szenia się wartości De jonów miedzi (w zakresie od 0,78 do 0,99?10-9 [m2/s]), zgodnie
z mechanizmem dyfuzji w porowatych nośnikach.
Słowa kluczowe: efektywny współczynnik dyfuzji, alginian, miedź

9

——————————————————————————————————————-
E. VOGT: Hydrofobizacja pyłu wapiennego za pomocą par kwasu tearynowego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 12-14                              pobierz plik artykułu 

Pył wapienny poddano procesowi hydrofobizacji za pomocą par kwasu stearynowego
w instalacji własnego projektu. Określono parametry prowadzenia procesu. Uzyskano materiały o różnym stopniu hydrofobizacji w zależności od stosowanych warunków mody?kacji. Opracowana metodyka otrzymywania wodoodpornego materiału może stanowić alternatywę dla powszechnie stosowanej techniki otrzymywania przeciwwybuchowego pyłu wapiennego.
Słowa kluczowe: przeciwwybuchowy pył wapienny, hydrofobizacja

12

——————————————————————————————————————-
J. KALWAJ: Wpływ cyrkulacji powietrza na energochłonność rozdrabniaczy udarowych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 15-16                              pobierz plik artykułu 

Studia nad procesem udarowego rozdrabniania ziarna zbóż pozwoliły sformułować hipotezę
o korzystnej roli otwartego i zwiększonego przepływu powietrza przez maszynę roboczą. Zawarte w pracy wyniki badań własnych układu rozdrabniającego ze zmiennym strumieniem powietrza wykazały, że można uzyskać zmniejszenie zużycia energii o około 14% dla jęczmienia i 11% dla pszenicy.
Słowa kluczowe: ziarno zbóż, rozdrabniacz udarowy, energochłonność, strumień powietrza

15

——————————————————————————————————————-
J. RACZEK, P. ZIELEŹNIK, W. GUZIK: Badanie aerodynamiki poziomego transportu pneumatycznego wybranych materiałów siewnych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 17-20                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny przydatności dostępnych w literaturze korelacji na prędkość saltacji do wyznaczania roboczej prędkości gazu transportującego. Badania przeprowadzono dla wybranych materiałów siewnych, takich jak: owies, jęczmień, pszenżyto, sorgo, proso, pszenica, rzepak i żyto. Stwierdzono, że zbyt niska prędkość gazu transportującego grozi niebezpieczeństwem wystąpienia zjawiska wypadania cząstek ze strumienia, blokady przewodu transportowego oraz nierównomiernego rozkładu cząstek stałych w przewodzie transportowym. Z kolei zbyt wysoka prędkość gazu transportującego (choć bezpieczna) jest nieekonomiczna i powoduje wysoką i zbędną stratę energii, degradację transportowanego materiału i erozję instalacji. Jako prędkość roboczą gazu transportującego zaleca się stosować prędkość nieznacznie wyższą od prędkości wyznaczonych wg korelacji Shade?a i Rizka.
Słowa kluczowe: prędkość saltacji, robocza prędkość gazu, materiały siewne

17

——————————————————————————————————————-
A. ŻBIKOWSKA, Z. ŻBIKOWSKI: Wpływ temperatury i twardości wody na stopień odtworzenia mleka z odtłuszczonego proszku mlecznego

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 20-22                              pobierz plik artykułu 

W pracy badano wpływ temperatury i twardości wody na stopień odtworzenia mleka
z rozpyłowego odtłuszczonego proszku mlecznego. Stwierdzono, że wygląd mleka po rekonstytucji proszku, zwilżalność, rozpraszalności wskaźnik nierozpuszczalności zależały
w większym stopniu od temperatury niż twardości wody.
Słowa kluczowe: mleko, twardość wody, zwilżalność, rozpraszalność

20

——————————————————————————————————————-
A. ŻBIKOWSKA, Z. ŻBIKOWSKI: Charakterystyka jogurtu produkowanego metodą termostatową i przyspieszoną z dodatkiem soli wapnia i magnezu

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 23-24                              pobierz plik artykułu 

W pracy scharakteryzowano cechy jakościowe jogurtu z dodatkiem soli wapnia i magnezu, wyprodukowanego metodą termostatową i przyspieszoną z zastosowaniem prefermentacji. Stwierdzono porównywalność cech organoleptycznych i lepkości jogurtu, z dodatkiem soli wapnia i magnezu, wyprodukowanego zarówno metodą termostatową jak i przyspieszoną. Dodatek soli wapnia i magnezu do mleka przy produkcji jogurtu powinien nie być wyższy
niż 200 mg/L.
Słowa kluczowe: prefermentacja, przyspieszona metoda produkcji jogurtu

23

——————————————————————————————————————-
T. GIĘTKA, K. CIECHACKI, R. WRÓBLEWSKI: Charakterystyka fosforanowych powłok konwersyjnych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 25-26                              pobierz plik artykułu 

Celem pracy jest przedstawienie produkcyjnych i użytkowych charakterystyk fosforanowych powłok ochronnych. Opisano wybraną metodę wytwarzania fosforanowej powłoki ochronnej oraz podano przykład jej zastosowania. Przedstawiono przykładową pracującą linię fosforanowania oraz opisano cechy uzyskiwanej powłoki.
Słowa kluczowe: powłoki ochronne, fosforanowanie

25

——————————————————————————————————————-
P. BALCERZAK, A. MROZIŃSKI: Stanowisko do badań dozowania materiałów ciekłych

Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 27-28                              pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono problematykę dozowania materiałów ciekłych przy użyciu pomp dozujących. Podczas badań poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie parametry, cechy
i właściwości powinna mieć pompa dozująca oraz jakie parametry technologiczno-konstrukcyjne urządzeń dozujących są niezbędne do optymalnego dozowania substancji ciekłych. Analizowano membranowe pompy dozujące typu wyporowego. Na podstawie wyników badań stwierdzono prawie liniową zależność między wzrostem oporów przepływu a wydajnością pompy dozującej.
Słowa kluczowe: dozowanie, pompa, optymalizacja procesu

27