Rok 2012 nr 1

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
M. PALICA, N. OBROCHTA, B. ROZMUS, A. TLAŁKA: Badania ?ltracji ciśnieniowej
i wirowej zawiesiny ?otokoncentratu węglowego po dodaniu ?okulantu
i jego soni?kacji


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 4?7
                                pobierz plik artykułu 

Testom ?ltracji ciśnieniowej w zakresie ?P = 0,09÷1,5 MPa oraz ?ltracji wirowej w zakresie
?/g = 112÷1787 i ? = 4÷30 min poddano przemysłową zawiesinę ?otokoncentratu, zawiesinę
z dodatkiem ?okulantu 70÷170 g/1 Mg p. oraz z ?okulantem soni?kowanym. Wykazano, że ?ltracja wirowa ?otokoncentratu z dodatkiem 110 g ?ok./1 Mg p. pozwala uzyskać przy dostatecznie wysokich ?/g i ? znacząco niższe wpl w porównaniu z wpl po ?ltracji próżniowej
i ciśnieniowej.
Słowa kluczowe:
?ltracja ciśnieniowa, wirowa, ?otokoncentrat, ?okulant, soni?kacja

4

—————————————————————————————————————-
M. LEMANOWICZ, M. LAPCZYK, A. GIERCZYCKI: Wpływ ilości ?okulantu na wymiar fraktalny agregatów bieli tytanowej, gliny kaolinowej i kredy

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 8?9                                 pobierz plik artykułu 

Zjawiska agregacji i rozpadu odgrywają istotną rolę zarówno w środowisku naturalnym
jak i w różnych gałęziach przemysłu. W pracy przedstawiono wpływ dodatku ?okulantu Magna?oc 1011 na rozkład ziarnowy i wymiar fraktalny trzech zawiesin: kredy, gliny kaolinowej oraz bieli tytanowej w wodzie RO. Badania były wykonywane za pomocą laserowego analizatora ziarnowego oraz mikroskopu biologicznego. Wymiar fraktalny wyznaczono za pomocą oprogramowania HarFA.
Słowa kluczowe:
agregacja, rozpad, ?okulacja, wymiar fraktalny, HarFA

8

—————————————————————————————————————-
R. MALINOWSKI, D. ŁUBKOWSKI: Zmiany wybranych właściwości polilaktydu zachodzące pod wpływem jego trzykrotnego przetwarzania

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 10?12                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono niektóre wyniki badań wpływu trzykrotnego przetwarzania polilaktydu (PLA) na jego wybrane właściwości. Zbadano wpływ takiego przetwarzania na masowy wskaźnik (MFR) szybkości płynięcia, wytrzymałość (?M ) na rozciąganie, zmiany niektórych parametrów wytłaczania PLA, barwę i przezroczystość oraz stopień krystaliczności. Stwierdzono, że w wyniku trzykrotnego przetworzenia PLA następuje jego degradacja, o czym świadczą pogorszona ?M i zwiększony MFR. Zmienia się również barwa, pogarsza się przezroczystość, a także zwiększa się stopień krystaliczności PLA.
Słowa kluczowe:
polilaktyd, tworzywa biodegradowalne, wielokrotne przetwarzanie

10

—————————————————————————————————————-
T. JARZYNA: Analiza dynamiczna pionowej dwustopniowej pompy diagonalnej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 13?15                                 pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wybrane problemy analizy dynamiki pionowych pomp diagonalnych. Podano wyniki pomiarów drgań obiektu rzeczywistego. Przedstawiono model przestrzenny i strukturalny pompy oraz model matematyczny wirnika. Najmniejsze drgania zarejestrowano na korpusie pompy, największe w górnej części korpusu silnika. Charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe uwidaczniają, że główną składową harmoniczną jest ta odpowiadająca częstotliwości obrotowej wirnika. Na wielkość amplitudy tej składowej decydujący wpływ ma niewyważenie wirnika. Obliczona analitycznie podstawowa częstotliwość drgań giętnych wskazuje na pracę wirnika w obszarze podkrytycznym drgań giętnych.
Słowa kluczowe:
analiza dynamiczna, pompa diagonalna, modelowanie

13

—————————————————————————————————————-
A. ŻBIKOWSKA, Z. ŻBIKOWSKI: Porównanie cech jakościowych bio-jogurtu produkowanego metodą termostatową i przyspieszoną z dodatkiem soli wapnia
i magnezu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 16?17                                 pobierz plik artykułu 

W pracy scharakteryzowano cechy jakościowe bio-jogurtu z dodatkiem soli wapnia i magnezu, wyprodukowanego metodą termostatową i przyspieszoną z zastosowaniem prefermentacji. Stwierdzono porównywalność cech organoleptycznych i lepkości bio-jogurtu, z dodatkiem soli wapnia i magnezu, wyprodukowanego zarówno metodą termostatową jak i przyspieszoną.
W badaniach bio-jogurtu, niezależnie od metody produkcji, stwierdzono niższe wartości lepkości o 2,9÷6,5 mPa?s niż w jogurcie.
Słowa kluczowe:
prefermentacja, przyspieszona metoda, bio-jogurt

16

—————————————————————————————————————-
J. WILK: Pomiary elektrolityczne rozkładu współczynnika wymiany masy w krótkim minikanale

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 1, 18?20                                 pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano wyniki badań elektrolitycznych rozkładu współczynnika wymiany masy przy powierzchni krótkiego minikanału podczas laminarnego przepływu elektrolitu przez kanał. Przebadano prosty, okrągły kanał o średnicy1,5 mm i długości15 mm. Otrzymane wyniki badań świadczą o intensy?kacji wymiany masy w kanale o małej średnicy w porównaniu z wymianą masy w kanale o wymiarach konwencjonalnych. Przeprowadzone badania są badaniami wstępnymi ? przewiduje się uszczegółowienie badań w celu uzyskania korelacji empirycznej.
Słowa kluczowe:
współczynnik wymiany masy, minikanał, badania elektrolityczne —————————————————————————————————————-

18