Rok 2012 nr 2

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
B. TABIŚ, S. SKONECZNY: Ocena obecności i zrywania bio?lmu w bioreaktorze zbiornikowym na jego zdolność biodegradacji toksycznego związku węglowego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 26-27                                 pobierz plik artykułu 

Przedstawiono ilościową ocenę wpływu obecności i przenoszenia biomasy z bio?lmu do cieczy na efektywność biodegradacji związków organicznych wykazujących hamujący wpływ na wzrost mikroorganizmów. Miarami ilościowymi tej efektywności są: stopień przemiany substratu węglowego i położenie gałęzi stanów stacjonarnych oraz ich stabilność. W charakterze przykładu procesowego wybrano biodegradację fenolu, jako związku o silnym działaniu toksycznym. Oceny zrywania bio?lmu dokonano poprzez analizę dwóch przypadków granicznych. Przedstawioną metodę postępowania można rozszerzyć na procesy biodegradacji innych związków organicznych, poprzez dobór stosownej kinetyki procesu mikrobiologicznego.
Słowa kluczowe: bio?lm, biodegradacja, modelowanie matematyczne

26

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Prędkość mikro- i nanocząstek w wielotarczowym rozdrabnianiu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 28-29                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono problematykę obliczania prędkości mikro- i nanocząstek poruszających się podczas rozdrabniania w przestrzeni między tarczami. Podano założenia
dla cząstek wchodzących między dwie tarcze po quasi-ścinaniu na otworach tarczowych. Następnie rozwiązano zależności dla mikrokawałków poruszających się z przyspieszeniem ziemskim i odśrodkowym. Dyskusje modelu przeprowadzono w powiązaniu z cechami konstrukcyjnymi zespołu rozdrabniającego.
Słowa kluczowe: mikro- i nano- rozdrabnianie, szybkość rozdrabniania

28

—————————————————————————————————————-
M. OLEJNICZAK: Zmiana modelu rozwoju produktu szansą dla polskiego przemysłu farmaceutycznego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 30-31                                 pobierz plik artykułu 

Obserwacja zmian zachodzących w modelu rozwoju produktu na przykładzie części przemysłu chemicznego, a zwłaszcza farmaceutycznego i medycznej biotechnologii, spowodowanych m.in. przez klif patentowy oraz niską produktywność w obszarze badań i rozwoju prowadzi
do konieczności poszukiwania nowych rozwiązań. W pracy przedstawiono hybrydowy model działania ?rmy, który ma charakterystyczną strukturę ?lejka? z wieloma otworami bocznymi.
W modelu szeroko wykorzystuje się integrację ?rmy, zakup innowacji oraz podzlecanie. Działania te pozwalają ? oprócz uzyskania zysku ? na budowanie kompetencji i harmonijny rozwój ?rmy przy jednoczesnym rozwoju własnych wartości intelektualnych. Model umożliwia wczesne uzyskiwanie przychodów i większą niezależność od rynków kapitałowych.
Słowa kluczowe: klif patentowy, model rozwoju produktu, podzlecanie

30

—————————————————————————————————————-
A. KOŁODZIEJ: Metrologiczne aspekty połączeń w budowie maszyn. Odchyłka walcowości w połączeniach osiowo-symetrycznych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 32-33                                 pobierz plik artykułu 

Przedstawiono ocenę aktualnej dokumentacji konstrukcyjnej oraz wyniki pomiarów odchyłki walcowości elementów połączeń sworzniowych dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Stwierdzono, że dla elementów zespołów podstawowych stosowane są klasy dokładności wykonania IT2, IT3, IT4, a dla zespołów pomocniczych ? IT6, IT7. Natomiast odchyłki walcowości wynoszą odpowiednio 40% i 55% tolerancji średnicy. Opisane badania są częścią projektu dotyczącego oceny wpływu rzeczywistych odchyłek kształtu na jakość połączeń
w zaawansowanych rozwiązaniach technik wytwarzania.
Słowa kluczowe: elementy walcowe, klasa dokładności wykonania, odchyłka walcowości

32

—————————————————————————————————————-
B. ŻÓŁTOWSKI: Elementy racjonalnej eksploatacji systemów technicznych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 34-36                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono nowe elementy doskonalenia istniejących strategii eksploatacji maszyn. Nadzorując procesy degradacji stanu opracowano system pomiarowy SIBI kompleksowo ujmujący akwizycję i przetwarzanie informacji dla potrzeb nowoczesnych elementów strategii tolerowanych uszkodzeń. Dotyczy to dedykowanych systemów diagnostycznych, systemu uzgadniania decyzji oraz redundancji informacji.
Słowa kluczowe: redundancja, degradacja, eksploatacja, diagnostyka, pro? laktyka maszyn.

34

A. MROZIŃSKI, J. FLIZIKOWSKI: Użyteczność produktu rozdrabniania opon
w recyklingu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 37-38                                 pobierz plik artykułu 

W artykule przedstawiono problematykę recyklingu zużytych opon samochodowych. Autorzy podali charakterystykę metod recyklingu materiałowego opon przez rozdrabnianie klasyczne
i kriogeniczne, rozdrabnianie techniką Berstorffa, rozdrabnianie na mokro oraz wodą pod wysokim ciśnieniem. Dokonano analizy możliwości wykorzystania materiału po rozdrabnianiu opon w postaci miału gumowego, granulatu, chipsów, strzępów, kawałków i ścieru.
Słowa kluczowe: recykling, opona, rozdrabnianie

37

—————————————————————————————————————-
P. ZIMNIAK: Dozowanie pierwotnych i wtórnych proszków tworzyw w technice przyrostowej SLS


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 39-40                                 pobierz plik artykułu 

W pracy opisano sposoby dozowania proszkowych materiałów polimerowych, stosowanych
w technice przyrostowej SLS. Podkreślono, że dozowanie tworzyw proszkowych w tej technice istotnie wpływa na efektywność procesu, której oczekuje rynek. Przedstawiono systemy dozujące tworzywa proszkowe zaproponowane przez ?rmy produkujące maszyny i urządzenia stosowane w technice SLS. Wskazano na wady i zalety istniejących urządzeń dozujących oraz określono uwarunkowania ich stosowania w zależności od konkretnych potrzeb.
Słowa kluczowe: kształtowanie przyrostowe, tworzywa wtórne, dozowanie proszków, systemy dozujące

39

—————————————————————————————————————-
J. WILCZARSKA: Efektywność i bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 2, 41-43                                 pobierz plik artykułu 

Polscy pracodawcy mają obowiązek dostosowania maszyn, przekazanych pracownikom
do użytkowania, do wymagań określonych w aktach prawnych. Firmy starają się zwiększyć efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń. W pracy opisano sposób wyznaczania wskaźnika wykorzystania wyposażenia (OEE). Zwrócono również uwagę na metody dostosowania maszyn do minimalnych wymagań w zakresie efektywności użytych maszyn. Opisano wymagania i działania dostosowawcze, które powinny być spełnione przez maszyny.
Słowa kluczowe: efektywność, jakość, bezpieczeństwo, eksploatacja
—————————————————————————————————————-

41