Rok 2012 nr 3

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
H. HOLKA, J. WEŁNOWSKI: Rotarex Fast&Easy ? Nowa metoda recyklingu materiałowego opon


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 53-55                                 pobierz plik artykułu 

Zagadnienia utylizacji opon jest jednym z ważniejszych problemów w światowej gospodarce.
W pracy opisano technologię i aspekty energetyczne recyklingu opon za pomocą nowej metody frezowania Rotarex Fast&Easy. Zaprezentowano narzędzie do obróbki oraz opisano całą maszynę. Wydajność maszyny Rotarex jest bardzo duża i spełnia oczekiwania konstruktorów.
Słowa kluczowe: zużyte opony, recykling, water-jet, frezowanie opon

53

—————————————————————————————————————-
B. CZUPRYŃSKI, J. LISZKOWSKA, J. PACIOREK-SADOWSKA, K. KOTARSKA: Zagospodarowanie odpadów sztywnych pianek PUR-PIR z dodatkiem części stałych wywaru buraczanego metodą alkoholizy połączonej z aminolizą


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 56-57                                 pobierz plik artykułu 

Dobrano parametry i przeprowadzono alkoholizę połączoną z aminolizą odpadowych sztywnych pianek PUR-PIR z dodatkiem części stałych wywaru buraczanego. Ciekłe produkty reakcji, po określeniu ich podstawowych właściwości w tym liczby hydroksylowej wykorzystano do otrzymywania nowych pianek. Zbadano wpływ dodatku produktów alkoholizy (recyklatów) na właściwości sztywnych pianek PUR-PIR. Zastąpienie w nowych piankach części Rokpolu RF 55 odzyskanymi na drodze recyklingu produktami rozkładu pianek wyjściowych powoduje zmniejszenie ich kruchości i palności w stosunku do pianki wzorcowej (bez dodatku recyklatu).
Słowa kluczowe: sztywna pianka poliuretanowo-polizocyjanurowa, PUR-PIR, napełniacze, części stałe wywaru buraczanego

56

—————————————————————————————————————-
J. PACIOREK-SADOWSKA, B. CZUPRYŃSKI, J. LISZKOWSKA, K. KOTARSKA: Ogniobezpieczne tworzywa poliuretanowe mody?kowane nowym antypirenem ? wykorzystanie nowych metod badania palności


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 58-60                                 pobierz plik artykułu 

W artykule zaprezentowano wyniki nowoczesnych, wielokierunkowych badań palności prowadzonych w ramach prac nad nowym antypirenem do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Podczas układania nowej receptury piankowej, szczególną uwagę zwrócono na możliwość obniżenia palności sztywnych pianek poprzez zastosowanie nowych bezhalogenowych środków uniepalniających. Nowy związek boroazotowy pozwolił otrzymać ognioobezpieczne pianki PUR-PIR o większej wartości wskaźnika tlenowego
i retencji w porównaniu z pianką niemody?kowaną.
Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe, właściwości, palność pianek

58

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI: Obniżanie zużycia energii w procesach recyklingu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 61-62               pobierz plik artykułu (in English) 

W artykule przedstawiono problematykę równania potencjałów działania. Obniżanie zużycia energii w procesach recyklingu oparto na związkach potencjałów działania: początkowego, skutecznie zużytego, straconego i odzyskanego. Największe korzyści uzyskuje się: oszczędzając potencjał początkowy, doskonaląc sprawność przetworzeń użytecznych, eliminując straty i dyssypację energii, a przede wszystkim odzyskując jak największe ilości potencjałów poużytkowych.
Słowa kluczowe:
recykling, efektywność działania, odzyskiwanie potencjałów

61

—————————————————————————————————————-
M. JASTRZĘBSKA: Wpływ nanonapełniacza na wybrane właściwości kompozytów
z recyklatem poliestrowo-szklanym


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 63-64                                 pobierz plik artykułu 

Wcześniejsze badania wykazały, że dodatek recyklatu poliestrowo-szklanego do kompozytów poliestrowych, powyżej 10% wag., obniża znacząco ich wytrzymałość na zginanie i ściskanie.
W celu poprawienia właściwości mechanicznych kompozytów zastosowano nanonapełniacz Nanobent? ZR2 w ilości 2% wag. w stosunku do całej kompozycji. Zbadano gęstość, wytrzymałość na ściskanie i zginanie kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym oraz wskazano celowość dodania nanonapełniacza.
Słowa kluczowe: kompozyty, odpady, nanonapełniacz

63

—————————————————————————————————————-
M. OCHOWIAK, P. SADOWSKI: Analiza procesu oczyszczania ścieków poprodukcyjnych w zakładzie SAPA Aluminium Trzcianka


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 65-67                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu oczyszczania ścieków poprodukcyjnych w dziale anodowania zakładu SAPA Aluminium. W pracy wykonano szereg badań w celu ustalenia odpowiedniego czasu neutralizacji strumienia ścieków, a następnie wpływu różnych ? okulantów na proces sedymentacji oraz na zawartość siarczanów w ściekach. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowano warunki zastosowania dostępnych surowców odpadowych, aby spełniały one w sposób stabilny normy ochrony środowiska zapisane w pozwoleniu wodno-prawnym.
Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków, anodowanie

65

—————————————————————————————————————-
P. BALCERZAK, A. MROZIŃSKI: Analiza efektywności systemu odzysku ciepła
ze sprężarek powietrza


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 68-69                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono badania pracującej linii produkcyjnej wyposażonej w sprężarki i analizę nowego systemu do odzysku ciepła w zakładzie. Wybrano układ składający się z bezolejowej sprężarki śrubowej, z wbudowanym osuszaczem adsorpcyjnym oraz dwustopniowym doprężaczem tłokowym. Układ ten posiada wiele zalet w stosunku do tradycyjnych sposobów sprężania za pomocą jednej sprężarki z osuszaczem ziębniczym. Wykazano, że efektywność energetyczna wzrośnie dzięki wykorzystaniu odzyskanego ciepła na ogrzewanie oraz dzięki zastosowaniu sprężarek pracujących bezstopniowo.
Słowa kluczowe: odzysk ciepła, sprężarka, efektywność energetyczna

68

—————————————————————————————————————-
M. ŁUKASIEWICZ, T. KAŁACZYŃSKI, M. LISS: Zastosowanie metody MDOF oraz PolyMAX w badaniach stanu skrzynek przekładniowych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 70-72                                 pobierz plik artykułu 

Potrzeba wyznaczania aktualnego stanu technicznego obiektów jest związana z podejmowaniem decyzji dotyczących dalszego sposobu ich eksploatacji oraz niezbędnych napraw obiektu technicznego. Rozwój nowoczesnych metod komputerowych oraz automatyzacja procesów technicznych w zakresie sprzętu pomiarowego jak i oprogramowania stwarza nowe możliwości realizacji badań diagnostycznych oraz monitorowania stanu złożonych obiektów mechanicznych. Analiza modalna jest metodą badania własności dynamicznych konstrukcji i może być zastosowana do przeprowadzenia badań diagnostycznych złożonych obiektów technicznych. Przedstawione w pracy wyniki badań są jedynie częścią realizowanego projektu badawczego i nie opisują całości zagadnienia, jedynie wybrane jego aspekty. Opracowanie dokonano w ramach projektu WNP-POIG.01.03.01-00-212/09
Słowa kluczowe: analiza modalna, wnioskowanie diagnostyczne

70

—————————————————————————————————————-
D. SYKUTERA, S. BLOMBERG: Podajnik do precyzyjnego dozowania materiałów
w badaniach procesu cięcia tworzyw polimerowych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 73-75                                 pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia konstrukcyjne, budowę i zasadę działania podajnika do kontrolowanego przemieszczania próbek w zastosowaniu do procesów cięcia tworzyw polimerowych. Wykazano zasadność podjętych prac konstrukcyjnych i wykonawczych. Dzięki zautomatyzowaniu pracy dozowania próbek, uzyskano bardzo mały rozrzut wyników siły cięcia na nożu stałym i ruchomym. Próby testowe przeprowadzono dla próbek wtryskowych
z polietylenu małej gęstości.
Słowa kluczowe: podajnik, młyn nożowy, cięcie, siła, termoplast

73

—————————————————————————————————————-