Rok 2012 nr 5

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
M. BIELIŃSKI, P. CZYŻEWSKI: Charakterystyka badań wybranych funkcji ochronnych opakowań polimerowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 208-210                                          pobierz plik artykułu 

Opisano metodykę badań pojemników polimerowych (na przykładzie butelek i kanistrów) przeznaczonych głównie do ochrony i transportu substancji w stanie płynnym. Podano charakterystykę zastosowanej aparatury badawczo-pomiarowej, w której wykorzystywane są techniki video-rejestracji i analizy obrazu (videoXtens ?rmy Zwick/Roell), metody bezkontaktowe (skaner 3D ?rmy GOM), metody elementów skończonych (Ansys). Wykazano wpływ obecności płynów chemii motoryzacyjnej w połączeniu gwintowym na moment dokręcający (para polimer/polimer) oraz kąt dokręcenia nakrętki na szyjce pojemnika. Porównano pojemniki polimerowe (podobna masa, cechy geometryczne i przeznaczenie) pod kątem wytrzymałości na obciążenie ściskające.
Słowa kluczowe: funkcje ochronne opakowań, pojemnik polimerowy, połączenia gwintowe, wytrzymałość

208

—————————————————————————————————————-
K. CIECHACKI, T. GIĘTKA, M. CHUDZIŃSKI: Analiza czasu i kosztów spawania zbiornika magazynowego


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 211-212                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przeprowadzono analizy czasu i kosztów wykonania cylindrycznego zbiornika magazynowego o objętości 25 tys. m3 do przechowywania produktów naftowych. Ocenie poddano trzy metody spawania: ręczną ? MMA, półautomatyczną ? MAG i automatyczną ? SAW. Stwierdzono wyższość procesów MAG i SAW nad MMA.
Słowa kluczowe: zbiornik magazynowy, koszt wykonania

211

—————————————————————————————————————-
M. DRZAZGA, M. LEMANOWICZ, G. DZIDO, A. GIERCZYCKI: Otrzymywanie nanopłynów tlenków metali w wodzie metodą dwustopniową

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 213-215                                          pobierz plik artykułu 

Nanopłyny, czyli zawiesiny nanocząstek w płynie bazowym, mogą być otrzymywane metodą jedno- i dwustopniową. W metodzie jednostopniowej nanocząstki otrzymuje się bezpośrednio
w płynie bazowym. W metodzie dwustopniowej nanocząstki otrzymane w postaci proszku zawieszane są
w płynie bazowym. Przedstawiono wpływ czasu nadźwiękawiania, rodzaju stabilizatora i pH na stabilność oraz rozkłady ziarnowe i potencjał zeta nanopłynów CuO i Al2O3 w wodzie otrzymanych metodą dwustopniową.
Słowa kluczowe: nanopłyn, rozkład ziarnowy, potencjał zeta.

213

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI, K. BIELIŃSKI, M. NOWICKI: Badania i rozwój rozdrabniania odpadów tworzyw polimerowych w recyklingu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 216-218                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono problematykę rozdrabniania tworzyw polimerowych w recyklingu. Opisano stanowisko do aktywnego monitorowania charakterystyk roboczych służących do optymalizacji projektu rozdrabniacza wielotarczowego. Wyniki otrzymane podczas procesu rozdrabniania odpadów w recyklingu przedstawiono na wykresach. Pokazano zmiany temperatury produktu w funkcji czasu rozdrabniania, następnie zapotrzebowanie energii, produktywność określonej frakcji oraz wskaźnik sprawności energetycznej procesu w funkcji odległości między dyskiem 1. i dyskiem 2. rozdrabniacza. Podano zależności do wytypowania najlepszego projektu rozdrabniacza.
Słowa kluczowe: recykling, rozdrabnianie, sprawność rozdrabniania

216

—————————————————————————————————————-
T. GIĘTKA, K. CIECHACKI, M. CHUDZIŃSKI: Kryteria wyboru technologii spawania zbiornika magazynowego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 219-220                                          pobierz plik artykułu 

Omówiono zagadnienie wyboru metody spawania zbiornika magazynowego w warunkach montażowych. Przeprowadzono analizę technologii wykonania dla 4 metod spawalniczych (111, 135, 136, 121). Wzięto pod uwagę następujące kryteria: jakość wykonania, koszt wykonania, wpływ procesu na środowisko, warunki atmosferyczne. Dla wielkogabarytowych cylindrycznych zbiorników magazynowych najefektywniejszą okazała się metoda spawania łukiem krytym pod topnikiem (121).
Słowa kluczowe: kryteria wyboru, zbiornik magazynowy, metody kwali?kacji

219

—————————————————————————————————————-
K. IGNASIAK, I. ZAGAJ, R. ULBRICH: Zjawisko segregacji materiału dwuskładnikowego w transporcie pneumatycznym

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 221-223                                          pobierz plik artykułu 

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące zjawiska segregacji materiału dwuskładnikowego podczas wypływu z poziomego rurociągu pneumatycznego. Jako materiał badawczy wykorzystano cząstki kuliste o średnicy 6 mm i różnych gęstościach, które połączono w układy dwuskładnikowe. W celu oceny wpływu prędkości gazu na rozmiar zjawiska segregacji posłużono się stopniem nierównomierności rozkładu koncentracji przestrzennej oraz frakcyjnej.
Słowa kluczowe: segregacja, materiał ziarnisty, transport pneumatyczny

221

—————————————————————————————————————-
P. JAKUBOWSKA, A. KLOZIŃSKI: Recykling materiałowy folii papieropodobnych wytworzonych z kompozytów polimerowych o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 224-225                                          pobierz plik artykułu 

W pracy zbadano możliwość recyklingu materiałowego folii papieropodobnych oraz podano charakterystykę właściwości użytkowych końcowego produktu wytworzonego przy użyciu regranulatu. Właściwości mechaniczne folii określono przy użyciu maszyny wytrzymałościowej na drodze prób statycznego rozciągania. Wyznaczono również wartości współczynnika tarcia oraz oceniono wytrzymałości zgrzewów. Wykazano, że możliwe jest pięciokrotne przetwórstwo odpadowych folii papieropodobnych bez wyraźnego pogorszenia ich właściwości wytrzymałościowych. Powstałe regranulaty można wykorzystywać dalej, jako dodatek do świeżego tworzywa lub w całości przerabiać na nowy, gotowy produkt.
Słowa kluczowe: folie, kompozyty, recykling materiałowy, węglan wapnia

224

—————————————————————————————————————-
T. KAŁACZYŃSKI, M. ŁUKASIEWICZ, D. IWANOWICZ: Badania nierównomierności układu hydrauliki siłowej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 226-228                                          pobierz plik artykułu 

Celem pracy było opracowanie metody badania nierównomierności ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka siłownika hydraulicznego w aspekcie oceny jego stanu technicznego. Zbudowano laboratoryjne stanowisko pomiarowe. Symulowane parametry pracy siłownika wraz z uzyskanymi wynikami badań wskazują na większą wrażliwość układu na zmianę położeń zaworu upustowego w stosunku do zaworu bezpieczeństwa. Zużycie tłoczyska siłownika, symulowane w trakcie badań przez rodzaj pasowania oraz niewspółosiowość przyłożonego obciążenia (poniżej średnich prędkości ruchu tłoka wynoszących 0,05 m/s) miały istotny wpływ na równomierność ruchu tłoka.
Słowa kluczowe: hydraulika siłowa, badanie stanowiskowe, nierównomierność ruchu tłoka

226

—————————————————————————————————————-
J. KASPRZAK: Środowiskowe uwarunkowania gospodarki recyrkulacyjnej
w przemyśle piwowarskim


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 229-230                                          pobierz plik artykułu 

Przedstawiono założenia typowego procesu produkcyjnego w polskim browarze,
z uwzględnieniem odpadów produkcyjnych powstających na wszystkich etapach produkcji piwa. Podano również główne założenia obowiązującej w browarze polityki dotyczącej zagospodarowania powstających pozostałości, ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych konsekwencji prowadzonych działań i podaniem korzyści wynikających
z recyrkulacji odpadów materialnych (materiały produkcyjne, gazy techniczne) oraz niematerialnych (odzysk ciepła).
Słowa kluczowe: aspekty środowiskowe, recyrkulacja, przemysł piwowarski, ocena cyklu życia LCA

229

—————————————————————————————————————-
A. KLOZIŃSKI, P. JAKUBOWSKA: Właściwości mechaniczne folii poużytkowych stosowanych w rolnictwie

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 231-232                                          pobierz plik artykułu 

Przedstawiono badania określające wpływ czasu użytkowania na właściwości mechaniczne folii stosowanych w rolnictwie. Materiałem badawczym były folie polietylenowe użyte w procesie konserwacji kiszonki w formie silosu oraz bel. Właściwości mechaniczne folii oceniono za pomocą uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej podczas prób statycznego rozciągania oraz prób przebicia. Ze wzrostem czasu użytkowania odporność folii na przebicie rosła. Czas użytkowania wpłynął niekorzystnie na moduł sprężystości wzdłużnej folii. Wydłużenie względne przy zerwaniu uległo również zmniejszeniu z upływem czasu.
Słowa kluczowe: folie, folie w rolnictwie, wytłaczanie, właściwości wytrzymałościowe, polietylen, kiszonka

231

—————————————————————————————————————-
A. KLOZIŃSKI, P. JAKUBOWSKA: Ocena zjawiska rozszerzenia strugi polietylenu
z dodatkiem recyklatu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 233-234                                          pobierz plik artykułu 

Podjęto tematykę dotycząca zjawiska rozszerzenia strugi uplastycznionych polimerów. Jako materiał badawczy zastosowany został polietylen małej gęstości oraz recyklat polietylenu małej gęstości i ich mieszaniny o procentowym stosunku wagowym PE-LD/rec: 100/0; 95/5; 90/10; 85/15; 80/20; 50/50 oraz 0/100. Pomiar efektu Barusa przeprowadzony został przy użyciu plastometru obciążnikowego oraz wizyjnego systemu analizy obrazu.
Słowa kluczowe: zjawisko rozszerzenia strugi, efekt Barusa, recykling, wytłaczanie, lepkość

233

—————————————————————————————————————-
J. MIKOŁAJCZYK: Badanie wpływu preparatu eksploatacyjnego Mind M na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 235-236                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu preparatu eksploatacyjnego Mind M na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150 dla próbek o styku konforemnym. Do analizy wybrano parametry: Rq, Rt, Rpk, Ra oraz przebieg temperatur w komorze olejowej dla zadanej drogi tarcia. Przykładowo dla prędkości obrotowej wrzeciona równej 500 min-1 zaobserwowano stopniowe obniżanie temperatury w komorze olejowej z ok. 23,5°C do ok. 20,5°C wraz ze zwiększeniem dodatku preparatu eksploatacyjnego Mind M z 0,5% do 7%. Różnice temperatur dla stężeń 5% i 7% zaobserwowano tylko w początkowym okresie współpracy, tj. dla drogi tarcia ok. 900 m.
Słowa kluczowe: preparaty eksploatacyjne, właściwości tribologiczne, własności smarne, struktura geometryczna powierzchni (SGP)

235

—————————————————————————————————————-
T. MIKOŁAJCZYK: Niekonwencjonalny nóż tokarski z odtwarzaniem własności skrawnych ostrza

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 237-238                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono konstrukcję niekonwencjonalnego narzędzia tokarskiego z możliwością odtwarzania własności skrawnych ostrza. Nóż ten ma konstrukcję składaną i jest wyposażony
w cylindryczny element skrawający. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie pro?lu krawędzi skrawającej poprzez obrót elementu skrawającego, a także ostrzenie powierzchni natarcia odtwarzające krawędź skrawającą. W pracy przedstawiono zależności umożliwiające optymalne odtwarzanie krawędzi skrawającej i zilustrowano je wykresami.
Słowa kluczowe: zużycie ostrza, własności skrawne, toczenie

237

—————————————————————————————————————-
M. NOWACKI, A. MROZIŃSKI: Przykłady procesów recyklingu baterii w Polsce

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 239-241                                          pobierz plik artykułu 

Przedstawiono analizę funkcjonującego w Polsce systemu recyklingu zużytych baterii zwracając uwagę na aspekty prawne, organizacyjne i środowiskowe. Zamieszczono dane statystyczne rynku zużytych baterii w Polsce. Omówiono techniki wstępne oraz inżynierię recyklingu baterii, w tym procesy mechaniczne (separacyjne), hydrometalurgiczne
i pirometalurgiczne.
Słowa kluczowe: recykling baterii, organizacja odzysku, ochrona środowiska

239

—————————————————————————————————————-
A. PECHMAN, R. WOCIANIEC, J. ZDROJEWSKI: Młynek kulowy dla przemysłu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 242-243                                          pobierz plik artykułu 

Zaprojektowano i zbudowano młynek kulowy o pionowej osi obrotu przeznaczony do rozdrabniania masy zawierającej m.in. cukier puder i tłuszcze kakaowe. Podano dane techniczne i główne wymiary młynka. Całkowita pojemność młynka wynosi 59 dm3, a użytkowa ok. 25 dm3. Wskazano na zalety rozwiązania z nieruchomym zbiornikiem i podnoszonym wrzeciennikiem z mieszadłem. Opisano i rozwiązano problemy eksploatacyjne związane
z użytkowaniem młynka.
Słowa kluczowe: młynek kulowy, rozdrabnianie, tłuszcze kakaowe

242

—————————————————————————————————————-
B. PRZYBYLIŃSKI: Komputerowe wspomaganie wyboru metody regeneracji elementów maszyn

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 244-245                                          pobierz plik artykułu 

Odbudowa właściwości użytkowych wyeksploatowanych obiektów technicznych polega na działaniach naprawczych, w tym regeneracyjnych. Bardzo duża gama możliwości metod regeneracji wymaga od technologów wyboru tej właściwej dla danego elementu. W tym stanie rzeczy niezbędna jest pomoc, którą dać mogą programy komputerowe. W pracy opisano podstawowe uwarunkowania tworzenia takich programów wspomagających oraz zasygnalizowano wstępnie ideę programu do regeneracji napawaniem.
Słowa kluczowe: regeneracja, kryteria regeneracji, komputerowe wspomaganie

244

—————————————————————————————————————-
S. RÓŻAŃSKA: Wykorzystanie przepływu płynu przez otwór do wyznaczania lepkości wzdłużnej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 246-248                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań testowych stanowiska doświadczalnego do wyznaczenia lepkości wzdłużnej przy wypływie płynu przez otwór ostrokrawędziowy. Lepkość wzdłużna została obliczona przy użyciu dwóch metod przybliżonych Cogswella i Bindinga, które nie wymagają pomiaru kąta zwężenia strugi ?. Badania doświadczalne pozwalają stwierdzić, że metoda obliczania lepkości wzdłużnej zaproponowana przez Bindinga pozwala uzyskać znacznie bardziej dokładne wyniki od metody Cogswella.
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, metoda Cogswella, metoda Bindinga

246

—————————————————————————————————————-
A. SADOWSKI, B. ŻÓŁTOWSKI: Badania sprawności złożonych układów napędowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 249-250                                          pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano metody wyznaczania sprawności oraz zestawienie strat energii w procesie jej przekazywania w układzie napędowym maszyn. Energia przepływająca przez układ napędowy zostaje pomniejszona w wyniku strat związanych ze sprawnością jego podzespołów. O sprawności układu decydują zarówno sprawności poszczególnych mechanizmów składowych jak i sposób ich połączenia. Ponadto przedstawiono aparaturę pomiarową do bezdemontażowych badań sprawności.
Słowa kluczowe: sprawność, układ napędowy, straty energii

249

—————————————————————————————————————-
J. SADOWSKI: Minimalizacja hałasu środowiskowego na przykładzie oczyszczalni ścieków w Sztumie

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 251-253                                          pobierz plik artykułu 

W oparciu o badania własne przedstawiono możliwości ograniczenia hałasu powstającego na terenie oczyszczalni ścieków w Sztumie do dopuszczalnych norm. Stwierdzono, że głównym źródłem hałasu były dmuchawy powietrza, a hałas był emitowany w porze dziennej i nocnej do stref chronionych (osiedle domków jednorodzinnych). Przeprowadzono pomiary akustyczne hałasu w pomieszczeniach stacji dmuchaw i w otoczeniu oczyszczalni oraz wypromieniowanego do środowiska zewnętrznego w obszarze chronionym Przedstawiono kilka wariantów rozwiązania problemu, dokonano wyboru wariantu optymalnego oraz wykazano efekty ekologiczne po jego wdrożeniu.
Słowa kluczowe: oczyszczalnie ścieków, minimalizacja hałasu

251

—————————————————————————————————————-
T. SZYKOWNY, Ł. ROMANOWSKI: Kształtowanie struktury i twardości brązu fosforowego UNS C51100 zgniotem i wyżarzaniem

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 254-255                                          pobierz plik artykułu 

Brąz fosforowy UNS C51100 w postaci pasów o grubości 0,4 mm wyżarzono w temperaturze 600°C. Wyżarzony brąz walcowano na zimno ze zgniotem 20, 40, 60 lub 80%. Twardość brązu wzrosła od 90 HV do 240 dla Z = 80%. Zgnieciony brąz wyżarzano w temperaturze od 100 do 700°C. Z równania Avrami?ego wyznaczono temperaturę rekrystalizacji, która dla zgniotu 60% wynosi 408°C. Temperatura rekrystalizowania zawiera się przedziale 450 ÷ 500°C. Dalszy wzrost temperatury skutkuje rozrostem ziaren.
Słowa kluczowe: brąz fosforowy, zgniot, rekrystalizowanie

254

—————————————————————————————————————-
A. TOMPOROWSKI, B. SYKUT, K. KOWALIK, M. ANTCZAK: Badanie i analiza energochłonności wielotarczowego rozdrabniacza nowej generacji

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 256-258                                          pobierz plik artykułu 

Określono parametry konstrukcyjne rozdrabniacza wielotarczowego oraz właściwości rozdrabnianych biomateriałów niezbędne do zapewnienia energooszczędnego przebiegu procesu. Materiałem wsadowym do rozdrobnienia były ziarna ryżu o stabilizowanej wilgotności na poziomie 8,7%, 11,2%; 13,8% i 15,5%. Pomiary poboru mocy, wydajności i stopnia rozdrobnienia prowadzono dla wymienionych wilgotności ziarna, różnych prędkości obrotowych tarcz roboczych i różnych szerokości szczeliny międzytarczowej. Stwierdzono, że niezbędnym warunkiem obniżenia energochłonności jest monitorowanie sprzężeń wyjść użytkowych (wydajność i stopień rozdrobnienia) ze szczeliną międzytarczową, zasilaniem wejścia
i parametrami ziaren.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, biomateriały, wydajność, energochłonność

256

—————————————————————————————————————-
A. WĄSICKI, A. GRUBCZAK: Ocena przydatności do recyrkulacji materiałowej kompozytu polipropylen/mączka drzewna (50/50) narażonego na długotrwałe działanie wody i wilgoci

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 259-261                                          pobierz plik artykułu 

W pracy opisano badania zawartości wilgoci w kompozycie polipropylen/mączka drzewna
o składzie 50/50 % mas., kondycjonowanym w różnych warunkach oraz badania szybkości utraty wilgoci podczas suszenia w temperaturze 120°C. Stwierdzono, że wyroby poużytkowe
z kompozytu wcześniej eksploatowane w terenie otwartym oraz w wodzie lub nad wodą mogą zawierać znaczną ilość wilgoci. Rozdrobnienie ich i usunięcie wilgoci umożliwi ponowne przetwórstwo bez pogorszenia właściwości użytkowych kompozytu.
Słowa kluczowe: polipropylen, mączka drzewna, kompozyt, wilgotność, recyrkulacja

259

—————————————————————————————————————-
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Możliwość redukcji CO 2 przez zastosowanie betonu zrównoważonego i kruszywa recyklingowego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 262-264                                          pobierz plik artykułu 

W pracy analizowano poszczególne fazy cyklu życia obiektu betonowego związane z emisją
i absorpcją CO 2 oraz przedstawiono wybrane sposoby redukcji dwutlenku węgla poprzez obniżenie zużycia cementu
w betonie i poprzez karbonatyzację. Obniżenie zużycia cementu w betonie można uzyskać przez stosowanie zastępczych, odpadowych materiałów przemysłowych. Absorpcja CO 2 zachodzi głównie podczas procesu karbonatyzacji: w czasie użytkowania budowli, w trakcie rozbiórki i stosowania recyklingowych kruszyw betonowych.
Słowa kluczowe: beton zrównoważony, beton recyklingowy, absorpcja CO2, odpadowe materiały przemysłowe, karbonatyzacja

262

—————————————————————————————————————-
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Ocena cyklu życia konstrukcji betonowej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 265-267                                          pobierz plik artykułu 

Przedstawiono opis oceny cyklu życia konstrukcji betonowej w kontekście jej podstawowych funkcji z typowymi materiałami i przepływem energii oraz wynikłymi oddziaływaniami na środowisko. Omówiono składającą się z czterech faz metodologię LCA zde?niowaną w normach. Opisano związek między elementami konstrukcji ramowej budynku i podstawowymi funkcjami tych elementów. Pokazano porządek zależności w cyklu życia budynku składającego się z oddzielnie projektowanych czynników. Podkreślono, że projektowanie cyklu życia konstrukcji betonowej z uwzględnieniem recyklingu powinno uwzględniać kruszywa wysokiej jakości do produkcji betonu konstrukcyjnego, a niskiej jakości do produkcji betonu niekonstrukcyjnego i jako materiał na podbudowę dróg.
Słowa kluczowe: ocena cyklu życia, konstrukcja betonowa, recykling, środowisko

265

—————————————————————————————————————-
A. ZALEWSKA, J. KOWALIK: Badania właściwości ?zykomechanicznych powłok ochronnych utworzonych z wodorozcieńczalnych kompozycji akrylowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 268-270                                          pobierz plik artykułu 

Przebadano powłoki z wodorozcieńczalnych kompozycji akrylowych zawierających żywicę akrylową, niejonowy środek powierzchniowo czynny, zagęszczacz poliuretanowy, ciecz jonową. Otrzymane kompozycje powłokowe aplikowano na płytki stalowe i szklane, utwardzano
w temperaturze 80°C. Usieciowane powłoki przebadano pod kątem grubości, twardości względnej, odporności na zarysowanie, przyczepności, odporności na uderzenie i elastyczności. Przeprowadzono badania termomechaniczne, określono krzywą deformacji. Dodatek cieczy jonowej zwiększa adhezję powłoki do podłoża stalowego i poprawia jej właściwości ?zykomechaniczne. Uzyskane kompozycje lakierowe stanowią podstawę skutecznego zabezpieczenia konstrukcji stalowych.
Słowa kluczowe: farby akrylowe, wodorozcieńczalne kompozycje powłokowe, ciecze jonowe

268

—————————————————————————————————————-
M. ZASTEMPOWSKI: Nowoczesny system wentylacji domu jednorodzinnego
w aspekcie jego efektywności energetycznej


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 271-273                                          pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono diagnostykę energetyczną wybranego budynku jednorodzinnego. Diagnostykę energetyczną budynku przeprowadzono w dwóch wariantach: z zainstalowanym systemem wentylacji z odzyskiem ciepła oraz ze standardową wentylacją grawitacyjną. Temat pracy jest niezwykle aktualny z uwagi na stały wzrost cen energii oraz paliw przeznaczonych do ogrzewania budynków, co skłania ich użytkowników do ciągłego poszukiwania oszczędności. Jest to możliwe dzięki coraz szerszej ofercie nowoczesnych, charakteryzujących się wysoką sprawnością urządzeniom grzewczym i wentylacyjnym oraz szerokiej ofercie efektywnych materiałów izolacyjnych.
Słowa kluczowe: jakość energetyczna budynku, system rekuperacji powietrza, efektywny proces wentylacji budynku

271

—————————————————————————————————————-
M. ZASTEMPOWSKI, B. ZASTEMPOWSKI: Stanowisko badawcze z układem hydraulicznym odzyskującym energię

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 5, 274-275                                          pobierz plik artykułu 

Przedstawiono układ hydrauliczny umożliwiający odzyskanie znacznej części energii niezbędnej do wytworzenia obciążenia przekładni na stanowisku badawczym. Elementem obciążającym wał wyjściowy przekładni w tym układzie jest pompa wyporowa napędzająca silnik hydrauliczny
z regulatorem stałego ciśnienia. Silnik hydrauliczny połączono z wałem wejściowym przekładni, co daje możliwość odzysku ok. 87% energii.
Słowa kluczowe: badanie przekładni, odzysk energii, hamulec hydrauliczny

274

—————————————————————————————————————-