Rok 2012 nr 6

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis

Str.

STRESZCZENIA
A. BĄK, W. PODGÓRSKA, P. NIEWIAROWSKA, E. CHARASZ, I. ŁUKASIAK: Wykorzystanie surfaktantów niejonowych i aktywnych powierzchniowo polimerów do kształtowania rozkładu wielkości kropel w mieszalniku z przepływem burzliwym

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 293-294                                         pobierz plik artykułu 

Zbadano wpływ środków powierzchniowo-czynnych na rozpad i koalescencję kropel. Dla badanych surfaktantów niejonowych, Tweenu 20 i 80, zaobserwowano pojawienie się dodatkowej siły rozrywającej związanej z różnicą napięć międzyfazowych. Mniejsze krople uzyskuje się dla Tweenu 20, który dodatkowo bardziej unieruchamia powierzchnie kropel
i utrudnia wypływ ?lmu. W przypadku polimerów większe rozwinięcie powierzchni uzyskiwane jest w obecności PVA o niższym stopniu hydrolizy i niższej masie molowej.
Słowa kluczowe: rozpad, koalescencja, surfaktant, Tween, PVA

293

—————————————————————————————————————-
M. BŁASZCZYK, J. SĘK, M. DZIUBIŃSKI: Badania procesu ciśnieniowej elucji substancji wysokolepkich ze struktur porowatych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 295-296                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawione zostały zależności zmian przepuszczalności złoża czasie wypłukiwania
z niego substancji wysokolepkich za pomocą czynnika myjącego dla różnych rodzajów mediów oraz przy różnym początkowym nasyceniu złoża olejem. Zaproponowano zależność pozwalającą przewidzieć ciśnienie na wlocie do złoża na podstawie prędkości wypływu cieczy. W związku z tym możliwe było opisanie procesu elucji ze złoża substancji oleistych o dowolnych lepkościach, niezależnie od stopnia wymycia ich ze złoża.
Słowa kluczowe: media porowate, elucja, przepływ wielofazowy

295

—————————————————————————————————————-
L. BRONIARZ-PRESS, M. KOSTRZEWA: Właściwości reologiczne roztworów skrobi ziemniaczanej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 297-298                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych wodnych roztworów skrobi ziemniaczanej ukierunkowane na analizę krzywych lepkości i naprężenia ścinającego w funkcji stężenia preparatu skrobiowego. Wykazano występowanie krytycznego stężenia C*, powyżej którego lepkość nienewtonowska znacząco wzrasta. W przypadku zastosowania preparatu skrobiowego Superior Standard wartość krytycznego stężenia wynosi Cp* ? 0,04 [kg/kg].
Słowa kluczowe: skrobia ziemniaczana, właściwości reologiczne, krytyczne stężenie roztworu

297

—————————————————————————————————————-
L. BRONIARZ-PRESS, M. KOSTRZEWA: Wpływ dodatku polielektrolitu na właściwości reologiczne roztworów skrobi ziemniaczanej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 299-300                                         pobierz plik artykułu 

Celem pracy było określenia wpływu dodatku soli sodowej karboksymetylocelulozy (NaCMC) na właściwości reologiczne roztworu skrobi ziemniaczanej. Wykazano, że wodne roztwory soli sodowej karboksymetylocelulozy i skrobi ziemniaczanej oraz ich mieszanin wykazują cechy płynów nienewtonowskich rozrzedzanych ścinaniem. Jednocześnie potwierdzono sugestie literaturowe, że wielkość zmian właściwości reologicznych roztworów i mieszanin różnych substancji ze skrobią w głównej mierze zależy od charakterystyki roztworu skrobi ziemniaczanej, natomiast efekt dodatków jest słabszy, co objawia się w zachowaniu wartości charakterystycznego wskaźnika płynięcia dla roztworów skrobi oraz skrobi z dodatkiem polielektrolitu.
Słowa kluczowe: skrobia ziemniaczana, polielektrolit, właściwości reologiczne roztworów/mieszanin

299

—————————————————————————————————————-
P. BUDZYŃSKI, M. DZIUBIŃSKI: Udział powierzchni swobodnej w całkowitej powierzchni kontaktu międzyfazowego w barbotażowej kolumnie pulsacyjnej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 301-302                                         pobierz plik artykułu 

Podstawowym problemem w projektowaniu reaktorów pulsacyjnych, jest określenie częstości oscylacji i ich amplitudy dla uzyskania jak największej powierzchni kontaktu międzyfazowego ciecz ? gaz. W prezentowanej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań własnych wpływu częstotliwości i amplitudy wprowadzanych pulsacji na udział powierzchni swobodnej w całkowitej powierzchni kontaktu międzyfazowego podczas pracy barbotażowej kolumny pulsacyjnej
Słowa kluczowe: barbotażowa kolumna pulsacyjna, przepływ pulsacyjny,
powierzchnia kontaktu międzyfazowego

301

—————————————————————————————————————-
W. CIESIELCZYK, J. IWANOWSKI: Metoda otrzymania izoterm desorpcji w oparciu
o eksperymentalną krzywą suszenia ?uidalnego


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 303-304                                         pobierz plik artykułu 

Zaprezentowano metodę wyznaczenia krzywych równowagi desorpcji w oparciu
o eksperymentalne krzywe suszenia ?uidalnego substancji zaliczanych do grupy B klasy?kacji Geldarta. W pracy wykorzystano autorski model matematyczny kinetyki okresowego suszenia ?uidalnego ciał stałych w złożu pęcherzykowym przy zastosowaniu optymalizacyjnego zagadnienia odwrócenia. Otrzymane równania obejmujące zależność wilgotności względnej od temperatury i zawartości wilgoci zwery?kowano doświadczalnie.
Słowa kluczowe: izotermy desorpcji, ?uidyzacja, suszenie

303

—————————————————————————————————————-
M. CUDAK: Analiza wpływu wybranych parametrów na moc mieszania dla układu ciecz-gaz-biofaza w mieszalniku

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 305-306                                         pobierz plik artykułu 

Badania miały na celu określenie wpływu wybranych parametrów (natężenia przepływu gazu, częstości obrotów mieszadła, stężenia zawiesiny drożdży oraz typu mieszadła) na moc mieszania dla układu ciecz ? gaz ? biofaza. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy
D = 0,634 m z mieszadłem szybkoobrotowym. Wyniki badań opracowano w postaci równania, w którym uwzględniono wpływ liczby przepływu gazu K g oraz liczby Froude?a. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że moc mieszania silnie zależy od natężenia przepływu gazu oraz od częstości obrotów mieszadła i typu mieszadła.
Słowa kluczowe: mieszanie, moc mieszania, układ ciecz ? gas ? biofaza

305

—————————————————————————————————————-
K. CZERNEK: Wpływ zmiany właściwości cieczy podczas przepływu dwufazowego
na jego hydrodynamikę


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 307-309                                         pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano oceny zmian wielkości opisujących hydrodynamikę ?lmu cieczy na skutek zmiany właściwości czynników podczas dwufazowego współprądowego opadającego przepływu cieczy bardzo lepkiej i gazu. Identy?kację parametrów przepływu prowadzono przy zmiennej lepkości oleju (w granicach 90÷3500 mPa?s), oraz w szerokim zakresie zmian wartości prędkości pozornych obu faz (powietrze 0,731÷5,117 m/s oraz olej 0,002÷0,043 m/s).
Słowa kluczowe: ciecz bardzo lepka, hydrodynamika przepływu

307

—————————————————————————————————————-
M. DJAS, M. HENCZKA: Reaktywna ekstrakcja kwasów karboksylowych
z zastosowaniem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 310-311                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przebiegu procesu reaktywnej ekstrakcji kwasu cytrynowego z roztworu wodnego z użyciem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Zbadano wpływ parametrów procesowych (temperatury, szybkości mieszania, czasu realizacji) na przebieg i efektywność procesu. Wyniki badań doświadczalnych prowadzonych z zastosowaniem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym porównano z wynikami otrzymanymi przy użyciu rozpuszczalników organicznych: 1-oktanolu i n-heptanu.
Słowa kluczowe: proces zintegrowany, reaktywna ekstrakcja, dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym, kwas cytrynowy

310

—————————————————————————————————————-
B. DYBEK, I. WARDACH: Wymiana ciepła w przepływie dwóch cieczy niemieszających się

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 312-313                                         pobierz plik artykułu 

Dokonano oceny warunków wymiany ciepła, jakie występują podczas przepływu dyspersyjnego układu dwufazowego ciecz ? ciecz w rurze poziomej. Wyniki badań wskazują na efekty redukcji wartości współczynnika wnikania ciepła wraz ze wzrostem udziału fazy olejowej w układzie,
a także ze wzrostem użytecznej różnicy temperatur. Zaproponowano model do obliczania wartości tego współczynnika, oparty na liczbach kryterialnych Nu, opisujących warunki wnikania ciepła dla płynu dwufazowego ciecz ? ciecz względem fazy ciągłej. Zwery?kowane dla układów dyspersyjnych O/W oraz W/O wyniki badań dość dobrze korespondują z rezultatami obliczeń.
Słowa kluczowe: wymiana ciepła, przepływ ciecz ? ciecz, ciecze niemieszające się

312

—————————————————————————————————————-
R. DYGA, S. WITCZAK: Wpływ wypełnienia porowatego na wymianę ciepła oraz hydrodynamikę przepływu gaz-ciecz przez metale komórkowe

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 314-315                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono analizę wyników badań doświadczalnych dotyczących wymiany ciepła oraz hydrodynamiki przepływu dwufazowego gaz ? ciecz przez kanał wypełniony pianą aluminiową. Stwierdzono, że zarówno z punktu widzenia wymiany ciepła jak i hydrodynamiki przepływu, dominującą rolę w przepływie odgrywa ciecz. Zwraca uwagę fakt, że obecność piany aluminiowej nie powoduje rozproszenia płynów, a kształtujące się struktury przepływu odpowiadają strukturom w kanałach niewypełnionych.
Słowa kluczowe: piana metalowa, przepływ gaz ? ciecz, opór przepływu, udział objętościowy, wnikanie ciepła

314

—————————————————————————————————————-
M. DZIUBIŃSKI, P. DOMAGALSKI: Techniki optyczne w badaniach mikroreologicznych powierzchni międzyfazowej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 316-317                                         pobierz plik artykułu 

Celem pracy jest prezentacja techniki pasywnej mikroreologii optycznej w badaniach właściwości powierzchni międzyfazowej na przykładzie wstępnych badań prowadzonych
w Katedrze Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej. Zaprezentowane wyniki wskazują jednoznacznie, że pomiar parametrów reologicznych jest wykonalny w czasie kilku sekund przy objętości próbki rzędu mikrolitrów, co stanowi nową jakość, porównując z wymaganiami klasycznych technik pomiarowych.
Słowa kluczowe: mikroreologia, reologia optyczna, powierzchna międzyfazowa

316

—————————————————————————————————————-
H. FIDOS, M. DZIUBIŃSKI, A. KAPTUR: Parametry struktury przepływu rzutowego dwufazowych mieszanin ciecz ? ciecz w minikanałach

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 318-319                                         pobierz plik artykułu 

Badano przepływy mieszanin dwufazowych ciecz ? ciecz w minikanale o przekroju kwadratowym. Fazę ciągłą mieszaniny dwufazowej stanowił olej roślinny, natomiast fazą rozproszoną była woda. Dokonano korelacji parametrów charakterystycznych przepływu dwufazowego, czyli długości rzutów fazy ciągłej oraz prędkości liniowych struktur fazy rozproszonej. Zaproponowane równania korelacyjne pozwalają w przebadanym zakresie przewidywać wartości rozważanych parametrów przepływu z zadowalającą dokładnością.
Słowa kluczowe: minikanał, mieszanina dwufazowa ciecz ? ciecz, parametry przepływu dwufazowego

318

—————————————————————————————————————-
K. GURGENOVA, P. WAWRZYNIAK: Dynamiczna oraz statyczna rozpuszczalność tymochinonu w nadkrytycznym ditlenku węgla


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 320-321                                         pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono pomiary rozpuszczalności mieszaniny modelowej, w celu uzyskania stężenia równowagowego tymochinonu w nadkrytycznym ditlenku węgla. Modelowa mieszanina tymochinon i ra?nowanego oleju rzepakowego była przygotowana tak, by naśladować stężenie tymochinonu w naturalnym oleju z czarnuszki. Zastosowano metodę dynamiczną pomiaru stężenia równowagowego, gdy warunki procesu sprzyjały wysokim jego wartościom. Uzyskano krzywe nasycenia. Statyczna metodę pomiaru stężenia równowagowego zastosowano w zbliżonym zakresie temperatur i ciśnień. Zmierzone wartości stężeń równowagowych mieszczą się w zakresie od 6,94 10?6 do 5,40?10?5.
Słowa kluczowe: ciecz -ciecz równowaga, olejek lotny, układ wieloskładnikowy

320

—————————————————————————————————————-
K. GURGENOVA, P. WAWRZYNIAK: Wysokociśnieniowa wsadowa ekstrakcja nadkrytyczna olejku lotnego z nasion czarnuszki siewnej

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 322-323                                         pobierz plik artykułu 

Wysokociśnieniowa wsadowa ekstrakcja została zastosowana do odzysku olejków eterycznych z nasion. Nadkrytyczny dwutlenek węgła został zastosowany jako rozpuszczalnik, w zakresie ciśnień od 200 do 500 bar w temperaturze 45 i 55 °C. Mikroekstrakcja do fazy stałej z fazy nadpowierzchniowej została wykonana w połączeniu z chromatogra?ą gazową dla przeprowadzenia analizy wyodrębnionych frakcja lotnych. Większości składników lotnych oleju z ekstraktu zostało zidenty?kowano.
Słowa kluczowe: ekstrakcja ciało stałe-ciecz, HS-SPME, Nigella sativa L., olejek eteryczny,
?-cymen, tymochinon

322

—————————————————————————————————————-
M. JAGODZIŃSKI, L. BRONIARZ-PRESS, W. SZAFERSKI, A. MRÓWCZYŃSKI: Testowanie napowietrzaczy membranowych w mieszalnikach zbiornikowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 324-325                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu napowietrzania cieczy. Celem badań było określenie ilości gazu zatrzymywanego w cieczy oraz nakłady energetyczne dla układu dwufazowego roztwór poliakryloamidu ? powietrze i różnych systemów napowietrzających
w postaci 3 dyfuzorów membranowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że najlepsze efekty daje zastosowanie dyfuzora o możliwie największej powierzchni. W tym przypadku był to dyfuzor HD 270. Charakteryzuje go nie tylko najwyższy stopień zatrzymywania gazu w cieczy, lecz również najlepszy stosunek pobieranych mocy jednostkowych do stopnia napowietrzenia układu.
Słowa kluczowe: mieszanie, napowietrzacze membranowe, układ gaz ? ciecz
324
—————————————————————————————————————-
A. KAMIŃSKA, W. CIESIELCZYK: Konstrukcja dystrybutora gazu, a efektywność suszenia ? uidalnego wybranych rodzajów rozdrobnionej biomasy

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 326-327                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia ?uidalnego wybranych rodzajów biomasy. Określono warunki pozwalające na uzyskanie efektywnej ?uidyzacji zrębków drzewnych. Zaprezentowano oryginalny dystrybutor gazu umożliwiający efektywną ?uidyzację rozdrobnionej biomasy drzewnej.
Słowa kluczowe: dystrybutor gazu, biomasa, ?uidyzacja, suszenie

326

—————————————————————————————————————-
M. KARAŚ, R. ULBRICH, D. ZAJĄC: Badania przenoszenia pędu i ciepła przy opływie rur w wymienniku ciepła

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 328-329                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań przepływu dwufazowego wokół pęku rur. Analizie poddano przestawne i równoległe układy rur w pęku o podziałce równej 1,66. Wyznaczono pola prędkości oraz rozkład współczynnika wnikania ciepła wokół rur przy pomocy technik DPIV i elektrochemicznej. Wyniki zaprezentowano dla różnych strumieni poszczególnych faz w postaci pól prędkości oraz lokalnych rozkładów liczby Nusselta wokół poszczególnych rur
w pęku.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, wnikanie ciepła, metody elektrochemiczne, DPIV

328

—————————————————————————————————————-
J. KARCZ, M. BITENC, M. DOMAŃSKI, Ł. KACPERSKI: Badania numeryczne przepływu ciecz ? gaz w kolumnie air-lift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 330-331                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań numerycznych hydrodynamiki kolumny air-lift z zewnętrzną cyrkulacją płynu. Określono udział gazu zatrzymanego w cieczy, prędkość cieczy, wartości kinetycznej energii burzliwości i szybkości jej rozpraszania w zależności od stężenia sacharozy i natężenia przepływu gazu w układzie. Wyniki badań opracowano w postaci rozkładów lokalnych i konturów parametrów hydrodynamicznych. Rezultaty obliczeń porównano z danymi doświadczalnymi uzyskując dobrą zgodność.
Słowa kluczowe: air-lift, hydrodynamika, CFD, modelowanie numeryczne

330

—————————————————————————————————————-
J. KARCZ, M. BITENC, M. DOMAŃSKI, Ł. KACPERSKI: Analiza numeryczna zawartości gazu w cieczy i rozkładu rozmiarów pęcherzyków gazu w kolumnie air-lift

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 332-333                                         pobierz plik artykułu 

Celem badań była analiza numeryczna zawartości gazu w cieczy i rozkładu wielkości pęcherzyków w reaktorze air-lift z cyrkulacją zewnętrzną. Symulacje nieustalone w czasie prowadzono, stosując podejście Euler ? Euler. Fazą ciągłą były roztwory wodne sacharozy, fazą rozproszoną powietrze o stałym natężeniu przepływu. W obliczeniach uwzględniono zjawisko koalescencji i rozpadu pęcherzy gazowych. Wyniki symulacji zaprezentowano w postaci lokalnych rozkładów oraz konturów analizowanych parametrów.
Słowa kluczowe: air-lift, CFD, symulacje numeryczne, MUSIG

332

—————————————————————————————————————-
J. KARCZ, Ł. KACPERSKI, M. BITENC, M. DOMAŃSKI: Analiza numeryczna jakości zawiesiny lekkiej wytwarzanej w mieszalniku

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 334-335                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości zawiesiny lekkiej wytwarzanej w mieszalniku z mieszadłem turbinowym. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych z obliczeń numerycznych pola prędkości płynu i rozkładu stężenia cząstek ciała stałego w cieczy. Na podstawie obliczonych wartości odchylenia standardowego stwierdzono, że zawiesina ma akceptowalną jednorodność w zakresie badanych warunków procesowych.
Słowa kluczowe: zawiesina lekka, jednorodność zawiesiny, mieszanie mechaniczne, symulacje numeryczne

334

—————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO, P. RYBARCZYK: Badania wstępne kinetyki ?otacji jonowej
i precypitacyjnej glinu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 336-337                                         pobierz plik artykułu 

Zbadano wpływ pH surówki, stężenia kolektora oraz prędkości przepływu powietrza na przebieg ?otacji jonowej i precypitacyjnej Al(III). Stwierdzono, że pH surówki ma istotny wpływ na szybkość ?otacji. Stwierdzono,
że dla tych samych stężeń kolektora i prędkości przepływu powietrza stałe szybkości ?otacji przyjmują wyższe wartości w warunkach ?otacji precypitacyjnej niż jonowej.
Słowa kluczowe: ?otacja jonowa, ?otacja precypitacyjna, glin, stała szybkości

336

—————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO, P. RYBARCZYK: Efektywność ?otacji jonowej
i precypitacyjnej mieszaniny jonów cynku i glinu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 338-339                                         pobierz plik artykułu 

Zbadano wpływ pH surówki oraz stężenia kolektora na efektywność półperiodycznych ?otacji jonowej i precypitacyjnej, zachodzących w roztworach zawierających mieszaniny jonów Zn(II) i Al(III). Stwierdzono, iż w warunkach ?otacji jonowej zachodzącej w roztworach kwaśnych występuje konkurencja pomiędzy ?otowanymi kationami w tworzeniu związków  z kolektorem.
W obecności kolektora kationowego bromku cetylotrimetyloamoniowego możliwa jest selektywna ?otacja cynku z roztworów zawierających mieszaninę jonów Zn(II) i Al(III), dla wartości pH wyższych niż 11.
Słowa kluczowe: cynk, glin, ?otacja jonowa, ?otacja precypitacyjna, stopień wy?otowania

338

—————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO, K. KUCHARSKA, I. HOŁOWACZ: Rola polisacharydów
w separacji pianowej białek serwatkowych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 340-341                                         pobierz plik artykułu 

Separacja pianowa jest jedną z metod wykorzystujących właściwości powierzchni międzyfazowej do wydzielania składników z roztworów. Zaproponowano zastosowanie polisacharydów: gumy ksantanowej, gumy arabskiej i gumy karaya, jako addytywów w separacji pianowej białek serwatkowych. Badania wykazały, że efektywność separacji pianowej z wymienionymi polisacharydami zmierzona za pomocą stopnia wy?otowania i współczynnika wzbogacenia, wzrasta w stosunku do roztworów czystych białek serwatkowych.
Słowa kluczowe: separacja pianowa, białka serwatkowe, guma ksantanowa, guma arabska, guma karaya

340

—————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO, K. KUCHARSKA, I. HOŁOWACZ: Wpływ parametrów procesowych na wielkość powierzchni międzyfazowej generowanej
w kolumnie do współprądowej ?otacji białek serwatkowych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 342-343                                         pobierz plik artykułu 

Separacja pianowa jest metodą bazującą na selektywnej adsorpcji ?otowanych składników na powierzchni międzyfazowej gaz ? ciecz. Przeprowadzono badania wpływu parametrów procesowych na wielkość pęcherzy powietrza i stopień zatrzymania gazu we współprądowej kolumnie barbotażowej do ?otacji białek serwatkowych. Stwierdzono, że na wielkość powierzchni międzyfazowej gaz ? ciecz można wpływać poprzez zmianę: prędkości przepływu gazu, pH roztworu oraz w wyniku wprowadzenia do roztworu substancji powierzchniowo czynnych palmitynianu sodu i cytrynianu trietylu.
Słowa kluczowe: separacja pianowa, białka serwatkowe, cytrynian trietylu, palmitynian sodu, powierzchnia międzyfazowa

342

—————————————————————————————————————-
A. KIEŁBUS-RĄPAŁA: Charakterystyki transportu masy w układzie ciecz ? gaz
w wielkolaboratoryjnym aparacie z mieszadłem


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 344-345                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki analizy eksperymentalnej procesu wymiany masy w mieszalniku dużej skali (VL = 0,2 m3), w układach ciecz ? gaz o różnej zdolności do koalescencji. W oparciu o wyniki badań objętościowego współczynnika wnikania masy, określono wpływ: parametrów operacyjnych, rodzaju cieczy oraz typu mieszadła na wartość tego współczynnika. Najkorzystniejsze do prowadzenia procesu wymiany masy w zbiorniku dużej skali okazały się mieszadła TR oraz CD 6. Dla każdego z układów zaproponowano równania do obliczania współczynnika kLa.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, objętościowy współczynnik wnikania masy, układy wielofazowe

344

—————————————————————————————————————-
M. KORDAS, R. RAKOCZY, P. GRĄDZIK, G. STORY: Rozpuszczanie ciała stałego w mieszalniku
z mieszadłem wykonującym ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 346-347                                         pobierz plik artykułu 

Przeanalizowano proces rozpuszczania ciała stałego w cieczy w mieszalniku wyposażonym
w mieszadło wykonujące ruch obrotowy i posuwistozwrotny. Ponadto przedstawiono i przedyskutowano wyniki uzyskane podczas pracy w jednoczesnym ruchu obrotowym i posuwisto-zwrotnym. Podano zależności: Sh?Sc-0,33 = f(Reobr); Sh?Sc-0,33 = f(Rewibr ); Sh?Sc0,33 = f(Reobr, Rewibr)
Słowa kluczowe: proces rozpuszczania, mieszadło obrotowe; mieszadło posuwisto-zwrotne

346

—————————————————————————————————————-
J. KRZYSZTOFORSKI, M. HENCZKA: Hydrodynamika przepływu płynów w stanie nadkrytycznym w procesie oczyszczania membran polimerowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 348-349                                         pobierz plik artykułu 

Praca dotyczy metody modelowania hydrodynamiki przepływu płynu w stanie nadkrytycznym przez moduł ekstrakcyjny podczas procesu oczyszczania porowatych membran polimerowych. Przedstawiono sposób wyznaczania parametrów modelu oraz zaprezentowano i omówiono przykładowe wyniki symulacji. Potwierdzono użyteczność CFD do modelowania hydrodynamiki układu zarówno dla potrzeb projektowania aparatów ekstrakcyjnych, jak i dla rozwoju metod modelowania procesu oczyszczania membran.
Słowa kluczowe: membrana, oczyszczanie, hydrodynamika, płyn w stanie nadkrytycznym, ekstrakcja

348

—————————————————————————————————————-
M. MAJOR-GODLEWSKA: Wytwarzanie zawiesiny w zbiorniku z pionowymi przegrodami rurowymi i mieszadłem szybkoobrotowym

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 350-351                                         pobierz plik artykułu 

Celem badań było określenie warunków powstawania układu ciecz ? ciało stałe w zbiorniku
z pionowymi przegrodami rurowymi i mieszadłem szybkoobrotowym. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy wewnętrznej D = 0,634 m, gdzie wysokość słupa cieczy H = D. Do mieszania użyto mieszadła turbinowego Rushtona, turbinowego Smitha lub mieszadła A315. Uzyskane doświadczalnie wyniki badań krytycznych częstości obrotów i mocy mieszania przedstawiono w formie gra?cznej.
Słowa kluczowe: mieszanie, pionowe przegrody rurowe, układ ciecz ? ciało stałe

350

—————————————————————————————————————-
Ł. MAKOWSKI, W. ORCIUCH, J. BAŁDYGA: Zastosowanie modeli wielkowirowych do symulacji przebiegu precypitacji siarczanu baru w reaktorach zderzeniowych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 352-353                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono sposób modelowania wpływu mieszania na przebieg procesu precypitacji siarczanu baru przy wykorzystaniu modeli wielkowirowych. Jako reaktory testowe wybrano dwa typy reaktorów zderzeniowych, charakteryzujące się wysoką intensywnością mieszania. Analiza wyników pokazała możliwość wpływania na jakość powstającego produktu poprzez dobór warunków mieszania reagentów i przydatność metody LES.
Słowa kluczowe: mieszanie, modelowanie wielkowirowe, obliczeniowa mechanika płynów, precypitacja

352

—————————————————————————————————————-
T. MALCHER: Erozja kanałów spalinowych elektro?ltru, wywołana przepływem dwufazowym gaz ? ciało stałe ? symulacja numeryczna zjawiska

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 354-355                                         pobierz plik artykułu 

Zjawisko erozji metalu ma miejsce tam, gdzie cząstki ciała stałego zawieszone w poruszającym się płynie, uderzają w powierzchnię materiału odrywając od rodzimej całości mikroskopowe drobiny. Następstwem tego działania jest niszczenie materiału prowadzące do awarii urządzeń przemysłowych. Układami, w których erozja może się pojawić, są kanały spalin doprowadzające zapylony gaz do elektro?ltru. W niniejszym artykule podjęto próbę zamodelowania erozji za pomocą oprogramowania CFD.
Słowa kluczowe: erozja, elektro?ltr, CFD

354

—————————————————————————————————————-
Z. MATRAS: Zmody?kowana charakterystyka przepływowa płynu nienewtonowskiego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 356-357                                         pobierz plik artykułu 

Zaproponowano niekonwencjonalną metodę wyznaczania wskaźnika płynięcia i stałej konsystencji potęgowej cieczy nienewtonowskiej na podstawie danych doświadczalnych
z zakresu turbulentnego. Dokonano transformacji wymiarowych zmiennych ?zycznych sprowadzając rodzinę krzywych płynięcia do uniwersalnej, pojedynczej charakterystyki przepływowej w całym zakresie przepływu. Przeprowadzona ilościowa analiza danych doświadczalnych potwierdziła przydatność proponowanej metody.
Słowa kluczowe: potęgowy płyn nienewtonowski, charakterystyka przepływowa, stałe reologiczne

356

—————————————————————————————————————-
A. MRÓWCZYŃSKI, L. BRONIARZ-PRESS, M. JAGODZIŃSKI: Badanie spływu ?lmowego roztworów polimerów

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 358-359                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki analizy spływu grawitacyjnego ?lmu cieczy o różnych właściwościach po powierzchniach gładkiej i falistej, nachylonych względem poziomu pod kątami 13?, 24? oraz 45?. W badaniach wykorzystano wodę i wodne roztwory dwóch polimerów, a mianowicie soli sodowej karboksymetylocelulozy Na-CMC (polielektrolit) i poliakryloamidu PAA (Rokrysol WF1) o stężeniu 1000 ppm. Wykazano, że średnia grubość ?lmu cieczy i grubość zredukowana zależą od charakteru płynu. Im jego właściwości nienewtonowskie były silniejsze, tym zredukowana grubość ?lmu była mniejsza. Jednocześnie stwierdzono, że średnia zredukowana grubość ?lmu spływającego po powierzchni falistej jest o około 20% mniejsza niż obserwowana podczas spływu po powierzchni płaskiej.
Słowa kluczowe: spływ ?lmowy cieczy, roztwory polimerów, płyta płaska i falista

358

—————————————————————————————————————-
M. OCHOWIAK: Koncepcja atomizera pęcherzykowo-wirowego z analizą oporów przepływu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 360-361                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono nowatorski projekt atomizera pęcherzykowo-wirowego oraz wyniki badań doświadczalnych oporów przepływu podczas dwufazowego rozpylania wody. Wyniki badań oporów przepływu analizowano rozpatrując zależności Eu = f(Re) i CD = f(Re). Badania wykazały, że opory przepływu zależą od natężenia przepływu gazu oraz od natężenia przepływu cieczy.
Słowa kluczowe: atomizer pęcherzykowy, rozpylanie, współczynnik wypływu, opory przepływu

360

—————————————————————————————————————-
W. ORCIUCH, K. PIECHOWICZ, W. PODGÓRSKA: Badania porównawcze prędkości kropel w układzie ciecz ? ciecz i prędkości cieczy w układzie jednofazowym

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 362-363                                         pobierz plik artykułu 

Za pomocą techniki PIV zmierzono i porównano prędkości kropel oleju w wodzie i prędkości wody w układzie jednofazowym. Badania przeprowadzono w mieszalniku zbiornikowym z mieszadłem Rushtona. Badania wykazały maksymalną różnicę w prędkościach rzędu 30%
w okolicy mieszadła oraz porównywalne wartości szybkości dyssypacji energii. Przy niskich ułamkach objętościowych fazy rozproszonej, średnice kropel można przewidywać wykorzystując modele CFD dla układów jednofazowych.
Słowa kluczowe: emulsja, olej silikonowy, woda, PIV

362

—————————————————————————————————————-
P. OWCZARZ, Z. MODRZEJEWSKA: Wpływ substancji czynnych na własności reologiczne hydrożeli chitozanowych w pobliżu granicy przejścia fazowego zol-żel

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 364-365                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych hydrożeli chitozanowych tworzących matrycę polimerową dla substancji czynnych. Jako substancje czynne stosowano albuminę wołową oraz wankomycynę. Inhibitorem przejścia fazowego zol-żel była zmiana temperatury roztworu. Wyznaczone własności reologiczne oraz krzywe temperaturowe roztworów wykazały, że w przypadku albuminy otrzymany roztwór zachowuje podobne własności jak wyjściowy roztwór chitozanu. W przypadku wankomycyny zainicjowany zmianą temperatury proces żelowania prowadzi do wytworzenia nieodwracalnej struktury.
Słowa kluczowe: chitozan, hydrożele, reologia hydrożeli, matryce polimerowe

364

—————————————————————————————————————-
M. PIETRZAK, S. WITCZAK: Hydrodynamika poziomego przepływu dwufazowego ciecz ? ciecz w kanałach zakrzywionych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 366-367                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących struktur przepływu oraz wartości udziałów objętościowych faz przy przepływie mieszaniny dwufazowej woda ? olej przez poziome łuki rurowe. W wyniku przeprowadzonych badań wyróżniono kilka charakterystycznych form przepływu dwufazowego ciecz ? ciecz, opracowano mapę przepływu dwufazowego ciecz ? ciecz oraz zależność określającą sposób wyznaczania wartości udziałów objętościowych faz przy poziomym przepływie dwufazowym ciecz ? ciecz w łukach rurowych.
Słowa kluczowe: przepływ ciecz ? ciecz, łuki rurowe, mapy przepływu, struktury przepływu

366

—————————————————————————————————————-
M. PŁACZEK, R. DYGA: Analiza metod obliczania udziału objętościowego gazu w przepływie dwufazowym gaz-ciecz w kanałach wypełnionych pianami metalowymi

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 368-369                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych udziału objętościowego gazu w przepływie dwufazowym powietrze ? woda przez poziomy kanał wypełniony pianką aluminiową (40 PPI). Przeprowadzona ocena statystyczna metod obliczania udziału objętościowego gazu
w mieszaninach gaz-ciecz wskazuje, że nie pozwalają one z zadowalającą dokładnością przewidywać wartości udziałów objętościowych faz w kanałach wypełnionych. Najlepszą zgodność danych eksperymentalnych z obliczonymi otrzymano wykorzystując model GE RAMP oraz Zubera-Findlaya.
Słowa kluczowe: pianka metalowa, przepływ poziomy, współprąd, gaz ? ciecz

368

—————————————————————————————————————-
A. POŚWIATA, Z. SZWAST: Optymalizacja ogrzewania ?uidalnego z dyspersyjnym przepływem ciała stałego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 370-372                                         pobierz plik artykułu 

Praca przedstawia metodę optymalizacji ogrzewania rozdrobnionego ciała stałego w złożu ?uidalnym. Wskaźnik jakości opisuje całkowity koszt rozważanego procesu. W modelu procesu uwzględniono, kinetykę procesu wymiany ciepła oraz hydrodynamikę dwufazowego złoża ?uidalnego zgodnie z modelem Kunii i Levenspiela. Ponadto przyjęto, że przy przepływie ciała stałego może występować dyspersja wzdłużna. Wykonano obliczenia optymalizacyjne, oraz przeanalizowano wpływ kinetyki procesu oraz dyspersji na optymalne warunki prowadzenia procesu.
Słowa kluczowe: ogrzewanie ?uidalne, optymalizacja, ?uidyzacja

370

—————————————————————————————————————-
R. RAKOCZY, M. KORDAS, P. GRĄDZIK, M. KONOPACKI: Wpływ wirującego pola magnetycznego na wytwarzanie układu magneto-dyspersyjnego

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 373-374                                         pobierz plik artykułu 

Głównym celem prezentowanej pracy jest przeanalizowanie procesu podnoszenia i zawieszania cząstek magnetytu (Fe3O4 ) w ośrodkach ciekłych różniących się przewodnością elektryczną (woda kranowa; 5, 10, 26-proc. wag. roztwór NaCl). Jako czynnik aktywujący cząstki ciała stałego zastosowano wirujące pole magnetyczne. Uzyskane z prac eksperymentalnych rezultaty umożliwiły określenie wpływu parametrów procesowych na proces wytwarzania układów magneto-dyspersyjnych. Otrzymane wyniki opracowano w formie zależności analitycznych uwzględniających wpływ parametrów procesowych na średnią średnicę Sautera.
Słowa kluczowe: wirujące pole magnetyczne, układ dyspersyjny, magnetodyspersja, średnia średnica Sautera

373

—————————————————————————————————————-
S. RÓŻAŃSKA, L. BRONIARZ-PRESS, J. RÓŻAŃSKI, M. OCHOWIAK, S. WOZIWODZKI,
P.T. MITKOWSKI: Lepkość wzdłużna emulsji o/w stabilizowanych hydroksypropylometylocelulozą


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 375-376                                         pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań nad lepkością wzdłużną emulsji o/w z dodatkiem trzech rodzajów hydroksypropylometylocelulozy HPMC (KH40M, MK45M, MK65M). Wyniki badań wskazują, że krzywe lepkości wzdłużnej różnią się ilościowo i jakościowo od krzywych uzyskanych dla wodnych roztworów HPMC. Obecność fazy rozproszonej prowadzi do wzrostu lepkości wzdłużnej. Jednocześnie maleje ona ze wzrostem szybkości odkształcenia, podczas gdy dla wodnego roztworu tego polimeru jest od niej niezależna.
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, stosunek Troutona, hydroksypropylometyloceluloza

375

—————————————————————————————————————-
S. RÓŻAŃSKA, L. BRONIARZ-PRESS, J. RÓŻAŃSKI, P. MITKOWSKI, M. OCHOWIAK,
S. WOZIWODZKI: Wpływ struktury fazy rozproszonej na właściwości reologiczne emulsji o/w w przepływie wzdłużnym


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 377-378                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wpływ ?okulacji na właściwości reologiczne emulsji o/w z dodatkiem soli sodowej karboksymetylocelulozy (Na-CMC) oraz gumy ksantanowej (XG) w jednoosiowym przepływie rozciągającym. Wzrost lepkości wzdłużnej emulsji stabilizowanej Na-CMC można powiązać z jej silnie s?kulowaną strukturą. W przypadku emulsji słabo s?okulowanych o lepkości wzdłużnej decydują przede wszystkim właściwości reologiczne fazy ciągłej.
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, stosunek Troutona, ?okulacja emulsji

377

J. SĘK, S. BUCZYK: Badanie procesów grawitacyjnego wymywania cieczy wysokolepkich z warstw ziarnistych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 379-380                                         pobierz plik artykułu 

Badano procesy przenikania wody przez warstwy ziarniste zawierające wysokolepkie substancje oleiste. Określono przebieg procesu wymywania w zależności od ilości stosowanej cieczy wypłukującej dla różnych wysokości warstw ziarnistych. Zaproponowano ilościową charakterystykę zjawiska w postaci zależności ilości wypłukanej cieczy wysokolepkiej, wyrażonej poprzez wartość odczytu danych nefelometrycznych, od ilości czynnika wymywającego.
Słowa kluczowe: olej, węglowodory, warstwa ziarnista, wymywanie

379

—————————————————————————————————————-
J. SĘK, D. GŁĄBAŁA, T. KILJAŃSKI: Badanie przebiegu procesów deemulgacji
za pomocą metod spektrofotometrycznych


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 381-382                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono badania dotyczące zagadnienia procesu rozwarstwiania się układów emulsyjnych. Dokonano porównania wpływu różnego stężenia deemulgatora dodanego do emulsji O/W na proces deemulgacji. Do rozważań wykorzystano emulsję olej w wodzie o stężeniu 6%, ponieważ takie emulsje mają praktyczne zastosowanie w przemyśle oraz występują w oczyszczalniach ścieków. Do obserwacji rozwarstwienia się faz w emulsji użyto metod spektrofotometrycznych.
Słowa kluczowe: emulsja, deemulgacja, spektrofotometria

381

—————————————————————————————————————-
P. SOBIESZUK: Analiza wykorzystania powierzchni międzyfazowej w przepływie Taylora w mikrokanałach gaz ? ciecz i ciecz ? ciecz

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 383-384                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania powierzchni międzyfazowej w mikroreaktorach z przepływem Taylora w systemach gaz ? ciecz i ciecz ? ciecz. Obliczenia porównano z wynikami doświadczalnymi dla układów ciecz ? gaz i ciecz ? ciecz dostępnymi
w literaturze. Podjęto próbę wyjaśnienia obserwowanego zmniejszania się powierzchni międzyfazowej w przepływach ciecz ? ciecz i brak tego efektu w przepływach ciecz ? gaz.
Słowa kluczowe: mikroreaktory, przepływ Taylora, wymiana masy, powierzchnia międzyfazowa

383

—————————————————————————————————————-
W. SZAFERSKI, P.T. MITKOWSKI: Analiza sedymentacji w roztworach zagęszczaczy spożywczych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 385-386                                         pobierz plik artykułu 

Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie testów sedymentacyjnych wybranych środków spożywczych – mielonych przypraw roślinnych i znalezienie środków zapobiegających sedymentacji podczas przechowywania gotowych produktów (sosów, dipów). Badano sedymentację czerwonej papryki mielonej oraz ziołowego pieprzu mielonego o wielkości cząstek od 400 do 500 ?m w wodnych roztworach gumy arabskiej oraz gliceryny. Najlepszy wynik otrzymano dla roztworu gumy arabskiej o stężeniu 25%.
Słowa kluczowe: sedymentacja okresowa, opadanie, przyprawy mielone, zagęszczacz

385

—————————————————————————————————————-
D. SZANIAWSKA, M. SZMUKALA: Charakterystyka foulingu w układach ciekłych
z membranami ceramicznymi


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 387-388                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przestawiono wyniki badań ultra?ltracji wody powierzchniowej zasilającej i opuszczającej wylęgarnię ryb z zastosowaniem membran ceramicznych o cut-off 1,0 i 3,0 kDa. Do opracowania wyników zastosowano model oporów szeregowych oraz zmody?kowany indeks foulingu. Oszacowane wartości oporów hydraulicznych i indeksów foulingu charakteryzują wydajność ultra?ltracji wody i są podstawą do prawidłowego zaprojektowania instalacji membranowej w większej skali.
Słowa kluczowe: woda powierzchniowa, ultra?ltracja, membrany ceramiczne, fouling

387

—————————————————————————————————————-
N. SZMOLKE: Inwersja faz w ?uidalnym wymienniku ciepła

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 389-390                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań przepływu gaz ? ciało stale w ?uidalnym wymienniku ciepła. W trakcie badań zaobserwowano powstawanie szczególnej formy struktury burzliwej, która charakteryzuje się trzema strefami: strefą rzadką nad rusztem, przepływem przez przestrzeń międzyrurową oraz strefą zagęszczoną nad wkładem rurowym. Jest to inwersja faz, podczas której wkład rurowy wymiennika ?uidalnego zaczyna spełniać rolę dystrybutora gazu. W przestrzeni międzyrurowej wyraźnie wzrasta prędkość gazu, co powoduje jednocześnie bardzo zmienny gradient prędkości lokalnej; osiągnięcie inwersji powoduje, że złoże ?uidalne wkracza w obszar intensywnej wewnętrznej cyrkulacji.
Słowa kluczowe: wymiennik ciepła, ?uidyzacja, inwersja faz

389

—————————————————————————————————————-
M. SZWAST, R. NIKPOUR, Z. SZWAST, W. PIĄTKIEWICZ: Zastosowanie membran ceramicznych do rozdziału mieszanin wody i oleju ? badania laboratoryjne i opis matematyczny procesu

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 391-393                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki modelowania matematycznego procesu mikro?ltracyjnego zagęszczania emulsji olej Diesla ? woda. Przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych. Uzyskano wysoką zgodność między równaniami modelowymi a uzyskanymi wynikami doświadczeń.
Słowa kluczowe: emulsja, olej Diesla, membrany, mikro?ltracja

391

—————————————————————————————————————-
B. TAL-FIGIEL, W. FIGIEL, A. MACIEJEWSKA, M. KWIECIEŃ: Wpływ rodzaju i wielkości cząstki substancji aktywnej na właściwości reologiczne zawiesin i past farmaceutycznych

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 394-395                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przeprowadzono badania reologiczne stosowanych w recepturze aptecznej podłoży maściowych oraz wykonanych z ich udziałem maści typu zawiesin. W roli substancji aktywnej użyto cząstek stałych kwasu salicylowego, siarki oraz mocznika. Dodatkowo przeprowadzono analizę morfologiczną zawieszonych cząstek. Wykazano silny wpływ parametrów morfologicznych cząstek substancji leczniczej na właściwości reologiczne badanych mediów.
Słowa kluczowe: zawiesiny farmaceutyczne, maści, morfologia cząstek, reologia

394

—————————————————————————————————————-
G. WAŁOWSKI, G. FILIPCZAK: Ocena przepuszczalności materiału porowatego
w warunkach barbotażu


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 396-397                                         pobierz plik artykułu 

W pracy podjęto próbę oceny niektórych zagadnień hydrodynamiki przepływu gazu przez materiały porowate, a oceny tej dokonywano w warunkach barbotażu gazu przez różne typy karbonizatu. Opisano ilościowo gęstość pozorną, porowatość (bezwzględną i efektywną), przepuszczalność, zastępczy współczynnik oporów przepływu. Przepuszczalność oraz zastępczy współczynnik oporów przepływu określono w oparciu o pomiar oporów przepływu przez karbonizat. Za miarę przepuszczalności karbonizatu przyjęto zmianę całkowitego spadku ciśnienia względem strumienia gazu. Wyniki badań wskazują, że możliwa jest dość dokładna ocena tych parametrów.
Słowa kluczowe: przepuszczalność, materiał porowaty, karbonizat

396

—————————————————————————————————————-
J. WASILEWSKI, T. KILJAŃSKI, K. MIROTA: Biologiczne aspekty heterofazowej struktury krwi i jej znaczenie w procesie miażdżycowym

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 398-399                                          pobierz plik artykułu 

Krew stanowi układ dwufazowy pośredni między zawiesiną i emulsją. Obecność erytrocytów oraz ich wzajemne oddziaływanie powoduje nadawanie krwi własności nienewtonowskich, determinujących hydrodynamikę i funkcje biologiczne krwi. Heterofazowa struktura krwi ma istotne znaczenie w powstawaniu zmian miażdżycowych, prowadzących do zwężenia tętnic. Tworzą się one w miejscach powstawania przepływów zaburzonych, gdzie krwiopochodne cząsteczki przechodzą do ściany tętnicy inicjując powstawanie złogów.
Słowa kluczowe: krew, erytrocyt, miażdżyca, ciecz nienewtonowska

398

—————————————————————————————————————-
M. WENGEL, B. MIŁASZEWICZ, R. ULBRICH: Wpływ średnicy minikanału na hydrodynamikę przepływu dwufazowego gaz ? ciecz

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 400-401                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przepływu dwufazowego gaz ? ciecz w pięciu minikanałach, o średnicy hydraulicznej z zakresu od 2 do 6 mm. Przedstawiono analizę korelacji danych własnych i literaturowych w celu adaptacji modelu Zubera-Findlay?a do przepływu gaz ? ciecz w minikanałach. Wyznaczono parametry modelu poślizgu: prędkość dryfu i parametr rozkładu oraz zależność do obliczania rzeczywistej prędkości gazu, dla której istnieje wpływ średnicy minikanału na parametr rozkładu.
Słowa kluczowe: parametr rozkładu, przepływ dwufazowy, minikanały, średnica hydrauliczna

400

—————————————————————————————————————-
R. WÓJTOWICZ: Wizualizacja procesu wytwarzania emulsji w mieszalniku
z mieszadłem wykonującym ruch posuwisto-zwrotny


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 402-403                                         pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano wyniki wizualizacji procesu wytwarzania emulsji w mieszalniku z tarczowym mieszadłem wykonującym ruch posuwistozwrotny. Za pomocą kamery cyfrowej rejestrowano w skali całego aparatu kolejne etapy wzajemnego rozpraszania faz przy wzroście częstotliwości wibracji mieszadła. Ponadto z wykorzystaniem kamery ultraszybkiej i specjalistycznego oprogramowania analizowano przebieg szybkozmiennych procesów deformacji i rozpadu kropel. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas wytwarzania emulsji w mieszalnikach mechanicznych.
Słowa kluczowe: mieszanie, mieszalnik wibracyjny, mieszadło wibracyjne, emulsja, rozpad kropel

402

—————————————————————————————————————-
R. WÓJTOWICZ, W. SZATKO: Identy?kacja procesu powstawania ?okuł w reaktorze

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 404-405                                         pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano wyniki badań procesu ?okulacji prowadzonej w reaktorze zbiornikowym z dwoma mieszadłami turbinowymi. Analizowano działanie różnych kon?guracji mieszadeł oraz wpływ odległości między nimi na wielkość powstających ?okuł. Na podstawie komputerowej analizy obrazu wyznaczano średnie powierzchnie i średnice Fereta tworzących się aglomeratów. Uzyskane dane pomiarowe opracowywano statystycznie w postaci histogramów rozkładu aproksymowanych dalej znanymi rozkładami teoretycznymi. Wyniki prowadzonych badań mogą służyć do opisu procesów i zjawisk zachodzących podczas ?okulacji prowadzonej w reaktorach zbiornikowych.
Słowa kluczowe: ?okulacja, mieszanie, reaktor zbiornikowy, rozkład wielkości ?okuł

404

—————————————————————————————————————-
I. ZAGAJ, K. IGNASIAK, R. ULBRICH: Wpływ gęstości i kształtu cząstek na segregację w separatorze

Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 406-407                                         pobierz plik artykułu 

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu gęstości i kształtu cząstek na zjawisko segregacji układu dwuskładnikowego w separatorze pneumatycznym. Jako materiały badawcze wykorzystano cząstki kuliste o różnych gęstościach oraz cząstki niekuliste o różnym kształcie. Materiały badawcze dobrano w taki sposób, aby utworzyć układy dwuskładnikowe, przy stałym komponencie cząstek kulistych w każdym z układów. W celu oceny wpływu gęstości jak i kształtu posłużono się współczynnikiem rozrzutu CoV wyznaczonym dla poszczególnych komponentów mieszaniny z uwzględnieniem zakresu prędkości nośnika transportującego.
Słowa kluczowe: segregacja, separator pneumatyczny

406

—————————————————————————————————————-
Z. ZANDER, F. DAJNOWIEC, M. SORAL-ŚMIETANA, L. ZANDER, P. BANASZCZYK:
Opory permeacji w procesach nano?ltracji i wysokociśnieniowej ultra?ltracji serwatki kwasowej


Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 6, 408-409                                         pobierz plik artykułu 

Analizowano zmiany szybkości i oporów permeacji w procesach nano- (NF) i wysokociśnieniowej ultra?ltracji (UF) serwatki kwasowej ? produktu ubocznego po produkcji twarogów metodą tradycyjną. Zastosowano membrany rurkowe o różnej zdolności rozdzielczej (75% CaCl2 dla NF i 6 kDa dla UF). Otrzymano koncentraty o porównywalnej koncentracji wapnia i magnezu, ale tempo zmian szybkości i oporów permeacji było większe podczas nano?ltracji. Efekt ten przypisuje się szybkiemu formowaniu białkowej warstwy granicznej na powierzchni membrany w procesach UF.
Słowa kluczowe: nano?ltracja, ultra?ltracja wysokociśnieniowa, serwatka kwasowa, strumień permeatu, opór permeacji

408

—————————————————————————————————————-