Rok 2013 nr 1

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 1
SPIS TREŚCI NUMERU

Str.

STRESZCZENIA pobierz spis

Artykuły na
ukowe:

R. WÓJTOWICZ: Modelowanie przepływu cieczy w reaktorze rurowym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 1, 4-5                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki modelowania przepływu cieczy w reaktorze rurowym
z wewnętrznymi przegrodami. Opisano zakres i metodykę prowadzonych symulacji oraz zaprezentowano równania matematyczne modelu, będące podstawą do prowadzenia obliczeń numerycznych. Uzyskane wyniki opracowano w postaci wektorowych i konturowych map, ilustrujących ruch cieczy oraz rozkład kinetycznej energii burzliwości w wybranych obszarach
i płaszczyznach przekroju reaktora. Wyznaczono również składowe prędkości cieczy, analizując ich zmiany wzdłuż promienia aparatu.
Słowa kluczowe: ?okulacja, reaktor rurowy, mieszalnik statyczny, modelowanie CFD, burzliwość przepływu

4

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI, T. TOPOLIŃSKI, J. JASIŃSKI, D. WEŁNOWSKI: Inżynieria energomechaniczna biomasy. Cz. I: Współspalanie

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 1, 6-8                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia współspalania, zmian szybkości wzajemnych oddziaływań, wyrównywania potencjałów, reakcji (biologicznych) w realizacji systemu rozdrabniania biomasy. Przedstawiono zmienne i zależności procesu pro-optymalnej modernizacji systemu energomechanicznego.
Słowa kluczowe: biomasa energetyczna, modernizacja systemu

6

—————————————————————————————————————-
T. TOPOLIŃSKI, J. FLIZIKOWSKI, J. JASIŃSKI, D. WEŁNOWSKI: Inżynieria energomechaniczna biomasy. Cz. II: Mikronizator

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 1, 9-10                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia, koncypowanie i wybór rozwiązań technicznych inżynierii energomechanicznej współspalania biomasy. Jednym z ciekawszych rozwiązań konstrukcyjnych jest mikronizator biomasy. Mikronizacja materiału następuje pod wpływem oddziaływania trzech współbieżnych procesów: deaglomeracji, densy?kacji i dezintegracji, wywołanych kawitacją i propagacją fal uderzeniowych w wyniku kolizji naddźwiękowych strumieni masy ? promieniowego i obwodowego. Przedstawiono także specjalną linię technologiczną precyzyjnego przygotowania biomasy do współspalania.
Słowa kluczowe: współspalanie biomasy, mikronizator

9

—————————————————————————————————————-
E. SOBCZAK, T. RINGEL: Opracowanie matematycznych modeli układów azeotropowych dodatnich i ujemnych oraz wykorzystanie ich do projektowania procesów destylacji

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 1, 11-13                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono opracowania modeli matematycznych dla azeotropów dodatnich
i ujemnych w zakresie stężeń składnika bardziej lotnego: x?[0; az ] ? [az ; 1]. Współczynniki tych modeli, na podstawie których wyznaczono lotność względną ? oraz stężenie azeotropu az , określono z dużą dokładnością (R2 ?[0,926; 0,999]) i przedstawiono je w tabeli dla wszystkich badanych układów destylacyjnych. Na podstawie otrzymanych zależności przeprowadzono całkowanie równania bilansu masy procesu destylacji różniczkowej d(Sx) = ydS i wyznaczono zależność ilości destylatu uzyskanego z 1 mola surówki D/S0 od współczynników ?, az oraz stężeń xw i xs . Na podstawie powyższych zależności sporządzono wykresy D/S 0 od zde?niowanego przez autorów parametru t = [0,05; 0,25; 0,5; 0,75] określającego zmianę stężenia surówki w procesie zatężania. Zależności przedstawione dla równowag destylacyjnych z azeotropem dodatnim i ujemnym w badanych zakresach dla zbliżonych wartości ? mają identyczny przebieg. Obliczenia przeprowadzono dla 126 układów destylacyjnych.
Słowa kluczowe: modele równowag destylacyjnych, układy azeotropowe, projektowanie destylacji

11

—————————————————————————————————————-
K. MIASTKOWSKI, T. LESZCZUK, S. BAKIER: Zastosowanie zawiesin wodnych bentonitu i gliny do granulacji bezciśnieniowej nawozów rolniczych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 1, 14-16                                         pobierz plik artykułu 

Celem pracy była ocena możliwości zastosowania wodnych roztworów bentonitu i gliny jako substancji wiążących przy granulacji bezciśnieniowej nawozów. W badaniach zastosowano stężenia 5%, 10%, 15% i 20% wodnych roztworów bentonitu i gliny. Porównywano uzyskane nawozy z materiałem granulowanym wodą destylowaną. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano materiał charakteryzujący się wyższą wytrzymałością kinetyczną, odpornością na ściskanie i średnicą zastępczą ziaren w porównaniu do nawozów granulowanych wodą.
Słowa kluczowe: granulacja bezciśnieniowa, nawozy sztuczne, bentonit

14

—————————————————————————————————————-
Z. KŁOS, K. KOPER: Uwarunkowania wysokiej jakości w przemyśle spożywczym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 1, 17-19                                         pobierz plik artykułu 

Mając na względzie orientację jakościową podjęto w pracy problematykę wybranych aspektów dochodzenia do doskonałości, wynikających ze specy?cznego pojmowania procesu doskonalenia zasobów niematerialnych. W przedstawionych przykładach odnoszących się do studiów przypadku wybranych przedsiębiorstw, w tym sektora spożywczego, wskazano czynniki warunkujące osiąganie wysokiej jakości, jak: zaangażowanie w dążeniu do doskonałości poprzez cele jakościowe, podejmowanie ryzyka, realizacja marzeń, stawianie ambitnych celów, zwiększanie oczekiwań oraz związane z tym implikacje.
Słowa kluczowe: jakość, doskonałość, doskonalenie, zarządzanie, zasoby niematerialne

17

—————————————————————————————————————-
J. WILCZARSKA: System jakości produktu i usług

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 1, 20-22                                         pobierz plik artykułu 

Jakość jest ważnym zagadnieniem we współczesnym konkurencyjnym świecie. Współczesne przedsiębiorstwa poszukują sposobów, które zapewniłyby im przetrwanie na rynku i dlatego jednym z fenomenów naszych czasów jest zauważalny wzrost jakości. W artykule została przedstawiona idea TQM (zarządzanie jakością) oraz cele wprowadzania norm ISO serii 9000.
Słowa kluczowe: jakość, zarządzanie, strategia jakości

20

—————————————————————————————————————-