Rok 2013 nr 3

2013-3

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU    

Str.

STRESZCZENIA  pobierz spis     

Artykuły naukowe:
J. BAŁDYGA: Zastosowanie ultradźwięków w procesach dezintegracji

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 144-146                                         pobierz plik artykułu 

Praca dotyczy dezintegracji przy użyciu ultradźwięków cząstek zawartych w zawiesinie w tzw. procesie sonikacji. Efekty praktycznego korzystania z sonikacji w procesach dezintegracji przedstawiono na przykładach dyspersji aglomeratów Aerosilu i dezintegracji komórek drożdży. Porównanie danych eksperymentalnych z wynikami symulacji wymagało przeprowadzenia obliczeń CFD. Przedstawione rezultaty potwierdzają użyteczność modelowania dla prawidłowego projektowania procesów dyspersji metodą sonikacji.
Słowa kluczowe: CFD, dezintegracja komórek drożdży, dezintegracja agregatów krzemionki, sonikacja, ultradźwięki.

144

—————————————————————————————————————-
A. BĄK, W. PODGÓRSKA: Przewidywanie rozkładu wielkości kropel  w mieszalniku
z przepływem burzliwym w obecności surfaktantu niejonowego Tweenu
80

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 147-149                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wpływ surfaktantu niejonowego Tweenu 80 na rozpad i koalescencję kropel. Zaobserwowano dodatkowe naprężenia rozrywające wynikające z różnicy między międzyfazowym napięciem równowagowym (dla t ? ?) i napięciem dynamicznym (dla t ? 0), które zwiększają szybkość rozpadu kropel. Dla c = 0,0012 mM powierzchnie kropel pozostają częściowo ruchliwe. Natomiast dla c > 0,0012 mM koalescencja kropel jest znacznie utrudniona, dzięki czemu może być pominięta w równaniu bilansu populacji.
Słowa kluczowe:
Tween 80, rozkład wielkości kropel, bilans populacji, intermitencja, rozpad i koalescencja kropel

147

—————————————————————————————————————-
M. BŁASZCZYK, J. SĘK: Badanie procesu wymywania substancji wysokolepkich ze złóż porowatych za pomocą roztworów surfaktantów

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 150-151                                         pobierz plik artykułu 

Przedmiotem pracy było badanie przebiegu procesu wymywania zaolejonych złóż za pomocą roztworów surfaktantów pod wpływem działania sił grawitacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych prac określono, iż całkowity czas procesów przemywania cieczy wzrasta wraz ze stężeniem roztworów surfaktantów i ich napięciem powierzchniowym. Rezydualne nasycenie złoża olejem wzrasta wraz ze stężeniem surfaktantu w roztworze przemywającym. Nasycenie końcowe olejem proporcjonalnie wzrasta wraz ze wzrostem napięcia powierzchniowego roztworów przemywających.
Słowa kluczowe: media porowate, wymywanie, przepływy wielofazowe, surfaktanty

150

 —————————————————————————————————————-
A. BOŻĘCKA, P. BOŻĘCKI, P. KASPRZYK, S. SANAK-RYDLEWSKA: Usuwanie jonów ołowiu(II) z modelowych roztworów wodnych metodą wymiany jonowej

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 152-154                                         pobierz plik artykułu 

W pracy podano wyniki badań usuwania jonów Pb2+ z modelowych roztworów wodnych z wykorzystaniem procesu wymiany jonowej na jonicie C 160 ?rmy Purolite. Porównano trzy sposoby wykonywania procesu wymiany jonowej: metodę przepływową w biurecie, metodę dynamiczną z wykorzystaniem mieszadła mechanicznego oraz metodę dynamiczną z zastosowaniem wytrząsarki. Zakres badanych stężeń wyjściowych jonów ołowiu wynosił od 6 do 110 mg/dm3.
Słowa kluczowe: jonity, wymiana jonowa, jony ołowiu

152

—————————————————————————————————————-
L. BRONIARZ-PRESS, J. DOBRYCHŁOP: Opór opadania pojedynczej cząstki
w wodnych roztworach soli sodowej karboksymetylocelulozy

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 155-156                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań opadania pojedynczych cząstek ciała stałego
w nienewtonowskich roztworach wodnych soli sodowej karboksymetylocelulozy. Wykazano możliwość wykorzystania wykresu Schillera-Naumanna dla opadania pojedynczej cząstki w płynie potęgowym w oparciu o de?nicję liczby Reynoldsa zaproponowaną przez Machača i in. .
Słowa kluczowe: opór opadania cząstki ciała stałego, roztwory nienewtonowskie, uogólniony wykres Schillera-Naumanna

155

—————————————————————————————————————-
L. BRONIARZ-PRESS, M. OCHOWIAK, M. MARKUSZEWSKA, S. WŁODARCZAK: Wpływ dodatku politlenku etylenu na rozkład wielkości kropel dla inhalatora medycznego Medel Family

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 157-158                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i analizę wpływu lepkości wzdłużnej wodnego roztworu gliceryny oraz wodnych roztworów gliceryny z dodatkiem politlenku etylenu na wielkości kropel i ich rozkłady ilościowe oraz średnią średnicę kropli podczas rozpylania cieczy w inhalatorze pneumatycznym. Wykazano, że lepkość wzdłużna w istotny sposób wpływa na wielkości opisujące proces rozpylania.
Słowa kluczowe: inhalator, rozpylanie, lepkość wzdłużna, średnica kropli, widmo rozpylania

157

—————————————————————————————————————-
L. BRONIARZ-PRESS, S. RÓŻAŃSKA, J. KMIECIK: Analiza reologiczna paliw i biopaliw ciekłych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3,159-160                                         pobierz plik artykułu 

Celem badań było określenie właściwości reologicznych oraz wpływu temperatury na lepkość paliw i biopaliw oraz ich mieszanin wykorzystywanych w silnikach o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Zarówno dodatek etanolu do benzyny, jak i bioestrów do oleju napędowego powoduje wzrost lepkości paliwa. Stwierdzono, że w niskich temperaturach zarówno czysty olej napędowy, jak i z dodatkiem bioestru są płynami rozrzedzanymi ścinaniem.
Słowa kluczowe: biopaliwo, zapłon iskrowy, zapłon samoczynny, reologia

159

—————————————————————————————————————-
J. DIAKUN, M. JAKUBOWSKI: Skalowanie czasu i prędkości dla kadzi wirowej na podstawie podobieństwa konstrukcyjnego i procesowego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 161-162                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono próbę wykorzystania liczb kryterialnych do wyprowadzenia wzorów do obliczania kadzi wirowej (whirlpool). Autorzy zastosowali liczby kryterialne: Reynoldsa, Strouhala (Thomsona) zmody?kowane dla konstrukcji i procesów kadzi whirlpool oraz oryginalną liczbę własną. Zaproponowano ogólne wzory do obliczenia czasu wirowania i parametrów przepływu wtórnego namywającego stożek osadu.
Słowa kluczowe: kadź wirowa, whirlpool, kryterialne liczby podobieństwa

161

—————————————————————————————————————-
A. DOWGIAŁŁO, M. CZERWIŃSKI: Wpływ temperatury obróbki cieplnej surowca rybnego na skuteczność mechanicznego odwadniania podczas wyciskania

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 163-164                                         pobierz plik artykułu 

Na podstawie badań doświadczalnych opracowano zależność określającą wpływ temperatury wstępnej obróbki cieplnej oraz prędkości prasowania na skuteczność wyciskania cieczy z paszowego surowca rybnego. Analiza wykazała, że obróbka cieplna znacząco wpływa na stopień odciśnięcia cieczy. Natomiast stwierdzony nieznaczny wpływ prędkości prasowania okazał się korzystny, gdyż pozwala zastąpić prasowanie jednostajne prasowaniem przerywanym, charakteryzującym się mniejszą energochłonnością operacji dzięki relaksacji naprężeń w surowcu.
Słowa kluczowe: surowiec rybny, ogrzewanie, wyciskanie cieczy, prasowanie

163

—————————————————————————————————————-
T. DZIK, M. HRYNIEWICZ: Badania ciśnieniowej aglomeracji paliw kompozytowych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 165-167                                         pobierz plik artykułu 

Nowatorskie podejście do zagospodarowania węgli niskiej jakości oraz odpadów z produkcji rolnej i przemysłu papierowego, a także upraw roślin energetycznych. Przedstawiono sposób wytworzenia stałych paliw kompozytowych w oparciu o wytypowane składniki, który zwery?kowano w skali laboratoryjnej. Dokonano porównania właściwości mechanicznych oraz użytkowych tych paliw. Przedstawiono także wyniki testów spalania wybranego paliwa kompozytowego w kotle małej mocy oraz współspalania z węglem brunatnym w kotle ?uidalnym.
Słowa kluczowe: biomasa, węgle niskiej jakości, granulacja, paliwa kompozytowe, właściwości.

165

—————————————————————————————————————-
T. DZIK, M. HRYNIEWICZ: Badania nacisku bocznego w procesie ciśnieniowej aglomeracji materiałów ziarnistych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 168-170                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono stanowisko badawcze nowej konstrukcji pozwalające na wyznaczenie charakterystyk zagęszczania i pomiaru nacisku bocznego w dwóch kierunkach płaszczyzny prostopadłej do nacisku normalnego. Wykonano pomiary nacisku bocznego dla wybranych materiałów ziarnistych o różnych właściwościach takich jak: koncentrat miedzi, bentonity, iły, węgiel koksujący, popiół, pucolana trociny drzewne słoma zbóż. Wyniki przedstawiono w postaci gra?cznej jako zależność współczynnika nacisku bocznego i nacisku normalnego. Podano interpretacje wyników oraz przykłady ich zastosowań.
Słowa kluczowe: granulacja ciśnieniowa, nacisk boczny, stanowisko badawcze

168

—————————————————————————————————————-
J. FELIKS: Nowy model rynnowego grudkownika wibracyjnego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 171-173                                         pobierz plik artykułu 

W artykule podjęto próbę rozwiązania problemu zbyt niskiej wydajności rynnowego grudkownika wibracyjnego zmieniając jego konstrukcję. Podstawową zmianą zastosowaną w nowym typie grudkownika jest zwiększenie ilości rynien drgających zamontowanych na jednej ramie, co wiąże się z ilością ślimaków transportujących materiał. Przedstawiono kilka koncepcji rozwiązań problemu, a po wybraniu najkorzystniejszego rozwiązania przedstawiono zakres zmian, obliczenia projektowe i model nowego typu urządzenia.
Słowa kluczowe: granulacja, grudkowanie, grudkownik, granulator

171

—————————————————————————————————————-
F. GACKI, J. FELIKS, P. WYSZOMIRSKI: Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 174-175                                         pobierz plik artykułu 

Pył bazaltowy charakteryzuje się korzystnymi, ceramicznymi cechami technologicznymi (K2O+Na2O ? 5% mas., nasiąkliwość po wypaleniu = 5,4%, skurczliwość po wypaleniu = 6,8%). Umożliwia to wykorzystanie tego surowca odpadowego do produkcji wyrobów klinkierowych. Trudności związane z jego pylistym charakterem mogą być usunięte w wyniku granulacji w wibracyjnym grudkowniku rynnowym. Granule o wystarczającej wytrzymałości mechanicznej otrzymano stosując dodatek wody i bentonitu jako plasty?katora w ilości 2%.
Słowa kluczowe: granulacja, grudkownik wibracyjny, klinkier ceramiczny, pył bazaltowy

174

—————————————————————————————————————-
S. GAJDA, P. RATUSZNY: Badanie zmiany jakości niejednorodnych układów ziarnistych podczas symulacji transportu

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 176-177                                         pobierz plik artykułu 

W celu ograniczenia segregacji zaproponowano metodę polegającą na prasowaniu materiału ziarnistego w czasie jego pakowania. Metoda ta ogranicza swobodę ruchu ziaren przez zmniejszenie przestrzeni międzyziarnowych i dodatkowo powoduje zmniejszenie objętości masy materiału. W pracy przedstawiono wyniki jakościowych i ilościowych pomiarów sprasowanych złóż ziarnistych w symulowanych warunkach transportu. Użyto materiałów pochodzenia rolniczego (ziarna zbóż).
Słowa kluczowe: materiały ziarniste, mieszanie, segregacja wtórna, transport

176

—————————————————————————————————————-
T. GLUBA: Wpływ warunków podawania cieczy wiążącej na właściwości złoża otrzymanego w procesie granulacji talerzowej

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 178-179                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono ocenę wpływu warunków nawilżania złoża w procesie granulacji talerzowej, na powstawanie i wzrost aglomeratów w okresie dostarczania cieczy wiążącej. Proces granulacji prowadzono w sposób okresowy w granulatorze talerzowym o średnicy D = 0,5 m i wysokości obrzeża H = 0,10 m, przy stałej prędkości obrotowej n = 0,167 s-1 i stałym kącie nachylenia osi talerza do poziomu ? = 48°. Stosowano stałe objętościowe wypełnienie granulatora surowcem drobnoziarnistym ? = 0,05. Określano wpływ wilgotności złoża, intensywności nawilżania i położenia zraszacza na skład granulometryczny złoża otrzymanego bezpośrednio po zakończeniu dozowania cieczy wiążącej.
Słowa kluczowe: granulacja talerzowa, aglomeracja, skład granulometryczny, intensywność nawilżania

178

—————————————————————————————————————-
R. HEJFT, S. OBIDZIŃSKI: Mechanizm procesu brykietowania pasz w układzie roboczym z płaską matrycą

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 180-182                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przestawiono wyniki badań procesu brykietowania pasz z udziałem słomy na autorskich stanowiskach badawczych. Badano zależność gęstości, wytrzymałości kinetycznej
i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego brykietu w otworze matrycy od prędkości przetłaczania, czyli wysokości porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy. Prędkość przetłaczania ma istotny wpływ na gęstość brykietu. Dłuższy czas przebywania
w otworze matrycy porcji materiału wtłaczanego przez rolki powoduje zwiększenie gęstości brykietu.
Słowa kluczowe: brykiet, matryca, gęstość, wytrzymałość kinetyczna, pasza

180

—————————————————————————————————————-
M. JAKUBOWSKI, M. KUBIAK: Analiza symulacyjna przepływu powietrza w komorze wędzarniczej o zmody?kowanym rozmieszczeniu dysz zasilających

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 183-184                                         pobierz plik artykułu 

W procesie wędzenia wyrobów mięsnych napotyka się dość często na problem związany
z niedowędzeniem lub przewędzeniem. Związane jest to z nieprawidłowym ustawieniem parametrów podawania mieszaniny przez dyszy dolotowe i jej nierównomiernym rozprowadzeniem w przestrzeni komory. Celem analizy symulacyjnej CFD (Computational Fluid Dynamics) była wery?kacja poprawności założeń mody?kacji układu dysz doprowadzających mieszaninę do przestrzeni roboczej komory. Analizowanym modelem była przestrzeń wewnętrzna komory wędzarniczej jednowózkowej typu KWP-1et. Konstrukcja została zmody?kowana przez zróżnicowanie długości poszczególnych dysz dolotowych w zestawie zasilania.
Słowa kluczowe: komora wędzarnicza, mody?kacja konstrukcji, dysza zasilająca, przepływ powietrza

183

—————————————————————————————————————-
M. JAKUBOWSKI, M. STERCZYŃSKA: Analiza pomiarów PIV prędkości przepływu cieczy przy dnie zbiornika kadzi wirowej napełnianej dwustronnie

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 185-186                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów PIV (Particle Image Velocimetry) wykonanych na zbiorniku modelowym kadzi wirowej o średnicy 7,75? (ok. 192 mm) wyposażonym w zastawy otworów wlotowych umożliwiających napełnianie dwustronne. Pomiar dotyczył obszaru przy dnie zbiornika, w którym zidenty?kowano występowanie przepływu wtórnego. Zbadano wpływ napełniania zwielokrotnionego na poprawę warunków formowania się przepływu odpowiedzialnego za powstawanie stożka osadu gorącego.
Słowa kluczowe: pomiar PIV, kadź wirowa, napełnianie wielostronne

185

—————————————————————————————————————-
M. JASIŃSKA, J. BAŁDYGA, S. HALL, A. PACEK: Dyspersja kropel w mieszalnikach typu rotor-stator

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 187-188                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiona praca ma charakter doświadczalno-teoretyczny. W części doświadczalnej przeprowadzono badania rozpadu rozproszonych w wodzie kropel oleju silikonowego. Badania prowadzono w przepływowym mieszalniku typu rotor-stator (Silverson), pracującym w sposób ciągły. Modelowanie prowadzono wykorzystując oprogramowanie CFD i multifraktalny model burzliwości. Wyniki obliczeń pokazały zgodność trendów z wynikami doświadczalnymi.
Słowa kluczowe: mieszalnik rotor-stator, olej silikonowy, model multifraktalny, turbulencja

187

—————————————————————————————————————-
Ł. KACPERSKI, J. KARCZ: Modelowanie rozkładu energii kinetycznej burzliwości i jej szybkości dyssypacji podczas wytwarzana zawiesiny lekkiej

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 189-190                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki modelowania numerycznego energii kinetycznej burzliwości i szybkości jej dyssypacji w zbiorniku z mieszadłem do wytwarzania zawiesiny lekkiej. Uzyskano kontury oraz pro? le tych wielkości dla burzliwego ruchu płynu w mieszalniku i trzech modeli burzliwości k-?, k-?, lub SST. Zidenty?kowano strefy, w których modelowane zmienne przyjmują największe wartości i w których rozpraszanie cząstek ciała stałego jest najbardziej efektywne.
Słowa kluczowe: zawiesina lekka, kinetyczna energia burzliwości i szybkość jej dyssypacji, modele burzliwości k-?, k-?, SST.

189

—————————————————————————————————————-
J. KANIEWSKA, M. DOMORADZKI, W. POĆWIARDOWSKI: Suszarka wibracyjna. Opory przepływu powietrza przez warstwę nasion

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 191-193                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono badania suszarki wibracyjnej. Badano spadek ciśnienia w warstwie nasion w zależności od wysokości złoża, dla stałej prędkości przepływu powietrza i stałej amplitudy drgań suszarki wibracyjnej. Jednostkowe spadki ciśnienia powietrza wzdłuż warstwy nasion porównano z oporami w złożu stacjonarnym. Wraz ze wzrostem wysokości warstwy nasion marchwi (masy) zarówno w układzie stacjonarnym, jak i wzbudzonym (wibracyjnym) czas pełnego obiegu nasion wydłuża się. Nasiona marchwi w złożu, które podczas suszenia było dodatkowo wzbudzane przez wibratory zamontowane w podstawie suszarki cechowały się mniejszą gęstością usypową. Drgania warstwy nasion zapobiegają powstawaniu kanałów przepływu powietrza i przyczyniają się równomierne suszenie.
Słowa kluczowe: suszarka wibracyjna, jednostkowy spadek ciśnienia, drgania złoża

191

—————————————————————————————————————-
K. KOŁODZIEJCZYK: Symulacje numeryczne procesu sedymentacji w laboratoryjnym osadniku wielostrumieniowym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 194-195                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych pracy laboratoryjnego osadnika wielostrumieniowego pracującego w układzie sedymentacji przeciwprądowej. Symulacje numeryczne zostały wykonane przy użyciu pakietu ANSYS CFX dla monodyspersyjnego oraz polidyspersyjnego modelu zawiesiny. W pracy zamieszczono także porównanie wyników procesu sedymentacji prowadzonego w laboratorium z wynikami z symulacji numerycznej. Ponadto przedstawiono aktualne możliwości prowadzenia symulacji numerycznych procesu sedymentacji.
Słowa kluczowe: sedymentacja, symulacje numeryczne procesu sedymentacji, osadnik wielostrumieniowy

194

—————————————————————————————————————-
W.P. KOWALSKI, B. HILGER, M. BANAŚ: Problematyka niskiej emisji na przykładzie kotłowni ogrodniczych małej mocy w warunkach Polski

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 196-197                                         pobierz plik artykułu 

Niniejsza praca przedstawia problematykę niskiej emisji w obszarach ogrodniczych. Kotłownie ogrzewające tego typu obiekty (szklarnie, tunele foliowe) emitują do atmosfery duże ładunki szkodliwych gazów, które nie są ewidencjonowane, a mogą w znacznym stopniu powodować pogorszenie jakości powietrza. W pracy wykonano bilans emisji zanieczyszczeń z przykładowej pojedynczej kotłowni ogrodniczej z rejonu południowo-wschodniej Polski.
Słowa kluczowe: niska emisja, bilans emisji zanieczyszczeń

196

—————————————————————————————————————-
W.P. KOWALSKI, T. TURLEJ, M. BANAŚ, K. KOŁODZIEJCZYK: Badanie procesu sedymentacji s?okulowanej zawiesiny węglowej z wykorzystaniem układu wielostrumieniowego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 198-199                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań intensy?kacji procesu sedymentacji zawiesiny węglowej poprzez zastosowanie procesu ?okulacji. Badania realizowano w dwóch układach imitujących przebieg procesu sedymentacji: w układzie klasycznym (pionowy cylinder) oraz w układzie tzw. płytkiej sedymentacji z wkładami wielostrumieniowymi (cylinder pochylony pod kątem 60o). Wykonano testy sedymentacji okresowej (statycznej) stosując ?okulant FLOPAM AN 923 SHU w dawkach 0÷200 ppm. Efekt końcowy uzyskany jedną techniką intensy?kacji (przez płytką sedymentację) został zwielokrotniony poprzez efekt osiągnięty drugą metodę (?okulacja).
Słowa kluczowe: zawiesina węglowa, krzywa sedymentacji, ?okulacja, sedymentacja wielostrumieniowa

198

—————————————————————————————————————-
W. KOWALSKI, P. WARZECHA, M. BANAŚ, K. KOŁODZIEJCZYK: Dobór konstrukcji wypełnienia przeciwprądowego oraz prostopadłoprądowego w laboratoryjnym osadniku wielostrumieniowym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 200-201                                         pobierz plik artykułu 

Opisano koncepcyjne rozwiązanie osadnika laboratoryjnego mogącego pracować opcjonalnie w wariancie prostopadłoprądowej oraz przeciwprądowej sedymentacji wielostrumieniowej. Przedstawiono dobór i doskonalenie konstrukcji wypełnienia wielostrumieniowego osadnika w celu uzyskania porównywalnych wartości prędkości przepływu płynu przez kolejne przewody. Poprawność doboru kontrolowano obserwując przepływ płynu barwionego markerem optycznym przez elementy konstrukcji komór osadnika.
Słowa kluczowe: osadnik wielostrumieniowy, sedymentacja przeciwprądowa, prostopadłoprądowa, dobór konstrukcji, wizualizacja przepływu

200

—————————————————————————————————————-
L. KRÁTKÝ, T. JIROUT: Wpływ mechanicznej dezintegracji na biodegradowalność słomy pszennej

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 202-203                         pobierz plik artykułu (in English)

Obecnie, czynne biogazownie opierają się na obróbce masy lignocelulozowej, która zawarta jest w takich materiałach jak: rolnicze i leśne odpady, stałe odpady komunalne, zużyty papier, drewno i rośliny energetyczne. Biodegradowalność nieprzerobionych substratów ogólnie jest bardzo niska ze względu na ?zyczne i chemiczne bariery, spowodowane przez strukturę masy lignocelulozowej. Dlatego też obróbka biomasy jest istotnym etapem podniesienia jej fermentowalności. Artykuł ten poświęcony jest mechanicznej dezintegracji słomy pszennej za pomocą nowo utworzonego prototypu młyna o nazwie MACERATOR. Jego efektywność jest oceniana na podstawie zapotrzebowania energetycznego na dezintegrację słomy pszennej poprzez zmiany wymiaru cząstek i testów na wydajność biogazu.
Słowa kluczowe: wydajność biogazu, zapotrzebowanie energii, MACERATOR, mielenie mokre, słoma pszeniczna

202

—————————————————————————————————————-
T. MALCHER: Metoda symulacji numerycznej jako narzędzie do przewidywania erozji w instalacjach przemysłowych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 204-205                                         pobierz plik artykułu 

Następstwem erozji jest niszczenie materiału prowadzące do różnego rodzaju uszkodzeń, a w konsekwencji do awarii urządzeń przemysłowych. W pracy zamodelowano numerycznie (CFD) to zjawisko na przykładzie kanałów spalin doprowadzających zapylony gaz do elektro?ltru. Przedstawiona wery?kacja geometrii badanego układu pod kątem destrukcyjnego działania erozji zdaniem autora stwarza możliwość określenia naddatków materiału lub daje wskazówki do zastosowania materiału o podwyższonej odporności na ścieranie tam, gdzie symulacja wykazała, że erozja jest znacząca.
Słowa kluczowe: elektro?ltr, erozja, symulacja numeryczna CFD

204

—————————————————————————————————————-
H. MURASIEWICZ, Z. JAWORSKI, S. PERYT-STAWIARSKA: Badania eksperymentalne pola prędkości przepływu burzliwego w mieszalniku statycznym Kenics

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 206-207                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych burzliwego przepływu cieczy w mieszalniku Kenics przeprowadzonych za pomocą LDA. Celem badań było wyznaczenie poziomu wielkości opisujących przepływ burzliwy cieczy w mieszalniku Kenics oraz identy?kacja ?uktuacji prędkości. Wyniki badań opracowano statystycznie i przedstawiono w postaci bezwymiarowych rozkładów: vz/v0,  vt/v0,  v?/v0 oraz k/v02. Na podstawie wyników pomiarów LDA stwierdzono, że rozkłady wartości składowych prędkości zależą od kąta pomiarowego, wysokości pomiarowej oraz w niektórych przypadkach również od liczby Re. Zmiany k/v02 oraz bezwymiarowych pro?li składowych prędkości wskazują na występowanie ?uktuacji prędkości w przepływie o różnej intensywności.
Słowa kluczowe: LDA, przepływ burzliwy, mieszalnik statyczny

206

—————————————————————————————————————-
R. NADULSKI, K. ZAWIŚLAK, M. PANASIEWICZ, J. SKWARCZ, A. STAREK: Charakterystyka oporów cięcia wybranych materiałów roślinnych o zróżnicowanej budowie morfologicznej

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 208-209                                         pobierz plik artykułu 

Celem pracy była charakterystyka oporów cięcia wybranych materiałów pochodzenia roślinnego o zróżnicowanej budowie morfologicznej. Stwierdzono, że cechy odmianowe badanych warzyw istotnie wpływają na wartość maksymalnej siły i pracy cięcia. Określono wpływ kąta ostrza noża na energochłonność procesu i wyznaczono wartości maksymalnych sił cięcia badanych materiałów. Najniższą wartość maksymalnej siły cięcia i pracy cięcia zarejestrowano dla noża o kącie ostrza wynoszącym 10o.
Słowa kluczowe: warzywa korzeniowe, cięcie, siła, praca

208

—————————————————————————————————————-
S. OBIDZIŃSKI, R. HEJFT: Dobór parametrów techniczno-technologicznych procesu granulowania odpadów roślinnych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 210-212                                         pobierz plik artykułu 

Celem badań było określenie najkorzystniejszych parametrów techniczno-technologicznych procesu granulowania mieszaniny roślinnych odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej (20 %) na stanowisku badawczym SS-3 z układem: otwarta komora zagęszczania ? tłok zagęszczający. Z badań wynika, że ze względu na energochłonność procesu i gęstość otrzymanego granulatu najkorzystniejszymi parametrami są temperatura: 90 oC, długość otworów w matrycy: 37 mm, masa zagęszczanej próbki: 0,5 g oraz średnica zagęszczanych cząstek: 1 mm. Określono również parametry procesu zagęszczania w układzie roboczym granulatora: płaska matryca ? rolki zagęszczające.
Słowa kluczowe: otręby owsiane, wycierka ziemniaczana, granulowanie, gęstość granulatu

210

—————————————————————————————————————-
A. OBRANIAK: Granulacja popiołów lotnych uzyskanych ze spalania węgla brunatnego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 213-215                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących granulacji popiołów lotnych. Granulację prowadzono w sposób okresowy w granulatorze talerzowym przy stałej prędkości obrotowej 30 obr/min. Materiał sypki nawilżano podczas ruchu przesypowego przy stałym natężeniu zraszania. Otrzymane wyniki pozwoliły określić parametry procesu oraz właściwości uzyskanego granulatu.
Słowa kluczowe: granulacja talerzowa, popioły lotne

213

—————————————————————————————————————-
T.P. OLEJNIK: Zmiana kształtu ziarn produktu mielenia wybranych surowców mineralnych w młynie kulowym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 216-218                                         pobierz plik artykułu 

W pracy omówiono zagadnienia dotyczące analizy kształtu ziarn produktu mielenia w oparciu
o metodologię Zingga. Do badań użyto analizatora pracującego w zakresie fal podczerwonych. Określono procentowe udziały ziarn, przyjmując jako kryterium kształt cząstki. Analizy przeprowadzono dla zbiorów ziarn pobieranych z młyna, co 60, 90, 120 oraz 150 minut. Rozdrabnianie realizowano dla trzech surowców mineralnych: granitu, kwarcytu oraz szarogłazu. Zmianę udziałów procentowych ziarn, zakwali?kowanych do poszczególnych klas, omówiono kierując się morfologią ziarn nadawy.
Słowa kluczowe: mielenie, klasy?kacja Zingga, morfologia ziarna

216

—————————————————————————————————————-
T.P. OLEJNIK: Model dyskretnej zmiany rozmiaru ziarn

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 219-221                                         pobierz plik artykułu 

Omówiono zagadnienia dotyczące przewidywania składu granulometrycznego produktu mielenia surowców mineralnych. Model wykorzystuje techniki analizy obrazu by przewidywać możliwe linie pękania ziarn. Na podstawie obrazów powierzchni ziarna określa się prawdopodobny kierunek propagacji pęknięć w strukturze ziarna. Model oparto na metodzie optymalizacji Neldera i Meada. Wyznaczono wartości parametrów, które minimalizują funkcję celu, zde?niowaną jako kwadrat odchylenia między obserwowanymi, a modelowymi rozkładami wielkości powierzchni cząstek.
Słowa kluczowe: mielenie, modelowanie, linia propagacji pękania

219

—————————————————————————————————————-
H. OTWINOWSKI: Entropijny model rozkładu prędkości ziaren w pionowym klasy?katorze grawitacyjnym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 222-223                                         pobierz plik artykułu 
W artykule przedstawiono modelowanie rozkładu prędkości ziaren w kolumnie pionowego klasy?katora grawitacyjnego przy wykorzystaniu zasady maksymalizacji entropii informacyjnej. Zagadnienie wariacyjne z dwoma warunkami dodatkowymi rozwiązano metodą mnożników Lagrange?a. Adekwatność modelu potwierdziły wyniki eksperymentalnej wery?kacji na podstawie pomiarów prędkości ziaren elektrokorundu w pionowej kolumnie układu z cyrkulacyjną warstwą ?uidalną.
Słowa kluczowe: klasy?kacja, przepływ gaz ? ciało stałe, prędkość ziaren, modelowanie, entropia

222

—————————————————————————————————————-
W. POĆWIARDOWSKI, M. DOMORADZKI, J. KANIEWSKA, D. ŻÓRAWSKI: Dynamika kalibratora wibracyjnego zataczająco-śrubowego. Cz. I: Wpływ kąta położenia wibratorów na dynamikę i ruch na sicie

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 224-225                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono badania kalibratora wibracyjnego zataczająco-śrubowego wyposażonego w sita okrągłe o średnicy 0,6 m. Kalibrator napędzany jest wibratorami umiejscowionymi symetrycznie po obu stronach kolumny sit i obróconymi względem siebie o kąt 90?. Materiałem do badań były nasiona marchwi odmiany Perfekcja. Ruch nasion na sicie badano przy różnych kątach ustawienia wibratorów względem osi pionowej od 0 do 90?. Największe prędkości nasion na sicie uzyskano dla kąta pochylenia wibratorów w zakresie 35÷45?. Średnia droga nasiona po sicie wynosiła od 5 do 10 m.
Słowa kluczowe: ruch nasion, kalibrator do nasion, rozdział nasion, klasy?kacja

224

—————————————————————————————————————-
W. POĆWIARDOWSKI, M. DOMORADZKI, J. KANIEWSKA, D. ŻÓRAWSKI: Dynamika kalibratora wibracyjnego zataczająco-śrubowego. Cz. II: Wpływ siły wymuszającej wibrację na dynamikę i ruch na sicie

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 226-227                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przestawiono wpływ wielkości siły wymuszającej na ruch nasion na sicie w kalibratorze zataczająco-śrubowym. Wibratory kalibratora ustalone były od kątem 45? względem kolumny sit. Maksymalna siła wymuszająca wibratorów (100%) wynosiła 4060 N. Badania prowadzono dla siły wynoszącej 50, 70, 80, 90, 97 i 100% maksymalnej siły silników. Wraz ze wzrostem siły wymuszającej rosną amplitudy drgań w osiach X i Z, drgania w osi Y pozostają stałe. Prędkość materiału znajdującego się na sicie jest wprost proporcjonalna do siły wymuszającej.
Słowa kluczowe: rozdział nasion, prędkości materiału na sicie, kalibrator zataczająco-śrubowy

226

—————————————————————————————————————-
P. RATUSZNY: Zmiana gęstości złóż ziarnistych pod działaniem nacisku zagęszczającego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 228-229                                         pobierz plik artykułu 

Prowadzone badania miały na celu wyznaczenie wartości liczbowych redukcji złoża oraz zmiany gęstości w zakresie niskich nacisków. Badano następujące ziarna zbóż: gorczyca, kukurydza, pszenica, soja. Wyniki będą wykorzystywane do celów projektowych przy konstruowaniu urządzeń pakujących. Stosując metodę zagęszczania złoża do ograniczenia segregacji wtórnej można stosować naciski do 0,6 MPa i redukcję objętości złoża do 5%. Powyżej tych wartości ziarna zbóż zostaną uszkodzone.
Słowa kluczowe: prasowanie, materiały ziarniste, uszkodzenia ziaren

228

—————————————————————————————————————-
F. RIEGER, T. JIROUT: Mieszanie zawiesin. Wpływ kształtu dna na krytyczną częstość obrotową mieszadła

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 230-231                                         pobierz plik artykułu 

Z opisanych doświadczeń wynika, że w mieszalnikach z wypukłym dnem, krytyczna częstość obrotów mieszadła była mniejsza niż w mieszalnikach z dnem płaskim. Średnia wartość stosunku krytycznych częstości obrotowych nwd /npd = 0,89. Ze względu na fakt, że w ruchu burzliwym moc mieszania jest proporcjonalna do trzeciej potęgi częstości obrotowej mieszadła (P?n3), stosunek mocy mieszania dla krytycznych częstości obrotowych dla obu typów dna wyniesie Pwd /Ppd = 0,70.
Słowa kluczowe: mieszanie, zawiesina, krytyczna częstość obrotów, kształt dna

230

—————————————————————————————————————-
J. SIDOR: Metoda wizualizacji wyznaczania parametrów ruchu mielników w młynie wibracyjnym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 232-234                                         pobierz plik artykułu 

Praca zawiera wyniki badań eksperymentalnych wyznaczania metodą wizualizacji parametrów ruchu mielników ? kul w komorze laboratoryjnego młyna wibracyjnego. Wyznaczono drogi każdej z kul na podstawie analizy zbiorów obrazów ich położeń w znanym czasie. Obrazy rejestrowano kamerą o dużej szybkości zapisu. Identy?kację mielników ułatwiło oznakowanie ich rysunkami w postaci czarnych linii i ?gur geometrycznych. Prędkości i energie kinetyczne kul obliczono metodą analityczną.
Słowa kluczowe: mielenie, młyn wibracyjny, mielnik, kamerą o dużej szybkości zapisu

232

—————————————————————————————————————-
J. SIDOR, M. MAZUR: Badania eksperymentalne procesu rozdrabniania kamienia wapiennego w kruszarkach szczękowych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 235-237                                         pobierz plik artykułu 

Badania procesu rozdrabniania kamienia wapiennego z Kopalni Czatkowice o uziarnieniu 0÷40 mm przeprowadzono w dwóch wibracyjnych kruszarkach szczękowych o kinematycznym i bezwładnościowym wymuszeniu ruchu drgającego szczęk oraz w typowej kruszarce szczękowej. Celem badań było wyznaczenie wpływu szczeliny wylotowej na uziarnienie produktu kruszenia i wydajność kruszarki. Najkorzystniejsze wyniki badań, czyli stopnie rozdrobnienia i 40 , i 80 ,  udziały klas ziarnowych 0÷1,0 mm i 0÷2,0 mm oraz efektywności technologiczne otrzymano w kruszarkach wibracyjnych.
Słowa kluczowe: kruszarka szczękowa, wapień, szczelina wylotowa, uziarnienie, wydajność

235

—————————————————————————————————————-
J. SIDOR, P. TOMACH: Eksperymentalna wery?kacja możliwości wytwarzania w młynie wibracyjnym sorbentu wapniowego w postaci mączki

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 238-240                                         pobierz plik artykułu 
Badania wytwarzania mączki kamienia wapiennego przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym i częstotliwości drgań 12 Hz. Proces mielenia zachodził na sucho, w środowisku powietrza w komorze z wykładziną stalową, mielnikami stalowymi. W badaniach uzyskano mączkę o udziale klasy ziarnowej 0÷63 ?m 85÷89% czasie 2,5 min. oraz 96,3÷99,5% w czasie 15 min. mielenia, przy wymaganym udziale 70%. Oznacza to, że młyn wibracyjny można zastosować do wytwarzania sorbentu.
Słowa kluczowe: młyn wibracyjny, kamień wapienny, sorbent wapniowy

238

—————————————————————————————————————-
M. SOLECKI: Wpływ stężenia zawiesiny na dezintegrację mikroorganizmów w młynie perełkowym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 241-243                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań dezintegracji drożdży Saccharomyces cerevisiae w młynie perełkowym z mieszadłem wielotarczowym w warunkach pracy okresowej. Stopień dezintegracji mikroorganizmów określano na podstawie pomiarów absorbancji światła o długości fali 260 nm. Serie doświadczeń wykonano dla stężeń zawiesiny z zakresu 0,05÷0,20 g s.m./cm3 przy nastawianej prędkość mieszadła 2500 obr/min. Wykazano zmiany stałej szybkości procesu występujące wraz ze zmianą stężenia zawiesiny mikroorganizmów.
Słowa kluczowe: młyn perełkowy, zawiesina drożdży, dezintegracja mikroorganizmów, kinetyka procesu

241

—————————————————————————————————————-
J. STELMACH: Porównanie doświadczalnych wartości współczynnika wnikania masy z obliczonymi na podstawie wybranych modeli procesu wymiany masy

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 244-246                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono uzyskane metodą elektrochemiczną rozkłady lokalnych wartości współczynnika wnikania masy w mieszalniku z samozasysającym mieszadłem tarczowym. Rozkłady te porównano z wartościami obliczonymi z dwu modeli procesu wnikania masy.
W obliczeniach wykorzystano informacje o prędkościach i rozmiarach pęcherzyków uzyskane metodą PIV. Okazało się, że model Frösslinga daje lepszą zgodność od modelu Higbie?go, ale
i on wymaga korekty wartości stałej. Dalsza analiza wykazała też, że dane uzyskane metodą elektrochemiczną są obarczone trudnym do oszacowania błędem.
Słowa kluczowe: mieszanie, współczynnik wnikania masy, prędkość względna pęcherzyków gazu

244

—————————————————————————————————————-
M. STERCZYŃSKA, M. JAKUBOWSKI: Pomiary PIV w zbiorniku kadzi wirowej napełnianej jednostronnie z przegrodą płaską umiejscowioną symetrycznie do wlotu

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 247-248                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono analizę wyników pomiarów PIV (Particle Image Velocimetry), których celem było określenie wpływu występowania zabudowy wewnętrznej w postaci płaskiej przegrody na zjawisko formowania się przepływu namywającego stożek osadu. W badaniach wykorzystano model zbiornika kadzi wirowej wykonany z PMMA o średnicy 292 mm. Zbiornik napełniany był jednostronnie dla dwóch wariantów: bez zabudowy wewnętrznej i ze zredukowaną przegrodą płaską zorientowaną pod kątem 45°.
Słowa kluczowe: pomiar PIV, kadź wirowa, whirlpool, napełnianie jednostronne, przegroda plaska

247

—————————————————————————————————————-
A. SULKOWSKI: Miara geometrycznego odchylenia powierzchni cząstki ciała stałego od jej powłoki wypukłej

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 249-251                                         pobierz plik artykułu 

Praca poświęcona jest zagadnieniu opisu geometrycznego odchylenia projekcyjnego obrazu cząstki ciała stałego od jego powłoki wypukłej. Zaproponowano metodę opisu kształtu pojedynczej cząstki w języku unormowanej charakterystyki przekroju poprzecznego. Opisane zostały podstawowe właściwości zde?niowanej charakterystyki funkcyjnej. Wprowadzono pojęcie różnicowego współczynnika kształtu. Przedstawiono również wyniki testu numerycznego przeprowadzonego z wykorzystaniem projekcyjnego obrazu cząstki rzeczywistej.
Słowa kluczowe: cząstka, projekcja ortogonalna, powłoka wypukła, współczynnik kształtu

249

—————————————————————————————————————-
A. SULKOWSKI: Projekcyjna charakterystyka de?cytu wypukłości cząstki ciała stałego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 252-254                                         pobierz plik artykułu 

Praca poświęcona jest zagadnieniu analizy struktury geometrycznej powierzchni cząstki ciała stałego. Zaproponowano metodę opisu kształtu pojedynczej cząstki w języku funkcji erozji pierścieniowej. Wprowadzono pojęcie pierścienia erozji i jądra wypukłego obrazu cząstki. Opisane zostały podstawowe właściwości zde?niowanej funkcyjnej charakterystyki kształtu. Przedstawiono również wyniki stosownych testów numerycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem projekcyjnych obrazów cząstek rzeczywistych.
Słowa kluczowe: cząstka, projekcja ortogonalna, zbiór wypukły, erozja, funkcja kształtu.

252

—————————————————————————————————————-
K. SZULC: Optymalizacja geometrii mieszadeł wstęgowych pracujących w zakresie laminarnego przepływu cieczy

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 255-258                        pobierz plik artykułu (in English)

Wykonano pomiary rozkładów prędkości chwilowych w cieczy o dużej lepkości, w mieszalniku podczas jej mieszania mieszadłami wstęgowymi. Pomiary przeprowadzono za pomocą anemometru laserowego BSA ?rmy Dantec, metodą LDA. Na podstawie badań doświadczalnych oraz w oparciu o zaproponowany własny bezwymiarowy i bezparametrowy model matematyczny 3D mieszalnika z mieszadłem wstęgowym wyznaczono doświadczalne i teoretyczne czasy cyrkulacji ?c , homogenizacji (zmieszania) ?m oraz wartości cyrkulacji wtórnej Vs w mieszalniku, a także moduły czasów cyrkulacji Kc i czasów zmieszania Km . Wyznaczono wartość mocy mieszania P oraz faktycznej ilości energii e m przekazanej do układu mieszadło-mieszalnik. Zaproponowano własną de?nicję efektywności em = P?m . Określoną w powyższy sposób efektywność em wykorzystano do optymalizacji układu mieszadło-mieszalnik w przebadanym zakresie geometrii.
Słowa kluczowe: mieszanie, mieszadło wstęgowe, rura cyrkulacyjna, modelowanie, ciecz o wysokiej lepkości

255

—————————————————————————————————————-
J. SZYMKÓW, S. MAZEPA: Rozkład wielkości porów oraz zdolność adsorpcyjna CO2 próbek ze złóż geologicznych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 259-261                                         pobierz plik artykułu 

Głównym celem pracy było określenie struktury wewnętrznej i zdolności adsorpcyjnej CO2 próbek z polskich złóż geologicznych. Badania eksperymentalne przeprowadzono z zastosowaniem dwóch metod: porozymetrii rtęciowej oraz analizy sorpcyjnej BET. Porozymetria rtęciowa dostarczyła dodatkowych informacji na temat rozkładów makroporów istotnych w kontekście transportu płynów przez strukturę porowatą. Dzięki przeprowadzeniu dwóch osobnych i niezależnych analiz uzyskano pełną charakterystykę badanych materiałów.
Słowa kluczowe: materiał geologiczny, izoterma sorpcji, sekwestracja CO2

259

—————————————————————————————————————-
J. SZYMKÓW, M. ŚWITECKA: Granulacja zhigienizowanych osadów ściekowych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 262-263                                         pobierz plik artykułu 

Głównym celem pracy było zbadanie wpływu dodatku materiału suchego w procesie granulacji osadów ściekowych na jakość granulatu. W niniejszej pracy badania procesu granulacji prowadzono w granulatorze bębnowym. Próbki osadu do badań zostały pobrane z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek i został zebrany po ?ltracji na taśmowej prasie ?ltracyjnej. W pracy pokazano wpływ udziału masowego dodatku CaO na jakość powstałych granul.
Słowa kluczowe: osad ściekowy, granulacja, spalanie

262

—————————————————————————————————————-
R. ŠULC, L. KRÁTKÝ: Charakterystyka wstępnej obróbki słomy pszenicznej metodą termograwimetryczną

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 264-265                       pobierz plik artykułu (in English)

Statyczną termograwimetrię sekwencyjną wykorzystano do oceny wpływu temperatury hydrolizy we wstępnej obróbce słomy pszenicznej Stwierdzono, że temperatura T0.5 konwersji 50% jest niższa dla wszystkich przebadanych stałych pozostałości po hydrolizie w porównaniu ze słomą przed przeróbką, bez względu na temperaturę hydrolizy. Niższe wartości temperatury T0.5 wskazuję na to, że hydroliza zniszczyła strukturę słomy tworząc ardziej lotne frakcje. Minimalna temperatura T0.5 oraz odpowiadający jej wysoki udział lekkiej frakcji zaobserwowano dla temperatury hydrolizy wynoszącej 185 °C.
Słowa kluczowe: hydroliza termiczna, termograwimetria, słoma pszeniczna

264

—————————————————————————————————————-
D. URBANIAK, Tomasz WYLECIAŁ, Monika ZAJEMSKA: Prognozowanie uziarnienia produktu rozdrobnienia biomasy

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 266-267                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono możliwość zastosowania prawa podziału Maxwella-Boltzmana do prognozowania uziarnienia produktu rozdrobnienia biomasy. We wcześniejszych badaniach oznaczano skład ziarnowy produktu rozdrobnienia swobodnego substancji kruchych, takich jak węgiel, piasek kwarcowy czy kulki szklane. W tej pracy do badań doświadczalnych wykorzystano odpady drewniane, które poddano procesowi rozdrabniania poprzez cięcie w młynku nożowym. Prędkość obwodowa młynka wynosiła 3000 obr/min. Do analizy ziarnowej wykorzystano analizator laserowy IPS (Infrared Particle Sizer) K?K. Uśrednione wyniki laboratoryjnych analiz ziarnowych porównano z wynikami obliczeń analitycznych składu ziarnowego wg przedstawionego algorytmu uzyskując istotną zbieżność.
Słowa kluczowe: biomasa, rozdrabnianie, prognozowanie składu ziarnowego

266

—————————————————————————————————————-
M. ZAJEMSKA, T. WYLECIAŁ, D. URBANIAK: Obliczanie spalania i współspalania biomasy w przemysłowych urządzeniach grzewczych z użyciem metod numerycznych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 3, 268-269                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono możliwości zastosowania oprogramowania CHEMKIN-PRO w procesach spalania i współspalania biomasy. W oparciu o wstępne badania doświadczalne sformułowano warunki początkowe do procedury modelowania, a następnie przeprowadzono symulacje numeryczne, których efektem było wyznaczenie składu chemicznego spalin na wyjściu z komory grzewczej dla różnych warunków prowadzenia procesu. Wyniki obliczeń umożliwiły wybór metody energetycznego spalania najlepszej pod kątem ekologicznym.
Słowa kluczowe: spalanie, biomasa, modelowanie numeryczne, CHEMKIN-PRO

268

—————————————————————————————————————-