Rok 2013 nr 5

2013-5

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU

Str.

STRESZCZENIA  pobierz spis
Artykuły naukowe:
A. BORZĘCKA, A. MUSIALIK-PIOTROWSKA: Badania aktywności monolitycznego katalizatora perowskitowego LaMnO3 w reakcji utleniania wybranych lotnych związków organicznych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 399-400                                         pobierz plik artykułu 

Wytworzono monolityczny katalizator perowskitowy (LaMnO3 ) i jego aktywność przebadano w reakcji utleniania wybranych lotnych związków organicznych. Badania prowadzono w reaktorze przepływowym przy obciążeniu 10000 h-1 i stężeniu utlenianych związków ? 1 g/m3. Najwyższą aktywność katalizatora uzyskano w utlenianiu połączeń tlenopochodnych ? etanolu i acetonu, oraz węglowodoru alifatycznego ? heptanu, nieco niższą w utlenianiu octanu etylu, najniższą natomiast w utlenianiu związków aromatycznych ? toluenu i ksylenów
Słowa kluczowe:
kataliza, utlenianie, LZO, perowskit

399

—————————————————————————————————————-
A. BRANDT, S. WITCZAK, M. PIETRZAK: Hydrodynamika spływu cieczy dwufazowej woda ? olej w rurze pionowej

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 401-402                                         pobierz plik artykułu 

Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie charakterystycznych wielkości dla przepływających ?lmów cieczy. Pozwoliły obliczyć średnie grubości występujących ?lmów cieczy, określić udziały objętościowe faz i dominację poszczególnych faz ciekłych w przepływie oraz wykazały, że zastosowana metoda pomiaru przewodności układu ciecz ? ciecz może stanowić istotne narzędzie do identy?kacji struktur w przepływie cieczy dwufazowej.
Słowa kluczowe:
przepływ dwufazowy, spływ grawitacyjny cieczy, grubość ?lmu cieczy

401

—————————————————————————————————————-
L. BRONIARZ-PRESS, M. OCHOWIAK, S. WŁODARCZAK, M. MARKUSZEWSKA: Analiza współczynnika wypływu cieczy dla rozpylaczy wirowych o różnych kształtach otworu wylotowego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 403-404                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przeanalizowano wpływ kształtu otworu wylotowego na wartość współczynnika wypływu oraz przedstawiono zależność współczynnika wypływu od liczby Reynoldsa. Największe wartości współczynnika wypływu otrzymano dla pro?lowanego otworu wylotowego. Wykazano, że stosunek długości otworu wylotowego do jego średnicy stosunkowo nie wpływa na wartość współczynnika wypływu.
Słowa kluczowe: 
rozpylacz wirowy, współczynnik wypływu, konstrukcja rozpylacza, rozpylanie

403

—————————————————————————————————————-
L. BRONIARZ-PRESS, K. STACHURSKA, M. STACHURSKA: Moc mieszania w mieszalniku z dwoma mieszadłami zamocowanymi na wspólnym wale

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 405-407                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu odległości między dwoma mieszadłami zamocowanymi na wspólnym wale na moc mieszania układów woda-olej 20-30, woda-olej 20-70 i minimalną częstość obrotów mieszadła. Badania wykazały, iż minimalna częstość obrotów mieszadła zależy od odległości pomiędzy mieszadłami oraz rodzaju stosowanego mieszadła. Ponadto stwierdzono, iż moc mieszania zależy od rodzaju stosowanego mieszadła. Największa wartość mocy mieszania charakteryzowała układ mieszadeł 2RT.
Słowa kluczowe: 
emulsja, mieszanie, olej mineralny

405

—————————————————————————————————————-
B. BUCZEK, U. KANIK: Aparatura do karbonizacji i aktywacji surowców węglowych ? karbonizacja w atmosferze CO2

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 408-409                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono aparaturę do wytwarzania adsorbentów węglowych z różnych prekursorów, w szczególności z surowców naturalnych. Opisano budowę i działanie aparatu oraz przedstawiono wyniki oznaczeń liczby jodowej (LJ) i metylenowej (LM). Do oceny porowatości karbonizatów zastosowano porozymetrię rtęciową. Wyniki przeprowadzonych badań i oznaczeń wykazały, że otrzymane produkty karbonizacji mogą być użyte do wytwarzania mezo- i makroporowatych adsorbentów węglowych.
Słowa kluczowe: 
reaktor laboratoryjny, karbonizacja, aktywacja, surowce węglowe

408

—————————————————————————————————————-
R. DYGA, S. WITCZAK, G. FILIPCZAK: Symulacja przepływu cieczy przez pianę metalową FEC z wykorzystaniem periodycznego modelu geometrycznego piany

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 410-411                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki komputerowej symulacji przepływu wody przez pianę ze stopu FeCrAlY (FEC). Symulacje przeprowadzono w obszarze przepływu ograniczonym do reprezentywnej elementarnej objętości piany (REV). Stwierdzono że nawet przy znacznym uproszczenia struktury geometrycznej piany, możliwe jest poprawne odzwierciedlenie zjawisk hydrodynamicznych w przestrzeni komórkowej piany. Wyznaczone na drodze numerycznej opory przepływu różnią się jedynie o kilka procent od oporów zmierzonych. Uzyskany w symulacji rozkład prędkości oraz przebieg linii prądu pozwala określić warunki zmiany charakteru przepływu z laminarnego na turbulentny.
Słowa kluczowe: 
piana metalowa FEC, model geometryczny komórki, struktura periodyczna, REV

410

—————————————————————————————————————-
M. DYLĄG, J. ROSIŃSKI: Metoda szybkiego szacowania rozkładów wielkości ?okuł

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 412-414                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej dotyczącej zastosowania metody momentów w dwóch wariantach opartych o wykorzystanie rozkładu normalnego oraz Gaudina-Melloya do rekonstrukcji tworzonych rozkładów wielkości cząstek.
Słowa kluczowe: 
rozkład wielkości ?okuł, rekonstrukcja rozkładu wielkości cząstek, rozkład normalny, rozkład Gaudina-Melloya

412

—————————————————————————————————————-
G. DZIDO, A.B. JARZĘBSKI, M. KORPYŚ, P. MARKOWSKI: Wytwarzanie nanocząstek srebra i miedzi w elektromagnetycznym polu mikrofalowym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 415-416                                         pobierz plik artykułu 

Artykuł przedstawia wyniki badań nad otrzymywaniem nanocząstek srebra i miedzi w procesie przepływowym wspomaganym oddziaływaniem jednorodnego pola mikrofalowego. Syntezy prowadzono z zastosowaniem glikolu etylenowego jako reduktora, AgNO3 , AgOAc i Cu(OAc)2 jako prekursorów nanocząstek i poliwinylopirolidonu K-30 jako stabilizatora wytwarzanych koloidów. Stwierdzono istotny wpływ temperatury i rodzaju zastosowanego prekursora na rozmiar końcowy nanocząstek wytwarzanych koloidów.
Słowa kluczowe: 
nanocząstki, procesy przepływowe, pole mikrofalowe

415

—————————————————————————————————————-
K. FRANK, U. TAUT, S. WITCZAK: Analiza wykorzystania płytowych wymienników ciepła w instalacji adiabatycznego chłodzenia powietrza

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 417-418                                         pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano analizy możliwości wykorzystania płytowych wymienników ciepła w przemysłowej instalacji chłodzenia wyparnego powietrza. Przedstawiono wybrane elementy algorytmu obliczeń numerycznych wraz z wynikami dla warunków prowadzonych badań doświadczalnych. Dokonano porównania wyników badań z wartościami obliczonymi i wykazano ich dużą zgodność. Omówiono warunki eksploatacji instalacji oraz wskazano na możliwość jej optymalizacji.
Słowa kluczowe: 
chłodzenie wyparne, płytowe wymienniki ciepła, modelowanie procesu

417

—————————————————————————————————————-
U. GABRIEL-PÓŁROLNICZAK, D. SZANIAWSKA, K. ĆWIRKO: Badanie właściwości separacyjnych membran ceramicznych w procesie ultra?ltracji modelowych roztworów mioglobiny

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 419-420                                         pobierz plik artykułu 

W pracy zaprezentowano wyniki badań procesu ultra?ltracji modelowych roztworów mioglobiny. Badano wpływ TMP i pH na wydajność i selektywność membrany. Testy ultra?ltracyjne były prowadzone przy użyciu płaskich membran ceramicznych z TiO2 /ZrO2 o cut-off 50 kDa w następujących warunkach: temperatura 20oC, CFV 60 dm3/h, TMP 0,05÷0,2 MPa, pH 3,3÷8,9, stężenie białka 0,005%. Przeprowadzono eksperymenty z zakresu modelowania molekularnego w celu określenia rozmiaru, kształtu oraz właściwości elektrostatycznych analizowanego białka.
Słowa kluczowe: 
ultra?ltracja, membrany ceramiczne, białka, modelowanie molekularne

419

—————————————————————————————————————-
M. GRYTA: Zatężanie roztworów 1,3-propanodiolu metodą destylacji membranowej

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 421-422                                         pobierz plik artykułu 

Proces destylacji membranowej wykorzystano do zatężania roztworów 1,3-propanodiolu, uzyskując ponad 99,6% zatrzymanie alkoholu w koncentracie. W procesie zastosowano kapilarne membrany Accurel PP. Przeprowadzone długoterminowe badania zatężania (ponad 600 h) wykazały dobrą odporność użytych membran polipropylenowych na zwilżanie.
Słowa kluczowe: 
destylacja membranowa, 1,3- propanodiol, glicerol, zatężanie roztworów

421

—————————————————————————————————————-
M. GRYTA, W. TOMCZAK, J. BASTRZYK: Badania rozdzielania brzeczek z bakteryjnej fermentacji glicerolu w układzie ultra?ltracja – nano?ltracja

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 423-424                                         pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono badania separacji brzeczek fermentacyjnych w układzie ultra?ltracja-nano?ltracja. Do fermentacji glicerolu zastosowano bakterie Lactobacillus casei. W procesie UF uzyskano ?ltrat o mętności poniżej 0,1 NTU. Proces NF pozwolił usunąć z brzeczek większość obecnych w nich soli. Zastosowanie membran NF270 i NF90 umożliwiło uzyskać także częściowy rozdział związków organicznych powstających podczas fermentacji.
Słowa kluczowe: 
ultra?ltracja, nano?ltracja, glicerol, fermentacja

423

—————————————————————————————————————-
K. JABŁCZYŃSKA, T.R. SOSNOWSKI: Stabilność liposomowych nośników leków podczas rozpylania za pomocą wybranych urządzeń nebulizacyjnych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 425-426                                         pobierz plik artykułu 

Badano wpływ metody atomizacji na trwałość rozpylanych liposomów jako nośników leków inhalacyjnych. Monitorując wielkość emitowanych kropel i stężenie enkapsulowanego trasera wykazano, że silne naprężenia towarzyszące atomizacji w nebulizatorze pneumatycznym silnie destabilizują rozpylany koloid. Korzystniejsze warunki atomizacji panują w inhalatorze typu VM, gdzie nie stwierdzono istotnej dezintegracji liposomów. Wyniki pozwalają na racjonalny dobór techniki atomizacji koloidu liposomowego do zastosowań inhalacyjnych.
Słowa kluczowe: 
atomizacja, liposomy, enkapsulacja, inhalatory

425

—————————————————————————————————————-
A. JACKIEWICZ, L. GRADOŃ, J. MICHALSKI, D. WITKOWSKI: Filtracja nieustalona
w wielowarstwowych strukturach włókninowych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 427-428                                         pobierz plik artykułu 

Celem pracy było zaprojektowanie wielowarstwowych wkładów ?ltracyjnych, poprawiających ekonomikę procesów separacji aerozoli. Przeprowadzono badania pracy struktur złożonych z trzech warstw pojedynczych o różnej budowie wewnętrznej, z których jedna to nanowarstwa, ułożonych w różnych kon?guracjach podczas oczyszczania gazu zawierającego cząstki stałe. Analiza zmian ich morfologii i zdeponowanych na nich cząstek na różnych etapach procesu ?ltracji posłużyła do wybrania optymalnej struktury.
Słowa kluczowe: 
aerozol, ?ltr włókninowy, ?ltracja nieustalona, meltblown, nanowłókna

427

—————————————————————————————————————-
K. KAMIŃSKI, M. KRAWCZYK, J. PETERA: Ekstrakcja w obecności pola elektrycznego w układzie ciecz jonowa ? mieszanina organiczna, prowadzona w kontaktorze wielodyszowym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 429-430                                         pobierz plik artykułu 

Zaprezentowano nową konstrukcję kontaktora wielodyszowego do ekstrakcji w obecności pola elektrycznego. W szczególności analizowano ekstrakcję etanolu z mieszaniny z n-heptanem wykorzystując jako ekstrahent ciecz jonową [bmim][MeSO4 ]. Za pomocą systemu laserowego PDA badano rozkład średnic generowanych kropel cieczy jonowej. Wykazano, że zwiększenie napięcia pomiędzy elektrodami skutkuje zmniejszaniem średnic wytwarzanych kropel fazy rozproszonej a zatem rozwinięciem powierzchni wymiany masy.
Słowa kluczowe: 
ekstrakcja w polu elektrycznym, ekstrakcja ciecz-ciecz, ciecze jonowe

429

—————————————————————————————————————-
M. KARAŚ, D. ZAJĄC, R. ULBRICH: Badanie nierównomierności rozkładu współczynnika wnikania ciepła na powierzchni rur oraz niejednorodności struktur wokół rur, przy przepływie mieszaniny dwufazowej z wykorzystaniem metody elektrochemicznej i DPIV

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 431-432                                         pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono badania nad przepływem dwufazowym wznoszącym przez przestawny i równoległy pęk rur. Za pomocą cyfrowej anemometrii obrazowej DPIV dokonano wizualizacji przepływu. Do określenia nierównomierności wymiany ciepła na powierzchni rurek wykorzystano elektrochemiczną metodę opartą na analogii wymiany ciepła i masy. Wyniki otrzymane dwiema metodami zestawiono badając wpływ rozkładu pola prędkości wokół rur na intensywność wymiany ciepła na jej powierzchni.
Słowa kluczowe: 
wymiana ciepła, DPIV, elektrochemiczna, przepływ dwufazowy

431

—————————————————————————————————————-
B. KAWALEC-PIETRENKO, P. RYBARCZYK: Możliwości sterowania kinetyką wydzielania z roztworu pojedynczych jonów w procesie jednoczesnej ?otacji kilku jonów metali

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 433-434                                         pobierz plik artykułu 

Zbadano wpływ pH surówki ?otacyjnej, stężenia kolektora i prędkości przepływu powietrza na przebieg ?otacji jonowej i precypitacyjnej mieszaniny Al(III), Cu(II) i Zn(II). Najwyższe wartości stałych szybkości ?otacji badanych metali uzyskano dla procesów prowadzonych dla pH około 8, tj. w warunkach ?otacji precypitacyjnej. Wykazano, że stałe szybkości ?otacji badanych metali są proporcjonalne do prędkości przepływu powietrza ?otującego w potędze około 0,8.
Słowa kluczowe: 
?otacja jonowa, ?otacja precypitacyjna, stała szybkości, jony metali

433

—————————————————————————————————————-
J. KLOC, J. KARCZ: Właściwości ?zyczne biomasy stosowanej w energetyce zawodowej

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 435-436                                         pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono doświadczalną analizę właściwości ?zycznych dwóch rodzajów biomasy, pozyskiwanych z odpadów z przemysłu drzewnego (X) lub z produktów ubocznych przemysłu rolnego (Y). Oceniano wartość opałową oraz zawartość wilgoci w próbkach obu rodzajów biomasy (X oraz Y). Oszacowano wpływ wilgotności na wartość opałową obu rodzajów biomasy.
Słowa kluczowe: 
biomasa, wartość opałowa, wilgotność, przemysł energetyczny

435

—————————————————————————————————————-
K. KOPEĆ, A. KOŁTUNIEWICZ, K. DĄBKOWSKA: Separacja lizozymu z białka jaja kurzego za pomocą chromatogra?i membranowej jonowymiennej

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 437-438                                         pobierz plik artykułu 

Chromatogra?a membranowa jest techniką rozdziału o potencjalnym zastosowaniu w przemysłowej separacji białek. W pracy przedstawiono wyniki badań separacji lizozymu z białka jaja kurzego za pomocą adsorberów membranowych jonowymiennych. Zastosowano 3 warianty recyrkulacji strumieni podawanych na membranę oraz zbadano produkty procesu za pomocą elektroforezy. Uzyskano 87,5% odzysku lizozymu oraz wysoką czystość końcowego produktu.
Słowa kluczowe: 
chromatogra?a membranowa, lizozym, separacja

437

—————————————————————————————————————-
S.J. KOWALSKI, J.M. ŁECHTAŃSKA, D. MIERZWA: Aspekt jakościowy suszenia hybrydowego owoców wiśni

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 439-440                                         pobierz plik artykułu 

Przedmiotem pracy jest kinetyka suszenia i aspekt jakościowy hybrydowego suszenia owoców wiśni. Zastosowano połączenie suszenia konwekcyjnego z mikrofalowym i promieniowaniem podczerwonym. Przeprowadzono testy z zastosowaniem różnych kombinacji mikrofalowej mocy 100 W i promieniowania podczerwonego 240 W z techniką konwekcyjną z prędkością nawiewu powietrza 1,7 m/s o temperaturze 343 K. Celem badań było poszukiwanie najbardziej efektywnego sposobu suszenia z punktu widzenia kinetyki suszenia i jakości suszonych wiśni (kolor i aktywność wody).
Słowa kluczowe: 
wiśnia, suszenie hybrydowe, kinetyka suszenia, aktywność wody

439

—————————————————————————————————————-
K. KRAMEK-ROMANOWSKA, K. JABŁCZYŃSKA, T.R. SOSNOWSKI: Zmiany dynamicznej aktywności powierzchniowej surfaktantu płucnego pod wpływem liposomowych nośników leków inhalacyjnych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 441-442                                         pobierz plik artykułu 

Przebadano wpływ liposomów wytworzonych z lecytyny i lecytyny/cholesterolu na dynamiczne napięcie powierzchniowe modelowego surfaktantu płucnego (Survanta) mierzone metodą MBP (Maximum Bubble Pressure). Obecność liposomów poprawia aktywność powierzchniową surfaktantu, zwłaszcza w temperaturze ?zjologicznej, prawdopodobnie na skutek wydzielenia wolnych lipidów oraz ich współadsorpcji na granicy faz. Wyniki wyjaśniają ?zykochemię oddziaływań liposomowych nośników leków inhalacyjnych z powierzchnią płuc.
Słowa kluczowe: 
liposomy, adsorpcja, napięcie powierzchniowe, inhalacja, surfaktant płucny

441

—————————————————————————————————————-
M. LECH, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Biodegradacja serwatki z wykorzystaniem szczepu B. licheniformis

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 443-444                                         pobierz plik artykułu 

Celem badań jest określenie kinetyki wzrostu szczepu B. licheniformis na podłożu składającym się z przemysłowej serwatki, oraz szybkości biodegradowania przez ten szczep laktozy i białek serwatkowych w niej zawartych. Wykazano, iż szybkość wzrostu dla stężeń poniżej 2 [kg m-3] jest reakcją pierwszego rzędu ze względu na laktozę. Dla stężeń wyższych obserwuje się inhibicję substratową. Obserwuje się również spadek stężenia białka, jednak szybkość biodegradowania jest o rząd wielkości niższa niż w przypadku laktozy.
Słowa kluczowe: 
serwatka, biodegradacja, B. licheniformis

443

—————————————————————————————————————-
M. MASIUKIEWICZ, R. ULBRICH: Wybrane parametry stereologiczne w identy?kacji struktur przepływu mieszaniny dwufazowej gaz ? ciecz

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 445-446                                         pobierz plik artykułu 

Ukazano zastosowanie metody identy?kacji struktury mieszaniny wielofazowej opartej na analizie obrazu metodami stereologicznymi. Badania realizowano w kanale prostokątnym szczelinowym i czterech minikanałach dla pionowego współprądowego przepływu mieszaniny powietrzno-wodnej. Obliczono pięć parametrów stereologicznych, na podstawie których dokonano ilościowej i jakościowej oceny struktury. Informacje te umożliwiają sprawowanie kontroli nad urządzeniem, w którym taki przepływ zachodzi.
Słowa kluczowe: 
analiza stereologiczna, struktura przepływu dwufazowego, identy?kacja struktury

445

—————————————————————————————————————-
G. MUSIELAK, A. KLOZIŃSKI: Wpływ technik suszenia na właściwości poliamidu

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 447-448                                         pobierz plik artykułu 

Analizowano wpływ zastosowanej techniki oraz czasu suszenia na właściwości mechaniczne i reologiczne poliamidów. Handlowy poliamid Tarnamid T-27 oraz Tarnamid T-27 GF30 z zawartością 30% wag. włókna szklanego poddano suszeniu w suszarce ?uidyzacyjnej oraz w suszarce szu?adowej z wymuszonym obiegiem powietrza. Charakterystyki reologiczne polimerów (surowiec w postaci granulatu) uzyskano przy użyciu plastometru obciążnikowego oraz reometru obrotowego. Oceny właściwości mechanicznych dokonano dla wiosełek badawczych (produkt) wytworzonych w procesie wtryskiwania. Za pomocą uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej wyznaczono parametry produktu w warunkach statycznego rozciągania oraz zginania. Dokonano również oceny wpływu wilgoci na udarność oraz twardość poliamidu.
Słowa kluczowe: 
suszenie, poliamid, właściwości mechaniczne, właściwości reologiczne

447

—————————————————————————————————————-
S. NYKIEL, P. WESOŁOWSKI, K. ALEJSKI: Analiza powstawania leja w mieszalniku
z
układem typu rotor-stator użytym jako mieszadło

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 449-450                                         pobierz plik artykułu 

W pracy badano proces powstawania leja wokół wału wysokoobrotowego układu typu stator-rotor, pracującego jako mechaniczne mieszadło w osi zbiornika pozbawionego przegród. Analizowano wpływ częstości obrotów rotora oraz wysokości zawieszenia mieszadła nad dnem zbiornika na głębokość powstającego leja w trzech mieszalnikach o różnych stosunkach średnicy zbiornika do średnicy mieszadła D/d. Mieszanym medium była woda destylowana (t = 20 oC), wypełniająca każdy z testowanych zbiorników do wysokości H = 2D. Stwierdzono, że względna głębokość leja wyraźnie wzrasta zarówno ze wzrostem częstości obrotów rotora jak i ze wzrostem względnej wysokości zawieszenia mieszadła nad dnem zbiornika.
Słowa kluczowe: 
mieszalnik, rotor-stator, powstawanie leja

449

—————————————————————————————————————-
M. OCHOWIAK, A. ZAJCHER: Wpływ kształtu otworu wylotowego na wartość współczynnika wypływu dla rozpylaczy pęcherzykowych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 451-452                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i analizę wpływu kształtu otworu wylotowego na spadek ciśnienia oraz wartości współczynnika wypływu dla rozpylaczy pęcherzykowych. Największe wartości współczynnika wypływu zaobserwowano dla otworu pro?lowanego, a najmniejsze dla otworu cylindrycznego. Wpływ kształtu otworu jest szczególnie widoczny dla wartości GLR < 0,07. Dla dużych wartości GLR kształt otworu nie odgrywa tak dużej roli.
Słowa kluczowe: 
rozpylanie, rozpylacz pęcherzykowy, opory przepływu, współczynnik wypływu

451

—————————————————————————————————————-
M. ODZIOMEK, T.R. SOSNOWSKI, L. GRADOŃ: Funkcjonalny nośnik dla leków inhalacyjnych ? wytwarzanie, właściwości, skuteczność

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 453-454                                         pobierz plik artykułu 

Skuteczność leczenia wziewnego może być poprawiona poprzez zastosowanie funkcjonalnych nośników leków. Zawarte w nich substancje mukolityczne mogą ułatwiać transport leków przez śluz oskrzelowy. W pracy zbadano wpływ nowo opracowanych proszkowych cząstek nośnika na lepkość modelowego śluzu oraz szybkość dyfuzji modelowego leku (rodaminy B) w śluzie. Uzyskane wyniki wskazują na znaczną redukcję lepkości i przyspieszenie transportu masy, co potwierdza słuszność proponowanej koncepcji nośników w leczeniu inhalacyjnym.
Słowa kluczowe: 
aerozoloterapia, śluz, funkcjonalne nośniki, lepkość śluzu, transport masy

453

—————————————————————————————————————-
K. OLEJNICZAK, P. WESOŁOWSKI: Badanie wpływu jednoczesnej zmiany kąta pochylenia łopatek i wału mieszadła na proces wytwarzania zawiesiny lekkich cząstek

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 455-456                                         pobierz plik artykułu 

W pracy badano wpływ jednoczesnej zmiany kąta pochylenia łopatek i wału mieszadła na proces wytwarzania zawiesiny lekkich cząstek. Podczas badań dyspergowano granulat polietylenu w wodzie w mieszalniku bez przegród. Stosowano mieszadło turbinowe z sześcioma łopatkami. Wyniki wykreślono w postaci klasycznych charakterystyk mocy mieszania. Stwierdzono występowanie istotnego wpływu kąta pochylenia łopatek i brak wpływu kąta pochylenia wału na przebieg procesu.
Słowa kluczowe: 
mieszanie, moc mieszania, pochylenie łopatek i wału, zawiesina lekkich cząstek

455

—————————————————————————————————————-
S. PATER, J. MAGIERA, A. GŁUSZEK, K. NEUPAUER: Wykorzystanie pompy ciepła
w instalacji z odnawialnymi źródłami energii do chłodzenia pasywnego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 457-458                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań pracy pompy ciepła z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła w trybie chłodzenia pasywnego wybranych pomieszczeń budynku mieszkalno-usługowego w okresie letnim 2012 roku. Określono sezonową, oraz dla poszczególnych dni, dobową wartość współczynnika wydajności chłodniczej pompy ciepła. Omówiono wpływ temperatury solanki, czasu pracy pompy ciepła oraz ilości odebranego ciepła w chłodnicy na moc chłodniczą sondy pionowej.
Słowa kluczowe: 
chłodzenie pasywne, pompa ciepła, gruntowy wymiennik ciepła

457

—————————————————————————————————————-
P. PIANKO-OPRYCH: Kryteria modelowania numerycznego niskotemperaturowej plazmy nietermicznej

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 459-461                                         pobierz plik artykułu 

W pracy omówiono krytyczne parametry niezbędne do właściwego zde?niowania problemu obliczeniowego z udziałem niskotemperaturowej plazmy nietermicznej w reaktorze typu DBD. Dobór tych parametrów jest zagadnieniem złożonym z uwagi na nieliniowy charakter zjawisk, przebiegających podczas wyładowań elektrycznych. Pomocne w tym zakresie są kody obliczeniowe numerycznej mechaniki płynów, które umożliwiają ilościowy opis nieliniowych relacji pomiędzy zmiennymi w czasie parametrami.
Słowa kluczowe: 
niskotemperaturowa plazma nietermiczna, modelowanie numeryczne, CFD

459

—————————————————————————————————————-
P. PIANKO-OPRYCH, E. KASILOVA, Z. JAWORSKI: Modelowanie procesów
w mikrorurowym stałotlenkowym ogniwie paliwowym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 462-464                                         pobierz plik artykułu W pracy przedstawiono pierwszy etap opracowanej strategii modelowania, obejmujący zastosowanie dwuwymiarowego modelu numerycznego mikrorurowego stałotlenkowego ogniwa paliwowego. Zastosowane kody obliczeniowe numerycznej mechaniki płynów (CFD) umożliwiły ilościowy opis nieliniowych relacji pomiędzy parametrami: temperaturą, ciśnieniem, strumieniami substratów i produktów.
Słowa kluczowe: 
mikrorurowe stałotlenkowe ogniwo paliwowe, modelowanie numeryczne, CFD

462

—————————————————————————————————————-
M. PIETRZAK, S. WITCZAK: Przepływ mieszaniny trójfazowej ciecz-gaz w łukach rurowych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 465-466                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących określania struktur przepływu oraz wartości udziałów objętościowych faz przy przepływie mieszaniny trójfazowej powietrze ? woda ? olej przez łuki rurowe. W wyniku przeprowadzonych badań wyróżniono kilka charakterystycznych form przepływu trójfazowego gaz ? ciecz ? ciecz, opracowano mapę przepływu trójfazowego gaz ? ciecz ? ciecz oraz zależność określającą sposób wyznaczania wartości udziałów objętościowych faz przy przepływie trójfazowym gaz ? ciecz ? ciecz w łukach rurowych.
Słowa kluczowe: 
przepływ gaz ? ciecz ? ciecz, łuki rurowe, struktury przepływu, mapy przepływu, udziały objętościowe

465

—————————————————————————————————————-
M. PILAREK, J. ZYGMUNTOWICZ, K. DĄBKOWSKA, W. MONIUK: Wykorzystanie metody enzymatycznej do badania rozpuszczalności tlenu w ciekłych per?uorozwiązkach

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 467-468                                         pobierz plik artykułu 

Opracowano metodę enzymatyczną pomiaru stężenia O2 w per?uorodekalinie (PFD) poprzez wykorzystanie układu następczych reakcji katalizowanych przez oksydoreduktazy. Metodyka pozwala określić stężenie O2 w próbie PFD o objętości rzędu mikrolitrów. Wyznaczono wartości objętościowych współczynników wnikania masy w fazie gazowej i ciekłej w dwufazowym układzie PFD-tlen/powietrze.
Słowa kluczowe: 
ciekły per?uorozwiązek, per?uorodekalina, rozpuszczalność tlenu, metoda enzymatyczna, oksydaza glukozowa

467

—————————————————————————————————————-
A. POŁUBOK, H. KACZMAREK: Wizualizacja widm absorpcyjnych azobenzenu i jego pochodnych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 469-470                                         pobierz plik artykułu 

Wykonano wizualizację widm absorpcyjnych azobenzenu i jego pochodnych na superkomputerze NOVA. Uzyskane dane: energia poszczególnych stanów wzbudzonych, energia pobudzenia i siła oscylatorów pozwoliły wnioskować o położeniu i intensywności pasm w widmie UV-Vis. Na podstawie częstości drgań harmonicznych wyznaczono widmo IR. Otrzymane widmo dobrze pokrywa się z danymi literaturowymi. Możliwość generowania kształtu widm jest użyteczna w przypadku trudności w ich rejestracji metodami tradycyjnymi.
Słowa klucze: azobenzen, widmo UV-Vis, widmo IR

469

—————————————————————————————————————-
W. SAWIŃSKI, J. FEDER-KUBIS, W. LUDWIG: Ekstrakcja jonów miedzi w ceramicznym kontaktorze membranowym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 471-472                                         pobierz plik artykułu 

Wykonano eksperymentalne badania procesu usuwania Cu(II) z roztworów wodnych przy użyciu ceramicznej membrany wypełnionej roztworem eteru koronowego 4,13-diaza-18-korona-6 w bis(tri?uorometylosulfonylo)imidku 1-decylo-3-metylo imidazoliowym [C10MIM][NTf2 ]. Określono wpływ gradientu temperatur i pH fazy akceptorowej na szybkość transportu Cu2+ przez membranę. Stwierdzono, że dodanie fosforanu tributylu do [C10MIM] [NTf2 ] (1:1 v/v) nieznacznie obniża współczynnik podziału Cu(II) w badanym układzie.
Słowa kluczowe: 
ciecz jonowa, eter koronowy, ekstrakcja miedzi, membrana ceramiczna

471

—————————————————————————————————————-
P. SOBIESZUK: Modelowanie i badania doświadczalne wymiany masy w układach ciecz ? gaz w przepływie Taylora w mikroreaktorze

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 473-474                                         pobierz plik artykułu W pracy porównano doświadczalne i uzyskane w wyniku modelowania wartości objętościowych współczynników wnikania masy po stronie cieczy w przepływie Taylora w mikrorektorze. Wartości doświadczalne kLa wyznaczono metodą Danckwertsa. Wartości teoretyczne uzyskano w wyniku przeprowadzenia obliczeń pola przepływu oraz stężenia przy użyciu komercyjnego oprogramowania Ansys Fluent 14.0. Dla większości wyników uzyskano dobrą zgodność wartości doświadczalnych i teoretycznych. Uzyskane wyniki teoretyczne znajdują również potwierdzenie w danych literaturowych dotyczących modelowania przepływu Taylora.
Słowa kluczowe: 
mikroreaktor, przepływ Taylora, wymiana masy, CFD

473

—————————————————————————————————————-
R. SZAFRAN: Fabrykacja mikroaparatów metodą bezpośredniego grawerowania laserowego DLP

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 475-476                                         pobierz plik artykułu 

W pracy zostały przedstawione wyniki badań doświadczalnych nad aplikacją metody bezpośredniego grawerowania laserowego w procesie wytwarzania mikroukładów lab on a chip. Badano wpływ mocy wiązki lasera, szybkości przesuwu głowicy oraz rozdzielczości grawerowania, na jakość uzyskanych struktur. Dzięki wykorzystaniu techniki DLP możliwe jest skrócenie czasu wytwarzania mikroukładu z kilkudziesięciu godzin do kilkunastu minut oraz obniżenie kosztów projektowania i fabrykacji układów LOC.
Słowa kluczowe: 
grawerowanie laserowe, DLP, mikroukłady, mikroaparaty, lab on a chip

475

—————————————————————————————————————-
R. SZAFRAN: Metodyka projektowania mikroaparatów lab-on-a-chip do badań przepływów w naczyniach włosowatych guzów nowotworowych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 477-478                                         pobierz plik artykułu Praca prezentuje nowy sposób projektowania mikrourządzeń lab on a chip (LOC) do zastosowań w biotechnologii i medycynie. Umożliwia on odwzorowanie dowolnie wybranej struktury naczyniowej, niezależnie od narządu, nowotworu, czy nawet organizmu. W ramach badań opracowano projekt i metodę fabrykacji mikrosystemu symulującego sieć naczyń włosowatych powstających podczas angiogenezy nowotworowej. Opracowano pełną metodykę fabrykacji i łączenia elementów urządzenia.
Słowa kluczowe: 
lab on a chip, angiogeneza, mikroprzepływy, mikrosystemy, LOC

477

—————————————————————————————————————-
D. SZANIAWSKA, K. ĆWIRKO, U. GABRIEL-PÓŁROLNICZAK, M. SZMUKAŁA: Ultra?ltracja zużytych solanek powstających w zakładach przetwórstwa rybnego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 479-480                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu ultra?ltracji odpadowej solanki z zakładów przetwórstwa rybnego z zastosowaniem membran ceramicznych o cut-off 300 i 150 kDa. Testy ultra?ltracyjne prowadzono w zakresie pH 5,0÷6,7 dla TMP 0,1÷0,2 MPa i CFV 60 dm3/h. Analizowano wpływ czasu ?ltracji, ciśnienia transmembranowego i cut-off membrany na wydajność procesu separacji i skuteczność zatrzymywania białka ogólnego
i tłuszczu oraz identy?kowano główne opory transportu masy, opór warstwy aktywnej membrany, RM i opór spowodowany foulingiem, RF .
Słowa kluczowe: 
ultra?ltracja, membrany ceramiczne, solanka z przetwórstwa ryb; fouling membranowy

479

—————————————————————————————————————-
E. SZTUK, Ł. ŻYWCZYK, A. MOSKAL, L. GRADOŃ: Model numeryczny wgłębnej ?ltracji wody

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 481-482                                         pobierz plik artykułu Korzystając z 2-wymiarowego modelu network model zaprojektowano strukturę ?ltra składającego się z 3 warstw o różnych porowatościach. Umożliwia on efektywne usuwanie cząstek o danym rozmiarze z odpowiednio wysoką sprawnością oraz powoduje możliwie niskie opory przepływu płynu. Poszczególne warstwy złączono w trzech różnych kon?guracjach. Zbadano również przypadek włókniny jednorodnej (monowarstwy) o uśrednionych parametrach. Obliczono efektywność depozycji dla cząstek o rozmiarach 1÷10 ?m. Wyniki dowodzą, że korzystne jest tworzenie ?ltrów o strukturze wielowarstwowej, a szczególnie istotna jest kolejność ułożenia warstw o różnych parametrach.
Słowa kluczowe: 
?ltracja wgłębna, network model

481

—————————————————————————————————————-
M. SZUKIEWICZ: Analiza rozwiązań modelu dyfuzji z reakcją chemiczną w ziarnie katalizatora w obecności martwej strefy i wielokrotnych stanów stacjonarnych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 483-484                                         pobierz plik artykułu 

Zaprezentowano modele procesu dyfuzji z reakcją chemiczną dla ziarna o geometrii płaskiej obowiązujące w przypadku obecności martwej strefy i jej braku. Przedstawiono dostępne rozwiązania analityczne i uzupełniono je o wzory obowiązujące w nieomawianych dotychczas obszarach. Przeanalizowano proces w całym zakresie zmian parametrów uwzględniając możliwość pojawienia się w ziarnie martwej strefy i wielokrotnych stanów stacjonarnych. Uzyskano całościowy i spójny obraz pracy ziarna katalizatora.
Słowa kluczowe: 
kataliza heterogeniczna, dyfuzja z reakcją, martwa strefa, wielokrotne stany stacjonarne

483

—————————————————————————————————————-
M. SZWAST: Opracowanie nowej immobilizowanej membrany ciekłej do rozdziału składników gazowych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 485-486                                         pobierz plik artykułu 

W pracy wykonano i przebadano własną membranę immobilizowaną (SLM) zbudowaną z mikroporowatej membrany polipropylenowej i oleju silikonowego. W tym celu opracowano metodę uzyskiwania modułów membranowych zawierających membrany SLM. Przeprowadzono badania z użyciem gazów O2 , N2 i CO2 . Uzyskane wyniki wskazują, że tego typu membrana charakteryzuje się dużymi przepuszczalnościami, ale jednocześnie dość niskimi współczynnikami separacji.
Słowa kluczowe: 
membrany, SLM, separacja gazów

485

—————————————————————————————————————-
B. TABIŚ, W. STRYJEWSKI: Warunki stosowania bioreaktorów ?uidyzacyjnych
w procesach aerobowych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 487-489                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono warunki stosowalności dwu- i trójfazowych bioreaktorów ?uidyzacyjnych w procesach aerobowych. Zaproponowano metodę wyznaczania granicznych wartości współczynnika recyrkulacji, stopnia przereagowania substratu i czasu przebywania płynu w instalacji. Przedstawiona metoda ma charakter ogólny i może być stosowana dla dowolnego procesu aerobowego.
Słowa kluczowe: 
bioreaktor, ?uidyzacja, proces aerobowy, minimum recyrkulacji

487

—————————————————————————————————————-
M. TARADAICHENKO, F. GLADKII: Zastosowanie obróbki elektromagnetycznej
w procesie hydratacji oleju słonecznikowego z wysoką zawartością fosforu

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 490-491                                         pobierz plik artykułu 

W pracy rozpatrywano możliwości udoskonalenia procesu hydratacji oleju słonecznikowego. Zastosowano obróbkę w polu elektromagnetycznym w procesie hydratacji oleju słonecznikowego z wysoką zawartością fosforu. Nowa metoda hydratacji, w porównaniu do klasycznej hydratacji wodą, ma następne zalety: skrócenie czasu trwania procesu oraz polepszenie jakości produktu końcowego.
Słowa kluczowe: 
hydratacja, lecytyna, olej słonecznikowy, pole elektromagnetyczne

490

—————————————————————————————————————-
M. TRZASKOWSKI, B. BUTRUK, T. CIACH: Mody?kacje powierzchni polimerów
z zastosowaniem fosfolipidów

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 492-493                                         pobierz plik artykułu 

Celem badań było stworzenie na materiale polimerowym używanym do konstrukcji sztucznych implantów sercowo-naczyniowych powłoki zapobiegającej powstawaniu na jego powierzchni skrzepów krwi. Osiągnięto go przez nowatorskie zastosowanie fosfatydylocholiny ? substancji naturalnie występującej w ludzkim organizmie i będącej głównym składnikiem błon komórkowych. Otrzymana powłoka ma dobre właściwości przeciwzakrzepowe, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie w konstrukcji implantów.
Słowa kluczowe: 
fosfatydylocholina, poliuretan, sztuczny implant układu sercowo-naczyniowego, sztuczna błona komórkowa

492

—————————————————————————————————————-
P. WACŁAWCZYK, J. HAPANOWICZ, R. ULBRICH: Badania oporów przepływu jedno-
i dwufazowego w minikanałach

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 494-495                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oporów przepływu mieszaniny woda-powietrze w poziomych kwadratowych minikanałach o średnicy hydraulicznej od 2 do 6 mm. Wyniki badań porównano z metodą Lockharta-Martinelliego i Chisholma, uzyskując rozrzut punktów na poziomie 40%, który jest zbliżony do wartości otrzymanych dla kanałów
konwencjonalnych.
Słowa kluczowe: 
przepływ dwufazowy, minikanały, opory przepływu

494

—————————————————————————————————————-
E. WOLAK: Mody?kacja chemiczna węgli aktywnych dla układów magazynowania energii

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 496-497                                         pobierz plik artykułu 

Przedmiotem badań były węgle aktywne otrzymane z surowców pochodzenia roślinnego (pyłowy węgiel aktywny z węgla drzewnego aktywowanego parą wodną, węgiel aktywny z pestek brzoskwiń otrzymany przez ich karbonizację i aktywację ditlenkiem węgla oraz węgiel aktywny wytworzony w skali przemysłowej z łupin orzechów kokosowych aktywowany parą wodną), które poddano dodatkowej aktywacji za pomocą KOH. W wyniku tej aktywacji otrzymano materiał sorpcyjny o znacznie rozwiniętej strukturze mikro- i mezoporowatej oraz o zmienionym charakterze powierzchni, co wpłynęło na znaczne polepszenie własności sorpcyjnych względem metanolu. Otrzymany materiał można z powodzeniem wykorzystać do celów magazynowania energii.
Słowa kluczowe: 
węgiel aktywny, aktywacja chemiczna, magazynowanie energii

496

—————————————————————————————————————-
G. WOŁKOWYCKI: Doświadczalne wyznaczanie efektywności wysokotemperaturowych regeneratorów z nieruchomym wypełnieniem ceramicznym o innowacyjnej geometrii

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 498-500                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono układ wyposażony w komory regeneracyjne do odzysku ciepła odpadowego o innowacyjnym kształcie wypełnienia będących integralną częścią pieca szklarskiego. Wskazano, jak na podstawie danych eksperymentalnych wyznaczyć efektywność doświadczalną regeneratorów na pracującym rzeczywistym obiekcie. Zamieszczono wyniki określające efektywność badanych regeneratorów w cyklu grzania jak i chłodzenia wraz z ich niepewnościami pomiarowymi.
Słowa kluczowe: 
efektywność regeneratora o nieruchomym wypełnieniu, doświadczalna efektywność regeneratora

498

—————————————————————————————————————-
R. WÓJTOWICZ, J. TALAGA, M. DYLĄG, J. KAMIEŃSKI, J. ROSIŃSKI, W. SZATKO: Symulacje numeryczne i badania doświadczalne przepływu cieczy w reaktorze rurowym z przegrodami o różnej szerokości

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 501-503                                         pobierz plik artykułu 

Celem pracy było przeprowadzenie identy?kacji przepływu cieczy w reaktorze rurowym z przegrodami o różnej szerokości na podstawie wyników symulacji numerycznych CFD oraz badań doświadczalnych, prowadzonych z wykorzystaniem anemometrii laserowej LDA. Uzyskane wyniki będą mogły być praktycznie wykorzystane podczas projektowania i optymalizacji konstrukcji przepływowych reaktorów rurowych, np. takich, które mogą znaleźć zastosowanie do koagulacji i ?okulacji cząstek stałych i koloidów trudno sedymentujących zawiesin w procesach ochrony środowiska i uzdatniania wody.
Słowa kluczowe: 
mieszanie, reaktor rurowy, przepływ burzliwy, parametry turbulencji, symulacje CFD, pomiary LDA

501

—————————————————————————————————————-
P. ZIĘTEK, B. BUTRUK, T. CIACH: Otrzymywanie nowoczesnych biomateriałów
do kardiochirurgii metodą inżynierii tkankowej

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 5, 504-505                                         pobierz plik artykułu 

Celem pracy było opracowanie nowatorskiego materiału na bazie poliuretanu pokrytego warstwą ludzkich komórek śródbłonka. Aby upodobnić powierzchnię polimeru do naturalnego środowiska komórek śródbłonka przeprowadzono 3-etapowy proces zakończony trwałym przyłączeniem cząsteczek białka (kolagenu) do powierzchni poliuretanu. Zaproponowana metoda cechuje się prostotą i obiecującą efektywnością. Hodowla komórek śródbłonka wykazała adhezję i wzrost komórek na otrzymanych materiałach.
Słowa kluczowe: 
biomateriały, poliuretan, komórki śródbłonka

504

—————————————————————————————————————-