Rok 2013 nr 6

2013-6

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU

Str.

STRESZCZENIA pobierz spis
 Artykuły naukowe:
A. BIŃ, P. MACHNIEWSKI: Modelowanie procesu ozonowania zanieczyszczeń organicznych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 517-518                                         pobierz plik artykułu 


W pracy przedstawiono model procesu destrukcji benzaldehydu za pomocą ozonu oparty na mechanizmie zachodzących reakcji o wartości stałych kinetycznych cechujących się większym stopniem ogólności niż wartości pozorne, wyznaczone jak dla reakcji 2-rzędu. Wyniki obliczeń zostały zwery?kowane doświadczalnie w reaktorze zbiornikowym oraz w laboratoryjnym absorberze ze zwilżaną ścianką w zakresie pH (3,3÷6,5). Uzyskano dobrą zgodność obliczonych wartości stężenia ozonu w fazie ciekłej z wartościami zmierzonymi. Przedstawiony model pozwala na symulację i ocenę efektywności usuwania lotnych związków organicznych w absorberach przemysłowych wskazując kierunki możliwej optymalizacji procesu.
Słowa kluczowe: ozon, lotne związki organiczne, VOC, absorber ze zwilżaną ścianą

517

—————————————————————————————————————-
M. BŁASZCZYK, J. SĘK: Wykorzystanie modelu kapilarnego do przewidywania zmian stopnia saturacji złoża ziarnistego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 519-520                                         pobierz plik artykułu 

Badano procesy wymywania substancji wysokolepkich z wnętrza struktur porowatych za pomocą cieczy o niższej lepkości, pod wypływem działania sił grawitacyjnych. Analizowano przepływy w 2 złożach o różnej granulacji, przy 4 różnych początkowych nasyceniach substancją oleistą. Do opisu uzyskanych wyników wykorzystano zmodyfikowaną teorię Kozeny?ego-Carmana. Umożliwiło to przewidywanie zmian stopnia saturacji złoża w oparciu o dane dotyczące samej hydrodynamiki przepływu, bez konieczności prowadzenia badań stężenia oleju w strumieniu wypływającym ze złoża. Może to uprościć procedury wyznaczania zmian przepuszczalności gruntów w funkcji ich saturacji substancjami oleistymi.
Słowa kluczowe: media porowate, wymywanie, przepływy wielofazowe, surfaktanty

519

—————————————————————————————————————-
M. BOJARSKA, M. SZWAST, S. JAKUBIAK, J. MICHALSKI, L. GRADOŃ: Membrany polimerowe modyfikowane tlenkiem cynku ? metoda wytwarzania

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 521-522                                         pobierz plik artykułu 

W pracy zaproponowano wytworzenie membrany mikrofiltracyjnej zmodyfikowanej nanopręcikami tlenku cynku, co zapobiega niekorzystnemu zjawisku biofoulingu. Wykorzystano kapilarne membrany polipropylenowe Polymemtech o średniej średnicy porów ok. 0,3 ?m, najczęściej stosowane w procesie mikrofiltracji. Wzrost nanopręcików tlenku cynku prowadzono dwiema metodami: metodą hydrotermiczną i poprzez depozycję chemiczną. Druga metoda wydaje się najbardziej obiecującą. Zgodnie z nią zaszczepiono centra nukleacji na powierzchni membrany, a wzrost nanopręcików tlenku cynku odbywał się w temperaturze 85°C przez 40 min w roztworze zawierającym amoniak, octan cynku oraz 2-etanoloaminę. Uzyskano równomierne i gęste upakowanie nanopręcików tlenku cynku na powierzchni membrany, a ich długość była nieco mniejsza niż 100 nm.
Słowa kluczowe: membrany, modyfikacja, nanopręciki tlenku cynku

521

—————————————————————————————————————-
J. BRYJAK, M. MATYSIK, W. KRAWCZYK: Wykorzystanie lakazy natywnej
i immobilizowanej do usuwania p-anizydyny


Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 523-524                                         pobierz plik artykułu 

Wykorzystanie lakazy do utleniania związków fenolowych w wodach odpadowych uznawane jest za metodę perspektywiczną. Z tego powodu w badaniach zastosowano enzym natywny
i immobilizowany do utleniania p-anizydyny, co prowadzi do powstania rodników i ich spontanicznej polimeryzacji. Ułatwia to późniejszą sedymentację lub filtrację uzyskanych produktów. Wykazano, że lakaza jest stabilizowana w obecności 10 % 2-propanolu. Dodatkowo w tym układzie nie dochodzi do wytrącania produktów na powierzchni wyselekcjonowanego nośnika.
Słowa kluczowe: anizydyna, lakaza, reaktory okresowe, utlenianie

523

—————————————————————————————————————-
W. CIESIELCZYK, J. SKONECZNA-ŁUCZKÓW, J. KURTYKA: Porównanie wyników bilansów energetycznego i egzegetycznego wybranego węzła technologicznego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 525-526                                         pobierz plik artykułu 

W oparciu o dane ruchowe zebrane na instalacji przemysłowej przedstawiono wyniki bilansów: energetycznego i egzergetycznego węzła suszenia siarczanu amonu. Porównano sprawności energetyczną i egzergetyczną. Wyniki analizy egzergetycznej mogą być podstawą działań innowacyjnych w kierunku zmniejszenia energochłonności analizowanego węzła technologicznego.
Słowa kluczowe: egzergia, bilans, suszenie

525

—————————————————————————————————————-
K. CIESIELSKI, K. PRZYBYŁEK: Analiza cyklu życia systemów grzewczych wykorzystujących pierwotne i odnawialne źródła ciepła

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 527-528                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono analizę porównawczą różnych systemów grzewczych: klasycznego
w postaci kotła gazowego i 2 systemów opartych o pompy ciepła. Analizę przeprowadzono zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i środowiskowym (LCA). W aspekcie finansowym potwierdzono zalety stosowania pompy ciepła, jednak wyniki analizy LCA dowodzą, że ogólne przekonanie o ekologiczności pomp ciepła nie jest w pełni uzasadnione. Stwierdzono również, że kraj eksploatacji systemów pomp ciepła ma znaczny wpływ na oddziaływanie środowiskowe ze względu na różne dominujące technologie wytwarzania energii elektrycznej.
Słowa kluczowe: LCA, cykl życia produktu, systemy grzewcze, pompy ciepła

527

—————————————————————————————————————-
K. DĄBKOWSKA, M. PILAREK: Hydroliza enzymatyczna surowca lignocelulozowego
z wierzby energetycznej (Salix viminalis L.)


Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 529-530                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki analizy statystycznej procesu wykorzystującego przemysłowe preparaty enzymatyczne Cellic? CTec2 oraz Cellic? HTec2 do hydrolizy surowca lignocelulozowego z wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) poddanego obróbce wstępnej metodą eksplozji pary. Wykazano niewielki wpływ preparatu Cellic? HTec2 na efektywność hydrolizy. Według planu Boxa-Behnkena wyznaczono optymalne wartości temperatury (43,8 °C) oraz odczynu pH (5,55) układu reakcyjnego, dla których po 72 h odnotowano stopień hydrolizy równy 0,52.
Słowa kluczowe: surowiec lignocelulozowy, hydroliza enzymatyczna, wierzba energetyczna (Salix viminalis L.), biopaliwa II generacji

529

—————————————————————————————————————-
M. DZIACZEK, A. WIECZOREK: Badania sprawności oczyszczania strumienia powietrza zanieczyszczonego o-ksylenem w kolumnie ze złożem syntetycznym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 531-532                                         pobierz plik artykułu 

Zbadano sprawność biofiltracji powietrza zanieczyszczonego o-ksylenem w kolumnie wypełnionej keramzytem przepłukiwanym pożywką. Prędkość pozorna przepływu gazu wynosiła od 0,84 do 1,69 cm?s-1, a stężenia 234÷432 mg?m-3. 100% sprawność oczyszczania uzyskano w 23. dobie przy obciążeniu złoża 6,9 gm-3h-1. Maksymalna szybkość biodegradacji wynosiła 22,5 g?m-3h-1 przy 100% skuteczności filtracji. Wyniki świadczą o przydatności keramzytu do usuwania o-ksylenu z zanieczyszczonego powietrza.
Słowa kluczowe: złoże syntetyczne, keramzyt, skuteczność oczyszczania, o-ksylen, biofiltracja na keramzycie

531

—————————————————————————————————————-
M. FRIEDRICH: Poszukiwanie korelacji między zapachem gazów odlotowych
z oczyszczalni ścieków a stężeniami poszczególnych zanieczyszczeń


Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 533-534                                         pobierz plik artykułu 

W pracy poszukiwano zanieczyszczeń, które mogłyby pełnić funkcję wskaźnika przy projektowaniu, doborze czy monitoringu instalacji dezdodoryzującej gazy odlotowe z oczyszczalni ścieków. Analizie olfaktometrycznej i GC-MS poddano gaz surowy oraz gaz oczyszczony za pomocą instalacji plazmowo-katalitycznej. Nie znaleziono korelacji między stężeniem zapachowym a stężeniami zanieczyszczeń. Postawiono tezę, że disiarczek dimetylu mógłby być wskaźnikiem, jednak wymaga to potwierdzenia dalszymi badaniami.
Słowa kluczowe: wskaźnik zapachu, dezodoryzacja, uciążliwość zapachowa, oczyszczalnia ścieków

533

—————————————————————————————————————-
D. GŁĄBAŁA, J. SĘK: Badanie wpływu metody DAF na przebieg procesów rozdzielania się faz w emulsjach

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 535-536                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono badania i porównanie procesów: samoczynnego rozwarstwiania się układów emulsyjnych O/W oraz deemulgacji wymuszonej za pomocą pęcherzyków powietrza rozpuszczonych w emulsji (DAF). Zbadano także wpływ stężenia deemulgatora dodawanego do emulsji. Badano emulsję olej w wodzie o stężeniu 5 %, ponieważ emulsje o takim stężeniu występują praktycznie w przemyśle (np. mleczarskim) oraz w oczyszczalniach ścieków. Do obserwacji rozwarstwiania się faz w emulsji wykorzystano aparat Turbiscan Lab. Udowodniono, że flotacja DAF przyspiesza proces rozwarstwiania emulsji, co pozwala odzyskać więcej oleju niż przy tradycyjnej deemulgacji.
Słowa kluczowe: emulsje, deemulgacja, nefelometria, flotacja

535

—————————————————————————————————————-
A. KAMIŃSKA-PĘKALA, W. CIESIELCZYK: Efektywna fluidyzacja materiałów z grupy D klasyfikacji Geldarta

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 537-538                                         pobierz plik artykułu 

Zaprezentowano oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne dystrybutora gazu zapewniające uzyskanie skutecznej fluidyzacji zrębków klonu, sosny i dębu. Sporządzono krzywe ?uidyzacji analizowanych materiałów. Określono warunki procesowe pozwalające na uzyskanie efektywnej fluidyzacji badanych materiałów zaliczanych do grupy D wg Geldarta.
Słowa kluczowe: fluidyzacja, klasyfikacja Geldarta, biomasa

537

—————————————————————————————————————-
D. KONOPACKA-ŁYSKAWA: Precypitacja kulistych cząstek węglanu wapnia w układzie gaz-ciecz

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 539-540                                         pobierz plik artykułu 

CaCO3 strącano podczas karbonatyzacji roztworu zawierającego CaCl2 i trietanoloaminę (TEA). Dla stężeń TEA w zakresie od 0,1 do 0,25 mol/dm3 otrzymano kuliste cząstki kalcytu z niewielką domieszką cząstek sześciennych o średniej średnicy około 17 ?m. Mieszane cząstki kalcytu i waterytu były wytwarzane, gdy stężenie TEA wynosiło 0,3 mol/dm3. Wielościenne cząstki kalcytu o średniej średnicy 6 ?m otrzymywano podczas precypitacji prowadzonej z roztworu TEA wcześniej nasyconego CO2 .
Słowa kluczowe: precypitacja, węglan wapnia, morfologia cząstek

539

—————————————————————————————————————-
M. LEMANOWICZ, G. DZIDO, A. GIERCZYCKI, M. WITKOWSKI, M. DRZAZGA: Numeryczna symulacja przepływu nanopłynu przez kanał o małej średnicy

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 541-542                        pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono efekty badań dotyczących spadku ciśnienia przy przepływie nanopłynu przez kanał o małej średnicy. Wyniki eksperymentalne porównano z rezultatami symulacji z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów (CFD). Zbadano przepływ nanocząstek tlenku miedzi zawieszonych w wodzie przez przewód cylindryczny o średnicy 12 mm. W symulacjach wykorzystano zarówno podejście jednofazowe jak i wielofazowe. Wykazano, iż oba sposoby prowadzenia symulacji dały podobne rezultaty.
Słowa kluczowe: nanopłyny, spadek ciśnienia, CFD

541

—————————————————————————————————————-
W. LUDWIG, W. SAWIŃSKI: Modelowanie CFD mieszalnika strumienicowego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 543-544                                         pobierz plik artykułu 

Celem pracy było opracowanie modelu matematycznego opisującego mieszalnik strumienicowy oraz jego weryfikacja na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań eksperymentalnych. Model umożliwia wyznaczenie najważniejszych parametrów hydrodynamicznych, tj. współczynnika ejekcji strumienicy, a także pól prędkości oraz ciśnienia wewnątrz aparatu. Pozwala zatem na badanie wpływu zmiennych konstrukcyjnych i ruchowych na proces mieszania. Model posłuży w przyszłości do optymalizacji działania
mieszalnika strumienicowego.
Słowa kluczowe: CFD, mieszalnik strumienicowy, hydrodynamika

543

—————————————————————————————————————-
H. MURASIEWICZ, Z. JAWORSKI, P. BANIUKIEWICZ: Zastosowanie analizy spektralnej oraz transformaty falkowej do analizy przepływu burzliwego w mieszalniku statycznym Kenics

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 545-547                                         pobierz plik artykułu 

Praca przedstawia wyniki badań eksperymentalnych LDA burzliwego przepływu cieczy w mieszalniku Kenics. Celem badań była próba opisu struktury przepływu burzliwego za pomocą kwantyfikatorów matematycznych: analizy widmowej oraz transformacji falkowej. Na podstawie wyników stwierdzono, że ze wzrostem liczby Re wartości średnie E(f) systematycznie wzrastały, czyli poziom fluktuacji w przepływie będzie wzrastał podobnie. Analiza porównawcza widm energetycznych uzyskanych za pomocą obu metod: analizy widmowej oraz transformacji falkowej dała zadowalający wynik, przy czym widma z analizy CWT są wygładzone. Stwierdzono, że transformata falkowa może być stosowana z powodzeniem w analizie struktury burzliwej przepływu.
Słowa kluczowe: LDA, przepływ burzliwy, mieszalnik Kenics, analiza falkowa oraz widmowa

545

—————————————————————————————————————-
K. NAWROTEK, Z. MODRZEJEWSKA, R. ZARZYCKI: Uwalnianie środków aktywnych
z hydrożeli ? model dyfuzyjny i dyfuzyjno-desorpcyjny


Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 548-549                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono dwa modele uwalniania środków aktywnych z hydrożeli ? znany model dyfuzyjny oraz opracowany nowy model dyfuzyjno-desorpcyjny. Model ten uwzględnia procesy desorpcji z powierzchni fazy stałej matrycy oraz procesy dyfuzyjne zachodzące w porach matrycy. Kinetykę uwalniania opisano za pomocą współczynnika dyfuzji środka aktywnego w cieczy wypełniającej pory oraz współczynnika wnikania masy, który odpowiada szybkości desorpcji składnika aktywnego z powierzchni porów. Przykładową symulację dla surowiczej albuminy wołowej (BSA) wykonano w programie MATLAB metodą różnic skończonych.
Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, dyfuzja, adsorpcja, hydrożel

548

—————————————————————————————————————-
A. PENCONEK, M. LASOTA, A. MOSKAL: Badanie dyfuzji agregatów sadzy (DEP)
w warstwie śluzu


Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 550-551                                         pobierz plik artykułu 

Badania dotyczyły ochronnej roli śluzu w stosunku do cząstek sadzy. Określono współczynnik dyfuzji trzech typów agregatów sadzy przez warstwę sztucznego śluzu. Agregaty sadzy DEP (Diesel Exhaust Particles) uzyskano ze spalania różnych olei napędowych w wysokoprężnym silniku diesla. Były to struktury fraktalopodobne o wymiarach 15 i 17 oraz średnicach 30, 60
i 117 nm. Przeprowadzone badania wykazały, że niezależnie od typu agregatów DEP śluz spowalnia ich transport, choć w różnym stopniu, w zależności od wielkości i kształtu.
Słowa kluczowe: diesel, DEP, dyfuzja, śluz

550

—————————————————————————————————————-
M. POGORZELSKI, Z. ZANDER, L. ZANDER, M. WRÓTNIAK: Kinetyka suszenia materiału roślinnego metodą elektrohydrodynamiczną (EHD)

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 552-553                                         pobierz plik artykułu 

Zbudowano stanowisko doświadczalne umożliwiające wykorzystanie tzw. wiatru jonowego do intensyfikacji procesu suszenia konwekcyjnego. Określono szybkości przebiegu pierwszego okresu suszenia wybranych materiałów roślinnych w temperaturze pokojowej podczas odwadniania próbek w polu elektrycznym o natężeniu 328÷527 kV?m-1 i w warunkach suszenia konwekcyjnego przy przepływie powietrza ze średnią prędkością 0,1 m?s-1. Stwierdzono, że zastosowanie pola elektrycznego prowadzi do zwiększenia szybkości parowania wody z materiału 1,6÷4,5-krotnie w stosunku do szybkości suszenia wyłącznie strumieniem powietrza.
Słowa kluczowe: kinetyka suszenia, pole elektryczne, metoda elektrohydrodynamiczna, EHD

552

—————————————————————————————————————-
M. PRZYWARA, J. OLIWA, I. OPALIŃSKI: Wpływ wilgotności na charakterystyki płynięcia alternatywnych biopaliw stałych. Cz. 1. Biomasa leśna i AGRO

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 554-556                                         pobierz plik artykułu 

Zbadano wpływ wilgotności biomasy na jej właściwości mechaniczne (istotne dla przechowywania) i reologiczne (ważne w operacjach przetwórczych). Właściwości mechaniczne określano znaną metodą Jenikego. Do badań reologicznych zastosowano nową technikę reometru proszkowego. Stwierdzono, że wzrost wilgotności pogarsza właściwości mechaniczne biomasy zwiększając jej wytrzymałość. Z drugiej strony ? nawilżenie biomasy może poprawiać właściwości reologiczne przez zwiększenie jej zdolności płynięcia.
Słowa kluczowe: biomasa, aparat Jenikego, reometr proszkowy

554

—————————————————————————————————————-
S. RÓŻAŃSKA: Właściwości reologiczne wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy w przepływie wzdłużnym

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 557-558                                         pobierz plik artykułu 

Celem badań prezentowanej pracy jest przedstawienie właściwości reologicznych wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy w przepływie wzdłużnym. Jakościowo wpływ średniej masy molowej oraz lepkości wzdłużnej i lepkości przy ścinaniu jest podobny dla polimerów o dwóch różnych masach molowych. Wykazano natomiast różnice w wartościach stosunku Tr, które dla Na-CMC 700 są znacznie wyższe niż dla NaCMC 250 i osiągają wartość 77, a dla Na-CMC 250 około 23.
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, stosunek Troutona, lepkosprężystość

557

—————————————————————————————————————-
J. RÓŻAŃSKI: Właściwości reologiczne wodnych roztworów mieszanin niejonowych
i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych


Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 559-560                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad właściwościami reologicznymi roztworów wodnych mieszaniny dwóch surfaktantów amfoterycznego alkiloamidopropylobetainy (CAPB) i niejonowego dietanoloamidu kwasów tłuszczowych oleju kokosowego (DEA). Wykazano, że właściwości reologiczne użytych w badaniach mieszanin silnie zależą od stosunku wagowego CAPB/DEA. Pomiary spadku ciśnienia przy przepływie użytych mieszanin surfaktantów w rurze pozwoliły ustalić, że obniżają one opory przepływów turbulentnych.
Słowa kluczowe: surfaktanty, reologia, redukcja oporów przepływu

559

—————————————————————————————————————-
J. STRASZKO, W. PARUS, W. PATERKOWSKI: Kinetyka reakcji spalania domieszek organicznych w powietrzu na katalizatorach niskotemperaturowych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 561-562                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań kinetyki spalania modelowych związków organicznych na niskotemperaturowych katalizatorach tlenkowych stanowiących układy: MnO2 ? CuO; MnO? Fe2O3 i MnO2 ? Fe2O3 ? CuO. Opisano metodę otrzymywania tych katalizatorów. Badania kinetyczne przeprowadzono w aparaturze przepływowej z mikro-reaktorem rurowym. Wykazano, że spalanie domieszek organicznych na katalizatorach niskotemperaturowych w obszarze kinetycznym przebiega według kinetyki reakcji I. rzędu. Dla rozpatrywanych układów wyznaczono współczynniki A i E równania Arrheniusa.
Słowa kluczowe: katalityczne spalanie, LZO, kinetyka reakcji

561

—————————————————————————————————————-
W. SUCHECKI, S. ALABRUDZIŃSKI: Eksperymentalne pomiary geometrii kawitującego jądra wiru oraz pola prędkości w jego otoczeniu

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 563-565                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono eksperymentalną metodę pomiaru kawitującego jądra wiru generowanego przez model płata przy dużych prędkościach względnych. Przeprowadzone badania eksperymentalne polegały na rejestracji fotograficznej geometrii wiru generowanego przez model płata w tunelu kawitacyjnym oraz na pomiarach pola prędkości przepływu w sąsiedztwie kawitującego jądra wirowego metodą DPIV. Układ pomiarowy obejmował laser New Wave 120XT-15Hz, dual-Nd:YAG oraz kamerę pco.1200hs z synchronizerem ILA. Zastosowana w pracy tzw. maska kalibracji, pozwoliła na usunięcie zniekształceń obrazu, jednak nie pozwoliła na jednoznaczne określenie położenia obszaru pomiarowego względem ścian kanału. Stwierdzono przydatność zastosowanych metod wizualizacyjnych do badania przepływów, w których występuje kawitacja.
Słowa kluczowe: kawitacja, wizualizacja przepływów, metoda DPIV

563

—————————————————————————————————————-
W. SZAFERSKI, P. T. MITKOWSKI, A. KONDRAS: Wytwarzanie zawiesin zmodyfikowanym mieszadłem HE-3X

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 566-567                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań testowych zmodyfikowanego mieszadła HE-3X i porównanie otrzymanych wyników z mieszadłem HE-3 i turbiną Rushtona. Badania doświadczalne prowadzono stosując wodę destylowaną i roztwory gumy arabskiej oraz ciało stałe w postaci granulatu polietylenu. Wykazano wpływ wprowadzonych modyfikacji w konstrukcji mieszadła na minimalne częstości obrotów mieszadła potrzebne do wytworzenia zawiesiny kompletnej oraz nakłady energetyczne dla badanych mieszadeł w zakresie Re ? (20 000, 200 000) i średnicy zastępczej cząstek 3,8 mm.
Słowa kluczowe: mieszadło HE-3, mieszadło HE-3X, moc mieszania, zapotrzebowanie energii

566

—————————————————————————————————————-
R. SZAFRAN, T. TOMCZAK: Wykorzystanie metody lattice-Boltzmann do symulacji mikroprzepływów w kanałach układów lab-on-a-chip

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 568-569                                         pobierz plik artykułu 

W pracy zostały przedstawione wyniki badań doświadczalnych i symulacji komputerowych metodą lattice-Boltzmann przepływów płynów komórkowych w mikrokanałach układu lab-on-a-chip (LOC). Symulacje LBM przeprowadzono dla geometrii 2D (model 2DQ9), co wpłynęło na skrócenie czasu obliczeń, w istotny sposób zwiększając jednak ich błąd, który wahał się w szerokich granicach od 15 do ponad 100%.
Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, mikroprzepływy, lab-on-a-chip, lattice-Boltzmann, DFD

568

—————————————————————————————————————-
S. SZARLIK, M. DZIĘGIELEWSKA, P. LEWANDOWSKI, J. BAŁDYGA, M. JASIŃSKA,
L. RUCZYŃSKI, J. STUCZYŃSKI, A. SŁAWATYCKI, W. CHRUPAŁA: Reakcja fosgenowania TDA w fazie gazowej w reaktorze przepływowym o specjalnej konstrukcji


Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 570-571                                         pobierz plik artykułu 

W pracy opisano przebieg badań teoretycznych i doświadczalnych nad fosgenowaniem TDA w fazie gazowej. Ponieważ reakcja przebiega w reżimie reakcji natychmiastowych, bardzo istotne jest wymieszanie substratów. Z drugiej strony nie można dopuścić do cyrkulacji, które powodują powstawanie produktów ubocznych. Problem rozwiązano przez odpowiednie dozowanie reagentów. Do wyznaczania optymalnych warunków procesu posłużono się liczbami kryterialnymi: Re? , Ct , co stanowi nowatorskie rozwiązanie.
Słowa kluczowe: toluenodiamina TDA, fosgenowanie w fazie gazowej, mieszanie wsteczne, toluenodiizocyjanian (TDI)

570

—————————————————————————————————————-
J. SZOPLIK: Zastosowanie metody sztucznych sieci neuronowych do prognozowania obciążenia sieci rurociągów do transportu gazu ziemnego

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 572-574                                         pobierz plik artykułu 

Zaproponowano zastosowanie metody sztucznych sieci neuronowych do prognozowania obciążenia sieci gazowej przykładowego miasta w Polsce, biorąc pod uwagę czynniki pogodowe oraz kalendarzowe. Na podstawie rzeczywistych danych wejściowych wytrenowano wiele sieci neuronowych, różniących się liczbą neuronów w warstwie ukrytej i zaproponowano najlepszą strukturę sieci neuronowej, która zależy od liczności zbioru danych wejściowych. Otrzymane modele sieci mogą być z powodzeniem stosowane w praktyce.
Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, prognozowanie, obciążenie sieci gazowej

572

—————————————————————————————————————-
M. SZWAST, Z. SZWAST: Modelowanie procesu rozdzielania mieszanin gazowych
z udziałem płaskich nieporowatych membran polimerowych


Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 575-576                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono własny model matematyczny procesu separacji składników gazowych przy użyciu płaskiej nieporowatej membrany polimerowej. Model opisuje proces rozdziału dwóch składników gazowych przy udziale gazowego składnika odbierającego po drugiej stronie membrany. Zaprezentowano równania różniczkowe opisujące przebieg tego procesu,
a także przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych dla rozdziału mieszaniny CH4 i CO2 (wzbogacanie biogazu) przy użyciu membrany wykonanej z PDMS.
Słowa kluczowe: membrany, separacja gazów, modelowanie matematyczne

575

—————————————————————————————————————-
R. ŚLĘZAK, L. KRZYSTEK, S. LEDAKOWICZ: Wpływ czasu napowietrzania na stabilizację aerobowego składowiska odpadów ? eksperymentalna symulacja
w lizymetrach


Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 577-578                                         pobierz plik artykułu 

Celem pracy było przeprowadzenie symulacji doświadczalnych aerobowego składowiska
w lizymetrach, w których odpady napowietrzano przez różny okres czasu. Ustabilizowanie odpadów określano za pomocą zmian wskaźników: ilorazu oddechowego i aktywności oddechowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz wskaźników ustabilizowania odpadów stwierdzono, że wskaźnik RQ wskazuje ustabilizowanie odpadów po 144 dniach napowietrzania, a AT4 po 196 dniach napowietrzania.
Słowa kluczowe: składowisko napowietrzanie, stabilizacja, odpady

577

—————————————————————————————————————-
B. TAL-FIGIEL, W. FIGIEL, M. KWIECIEŃ: Pomiary oscylacyjne leczniczych układów żelowych

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 579-580                                         pobierz plik artykułu 

Hydrożele oraz oleożele zastępują tradycyjne bazy stosowane dotychczas w recepturze ze względu na łatwość aplikacji oraz niepozostawianie tłustych śladów na skórze w przeciwieństwie do standardowych podłoży. Jedyną formą sprawdzenia jakości oraz stabilności układów żelowych są badania reologiczne. W pracy poddano takim badaniom hydrożele przygotowane na bazie Carbopolu, w zakresie stężeń 0,2÷2 % oraz w oleożele z zastosowaniem Cab-O-Silu. Testy reologiczne przeprowadzone w temperaturach 25 oC
i 32 oC obejmowały głównie badania oscylacyjne, wyznaczenie krzywej płynięcia oraz tiksotropię układów żelowych. Wykorzystano reometr rotacyjny Haake RS75 stosując układ pomiarowy stożek-płytka.
Słowa kluczowe: oscylacje, reologia, hydrożele, oleożele

579

—————————————————————————————————————-
G. WAŁOWSKI, G. FILIPCZAK: Ocena hydrodynamiki przepływu gazu przez ośrodek szczelinowo-porowaty

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 581-582                                         pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano oceny wybranych kryteriów procesowych związanych z hydrodynamiką przepływu gazu przez materiały szczelinowo-porowate. Badano trzy rodzaje materiałów: przetopioną skałę płonną, koks opałowy oraz karbonizat. Przedstawiono wyniki pomiarów przepuszczalności tych materiałów oraz jednostkowych oporów przepływu gazu. Wykorzystując metody numerycznego modelowania przepływu opisano zmianę ciśnienia w mikrokanałach charakterystycznych dla badanych materiałów porowatych.
Słowa kluczowe: materiał porowaty, przepływ gazu, modelowanie numeryczne

581

—————————————————————————————————————-
B. ZAKRZEWSKA, Z. JAWORSKI: Symulacje systemu do wytwarzania energii zaopatrzonego w stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC) z użyciem programu Aspen Plus

Inż. Ap. Chem. 2013, 52, nr 6, 583-585                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki symulacji systemu procesowego do wytwarzania energii elektrycznej o mocy 100 W zaopatrzonego w stos stałotlenkowych ogniw paliwowych SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) zasilany metanem. Symulacje przeprowadzono z użyciem komercyjnego programu Aspen Plus. Analizowano wpływ reformingu parą wodną oraz reakcji katalitycznego spalania na finalne zużycie paliwa. Określono również wpływ natężenia przepływu powietrza na chłodzenie systemu.
Słowa kluczowe: stałotlenkowe ogniwa paliwowe, SOFC, Aspen Plus, symulacje systemu, reforming metanu

583

—————————————————————————————————————-