Rok 2014 nr 2

2014-2

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU

Str.

STRESZCZENIA pobierz spis
Artykuły naukowe:
R. BUJACZEK, E. DULCET, J. CHOJNACKI: Technika aplikacji melasy do konserwowanych pasz
Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 63-64                                        pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono sposoby i środki aplikacji melasy do zakiszanych roślin. Stwierdzono, że ze względu na dużą gęstość oraz lepkość nie nadaje się do aplikacji i konieczne jest wstępne przygotowanie (rozcieńczanie wodą lub podgrzewanie). W warunkach polowych występuje jednak problem z jej podgrzewaniem, a rozcieńczenie wodą wymusza stosowanie zbiorników o dużej pojemności. Należy więc dążyć do opracowania techniki aplikacji z minimalną ilością wody lub opracować urządzenie podgrzewające współpracujące z aplikatorem. Jest to obecnie głównym zadaniem autorów. Z przeprowadzonych wcześniej badań wynika, że elementy wprowadzające dodatki do zielonki (rozpylacze, dysze) należy umieszczać w takim miejscu maszyny, w którym masa roślinna jest najbardziej rozluźniona. Aplikacja melasy podczas zbioru roślin ma tę zaletę, że proces konserwacji rozpoczyna się już w maszynie zbierającej.
Słowa kluczowe: melasa, technika aplikacji, konserwacja zielonek

63

—————————————————————————————————————- 
J. FLIZIKOWSKI, K. BIELIŃSKI: Prognozowanie energii i recyklingu. Część I. Modele energii, recyklingu i emisji
I
nż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 65-66                                        pobierz plik artykułu 

W obu częściach pracy przedstawiono założenia, podstawy i modele rozwoju energetycznego i recyklingowego społeczeństwa. Głównym założeniem jest uporządkowanie wiedzy w kierunku modelowania procesorów energii, roli odpadów biologicznych, włóknistych i plastikowych jako potencjałów energetycznych, recyklingu i emisji. Uporządkowanie polega z jednej strony na sformalizowaniu etapów inżynierii prognozowania energetyki i recyklingu: charakterystyki użytkowe ? idea i dobór warunków technicznych. Z drugiej ? na formalizmach, modelach, obliczeniach, symulacjach.
Słowa kluczowe: prognozowanie, odpady, energetyka

65

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI, K. BIELIŃSKI: Prognozowanie energii i recyklingu. Część II. Zasoby dla bezpiecznego życia

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 67-68                                        pobierz plik artykułu 

W obu częściach pracy przedstawiono założenia, podstawy i modele rozwoju energetycznego i recyklingowego społeczeństwa. Głównym założeniem jest uporządkowanie wiedzy w kierunku modelowania procesorów energii, roli odpadów biologicznych, włóknistych i plastikowych jako potencjałów energetycznych, recyklingu i emisji. Uporządkowanie polega z jednej strony na sformalizowaniu etapów inżynierii prognozowania energetyki i recyklingu: charakterystyki użytkowe ? idea i dobór warunków technicznych. Z drugiej ? na formalizmach, modelach, obliczeniach, symulacjach.
Słowa kluczowe: prognozowanie, odpady, energetyka

67

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI, A. TOMPOROWSKI, M. ANTCZAK: Energia odnawialna i emisje
w transporcie


Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 69-71                                        pobierz plik artykułu 

W pracy wykazano potrzebę działań technologicznych twórczych, a szczególnie zintensy?kowania rozwiązań w obszarze efektywności energetycznej, ekologicznej i ekonomicznej technologii przemysłowych, transportowych i życia codziennego.
Słowa kluczowe: biopaliwa, energia odnawialna, efektywność procesu, transport, sterowanie ekologiczne

69

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI, J. SIDOR, A. TOMPOROWSKI, A. MROZIŃSKI: Analiza i ocena funkcjonalna młyna obrotowo-wibracyjnego

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 71-73                                        pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia, podstawy i przypadki analizy funkcjonalności prototypowego młyna obrotowo-wibracyjnego. Głównym założeniem było osiągnięcie stanów wysokiej jakości produktu, efektywności i nieszkodliwości procesu oraz produktu rozdrabniania materiałów polimerowych, włóknistych i biomateriałów. W wyniku przeprowadzonego postępowania analityczno-badawczego osiągnięto wskaźniki pozwalające na bardzo wysoką ocenę funkcjonalności prototypowego młyna obrotowo-wibracyjnego w zadanych warunkach technologicznych.
Słowa kluczowe: jakość, efektywność, rozdrabnianie obrotowo-wibracyjne

71

—————————————————————————————————————-
J. FLIZIKOWSKI, A. TOMPOROWSKI, A. MROZIŃSKI, J. SADKIEWICZ, J. SADKIEWICZ: Analiza i ocena funkcjonalna młyna 6-walcowego

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 74-75                                        pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono założenia, podstawy i przypadki analizy funkcjonalności prototypowego młyna sześciowalcowego. Głównym założeniem było osiągnięcie stanów wysokiej jakości produktu, efektywności i nieszkodliwości procesu oraz produktu rozdrabniania uziarnionych materiałów biologicznych (ziaren pszenicy). W wyniku przeprowadzonego postępowania analityczno-badawczego osiągnięto wskaźniki pozwalające na bardzo wysoką ocenę funkcjonalności prototypowego młyna sześciowalcowego w zadanych warunkach technologicznych, a szczególnie laboratoryjnych.
Słowa kluczowe: jakość, efektywność, rozdrabnianie walcowe

74

—————————————————————————————————————-
Ł. JANCZEWSKI, M. DYLĄG: Wybrane zagadnienia modelowania procesu elektrokoagulacji w zastosowaniu do rozdziału emulsji olejowo-wodnych

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 76-79                                        pobierz plik artykułu 

Przedstawiono istotę metody elektrokoagulacji w zastosowaniu do rozdziału emulsji O/W. Wykorzystano możliwości diagramu Venna, wskazując na złożoność możliwych interakcji mechanizmów procesów składowych. Skoncentrowano się na analizie i ocenie stanu wiedzy w zakresie modelowania elektrokoagulacji ? stwierdzając brak liczbowego zachowania proporcji pomiędzy modelami deterministycznymi oraz stochastycznymi. W konkluzji wskazano na konieczność dalszych badań wykorzystujących podstawy systematyki modelowania matematycznego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału środowiska MOSAIC.
Słowa kluczowe: elektrokoagulacja, ?otacja, koagulacja, modelowanie, emulsje O/W

76

—————————————————————————————————————-
M. JASTRZĘBSKA: Kruszywo z recyklingu materiałów budowlanych z odpadami poliestrowo-szklanymi

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 80-81                                        pobierz plik artykułu 

Produkty z materiałów budowlanych zawierających odpady poliestrowo-szklane (np. parapety) po pewnym czasie użytkowania stają się odpadem, który nie powinien tra?ć na składowisko. W pracy oceniono możliwość zastosowania tych materiałów jako kruszywo. Określono gęstość, nasiąkliwość, mrozoodporność oraz odporność na ścieranie i rozdrabnianie badanego kruszywa. Wstępne badania wykazały, że materiał budowlany z odpadami poliestrowo-szklanymi może być zastosowany jako kruszywo do podbudowy dla drogownictwa.
Słowa kluczowe: kruszywo, recykling, odpady poliestrowo-szklane

80

—————————————————————————————————————-
J. KALWAJ: Dobór optymalnych energetycznie parametrów konstrukcyjnych rozdrabniaczy bijakowych do ziarna zbóż

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 82-83                                        pobierz plik artykułu 

W Polsce wzrasta zapotrzebowanie na maszyny paszowe małej wydajności, w tym na rozdrabniacze bijakowe. Niezbędna jest więc procedura doboru optymalnych energetycznie parametrów konstrukcyjnych tych maszyn. Obecna praca stanowi kontynuację opublikowanych autorskich badań własnych. Podano w niej nową, brakującą informację projektową dotyczącą zależności między powierzchnią otworów w sicie i powierzchnią roboczą bijaków w rozdrabniaczu. Pozwala ona na określenie procedury doboru parametrów optymalnych dla rozdrabniaczy o wydajności od 300 do 1000 kg/h.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, rozdrabniacz bijakowy, produkcja pasz, ziarno zbóż

82

—————————————————————————————————————-
J. KALWAJ: Wpływ parametrów sita rozdrabniacza bijakowego na efektywność jego pracy

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 84-85                                        pobierz plik artykułu 

Metoda doboru optymalnych energetycznie parametrów rozdrabniacza bijakowego na drodze eksperymentalnej była tematem poprzednich prac autora. Niniejsza praca dotyczy współzależności przepustowości sita oraz jego wytrzymałości mechanicznej w aspekcie grubości. Z przeprowadzonych badań wynika, że najkorzystniejsze energetycznie jest sito, które dla otworów 3, 4, 5, 6 mm ma grubość od 3÷4 mm, a kąt opasania komory roboczej wynosi 360?.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, produkcja pasz, ziarno zbóż, sito

84

—————————————————————————————————————-
A.J. KEUTGEN, J. POBEREŻNY, E. WSZELACZYŃSKA, B. MURAWSKA, E. SPYCHAJ-FABISIAK: Wpływ przechowywania na procesy ciemnienia bulw ziemniaka (Solanum tuberosum L.) i ich właściwości prozdrowotne

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 86-88                                        pobierz plik artykułu 

Badania przeprowadzone na dwóch odmianach ziemniaków Augusta i Victoria uprawianych w latach 2011?2012 w Stacji Badawczej w Mochełku wykazały istotne obniżenie zawartości suchej masy, skrobi, kwasu askorbinowego, zawiązków fenolowych ogółem oraz pojemności antyoksydacyjnej bulw po przechowywaniu, przy równoczesnym zwiększeniu skłonności do ciemnienia. Odporniejsza na straty podczas przechowywania okazała się odmiana Augusta. Pomimo zmian podczas przechowywania obie odmiany nadal odznaczały się dobrą jakością i nadawały się zarówno do konsumpcji jak i produkcji wyrobów uszlachetnionych.
Słowa kluczowe: ziemniak, kwas askorbinowy, polifenole, FRAP, ciemnienie, przechowywanie

86

—————————————————————————————————————-
J. KOWALIK, A. ZALEWSKA: Stopy cynku nakładane metodą elektrolityczną

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 89-90                                        pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań powłok stopowych cynku otrzymanych z kąpieli galwanicznych Chemoalloy Fe i Ni CHS. Badano wpływ warunków prądowych współosadzania na morfologię powierzchni powłok. Stwierdzono, że z kąpieli Zn-Fe otrzymuje się błyszczące powłoki stopowe. Wzrost temperatury kąpieli Zn-Fe do 25oC spowodował zmniejszenie grubości powłok oraz zmatowienie powierzchni. Otrzymane powłoki stopowe Zn-Ni charakteryzowały się dużą równomiernością i brakiem połysku. Wraz ze wzrostem gęstości prądu powstały powłoki o płytkowej strukturze.
Słowa kluczowe: elektrolityczne stopy cynku

89

—————————————————————————————————————-
K. KRÓLIKOWSKI, K. PISZCZEK, T. ŻUK: Rozdział mieszanin tworzyw polimerowych
o różnej twardości


Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 91-92                                        pobierz plik artykułu 

Omówiono metody separacji odpadów tworzyw polimerowych. Zaprezentowano nową metodę rozdziału na podstawie różnicy twardości tworzyw wraz z istotą budowy i działania rozdzielacza igłowego. Przedstawiono wstępne wyniki rozdziału modelowych mieszanin dwuskładnikowych (PVC/TPU i PELD/ABS) uzyskane na prototypowym rozdzielaczu.
Słowa kluczowe: odpady polimerowe, rozdział mieszanin polimerowych, separator igłowy

91

—————————————————————————————————————-
T. MIKOŁAJCZYK: Sposoby intensy?kacji dogładzania oscylacyjnego

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 93-95                                        pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono opracowane w Zakładzie Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy sposoby intensy?kacji dogładzania oscylacyjnego poprzez komputerowe sterowanie częstotliwością drgań osełki oraz poprzez zastosowanie dogładzania hybrydowego, elektrochemiczno-ściernej techniki usuwania naddatku obróbkowego.
Słowa kluczowe: dogładzanie oscylacyjne, sterowanie komputerowe, obróbka elektrochemiczno-ścierna

93

—————————————————————————————————————-
B. MURAWSKA, E. SPYCHAJ-FABISIAK, A. KEUTGEN, E. WSZELACZYŃSKA,
J. POBEREŻNY: Cechy technologiczne badanych odmian ziarna pszenicy ozimej uprawianych w warunkach Polski i Wiekiej Brytanii


Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 96-98                                        pobierz plik artykułu 

Odmiany pszenicy ozimej uprawiano odpowiednio w Wielkiej Brytanii: Alchemy, Ascot, Oakley i Solstice oraz w Polsce: Muszelka, Batuta i Bogatka. Badania prowadzono w latach 2009?2011 i dotyczyły one określenia plonu ziarna i jego cech jakościowych. Dokonano oceny mąki, zawartość białka i wybranych cech technologicznych (liczby opadania, testu Zeleny?ego, zawartości glutenu mokrego). Stwierdzono, że brytyjskie odmiany pszenicy uzyskały wyższe plony ziarna oraz, że wszystkie badane odmiany pszenicy ozimej różniły się parametrami technologicznymi.
Słowa kluczowe: gluten mokry, odmiany, liczba opadania, plon, pszenica ozima

96

 —————————————————————————————————————-
J. PACIOREK-SADOWSKA, B. CZUPRYŃSKI, J. LISZKOWSKA, M. BOROWICZ: Wykorzystanie ubocznego produktu spalania węgla kamiennego w produkcji tworzyw poliuretanowych

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 99-100                                        pobierz plik artykułu 

Autorzy przeprowadzili badania nad wykorzystaniem odpadowych mikrosfer do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. Mikrosfery glinokrzemianowe powstają jako uboczny produkt procesu spalania węgla kamiennego w klasycznych paleniskach w elektrowniach lub elektrociepłowniach. Stanowią frakcję ziarnową popiołów lotnych. Zbadano wpływ stosunku ilościowego mikrosfer na właściwości syntezowanych sztywnych pianek PUR-PIR, zmieniając ich zawartość od 20% wag. do 25% wag. Stosowanie mikrosfer glinokrzemianowych jako napełniacza w produkcji pianek PUR-PIR powoduje obniżenie ich kruchości, palności i temperatury mięknienia. Natomiast zwiększa gęstość i wytrzymałość pianek na ściskanie w porównaniu z pianką odniesienia.
Słowa kluczowe: sztywna pianka poliuretanowo-poliizocyjanurowa, napełniacz, mikrosfera

99

—————————————————————————————————————-
K. PERZ, A. REWOLIŃSKA, K. GRZEŚKOWIAK: Wyznaczanie strat ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 101-102                                        pobierz plik artykułu 

Celem pracy było określenie wartości strat ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza. Oprócz charakterystyki sprężonego powietrza podano także informacje dotyczące sieci pneumatycznej ? jej budowy, elementów składowych, a także strat ciśnienia, które powstają w takich instalacjach. Przedstawiono autorski program FINCH, który pozwala na szybkie i kompleksowe obliczanie strat ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza.
Słowa kluczowe: sprężone powietrze, straty ciśnienia, instalacja sprężonego powietrza, straty energii

101

—————————————————————————————————————-
I. PIASECKA: Modele cyklu życia w ocenie destrukcyjności wirnika elektrowni wiatrowej.
Cz. I. Podstawy teoretyczne


Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 103-104                                        pobierz plik artykułu 

W pracy dokonano przeglądu literatury odnoszącej się do oceny środowiskowej recyklingu zespołów roboczych elektrowni wiatrowej, opartej na modelowaniu LCA. Scharakteryzowano pojęcie destrukcyjności obiektów technicznych, omówiono główne założenia oceny cyklu życia (LCA) oraz przedstawiono wybrane modele oceny wpływu, a mianowicie Ekowskaźnik 99 (Eco-indicator 99), CED (Cumulative Energy Demand) oraz IPCC (IPCC 2007 GWP 100a (Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming Potential, 100 years).
Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, destrukcyjność, recykling, ocena cyklu życia (LCA), Ekowskaźnik 99, CED, IPCC

103

—————————————————————————————————————-
B. PRZYBYLIŃSKI: Eksploatacyjne ryzyko maszynowe w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 105-106                                        pobierz plik artykułu 

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, pomimo zastosowanych przez producentów wielu środków technicznych służących zapobieganiu zagrożeniom dla operatora i środowiska, stwarzają jednak sytuacje powodujące zagrożenia wypadkowe lub też wypadki przy pracy z tymi maszynami. Istnieje więc potrzeba minimalizacji zagrożeń również na etapie eksploatacji, zarówno podczas użytkowania maszyn, jak i ich obsługiwania. W pracy wskazano metody i środki służące do osiągnięcia tego celu.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo maszyn przetwórstwa tworzyw sztucznych, zagrożenia maszynowe, bezpieczna eksploatacja maszyn

105

—————————————————————————————————————-
M. PRZYWARA, J. OLIWA, I. OPALIŃSKI: Wpływ wilgotności na charakterystyki płynięcia alternatywnych biopaliw stałych. Cz. 2. Mieszanki biomasy z węglem

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 107-109                                        pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wpływ wilgotności na charakterystyki płynięcia: mechaniczną i reologiczną mieszanek biomasy z węglem kamiennym. Charakterystykę mechaniczną wyznaczano metodą Jenikego. Wykazano, że zwiększanie wilgotności pogarsza zdolność płynięcia mieszanek, natomiast wzrost udziału biomasy zmniejsza wpływ wilgotności i stabilizuje właściwości wytrzymałościowe mieszanek. Charakterystykę reologiczną wyznaczano nową metodą obrotowego reometru proszkowego. Stwierdzono zmniejszanie się wytrzymałości mechanicznej mieszanek ze wzrostem wilgotności, co korzystnie wpływa na ich zdolność płynięcia.
Słowa kluczowe: biopaliwa, aparat Jenikego, obrotowy reometr proszkowy, współspalanie

107

—————————————————————————————————————-
M. RUSZKOWSKA: Pieczywo bezglutenowe ? ocena trwałości z zastosowaniem metod sorpcyjnych

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 110-112                                        pobierz plik artykułu Celem pracy była ocena trwałości pieczywa bezglutenowego z zastosowaniem metod sorpcyjnych. Materiałem badawczym były trzy produkty: mieszanka Finax do wypieku chleba bezglutenowego (I), chleb świeży bezglutenowy (II) i chleb bezglutenowy przechowywany w warunkach zamrażalniczych (-18oC), (III). Stwierdzono, że proces zamrażania i 30-dniowego przechowywania zamrażalniczego wpłynął na trwałość pieczywa bezglutenowego III. Chleb bezglutenowy III charakteryzował się obniżeniem właściwości sorpcyjnych w całym zakresie aktywności wody. Prawdopodobnie w produkcie III oprócz procesu wysychania i czerstwienia, podczas którego nastąpiły zmiany zdolności wiązania wody przez miękisz, miało miejsce również wymrożenie wody z hydrokoloidów odpowiedzialnych za tworzenie struktury produktu bezglutenowego.
Słowa kluczowe: chleb bezglutenowy, aktywność wody, czerstwienie, izoterma sorpcji

110

—————————————————————————————————————-
J. SADOWSKI, T. FĄS: Minimalizacja hałasu taśmociągu transportującego węgiel brunatny

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 113-115                                        pobierz plik artykułu 

W pracy opisano wyciszenie taśmociągu transportującego węgiel z Kopalni Węgla Brunatnego Turów (Bogatynia) do Elektrowni Turów (Zgorzelec). Omawiany taśmociąg, pracujący w cyklu całodobowym, przechodzi blisko miejskich terenów zamieszkałych i przed wyciszeniem powodował swym hałasem znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm, zwłaszcza w porze nocnej. Przedstawiono ocenę efektów wyciszenia taśmociągu na podstawie efektów wyciszenia jego odcinka, analizując model analityczny i model numeryczny. Wyniki tej analizy zastosowano przy zrealizowanym wyciszeniu taśmociągu. Poziom hałasu (szacowany oraz po zainstalowaniu ekranów) w stre?e chronionej obniżył się o ok. 20 dB(A) w stosunku do stanu bez ekranowania, a w porze nocnej był niższy o ok. 8 dB(A) od dopuszczalnego progu normy.
Słowa kluczowe: hałas taśmociągu, minimalizacja hałasu

113

—————————————————————————————————————-
A. SADOWSKI, B. ŻÓŁTOWSKI: Wyznaczanie sprawności układu przeniesienia napędu
w aspekcie badań rozpływu energii samochodu ciężarowo-terenowego


Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 116-118                                        pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono metodę określenia sprawności układu przeniesienia napędu, którą zwery?kowano na podstawie wyników przeprowadzonych badań rozpływu energii samochodu ciężarowo-terenowego STAR 266M2. Zwiększenie sprawności jest równoznaczne ze zmniejszeniem zużycia energii, a dążenie do jak najwyższej sprawności wymaga redukcji strat. Sprawność tego układu ma bezpośredni wpływ na zużycie energii w formie paliwa, pobieranego przez silnik. Uzyskane wyniki badań mogą ułatwić identy?kację miejsc występowania strat energii w układzie napędowym pojazdów będących w procesie eksploatacji.
Słowa kluczowe: sprawność, rozpływ energii, układ przeniesienia napędu, samochód ciężarowo-terenowy

116

—————————————————————————————————————-
J. SKONECZNA-ŁUCZKÓW, W. CIESIELCZYK, A. KAMIŃSKA-PĘKALA: Wpływ liczby ?uidyzacji na egzergetyczną ocenę procesu suszenia biomasy

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 119-121                                        pobierz plik artykułu 

Dokonano oceny suszenia ?uidalnego ziaren maku pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych, analizując wpływ zmian wartości liczby ?uidyzacji. Analizę wykonano określając zależności jednostkowego zużycia egzergii i sprawności egzergetycznej od wilgotności materiału. Dla porównania przeprowadzono także analizę dla suszenia w złożu stacjonarnym. Wyniki analizy egzergetycznej mogą być podstawą działań innowacyjnych w kierunku zmniejszenia energochłonności analizowanego węzła technologicznego np. zastosowania recyrkulacji czynnika ?uidyzująco-suszącego.
Słowa kluczowe: egzergia, suszenie, liczba ?uidyzacji

119

—————————————————————————————————————-
A. WĄSICKI, M. KUR, M. WOLSKI: Wpływ starzenia atmosferycznego na niektóre właściwości folii z kompozytu polipropylen/mączka drzewna 50/50

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 122-124                                        pobierz plik artykułu 

Badano wpływ czynników atmosferycznych przez okres 3, 6, 9 i 12 miesięcy na starzenie się folii z kompozytu polipropylen /mączka drzewna 50/50. Przeprowadzono mikroskopowe obserwacje powierzchni, zmierzono naprężenie i wydłużenie względne na granicy plastyczności oraz oznaczono WSP. Ustalono, że w wyniku działania promieniowania UV uszkodzeniom ulega naskórkowa warstwa PP oraz odsłonięte zostają fragmenty drzewnego napełniacza. Ułatwia to wnikanie wilgoci i pogorszenie spójności kompozytu oraz biodegradację drewna. Po rocznym starzeniu, wskutek znacznej degradacji PP, WSP kompozytu rośnie kilkunastokrotnie, a folia nie nadaje się do powtórnego przetwórstwa.
Słowa kluczowe: kompozyt, polipropylen, mączka drzewna, naturalne starzenie

122

—————————————————————————————————————-
J. WILCZARSKA: Zastosowanie metod ultradźwiękowych w procesie regeneracji części maszyn

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 125-126                                        pobierz plik artykułu 

Wzrost zainteresowania badaniami ultradźwiękowymi wynika z ich nieniszczącego charakteru, który zapewnia ocenę trwałości elementów maszyn podczas działania obciążeń, identy?kację przydatności technologicznej i eksploatacyjnej materiału oraz ocenę niezawodności i bezpieczeństwa maszyny, nie ingerując znacząco w jego strukturę i właściwości użytkowe. W pracy przedstawiono metody badań ultradźwiękowych oraz aparaturę badawczą wykorzystywaną do tych badań. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości cyfrowego ultradźwiękowego defektoskopu CUD.
Słowa kluczowe: metody ultradźwiękowe, fale ultradźwiękowe, cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy

125

—————————————————————————————————————-
E. WSZELACZYŃSKA, J. POBEREŻNY, M. GRUSZCZEWSKI: Trwałość przechowalnicza
i stabilność cech jakościowych wybranych odmian ziemniaka o różnym kierunku użytkowania


Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 127-129                                        pobierz plik artykułu 

Wstąpienie Polski do UE dało większe możliwości korzystania z odmian wyhodowanych w innych krajach. Uzasadnione są więc badania mające na celu sprawdzenie stabilności cech jakościowych wybranych odmian ziemniaka uprawianych w Polsce. W badaniach użyto 8 odmian ziemniaka pochodzących od producenta Norika Polska SA o różnej przydatności i długości okresu wegetacji: Gala, Karlena, Lambada, Pirol, Karatop, Kiebitz, Molli, Albatros. Badania prowadzono przez 3 lata (2009?2011). Celem podjętych badań było określenie trwałości przechowalniczej oraz stabilności wybranych parametrów jakościowych odmian ziemniaków przeznaczonych na różne kierunki użytkowania. Wybrane do badań odmiany charakteryzowały się dobrą trwałością przechowalniczą, gdyż średnie straty świeżej masy dla tych odmian były na poziomie tylko 4,5%. Odmiany różniły się istotnie między sobą zawartością suchej masy i skrobi. Wszystkie odmiany spełniały kryteria jakości w zakresie suchej masy i skrobi w zależności od kierunku ich użytkowania zarówno po zbiorze jak i po przechowywaniu. Uprawa odmian zagranicznych w warunkach Polski nie wpływa w znacznym stopniu na pogorszenie badanych parametrów jakości bulw. Rzeczywiste straty suchej masy i skrobi po przechowywaniu są wyższe odpowiednio o 3,9 pkt% i 3,6 pkt%.
Słowa kluczowe: odmiana, skrobia, sucha masa, trwałość przechowalnicza, ziemniak, zmienność

127

—————————————————————————————————————-
A. ZALEWSKA, J. KOWALIK: Badanie wpływu wybranych stabilizatorów na trwałość akrylowego układu dyspersyjnego

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 130-132                                        pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono badania stabilności wodorozcieńczalnych kompozycji akrylowych zawierających żywicę akrylową (Acronal LR 9014), niejonowy środek powierzchniowo czynny (Rokanol T18), zagęszczacz nieorganiczny ? bentonit. Otrzymano układy powłokotwórcze, które aplikowano na płytki stalowe, szklane oraz drewno. Powłoki lakierowe poddano badaniom ?zykochemicznym i ?zykomechanicznym. Uzyskano trwałą i stabilną kompozycję wodorozcieńczalną nadającą się do malowania na powierzchniach stalowych i drewnianych.
Słowa kluczowe: farba akrylowa, niejonowy środek powierzchniowo czynny, bentonit

130

—————————————————————————————————————-
M. ZASTEMPOWSKI, A. BOCHAT, K. KORPAL: Analiza możliwości badań stanowiskowych procesu cięcia materiału roślinnego

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 2, 133-135                                        pobierz plik artykułu 

Jedną z ważnych dróg obniżenia kosztów produkcji związanej z materiałem roślinnym jest m. in. zdecydowane zmniejszenie nakładów potrzebnych na jego pozyskanie. Dotyczy to głównie cięcia materiału przeznaczonego zarówno do produkcji żywności, pasz oraz materiału na cele energetyczne. Dlatego w Zakładzie Techniki Rolniczej opracowano stanowiska do badania i optymalizacji nakładów energetycznych podczas cięcia materiału roślinnego.
Słowa kluczowe: nożycowo-palcowy zespół tnący, bębnowy zespół tnący, badania energochłonności cięcia materiału roślinnego
—————————————————————————————————————-

133