Rok 2014 nr 5

2014-5

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU

Str.

STRESZCZENIA pobierz spis
Artykuły naukowe:
M. ARASZKIEWICZ, A. KOZIOŁ, J. SIKORSKA-MACIEJAK, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Określenie relacji między szybkością suszenia a rozkładem temperatury wewnętrznej podczas suszenia mikrofalowego materiałów porowatych

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 334-336                       pobierz plik artykułu (in English)

W pracy omówiono wyznaczone na drodze doświadczalnej relacje między temperaturą
a ubytkiem masy podczas procesu suszenia mikrofalowego. Eksperymenty zostały przeprowadzone na materiale modelowym (kulkach z gipsu) suszonym przy nastawie mocy mikrofal 200, 300, 400 i 500 W. W celu porównania procesu z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego oraz suszenia konwekcyjnego wykonano serię eksperymentów z gorącym powietrzem o temperaturze 150°C. Podczas suszenia rejestrowano w sposób ciągły zmiany masy (waga elektroniczna) i temperatury (czujniki światłowodowe). Przy wysokich poziomach mocy, zarówno w temperaturze jak i szybkości suszenia, zostały zaobserwowane istotne nieregularności.
Słowa kluczowe: materiał porowaty, kinetyka suszenia, temperatura, mikrofale, suszenie

334

—————————————————————————————————————-
D. CHMIELEWSKA, T. STERZYŃSKI, M. DUTKIEWICZ: Ocena właściwości przetwórczych żywic epoksydowych mody? kowanych silseskwioksanami (POSS)

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 337-338                                         pobierz plik artykułu 

W pracy otrzymano kompozycje żywic epoksydowych Epidian 6 i Epidian 52 z oktakis(dimetylosiloksy, 3-glicydoksypropylo)oktasileskwioksanem (POSS) o stężeniu 0,5; 1; 1,5; 2% mas. Określono wpływ oktakis (dimetylosiloksy, 3-glicydoksypropylo) oktasileskwioksanu na właściwości przetwórcze żywic epoksydowych takie jak temperatura procesu sieciowania
i czas życia kompozycji. Określenie warunków utwardzania dla danego składu kompozycji możliwe jest w oparciu o badania zmian właściwości w czasie przebiegu reakcji sieciowania. Dodatek POSS wpłynął znacząco na obniżenie czasu życia kompozycji i przyspieszenie procesu sieciowania żywicy epoksydowej. Najwyższy wzrost temperatury zaobserwowano dla kompozycji zarówno Epidianu 6 i Epidianu 52 zawierającej 0,5% POSS.
Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, silseskwioksany, czas życia, szczyt temperaturowy

337

—————————————————————————————————————-
A. DYLAK, Z. JAWORSKI: Numeryczne modelowanie pola prędkości cieczy silnie rozrzedzanej ścinaniem w mieszalniku z mieszadłem PMT

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 339-340                                         pobierz plik artykułu 

Przeprowadzono symulacje numeryczne przepływu cieczy silnie rozrzedzanej ścinaniem
w mieszalniku z mieszadłem PMT. Uzyskane wyniki porównano z dostępnymi w literaturze danymi eksperymentalnymi z pomiarów LDA. Obliczono liczbę mocy mieszania Po, oraz lokalne i średnie wartości stałej Metznera-Otto ks i wartości intensywności rozpraszania energii kinetycznej ?. Potwierdzono występowanie podczas procesu mieszania kawerny cieczy, wewnątrz której zaobserwowano dużą zmienność wartości współczynnika ks i ?.
Słowa kluczowe: Carbopol, PMT, kawerna cieczy, CFD

339

—————————————————————————————————————-
J. HAPANOWICZ, B. DYBEK: Reometria niestabilnych mieszanin wodno-olejowych
w warunkach przepływu dwufazowego


Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 341-343                                         pobierz plik artykułu 

Praca prezentuje eksperymentalną ocenę właściwości reologicznych nietrwałej mieszaniny wodno-olejowej płynącej w rurze. W warunkach przepływu dwufazowego układ ciecz-ciecz nie jest emulsją, lecz tylko nietrwałym układem dyspersyjnym. Zależne od warunków przepływu istotne zmiany jego struktury wewnętrznej wymuszają stosowanie specy?cznych technik reometrycznych. W pracy opisano próby wykorzystania w tym celu reometru rurowego. Przedstawiono również metodykę prowadzenia eksperymentów oraz zakres możliwych do uzyskania wyników.
Słowa kluczowe: mieszanina wodno-olejowa, przepływ dwufazowy, reometr rurowy

341

—————————————————————————————————————-
T. KILJAŃSKI: Metody pomiaru własności sprężystolepkich

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 344-346                                         pobierz plik artykułu 

Objawy sprężystolepkości płynu z reguły są szkodliwe w procesach technologicznych ze względu na generowanie dodatkowych naprężeń i związanych z nimi odkształceń, często obniżających jakość produktu. Te efekty mogą być zmniejszone przez odpowiedni dobór parametrów procesu technologicznego. Omówiono metody badania własności sprężystolepkich wykorzystujące przepływy ustalone (wiskozymetryczne), przepływy jednokierunkowe nieustalone i przepływy oscylacyjne. Przedstawiono test naprężeń normalnych, test pełzania, test relaksacyjny i badania oscylacyjne oraz wskazano, który z nich wybrać w celu uzyskania charakterystyki reologicznej płynu odpowiedniej dla danego procesu technologicznego.
Słowa kluczowe: płyn sprężystolepki, naprężenia normalne, pełzanie, relaksacja, oscylacje

344

—————————————————————————————————————-
M. KOSTRZEWA, L. BRONIARZ-PRESS, A. WIERSCHEM: Reologia półrozcieńczonych roztworów micelarnych wykazujących plateau naprężenia ścinającego

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 347-349                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono właściwości reologiczne wodnych roztworów micelarnych wykazujących nieliniowy przebieg krzywych płynięcia. Badania wykazały lepkosprężysty charakter omawianych płynów micelarnych. Na podstawie analizy współczynników reologicznych stwierdzono, że obecność plateau naprężenia ścinającego wpływa na zmianę charakteru reologicznego badanych cieczy. Zmiana naprężenia ścinającego i szybkości ścinania w czasie wskazują na występowanie zjawiska ścinania pasmowego.
Słowa kluczowe: micele robaczkowe, nieliniowa reologia, ścinanie pasmowe

347

—————————————————————————————————————-
M. KOSTRZEWA, L. BRONIARZ-PRESS, A. WIERSCHEM: Wizualizacja przepływu ścinającego roztworów micelarnych wykazujących plateau naprężenia ścinającego

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 350-352                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono wyniki badań reooptycznych wodnego roztworu micelarnego CTAB/NaSal 0,08 [mol/dm3]. Roztwór ten w pewnym zakresie szybkości ścinania wykazuje plateau naprężenia ścinającego. Badania w zakresie szybkości ścinania odpowiadającym plateau wykazały silną anizotropię przepływu oraz zjawisko zmętnienia. Pro? l prędkości ścinanego płynu jest niejednorodny, na co wskazuje istnienie pasm o różnych prędkościach wewnątrz ścinanego płynu.
Słowa kluczowe: roztwory micelarne, ścinanie pasmowe, reooptyczne właściwości

350

—————————————————————————————————————-
M. KOSTRZEWA, L. BRONIARZ-PRESS, A. WIERSCHEM: Wpływ stężenia salicylanu sodu na właściwości reologiczne wodnego roztworu bromku heksadecylotrimetyloamoniowego

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 353-354                                         pobierz plik artykułu 

Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych wodnego roztworu bromku heksadecylotrimetyloamoniowego, ukierunkowane na analizę krzywych lepkości i naprężenia ścinającego w funkcji stężenia dodatku salicylanu sodu. Badane roztwory wykazują silnie nienewtonowski charakter. Wykazano zmiany wewnątrz struktury spowodowane przepływem ścinającym. Również pomiary oscylacyjne wykazały wpływ stężenia przeciwjonu na strukturę
i wielkość sieci micelarnych.
Słowa kluczowe: micele robaczkowe, stężenie przeciwjonu, nieliniowa reologia

353

—————————————————————————————————————-
K. MIROTA, J. WASILEWSKI, L. POLOŃSKI: Numeryczna ocena cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 355-356                                        pobierz plik artykułu Istnieje duża zgodność między zmierzoną wartością cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) a stopniem istotności hemodynamicznej zmiany miażdżycowej. Poważnym ograniczeniem w upowszechnieniu zastosowań diagnostycznych FFR jest konieczność inwazyjnego pomiaru ciśnień. W niniejszej pracy przedstawiono alternatywną metodykę bazującą na numerycznych obliczeniach przepływu wieńcowego. Omówiono aspekty związane z segmentacją tętnic wieńcowych oraz wpływu właściwości reologicznych krwi na symulacje numeryczne.
Słowa kluczowe: miażdżyca, angio-TK, równanie Naviera-Stokesa, hemoreologia, FEM

355

—————————————————————————————————————-
R. MUZYKA, J. ROBAK, K. IGNASIAK: Charakterystyka reologiczna skoncentrowanych zawiesin węglowo-wodnych

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 357-359                                         pobierz plik artykułu 

Na podstawie przeprowadzonych badań określono zakres możliwych do osiągnięcia stężenia, zdolności płynięcia, stabilności i właściwości reologicznych zawiesin węglowo-wodnych polskich węgli energetycznych z ZG Janina i KWK Wieczorek. Biorąc pod uwagę lepkość, tiksotropię, zdolność płynięcia i stabilność badanych paliw zawiesinowych stwierdzono, że zastosowanie węgla z KWK Wieczorek daje możliwość uzyskiwania paliwa zawiesinowego o korzystniejszych walorach technologicznych, w tym o odpowiedniej lepkości i zdolności płynięcia.
Słowa kluczowe: zawiesiny węglowo-wodne, lepkość, tiksotropia, przepływ

357

—————————————————————————————————————-
J. PELA, M. PROKOPEK, M. DZIUBIŃSKI: Pomiary właściwości płynów nienewtonowskich lepkosprężystych metodą mikroreologii optycznej

Inż. Ap. Chem. 2014, 53, nr 5, 360-362                                         pobierz plik artykułu 

W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne pomiarów właściwości reologicznych płynów metodą mikroreologii optycznej. Wykonano pomiary właściwości reologicznych wody oraz roztworu PAA Praestol. Uzyskano zadowalającą zgodność między wynikami pomiarów metodą mikroreometrii optycznej i reometrii rotacyjnej.
Słowa kluczowe: mikroreologia, płyny lepkosprężyste, płyny nienewtonowskie, równanie Stokesa-Einsteina

360

—————————————————————————————————————-