Rok 2015 nr 4

2015-4

Inż. Ap. Chem. 2015, 54, nr 4
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
L. BILIŃSKA, K. BILIŃSKI, S. LEDAKOWICZ: Ocena efektywności procesu koagulacji ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 143-145                     pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono wyniki oczyszczania strumienia ścieków włókienniczych o wysokim stężeniu zanieczyszczeń za pomocą koagulacji. Na podstawie wskaźników charakteryzujących oczyszczone w skali laboratoryjnej ścieki (pH, indeksu osadu, temperatury, stężenia chlorków, ChZT, BZT) oceniono efektywność działania badanych koagulantów i flokulantów. Wybrano najlepszą parę środków. Efekty oczyszczania potwierdzono w skali przemysłowej. Udało się osiągnąć parametry oczyszczonych ścieków pozwalające na zrzut do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Słowa kluczowe:
ścieki włókiennicze, oczyszczanie ścieków, koagulacja
143
———————————————————————————————————
L. BILIŃSKA, J. WRĘBIAK, S. LEDAKOWICZ: Ozonowanie jako etap technologii oczyszczania ścieków włókienniczych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 146-147                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono proces ozonowania wysokoobciążonego (barwnikami, detergentami i solami mineralnymi) strumienia rzeczywistych ścieków włókienniczych. Dawka ozonu: 1,68 g×dm-3 pozwalała na 32% redukcję barwy już po 10 minutach. Po godzinie ozonowania uzyskano 85% odbarwienia, 13%-owy ubytek ChZT i spadek BZT5 o blisko 16%. Znikoma mineralizacja zanieczyszczeń i znakomite efekty odbarwiania rekomendują ozonowanie jako metodę towarzyszącą innym technikom oczyszczania. Stosunek BZT5/ChZT dowodzi, że ozonowanie wyraźnie nie pogarsza biodegradowalności tych ścieków, a krótki proces nawet poprawia tę zależność.
Słowa kluczowe:
ozonowanie, AOP, ścieki włókiennicze, biodegradowalność
146
———————————————————————————————————
M. BLATKIEWICZ, A. ANTECKA, S. LEDAKOWICZ, J. MERZ, A. GÓRAK: Zastosowanie procesu frakcjonowania pianowego do zatężania lakazy z Cerrena unicolor

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 148-149                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania dotyczące frakcjonowania pianowego lakazy z płynu pohodowlanego szczepu Cerrena unicolor. Zbadano wpływ pH oraz dodatku bromku cetylotrimetyloamoniowego na podział międzyfazowy enzymu oraz na jego odzysk w kondensacie piany, jak również zmiany w efektywności przenoszenia lakazy do fazy pianowej w równych odstępach czasowych. Optymalne warunki osiągnięto w pH 4. Dodatek detergentu w zakresie 0,4÷1,0 mM zwiększał zarówno współczynnik podziału aktywności jak i odzysk w kondensacie piany. Szybkość przenoszenia enzymu w czasie była stała.
Słowa kluczowe: frakcjonowanie pianowe, lakaza, Cerrena unicolor
148
———————————————————————————————————
A. DOMIŃCZYK-KUDERKO, L. KRZYSTEK, S. LEDAKOWICZ, M. POGODA: Biologiczne suszenie mieszaniny masy pofermentacyjnej z biogazowni i organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 150-151                                        pobierz plik artykułu

W pracy zbadano możliwości zagospodarowania mieszaniny masy pofermentacyjnej podchodzącej z produkcji biogazu oraz frakcji organicznej stałych odpadów komunalnych w procesie biologicznego suszenia. Stwierdzono, że proces biosuszenia umożliwił ponad 60% usunięcie wilgoci z odpadów, których początkowa wilgotność wynosiła od 500 do 600 g×kg-1. Podczas procesu temperatura biomasy osiągnęła wartość ok. 54°C. Produkt końcowy charakteryzował się wysokimi wartościami ciepła spalania oraz wartości opałowej (około 14,85 i 13,61 kJ?g-1)
Słowa kluczowe:
biosuszenie, materia organiczna, masa pofermentacyjna, wartość opałowa
149
———————————————————————————————————
K. DZIOSA, M. MAKOWSKA: Wpływ temperatury na przyrost biomasy mikroalg słodkowodnych hodowanych w bioreaktorach laboratoryjnych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 152-153                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na wydajność produkcji biomasy alg słodkowodnych. Laboratoryjną hodowlę prowadzono w szklanych bioreaktorach cylindrycznych w temperaturze 26, 28 oraz 30°C. Zawartość biomasy w podłożu hodowlanym oznaczano metodą wagową. Najwyższą efektywność przyrostu biomasy uzyskano prowadząc hodowlę alg w temperaturze 28°C. Wzrost temperatury do 30°C nie powodował zwiększenia produktywności biomasy.
Słowa kluczowe:
glony słodkowodne, biomasa, temperatura, bioreaktor laboratoryjny
152
———————————————————————————————————
E. FELIS, A. SOCHACKI, M. NOWROTEK, K. MIKSCH: Rozkład wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych za pomocą sztucznych mokradeł

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 154-156                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy było określenie efektywności usunięcia ze ścieków wybranych mikrozanieczyszczeń antropogenicznych za pomocą sztucznych mokradeł. Układ laboratoryjny składał się z systemów obsadzonych Phalaris arundinacea oraz reaktorów nieobsadzonych roślinnością. W badaniach wykorzystano 2 farmaceutyki, tj. diklofenak i sulfametoksazol oraz 2 inhibitory korozji, a mianowicie: benzotriazol i benzotiazol. Wyniki badań pokazały, że substancją najbardziej podatną na rozkład był benzotiazol, a rośliny nie miały istotnego wpływu na efektywność procesów usuwania tych związków ze ścieków.
Słowa kluczowe:
farmaceutyki, inhibitory korozji, usunięcie, sztuczne mokradła
154
———————————————————————————————————
J. GRZELAK, R. ŚLĘZAK, L. KRZYSTEK: Otrzymywanie lotnych kwasów tłuszczowych oraz wodoru z frakcji organicznej stałych odpadów komunalnych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 157-158                                        pobierz plik artykułu

W pracy zbadano wpływ początkowej ilości ładunku organicznego oraz pH na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych i profil wyprodukowanych gazów. Najwyższe stężenie lotnych kwasów tłuszczowych odnotowano dla początkowej zawartości materii organicznej wynoszącej 8,8 oraz 13,4 gsmo/dm3. Stwierdzono także, że przy najwyższej badanej zawartości materii organicznej wyprodukowana została największa ilość wodoru (13,4 gsmo/dm3). Wykazano ponadto, że przy pH 6,5 uzyskano najwyższą produkcję LKT. Jednakże, najbardziej korzystny profil wodoru stwierdzono dla pH 4,5÷5,5.
Słowa kluczowe:
frakcja organiczna stałych odpadów komu-nalnych, lotne kwasy tłuszczowe (LKT), wodór
157
———————————————————————————————————
Ł. JANCZEWSKI, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Bioreaktory membranowe z warstwą biofilmu

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 159-161                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono rozwiązania techniczne bioreaktorów membranowych z warstwą biofilmu oraz omówiono ich zastosowania. Szczególną uwagę zwrócono na reaktory, w których mikroorganizmy są immobilizowane na powierzchni membrany, a membrana pełni równocześnie funkcję transportową dla substratów w formie ciekłej i gazowej. Interesującym przypadkiem jest natlenianie membranowe. Opisano efektywną realizację równoczesnych procesów aerobowych oraz anaerobowych w jednym reaktorze. Przedstawiono przegląd stosowanych membran z uwzględnieniem cech konstrukcyjnych i materiałowych.
Słowa kluczowe:
bioreaktor membranowy, biofilm, napowietrzanie membranowe
159
———————————————————————————————————
P. JUSZCZYK, A. DWOJAK, A. RYWIŃSKA, W. RYMOWICZ: Produkcja erytrytolu
z glicerolu odpadowego przez drożdże Yarrowia lipolytica Wratislavia K1
w bioreaktorze membranowym


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 162-164                                        pobierz plik artykułu

Reaktor membranowy z ciągłą recyrkulacją komórek wykorzystano do ciągłej produkcji erytrytolu z glicerolu odpadowego przez drożdże Yarrowia lipolytica Wratislavia K1. Hodowle produkcyjne oprowadzono przy szybkości rozcieńczania D = 0,007 h-1 w podłożu zawierającym 100, 150 lub 200 g/L glicerolu. Stwierdzono, że wzrost stężenia substratu w podłożu hodowlanym powodował wzrost stężenia erytrytolu (26,5÷56,8 g/L) oraz wzrost szybkości objętościowej produkcji (0,20÷0,28 g×L-1h-1). Natomiast wydajność procesu produkcji erytrytolu kształtowała się w granicach od 0,21 g/g do 0,30 g/g.
Słowa kluczowe:
Yarrowia lipolytica, reaktor membranowy, erytrytolu, glicerol odpadowy
162
P. JUSZCZYK, A. SMOLCZYK, Z. GIL, A. RYWIŃSKA, W. RYMOWICZ: Produkcja drożdży paszowych Yarrowia lipolytica wzbogaconych w aminokwasy selenowe i witaminę B12

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 165-166                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy było opracowanie warunków procesu produkcji drożdży paszowych Yarrowia lipolytica A-101, wzbogaconych o aminokwasy selenowe (selenometionina i selenocysteina) oraz w witaminę B12 (cyjanokobalaminę) w procesie prowadzonym w instalacji pilotowej (bioreaktory o pojemności roboczej do 2 m3). Stwierdzono, że dodatek do pożywki seleninu sodu oraz cyjanokobalaminy pozwala uzyskać drożdże paszowe o wysokiej wartości odżywczej. Stężenie selenometioniny i selenocysteiny w białku drożdży było w ilości odpowiednio 58 i 8 mg/100g białka. Ponadto, drożdże akumulowały do 12,5 ?g/g witaminy B12.
Słowa kluczowe:
drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, selenoaminokwasy, cyjanokobalamina
165
———————————————————————————————————
A. KOWALIK-KLIMCZAK, P. RELIGA, P. GIERYCZ: Regeneracja chromowych ścieków garbarskich za pomocą polimerowych membran nanofiltracyjnych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 167-169                                        pobierz plik artykułu

Podczas badań określono wpływ początkowego stężenia siarczanów obecnych w chromowych ściekach garbarskich na wydajność i efektywność rozdział filtrowanego roztworu na dwie kąpiele umożliwiając jego ponowne wykorzystanie. Stwierdzono, że wysokie początkowe stężenie siarczanów sprzyja łatwiejszemu przenikaniu jonów chlorkowych przez membranę do permeatu, ale przyczynia się również do wydłużenia czasu potrzebnego na uzyskanie założonego współczynnika zatężenia jonów chromu(III) w retentacie.
Słowa kluczowe:
nanofiltracja, membrany polimerowe, chromowe ścieki garbarskie
167
K. LABUS, A. NIESOBSKA, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Dobór metod analitycznych do monitorowania procesu enzymatycznej hydrolizy białek

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 170-171                                        pobierz plik artykułu

W ramach badań sprawdzono efektywność spektrofotometrycznej metody OPA, wysokosprawnej chromatografii cieczowej typu SE-HPLC oraz klasycznej filtracji żelowej do monitorowania procesu enzymatycznej hydrolizy białek na przykładzie albuminy serum. Wyniki wskazują, że metoda OPA umożliwia szybkie wstępne oszacowanie postępu proteolizy, SE-HPLC jest niezbędna do ilościowej analizy produktów hydrolizy różniących się masą cząsteczkową, a klasyczna filtracja żelowa umożliwia rozdział mieszaniny poreakcyjnej z wyodrębnieniem frakcji zawierającej produkty o pożądanym zakresie mas cząsteczkowych.
Słowa kluczowe:
enzymatyczna hydroliza białek, metoda OPA, SE-HPLC, filtracja żelowa
170
———————————————————————————————————
M. LECH, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Biodegradacja serwatki koziej w bioreaktorze działającym w trybie ciągłym

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 172-174                                        pobierz plik artykułu

Celem badań było opracowanie procesu biodegradacji serwatki w reaktorze mieszalnikowym, działającym w sposób ciągły. Opisano kinetykę wzrostu szczepu użytego do procesu równaniem Monoda ze stałymi Km = 0,45 kg m-3 i ?max = 8,52×10?5 s-1. Potwierdzono również inhibicję substratową występującą powyżej stężenia
2 kg m-3 laktozy. Dobrany szczep skutecznie biodegraduje obecną w serwatce laktozę. Przy czasie przebywania w reaktorze wynoszącym 15 h odnotowuje się spadek stężenia laktozy do poziomu wymaga wymaganego przez nadzór ochrony środowiska.
Słowa kluczowe:
bioreaktor, serwatka, ChZT, B. licheniformis, biodegradacja
172
———————————————————————————————————
R.C. MARTINS, A.C. OLIVEIRA, R.M. QUINTA-FEREIRA: Koagulacja połączona
z utlenianiem Fentona w oczyszczaniu ścieków farmaceutycznych


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 174-177                       pobierz plik artykułu (in English)

Przemysł farmaceutyczny wytwarza złożone i bioodporne ścieki, których zrzut zwykła drogą stwarza zagrożenie dla środowiska. Pomimo tego, że kilka prac zajmuje się transportem symulowanych ciekłych odpadów farmaceutycznych, dane dotyczące rzeczywistych ścieków są wciąż skąpe. W prezentowanej pracy stwierdzono, że Fe-Ce-O i czerwona skała wulkaniczna są ciekawymi katalizatorami w reakcji foto-Fentona. Ponadto układ światło/H2O2 wykazał się interesującymi właściwościami i obecnie jest badany w skali pilotowej przy obróbce ścieków w przemyśle farmaceutycznym.
Słowa kluczowe:
ścieki farmaceutyczne, heterogeniczny proces Fentona, reakcja foto-Fentona, kataliza nisko-kosztowa, biodegradowalność
174
———————————————————————————————————
K. MIKOŁAJCZYK, M. GMUREK, M. STELMACHOWSKI: Fotokatalityczna produkcja wodoru ? badania wstępne z wykorzystaniem Au/TiO2 oraz Pd/TiO2 jako fotokatalizatorów

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 178-179                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu znalezienia optymalnych warunków fotokatalitycznej produkcji wodoru w układzie gliceryna-woda. Badania miały na celu wybranie fotokatalizatora, który wykazuje wysoką wydajność i selektywność. W analizie stosowano katalizator TiO2 domieszkowany złotem i palladem (0,1, 0,5, 1% mas.). Fotokatalizatory otrzymano metodą zol-żel. Stężenie rozpuszczalnika w roztworze wynosiło 4,5%. Źródło światła stanowiły 3 lampy ksenonowe o łącznej mocy 225 W.
Słowa kluczowe:
gliceryna, wodór, fotokataliza
178
———————————————————————————————————
J. MIŁEK, M. WÓJCIK, S. KWIATKOWSKA-MARKS, I. GRUBECKI: Wpływ dezaktywacji termicznej oraz dezaktywacji substratem na rozkład nadtlenku wodoru przez komercyjną katalazę

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 180-181                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy było określenie   wpływu dezaktywacji termicznej na rozkład rozcieńczonych roztworów nadtlenku wodoru przez komercyjną katalazę Terminox Ultra. Stwierdzono, że dla temperatury wyższej niż 50?C i stężenia nadtlenku wodoru niższego niż 0,0015 mol/dm3 dezaktywacja termiczna powinna być brana pod uwagę przy rozkładzie nadtlenku wodoru
Słowa kluczowe:
katalaza, Terminox Ultra, dezaktywacja termiczna, dezaktywacja substratem, nadtlenek wodoru
180
———————————————————————————————————
M. MUSIAŁ, M. CUDAK, J. KARCZ: Udział gazu zatrzymanego w cieczy dla układu ciecz-gaz-biofaza w bioreaktorze z mieszadłem CD 6

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 182-183                                        pobierz plik artykułu

Określono wpływ wybranych parametrów (natężenia przepływu gazu, częstości obrotów mieszadła oraz stężenia sacharozy w układzie) na udział gazu zatrzymanego w cieczy dla układu ciecz-gaz-biofaza. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy 0,288 m z mieszadłem CD 6. Wyniki badań opracowano w postaci równania. Stwierdzono, że udział gazu zatrzymanego w cieczy silnie zależy od częstości obrotów mieszadła oraz natężenia przepływu gazu.
Słowa kluczowe:
mieszanie, układ ciecz-gas-biofaza, udział gazu zatrzymanego w cieczy
182
———————————————————————————————————
A. NIESOBSKA, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Enzymatyczna hydroliza kwasu hialuronowego

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 184-185                                        pobierz plik artykułu

W pracy badano i opisano wykorzystanie enzymu hydrolitycznego hialuronidazy do degradacji hialuronianu (HA) w postaci natywnej i immobilizowanej na membranie warstwy. Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że możliwa jest hydroliza HA prowadzona w pH dalekim od optymalnego dla działania enzymu. Uzyskane wartości stopnia hydrolizy wskazują na utrudnienia w dostępie enzymu do immobilizowanego substratu, co będzie przedmiotem dalszych badań.
Słowa kluczowe: hialuronian, hialuronidaza, hydroliza enzymatyczna, immobilizacja substratu na membranie
184
———————————————————————————————————
A. NIESOBSKA, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Enzymatyczna hydroliza wiązania peptydowego z oporami dyfuzyjnymi

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 186-188                                        pobierz plik artykułu

Przedmiotem badań była reakcja sprzęgania wybranej cząsteczki modelowej H-D-Tyr-OMe
z nośnikiem stałym CM Sepharose. Reakcje prowadzono w buforach do aktywacji i sprzęgania różniących się odczynem pH w celu znalezienia warunków sprzyjających efektywnej immobilizacji. Następnie prowadzono hydrolizę utworzonego wiązania ligand (aminokwas) – nośnik z wykorzystaniem różnych enzymów proteolitycznych (termolizyna, proteaza z B. licheniformis (subtylizyna), ?-chymotrypsyna, proteaza z Rhizopus sp.). Sprawdzano także przebieg hydrolizy peptydów immobilizowanych na nośniku stałym. Badania wykazały potrzebę ustalenia warunków dla procesów sprzęgania i hyrolizy, w tym uwzględnienie oporów sferycznych w dostępie enzymu do substratu, celem uzyskania jak najwyższej wydajności.
Słowa kluczowe: nośnik stały, hydroliza, opory sferyczne
186
———————————————————————————————————
A. NOWORYTA, A. TRUSEK-HOŁOWNIA, M. LECH: Modelowanie enzymatycznej hydrolizy białek

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 189-190                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono założenia modelu obliczania postępu reakcji enzy-matycznej depolimeryzacji, która jest przykładem reakcji szeregowo-równoległej. Opisano metodę postępowania na przykładzie reakcji hydrolizy albuminy przy wykorzystaniu termolizyny. Reakcja posłużyła do weryfikacji tego modelu. Stwierdzono złożoną kinetykę zachodzącej reakcji, hamowanej jej produktami. Uzyskano dobrą zgodność przebiegu modelowego z doświadczalnym; zarówno ogólnego stopnia przereagowania jak i składu wybranych frakcji oligopeptydów.
Słowa kluczowe: reakcja depolimeryzacji, albumina, termolizyna, weryfikacja modelu
189
———————————————————————————————————
M. OLAK-KUCHARCZYK, S. LEDAKOWICZ: Wpływ zaawansowanego utleniania na toksyczność związków fenolowych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 191-193                                        pobierz plik artykułu

W pracy zaprezentowano wyniki badań rozkładu izomerów fenylofenolu w środowisku wodnym w polu promieniowania UVC i w układzie H2O2/UVC. Szczególną uwagę poświęcono analizie   toksyczności roztworów przed i po procesie degradacji. Zanik izomerów fenylofenolu zachodził zarówno przy zastosowaniu promieniowania UVC jak i w układzie H2O2/UVC. Wszystkie roztwory wodne izomerów fenylofenolu wykazywały działanie toksyczne w stosunku do bakterii E. coli. Naświetlanie mieszanin reakcyjnych promieniowaniem UVC nie spowodowało wyeliminowania ich toksyczności. Natomiast pogłębione utlenianie w układzie H2O2/UV przyczyniło się do uzyskania nie-toksycznych roztworów poreakcyjnych.
Słowa kluczowe: fenylofenole, fotoliza, pogłębione utlenianie, toksyczność
191
———————————————————————————————————
A. PAZERA, R. ŚLĘZAK, L. KRZYSTEK, S. LEDAKOWICZ: Potencjał produkcji metanu
z odpadów z przemysłu żywności i napojów


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 194-195                                        pobierz plik artykułu

Odpady organiczne z przemysłu żywności i napojów w Polsce mogą być wykorzystywane jako substrat do produkcji biogazu w procesie fermentacji. W roku 2013 w Polsce istniało 565 przedsiębiorstw produkujących rocznie powyżej 500 Mg odpadów z przemysłu żywności i napojów. Ilość generowanych odpadów z tych przedsiębiorstw wynosiła 4023 tys. Mg o potencjale produkcji metanu 183,4 mln m3/rok. W województwie podlaskim o wysokim potencjale produkcji biogazu oraz w województwie mazowieckim i małopolskim o największym zagęszczeniu zakładów przemysłowych nie było ani jednej biogazowni.
Słowa kluczowe: biogaz, potencjał produkcji metanu, odpady organiczne z przemysłu żywności i napojów
194
———————————————————————————————————
K. PAŹDZIOR, A. KLEPACZ-SMÓŁKA, J. WRĘBIAK, S. LEDAKOWICZ: Biodegradacja wydzielonego strumienia ścieków włókienniczych w reaktorze o działaniu ciągłym

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 196-197                                        pobierz plik artykułu

Zastosowano metodę osadu czynnego w reaktorze o działaniu ciągłym do biodegradacji ścieków włókienniczych, z których wydzielono kąpiele mocno obciążone związkami organicznymi i nieorganicznymi (pranie z bieleniem, barwienie, pierwsze płukanie po barwieniu). Niewłaściwa morfologia i skład kłaczków osadu czynnego przyczyniały się do niskiej efektywności oczyszczania ścieków związanej z wymywaniem biomasy z układu. Zastosowanie keramzytu jako nośnika biofilmu i materiału filtracyjnego umożliwiło oczyszczenie badanych ścieków do poziomu umożliwiającego ich odprowadzenie do wód powierzchniowych.
Słowa kluczowe:
osad czynny, ścieki włókiennicze
196
———————————————————————————————————
J. RAJEWSKI, M. ZALEWSKI, P. GIERYCZ: Modelowy opis separacji jonów Cr(III)
z mieszaniny Cr(III)/Cr(VI) w układzie z ciekłą membraną immobilizowaną (SLM)


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 198-200                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono model matematyczny separacji jonów Cr(III) z mieszaniny Cr(III)/Cr(VI) przyjmując jako założenie, że efekt końcowy procesu transportu w SLM uzależniony jest głównie od nagromadzenia substancji pośrednich w membranie (typowa cecha reakcji następczych nieodwracalnych) Stwierdzono, iż obecność jonów Cr(VI) ma negatywny wpływ na kinetykę i efektywność separacji. Zwiększenie burzliwości układu niweluje niekorzystny wpływ jonów Cr(VI). W efekcie uzyskano zadowalającą kompatybilność wyników eksperymentalnych z przebiegami modelowymi.
Słowa kluczowe:
separacja chromu, D2EHPA, SLM
198
———————————————————————————————————
M. STEC, P.M. SYNOWIEC: Analiza wpływu metody obliczeń spadku ciśnienia
w mieszalniku statycznym Koflo
?
na dokładność odwzorowania wyników doświadczeń

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 201-203                       pobierz plik artykułu (in English)

Artykuł jest kontynuacją poprzedniej publikacji i skupia się na walidacji opracowanego modelu numerycznego mieszalnika statycznego Koflo (wykorzystywanego do określania spadków ciśnienia podczas przepływu cieczy jednorodnej w reżimie burzliwym) w oparciu o dane eksperymentalne. Podano nowe równanie do obliczania spadków ciśnienia podczas przepływu cieczy przez mieszalnik, a i przedstawiono porównanie innych komercyjnych mieszalników z analizowanym i dotychczas nierozpoznanym w literaturze mieszalnikiem Koflo.
Słowa kluczowe: mieszalnik statyczny Koflo?, spadek ciśnienia, CFD
201
———————————————————————————————————
R. ŚLĘZAK, E. LIWARSKA-BIZUKOJĆ, M. SOLECKA: Monitorowanie PHA
w oczyszczalniach ścieków województwa łódzkiego


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 204-206                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy był pomiar i poznanie zmian ilościowych polihydroksyalkanianów (PHA) w dwóch oczyszczalniach ścieków komunalnych województwa łódzkiego. Dodatkowo, porównano dwie metody oznaczania PHA, to jest metodę chromatograficzna i opartą na cyfrowej analizie obrazu. Zaobserwowano zgodność pomiędzy wynikami obydwu metod zastosowanych w pracy, choć zasada oznaczenia jest odmienna. Obie metody mogą być wykorzystane do monitorowania zmian PHA w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków.
Słowa kluczowe:
osad czynny, monitoring, PHA, oczyszczalnie ścieków
204
———————————————————————————————————
A. TRUSEK-HOŁOWNIA, A. NOWORYTA: Otrzymywanie ramnolipidu w bioreaktorze membranowym

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 207-208                                        pobierz plik artykułu

Zbadano efektywność procesu wytwarzania ramnolipidu przez Pseudomonas fluorescensc
w hodowli okresowej, z dozowaniem substratu i w MBR. W celu ciągłego odbioru ramnolipidu
w MBR zastosowano ultrafiltracyjną membranę ceramiczną. Substratem węglowym we wszystkich hodowlach był heksadekan. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że odbiór produktu sprzyja jego nadprodukcji i zastosowanie bioreaktora membranowego również w tego typu procesach przynosi wymierne efekty.
Słowa kluczowe:
ramnolipid, heksadekan, układ emulsyjny, bioreaktor membranowy, ultrafiltracja
207
———————————————————————————————————
J. WARECHOWSKI, L. ZANDER, P. BANASZCZYK, M. BIEGAJ, F. DAJNOWIEC, W. BRANDT: Struktura mikrokapsułek olejów roślinnych suszonych rozpryskowo
i poddawanych aglomeracji fluidalnej


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 209-210                                        pobierz plik artykułu

Badano możliwość uzyskania proszków będących nośnikiem mikrokapsułek olejów rzepakowego i amarantusowego. Jako materiał matrycy użyto maltodekstrynę niskoscukrzoną i koncentrat wszystkich białek mleka. Proces granulacji pozwalał na uzyskanie proszku o wielkości ponad 0,1mm. Potwierdzono przydatność metody do otrzymywania sproszkowanego nośnika mikrokapsułek olejowych pełniących funkcję transportową dla substancji hydrofobowych w wieloskładnikowych produktach chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych.
Słowa kluczowe: mikrokapsułkowanie, suszenie rozpryskowe, aglomeracja, fluidyzacja
209
———————————————————————————————————
K. WLIZŁO, J. POLAK, M. GRĄZ, J. BRYJAK, J. JAROSZ-WILKOŁAZKA: Zastosowanie unieruchomionej lakazy grzybowej w biotransformacji związków aromatycznych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 211-212                                        pobierz plik artykułu

Przedstawione badania miały na celu porównanie procesu wielokrotnej biotransformacji wybranego związku aromatycznego w barwny produkt o potencjalnym zastosowaniu jako barwnik tekstylny, z zastosowaniem lakazy grzybowej, unieruchomionej na nośnikach porowatych. Spośród szeregu badanych nośników wyłoniono jeden, w przypadku którego wydajność immobilizacji enzymu oraz biotransformacji substratu były najlepsze. Uzyskane wyniki stanowić będą istotny element w dalszych badaniach dotyczących zastosowania unieruchomionej lakazy w syntezie barwników tekstylnych.
Słowa kluczowe:
lakaza, immobilizacja, barwniki
211
———————————————————————————————————
H. ZASŁONA, P. DURAJ, A. TRUSEK-HOŁOWNIA: Warunki hodowli Penicillium chrysogenum do produkcji poligalakturonazy na surowcu odpadowym

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 4, 213-215                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono rezultaty badań hodowli Penicillium chrysogenum na skórkach
z pomarańczy. Zbadano wpływ temperatury, aktywności wody podłoża oraz dodatku soli mineralnych na produktywność białka o aktywności poligalakturonazy. Wyjaśniono przyczynę spadku aktywności enzymatycznej w czasie trwania hodowli i przedstawiono metodę przeciwdziałania temu zjawisku. Zaproponowano warunki prowadzenia procesu szarżowego poprzez określenie sposobu zaszczepienia hodowli, ilości innokulum i określenia interwału czasu rozpoczęcia kolejnej szarży.
Słowa kluczowe:
fermentacja na podłożu stałym, poligalakturonaza, Penicillium chrysogenum, produkcja szarżowa
213
———————————————————————————————————