Rok 2015 nr 5

2015-5

Inż. Ap. Chem. 2015, 54, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU Str.
STRESZCZENIA pobierz spis
Artykuły naukowe:
A. BOCHAT, M. WACHOWICZ, M. ZASTEMPOWSKI: Nowa konstrukcja maszyny do ścinania fasoli

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 228-229                                        pobierz plik artykułu

W pracy opisano istniejące dotychczas technologie maszynowe zbioru fasoli. Dokonano przeglądu istniejących konstrukcji maszyn, które są wykorzystywane do tego celu, wskazując ich zalety i wady. Opisano opracowaną przez autorów pracy nową konstrukcję maszyny do ścinania fasoli, która jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Innowacyjna konstrukcja maszyny powinna wyeliminować wady dotychczas stosowanych konstrukcji.
Słowa kluczowe: technologia, maszyny, fasola, ścinanie roślin
228
———————————————————————————————————
BRONIARZ-PRESS, S. WŁODARCZAK, M. OCHOWIAK: Analiza kąta rozpylenia dla rozpylaczy o stożkowej komorze wirowej

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 230-232                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących wpływu prędkości przepływu cieczy oraz konstrukcji rozpylacza wirowego na wartość kąta rozpylania. Wykazano, że kąt rozpylania wzrasta wraz ze wzrostem prędkości przepływu wody. Kąt rozpylania zależy od konstrukcji i wymiarów geometrycznych rozpylacza (przykładowo średnicy i wysokości komory stożkowej). Kąt rozpylania jest większy dla rozpylacza z króćcem wlotowym ustawionym kątowo w porównaniu do rozpylacza z króćcem wlotowym umieszczonym prostopadle do osi wlotu.
Słowa kluczowe: rozpylacz wirowy, kąt rozpylania, konstrukcja rozpylacza, rozpylanie cieczy
———————————————————————————————————
230
K. CIECHACKI, T. GIĘTKA: Charakterystyka produktów otrzymanych podczas rozdrabniania rozdrabniaczem bijakowym

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 233-234                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono charakterystykę produktów otrzymanych podczas rozdrabniania ziarna pszenicy i kukurydzy za pomocą rozdrabniacza bijakowego. Jako parametry zmienne zastosowano zmienną długość roboczą bijaka: 173, 177, 181 mm.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, produkt rozdrabniania, charakterystyka granulometryczna
233
———————————————————————————————————
K. GĘSIŃSKI, E. MAJCHERCZAK, G. GOZDECKA, E. ŻARY-SIKORSKA, D. WICHROWSKA: Wpływ zastosowa-nia chlorku chlorocholiny na zawartość wybranych mikro-elementów w nasionach komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.)

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 235-236                                        pobierz plik artykułu

Analizowano wpływ zastosowanego terminu oprysku i dawek retardanta Antywylegacza Płynnego 675 SL chlorku chlorocholiny (CCC) na zmiany akumulacji wybranych mikroelementów (Fe, Cu, Mn, Zn) w nasionach komosy ryżowej. Zbadano dwa terminy wykonania oprysku na etapie fazy rozwojowej roślin 8 i 11 par liści. Dawkę retardanta oceniano na trzech poziomach: 1, 2 i 3 dm3?ha-1, które porównano z badaniem kontrolnym ? bez zastosowania preparatu. Stwierdzono istotny wpływ badanych czynników na zawartość wybranych mikroelementów w nasionach komosy ryżowej. Najwyższą zawartość Fe i Mn zaobserwowano na obiektach z dawką 3 dm3?ha-1CCC i była ona wyższa w fazie 8 par liści. Jednocześnie zastosowanie CCC w uprawie komosy ryżowej stymulowało nieznaczne zmniejszenie zawartości Cu i Zn.
Słowa kluczowe: komosa ryżowa, mikroelementy, nasiona, retardant, CCC
235
———————————————————————————————————
T. GIĘTKA, K. CIECHACKI, J. MIŁEK: Badania eksploatacyjne prototypowego rozdrabniacza bijakowego RRMB-803

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 237-238                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy była ocena wydajności, energochłonności i poziomu hałasu podczas rozdrabniania prototypowym rozdrabniaczem bijakowym RRMB-803. Rozdrabnianiu poddano dwa rodzaje ziarna: pszenicę i kukurydzę. Podczas badań eksploatacyjnych parametrami zmiennymi procesu rozdrabniania były trzy różne długości bijaków, 173, 177, 181 mm oraz cztery średnice robocze otworów sitowych 3, 6, 8, 10 mm.
Słowa kluczowe: rozdrabniacz bijakowy, wydajność, energochłonność,   poziom hałasu
237
———————————————————————————————————
G. GOZDECKA, K. GĘSIŃSKI, J. KANIEWSKA, A. HOŁDA,
E. ŻARY-SIKORSKA, D. WICHROWSKA: Charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych odmian i nowych li-nii odmianowych komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.)


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 239-240                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy było porównanie właściwości fizykochemicznych odmian i nowych linii odmianowych komosy ryżowej. Materiałem badawczym były nasiona trzech odmian komosy ryżowej: Faro, Titicaca, Puno oraz trzech linii odmianowych S1, S2 i S3. Przeprowadzono oznaczenia charakteryzujące wybrane właściwości fizyko-chemiczne. Stwierdzono, że badane odmiany i linie odmianowe cechują się zróżnicowanymi właściwościami fizykochemicznymi. Mogą stanowić źródło wartościowego białka i polifenoli. Odmiana Faro oraz linia S1 mogą być wykorzystane w przemyśle farmaceutycznym z uwagi na wysoką zawartość saponin. Odmiana Titicaca jest obiecującym surowcem dla przemysłu spożywczego.
Słowa kluczowe: komosa ryżowa, rozkład granulometryczny, białko, saponiny, polifenole
239
———————————————————————————————————
I. GRUBECKI: Badania eksperymentalne spadku ciśnienia w złożu biofiltracyjnym

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 241-242                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań nad spadkiem ciśnienia powietrza w złożu biofiltracyjnym o różnej zawartości wilgoci stanowiącym mieszaninę zrębków drewnianych i kory. Złoże jest stosowane do oczyszczania powietrza ze składników złowonnych (odorów) powstających podczas intensywnej produkcji zwierzęcej. Uzyskane wyniki dopasowano do równania Erguna i na tej podstawie określono powierzchnię właściwą badanego złoża jako parametr decydujący o efektywności jego działania. Określono wpływ stałych Blake?a-Kozeny?ego-Carmana i Burke?a-Plummera na wielkość obliczonej powierzchni.
Słowa kluczowe: złoże biofiltracyjne, spadek ciśnienia, równanie Erguna, zawartość wilgoci, powierzchnia właściwa
241
———————————————————————————————————
M. GRUDZIŃSKA, Z. CZERKO, J. JANKOWSKA: Zmiany zawartości suchej masy
i skrobi w bulwach ziemniaka w czasie przechowywania oraz ich wpływ na straty masy surowca w procesie smażenia chipsów


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 243-246                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy było określenie wpływu odmiany, temperatury i czasu przechowywania bulw ziemniaka na zmiany cech technologicznych oraz straty masy surowca w procesie smażenia chipsów. Zbadano 5 odmian jadalnych (Hubal, Jurata, Etiuda, Honorata, VR 808) oraz trzy odmiany skrobiowe (Jubilat, Kaszub, Boryna). Stwierdzono, że pozorny przyrost suchej masy po przechowywaniu ziemniaków w wyższej temperaturze (8oC) był prawie dwukrotnie wyższy niż w bulwach przechowywanych w niższej temperaturze (5oC). Wykazano ścisłą współzależność między zawartością suchej masy i skrobi, a stratami masy surowca w wyniku procesu smażenia. Wyższe współczynniki determinacji otrzymano dla bulw przechowywanych w temperaturze 5oC.
Słowa kluczowe: ziemniak, przechowywanie, temperatura, chipsy, straty
243
———————————————————————————————————
T. JARZYNA, H. HOLKA: Prostowanie i osiowanie wałów wielkogabarytowych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 247-248                                        pobierz plik artykułu

Zaprezentowano zautomatyzowane stanowisko przemysłowe do prostowania i osiowania wałów wielkogabarytowych o różnych średnicach i długościach, wykorzystujące innowacyjny system po-miarowy. Opisano procedury osiowania rury w pierścieniach centrujących, prostowania rury oraz centrowania czopów w rurze. Podano przykładowe wyniki pomiarów.
Słowa kluczowe: wały wielkogabarytowe, osiowanie rury, prostowanie rury, centrowanie czopów
247
———————————————————————————————————
J. KALWAJ: Algorytm doboru mocy napędu rozdrabniaczy bijakowych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 249-250                                        pobierz plik artykułu

Wzrost zapotrzebowania na przetwory mięsne, powoduje rozwój gospodarstw hodowlanych oraz zapotrzebowanie na maszyny paszowe małej wydajności, w tym rozdrabniacze udarowe. Cechuje je duża energochłonność. W pracy przedstawiono własny algorytm graficzny doboru mocy dla tych maszyn, który powinien zmniejszyć zużycie energii w procesie oraz w konsekwencji zmniejszyć koszty eksploatacji rozdrabniaczy o małej wydajności (200÷1000 kg/h).
Słowa kluczowe: rozdrabniacz udarowy, ziarno zbóż, pobór mocy, algorytm, pasza
249
———————————————————————————————————
J. KASPRZAK: Ocena oddziaływań środowiskowych w procesach ogłuszania drobiu

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 251-252                                        pobierz plik artykułu

Scharakteryzowano wybrane metody ogłuszania drobiu. Na podstawie zapotrzebowania mediów do prowadzenia procesu ogłuszania oraz ilości powstających emisji przeprowadzono analizę oddziaływań środowiskowych procesu z wykorzystaniem dwóch wybranych metod: kąpieli wodnej z wykorzystaniem prądu elektrycznego oraz w kontrolowanej atmosferze (CAS). Stwierdzono, że obie główne metody ogłuszania drobiu charakteryzują się zbliżonymi wartościami generowanych oddziaływań środowiskowych.
Słowa kluczowe: ogłuszanie drobiu, kąpiel wodna, CAS, oddziaływania środowiskowe
251
———————————————————————————————————
P. KAZIMIERSKI, P. KOSMELA, J. KLUSKA, Ł. HEDA, D. KARDAŚ: Piroliza pianki poliuretanowej analiza gazowych produktów rozkładu

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 253-254                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy była analiza gazowych produktów powstających w wyniku pirolizy. Porównano masy poszczególnych frakcji powstających w procesie, ich ciepła spalania oraz przeprowadzono analizę składu gazu pirolitycznego. Badania wykonano stosując termograwimetr z analizą produktów w podczerwieni oraz laboratoryjny reaktor pirolityczny o objętości 3 dm3, a maksymalna temperatura wy-nosiła 900 oC. Otrzymany w 500oC produkt gazowy o wartości opałowej ok. 30 MJ/kg zawierał znaczne ilości wodoru i metanu i nadawał się jako paliwo.
Słowa kluczowe: piroliza, poliuretan, konwersja termochemiczna
253
———————————————————————————————————
T. KNAPOWSKI, W. KOZERA, B. MURAWSKA, E. WSZELACZYŃSKA, J. POBEREŻNY,
W. MOZOLEWSKI, A.J. KEUTGEN:      Ocena parametrów technologicznych wybranych odmian pszenicy ozimej pod względem wypiekowym


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 255-256                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy była ocena wybranych parametrów wypiekowych ziarna i mąki odmian pszenic ozimych (Muszelka, Cerion, Barryton, Fidelius, Bamberka, Jenga i Ozon) zebranych z pól produkcyjnych w kierunku ich wykorzystania do wypieku chleba. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że wartości wszystkich badanych cech wypiekowych były istotnie determinowane czynnikiem odmianowym. Najkorzystniejsze wartości tych wyróżników (za wyjątkiem liczby opadania), stwierdzono w przypadku elitarnej odmiany Barryton, w dalszej kolejności u chlebowej odmiany Muszelka. Żadna z badanych odmian nie osiągnęła minimum wartości granicznej dla objętości pieczywa określonej w polskiej Ocenie Odmian.
Słowa kluczowe: pszenica ozima, parametry wypiekowe, polska Ocena Odmian
255
———————————————————————————————————
R. KORZENIOWSKA-GINTER, K. TKACZ: Wykorzystanie kuchni mikrofalowych
w gospodarstwach domowych


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 257-258                                        pobierz plik artykułu

Scharakteryzowano wartość odżywczą żywności poddawanej działaniu mikrofal oraz omówiono bezpieczeństwo oddziaływania mikrofal. Zbadano praktyki oraz opinie dotyczące zastosowania grzejnictwa mikrofalowego w 206 gospodarstwach domowych. Prawie 54% ankietowanych posiadała kuchnie mikrofalowe, a wśród nich 83% używała ich częściej niż 2 razy w tygodniu, zazwyczaj do podgrzewania i rozmrażania. Zdecydowana większość ankietowanych nie posiadała wiedzy z zakresu wpływu działania mikrofal na żywność i bezpieczeństwo użytkowników.
Słowa kluczowe: kuchenki mikrofalowe, bezpieczeństwo, praktyki użytkowników
257
———————————————————————————————————
K. KOTARSKA, A. ŚWIERCZYŃSKA: Charakterystyka płynięcia wywarów gorzelniczych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 259-260                                        pobierz plik artykułu

Właściwości fizyczne wywarów gorzelniczych determinują zachowanie się materiału wewnątrz urządzeń technologicznych, a także są współodpowiedzialne za pracę urządzeń i maszyn przy optymalnych dla nich parametrach. W pracy zbadano właściwości reologiczne wy warów żytnich o   różnych gęstościach. Analiza pozwoliła określić ich charakterystykę płynięcia oraz zakwalifikować badane ciecze do grupy cieczy nienewtonowskich opisanej modelem Binghama. W przypadku badanych wywarów żytnich nie odnotowano zjawiska zagęszczania i rozrzedzania ścinaniem.
Słowa kluczowe: właściwości reologiczne, wywary gorzelnicze, lepkość, płynięcie cieczy
259
———————————————————————————————————
J. KOWALIK, A. ZALEWSKA: Termomechaniczne właściwości powłok akrylowych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 261-262                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań termomechanicznych powłok akrylowych z dodatkiem cieczy jonowej azotanu didecylodimetyloamoniowego. Wyznaczono temperaturę mięknienia i stopień deformacji otrzymanych błon. Stwierdzono, że wzrost zawartości cieczy jonowej w dyspersji spowodował obniżenie temperatury mięknienia i stopnia deformacji powłok ochronnych. Zmiany te ograniczają właściwości użytkowe badanych powłok.
Słowa kluczowe: powłoki akrylowe, temperatura mięknienia, stopień deformacji
261
———————————————————————————————————
B. MURAWSKA, E. SPYCHAJ-FABISIAK, T. KNAPOWSKI, W. KOZERA, E. WSZELACZYŃSKA, J. POBEREŻNY, A. PIEKUT: Wpływ terminu przechowywania bulw ziemniaka zakupionych w bydgoskich sieciach handlowych na zmiany cech jakościowych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 263-264                                        pobierz plik artykułu

Celem badań było określenie zmian zawartości białka ogólnego oraz azotanów(V) w bulwach ziemniaka zakupionych w punktach handlowych i przechowywanych 4 miesiące w piwnicy. Stwierdzono, że przechowywanie bulw istotnie zmodyfikowało zawartość białka ogólnego w badanych bulwach i wpłynęło istotnie na akumulację azotanów(V), która przekroczyła dopuszczalny limit.
Słowa kluczowe: bulwa ziemniaka, przechowywanie w piwnicy, białko ogólne, azotany
263
———————————————————————————————————
K. NOWAK, E. SPYCHAJ-FABISIAK, B. BARCZAK, T. KNAPOWSKI, W. KOZERA: Wstępne badania składu aminokwasowego białka ziarna orkiszu nawożonego azotem i mikroelementami

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 265-266                                        pobierz plik artykułu

Materiał do badań stanowiło ziarno orkiszu ozimego zebranego ze ścisłego dwuczynnikowego doświadczenia polowego. Czynnikiem I. rzędu było nawożenie azotem, a czynnik II. rzędu stanowiło nawożenie mikroelementami. Badania wykazały, że skład aminokwasowy białka ziarna orkiszu zmieniał się pod wpływem badanych czynników nawozowych ? zwłaszcza azotu. Zastosowane mikroelementy: miedź, mangan i cynk, nie wpływały istotnie na skład aminokwasowy białka ziarna orkiszu.
Słowa kluczowe: orkisz, białko, aminokwasy, nawożenie azotem, nawożenie mikroelementami
265
———————————————————————————————————
A. OCIECZEK, J. SEPCZUK: Towaroznawczy model redukcyjny jakości chleba

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 267-268                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy było określenie procedury generowania matematycznego modelu, wyrażającego jakość sensoryczną chleba poprzez jego parametry fizykochemiczne. Nowe ujęcie problemu polega na łączeniu w jednym modelu parametrów, których źródłem są konsument i producent. Stwierdzono, że zachodzi związek między parametrami procesu produkcji chleba, a poziomem jego oceny sensorycznej, który możliwy jest do przewidzenia. Chleb cechujący się najwyższymi wartościami wyspecyfikowanych parametrów fizykochemicznych uzyskał najwyższą ocenę sensoryczną.
Słowa kluczowe: badania sensoryczne chleba, zdolność pęcznienia miękiszu, porowatość miękiszu
267
———————————————————————————————————
P. PALICH, M. RUSZKOWSKA, I. DĄBROWSKA: Wpływ dodatku polepszacza, na jakość użytkową pieczywa przechowywanego w warunkach zamrażalniczych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 269-270                                        pobierz plik artykułu

Zbadano dwa chleby pszenne (I i II), wypieczone w warunkach laboratoryjnych z dodatkiem polepszacza o nazwie handlowej Dynamil Różowy. Produkt I stanowił chleb pszenny z 2 g dodatkiem polepszacza, a produkt II – chleb pszenny, z 4 g dodatkiem polepszacza. Materiał badawczy podzielono na dwie części: jedną przeznaczono do badań jakości użytkowej miękiszu pieczywa świeżego, a drugą część poddano procesowi zamrażania w temperaturze zmiennej od -18°C do -25°C z 48 h cyklem zmian. Jakość użytkową pieczywa określano na podstawie badań fizykochemicznych obejmujących oznaczenie zawartości i aktywności wody, zdolności pęcznienia miękiszu oraz porowatości miękiszu pieczywa metodą Jacobiego.
Słowa kluczowe: pieczywo pszenne, polepszacz, zawartość i aktywność wody, porowatość miękiszu, ocena organoleptyczna
269
———————————————————————————————————
K. PERZ, A. REWOLIŃSKA, D. SUCHY: Wpływ parametrów powietrza wlotowego na zapotrzebowanie mocy sieci sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 271-272                                        pobierz plik artykułu

Celem badań była ocena energochłonności i ekonomii pracy osuszaczy ziębniczych firmy Hiross oraz projektu pracowników Politechniki Poznańskiej (z rekuperacją i bez niej) przy porównywalnych parametrach powietrza sprężonego. Najniższe zużycie mocy osiągał osuszacz PP z rekuperacją. Osuszacz PP bez rekuperacji i osuszacz Hiross wykazywały prawie takie samo zużycie mocy dla powietrza o temperaturze wejściowej ok. 12°C.
Słowa kluczowe: sprężone powietrze, osuszacz ziębniczy, zużycie mocy
271
———————————————————————————————————
J. POBEREŻNY, E. WSZELACZYŃSKA, D. WICHROWSKA, E. ŻARY-SIKORSKA,
T. KNAPOWSKI, W. MOZOLEWSKI, T. ŻMIJEWSKI, J. POMIANOWSKI: Właściwości skrobi decydujące o wartości technologicznej ziemniaka


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 273-274                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania oparte o trzyletnie doświadczenie, których celem było określenie wpływu uwarunkowań genetycznych oraz terminu oceny na wybrane parametry jakościowe skrobi oraz jakość frytek i chipsów. Parametrami skrobi, które wykazały najmniejszą stabilność były kwasowość i zawartość wody po rozmrożeniu krochmalu. Najlepszej jakości produkty uszlachetnione otrzymano z odmiany Kiebitz. Okres przechowywania wpływał na pogorszenie jakości frytek i chipsów niezależnie od odmiany.
Słowa kluczowe: ziemniak, odmiana, skrobia, przechowywanie, frytki, chipsy
273
———————————————————————————————————
A. REWOLIŃSKA, K. PERZ: Zużycie tribologiczne węzła uszczelniającego na przykładzie pierścieni ślizgowych uszczelnień czołowych stosowanych w przemyśle spożywczym

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 275-276                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono identyfikację rodzajów i postaci zużycia tribologicznego pierścieni ślizgowych pracujących w pompach wirowych w przemyśle spożywczym. Do badań wybrano 30 uszczelnień, w których analizowano ślady zużycia pierścieni. Na zdecydowanej większości powierzchni pierścieni występowało kilka rodzajów uszkodzeń, np. wykruszenie i zużycie. Zużycie ścierne okazało się być najbardziej dokuczliwym rodzajem zużycia pierścieni ślizgowych. Wynikało ono z niewłaściwego doboru materiału do warunków pracy. Powstałe uszkodzenia były skutkiem błędów popełnionych w różnych fazach istnienia uszczelnienia: projektowania, doboru i montażu oraz użytkowania.
Słowa kluczowe: uszczelnienie czołowe, pierścienie ślizgowe, zużycie trybologiczne, przemysł spożywczy
275
———————————————————————————————————
M. RUSZKOWSKA, O. ROGOWSKA: Ocena właściwości kulinarnych wybranych makaronów bezglutenowych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 277-278                                        pobierz plik artykułu

W pracy dokonano oceny właściwości kulinarnych makaronów bezglutenowych. Wyznaczono minimalny i optymalny czas gotowania, współczynnik przyrostu wagowego, współczynnik strat suchej substancji oraz dokonano oceny organoleptycznej. Zbadano trzy wybrane makarony bezglutenowe z grupy makaronów   drobnych fusilli: Sam Mills; Shär; Bezgluten oraz makaron pszenny Lubella jako próba odniesienia.
Słowa kluczowe: makaron bezglutenowy, współczynnik przyrostu wagowego, minimalny czas gotowania, ocena organoleptyczna
277
———————————————————————————————————
M. RUSZKOWSKA, B. TKACZ: Ocena suszu owocowego na przykładzie chipsów jabłkowych – charakterystyka właściwości higroskopijnych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 279-280                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono porównawczą ocenę jakości suszy (chipsów) jabłkowych. Materiał badawczy stanowiły: I – produkt handlowy zakupiony w sieci handlowej – Crispy jabłkowe, polskiej firmy Paula oraz II – Susze jabłkowe wytworzone w warunkach laboratoryjnych za pomocą suszarki domowej. Izotermy sorpcji wyznaczono metodą statyczno-eksykatorową, w zakresie aktywności wody aw = 0,069÷0,932. Czas ustalenia równowagi układu wynosił 21 dni. Susze jabłkowe otrzymane w warunkach laboratoryjnych charakteryzowały się wyższą pojemnością warstwy monomolekularnej, jak również wyższą powierzchnią właściwą sorpcji. Susze jabłkowe wytworzone w warunkach laboratoryjnych charakteryzowały się wyższą stabilnością przechowalniczą, a tym samym wyższą jakością, w porównaniu z ocenianym produktem handlowym.
Słowa kluczowe: chipsy jabłkowe, aktywność wody, pojemność monowarstwy, stabilność przechowalnicza
279
———————————————————————————————————
J. SADKIEWICZ, J. FLIZIKOWSKI, PIASECKA: Analiza granulometryczna próbek mąki graham

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 281-282                                        pobierz plik artykułu

Celem pracy był opis, analiza i ocena granulometrycznej jakości mąk handlowych graham w oparciu o losowo pobrane próbki z siedmiu dużych młynów. Wszystkie badane mąki spełniały normy w zakresie przesiewu przez sito 1400 ?m, natomiast tylko trzy z nich spełniały warunek 50% przesiewu przez sito 180 ?m. Niejednoznaczność i dowolność procesów stosowanych w młynach przy produkcji mąki graham spowodowała duże różnice w charakterystykach granulometrycznych badanych próbek. Z przeprowadzonych badań wynika, że normy winny być uzupełnione o dodatkowe parametry umożliwiające ocenę jakości mąki graham.
Słowa kluczowe: mąka graham, ocena granulometryczna, normy
281
———————————————————————————————————
B. TABIŚ, D. BOROŃ: Warunki stosowania hybrydowych bioreaktorów fluidyzacyjnych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 283-285                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono analityczny sposób wyznaczania podstawowych parametrów hydrodynamicznych i granicznych wartości współczynnika recyrkulacji w hybrydowym bioreaktorze fluidyzacyjnym z wewnętrzną cyrkulacją cieczy. Wartość współczynnika recyrkulacji wynika z hydrodynamiki aparatu i nie może być wymuszana zewnętrznie np. przez pompę. Przedstawiona metoda ma charakter ogólny, ponieważ nie jest związana z konkretnym procesem mikrobiologicznym. Można ją zastosować do dowolnego procesu aerobowego, jeżeli dane są wartości współczynników wydajności wBAwBT lub wTA.
Słowa kluczowe: fluidyzacja, bioreaktor airlift, hydrodynamika, minimum recyrkulacji
283
———————————————————————————————————
D. WICHROWSKA, E. ŻARY-SIKORSKA: Właściwości pro-zdrowotne jabłkowych wytłoków poprasowych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 286-287                                        pobierz plik artykułu

Celem przeprowadzonych badań była ocena zawartości wybranych składników bioaktywnych w jabłkowych wytłokach poprasowych w zależności od sposobu przetwarzania owoców i materiału odpadowego. Materiał badawczy stanowił błonnik jabłkowy naturalny, błonnik jabłkowy poekstrakcyjny oraz wytłoki poprasowe (mokre i suche). Oznaczano zawartość suchej masy, zawartość związków polifenolowych oraz całkowity błonnik pokarmowy. Wykazano, że wytłoki stanowią bogate źródło polifenoli i błonnika.
Słowa kluczowe: błonnik naturalny, błonnik poekstrakcyjny, wytłoki, polifenole
286
———————————————————————————————————
D. WICHROWSKA, E. ŻARY-SIKORSKA, T. WOJDYŁA, A.J. KEUTGEN, G. GOZDECKA,
J. POBEREŻNY, E. WSZELACZYŃSKA: Ocena bezpieczeństwa wód butelkowanych oraz z lokalnych ujęć


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 288-289                       pobierz plik artykułu (in English)

Celem prowadzonych badań było określenie zawartości azotanów NO3 i chlorków Cl wód mineralnych i źródlanych, a a także wody wodociągowej z MWiK w Bydgoszczy i ujęcia własnego ? studni na terenie Doliny Dolnej Wisły. Badane próby wody nie przekraczały norm pod względem zawartości azotanów i chlorków, których było najwięcej w wodzie wodociągowej. Niemniej jednak zanotowano wysoki poziom dopuszczalnej zawartości azotanów w wodach źródlanych, w tym jednej polecanej przez Instytut Zdrowia Matki i Dziecka.
Słowa kluczowe: azotany, chlorki, woda mineralna i źródlana
288
———————————————————————————————————
ZALEWSKA, KOWALIK: Dyspersje akrylowe w przemyśle spożywczym właściwości
i zastosowanie


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 5, 290-291                                        pobierz plik artykułu

Przebadano kompozycje lakierowe składające się żywicy akrylowej (Acronal LR 9014), niejonowego środka powierzchniowo czynnego (Sulfobursztynian N-5) i nieorganicznego zagęszczacza (Bentonit). Na podstawie badań sedymentacyjnych, wiskozymetrycznych i tensjometrycznych dokonano charakterystyki właściwości dyspersji. Możliwości aplikacyjne układów sprawdzono przez nałożenie błon na podłoża stalowe, drewniane, szklane i PVC. Przeprowadzono badania fizykochemiczne i fizykomechaniczne powłok. Stwierdzono wysoką stabilność dyspersji umożliwiającą zastosowanie jako materiał powłokowy na plandeki samochodowe i powierzchnie drewniane.
Słowa kluczowe: żywica akrylowa, niejonowy środek powierzchniowo czynny, zagęszczacz nieorganiczny, powłoki lakierowe
290
———————————————————————————————————