Rok 2015 nr 6

2015-6

Inż. Ap. Chem. 2015, 54, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
A. BĄK, W. PODGÓRSKA: Rozpad i koalescencja kropel w obecności aktywnego powierzchniowo polimeru PVA 88% (85 000-124 000)

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, nr 6, 304-305                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ aktywnego powierzchniowo polimeru PVA o stopniu hydrolizy 88% i masie cząsteczkowej 85000-124000 na rozpad i koalescencję kropel w dyspersji toluen-woda mieszanej mechanicznie. Zwiększenie częstości obrotów mieszadła i stężenia polimeru spowodowało zmniejszenie wielkości kropel oraz zwiększenie powierzchni międzyfazowej. Doświadczalne rozkłady wielkości kropel zostały poprawnie przewidziane przez model multifraktalny, który użyto do opisu rozpadu kropel w równaniu bilansu populacji.
Słowa kluczowe: PVA, rozpad kropel, koalescencja kropel, intermitencja, model multifraktalny
304
———————————————————————————————————
L. BRONIARZ-PRESS, J. RÓŻAŃSKI, J. KMIECIK: Reologia warstw powierzchniowych ? zastosowanie, metody pomiaru, przykładowe wyniki

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 306-307                                        pobierz plik artykułu

W pracy omówiono metody pomiarowe stosowane w badaniach właściwości reologicznych warstw powierzchniowych cieczy w warunkach deformacji dylatacyjnej (metoda oscylującej kropli i pęcherzyka) i podczas ścinania (układy pomiarowe typu ostrze noża, podwójny stożek, dysk oraz reometr z magnetyczną igłą). Przedstawiono również typowe wyniki pomiarów oscylacyjnych dla warstw powierzchniowych wodnych roztworów białek (na przykładzie roztworów b-laktoglobuliny) oraz potencjalne możliwości wykorzystania tego typu badań w praktyce.
Słowa kluczowe: lepkość powierzchniowa, reometry powierzchniowe, białka, emulsje, piany
306
———————————————————————————————————
L. BRONIARZ-PRESS, J. RÓŻAŃSKI, P. KOMOROWSKA: Przepływ układów ciecz-gaz
w mieszalniku statycznym typu KMS


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 308-309                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań wpływu natężeń przepływu wody i powietrza na opory przepływu oraz średnice kropel w mieszalniku wielosekcyjnym typu KMS. Stwierdzono, iż spadek ciśnienia w mieszalniku statycznym typu KMS jest ponad 100-krotnie większy niż w pustej rurze o tych samych parametrach. Pęcherzyki gazu w kolejnych sekcjach mieszalnika, przy określonych parametrach przepływu medium są coraz mniejsze, ale zwiększa się ich liczebność. Im większe natężenie przepływu cieczy przy stałym natężeniu przepływu gazu, tym średnica pęcherzyków w sekcji wylotowej mieszalnika jest mniejsza. Kształt pęcherzyków gazu wzdłuż mieszalnika ulega deformacji osiągając kolejno kształt grzyba i elipsoidy, a ostatecznie kulisty, który zachowują tylko pęcherzyki o małych wymiarach.
Słowa kluczowe: wielosekcyjny mieszalnik statyczny KMS, przepływ ciecz-gaz, opory przepływu, kształt pęcherzyków
308
——————————————————————————————————— 
P. BUDZYŃSKI, A. GWIAZDA, M. DZIUBIŃSKI: Wymiana masy w barbotażowych kolumnach pulsacyjnych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 310-311                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań współczynnika wnikania masy w pulsacyjnej kolumnie barbotażowej o przekroju kwadratowym o boku D = 0,135 m i wysokości całkowitej H = 2,25 m. Zastosowanie pulsacji cieczy w kolumnie barbotażowej powoduje znaczną intensyfikację procesów wymiany masy. Zaprezentowano wpływ wartości kolejnych częstotliwości rezonansowych pulsacji na wartość współczynnika wnikania masy dla kolumn o smukłości H/D < 10.
Słowa kluczowe: barbotażowa kolumna pulsacyjna, stopień zatrzymania gazu, objętościowy współczynnik wnikania masy, efekt Bjerknesa
310
———————————————————————————————————
M. CZAJKOWSKA, B. KAWALEC-PIETRENKO, M. SZNITOWSKA: Regulacja programowa prędkości powietrza w czasie fluidalnego powlekania form farmaceutycznych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 312-313                                        pobierz plik artykułu

Analizowano problem zmian prędkości początku fluidyzacji powietrzem złóż peletek i minitabletek podczas ich powlekania. Wykazano wzrost prędkości początku fluidyzacji
w czasie powlekania, przy czym efekt ten jest wypadkową spadku średniej gęstości cząstek oraz wzrostu ich rozmiarów. Stwierdzono równomierny rozkład grubości powłoki na powierzchni peletek, natomiast silnie zróżnicowany na powierzchni   minitabletek. Największą grubość powłoki obserwowano na powierzchni cylindrycznej części minitabletek, a najmniejsze
w obszarze krawędzi łączących część cylindryczną z czaszami kulistymi minitabletki.
Słowa kluczowe: rdzeń, fluidyzacja, czas, prędkość, powłoka
312
——————————————————————————————————— 
M. DJAS, M. HENCZKA: Ekstrakcja kwasów karboksylowych z zastosowaniem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 314-315                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań procesu ekstrakcji fizycznej i reaktywnej kwasów karboksylowych (kwas octowy, propionowy, bursztynowy i cytrynowy) z roztworów wodnych z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym i tri-n-octyloaminy. Kwasy jednokarboksylowe mogą być separowane metodą ekstrakcji fizycznej. Ekstrakcja fizyczna nie może być stosowana w celu separacji kwasu bursztynowego i cytrynowego. Zastosowanie ekstrakcji reaktywnej powoduje zwiększenie efektywności separacji dla wszystkich kwasów karboksylowych. Ekstrakcji powinna być prowadzona w sposób przepływowy.
Słowa kluczowe: ekstrakcja fizyczna, ekstrakcja reaktywna, ditlenek węgla nadkrytyczny, kwasy karboksylowe
314
———————————————————————————————————
E. DŁUSKA, A. MARKOWSKA-RADOMSKA, A. METERA: Wymiana masy w procesie uwalniania składników czynnych z emulsji wielokrotnych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 316-318                                        pobierz plik artykułu

Praca dotyczy badań procesu jednoczesnego uwalniania dwóch substancji aktywnych (ko-uwalniania) z emulsji wielokrotnych o różnych strukturach wewnętrznych. Wyniki potwierdziły dyfuzyjny charakter uwalniania i wykazały, że enkapsulacja drugiej substancji aktywnej zmienia przebieg uwalniania składnika pod-stawowego z jednoetapowego na dwuetapowy i skraca czas potrzebny do jego całkowitego uwolnienia. Badania wymiany masy w procesie jednoczesnego uwalniania dwóch substancji potwierdzają możliwości zastosowań emulsji wielokrotnych, jako bio-nośników kilku składników czynnych.
Słowa kluczowe: emulsje wielokrotne, enkapsulacja, wymiana masy, ko-uwalnianie, bio-nośniki
316
———————————————————————————————————
R. DYGA: Opór hydrauliczny przy przepływie gaz-ciecz w kanałach wypełnionych pianami aluminiowymi

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 319-320                                        pobierz plik artykułu

Opisano wyniki badań hydrodynamiki przepływu jedno i dwu-fazowego powietrze-woda oraz powietrze-olej przez kanały wypełnione pianami aluminiowymi o komórkach otwartych. Stwierdzono, że pory przepływu płynu przez piany metalowe, poza wpływem prędkości i właściwości płynu, zależą od porowatości pian, wielkości komórek oraz kształtu szkieletu komórkowego. W przypadku przepływu dwufazowego znaczną rolę odgrywają również struktury przepływu. Zmianom struktur przepływu często towarzyszą gwałtowne, sięgające kilkudziesięciu procent zmiany wartości oporów przepływu.
Słowa kluczowe: opór przepływu, przepływ gaz-ciecz, piana aluminiowa
319
———————————————————————————————————  
R. DYGA, M. PŁACZEK, S. WITCZAK: Struktury przepływu gaz-ciecz w kanałach wypełnionych pianami aluminiowymi

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 321-322                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących identyfikacji struktur przepływu dwufazowego gaz-ciecz w kanałach wypełnionych pianami aluminiowymi. W trakcie badań obserwowano struktury korkową, rzutową, tłokową i rozwarstwioną. Stwierdzono, że rodzaj struktur przepływu gaz-ciecz zależy od warunków przepływu, przy czym nie odnotowano wpływu parametrów geometrycznych pian na rodzaj przepływu. Warunki występowania poszczególnych struktur przepływu mogą być w przybliżeniu określone za pomocą mapy przepływu Bakera, opracowanej dla kanałów bez wypełnienia.
Słowa kluczowe: struktury przepływu, przepływ gaz-ciecz, piana aluminiowa
321
———————————————————————————————————
H. FIDOS, P. DOMAGALSKI, P. FIDEREK, M. DZIUBIŃSKI: Zastosowanie przetworników optoelektronicznych do sterowania przepływem dwufazowym mieszanin ciecz-gaz

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 323-325                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono możliwość zastosowania przetworników optoelektronicznych w przepływie dwufazowym mieszanin ciecz-gaz. System pomiarowy umożliwia określenie rodzaju przepływu, oszacowanie parametrów przepływu rzutowego: średnich długości pęcherzy gazowych i rzutów cieczy oraz ich średniej częstotliwości i liniowej prędkości przepływu. System może być wykorzystany do sterowania instalacją przepływową, w której odbywa się przepływ rzutowy.
Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, przetworniki optoelektroniczne, sterowanie
323
———————————————————————————————————
A. HOFMAN, M. DZIUBIŃSKI, J. SOWIŃSKI: Sedymentacja mikrocząstek osadów wodociągowych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 326-327                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań i obliczeń prędkości sedymentacji zawiesin mikrocząstek osadów pochodzących z płukania systemu wodociągowego. Wykonano również badania wielkości mikro-cząstek osadów wodociągowych i rozkładu ich średnic. Eksperymentalnie określono prędkość sedymentacji zawiesin mikrocząstek oraz porównano ją z obliczoną wg wybranych modeli sedymentacji. Stwierdzono znaczne rozbieżności.   Przedyskutowano wpływ średniej średnicy arytmetycznej i geometrycznej mikro-cząstek na obliczeniową prędkość sedymentacji mikrocząstek.
Słowa kluczowe: sedymentacja, mikrocząstki, wodociągi
326
———————————————————————————————————
Ł. KACPERSKI, J. KARCZ: Badania numeryczne wpływu wysokości zawieszenia mieszadła PBT na jakość wytwarzanej zawiesiny lekkiej

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 328-329                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono numeryczną analizę wpływu wysokości zawieszenia mieszadła PBT na jakość zawiesiny lekkiej w zbiorniku z przegrodami. Obliczenia numeryczne wykonano w oprogramowaniu ANSYS CFX 16.1 dla mieszalnika o średnicy wewnętrznej D = 0,295 m. Wysokość h zawieszenia mieszadła w zbiorniku wynosiła 0,67; 0,78 lub 0,89H. Na podstawie otrzymanych rozkładów stężenia cząstek ciała stałego w cieczy stwierdzono, że w zakresie przeprowadzonych obliczeń, profile stężenia cząstek istotnie zależą od pozycji mieszadła w zbiorniku.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, zawiesina lekka, modelowanie CFD, pozycja mieszadła
328
———————————————————————————————————
A. KIEŁBUS-RĄPAŁA: Wpływ skali aparatu na proces transportu masy w mieszanym mechanicznie układzie wielofazowym

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 330-331                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki analizy wpływu skali aparatu (średnicy mieszalnika) na wartość współczynnika wnikania masy kLa (proces transportu tlenu między gazem a cieczą). W oparciu o szeroki zbiór danych: dwa mieszalniki różniące się 10-krotnie objętością roboczą,   trzy mieszadła oraz sześć wartości strumienia gazu określono wpływ średnicy mieszalnika na kLa, przy stałej pozornej prędkości gazu wog albo parametru vvm (określającego strumień gazu liczony w m3/min. odniesiony do m3 cieczy). Opracowano zależność do obliczania współczynnika kLa w układzie ciecz-gaz.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, objętościowy współczynnik wnikania masy, układ ciecz-gaz, skala aparatu
330
———————————————————————————————————
K. KUPIEC, B. LARWA, T. KOMOROWICZ, K. NEUPAUER: Profile temperatur w gruncie o niejednorodnych właściwościach fizycznych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 332-333                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono analizę przewodzenia ciepła w gruncie dla przypadku, gdy właściwości fizyczne gruntu są zmienne z jego głębokością. Takie rozważania są pomocne przy analizie przenoszenia ciepła w gruncie, w którym są zainstalowane rury wymiennika sprzężonego z pompą ciepła. Zmienność właściwości fizycznych gruntu wynika głownie z jego różnej wilgotności wpływającej silnie na parametry cieplne dwufazowego układu.
Słowa kluczowe: dyfuzyjność cieplna gruntu, profile temperatur, odnawialne źródła energii
332
———————————————————————————————————
M. LENARD, T. R. SOSNOWSKI: Mikrotensjometryczna analiza zmian aktywności powierzchniowej surfaktantu niejonowego w obecności nanostrukturalnych cząstek mineralnych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 334-335                                        pobierz plik artykułu

W pracy przebadano zastosowanie mikrotensjometrii igłowej do śledzenia zmian napięcia powierzchniowego na powierzchni 0,1 mM wodnego roztworu Tritonu X-100 po zanieczyszczeniu go kilkoma rodzajami cząstek nanoglinek. Wykazano, że obecność cząstek obniża adsorpcję surfaktantu na powierzchni ciecz/gaz, zaś efekt zależy od rodzaju cząstek
i ich stężenia. Opisane badania o charakterze modelowym stanowią punkt wyjścia do zastosowania opisanej metody do badania oddziaływania nanostrukturalnych cząstek pyłów na surfaktant płucny, co będzie stanowiło cenne uzupełnienie innych technik używanych
w pomiarach tego typu.
Słowa kluczowe: napięcie powierzchniowe, adsorpcja, cząstki nanostrukturalne, inhalacja
334
———————————————————————————————————
M. MAJOR-GODLEWSKA, P. DRAUS: Wytwarzanie emulsji wielokrotnej
z zastosowaniem emulgatora naturalnego


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 336-337                                        pobierz plik artykułu

Badania miały na celu wytworzenie emulsji wielokrotnej z użyciem lecytyny sojowej jako emulgatora. Do wytworzenia emulsji wielokrotnej zastosowano mieszadło magnetyczne. Zdjęcia uzyskanej emulsji wykonywano za pomocą diagnostycznego mikroskopu odwróconego OPTATECH MW-100, z oprogramowaniem i kamerą cyfrową OPTATECH 5 MP. Na podstawie otrzymanych zdjęć, korzystając z oprogramowania OptaView, wyznaczono powierzchnie poszczególnych kropel emulsji i obliczono średnice zastępczych kropel.
Słowa kluczowe: emulsja O/W/O, lecytyna sojowa, rozmiar kropel
336
———————————————————————————————————
K. MALEK, K. SKOCZKOWSKA, R. ULBRICH: Wpływ elementów zaburzających na rozkład złoża w aparacie bębnowym

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 338-339                                        pobierz plik artykułu

Suszarki bębnowe często posiadają listwy wynoszące wypełnienie, co pozytywnie wpływa na intensywność procesu usuwania wilgoci, także przy niskich prędkościach obrotowych. Zastosowanie przegród zaburzających ruch powoduje cykliczne rozluźnienie złoża. Określono ruch wypełnienia w aparacie bębnowym zaopatrzonym w jedną, dwie lub trzy listwy wynoszące. Największy stopień rozluźnienia złoża występował przy prędkości 50 obr/min niezależnie od liczby zastosowanych przegród. Zastosowanie trzech przegród zaburzających pozwoliło uzyskać zadowalający stopień rozluźnienia złoża przy niższych prędkościach.
Słowa kluczowe: aparat bębnowy, suszarki bębnowe, listwy wynoszące, listwy zaburzające, ruch złoża, PIV
338
———————————————————————————————————
Z. MATRAS: Jakościowa i ilościowa analiza zjawiska redukcji oporów przepływu za pomocą dodatków surfaktantów

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 340-341                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu dodatków surfaktanta CTAB i soli NaSal na obniżenie strat ciśnienia przy przepływie wody w rurach. Stwierdzono, że największa redukcja dyssypacji energii występuje w stabilnej strefie przejściowej między ruchem laminarnym i turbulentnym. Zbadano wpływ średnicy rury i stężenia roztworu na wielkość i zasięg redukcji oporów. Zaproponowano równanie opisujące zmodyfikowaną krzywą oporów w stabilnej strefie przejściowej.
Słowa kluczowe: surfaktant, współczynnik oporów, redukcja oporów
340
———————————————————————————————————
M. MUSIAŁ, J. KARCZ: Ocena wpływu modelu burzliwości na wyniki symulacji numerycznych przepływu wielofazowego w zbiorniku z mieszadłem CD 6
Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 342-343                                        pobierz plik artykułu

Badania miały na celu określenie wpływu modelu burzliwości (k-?, SST) na wyniki symulacji numerycznych (prędkość cieczy, udział gazu zatrzymanego w cieczy, rozmiar pęcherzy gazowych) przepływu dwufazowego wodny roztwór sacharozy ? powietrze. Symulacje nu-meryczne przeprowadzono w zbiorniku o średnicy wewnętrznej D =
0,288 m zaopatrzonym w mieszadło CD 6. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowany w obliczeniach model burzliwości ma znaczący wpływ na średni rozmiar pęcherzy gazu.
Słowa kluczowe: mieszanie, model burzliwości, symulacje numeryczne, CFD
342
———————————————————————————————————
M. ORCZYKOWSKA: Zastosowanie ułamkowych modeli reologicznych do oceny właściwości lepkosprężystych żeli skrobiowych
Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 344-345                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono analizę stanu mechanicznego struktury żeli skrobiowych otrzymanych ze skrobi o różnym pochodzeniu botanicznym. Oceny struktury żeli skrobiowych dokonano na podstawie zaproponowanego, własnego, ułamkowego modelu reologicznego. Stanowi on uogólnienie propozycji Maxwella-Wiecherta, która dotyczyła sposobu łączenia elementów mechanicznych. Wyznaczono parametry reologiczne tego modelu i oceniono ich zależność od zawartości amylozy w żelach skrobiowym.
Słowa kluczowe: ułamkowy model reologiczny, żele skrobiowe, właściwości lepkosprężyste
344
———————————————————————————————————
M. PŁACZEK, R. DYGA: Ocena metod wyznaczania udziałów objętościowych faz
w odniesieniu do przepływu gaz-ciecz w kanałach wypełnionych pianami metalowymi


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 346-347                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań udziału objętościowego gazu w przepływie powietrze-olej przez poziomy kanał wypełniony pianą aluminiową (20, 30 i 40 PPI). Ocena statystyczna metod obliczeniowych opracowanych dla ośrodków porowatych wykazała, że nie pozwalają one przewidywać wartości udziałów objętościowych faz w przepływie przez kanały wypełnione pianą z zadowalającą dokładnością. Ocena modeli opracowanych dla przepływów przez kanały niewypełnione wykazała, że najlepszą zgodność danych eksperymentalnych z obliczonymi otrzymano wykorzystując modele GE RAMP oraz Zubera-Findlaya.
Słowa kluczowe: piana metalowa, udział objętościowy, poziomy przepływ gaz-ciecz, struktury przepływu
346
———————————————————————————————————
M. PŁACZEK, R. DYGA, S. WITCZAK: Udział objętościowy faz w mieszaninie dwufazowej gaz-ciecz przepływającej przez kanał wypełniony pianą metalową

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 348-349                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych udziału objętościowego gazu w przepływie dwufazowym powietrze-woda oraz powietrze-olej przez poziomy kanał wypełniony pianą aluminiową. Zbadano trzy piany o gęstości upakowania porów 20, 30 i 40 PPI. Zmiany wartości   udziałów objętościowych   powiązano   ze   strukturami prze pływu. Wyniki badań wskazują na brak istotnego wpływu parametrów strukturalnych piany metalowej na wartość udziału objętościowego faz.
Słowa kluczowe: piana metalowa, poziomy przepływ gaz-ciecz, udział objętościowy, przepływ współprądowy
348
———————————————————————————————————
A. POŚWIATA: Minimalizacja kosztów ogrzewania fluidalnego rozdrobnionego ciała stałego z wykorzystaniem egzergii gazu odlotowego

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 350-351                                        pobierz plik artykułu

Praca dotyczy problemu optymalizacji procesu ogrzewania cząstek ciała stałego w poziomym fluidalnym wymienniku ciepła. W modelu uwzględniono dyspersję osiową dla przepływającego ciała stałego. Podczas optymalizacji minimalizowany jest całkowity koszt procesu przez wyznaczenie ilości gazu ogrzewającego oraz profilu temperatury tego gazu dla przypadku wykorzystania egzergii gazów opuszczających złoże. Wyniki obliczeń optymalizacyjnych pokazują wpływ liczby Pecleta i kinetyki procesu na profile optymalnej temperatury gazu oraz optymalny całkowity przepływ gazu.
Słowa kluczowe: optymalizacja, fluidyzacja, ogrzewanie fluidalne, minimalizacja kosztów
350
———————————————————————————————————
E. SKOTNICKA, S. WITCZAK: Struktury przepływu gaz-ciało stałe w dyszach ssących dla podciśnieniowego transportu pneumatycznego

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 352-353                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu kształtu dyszy ssącej na warunki transportu pneumatycznego w dyszach ssących o przekroju prostokątnym. Opisano tworzące się struktury przepływu dwufazowego gaz-ciało stałe w tego typu dyszach oraz podano obszary ich występowania na uniwersalnej mapie przepływu.
Słowa kluczowe: transport pneumatyczny, dysza ssąca, spadek ciśnienia, struktury przepływu
352
———————————————————————————————————
P. SOBIESZUK, A. STEFANEK, J. GRAFFSTEIN, T. CIACH: Badanie szybkości desorpcji gazów z perfluorodekaliny w warunkach przepływu kapilarnego

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 354-355                                        pobierz plik artykułu

Zaprezentowano badania zastosowania perfluorodekaliny (PFD) jako nośnika gazów oddechowych i substytutu czerwonych krwinek. Mierzono szybkości desorpcji gazów oddechowych z PFD do czystego azotu w układzie przepływowym. Zastosowano mikroreaktor z prze-pływem gaz-ciecz, pracujący w reżimie Taylora. Przedstawiono także wstępne wyniki badań wytwarzania wodnych emulsji perfluorodekaliny z wykorzystaniem surfaktantów. Stwierdzono, że perfluorodekalina jako syntetyczna krew może być właściwym nośnikiem gazów oddechowych.
Słowa kluczowe: sztuczna krew, desorpcja, mikroreaktor, emulsje
354
———————————————————————————————————
L. SOBONKIEWICZ, G. FILIPCZAK: Wykorzystanie równania Hagena-Poiseuille?a do określania właściwości reologicznych zawiesin wysokoskoncentrowanych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 356-357                                        pobierz plik artykułu

W pracy wskazano na możliwość wykorzystania równania Hagena-Poiseuelle?a do wyznaczenia lepkości zawiesin o różnym stopniu koncentracji ciała stałego. Wykorzystano reometr kapilarny, o średnicy kapilary 5,2 mm i długości 500 mm. Jako układ modelowy stosowano zawiesinę kulek szklanych w oleju o całkowitej koncentracji 25÷75% mas. Wskazano na charakterystyki reologiczne takiego układu oraz dokonano oceny wpływy koncentracji na lepkość zastępczą badanych zawiesin. Badania wskazują, że zastosowany sposób pomiaru można z powodzeniem wykorzystać w ocenie reologicznej zawiesin wysoko-skoncentrowanych o cechach płynów nienewtonowskich.
Słowa kluczowe: zawiesina, prawo Hagena-Poiseuille?a, lepkość pozorna, reometr kapilarny
356
———————————————————————————————————
J. SROKA, S. WITCZAK: Analiza metod obliczeniowych wyznaczania wartości współczynnika wnikania ciepła podczas wrzenia dwutlenku węgla w rurach poziomych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 358-359                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono analizę istniejących metod obliczeniowych wyznaczania współczynnika wnikania ciepła podczas wrzenia dwutlenku węgla w rurach poziomych. Stworzono bazę danych eksperymentalnych z literatury dotyczących wrzenia dwutlenku węgla. Obliczono wartości współczynnika wnikania ciepła przy użyciu różnych istniejących metod obliczeniowych. Następnie dokonano porównania obliczonych i eksperymentalnych wartości współczynnika wnikania ciepła.
Słowa kluczowe: dwutlenek węgla, wnikanie ciepła, metody obliczeniowe, wrzenie
358
———————————————————————————————————
J. SZOPLIK, P. STELMASIŃSKA: Badania hydrodynamiki w kolumnie air-lift

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 360-361                                        pobierz plik artykułu

Analizowano udział gazu zatrzymanego w cieczy w strefie wznoszenia i opadania, prędkość cieczy w strefie wznoszenia i opadania oraz czas mieszania w kolumnie air-lift z zewnętrzną cyrkulacją płynu. Badano układy woda-powietrze oraz roztwór gliceryny-powietrze dla różnych objętościowych strumieni powietrza. Wykazano, że w zakresie przeprowadzonych pomiarów typ układu ciecz-gaz miał wpływ na prędkość cieczy w strefie wznoszenia i opadania oraz czas mieszania, a nie wpływał istotnie na wielkość udziału gazu zatrzymanego w cieczy.
Słowa kluczowe: kolumna air-lift, cyrkulacja zewnętrzna, czas mieszania, udział gazu zatrzymanego w cieczy
360
———————————————————————————————————
K. WOJTAS, J. JAGŁOWSKI, Ł. MAKOWSKI: Modelowanie oraz badania doświadczalne procesu precypitacji w reaktorach zderzeniowych

Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 362-363                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono zastosowanie reaktorów zderzeniowych do produkcji kryształów w procesie precypitacji. W celu określenia pożądanych warunków przebiegu procesu wykorzystano dwa procesy testowe. Wyniki doświadczalne porównano z wynikami symulacji przy użyciu obliczeniowej mechaniki płynów z wykorzystaniem modeli wielkowirowych. Uzyskane wyniki posłużyły do określenia warunków prowadzenia procesu produkcji kryształów disiarczku molibdenu.
Słowa kluczowe: mieszanie, precypitacja, modelowanie wielkowirowe, CFD
362
———————————————————————————————————
S. WOZIWODZKI, L. BRONIARZ-PRESS, R. RADECKI: Mieszanie układów ciecz-gaz
w mieszalniku mieszadłem A310 wykonującym ruch nieustalony


Inż. Ap. Chem., 2015, 54, 6, 364-365                                        pobierz plik artykułu

Badano mieszanie układu ciecz-gaz w mieszalniku bez przegród zaopatrzonym w mieszadło A310 wykonujące ruch nieustalony. Analizowano zapotrzebowanie na moc mieszania, stopień zatrzymania gazu oraz objętościowy współczynnik wnikania masy. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie mieszania nieustalonego powoduje intensyfikację wymiany masy. Wartości współczynnika kLa dla mieszania nieustalonego są od 1,33 do 1,85 razy większe. Uzyskane wyniki pokazują również większy stopień zatrzymania gazu w porównaniu do mieszania standardowego, a także większe zapotrzebowanie na moc mieszania.
Słowa kluczowe: mieszanie nieustalone, ciecz-gaz, wymiana masy, stopień zatrzymania gazu, moc mieszania
364
———————————————————————————————————