Rok 2016 nr 1

2016-1

Inż. Ap. Chem. 2016, 55, nr 1
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
M. BŁASZCZYK, J. SĘK, Ł. PRZYBYSZ: Transport emulsji typu olej w wodzie przez struktury ziarniste

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 8-9                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono badania przepływów emulsji typu olej w wodzie przez złoża ziarniste oraz jej wymywania ze złoża za pomocą wody. Mierzono zmiany oporów przepływu podczas przemieszania się tych płynów przez media ziarniste oraz zmiany struktury emulsji wypływającej ze złoża w czasie trwania procesu i analizowano wpływ stężenia fazy wewnętrznej, stopnia granulacji złoża oraz jego długości. Stwierdzono stopniowy spadek przepuszczalności, czasową redukcję stężenia fazy olejowej oraz zmiany rozkładu rozmiarów kropel wypływającej ze złoża emulsji. Wyniki badań mogą przyczynić się do bardziej precyzyjnej oceny efektywności zarówno wtórnych metod wydobycia ropy jak i remediacji gleb.
Słowa kluczowe: emulsje, media porowate, przepływ wielo-fazowy
8
———————————————————————————————————
A. BRANDT, S. WITCZAK: Udziały objętościowe faz w warunkach spływu w rurze pionowej cieczy dwufazowej woda-olej

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 10-11                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z określeniem wartości udziałów objętościowych faz oraz rodzajów tworzących się struktur podczas spływającej w rurze pionowej cieczy dwufazowej typu woda-olej. Opracowano oryginalną mapę przepływu oraz podano zależność do obliczania udziału objętościowego oleju.
Słowa kluczowe: spływ grawitacyjny cieczy dwufazowej, struktury przepływu, udziały objętościowe faz
10
———————————————————————————————————
L. BRONIARZ-PRESS, M. MATUSZAK, M. OCHOWIAK: Wpływ temperatury cieczy na proces rozpylania w nebulizatorze pneumatycznym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 12-13                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono wyniki badań rozpylania wody destylowanej o temperaturze 20÷70 ?C w nebulizatorze pneumatycznym. Głowicę nebulizacyjną wyposażono w regulator temperatury, który umożliwił sterowanie temperaturą powstającego aerozolu, co może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa terapii wziewnej. Wykazano, że temperatura i  lepkość rozpylanej cieczy mają istotny wpływ na wielkość otrzymanych kropel rozpylonego aerozolu. Wzrost temperatury przyczynił się do zmniejszenia mediany rozkładu liczbowego oraz rozkładu wielkości kropel.
Słowa kluczowe: rozpylanie cieczy, nebulizator pneumatyczny, mediana rozkładu liczbowego, rozkład wielkości kropel, średnica kropli
12
———————————————————————————————————
L. BRONIARZ-PRESS, S. WŁODARCZAK, M. OCHOWIAK: Wytwarzanie emulsji
w rozpylaczu o stożkowej komorze wirowej


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 14-15                                        pobierz plik artykułu

W pracy określono strukturę emulsji wytworzonej w rozpylaczu o stożkowej komorze wirowej. Przeanalizowano wielkości charakteryzujące proces rozpylania. Wartość spadków ciśnienia wzrastała ze wzrostem prędkości przepływu wody i oleju. Zależność kąta rozpylania od prędkości przepływu wody i oleju była nieliniowa. Wzrost prędkości przepływu oleju nie wpływał istotnie na wielkość kropel oleju w wodzie. Wzrost prędkości przepływu wody powodował powstawanie kropel o większych rozmiarach.
Słowa kluczowe: wytwarzanie emulsji, rozpylacz wirowy, kąt rozpylania, rozpylanie cieczy, średnia średnica kropli
14
———————————————————————————————————
R. CHERBAŃSKI, K. WRÓBLEWSKI, E. MOLGA: Badanie procesu pirolizy zużytych opon samochodowych w reaktorze laboratoryjnym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 16-17                                        pobierz plik artykułu

W pracy przeprowadzono badania doświadczalne pirolizy zużytych opon w zbudowanym do tego celu stanowisku pomiarowym. Wyniki badań pokazały wpływ temperatury na udziały poszczególnych frakcji produktu, stężenia kluczowych składników fazy ciekłej i gazowej oraz powierzchnię właściwą karbonizatów.
Słowa kluczowe: piroliza, opony samochodowe, karbonizat, olej popirolityczny, gazy popirolityczne
16
———————————————————————————————————
W. CIESIELCZYK, M. JURASZ, A. KAMIŃSKA-PĘKALA: Efektywna fluidyzacja zrębków drzewnych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 18-19                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy drzewnej. W badaniach wykorzystano zrębki drzewne z trzech gatunków drzew: dębu szypułkowego, orzecha włoskiego oraz brzozy brodawkowej. Zaproponowano konstrukcję suszarki fluidyzacyjnej, wyposażonej w oryginalny dystrybutor gazu, pozwalającą na efektywne suszenie rozdrobnionej biomasy drzewnej o różnorodnych właściwościach fizykochemicznych i strukturalno-mechanicznych. Stwierdzono możliwość suszenia w badanym układzie fluidalnym analizowanych rodzajów materiałów zaliczanych do grupy D wg klasyfikacji Geldarta.
Słowa kluczowe: biomasa drzewna, fluidyzacja, suszenie
18
———————————————————————————————————
K. CZERNEK: Weryfikacja metod obliczania udziału objętościowego gazu przy wznoszącym i opadającym przepływie dwufazowym z udziałem cieczy bardzo lepkiej

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 20-21                                        pobierz plik artykułu

W pracy dokonano oceny dokładności szeregu cytowanych w literaturze metod obliczeniowych i określono ich przydatność w obliczeniach procesowych aparatów cienkowarstewkowych. Przeprowadzone obliczenia porównawcze wykazały małą dokładność metod dla innych rodzajów mieszanin dwufazowych niż te, dla których zostały one opracowane oraz dla innych zakresów ważności. Stwierdzono, że największą dokładność obliczeń zapewniała metoda Armanda oparta na modelu poślizgowym, dla której zarówno wartość błędu średniego jak i średniego odchylenia standardowego były najmniejsze. Bardzo dobre wyniki obliczeń zapewniały również metody: Bankoffa, Zubera-Findley?a oraz Ulbricha.
Słowa kluczowe: udział objętościowy gazu, ciecz bardzo lepka, metody obliczeniowe

20

———————————————————————————————————  
K. JABŁCZYŃSKA, K. GÓRSKA, T. R. SOSNOWSKI: Emulsje jako prekursory strukturyzowanych cząstek – nośników leków do inhalacji

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 22-23                       pobierz plik artykułu (in English)

Badano proces otrzymywania proszków na drodze suszenie rozpyłowego emulsji O/W,
a następnie własności otrzymanych cząstek pod względem ich zastosowania jako nośników leków inhalacyjnych. Emulsje wytworzono z oleju sojowego oraz wodnych roztworów laktozy z dodatkiem kazeinianu sodu oraz leucyny. Wysuszone proszki analizowano pod mikroskopem elektronowym, a następnie rozpraszano w typowym inhalatorze proszkowym. Zdjęcia SEM wykazały, że cząstki proszku są polidyspersyjne (1÷10 ?m) i zdeformowane. Powstający z nich aerozol zawiera znacznie większe cząstki, co świadczy o ich agregacji i niecałkowitym rozpadzie proszku podczas rozpylania. Badano również rekonstytucję emulsji po ponownym uwodnieniu proszków. Uzyskane wyniki sugerują, że tylko jeden typ cząstek spełnia wymagania stawiane nośnikom leku inhalacyjnego.
Słowa kluczowe: suszenie rozpyłowe, proszki, inhalacja, emulsje

22

 ———————————————————————————————————
B. KAWALEC-PIETRENKO, P. RYBARCZYK: Wpływ parametrów procesowych na efektywność flotacji precypitacyjnej wodorotlenku glinu

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 24-25                                        pobierz plik artykułu

Flotację precypitacyjną glinu prowadzono z użyciem dodecylosiarczanu sodu jako kolektora. Stwierdzono, że najwyższe wartości końcowego stopnia wyflotowania glinu oraz szybkości flota-cji występują dla pH 6,5÷7,0, stosunku stężenia kolektora do stężenia glinu wynoszącego 1,2 oraz wynoszącej 1,5 mm.s-1 prędkości przepływu powietrza obliczonej na przekrój pustej kolumny. Wzrost względnego stężenia kolektora ponad wymie­nio­ną wartość powoduje spadek szybkości flotacji oraz spadek współczynnika wzbogacenia.
Słowa kluczowe: wodorotlenek glinu, flotacja, stężenie kolektora, pH, prędkość powietrza
24
———————————————————————————————————
J. KRZYSZTOFORSKI, M. HENCZKA: Oczyszczanie polimerowych materiałów porowatych przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 26-27                                        pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz symulacji numerycznych procesu oczyszczania polimerowych materiałów porowatych przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym. Zbadano wpływ parametrów operacyjnych na przebieg procesu oraz opracowano i wstępnie zweryfikowano model matematyczny, który może być wykorzystany do symulacji i optymalizacji procesu oraz do projektowania aparatury wysokociśnieniowej. Wykazano, że płyny w stanie nadkrytycznym stanowią efektywne rozpuszczalniki w procesach oczyszczania polimerowych materiałów porowatych.
Słowa kluczowe: płyn w stanie nadkrytycznym, materiał porowaty, ekstrakcja, oczyszczanie, transport mas
26
———————————————————————————————————
P. MACHNIEWSKI, L. RUDNIAK, E. MOLGA: Modelowanie procesu pirolizy odpadów gumowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 28-29                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono model matematyczny procesu pirolizy odpadów gumowych pochodzących ze zużytych opon samochodowych. Wyniki obliczeń oparte na przedstawionym modelu i parametrach kinetycznych uzyskanych z analizy TG/DTG dość dobrze zgadzają się z wynikami pomiaru dla próbek o rozmiarach kilku mm. Obliczenia symulacyjne dla większych próbek (rzędu kilku cm), które są typowe dla rozdrabniaczy przemysłowych wskazują na możliwe rozbieżności obliczeń zakładających jednorodność ziaren i pomiarów, wynikające z ujawniających się oporów ruchu ciepła i masy oraz niehomogeniczności próbki w czasie pirolizy.
Słowa kluczowe: piroliza, zużyte opony, modelowanie, kinetyka
28
———————————————————————————————————
A. PABIŚ: Hydrodynamika zmodyfikowanego złoża fontannowego w aparacie nowej konstrukcji

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 30-31                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań hydrodynamiki zmodyfikowanego złoża fontannowego w aparacie stożkowo-cylindrycznym z cen­tralnie umieszczoną głowicą kierującą strumień gazu na ścianki aparatu. Takie ukierunkowanie gazu i cząstek ciała stałego poz­woliło na intensyfikację wymiany ciepła w przypadku koniecz­ności wprowadzenia chłodzenia lub ogrzewania zawartości aparatu. Kolejnym elementem mającym poprawić strukturę złoża pseudo-fontannowego było wprowadzenie pierścieni o trójkąt­nym przekroju poprzecznym. Pozwoliły one na zwiększenie zasięgu złoża i polepszenie jego jednorodności w całej objętości.
Słowa kluczowe: zmodyfikowane złoże fontannowe, hydrodynamika, głowica kierująca
30
———————————————————————————————————
J. PALIGE, O. ROUBINEK, M. CIĘŻKOWSKA, A. PYZIK, A. DOBROWOLSKI,
A. G. CHMIELEWSKI: Badania wytwarzania biogazu z kiszonki kukurydzy w reaktorze okresowym z hydromieszaniem


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 32-33                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono badania fermentacji metanowej kiszonki kukurydzy z wykorzystaniem konsorcjów o różnym składzie mikroorganizmów: (1) konsorcjum mikroorganizmów wyizolowane z gnojowicy bydlęcej (GB), (2) konsorcjum mikroorganizmów wyizolowane z biogazowni rolniczej (BF). Badania prowadzono w reaktorze okresowym z hydromieszaniem. Dla identycznych warunków prowadzenia procesu uzyskano większą ilość biogazu dla konsorcjum mikroorganizmów BF.
Słowa kluczowe: biogaz, fermentacja metanowa, reaktor okresowy, hydromieszanie, konsorcjum mikroorganizmów
32
———————————————————————————————————
M. PIETRZAK: Przegląd badań dotyczących obliczania oporów przepływu w kanałach o małej średnicy

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 34-35                                        pobierz plik artykułu

Na podstawie aktualnego przeglądu literaturowego przedstawiono wyniki analizy metod obliczania oporów przepływu w mini- i mikrokanałach. Zwrócono uwagę na problem właściwego doboru korelacji obliczeniowych, ponieważ metody odpowiednie dla konwencjonalnych kanałów nie mogą być wprost zastosowane w przypadku mini- i mikrokanałów. Wskazano procedury obliczania oporów przepływu.
Słowa kluczowe: minikanały, mikrokanały, opory przepływu
34
———————————————————————————————————
O. SHTYKA, J. SĘK, M. BŁASZCZYK, S. KACPRZAK: Badanie stopnia saturacji hydro-
i oleofilowego materiału porowatego płynami dwufazowymi podczas procesu nasiąkania


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 36-37                       pobierz plik artykułu (in English)

Badane układy dwufazowe były stabilnymi emulsjami o stężeniach fazy rozproszonej: 10, 30, 50% obj. Określono zależności między stopniem saturacji a poziomem nasycenia oraz między początkowym stężeniem fazy rozproszonej a czasem trwania procesu. Stwierdzono, ze stopień saturacji może być większy od 100% dla wysokości him ? 0,04 m w wyniku formowania się warstwy cieczy na zewnętrznej powierzchni sorbentu. Stopień saturacji zmieniał się w czasie, ale wartości 65÷85% uzyskano już po 600 s. Dla czasu równowagowego 900 s najniższy poziom saturacji równy 0,88% obserwowano dla emulsji o stężeniu 10% dla wysokości 0,04 m ? him ? 0,06 m. Najwyższy poziom saturacji uzyskano dla emulsji 50%. Zaproponowano równanie określające zmiany saturacji od czasu.
Słowa kluczowe: media porowate, emulsje, saturacja, proces imbibicji
36
———————————————————————————————————
W. SZATKO, M. DYLAG: Analiza porównawcza rozkładów wielkości flokuł wytwarzanych w reaktorach okresowym i ciągłym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 38-39                                        pobierz plik artykułu

Badano mieszanie układu ciecz-gaz w mieszalniku bez przegród zaopatrzonym w mieszadło A310 wykonujące ruch nieustalony. Analizowano zapotrzebowanie na moc mieszania, stopień zatrzymania gazu oraz objętościowy współczynnik wnikania masy. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie mieszania nieustalonego powoduje intensyfikację wymiany masy. Wartości współczynnika kLa dla mieszania nie-ustalonego są od 1,33 do 1,85 razy większe. Wyniki pokazują również większy stopień zatrzymania gazu w porównaniu do mieszania standardowego, a także większe zapotrzebowanie na moc mieszania.
Słowa kluczowe: mieszanie nieustalone, ciecz-gaz, wymiana masy, stopień zatrzymania gazu, moc mieszania
38
———————————————————————————————————
K. TARABASZ, M. HENCZKA: Badania doświadczalne spieniania biodegradowalnych polimerów przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 1, 40-41                       pobierz plik artykułu (in English)

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu spieniania polikaprolaktonu (PCL) przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym. Badania przeprowadzono w instalacji złożonej z butli CO2, pompy do płynów nadkrytycznych, komory wysokociśnieniowej, miernika ciśnienia i temperatury oraz regulatora ciśnienia wstecznego. Badania wykonano dla zakresu zmienności parametrów operacyjnych: temperatura: 398÷373 K, ciśnienie: 8÷18 MPa, czas nasycania: 1÷4 h, szybkość dekompresji: 0,007÷4 MPa/s. Wykazano silny wpływ warunków realizacji procesu spieniania na strukturę wytwarzanych pian.
Słowa kluczowe: płyn w stanie nadkrytycznym, dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym, polimery biodegradowalne, PCL, spienianie
40
———————————————————————————————————