Rok 2016 nr 3

2016-3

Inż. Ap. Chem. 2016, 55, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
J. FLIZIKOWSKI: Metodyka inteligentnego rozwoju procesów rozdrabniania

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 90-92                                        pobierz plik artykułu

W pracy rozwiązano problem polegający na zbudowaniu systemu pomiarowego charakterystyk użytkowych, stanów postulowanych rozdrabniania: jakości  produktu, efektywności procesu, nieszkodliwości produktu i procesu. Gromadzenie, analiza i przetwarzanie danych na wskaźniki stanów oparto o wspomaganie komputerowe
w środowisku oprogramowania LabVIEW. System pomiarowy obsługuje stanowiska technologiczne mielenia. Poza wyznaczaniem i sterowaniem kognitywnym charakterystyk użytkowych pozwala badać, rozwijać, wnioskować i poznawać procesy technologiczne mielenia.
Słowa kluczowe: sterowanie kognitywne, młyny wielotarczowe, biomasa
———————————————————————————————————
90
I. GRUBECKI: Agregacja cząstek drewna w procesie biofiltracji pod wpływem wilgoci

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 93-94                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu zawartości wilgotności na opory przepływu powietrza przez złoże biofiltracyjne złożone z nieregularnych zrębków drewna. Przeanalizowano dziewięć poziomów zawartości wilgoci w złożu. Na tej podstawie określono wpływ zawartości wilgotności złoża na jego powierzchnię właściwą. Wykazano, że wzrost zawartości wilgoci w złożu powoduje agregację cząstek drewna, a w konsekwencji drastyczny spadek powierzchni właściwej złoża i wzrost średnicy Sautera.
Słowa kluczowe: złoże stałe, spadek ciśnienia, zawartość wilgoci, powierzchnia właściwa, nieregularne zrębki drewna
93
———————————————————————————————————
H. HOLKA, T. JARZYNA: Badania doświadczalne wpływu temperatury na prostoliniowość wałów wielkogabarytowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 95-96                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono problematykę prostowania wałów wielkogabarytowych za pomocą punktowego ich nagrzewania. Pokazano zautomatyzowane stanowisko do realizacji procesu. Zaprezentowano rozważania teoretyczne dotyczące sposobu obliczenia wygięcia rury po jej ogrzaniu.
Słowa kluczowe: wały wielkogabarytowe, prostowanie, punktowe podgrzewanie
95
———————————————————————————————————
P. KAZIMIERSKI,  D. KARDAŚ: Wpływ temperatury na bilans węgla, wodoru  oraz azotu w produktach pirolizy odpadowych zrębek brzozowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 97-99                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania pirolizy zrębków brzozowych w reaktorze laboratoryjnym w 300, 400 oraz 500°C. Badania w reaktorze poprzedzono testami  termograwimetrycznymi.  Produkty pirolizy podzielono na pięć części: karbonizat, woda, gaz, smoły lekkie i smoły ciężkie. Określono udziały masowe każdej frakcji w zależności od temperatury. Oznaczono zawartości węgla, wodoru oraz tlenu za pomocą analizatora elementarnego. Ilościowy skład frakcji niskowrzącej oznaczono chromatograficznie za pomocą GC-MS, a frakcji gazowej za pomocą GC-TCD.
Słowa kluczowe: Piroliza, dekompozycja biomasy, bioolej, analiza termograwimetryczna
97
———————————————————————————————————
J. KOWALIK, A. ZALEWSKA , M. LOREK: Wpływ zmian wielkości cząstek dyspersji akrylowej na jej stabilność

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 100-101                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań zmian wielkości cząstek dyspersji akrylowej z dodatkiem azotanu (V) benzalkoniowego, Rokanolu T18 oraz zagęszczacza poliuretanowego. Stwierdzono, że wszystkie te składniki mają wpływ na wielkość cząstek dyspersji i stabilność układu. Wraz ze wzrostem czasu ekspozycji wielkość cząstek wzrasta.  Po 5 dniach  ekspozycji nastąpił znaczny wzrost  wielkości cząstek i stopniowa destabilizacja. W układzie tworzyły się większe cząstki w postaci miceli. Zachodziły także procesy asocjacji i aglomeracji oraz powolnej koalescencji.
Słowa kluczowe: dyspersja akrylowa, wielkość cząstek, stabilność
100
———————————————————————————————————
M. MARKIEWICZ-PATALON, J. KASZKOWIAK,  S. BOROWSKI: Wstępne badania wpływu ciśnienia prasowania na gęstość odpadów z różnych rodzajów tworzyw sztucznych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 102-103                                        pobierz plik artykułu

Zbadano gęstość bel powstających w procesie zagęszczania odpadów z różnych rodzajów tworzyw polimerowych. Stwierdzono zależność gęstości zagęszczonego materiału od rodzaju tworzywa i wykorzystanej belownicy poziomej. Największy (35,6%) wzrost gęstości zaobserwowano dla folii bezbarwnej PEHD przy wzroście ciśnienia prasowania o 22%. Dla folii PELD wzrost ten był nieco niższy i wynosił 35%. Najmniejszy wzrost gęstości (28,3%) stwierdzono dla odpadów z butelek PET.
Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, odpady, zagęszczanie, belownica pozioma
102
——————————————————————————————————— 
K. PERZ, A. REWOLIŃSKA, T. KOTARBA: Badanie wpływu rozwiązań konstrukcyjnych wymienników ciepła
na wybrane parametry produktu spożywczego


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 104-105                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania wpływu typu wymiennika ciepła („rura w rurze” oraz „rura w rurze
w rurze”) na kluczowe parametry ogrzewanej zupy modelowej. Mierzono lepkość, barwę, zawartość soli, konsystencję oraz kwasowość. Stwierdzono, że badane parametry produktów podgrzewanych w obu wymiennikach nie różniły się znacząco. Z energetycznego punktu widzenia wymiennik ciepła typu ?rura w rurze w rurze? był bardziej efektywny, a w wymienniku typu ?rura w rurze? istniało mniejsze prawdopodobieństwo przypalenia produktu.
Słowa kluczowe: wymiennik ciepła, rura w rurze, rura w rurze w rurze, podgrzewanie produktu
104
———————————————————————————————————
T. RYDZKOWSKI,  M. SZCZYPIŃSKI, K. RESZKA, I. MICHALSKA-POŻOGA,  K. MITURA,  M. SZCZYPIŃSKI T. KLEPKA: Analiza przyczyn uszkodzeń drutu elektrorezystancyjnego do cięcia bloków ze spienionego polistyrenu (EPS)

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 106-107                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono analizę wyników badań oraz doświadczeń produkcyjnych dotyczących problematyki cięcia bloków spienionego polistyrenu EPS. Stwierdzono, że niewłaściwe materiały i parametry eksploatacyjne urządzeń mogą prowadzić do znacznych strat materiałowych i ekonomicznych. Analiza zebranych danych wykazała, że dobór właściwego drutu oporowego oraz parametrów jego pracy ma  kluczowe znaczenie dla efektywnego działania urządzeń do cięcia bloków z EPS. Wbrew oczekiwaniom, zerwanie drutu zwykle nie wynikało z przetopienia. Do przerwania dochodziło głównie na skutek rozciągania, któremu towarzyszyło utlenienie się drutu.
Słowa kluczowe: spieniony polistyren, EPS, cięcie, drut oporowy, zrywanie
106
———————————————————————————————————
D. SYKUTERA: Badanie procesu cięcia wybranych termoplastycznych tworzyw porowatych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 108-109                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wybrane wyniki badania cięcia nożowego tworzyw porowatych na przykładzie wytłoczyn z poli(chlorku winylu) i polistyrenu. Stwierdzono, że zawartość fazy gazowej w strukturze polimerów ma istotny wpływ na obciążenie układu roboczego rozdrabniacza. Wraz ze wzrostem ilości poroforów podział materiału przez cięcie zachodzi przy mniejszej wartości siły  tnącej.  Korzystnym  rozwiązaniem  pod  względem  zużycia
energii na pojedyncze  przecięcie  jest  zastosowanie  noża ruchomego o kącie ostrza 30o.
Słowa kluczowe: cięcie, rozdrabnianie, recykling, tworzywa porowate
108
———————————————————————————————————
D. SYKUTERA, M. BIELIŃSKI, P. CZYŻEWSKI, A. KOŚCIUSZKO: Wtórne wykorzystywanie recyklatów kopolimerów jonomerowych E/MAA uzyskanych przez rozdrobnienie w obniżonej temperaturze

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 110-111                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono sposób zagospodarowania odpadów kopolimeru jonomerowego (E/MAA) pod nazwą handlową Surlyn? (DuPont). Prezentowane wyniki badań stanowią istotny fragment prac nad zagospodarowaniem odpadów jonomerowych, powstałych podczas produkcji grubościennych nasadek kosmetycznych. Zaproponowano taki sposób realizacji wtórnego przetwórstwa, który zapewnia uzyskanie transmisyjności i wybranych właściwości mechanicznych wyprasek na podobnym poziomie jak wytworzone z oryginalnego granulatu (up-cycling). Wykazano, że schłodzenie nadawy przed rozdrobnieniem nie ma istotnego wpływu na transmisyjność, wytrzymałość na rozciąganie oraz udarność wyprasek wtórnych.
Słowa kluczowe: kopolimery monomerowe, recykling, recyklat, wtryskiwanie, transmisyjność
110
———————————————————————————————————
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Procesy odtwórcze w materiałach cementowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3, 112-113                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono podstawowe definicje procesów odtwórczych, dotyczące samoleczenia
i samonaprawy materiałów cementowych, a w szczególności betonu. Opisano główne metody samoleczenia betonu, które sklasyfikowano jako: naturalne, biologiczne, chemiczne i specjalne. Ustalono, że chociaż idea stosowania metod samoleczenia/samonaprawy inspirowana przez przyrodę, w rozwiązywaniu problemów technicznych, powstała ponad dwadzieścia lat temu, to badania w tym zakresie są nadal w sta-nie początkowym. Samoleczenie materiałów cementowych jest nadal na etapie badań laboratoryjnych. Dopiero badania aplikacyjne zadecydują o tym, czy samoleczenie jest tylko pomysłem science-fiction, czy też innowacyjnym sposobem ich leczenia.
Słowa kluczowe: samonaprawa, beton, procesy odtwórcze
112
———————————————————————————————————
A. ZALEWSKA, J. KOWALIK, M. MRUGOWSKI: Badanie wielkości cząstek kompozycji lakierowej metodą laserową

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 3,114-115                                        pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badanie wielkości cząstek kompozycji lakierowej metodą laserową, przy użyciu aparatu Analysette 22 MicroTec firmy Fritsch. Dyspersja składała się z żywicy akrylowej Acrilem AS140, niejonowego środka powierzchniowo czynnego Rokanol L10/80 lub Rokanol T18 oraz zagęszczacza nieorganicznego (bentonit). Badania miały na celu wytypowanie środka powierzchniowo czynnego o najlepszych właściwościach stabilizujących. Sprawdzono także, jak zmiana parametrów pomiarowych wpłynęła na średnią wielkość cząstek układu.
Słowa kluczowe: kopolimer akrylowy, niejonowy środek powierzchniowo czynny, zagęszczacz nieorganiczny, średnia wielkość cząstek
114
———————————————————————————————————