Rok 2016 nr 5

2016-5

Inż. Ap. Chem. 2016, 55, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
W. CIESIELCZYK, A. KAMIŃSKA-PĘKALA: Modelowanie matematyczne kinetyki suszenia okresowego pszenicy w układzie fluidalnym

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 175-177                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono ujęcie ilościowe kinetyki suszenia pszenicy. Zaproponowane równania ujmują zarówno ruch masy i ciepła między analizowanymi strefami, jak i między ciałem stałym, a gazem. W pracy zastosowano model dwustrefowy, wyróżniający strefę emulsji i strefę pęcherzy. Wyniki przewidywań teoretycznych pochodzących z obliczeń symulacyjnych zostały zweryfikowane przez porównanie z danymi doświadczalnymi otrzymanymi z użyciem suszarki fluidyzacyjnej o średnicy 0,150 m. Suszarka wyposażona była w oryginalne rozwiązanie konstrukcji dystrybutora gazu zapewniającego efektywną fluidyzację materiałów zaliczanych do grupy D wg klasyfikacji Geldarta. W części pracy dotyczącej półempirycznych metod analizy suszenia wykazano możliwość wykorzystania w obliczeniach procesowych koncepcji tzw. uogólnionej krzywej suszenia, co pozwala na znaczne ograniczenie zakresu badań eksperymentalnych niezbędnych do projektowania procesowego.
Słowa kluczowe: suszenie, fluidyzacja, modelowanie matematyczne
175
 ——————————————————————————————————–
J. DZIAK, J. WIŚNIEWSKA: Porównanie różnych typów turbulizatorów stosowanych do usprawnienia wymiany ciepła

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 178-179                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wymiany ciepła oraz spadków ciśnienia
w wymienniku ciepła wyposażonym w różnego typu turbulizatory. Jako turbulizatory stosowano skręcone paski blachy o różnym skoku wykonanego skręcenia oraz pierścienie Białeckiego. Zastosowanie turbulizatorów w znaczący sposób poprawiło warunki wymiany ciepła. Wkładki turbulizacyjne, zwiększyły spadek ciśnienia przepływającego płynu
w stosunku do przepływu przez pusty wymiennik. Spadki ciśnienia dla skręconych listew były znacząco niższe od uzyskanych przy zastosowaniu pierścieni Białeckiego jako turbulizatorów.
Słowa kluczowe: turbulizatory, pierścienie Białeckiego, wymiana ciepła, spadek ciśnienia
178
——————————————————————————————————–
I. GRUBECKI: Rozkład nadtlenku wodoru w reaktorze ze stałym złożem immobilizowanej katalazy Terminox Ultra: Ocena kinetycznych parametrów biotransformacji

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 180-181                                        pobierz plik artykułu

W reaktorze ze złożem stałym prowadzono rozkład nadtlenku wodoru w obecności katalazy immobilizowanej na nieporowatych kulkach szklanych. Przebieg procesu kontrolowano dokonując pomiaru stopnia przemiany H2O2 w funkcji czasu i położenia w reaktorze. Na tej podstawie określono energie aktywacji reakcji i dezaktywacji oraz współczynniki częstości. Wyznaczone parametry ER = (12,6?0,3 kJ?mol-1, kR0am = (1,552?0,202)?10cm3g-1min-1  dla reakcji oraz ED = 49,7?1,2 kJ?mol-1, kD0CS0 = (1,495?0,587)?10h-1 dla dezaktywacji umożliwiają obliczenie stopnia przemiany w reaktorze z dobrą dokładnością. Wyznaczone parametry kinetyczne mogą być wykorzystane do modelowania i optymalizacji bioreaktora ze złożem stałym, w którym przebiega rozkład nadtlenku wodoru w obecności katalazy Terminox Ultra.
Słowa kluczowe: rozkład nadtlenku wodoru, immobilizowana katalaza Terminox Ultra, dezaktywacja katalazy
180
——————————————————————————————————–
M. KABZIŃSKI, P. PTASZEK, A. PTASZEK, M. GRZESIK: Różnorodność zachowań reologicznych wodnych roztworów wybranych hydrokoloidów spożywczych podczas mieszania długotrwałego

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 182-185                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono właściwości reologiczne roztworów wybranych hydrokoloidów spożywczych poddawanych ścinaniu w warunkach mieszania długotrwałego. Roztwory karboksymetylocelulozy, gumy ksantanowej oraz karagenu mieszano w czasie pięciu godzin w warunkach wzrastających obrotów mieszadła. W eksperymencie zastosowano mieszadła: kotwicowe, ramowe i wstęgowe. Lepkość pozorną obliczono korzystając z zasad reometrii mieszadłowej. Wyniki badań potwierdziły odmienność zachowań reologicznych omawianych hydrokoloidów mieszanych przy użyciu mieszadeł o różnej geometrii oraz pozwoliły na określenie warunków występowania zmian lepkości pozornej w funkcji czasu.
Słowa kluczowe: mieszanie, hydrokoloidy, lepkość pozorna
182
——————————————————————————————————–
J. LECHOWSKA, M. KORDAS, R. RAKOCZY: Badania wnikania ciepła w mieszalniku wyposażonym w mieszadło posuwisto-zwrotne

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 186-188                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono wyniki pomiarów wartości współczynnika wnikania ciepła w mieszalniku wyposażonym w mieszadło posuwisto-zwrotne. Na podstawie uzyskanych wyników pokazano wpływ konfiguracji geometrycznej testowanego mieszadła na proces wymiany ciepła. Dane opracowano w formie równania korelacyjnego uwzględniającego wpływ analizowanych warunków procesowych i przepływu mieszanej cieczy przez mieszalnik.
Słowa kluczowe: mieszanie, mieszadło posuwisto-zwrotne, wymiana ciepła
186
——————————————————————————————————–
W. LUDWIG: Hydrodynamika przepływu cząstek w aparacie z cyrkulującym złożem rzadkim

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 189-190                                        pobierz plik artykułu

W pracy zaprezentowano wyniki badań hydrodynamiki przepływu cząstek w oryginalnym aparacie będącym rozwinięciem rozwiązania zastosowanego przez Wurstera, który służy do suchego powlekania materiałów farmaceutycznych. Wykonano pomiary prędkości przepływu cząstek oraz ich ułamka objętościowego w różnych strefach urządzenia. Udowodniono, że zastosowana
w dolnej części aparatu strumienica spowodowała znaczący wzrost prędkości przepływu cząstek, co przyczyniło się do znaczącego skrócenia procesu powlekania.
Słowa kluczowe: aparat Wurstera, hydrodynamika przepływu, cząstki
189
——————————————————————————————————–
W. LUDWIG, D. ZAJĄC: Analiza metodą CFD równomierności rozpływu gazu w wymienniku ciepła

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 191-193                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej mechaniki płynów CFD przepływu powietrza
w komercyjnie produkowanym wymienniku ciepła (ekonomizerze). Celem obliczeń było prześledzenie wpływu zmiennych ruchowych i konstrukcyjnych na równomierność rozpływu gazu w przestrzeni międzyrurowej urządzenia oraz na spadek ciśnienia. Przetestowano różne modyfikacje urządzenia m.in. zmianę średnicy rury wlotowej, długości części rozbiegowej, wysokości obejścia wymiennika ciepła, przesunięcie wlotu gazu. Na  tej  podstawie  wybrano konstrukcje o największej równomierności rozprowadzenia gazu na rurki wymiennika ciepła przy równoczesnym najmniejszym spadku ciśnienia.
Słowa kluczowe: wymiennik ciepła, ekonomizer, CFD, przepływ  gazu
191
——————————————————————————————————–
J. MORAVEC, F. RIEGER, T. JIROUT: Pomiary lepkości zawiesin gipsowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 194-195                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono wyniki badań reologicznych zawiesin gipsowych o różnym stężeniu ciała stałego. Zastosowano niestandardowy sposób pomiaru za pomocą mieszadła w zbiorniku. Udowodniono, że metoda ta może być wykorzystana do określenia właściwości reologicznych zawiesiny, ponieważ zapobiega osiadaniu cząstek ciała stałego podczas pomiarów. Charakterystykę zapotrzebowania mocy przez mieszadło kotwicowe zaprezentowaną w poprzednich pracach zweryfikowana za pomocą nowych
da­nych doświadczalnych, które poszerzyły poprzednią charaktery­stykę zwiększając zakres liczb Reynoldsa
Słowa kluczowe: reologia, zawiesina, mieszanie mieszadło, gips
194
——————————————————————————————————–
Z. NAJZAREK, J. WEŁNOWSKI: Zastosowanie ultradźwiękowego młyna tarczowego do przetwarzania stałych, masowych odpadów

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 196-198                                        pobierz plik artykułu

Nowy, ultradźwiękowy młyn tarczowy zastosowano do przetwarzania stałych, masowych odpadów, takich jak: karbonizat opon samochodowych, popiół lotny, biowęgiel z pirolizowanej  słomy żytniej, mikrokrzemionka i żużel wielkopiecowy otrzymując wartościowe produkty. Zmieniano częstotliwość wirnika w za-kresie 18000÷22000 obr/min, a strumień nadawy w zakresie 500÷850 kg/h. Zbadano morfologię i mikrostrukturę  substatów i produktów za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Wyznaczono rozkłady ziarnowe produktów metodą dyfrakcji laserowej w aparacie Mastersizer 2000 (analiza w cieczy) oraz zbadano suche proszki za pomocą aparatu firmy Sympatec. Określono aktywność pucolanową rozdrobnionego popiołu lotnego oraz żużla wielkopiecowego przez wyznaczenie wytrzymałości mechanicznej pochodnych zapraw.
Słowa kluczowe: mikronizer, ultradźwiękowy młyn tarczowy, odpady stałe, aktywacja mechano-chemiczna
196
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, M. MATUSZAK, S. WŁODARCZAK, M. ANCUKIEWICZ, A. GOŚCINIAK: Badania sprawności oczyszczania strumienia wód opadowych w osadnikach-piaskownikach wirowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 199-200                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono różne konstrukcje osadników wirowych, badania doświadczalne spiętrzeń cieczy oraz sprawności oczyszczania strumienia zanieczyszczonej cieczy. Głównym celem modyfikacji kon­strukcji było zwiększenie sprawności aparatów w odnie­sieniu do standardowego osadnika wirowego. Projekto­wanie, konstruowanie oraz badania osadników wirowych mogą prowa­dzić do poprawy efektywności usuwania zanieczyszczeń z cieczy oraz ewentualnego zmniejszenia wielkości urządzeń.
Słowa kluczowe: osadnik wirowy, piaskownik, oczyszczanie cieczy, sprawność
199
——————————————————————————————————–
A. SEBAI, A. GADOMSKA-GAJADHUR, P.  RUŚKOWSKI: Optymalizacja procesu otrzymywania nanosfer proleku polilaktydu z chlorofenezyną

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 201-202                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu otrzymywania nanosfer polilaktydowych zawierających chlorofenezynę, otrzymywanych metodą emulsyjną z odparowaniem rozpuszczalnika. Cząstki te mogłyby być wykorzystywane jako przeciw-grzybicze systemy leków
o kontrolowanym czasie uwalniania. Stosując metodę planowania doświadczeń uzyskano równanie regresji opisujące wpływ wybranych parametrów procesu na rozmiar sfer. Określono warunki otrzymywania cząstek o rozmiarze poniżej 100 nm
Słowa kluczowe: polilaktyd, chlorofenezyna, nanosfery, kontrolowane uwalnianie leków——————————————————————————————————–
201
J. SZADZIŃSKA, J. ŁECHTAŃSKA, J. KROEHNKE: Niestacjonarne suszenie konwekcyjne
z mikrofalami i ultradźwiękami


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 203-204                       pobierz plik artykułu (in English)

Celem badań była analiza wpływu niestacjonarnego suszenia konwekcyjnego z mikrofalami
i ultradźwiękami na kinetykę procesu, zużycie energii i cechy jakościowe moreli. Testy suszenia przeprowadzono w innowacyjnej laboratoryjnej suszarce hybrydowej wyposażonej w magnetron
i generator ultradźwięków. Zaprezentowano krzywe suszenia, krzywe temperaturowe, zużycie energii, całkowitą zmianę barwy, aktywność wody oraz współczynnik rehydratacji. Dowiedziono,
iż hybrydowe suszenie niestacjonarne skraca czas suszenia, redukuje zużycie energii oraz pozytywnie wpływa na wyróżniki jakości suszonych moreli
Słowa kluczowe: suszenie niestacjonarne/przerywane, mikrofale, ultradźwięki, zużycie energii, ocena jakościowa
203
——————————————————————————————————–
W. SZAFERSKI, P. MITKOWSKI, A. MARECKA, K. SŁOWIŃSKA, M. SZUSTER, E. MATELSKA: Właściwości pompujące zmodyfikowanego mieszadła HE-3X

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 205-207                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dla zmodyfikowanego mieszadła HE-3X i HE-3. Badania przeprowadzono dla wody destylowanej i roztworów poliakryloamidu Rokrysol WF1 oraz ciała stałego w postaci granulatów polietylenu i polipropylenu. Wykazano wpływ wprowadzonych modyfikacji w konstrukcji mieszadła na minimalne częstości obrotów mieszadła potrzebne do wytworzenia zawiesiny kompletnej oraz nakłady energetyczne dla badanych mieszadeł w zakresie wartości liczby Reynoldsa 60000÷130000.
Słowa kluczowe: zmodyfikowane mieszadło HE-3X, minimalna częstość obrotów, moc mieszania
205
——————————————————————————————————–
K. TARABASZ-KOSOWSKA, M. HENCZKA: Wpływ warunków spieniania polimerów przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym na morfologię i właściwości otrzymywanych struktur porowatych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 208-209                                        pobierz plik artykułu

Określono wpływ parametrów realizacji procesu spieniania poli(?-kaprolaktonu) przy użyciu CO2
w stanie nadkrytycznym na właściwości otrzymywanych struktur porowatych. Zbadano wpływ na przebieg procesu następujących parametrów: temperatura (50÷100°C), ciśnienie (8÷18 MPa), czas nasycania polimeru ditlenkiem węgla (1÷6 h), szybkość dekompresji mieszaniny (1600-3600 bar/min) oraz czas spieniania (5÷30 min). Wytworzone struktury poddano analizie przy użyciu specjalistycznych metod badań. Wykazano silny wpływ warunków realizacji procesu spieniania na strukturę i właściwości pian stałych.
Słowa kluczowe: płyny w stanie nadkrytycznym, spienianie polimerów, poli(?-kaprolakton), polimerowe struktury porowate
208
——————————————————————————————————–
B. ZAJĄC, I. GOŁĘBIOWSKA: Samoleczenie betonu. Cz. 2.  Metody biologiczne i specjalne

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 210-211                                        pobierz plik artykułu

W tej części pracy opisano metody biologiczne i specjalne samoleczenia betonu oraz przeprowadzono analizę ich efektywności. Efektywność metod biologicznych zależy głównie od żywotności zarodników bakterii (która powinna być dłuższa od cyklu życia budowli betonowej) i od obecności wody przeciekającej przez rysę. Efektywność ta ma charakter losowy z powodu przypadkowości równoczesnego przecięcia rysą kapsułek z bakterią i z pożywieniem. Samoleczący kompozyt cementowy ECC ze względu na efektywnie przebiegający proces samoleczenia wewnętrznego posiada większość cech charakteryzujących zrównoważony materiał samoleczący. Efektywność   metody samoleczenia betonu z dodatkami mineralnymi będzie zależała od ich ilościowego i jakościowego doboru.
Słowa kluczowe: samoleczenie,  beton, metody biologiczne, metody specjalne
210
——————————————————————————————————–
A. ZALEWSKA, J. KOWALIK: Konwersyjne powłoki fosforanowe jako zabezpieczenie antykorozyjne podłoży metalowych
Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 5, 212-213                                        pobierz plik artykułu

Przedstawiono badania  wpływu rodzaju podłoża i sposobu nakładania konwersyjnej powłoki fosforanowej na jej właściwości ochronne. Wykonano badania mikroskopowe, badania szczelności, właściwości ochronnych uzyskanych powłok konwersyjnych. Przeprowadzono badania odporności na działanie wysokich temperatur. Wytypowano rodzaj podłoża oraz powłoki
o najlepszych właściwościach ochronnych.
Słowa kluczowe: konwersyjne powłoki fosforanowe, badania odporności korozyjnej powłok, badania mikroskopowe, odporność temperaturowa
212
——————————————————————————————————–