Rok 2016 nr 6

2016-6

Inż. Ap. Chem. 2016, 55, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
D. BOROŃ, K. BIZON: Wpływ konstrukcji hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego na jego charakterystykę hydrodynamiczną

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 220-222                                            pobierz plik artykułu

Omówiono sposób obliczania granicznych prędkości napowietrzania hybrydowych aparatów fluidyzacyjnych zależny od ich właściwości hydrodynamicznych. Wartości graniczne odnoszą się istnienia złoża fluidalnego i braku porywania pęcherzy gazowych do strefy opadania, a zależą od konstrukcji aparatu. Zaproponowano korzystną i prostą modyfikację aparatu z wewnętrzną cyrkulacją cieczy, która zwiększa intensywność napowietrzania. (lepsze natlenienie fazy ciekłej). Wykazano, że zastosowanie dodatkowej strefy odgazowania cieczy powoduje inny sposób obliczania górnej granicznej wartości prędkości gazu.
Słowa kluczowe: fluidyzacja, aparat, air-lift, hydrodynamika
220
——————————————————————————————————–
A. DOMIŃCZYK-KUDERKO, L. KRZYSTEK, S. LEDAKOWICZ, M. OLCZAK: Biologiczne suszenie podłoża po uprawie pieczarki

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 223-225                                            pobierz plik artykułu

Głównym celem tej pracy było zbadanie możliwości wykorzystania podłoża po uprawie pieczarek w procesie biologicznego suszenia z organiczną frakcją stałych odpadów komunalnych, w celu uzyskania stałego paliwa o wysokiej zawartości energii. Podczas procesu biosuszenia temperatura biomasy osiągnęła wartości powyżej 57°C. Początkowa wilgotność odpadów organicznych wynosiła około 0,55 kg/kg wilgotnego materiału. Biosuszenie spowodowało zmniejszenie o 76% wilgotności biomasy. Ciepło spalania i wartość opałowa wysuszonej mieszaniny odpadów organicznych wynosiły odpowiednio około 14 kJ/g  i 13 kJ/g.
Słowa kluczowe: biologiczne suszenie, podłoże popieczarkowe, organiczna frakcja stałych odpadów komunalnych, wartość opałowa
223
——————————————————————————————————–
J. DZIAK, T. CIOSKA, R. APIECIONEK: Selektywne usuwanie składnika z ciekłego roztworu w nowym urządzeniu mikrofalowym pracującym w sposób ciągły

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 226-227                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nowego urządzenia do ogrzewania i odparowania roztworu woda-glikol trójetylenowy z użyciem promieniowania mikrofalowego. Instalacja pracowała w sposób ciągły. Kanał do przepływu cieczy ukształtowano w postaci spirali Fermata, co wydłużyło czas przebywania cieczy w obszarze działania mikrofal. Stwierdzono, że sprawność grzania cieczy zależy od grubości filmu cieczy w obszarze działania promieniowania mikrofalowego.  Zmieniała się ona w granicach 25÷60% energii zużywanej przez urządzenie mikrofalowe.
Słowa kluczowe: mikrofale, ogrzewanie, odparowanie, woda-glikol trójetylenowy
226
——————————————————————————————————–
J. DZIAK, I. GADOWSKA: Rozdział emulsji woda-olej napędowy przy użyciu mikrofiltrów

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 228-229                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych rozdziału emulsji woda-olej napędowy. Do rozdziału emulsji wykorzystano mikro-filtry o średnicy por 30 ?m: polipropylenowy (PP 30) oraz poliamidowy (NN30). W przypadku filtra poliamidowego dominował mechanizm wychwytywania kropel wody przez włókna filtra. W filtrze polipropylenowym funkcjonował mechanizm zderzania kropel wody między sobą oraz o włókna filtra, w wyniku czego powstawały większe krople, łatwiejsze do oddzielenia od fazy ciągłej. Różny mechanizm rozdziału emulsji wpływał na czas trwania procesu oraz na spadki ciśnienia podczas prze-pływu emulsji przez mikrofiltr.
Słowa kluczowe: rozdział emulsji, mikrofiltry, spadek ciśnienia
228
——————————————————————————————————–
T. JANKOWSKI: Zmniejszenie narażenia na nanocząstki przez miejscową wentylację wywiewną podczas mieszania nanoproszków

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 230-232                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono analizę redukcji narażenia na nanocząstki przez zastosowanie miejscowej wentylacji wywiewnej podczas mieszania nanoproszków. Ponadto przeprowadzono badania ruchu powietrza, emisji zanieczyszczeń do powietrza i wydajności wentylacji. W oparciu o wyniki badań wykazano znaczący wpływ zmian w wariancie parametrów wentylacyjnych związanych
z rozkładem powietrza wentylacyjnego w obszarze roboczym. Prędkość przepływu powietrza
i intensywności turbulencji w otoczeniu źródeł emisji mają wpływ na intensywność emisji związanej z nanocząstkami oraz wydajnością wentylacji.
Słowa kluczowe: wentylacja wywiewna, rozkład prędkości powietrza, nanomateriały
230
——————————————————————————————————–
S. KOZDRA, I. OPALIŃSKI, K. LEŚ, J. CHAUVEAU:  Modyfikacja mechanochemiczna kompozytów z polifluorku winylidenu jako składników elektrolitów akumulatorów litowo-jonowych

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 233-236                                            pobierz plik artykułu

PVDF modyfikowano metodą mieszania wysokoenergetycznego w młynie planetarno-kulowym
z dodatkiem Li3N, LiNH2 i Aerosilu. Przygotowano folie kompozytów polimerowych. Analizowano strukturę chemiczną i krystaliczną folii metodą FTIR oraz  SAXS. Zmierzono przewodnictwo właściwe techniką EIS. Wyniki wskazują na korzystny wpływ modyfikacji mechanochemicznej na właściwości chemiczne i elektrochemiczne kompozytów, jako potencjalnych składników elektrolitów stałych akumulatorów litowo-jonowych.
Słowa kluczowe: polifluorek winylidenu, mieszanie wysokoenergetyczne, elektrolit stały, akumulator litowo-jonowy
233
——————————————————————————————————–
W. LUDWIG, J. DZIAK: Modelowanie przepływu gazu w aparacie do suchego powlekania

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 237-239                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiano wstępne wyniki optymalizacji metodami CFD przepływu gazu w aparacie fontannowo-fluidalnym. Kryterium optymalizacyjnym była wartość prędkości cyrkulacji gazu. Opracowany model CFD posłużył do zbadania wpływu zmiennych hydrodynamicznych i konstrukcyjnych na badany parametr. Uzyskano pierwsze wskazówki dotyczące zmian konstrukcji urządzenia oraz doboru natężeń przepływu strumieni powietrza. Na podstawie przeprowadzonych symulacji biorąc pod uwagę prędkość cyrkulacji powietrza opracowano wytyczne dla przyszłych zmian konstrukcyjnych aparatu.
Słowa kluczowe: aparat Wurstera, hydrodynamika, CFD
237
——————————————————————————————————–
J. MIŁEK, S. KWIATKOWSKA-MARKS: Wpływ temperatury na kinetykę dezaktywacji katalazy z Aspergillus niger przez substrat

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 240-241                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było zbadanie wpływu temperatury na kinetykę dezaktywacji katalazę z Aspergillus niger przez nadtlenek wodoru. Wyznaczono wartość energii aktywacji dla procesu dezaktywacji dla stężenia nadtlenku wodoru niższego niż 0,015 mol/dm3 oraz temperatury w zakresie 35÷50?C.
Słowa kluczowe: katalaza z Aspergillus niger, kinetyka, dezaktywacja, energia aktywacji
240
——————————————————————————————————–
I. PIASECKA: Oddziaływania procesorów fotowoltaicznych na środowisko atmosferyczne

Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 242-244                       pobierz plik artykułu (in English)

Analizowano wielkości oddziaływania procesorów fotowoltaicznych na środowisko atmosferyczne. Badanym obiektem była elektrownia fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 1 MWp. Oceny dokonano zgodnie z zasadami analizy LCA, przy wykorzystaniu metody Ekowskaźnik 99. Chociaż fotowoltaika uważana jest za przyjazne  dla  środowiska  źródło  energii,  to  jednak  rozpatrywana elektrownia w swoim cyklu życia emituje do atmosfery szkodliwe substancje na poziomie równym wpływowi wywieranemu przez ok. 15 przeciętnych Europejczyków w ciągu roku.
Słowa kluczowe: fotowoltaika, emisje do atmosfery, LCA, Ekowskaźnik 99
242
——————————————————————————————————–
G. WAŁOWSKI, G. FILIPCZAK: Gazoprzepuszczalność materiałów porowatych
o anizotropowej strukturze


Inż. Ap. Chem., 2016, 55, 6, 245-250                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych w zakresie oceny przepuszczalności materiałów porowatych w odniesieniu do przepływu gazu. Badaniom podano karbonizaty o anizotropowej strukturze szczelinowo-porowatej, a także ? celem porównania ? materiały modelowe typu pumeks i spieki poliamidowe. Badania wykonano na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku pomiarowym, umożliwiającym pomiar gazoprzepuszczalności względem trzech orientacji przepływu, odniesionych do symetrycznych próbek o kształcie sześciennym. Wyniki pomiarów wskazują na wyraźny wpływ kierunkowości przepływu na przepuszczalność karbonizatów, co wynika z anizotropowej ich struktury wewnętrznej. Zdefiniowano współczynnik przepuszczalności tego typu materiałów oraz dokonano eksperymentalnej oceny wartości tego współczynnika względem strumienia gazu oraz całkowitego spadku ciśnienia na porowatym złożu. Dokonano oceny przydatności metod obliczeniowych charakteryzujących hydrodynamikę przepływu gazu przez porowate materiały oraz wskazano na możliwość numerycznego odwzorowania geometrii przepływowej materiałów o krętej strukturze szkieletowej.
Słowa kluczowe: materiał porowaty, gazoprzepuszczalność
245
——————————————————————————————————–